Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 3. 2019


  Rada kraje

  58/5194                         11. 3. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 11. 3. 2019


   Rada kraje

   58/5195                         11. 3. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 57. schůze rady kraje, konané dne 26. 2. 2019

   58/5195                         11. 3. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 58. schůze rady kraje, konané dne 11. 3. 2019:

   -        Ing. Jaroslava Kaniu

   -        Mgr. Stanislava Folwarczneho


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 55/4867 ze dne 29. 1. 2019

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 7/670 ze dne 14. 3. 2018

    58/5196                         11. 3. 2019
    1. bere na vědomí

    informace o stavu přípravy akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 50/4390 ze dne 6. 11. 2018

     58/5197                         11. 3. 2019
     1. rozhodla

     na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum III.“ účastníka:

     TVARSTAV-REAL, s.r.o.
     Císařská 68, 741 01 Nový Jičín – Loučka
     IČO: 26815648

     za cenu nejvýše přípustnou 19.849.422,06 Kč bez DPH


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 52/4685 ze dne 11. 12. 2018

      58/5198                         11. 3. 2019
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ účastníka:

      MH – STAVBY s.r.o.
      V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh
      IČO: 27776506

      za cenu nejvýše přípustnou 12.220.906,28 Kč bez DPH


       Rada kraje

       58/5199                         11. 3. 2019
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Audit dodržování Obecného nařízení GDPR v krajských nemocnicích MSK"

       58/5199                         11. 3. 2019
       2. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       1.       BDO Advisory s.r.o.
       se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
       IČO: 27244784

       za cenu nejvýše přípustnou 387 000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        58/5200                         11. 3. 2019
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu Laboratoře virtuální reality"

        58/5200                         11. 3. 2019
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        5.       minimalistic s.r.o.
        se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
        IČO: 03055159

        za cenu nejvýše přípustnou 217 900 Kč bez DPH


         Rada kraje

         58/5201                         11. 3. 2019
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého“

         58/5201                         11. 3. 2019
         2. rozhodla

         vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         1.       SAFE HOME europe s.r.o.
         se sídlem: Bochoř, Včelín 148/42
         IČO: 28597991

         za cenu nejvýše přípustnou 1.610.000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          58/5202                         11. 3. 2019
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Seniorské cestování v roce 2019“

          58/5202                         11. 3. 2019
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

          Educa24 agency, s. r. o.
          se sídlem: Žaludová 756/4, Petřkovice, 725 29 Ostrava
          IČO: 27838714

          za cenu nejvýše přípustnou 1.244.300 Kč bez DPH


           Rada kraje

           58/5203                         11. 3. 2019
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení dle části šesté, hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce nazvané „Dynamický nákupní systém pro nákup výpočetní techniky a IT technologií“,
           a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

           58/5203                         11. 3. 2019
           2. rozhodla

           v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

           58/5203                         11. 3. 2019
           3. svěřuje

           oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu zabezpečování činností souvisejících s úkony zadavatele dle § 139 až 142 zákona, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


            Rada kraje

            58/5204                         11. 3. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení PD rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové v Opavě“

            58/5204                         11. 3. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            PPS Kania s.r.o.
            se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
            IČO: 26821940

            za nejvýše přípustnou cenu 1 345 000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

             58/5205                         11. 3. 2019
             1. bere na vědomí

             žádost Horské služby ČR, o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             58/5205                         11. 3. 2019
             2. rozhodla

             zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

             58/5205                         11. 3. 2019
             3. doporučuje

             zastupitelstvu kraje

             rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 70 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení laického externího defibrilátoru tzv. AED, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu

             58/5205                         11. 3. 2019
             4. doporučuje

             zastupitelstvu kraje

             uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             58/5205                         11. 3. 2019
             5. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 6113 -

             Zastupitelstva krajů

             pol.  5901 -

             Nespecifikované rezervy

             o

             70 tis. Kč

             a

             zvyšují

             kapitálové výdaje

             na § 5279 -

             Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

             pol.  6321 -

             Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

             o

             70 tis. Kč

             58/5205                         11. 3. 2019
             6. ukládá

             hejtmanovi kraje

             předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení

             Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

             Termín: 13. 3. 2019


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

              58/5206                         11. 3. 2019
              1. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3319 -

              Ostatní záležitosti kultury

              pol. 5139 -

              Nákup materiálu jinde nezařazený

              o

              32 tis. Kč

              Celkem

              32 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje            

              na § 3319 -

              Ostatní záležitosti kultury

              pol. 5164 -

              Nájemné

              o

              12 tis. Kč

              pol. 5173 -

              Cestovné

              o

              5 tis. Kč

              pol. 5175 -

              Pohoštění

              o

              15 tis. Kč

              Celkem

              32 tis. Kč


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

               58/5207                         11. 3. 2019
               1. bere na vědomí

               žádost Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s., IČO 64120775, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Prezentace sborového umění Pěveckého sdružení Martinů Třinec v Petrohradu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               2. rozhodla

               neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s., IČO 64120775, na realizaci projektu „Prezentace sborového umění Pěveckého sdružení Martinů Třinec v Petrohradu“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               3. bere na vědomí

               žádost **********, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Účast v sérií závodů World DanceSport Federation a Mistrovství světa 2019“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               4. rozhodla

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 **********, na realizaci projektu „Účast v sérií závodů World DanceSport Federation a Mistrovství světa 2019“, ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               5. bere na vědomí

               žádost spolku Kultura pro Slezskou Ostravu, z. s., IČO 22720090, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Sorfest 2019“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               6. rozhodla

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Kultura pro Slezskou Ostravu, z. s., IČO 22720090, na realizaci projektu „Sorfest 2019“, ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               7. bere na vědomí

               žádost Nadačního fondu Sborového studia Karviná, IČO 05733260, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Účast na VI Children and Youth Choral Championship in St. Petersburg“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               8. rozhodla

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, na realizaci projektu „Účast na VI Children and Youth Choral Championship in St. Petersburg“, ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               9. bere na vědomí

