Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 3. 2019


  Rada kraje

  59/5247                         26. 3. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 26. 3. 2019


   Rada kraje

   59/5248                         26. 3. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 58. schůze rady kraje, konané dne 11. 3. 2019

   59/5248                         26. 3. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 59. schůze rady kraje, konané dne 26. 3. 2019:

   -        Jarmilu Uvírovou

   -        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

    k usnesení rady kraje

    č. 55/4858 ze dne 29. 1. 2019

    č. 58/5222 ze dne 11. 3. 2019

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 11/1255 ze dne 13. 3. 2019

    59/5249                         26. 3. 2019
    1. rozhodla

    o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 3.000.000 Kč, s tím, že

    a.    základní kapitál obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se zvyšuje o 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých)

    b.    upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

    c.    na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 kusů (slovy: třicet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá; všechny akcie budou emitovány v zaknihované podobě s charakterem nekótovaných akcií

    d.    všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, a budou splaceny peněžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují

    e.    akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích

    f.     místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava; lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně

    g.    emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

    h.    upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na běžný účet Sanatoria Jablunkov, a.s., vedený u České spořitelny, a.s., č. ú. 000000-5522XXXXXX/XXXX, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

    59/5249                         26. 3. 2019
    2. ukládá

    představenstvu Sanatoria Jablunkov, a.s.

    podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

    Zodp.: představenstvo Sanatoria Jablunkov, a.s.

    Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 19/1594 ze dne 29. 8. 2017

     59/5250                         26. 3. 2019
     1. schvaluje

     zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, k pozemku parc. č. 2060/1, ostatní plocha v k. ú. a obci Jablunkov, ve vlastnictví obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, v souladu se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8000998/VB2, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

      59/5251                         26. 3. 2019
      1. schvaluje

      návrh plnění ve prospěch členů představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle předloženého materiálu


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 7673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

       59/5252                         26. 3. 2019
       1. bere na vědomí

       rezignaci člena správní rady ********** společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, doručenou do sídla společnosti 5. 3. 2019

       59/5252                         26. 3. 2019
       2. volí

       s účinností od 5. 4. 2019 včetně********** do funkce člena správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 33/2937 ze dne 12. 3. 2018

        59/5253                         26. 3. 2019
        1. souhlasí

        se změnou užívání Parkoviště P3 umístěného na pozemcích parc. č. 822/37, 822/38, 822/39, 822/40, 853/9 a 1496 vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, z dočasného na trvalé, dle předloženého materiálu


         Rada kraje

         59/5254                         26. 3. 2019
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

         59/5254                         26. 3. 2019
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         59/5254                         26. 3. 2019
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“, a to:

         členové:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         59/5254                         26. 3. 2019
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“, a to:

         členové:
         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
         Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
         Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
         Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
         Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
         Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          59/5255                         26. 3. 2019
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

          59/5255                         26. 3. 2019
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          59/5255                         26. 3. 2019
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to:

          členové:
          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:
          Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          59/5255                         26. 3. 2019
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to:

          členové:
          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
          Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          náhradníci:
          Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
          JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový
          Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
          Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
          Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový
          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           59/5256                         26. 3. 2019
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Příměstské tábory KÚ MSK pro rok 2019“

           59/5256                         26. 3. 2019
           2. rozhodla

           vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1. BVÚ – Centrum pro volný čas z. s.

           se sídlem: Křišťanova 1049/15, Přívoz, 702 00 Ostrava

           IČO: 44938519

           za cenu nejvýše přípustnou 219.100 Kč bez DPH


            Rada kraje

            59/5257                         26. 3. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění sportovního vybavení – Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019"

            59/5257                         26. 3. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            Teamline s.r.o.

            se sídlem: Krakovská 1346/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

            IČO: 03262910

            za cenu nejvýše přípustnou 566 209,92 Kč bez DPH


             Rada kraje

             59/5258                         26. 3. 2019
             1. rozhodla

             zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění recertifikace systému řízení kvality, dozorového auditu systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) a validace (schválení) environmentálního prohlášení a certifikace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), dodavateli:

