Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 1. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  59/4659     6. 1. 2015
1. schvaluje

program 59. schůze rady kraje, konané dne 6. 1. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  59/4660     6. 1. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu z 58. schůze rady kraje, konané dne 18. 12. 2014
  59/4660     6. 1. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 59. schůze rady kraje, konané dne 6. 1. 2015: JUDr. Josefa Babku Ing. RSDR. Svatomíra Recmana

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 44/3231 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  59/4661     6. 1. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup hasičské výškové techniky“, s níže uvedeným uchazečem, ve vztahu k části 2 VZ, a to v pořadí: 3. WISS CZECH, s.r.o. Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice IČ: 29305934 za cenu nejvýše přípustnou 82.590.000,- Kč bez DPH 1. D.I.K. CONSULTING, s.r.o. K Větrovu 543, 251 68 Kamenice IČ: 24792128 za cenu nejvýše přípustnou 94.984.200,- Kč bez DPH 2. THT Polička, s.r.o. Starohradská 316, 572 01 Polička IČ: 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 95.760.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4333 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  59/4662     6. 1. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství III“, ve vztahu k části C veřejné zakázky, s níže uvedeným uchazečem, a to: 1. Sociální služby města Havířov Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí IČO: 60337583 za cenu nejvýše přípustnou 240.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4331 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  59/4663     6. 1. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ II, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. BERNOLD s.r.o. Ocelářská 23, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČO: 26878496
  59/4663     6. 1. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ II, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  59/4663     6. 1. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ II, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3545 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  59/4664     6. 1. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.« II., níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. CONMEDITECH s.r.o. (pouze pro část B VZ) Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, Strašnice IČ: 24165841 3. EXBYDO s.r.o. (pro část A i B VZ) Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov IČ: 62497791
  59/4664     6. 1. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k části A veřejné zakázky s názvem Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.« II., s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: 2. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 5.218.100,- Kč bez DPH 1. B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285 za cenu nejvýše přípustnou 5.240.000,- Kč bez DPH
  59/4664     6. 1. 2015
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.« II., a to ve vztahu k části B VZ, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  59/4664     6. 1. 2015
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  59/4665     6. 1. 2015
1. bere na vědomí

informaci, že bez schváleného rozpočtového opatření bylo provedeno dne 30. 12. 2014 zaslání: a) dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 94.800,-- Kč konečnému příjemci Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, účelově určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním b) dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 325.500,-- Kč konečnému příjemci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, účelově určenou na realizaci projektu Interaktivní koutek smyslové zahrady
  59/4665     6. 1. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 94.800,-- Kč účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním
  59/4665     6. 1. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 325.500,-- Kč účelově určený na realizaci projektu Interaktivní koutek smyslové zahrady
  59/4665     6. 1. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu kraje na rok 2014 zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 94.800 Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 325.500 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 94.800 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 325.500 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  59/4666     6. 1. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje generálmajorovi ve výslužbě Ing. Mikuláši Končickému, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  59/4667     6. 1. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  59/4667     6. 1. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Kabal team Karviná o.s., IČ 22761764, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením Mistrovství České republiky v badmintonu; finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na pronájem haly a tribun, na nákup cen pro vítěze, ubytování, odměny pracovníků a propagaci s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015
  59/4667     6. 1. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 120 tis. Kč

  frame-scrollup