               žádost spolku Festival Poodří Františka Lýska, z. s., IČO 22685901, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 129.300 Kč na realizaci projektu „Festival Poodří Františka Lýska 2019“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               10. rozhodla

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Festival Poodří Františka Lýska, z. s., IČO 22685901, na realizaci projektu „Festival Poodří Františka Lýska 2019“, ve výši 129.300 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               11. bere na vědomí

               žádost společnosti Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Beskydy, p.s., IČO 68916892, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „PORTA 2019“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               12. rozhodla

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Beskydy, p.s., IČO 68916892, na realizaci projektu „PORTA 2019“, ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               13. bere na vědomí

               žádost subjektu Nadační fond Magdaleny Kožené, IČO 04845293, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „ZUŠ Open 2019“ dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               14. rozhodla

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektu Nadační fond Magdaleny Kožené, IČO 04845293, na realizaci projektu „ZUŠ Open 2019“, ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               15. bere na vědomí

               žádost subjektu MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu „3. ročník celostátního happeningu ZUŠ Open – propagační roll-upy“ dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               16. rozhodla

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektu MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, na realizaci projektu „3. ročník celostátního happeningu ZUŠ Open – propagační roll-upy“, ve výši 25.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 8. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

               58/5207                         11. 3. 2019
               17. rozhodla

               navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
               329.300 Kč

               58/5207                         11. 3. 2019
               18. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 6409 -

               Ostatní činnosti jinde nezařazené

               pol.  5901 -

               Nespecifikované rezervy

               o

                 329,3 tis. Kč

               na § 3319 -

               Ostatní záležitosti kultury

               pol.  5229 -

               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

               o

                425,0 tis. Kč

               Celkem

               o

                754,3 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje            

               na § 3312 -

               Hudební činnost

               pol.  5221 -

               Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

               o

               300,0 tis. Kč

               pol.  5222 -

               Neinvestiční transfery spolkům

               o

               379,3 tis. Kč

               na § 3319 -

               Ostatní záležitosti kultury

               pol.  5222 -

               Neinvestiční transfery spolkům

               o

               25,0 tis. Kč

               pol.  5493 -

               Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

               o

               50,0 tis. Kč

               Celkem

               o

                754,3 tis. Kč


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                58/5208                         11. 3. 2019
                1. bere na vědomí

                žádost Milana Rajchla, IČO 16630483, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu eJantarová cesta 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                58/5208                         11. 3. 2019
                2. rozhodla

                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Milanu Rajchlovi, IČO 16630483, na realizaci projektu eJantarová cesta 2019 v maximální výši 100 tis. Kč,
                a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne
                1. 3. 2019 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 15. 7. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                58/5208                         11. 3. 2019
                3. bere na vědomí

                žádost společnosti EkoAuto s.r.o., IČO 24120936, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Konference EkoAuto 2019: Vodíkové
                a bateriové elektromobily a technologie, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                58/5208                         11. 3. 2019
                4. rozhodla

                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti EkoAuto s.r.o.,
                IČO 24120936, na realizaci projektu Konference EkoAuto 2019: Vodíkové a bateriové elektromobily a technologie v maximální výši 200 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne
                31. 7. 2019 a uhrazených do dne 14. 8. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                58/5208                         11. 3. 2019
                5. bere na vědomí

                žádost společnosti Černá louka s.r.o., IČO 26879280, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Konference i-Mobilita, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                58/5208                         11. 3. 2019
                6. rozhodla

                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Černá louka s.r.o., IČO 26879280, na realizaci projektu Konference i-Mobilita v maximální výši 40 tis. Kč,
                a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2019 do dne 30. 4. 2019 a uhrazených do dne 14. 5. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                58/5208                         11. 3. 2019
                7. rozhodla

                a)    snížit akci rozpočtu „Smart region“ o částku 340 tis. Kč

                b)   navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 340 tis. Kč

                58/5208                         11. 3. 2019
                8. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 2299 -

                Ostatní záležitosti v dopravě

                pol.  5222 -

                Neinvestiční transfery spolkům

                o

                340 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje            

                na § 2299 -

                Ostatní záležitosti v dopravě

                pol.  5212 -

                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                o

                100 tis. Kč

                pol.  5213 -

                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                o

                 

                240 tis. Kč

                Celkem

                o

                340 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 42/3733 ze dne 17. 7. 2018

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 8/834 ze dne 14. 6. 2018

                 58/5209                         11. 3. 2019
                 1. rozhodla

                 uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 57/5079 ze dne 26. 2. 2019

                  58/5210                         11. 3. 2019
                  1. rozhodla

                  nahradit přílohu č. 1 materiálu č. 6/10 pro schůzi rady kraje konanou dne 26. 2. 2019 přílohou č. 1 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 32/2764 ze dne 27. 2. 2018

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

                   58/5211                         11. 3. 2019
                   1. rozhodla

                   prominout smluvní pokutu vůči společnosti KANIA a.s., IČO 26817853, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

                   58/5211                         11. 3. 2019
                   2. rozhodla

                   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě evid. č. 02572/2018/KŘ ze dne 13. 3. 2018 na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ se zhotovitelem, kterým je společnost:

                   KANIA a.s.
                   se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
                   IČO: 26817853
                   dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                    58/5212                         11. 3. 2019
                    1. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na den 16. března 2019

                    58/5212                         11. 3. 2019
                    2. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    zvyšují

                    neinvestiční přijaté transfery

                    pol.  4111 -

                    Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                    o

                    15,00 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 6115 -

                    Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

                    pol.  5011 -

                    Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                    o

                    9,30 tis. Kč

                    pol.  5031 -

                    Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                    o

                    2,36 tis. Kč

                    pol.  5032 -

                    Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                    o

                    0,84 tis. Kč

                    pol.  5156 -

                    Pohonné hmoty a maziva

                    o

                    1,50 tis. Kč

                    pol.  5173 -

                    Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                    o

                    0,50 tis. Kč

                    pol.  5175 -

                    Pohoštění

                    o

                    0,50 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    15,00 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                     58/5213                         11. 3. 2019
                     1. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 2212 -