             CERT-ACO, s.r.o.

             se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno

             IČO: 25606310

             za cenu nejvýše přípustnou 348 480 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


              Rada kraje

              59/5259                         26. 3. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Územně-technická studie elektrizace trati Štramberk - Veřovice"

              59/5259                         26. 3. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili společnou nabídku pod pořadovým číslem:

              3. PRO CEDOP s.r.o.

              se sídlem: Milady Horákové 893, 272 01 Kladno

              IČO: 27174069

              a

              Centrum pro efektivní dopravu, z.s.

              se sídlem: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha

              IČO: 22831860

              za cenu nejvýše přípustnou 286 000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               59/5260                         26. 3. 2019
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce a modernizace bytů v Krnově a v Kopřivnici pro účely zřízení sociální služby - chráněné bydlení II"

               59/5260                         26. 3. 2019
               2. rozhodla

               zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce a modernizace bytů v Krnově a v Kopřivnici pro účely zřízení sociální služby - chráněné bydlení II", a to v části č. 1 – „Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro chráněné bydlení v Krnově“


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 56/5000 ze dne 12. 2. 2019

                59/5261                         26. 3. 2019
                1. rozhodla

                navýšit akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 348,07 tis. Kč

                59/5261                         26. 3. 2019
                2. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                kapitálové výdaje

                na § 6409 -

                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                pol.  6901 -

                Rezervy kapitálových výdajů

                o

                348,07 tis. Kč

                a

                zvyšují

                kapitálové výdaje

                na § 3121 -

                Gymnázia

                pol.  6121 -

                Budovy, haly a stavby

                o

                348,07 tis. Kč

                59/5261                         26. 3. 2019
                3. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD "Novostavba tělocvičny - demolice a výstavba spojovacího krčku"“

                59/5261                         26. 3. 2019
                4. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                BMCH s.r.o.
                se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
                IČO: 48394190

                za cenu nejvýše přípustnou, tj. 330.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                 59/5262                         26. 3. 2019
                 1. bere na vědomí

                 žádost Spolku Počteníčko ze dne 31. 1. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 59/5262                         26. 3. 2019
                 2. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Počteníčko, IČO 01324144, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hodinový vnuk ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                 59/5262                         26. 3. 2019
                 3. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Spolkem Počteníčko, IČO 01324144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 59/5262                         26. 3. 2019
                 4. rozhodla

                 zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“

                 59/5262                         26. 3. 2019
                 5. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 6113 -

                 Zastupitelstva krajů

                 pol.  5901 -

                 Nespecifikované rezervy

                 o

                 200 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje

                 na § 3900 -

                 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                 pol. 5222 -

                 Neinvestiční transfery spolkům

                 o

                 200                tis. Kč

                 59/5262                         26. 3. 2019
                 6. ukládá

                 hejtmanovi kraje

                 předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                 Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                 Termín: 13. 6. 2019


                  Rada kraje

                  59/5263                         26. 3. 2019
                  1. bere na vědomí

                  informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 2019

                  59/5263                         26. 3. 2019
                  2. pověřuje

                  náměstka hejtmana kraje

                  vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                  Zodp.: Jan Krkoška

                  Termín: 13. 6. 2019

                  59/5263                         26. 3. 2019
                  3. pověřuje

                  náměstka hejtmana kraje

                  vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                  Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                  Termín: 13. 6. 2019


                   Rada kraje

                   59/5264                         26. 3. 2019
                   1. souhlasí

                   s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                    č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

                    59/5265                         26. 3. 2019
                    1. bere na vědomí

                    žádosti příspěvkových organizací v odvětví kultury o poskytnutí příspěvku dle příloh č. 2 - 7 předloženého materiálu

                    59/5265                         26. 3. 2019
                    2. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2019 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                    59/5265                         26. 3. 2019
                    3. rozhodla

                    a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 3.800 tis. Kč

                    b)   zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 4.020 tis. Kč

                    c)    snížit akci rozpočtu „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 242 tis. Kč