                     Silnice

                     pol.  5137 -  

                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                     o

                     7,00 tis. Kč

                     pol.  5171 -  

                     Opravy a udržování

                     o

                     300,00 tis. Kč

                     na § 3315 -

                     Činnosti muzeí a galerií

                     pol.  5137 -  

                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                     o

                     2.312,97 tis. Kč

                     celkem

                     o

                     2.619,97 tis. Kč

                     a

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 2212 -

                     Silnice

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     57.972,37 tis. Kč

                     na § 3122 -

                     Střední odborné školy

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     4.650,00 tis. Kč

                     na § 3123 -

                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     1.799,60 tis. Kč

                     na § 3315 -

                     Činnosti muzeí a galérií

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     5.000,00 tis. Kč

                     pol.  6122 -

                     Stroje, přístroje a zařízení

                     o

                     4.000,00 tis. Kč

                     na § 4354 -

                     Chráněné bydlení

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     20.000,48 tis. Kč

                     na § 4357 -

                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     54.300,00 tis. Kč

                     celkem

                     o

                     147.722,45 tis. Kč

                     a

                     snižuje

                     dlouhodobé financování

                     pol. 8123 -

                     Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                     o

                     36.328,21 tis. Kč

                     pol. 8124 -

                     Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                     o

                     34.075,16 tis. Kč

                     a

                     snižují

                     investiční přijaté transfery

                     pol.  4216 -

                     Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                     o

                     32.524,69 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     neinvestiční přijaté transfery

                     pol.  4116 -

                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                     o

                     223,87 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 2212 -

                     Silnice

                     Pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     140,00 tis. Kč

                     na § 3315 -

                     Činnosti muzeí a galerií

                     pol.  5139 -  

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                     0,37 tis. Kč

                     pol.  5171 -  

                     Opravy a udržování

                     o

                     812,60 tis. Kč

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     Pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     6.470,00 tis. Kč

                     celkem

                     o

                     7.422,97 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol.  6901 -

                     Rezervy kapitálových výdajů

                     o

                     108.365,58 tis. Kč

                     58/5213                         11. 3. 2019
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                      

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3315 -

                     Činnosti muzeí a galerií

                     pol. 5137 -

                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                     o

                     4.241,20 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     186,00 tis. Kč

                     pol. 5171 -

                     Opravy a udržování

                     o

                     1.133,50 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     5.560,70 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje

                     na § 3315 -

                     Činnosti muzeí a galerií

                     pol. 6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     5.560,70 tis. Kč

                     58/5213                         11. 3. 2019
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                      

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 3122 -

                     Střední odborné školy

                     pol. 6121-

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     23,70 tis. Kč

                     a

                      

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3122 -

                     Střední odborné školy

                     pol. 5137 -

                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                     o

                     23,70 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 72/5955 ze dne 14. 7. 2015

                      58/5214                         11. 3. 2019
                      1. rozhodla

                      zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 3006/58 orná půda, k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, v současné době ve vlastnictví společnosti MASTER IT Technologies, a.s., Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27851931, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení, provozovat jej, udržovat, opravovat a odstraňovat a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4091-25/2018 ze dne 2. 3. 2018 a geometrického plánu č. 3792-75/2014 ze dne 22. prosince 2014, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 19.970 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                      58/5214                         11. 3. 2019
                      2. rozhodla

                      uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ev. č. 02711/2015/IM ze dne 13. 10. 2015, dle předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 50/4387 ze dne 6. 11. 2018

                       č. 50/4388 ze dne 6. 11. 2018

                       58/5215                         11. 3. 2019
                       1. rozhodla

                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00218/2019/IM ze dne 28. 1. 2019 na realizaci stavby „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo kraje dne 13. 3. 2019 rozhodne o dofinancování projektu z rozpočtu kraje v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude poskytnuta dotace nižší, než je její očekávaná výše v rozpočtu kraje na rok 2019

                       58/5215                         11. 3. 2019
                       2. rozhodla

                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08433/2018/IM ze dne 10. 12. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO 25869523, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo kraje dne 13. 3. 2019 rozhodne o dofinancování projektu z rozpočtu kraje v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude poskytnuta dotace nižší, než je její očekávaná výše v rozpočtu kraje na rok 2019


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšuje

                        financování

                        pol. 8115 -

                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                        o

                        5.979.140 Kč

                        a

                        zvyšují

                        nedaňové příjmy

                        na § 6402 -

                        Finanční vypořádání minulých let

                        pol. 2229 -

                        Ostatní přijaté vratky transferů

                        o

                        3.797.955 Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 6402 -

                        Finanční vypořádání minulých let

                        pol. 5364 -

                        Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                        o

                        9.777.095 Kč

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšuje

                        financování

                        pol. 8115 -

                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                        o

                        19.472,04 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        nedaňové příjmy

                        pol. 2451 -

                        Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                        o

                        19.472,04 tis. Kč

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšuje

                        financování

                        pol. 8115 -

                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                        o

                        39.316,39 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        přijaté transfery

                        pol. 4216 -

                        Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                        o

                        39.316,39 tis. Kč

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšuje

                        financování

                        pol. 8115 -

                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                        o

                        11.339,17 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        přijaté transfery

                        pol. 4216 -

                        Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                        o

                        12.493,95 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        přijaté transfery

                        pol. 4116 -

                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                        o

                        1.154,78 tis. Kč

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        5. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšuje

                        financování

                        pol. 8115 -

                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                        o

                        509.875,88 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        nedaňové příjmy

                        na § 2399 -

                        Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                        pol. 2342 -

                        Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků

                        o

                        11.527,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 2143 -

                        Cestovní ruch

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        1.500,00 tis. Kč

                        pol. 5213 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                        o

                        1.500,00 tis. Kč

                        pol. 5321 -

                        Neinvestiční transfery obcím

                        o

                        4.500,00 tis. Kč

                        na § 2199 -

                        Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené

                         

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        300,00 tis. Kč

                        na § 2299 -

                        Ostatní záležitosti v dopravě

                         

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        5.347,00 tis. Kč

                        na § 3112 -

                        Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                         

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        600,00 tis. Kč

                        na § 3121 -

                        Gymnázia

                         

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        5.400,00 tis. Kč

                        na § 3122 -

                        Střední odborné školy

                         

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        700,00 tis. Kč

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        2.100,00 tis. Kč

                        na § 3123 -

                        Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        1.750,00 tis. Kč

                        na § 3299 -

                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                        pol. 5213 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                        o

                        2.300,00 tis. Kč

                        na § 3319 -

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol. 5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        539,00 tis. Kč

                        na § 3419 -

                        Ostatní sportovní činnost

                        pol. 5213 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                        o

                        1.200,00 tis. Kč

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        60.000,00 tis. Kč

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                        o

                        5.000,00 tis. Kč

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        10.000,00 tis. Kč

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        1.000,00 tis. Kč

                        na § 6320 -

                        Pojištění funkčně nespecifikované

                        pol. 5163 -

                        Služby peněžních ústavů

                        o

                        5.000,00 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        108.736,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 2143 -

                        Cestovní ruch

                        pol. 6341 -

                        Investiční transfery obcím

                        o

                        4.500,00 tis. Kč

                        na § 3114 -

                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        700,00 tis. Kč

                        na § 3121 -

                        Gymnázia

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        25.150,00 tis. Kč

                        na § 3122 -

                        Střední odborné školy

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        32.338,42 tis. Kč

                        na § 3123 -

                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        2.150,00 tis. Kč

                        na § 3124 -

                        Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        2.500,00 tis. Kč

                        na § 3133 -

                        Dětské domovy

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        3.400,00 tis. Kč

                        na § 3231 -

                        Základní umělecké školy

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        17.400,00 tis. Kč

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        1.000,00 tis. Kč

                        na § 3533 -

                        Zdravotnická záchranná služba

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        35.000,00 tis. Kč

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 6341 -

                        Investiční transfery obcím

                        o

                        3.625,00 tis. Kč

                        na § 4357 -

                        Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        300,00 tis. Kč

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        1.500,00 tis. Kč

                        pol. 6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        500,00 tis. Kč

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        259.549,46 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        389.612,88 tis. Kč

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        6. schvaluje

                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        7. schvaluje

                        závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                        58/5216                         11. 3. 2019
                        8. schvaluje

                        zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 5/435 ze dne 14. 9. 2017

                        58/5217                         11. 3. 2019
                        1. souhlasí

                        a)    s provedením demolice nemovitých věcí ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

                        stavba bez čp/če, průmyslový objekt, která je součástí pozemku parc.č. 1909/132 zastavěná plocha a nádvoří,

                        část stavby bez čp/če, průmyslový objekt, která je součástí pozemku parc. č. 1909/47 zastavěná plocha a nádvoří, dle zákresu v katastrální mapě,

                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                        vše v k. ú a obci Kopřivnice

                        b)   s likvidací movitých věcí uvedených v příloze č. 2 předložené materiálu, umístěných v demolovaných stavbách uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení

                        vše v rámci projektu „Muzeum automobilů Tatra“, dle předloženého materiálu

                        58/5217                         11. 3. 2019
                        2. souhlasí

                        s umístěním a realizací stavby „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“ na částech pozemků parc. č. 1909/47, parc. č. 1909/132 a parc. č. 1909/446 v k. ú. a obci Kopřivnice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, investorem stavby je město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČO 00298077, dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                         58/5218                         11. 3. 2019
                         1. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na realizaci akce „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                         58/5218                         11. 3. 2019
                         2. bere na vědomí

                         žádost Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o změnu účelového určení části provozního příspěvku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         58/5218                         11. 3. 2019
                         3. schvaluje

                         snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 250 tis. Kč na celkovou výši 1.750 tis. Kč, účelově určený na akci „Vzdělávací středisko ZZS MSK“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                         58/5218                         11. 3. 2019
                         4. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 250 tis. Kč na celkovou výši 750 tis. Kč, účelově určený na akci „Plánovaná pomoc na vyžádání“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         1. bere na vědomí

                         žádost organizace Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         2. rozhodla

                         navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 15 tis. Kč

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         3. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, ve výši 15 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         4. bere na vědomí

                         žádost Nadačního fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         5. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Nadačnímu fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace 3. ročníku Uroonkologické konference, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         6. bere na vědomí

                         žádost organizace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         7. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace odborné konference „Efektivní nemocnice 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                         58/5219                         11. 3. 2019
                         8. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6113

                         Zastupitelstva krajů

                         pol. 5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                         15 tis. Kč

                         na § 3599

                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                         pol. 5229 -

                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                         o

                         100 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3599

                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         15 tis. Kč

                         pol. 5221 -

                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem

                         o

                         100 tis. Kč


                          Rada kraje

                          58/5220                         11. 3. 2019
                          1. souhlasí

                          s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání sanitního vozidla „FZŠ“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

                          58/5220                         11. 3. 2019
                          2. doporučuje

                          řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                          členy hodnotící komise:
                          MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                          Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                          náhradníky hodnotící komise:
                          Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                          Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                          58/5220                         11. 3. 2019
                          3. souhlasí

                          s investičními záměry organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, s názvy „2019 ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo pro převoz pracovníků a materiálu“ a „2019 – ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo vedoucího zásahu“ v rámci čerpání dotace Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické záchranné služby na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v roce 2019, dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           1. bere na vědomí

                           žádost MUDr. Evy Novákové, IČO 75088347, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           2. rozhodla

                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 MUDr. Evě Novákové, IČO 75088347, ve výši 47 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Podpora specializačního vzdělávání praktických lékařů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           3. bere na vědomí

                           žádost MUDr. Martina Švébiše, IČO 75070456, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           4. rozhodla

                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 MUDr. Martinu Švébišovi, IČO 75070456, ve výši 56 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Podpora specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství – úhrada povinných stáží v rámci předatestační přípravy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           5. bere na vědomí

                           žádost společnosti Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           6. rozhodla

                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, ve výši 56 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Podpora specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství – úhrada povinných stáží v rámci předatestační přípravy **********“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           7. bere na vědomí

                           žádost společnosti Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           8. rozhodla