                    59/5265                         26. 3. 2019
                    4. rozhodla

                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u:

                    a)    příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 220.000 Kč

                    b)   úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 3.800.000 Kč

                    c)    úspory v rámci akce „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 242 tis. Kč

                    59/5265                         26. 3. 2019
                    5. rozhodla

                    vyčlenit finanční prostředky na akci rozpočtu „Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích)“ ve výši 242 tis. Kč

                    59/5265                         26. 3. 2019
                    6. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    zvyšují

                    nedaňové příjmy

                    na § 6402 -

                    Finanční vypořádání minulých let

                    pol. 2223  -

                    Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                    o

                    114,6 tis. Kč

                    pol. 2229  -

                    Ostatní přijaté vratky transferů

                    o

                    105,4 tis. Kč

                    Celkem

                    220,0 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3315 -

                    Činnosti muzeí a galerií

                    pol. 5331 -

                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    220 tis. Kč

                    Celkem

                    220 tis. Kč

                    59/5265                         26. 3. 2019
                    7. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol. 5139  -

                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                    o

                    242 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje

                    na § 3315 -

                    Činnosti muzeí a galerií

                    pol. 6125  -

                    Výpočetní technika

                    o

                    242 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    1. bere na vědomí

                    žádost spolku Svaz českých divadelních ochotníků, z. s., IČO 47610654, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 102.000 Kč na realizaci projektu „Celoroční systematické vzdělávání amatérských divadelníků III část rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    2. rozhodla

                    neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Svaz českých divadelních ochotníků, z. s., IČO 47610654, na realizaci projektu „Celoroční systematické vzdělávání amatérských divadelníků III část rok 2019“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    3. bere na vědomí

                    žádost organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00418013, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 99.000 Kč na realizaci projektu „Hlučínská lilie“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    4. rozhodla

                    neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00418013, na realizaci projektu „Hlučínská lilie“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    5. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 3 – 8 předloženého materiálu

                     

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    6. rozhodla

                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 10 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 11 – 16 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    7. rozhodla

                    navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                    490.000 Kč

                    59/5266                         26. 3. 2019
                    8. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje,

                    na § 6113 -

                    Zastupitelstva krajů

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                      150 tis. Kč

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                      340 tis. Kč

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5229 -

                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                    o

                     410 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                     900 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 3312 -

                    Hudební činnost

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    350 tis. Kč

                    na § 3313 -

                    Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

                    pol.  5212 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

                    o

                    150 tis. Kč

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    60 tis. Kč

                    na § 3316 -

                    Vydavatelská činnost

                    pol.  5212 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

                    o

                    190 tis. Kč

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5221 -

                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                    o

                    150 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                     900 tis. Kč


                     Rada kraje

                     59/5267                         26. 3. 2019
                     1. bere na vědomí

                     Plán strojních a stavebních investic Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, na roky 2019 a 2020 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     59/5267                         26. 3. 2019
                     2. souhlasí

                     a)    s nákupem 1 ks osobního automobilu s plně hybridním pohonem pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz, IČO 00095711

                     b)   s předložením žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na pořízení 1 ks osobního automobilu s plně hybridním pohonem


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

                      č. 45/3911 ze dne 28.8.2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 9/967 ze dne 13.9.2018

                      č. 4/381 ze dne 20.6.2013

                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                      59/5268                         26. 3. 2019
                      1. rozhodla

                      uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko /Opavsko/ Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

                      59/5268                         26. 3. 2019
                      2. rozhodla

                      uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

                      59/5268                         26. 3. 2019
                      3. rozhodla

                      uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

                      59/5268                         26. 3. 2019
                      4. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      zvyšují

                      přijaté transfery

                      pol. 4121 -

                      Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                      o

                      1.725,1 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      kapitálové výdaje          

                      na § 6409 -

                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      pol. 6901 -

                      Rezervy kapitálových výdajů

                      o

                      1.725,1 tis. Kč


                       Rada kraje

                       59/5269                         26. 3. 2019
                       1. rozhodla

                       zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                       59/5269                         26. 3. 2019
                       2. rozhodla

                       a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                       59/5269                         26. 3. 2019
                       3. souhlasí

                       se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                       59/5269                         26. 3. 2019
                       4. souhlasí

                       s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                       č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