                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, ve výši 36,5 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Podpora specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství – úhrada povinných stáží v rámci předatestační přípravy **********“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           9. rozhodla

                           snížit akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 47 tis. Kč

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           10. rozhodla

                           navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 195,5 tis. Kč

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           11. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3599 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol. 5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                           o

                           47 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3599 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol. 5212 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                           o

                           47 tis. Kč

                           58/5221                         11. 3. 2019
                           12. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           148,5 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3599 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol. 5212 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                           o

                           56 tis. Kč

                           pol. 5213

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                           o

                           92,5 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                            č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                            58/5222                         11. 3. 2019
                            1. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 3.000 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                            58/5222                         11. 3. 2019
                            2. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                            58/5222                         11. 3. 2019
                            3. rozhodla

                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ v odvětví zdravotnictví ve výši 2.651,77 tis. Kč a u přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 348,23 tis. Kč, a vyčlenit tyto finanční prostředky v celkové výši 3.000 tis. Kč na akci „Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.“

                            58/5222                         11. 3. 2019
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3599 -

                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                            pol. 5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            2.651,77 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            nedaňové příjmy

                            na § 6402 -

                            Finanční vypořádání minulých let

                            pol. 2229 -

                            Ostatní přijaté vratky transferů

                            o

                            348,23 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 3526 -

                            Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                            pol. 6201 -

                            Nákup akcií

                            o

                            3.000,00 tis. Kč

                            58/5222                         11. 3. 2019
                            5. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                            Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                            Termín: 13. 3. 2019


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019

                             58/5223                         11. 3. 2019
                             1. mění

                             v návrhu usnesení materiálu č. 8/1, ID 1181/ZMSK/19, s názvem „Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová“, v bodě 1. text následovně:

                             „bere na vědomí

                             materiál obsahující tři varianty budoucího směřování nemocnice v Orlové zpracované Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu“

                             58/5223                         11. 3. 2019
                             2. mění

                             v návrhu usnesení materiálu č. 8/1, ID 1181/ZMSK/19, s názvem „Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová“, v bodě 4. Varianta A, text následovně:

                             „VARIANTA A

                             zastupitelstvo kraje rozhodlo

                             o dalším fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu - Převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) a na pracoviště Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci ze dne 14. 2. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu“

                             58/5223                         11. 3. 2019
                             3. rozhodla

                             doplnit návrh usnesení materiálu č. 8/1, ID 1181/ZMSK/19, s názvem „Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová“ o nový bod 4. ve znění

                             „ukládá

                             radě kraje

                             učinit kroky vedoucí ke zrušení personální unie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“

                             58/5223                         11. 3. 2019
                             4. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit zastupitelstvu kraje upravený návrh usnesení dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení

                             Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                             Termín: 13. 3. 2019


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                              58/5224                         11. 3. 2019
                              1. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 3.000 tis. Kč společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, na zajištění provozních výdajů společnosti, se splatností 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu

                              58/5224                         11. 3. 2019
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout uzavřít se společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 1. tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              58/5224                         11. 3. 2019
                              3. rozhodla

                              vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 3.000 tis. Kč účelově určené na akci „Půjčené prostředky organizacím vlastněným krajem“

                              58/5224                         11. 3. 2019
                              4. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              nedaňové příjmy

                              pol. 2412 -

                              Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob

                              o

                              3.000 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 5613 -

                              Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                              o

                              3.000 tis. Kč

                              58/5224                         11. 3. 2019
                              5. ukládá

                              náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit návrhy dle bodů 1. až 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                              Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                              Termín: 13. 3. 2019


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 103/8026 ze dne 23. 6. 2016

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol.  4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                               ze státního rozpočtu

                               o

                               1.555,30 tis. Kč

                               a

                               zvyšují 

                               běžné výdaje

                               na § 3299 -

                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                               pol.  5011 - 

                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                               o

                               500,00 tis. Kč

                               pol.  5021 -

                               Ostatní osobní výdaje

                               o

                               250,00 tis. Kč

                               pol.  5031 -

                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                               a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                               o

                               150,00 tis. Kč

                               pol.  5032 -

                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                               o

                               54,00 tis. Kč

                               pol.  5038 -

                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                               o

                               3,00 tis. Kč

                               pol.  5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               50,00 tis. Kč

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               50,00 tis. Kč

                               pol.  5162 -

                               Služby elektronických komunikací

                               o

                               2,00 tis. Kč

                               pol.  5167 -

                               Služby školení a vzdělávání

                               o

                               50,00 tis. Kč

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               146,30 tis. Kč

                               pol.  5173 -

                               Cestovné

                               o

                               200,00 tis. Kč

                               pol.  5175 -

                               Pohoštění

                               o

                               100,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               1.555,30 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3719 -

                               Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               25,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3719 -

                               Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               25,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol.  4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               235,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               investiční přijaté transfery

                               pol.  4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               235,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se:

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 4399 -

                               Ostatní záležitosti sociálních věcí
                               a politiky zaměstnanosti

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               10,00 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 4399 -

                               Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                               pol.  5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               10,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               5. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 4339 -

                               Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               402,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 4339 -

                               Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                               o

                               pol.  5021 -

                               Ostatní osobní výdaje

                               o

                               50,00 tis. Kč

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               50,00 tis. Kč

                               pol.  5162 -

                               Služby elektronických komunikací

                               o

                               2,00 tis. Kč

                               pol.  5173 -

                               Cestovné

                               o

                               300,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               402,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               6. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               investiční přijaté transfery

                               pol.  4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                                                  180,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol.  4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                                                   180,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               7. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se:

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 4312 -

                               Odborné sociální poradenství

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               720,20 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 4312 -

                               Odborné sociální poradenství

                               pol.  5011 - 

                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                               o

                               200,00 tis. Kč

                               pol.  5021 -

                               Ostatní osobní výdaje

                               o

                               200,00 tis. Kč

                               pol.  5031 -

                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                               a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                               o

                               100,00 tis. Kč

                               pol.  5032 -

                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                               o

                               36,00 tis. Kč

                               pol.  5038 -

                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                               o

                               0,20 tis. Kč

                               pol.  5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               20,00 tis. Kč