                       č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       1. souhlasí

                       s přípravou činností strategického rozvoje železniční infrastruktury regionálních tratí v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       2. souhlasí

                       s tvorbou koncepce železniční infrastruktury jako strategického dokumentu Moravskoslezského kraje, která bude integrální součástí Strategie dopravy Moravskoslezského kraje a bude mimo jiné výsledkem činností související s přípravou strategického rozvoje železniční infrastruktury regionálních tratí

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       3. souhlasí

                       s přípravou realizace projektu „Beskydský železniční okruh“ dle předloženého materiálu, který bude součástí přípravy koncepce železniční infrastruktury Moravskoslezského kraje

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       4. souhlasí

                       s přípravou realizace projektu „Tramvajové spojení Karviná, Havířov, Ostrava“ dle předloženého materiálu, který bude součástí přípravy strategického rozvoje železniční infrastruktury regionálních tratí

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       5. zmocňuje

                       Ing. Vladimíra Návrata, člena zastupitelstva kraje

                       k výkonu činnosti „Zmocněnce Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       6. ukládá

                       zmocněnci Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, Ing. Vladimírovi Návratovi koordinaci všech činností souvisejících s tvorbou koncepce železniční infrastruktury

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       7. ukládá

                       zmocněnci Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, Ing. Vladimírovi Návratovi podávat radě kraje pravidelně zprávu o své činnosti

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       8. rozhodla

                       na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, objednat „Koncepci železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji“ za cenu nejvýše přípustnou 3.346.400 Kč bez DPH/rok, tj. 4.049.144 Kč včetně DPH/rok, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít dodatek č. 3 k této rámcové smlouvě

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       9. rozhodla

                       navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 702.200 Kč

                       59/5270                         26. 3. 2019
                       10. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 6409 -

                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                       pol. 5901 -

                       Nespecifikované rezervy

                       o

                       702,2 tis. Kč

                       na § 2299 -

                       Ostatní záležitosti v dopravě

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       3.347,0 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       4.049,2 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2299 -

                       Ostatní záležitosti v dopravě

                       pol. 5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       4.049,2 tis. Kč

                        


                        Rada kraje

                        59/5271                         26. 3. 2019
                        1. bere na vědomí

                        záměr vzniku Centra energetických a environmentálních technologií dle předloženého materiálu

                        59/5271                         26. 3. 2019
                        2. zmocňuje

                        hejtmana kraje

                        k podpisu vyjádření podpory projektu „Centra energetických a environmentálních technologií“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.


                         Rada kraje

                         59/5272                         26. 3. 2019
                         1. rozhodla

                         vyhlásit poptávkové řízení na refinancování vybraných tranší úvěrového rámce od Evropské investiční banky v maximální výši 1.009.700.000 Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 10/752 ze dne 28.3.2017

                          59/5273                         26. 3. 2019
                          1. rozhodla

                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to:

                          část pozemku parc. č. 1405 zastavěná plocha a nádvoří, označenou jako díl c+d, o výměře 158 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

                          část pozemku parc. č. 1407 ostatní plocha, označenou jako díl b, o výměře 49 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                          vše v k. ú. a obec Město Albrechtice


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                           59/5274                         26. 3. 2019
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           nedaňové příjmy

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                           o

                           4,87 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           5,77 tis. Kč

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol. 2310 -

                           Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                           o

                           2,57 tis. Kč

                           na § 2229 -

                           Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           23,50 tis. Kč

                           pol. 2329 -

                           Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                           o

                           50,00 tis. Kč

                           na § 2292 -

                           Dopravní obslužnost veřejnými službami

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           1.000,00 tis. Kč

                           na § 3311 -

                           Divadelní činnost

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           67,17 tis. Kč

                           na § 3419 -

                           Ostatní sportovní činnost

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           60,00 tis. Kč

                           na § 3421 -

                           Využití volného času dětí a mládeže

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           2,50 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           2,84 tis. Kč

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           2,49 tis. Kč

                           na § 5521 -

                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                           pol. 2221 -

                           Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů

                           o

                           6,94 tis. Kč

                           na § 6113 -

                           Zastupitelstva krajů

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           23,88 tis. Kč

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           75,28 tis. Kč

                           na § 6320 -

                           Pojištění funkčně nespecifikované

                           pol. 2322 -

                           Přijaté pojistné náhrady

                           o

                           54,72 tis. Kč

                           na § 6402 -

                           Finanční vypořádání minulých let

                           pol. 2223 -

                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                           o

                           328,43 tis. Kč

                           pol. 2229 -

                           Ostatní přijaté vratky transferů

                           o

                           15.574,84 tis. Kč

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 2229 -

                           Ostatní přijaté vratky transferů

                           o

                           96,94 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           17.382,74 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           17.382,74 tis. Kč

                           59/5274                         26. 3. 2019
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 6113 -

                           Zastupitelstva krajů

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           490,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 6113 -

                           Zastupitelstva krajů

                           pol. 5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           490,00 tis. Kč

                           59/5274                         26. 3. 2019
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3635 -

                           Územní plánování

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           60,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3635 -

                           Územní plánování

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           60,00 tis. Kč

                           59/5274                         26. 3. 2019
                           4. rozhodla

                           nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na den 30. března 2019

                           59/5274                         26. 3. 2019
                           5. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           neinvestiční přijaté transfery

                           pol. 4111 -

                           Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                           o

                           15,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 6115 -

                           Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

                           pol. 5011 -

                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                           o

                           9,30 tis. Kč

                           pol. 5031

                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                           o

                           2,36 tis. Kč

                           pol. 5032

                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                           o

                           0,84 tis. Kč

                           pol. 5156 -

                           Pohonné hmoty a maziva

                           o

                           1,50 tis. Kč

                           pol. 5173 -

                           Cestovné

                           o

                           0,50 tis. Kč

                           pol. 5175 -

                           Pohoštění

                           o

                           0,50 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           15,00 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 48/4246 ze dne 9.10.2018

                            59/5275                         26. 3. 2019
                            1. rozhodla

                            uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí tvořících areál Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně, včetně všech součástí a příslušenství, zejména stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ a dále movitých věcí dodaných v rámci akce „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, mezi krajem, jako půjčitelem, a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 50/4402 ze dne 6. 11. 2018

                             59/5276                         26. 3. 2019
                             1. rozhodla

                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 08542/2018/KŘ ze dne 7. 1. 2019 na realizaci stavby „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost DIK stavby s.r.o., se sídlem Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 25914057, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                              59/5277                         26. 3. 2019
                              1. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              kapitálové výdaje

                              na § 6172 -

                              Činnost regionální správy

                              pol.  6121 -

                              Budovy, haly a stavby

                              o

                              5.200 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje            

                              na § 6172 -

                              Činnost regionální správy

                              pol.  5137 -

                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                              o

                              1.260 tis. Kč

                              pol.  5139 -

                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                              o

                              38 tis. Kč

                              pol.  5167 -

                              Služby školení a vzdělávání

                              o

                              2 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              1.300 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje            

                              na § 6172 -

                              Činnost regionální správy

                              pol.  6122 -

                              Stroje, přístroje a zařízení

                              o

                              3.900 tis. Kč


                               Rada kraje

                               59/5278                         26. 3. 2019
                               1. souhlasí

                               s umístěním a realizací stavby „Ostrava-Vítkovice 47/1“ na pozemcích parc. č. 348/10 a parc. č. 348/31, oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                               59/5278                         26. 3. 2019
                               2. rozhodla