                               pol.  5162 -

                               Služby elektronických komunikací

                               o

                               4,00 tis. Kč

                               pol.  5164 - 

                               Nájemné

                               o

                               100,00 tis. Kč

                               pol.  5173 -

                               Cestovné

                               o

                               40,00 tis. Kč

                               pol.  5175 -

                               Pohoštění

                               o

                               20,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               720,20 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               8. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se:

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 4379 -

                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               2.508,80 tis. Kč

                               a

                               zvyšují 

                               běžné výdaje

                               na § 4379 -

                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                               pol.  5011 - 

                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                               o

                               120,00 tis. Kč

                               pol.  5021 -

                               Ostatní osobní výdaje

                               o

                               1.300,00 tis. Kč

                               pol.  5031 -

                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                               a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                               o

                               355,00 tis. Kč

                               pol.  5032 -

                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                               o

                               127,80 tis. Kč

                               pol.  5038 -

                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                               o

                               6,00 tis. Kč

                               pol.  5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               20,00 tis. Kč

                               pol.  5162 -

                               Služby elektronických komunikací

                               o

                               4,00 tis. Kč

                               pol.  5164 - 

                               Nájemné

                               o

                               70,00 tis. Kč

                               pol.  5167 - 

                               Služby školení a vzdělávání

                               o

                               200,00 tis. Kč

                               pol.  5173 -

                               Cestovné

                               o

                               286,00 tis. Kč

                               pol.  5175 -

                               Pohoštění

                               o

                               20,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               2.508,80 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               9. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 4379 -

                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               280,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 4379 -

                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                               pol.  5164 - 

                               Nájemné

                               o

                               10,00 tis. Kč

                               pol.  5167 - 

                               Služby školení a vzdělávání

                               o

                               250,00 tis. Kč

                               pol.  5173 -

                               Cestovné

                               o

                               20,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               280,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               10. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol.  4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                                                   226,03 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               investiční přijaté transfery

                               pol.  4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                                                   2.417,75 tis. Kč

                               a

                               zvyšuje

                               dlouhodobé financování

                               pol. 8124 -

                               Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                               o

                                                  1.920,06 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                

                               pol.  6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               723,72 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               11. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3299 -

                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               32,70 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3299 -

                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                               pol.  5904 -

                                Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

                               o

                               32,70 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               12. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 2143 -

                               Cestovní ruch

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               200,00 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 2143 -

                               Cestovní ruch

                                

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               200,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               13. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 5511 -

                               Požární ochrana  - profesionální část

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               0,35 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 5511 -

                               Požární ochrana  - profesionální část

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               0,35 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               14. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3522 -

                               Ostatní nemocnice

                               pol.  5167 -

                               Služby školení a vzdělávání

                               o

                               800,00 tis. Kč

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               1.000,00 tis. Kč

                               pol.  5172 -

                               Programové vybavení

                               o

                               1.000,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               2.800,00 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 3522 -

                               Ostatní nemocnice

                               pol.  6111 -

                               Programové vybavení

                               o

                               2.010,00 tis. Kč

                               pol.  6125 -

                               Výpočetní technika

                               o

                               8.400,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               10.410,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3522 -

                               Ostatní nemocnice

                               pol.  5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               8.400,00 tis. Kč

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               2.000,00 tis. Kč

                               pol.  5168 -

                               Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                               o

                               2.810,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               13.210,00 tis. Kč

                               58/5225                         11. 3. 2019
                               15. rozhodla

                               zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 829,30 tis. Kč z 340.224,90 tis. Kč na 341.054,20 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

                                č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017

                                č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                č. 31/2721 ze dne 6. 2. 2018

                                č. 32/2861 ze dne 27. 2. 2018

                                č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

                                č. 35/3074 ze dne 27. 3. 2018

                                č. 36/3132 ze dne 10. 4. 2018

                                č. 37/3219 ze dne 24. 4. 2018

                                č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

                                č. 39/3473 ze dne 29. 5. 2018

                                č. 40/3590 ze dne 12. 6. 2018

                                č. 42/3764 ze dne 17. 7. 2018

                                č. 44/3883 ze dne 7. 8. 2018

                                č. 45/4004 ze dne 28. 8. 2018

                                č. 49/4348 ze dne 23. 10. 2018

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                58/5226                         11. 3. 2019
                                1. rozhodla

                                poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                58/5226                         11. 3. 2019
                                2. rozhodla

                                neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                58/5226                         11. 3. 2019
                                3. bere na vědomí

                                informaci o odstoupení žadatelů od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                58/5226                         11. 3. 2019
                                4. bere na vědomí

                                žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelů dle příloh č. 5 až 8 předloženého materiálu

                                58/5226                         11. 3. 2019
                                5. rozhodla

                                uzavřít s žadateli dle bodu 4. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                58/5226                         11. 3. 2019
                                6. bere na vědomí

                                žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 12 až 44 předloženého materiálu

                                58/5226                         11. 3. 2019
                                7. rozhodla

                                schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace nebo smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 45 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                                58/5227                         11. 3. 2019
                                1. bere na vědomí

                                informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                                58/5227                         11. 3. 2019
                                2. zmocňuje

                                Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

                                 č. 48/4260 ze dne 9. 10. 2018

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018

                                 58/5228                         11. 3. 2019
                                 1. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 rozhodnout uzavřít Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 58/5228                         11. 3. 2019
                                 2. ukládá

                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                 předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                 Zodp.: Jak Krkoška

                                 Termín: 13. 3. 2019


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                  58/5229                         11. 3. 2019
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost subjektu SAK Studénka, příspěvková organizace, IČO 66183561, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  58/5229                         11. 3. 2019
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč subjektu SAK Studénka, příspěvková organizace, IČO 66183561, na projekt „Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  58/5229                         11. 3. 2019
                                  3. rozhodla

                                  navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč

                                  58/5229                         11. 3. 2019
                                  4. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 5901 -

                                  Nespecifikované rezervy

                                  o

                                  200 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 2143 -

                                  Cestovní ruch

                                  pol. 5321 -

                                  Neinvestiční transfery obcím

                                  o

                                  200 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 57/5125 ze dne 26. 2. 2019