                               a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 348/10 a parc. č. 348/31, oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 822/1, Ostrava, IČO 00602141, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebných pozemků podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby „Ostrava-Vítkovice 47/1“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                               59/5278                         26. 3. 2019
                               3. souhlasí

                               s umístěním a realizací stavby „Železniční cargo Ostrava Mošnov – II. etapa stavby“ na pozemcích ve vlastnictví kraje, a to:

                               pozemek parc. č. 1331/7 trvalý travní porost,

                               pozemek parc. č. 1332/21 trvalý travní porost,

                               pozemek parc. č. 1332/22 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1336/6 trvalý travní porost,

                               pozemek parc. č. 1339/39 orná půda,

                               pozemek parc. č. 1340/94 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1340/95 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1340/97 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1356/26 trvalý travní porost,

                               pozemek parc. č. 1366/14 orná půda,

                               pozemek parc. č. 1366/15 orná půda,

                               pozemek parc. č. 1429/3 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1441/4 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1505/1 ostatní plocha,

                               pozemek vše v k. ú. a obci Mošnov

                               a

                               pozemek parc. č. 1123/1 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1127/3 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1129/8 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1129/20 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1129/25 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1129/26 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1129/27 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1129/28 ostatní plocha,

                               vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                               dle předloženého materiálu

                               59/5278                         26. 3. 2019
                               4. rozhodla

                               a)    zřídit věcná břemena – služebnosti k částem pozemků specifikovaným v bodě 3. tohoto usnesení, ve prospěch společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na služebných pozemcích stavební objekty realizované v rámci stavby „Železniční cargo Ostrava Mošnov – II. etapa stavby“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním, udržováním a odstraněním stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Železniční cargo Ostrava Mošnov – II. etapa stavby“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcným břemenům stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro zpracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcným břemenům bude geometrický plán (plány) s vyznačeným rozsahem věcných břemen, včetně případné šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                59/5279                         26. 3. 2019
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3231 -

                                Základní umělecké školy

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                934,57 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3231 -

                                Základní umělecké školy

                                pol. 6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                934,57 tis. Kč

                                59/5279                         26. 3. 2019
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3123 -

                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                pol. 6121-

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                1.214,15 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3123 -

                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                pol. 6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                1.214,15 tis. Kč

                                59/5279                         26. 3. 2019
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol. 5169-

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                297,00 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                pol. 5169-

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                67,00 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                pol. 6121-

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                230,00 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 40/3550 ze dne 12. 6. 2018

                                 59/5280                         26. 3. 2019
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 06960/2018/IM ze dne 25. 7. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO 26807947, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 41/3651 ze dne 26.6.2018

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 10/1090 ze dne 13.12.2018

                                  59/5281                         26. 3. 2019
                                  1. rozhodla

                                  zrušit usnesení rady kraje č. 41/3651 ze dne 26. 6. 2018

                                  59/5281                         26. 3. 2019
                                  2. rozhodla

                                  o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

                                  pozemek parc. č. 700, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, občanská vybavenost,

                                  pozemek parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 288, občanská vybavenost, Fulnek,

                                  pozemek parc. č. 706, ostatní plocha,

                                  pozemek parc. č. 736/2, ostatní plocha,

                                  se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                  vše v k. ú. a obec Fulnek


                                   Rada kraje

                                   59/5282                         26. 3. 2019
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha-Stodůlky, 158 00 Praha, IČO 26178541, o prodej pozemků specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   59/5282                         26. 3. 2019
                                   2. rozhodla

                                   a)  o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                   pozemek parc. č. 647/3 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 647/9 ostatní plocha,

                                   část pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha, označenou jako díl „b“ o výměře 307 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

                                   část pozemku parc. č. 647/8 ostatní plocha, označenou jako díl „c“ o výměře 94 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                   vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí

                                   b)  při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                   59/5282                         26. 3. 2019
                                   3. bere na vědomí

                                   žádosti společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757, o prodej pozemků specifikovaných v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Svinov, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory a k. ú. Moravská Ostrava, vše obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                   59/5282                         26. 3. 2019
                                   4. rozhodla