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                   č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

                                   58/5230                         11. 3. 2019
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   změnit bod 1. svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017 takto:

                                   „1. rozhodlo

                                   o závazku kraje na období 2016–2022 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši:

                                   a)  5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                   b)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                   c)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům

                                   tj. maximálně 143 mil. Kč“

                                   58/5230                         11. 3. 2019
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   58/5230                         11. 3. 2019
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   schválit předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle bodu 2) tohoto usnesení

                                   58/5230                         11. 3. 2019
                                   4. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                   Termín: 13. 3. 2019


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                    č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

                                    č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                    58/5231                         11. 3. 2019
                                    1. bere na vědomí

                                    aktualizovaný podrobný Popis činností (služeb) společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v závazku veřejné služby pro rok 2019, který bude součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    58/5231                         11. 3. 2019
                                    2. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    58/5231                         11. 3. 2019
                                    3. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout dofinancovat akci rozpočtu kraje „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 150 tis. Kč, dle předloženého materiálu

                                    58/5231                         11. 3. 2019
                                    4. rozhodla

                                    vyčlenit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Kreativní a kulturní průmysl“ ve výši 1.000 tis. Kč

                                    58/5231                         11. 3. 2019
                                    5. rozhodla

                                    snížit finanční prostředky alokované na akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 150 tis. Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“ o 150 tis. Kč

                                    58/5231                         11. 3. 2019
                                    6. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    1.000 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje            

                                    na § 3399 -

                                    Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                    pol. 5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                    o

                                     1.000 tis. Kč

                                    58/5231                         11. 3. 2019
                                    7. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                    Termín: 13. 3. 2019


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                     58/5232                         11. 3. 2019
                                     1. rozhodla

                                     nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 38.629 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                     58/5232                         11. 3. 2019
                                     2. rozhodla

                                     navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 38.629 Kč

                                     58/5232                         11. 3. 2019
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     přijaté transfery

                                     pol.  4111 -

                                     Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                     o

                                     38.629 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3741 -

                                     Ochrana druhů a stanovišť

                                     pol.  5811 -

                                     Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                     o

                                     38.629 Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 21/1913 ze dne 26. 9. 2017

                                      58/5233                         11. 3. 2019
                                      1. bere na vědomí

                                      písemnou zprávu obsahující hodnocení plnění závazků vyplývajících z dobrovolné dohody směřující k omezování zatížení životního prostředí uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí, právnickou osobou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a Moravskoslezským krajem za kalendářní rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       58/5234                         11. 3. 2019
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, týkající se bezplatného užívání nemovitosti – pozemku parc. č. 770/2 v k. ú. Děhylov, a to na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        58/5235                         11. 3. 2019
                                        1. bere na vědomí

                                        záměr „Zařízení na ekologickou transformaci komunálního a jiného typu odpadu na produkty k následnému materiálovému či energetickému využití na bázi technologie plazmového zplyňování společnosti Westinghouse Plasma Corp. v lokalitě skládky Horní Benešov“ oznamovatele SMOLO a.s., IČO 04086406, posuzovaný podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

                                        58/5235                         11. 3. 2019
                                        2. schvaluje

                                        vyjádření Moravskoslezského kraje k oznámení záměru „Zařízení na ekologickou transformaci komunálního a jiného typu odpadu na produkty k následnému materiálovému či energetickému využití na bázi technologie plazmového zplyňování společnosti Westinghouse Plasma Corp. v lokalitě skládky Horní Benešov“ oznamovatele SMOLO a.s., IČO 04086406, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         58/5236                         11. 3. 2019
                                         1. stanoví

                                         s účinností od 1. 4. 2019

                                         a)     platy ředitelům a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                         b)     mzdu Miroslavu Novákovi, řediteli organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                          Rada kraje

                                          58/5237                         11. 3. 2019
                                          1. souhlasí

                                          s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Zateplení prostoru půdy objektu Rýmařovská 12“ na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 1815, část obce Bruntál, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. 4622, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, předanému k hospodaření organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, se sídlem Rýmařovská 769/15, PSČ  792 01, IČO 60802669, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           58/5238                         11. 3. 2019
                                           1. souhlasí

                                           s termíny a místy zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesením rady kraje

                                            č. 93/7284 ze dne 8. 3. 2016

                                            č. 95/7417 ze dne 5. 4. 2016

                                            58/5239                         11. 3. 2019
                                            1. bere na vědomí

                                            a)     informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při vyšší odborné škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, doc. Ing. Josefa Fialy, CSc., a Mgr. Bc. Adama Vavrečky, DiS., kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 5. 4. 2016

                                            b)     informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČO 14450909, Mgr. Marcela Jedelského, který byl radou kraje jmenován s účinností od 6. 4. 2016

                                            c)     informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při střední škole organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČO 62331205, Mgr. Věry Palkové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 3. 5. 2016

                                            58/5239                         11. 3. 2019
                                            2. jmenuje

                                            a)     dnem 5. 4. 2019 Bc. Martina Pražáka a Mgr. Lenku Waszutovou, MBA, členy školské rady při vyšší odborné škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava‑Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086

                                            b)     dnem 6. 4. 2019 Mgr. Marcela Jedelského členem školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČO 14450909

                                            c)     dnem 3. 5. 2019 Mgr. Věru Palkovou členkou školské rady při střední škole organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČO 62331205


                                             Rada kraje

                                             58/5240                         11. 3. 2019
                                             1. souhlasí

                                             s realizací projektu „Experience Europe“ u organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              1. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                              a)    rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ na období leden – srpen 2019 ve výši 11.320.300 Kč

                                              b)   individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 4.914.793,33 Kč

                                              dle předloženého materiálu

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              2. rozhodla

                                              zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              3. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              4. rozhodla

                                              zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              5. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3299 -

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 5901 -

                                              Nespecifikované rezervy

                                              o

                                              2.277.204.150 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3111 -

                                              Mateřské školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              452.000 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              453.249.900 Kč

                                              na § 3112 -

                                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              18.319.000 Kč

                                              na § 3113 -

                                              Základní školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              7.328.000 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              547.507.800 Kč

                                              na § 3114 -

                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              43.452.800 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              3.005.000 Kč

                                              na § 3117 -

                                              První stupeň základních škol

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              50.494.750 Kč

                                              na § 3121 -

                                              Gymnázia

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              105.488.600 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              2.873.000 Kč

                                              na § 3122 -

                                              Střední odborné školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              189.488.000 Kč

                                              na § 3123 -

                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              64.168.300 Kč

                                              na § 3124 -

                                              Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              28.218.200 Kč

                                              na § 3126 -

                                              Konzervatoře

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              14.444.000 Kč

                                              na § 3133 -

                                              Dětské domovy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              36.814.000 Kč

                                              na § 3141 -

                                              Školní stravování

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              41.741.000 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              257.218.000 Kč

                                              na § 3143 -

                                              Školní družiny a kluby

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              14.024.800 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              192.067.000 Kč

                                              na § 3145 -

                                              Internáty

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              3.549.000Kč

                                              na § 3146 -

                                              Zařízení výchovného poradenství

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              30.622.000 Kč

                                              na § 3147 -

                                              Domovy mládeže

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              22.064.000 Kč

                                              na § 3150 -

                                              Vyšší odborné školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              16.877.000 Kč

                                              na § 3231 -

                                              Základní umělecké školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              90.340.000 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              14.250.000 Kč

                                              na § 3233 -

                                              Střediska volného času

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              1.303.000 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              27.845.000 Kč

                                              Celkem

                                              2.277.204.150 Kč

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              6. bere na vědomí

                                              informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na březen a duben 2019 do 29. 3. 2019 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              7. rozhodla

                                              poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              8. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              9. rozhodla

                                              poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              10. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              11.320.300 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3122 -

                                              Střední odborné školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              724.639 Kč

                                              na § 3123 -

                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                              pol. 5213 -

                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                              o

                                              1.594.085 Kč

                                              pol. 5221 -

                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                              o

                                              140.802 Kč

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              8.649.571 Kč

                                              na § 3124 -

                                              Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              211.203 Kč

                                              Celkem

                                              11.320.300 Kč

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              11. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              12. schvaluje

                                              závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              13. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              1.185.308 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              investiční přijaté transfery

                                              pol. 4216 -

                                              Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              3.729.489 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3121 -

                                              Gymnázia

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              899.088 Kč

                                              na § 3122 -

                                              Střední odborné školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              286.220 Kč

                                              Celkem

                                              1.185.308 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3121 -

                                              Gymnázia

                                              pol. 6356 -

                                              Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              332.161 Kč

                                              na § 3122 -

                                              Střední odborné školy

                                              pol. 6356 -

                                              Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              3.397.328 Kč

                                              Celkem

                                              3.729.489 Kč

                                              58/5241                         11. 3. 2019
                                              14. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              nedaňové příjmy

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 2229 -

                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                              o

                                              76.734 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 5364 -

                                              Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                              o

                                              76.734 Kč


                                              Rada kraje

                                              58/5242                         11. 3. 2019
                                              1. souhlasí

                                              s předložením žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy na pořízení výukové pomůcky, a to na základě jmenovací listiny Centra odborné přípravy a způsobem zajištění jeho financování, dle předloženého materiálu, organizacím:

                                              a)    Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130

                                              b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

                                              58/5242                         11. 3. 2019
                                              2. schvaluje

                                              pro účely žádosti o dotaci dle bodu 1. tohoto usnesení učební pomůcky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              58/5242                         11. 3. 2019
                                              3. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2019, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkovým organizacím:

                                              a)    Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.666 tis. Kč

                                              b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, ve výši 1.666 tis. Kč

                                              58/5242                         11. 3. 2019
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              nedaňové příjmy

                                              pol. 2451 -

                                              Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                              o

                                              3.332 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3122 -

                                              Střední odborné školy

                                              pol.  6451 -

                                              Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              3.332 tis. Kč

                                              58/5242                         11. 3. 2019
                                              5. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                              Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                              Termín: 13. 6. 2019


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 50/4398 ze dne 6. 11. 2018

                                               58/5243                         11. 3. 2019
                                               1. bere na vědomí

                                               informaci o postupu realizace dodávky vybavení kovárny pro školní dílny v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ dle předloženého materiálu

                                               58/5243                         11. 3. 2019
                                               2. rozhodla

                                               uzavřít Dohodu o vzájemném vypořádání práv a povinností z kupní smlouvy č. 08384/2018/KŘ s Jiřím Vališem, se sídlem 277 04 Cítov 73, IČO 62961489, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                58/5244                         11. 3. 2019
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                58/5244                         11. 3. 2019
                                                2. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku ve výši 85.500 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola a republikového finále „Turnaje mladých fyziků“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

                                                58/5244                         11. 3. 2019
                                                3. schvaluje

                                                ocenění nejúspěšnějších reprezentantů Moravskoslezského kraje na European Youth Olympic Festival dle předloženého materiálu

                                                58/5244                         11. 3. 2019
                                                4. rozhodla

                                                poskytnout věcná ocenění – dárkové poukázky v nominální hodnotě 500 Kč za poukázku vždy ve výši 5.000 Kč pro každého ze 3 oceněných reprezentantů, celkem tedy 30 ks dárkových poukázek v celkové hodnotě 15.000 Kč


                                                 Rada kraje

                                                 58/5245                         11. 3. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 podat k Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku na zápis ochranné známky „Dejme dětem rodinu“, dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 47/4203 ze dne 25. 9. 2018

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                  58/5246                         11. 3. 2019
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 352.933,31 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“, realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

                                                  58/5246                         11. 3. 2019
                                                  2. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 352.933,31 Kč, organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007711

                                                  58/5246                         11. 3. 2019
                                                  3. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  přijaté transfery

                                                  pol. 4116 -

                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                  o

                                                  352.934 Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 4357 -

                                                  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                  pol. 5336 -

                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  352.934 Kč


                                                   frame-scrollup