                                   a)  o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                   pozemky parc. č. 3075/55, ostatní plocha, parc. č. 3075/56 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                   pozemky parc. č. 491/81, ostatní plocha, parc. č. 491/82, ostatní plocha, parc. č. 491/83, ostatní plocha, parc. č. 491/84 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

                                   pozemky parc. č. 751/25, ostatní plocha, parc. č. 751/26, ostatní plocha, parc. č. 751/29, ostatní plocha, parc. č. 751/30, ostatní plocha, parc. č. 751/32, ostatní plocha, parc. č. 751/33, ostatní plocha, parc. č. 751/34 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                   pozemky parc. č. 3589/30, parc. č. 3594/37, ostatní plocha, parc. č. 3594/38, ostatní plocha, parc. č. 3594/39, ostatní plocha, parc. č. 3594/40, ostatní plocha, parc. č. 3594/41, ostatní plocha, parc. č. 3594/45, ostatní plocha, parc. č. 3594/46 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

                                   b)  při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 56/5000 ze dne 12. 2. 2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                    59/5283                         26. 3. 2019
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                                    Beskydská stavební, a.s.
                                    se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
                                    IČO: 28618891

                                    dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    59/5283                         26. 3. 2019
                                    2. rozhodla

                                    navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 889 tis. Kč

                                    59/5283                         26. 3. 2019
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol.  6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    889 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol.  6121 -

                                    Budovy, haly a stavby

                                    o

                                    889 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                     59/5284                         26. 3. 2019
                                     1. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 5521-

                                     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                     pol.  6121 -

                                     Budovy, haly a stavby

                                     o

                                     157,3 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 5521 -

                                     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                     pol.  5168 -

                                     Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                     o

                                           

                                         157,3 tis. Kč

                                     59/5284                         26. 3. 2019
                                     2. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 4357-

                                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                     pol.  5171 -

                                     Opravy a udržování

                                     o

                                     89,7 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 4357 -

                                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                                89,7 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 49/4293 ze dne 23.10.2018

                                      59/5285                         26. 3. 2019
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08362/2018/IM ze dne 22. 11. 2018 na realizaci stavby „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, se zhotovitelem, kterým je ZK Design a.s., se sídlem Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom, IČO 25864068, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      59/5285                         26. 3. 2019
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska  integrovaného záchranného systému

                                      pol.  6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      13.646 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol.  5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      9.960 tis. Kč

                                      pol.  5139 -

                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                      o

                                      16 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      9.976 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      3.670 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       1. rozhodla

                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.216.584,82 Kč na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       2. schvaluje

                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 1.216.584,82 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001702

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       investiční přijaté transfery

                                       pol. 4216 -

                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                       o

                                       1.216,59 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3533 -

                                       Zdravotnická záchranná služba

                                       pol. 6356 -

                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       1.216,59 tis. Kč

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       nedaňové příjmy

                                       pol. 2451 -

                                       Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                       o

                                       60.956 tis. Kč

                                       a

                                       snižuje

                                       dlouhodobé financování

                                       pol. 8124 -

                                       Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                       o

                                       60.956 tis. Kč

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       5. bere na vědomí

                                       žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o finanční příspěvek na konání odborných seminářů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       6. rozhodla

                                       snížit akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 40 tis. Kč

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       7. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 40 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci odborných seminářů v oblasti gynekologicko-porodnické péče, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019

                                       59/5286                         26. 3. 2019
                                       8. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5229 -

                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                       o

                                       40 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3522 -

                                       Ostatní nemocnice

                                       pol. 5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       40 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        59/5287                         26. 3. 2019
                                        1. souhlasí

                                        s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Likvidace nebezpečného odpadu“, kde centrálním zadavatelem bude Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

                                        59/5287                         26. 3. 2019
                                        2. doporučuje

                                        řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro nadlimitní veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                        členy hodnotící komise:

                                        MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                        Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                        náhradníky hodnotící komise:

                                        Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                        Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                        59/5287                         26. 3. 2019
                                        3. ukládá

                                        řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Likvidace nebezpečného odpadu“ ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                        Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

                                        Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

                                         59/5288                         26. 3. 2019
                                         1. souhlasí

                                         s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání sanitních vozidel“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

                                         59/5288                         26. 3. 2019
                                         2. doporučuje

                                         řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                         členy hodnotící komise:
                                         MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                         Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                         náhradníky hodnotící komise:
                                         Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, vedoucího oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                                         Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                         59/5288                         26. 3. 2019
                                         3. schvaluje

                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 35.000 tis. Kč s účelovým určením na pořízení sanitních vozidel v rámci akce „Obnova vozového parku“, s časovou použitelností od 26. 3. 2019 do 31. 12. 2019


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 9/989 ze dne 13.9.2018

                                          59/5289                         26. 3. 2019
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 15.656.798,76 Kč na financování projektu „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_007/0010625 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-35/2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                          59/5289                         26. 3. 2019
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol.  4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          6.262,73 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4399 -

                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                          pol.  5011 - 

                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                          o

                                          75,00 tis. Kč

                                          pol.  5021 -

                                          Ostatní osobní výdaje

                                          o

                                          750,00 tis. Kč

                                          pol.  5031 -

                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                          o

                                          206,25 tis. Kč

                                          pol.  5032 -

                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                          o

                                          74,25 tis. Kč

                                          pol.  5038 -

                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                          o

                                          3,50 tis. Kč

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          5.073,73 tis. Kč

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          60,00 tis. Kč

                                          pol.  5175 -

                                          Pohoštění

                                          o

                                          20,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          6.262,73 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                           59/5290                         26. 3. 2019
                                           1. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23 10. 2018 u úspory v rámci akce „ Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 38.720 Kč

                                           59/5290                         26. 3. 2019
                                           2. rozhodla

                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o 38.720 Kč

                                           59/5290                         26. 3. 2019
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           38,72 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol. 5123 -

                                           Podlimitní technické zhodnocení

                                           o

                                           38,72 tis. Kč

                                           59/5290                         26. 3. 2019
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           23,5 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol. 5152 -

                                           Teplo

                                           o

                                           20,4 tis. Kč

                                           pol. 5154 -

                                           Elektrická energie

                                           o

                                           3,1 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           23,5 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 42/3772 ze dne 17. 7. 2018

                                            č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            na § 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                            ze státního rozpočtu

                                            o

                                            1.643,71 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4229

                                            Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                            pol. 5011 -

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            160,00 tis. Kč

                                            pol. 5169

                                            Nákup ostatních služeb 

                                            o

                                            86,51 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            246,51 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4229

                                            Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                            pol. 5021

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            160,00 tis. Kč

                                            Pol. 5212 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                            o

                                            360,00 tis. Kč

                                            pol. 5222

                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                            o

                                            112,45 tis. Kč

                                            pol. 5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            1.257,77 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            1.890,22 tis. Kč

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol. 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            2.449,16 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            2.449,16 tis. Kč

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4376 -

                                            Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                            pol. 5229 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                            o

                                            1.612,00 tis. Kč

                                            na § 4344 -

                                            Sociální rehabilitace

                                            pol. 5229 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                            o

                                            3.696,00 tis. Kč

                                            na § 4351 -

                                            Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                            pol. 5229 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                            o

                                            2.353,00 tis. Kč

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol. 5164 -

                                            Nájemné

                                            o

                                            2,00 tis. Kč

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            215,98 tis. Kč

                                            pol. 5173 -

                                            Cestovné

                                            o

                                            2,72 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            7.881,70 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4376 -

                                            Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                            pol. 5221 -

                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                            o

                                            1.612,00 tis. Kč

                                            na § 4344 -

                                            Sociální rehabilitace

                                            pol. 5221 -

                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                            o

                                            3.696,00 tis. Kč

                                            na § 4351 -

                                            Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                            pol. 5221 -

                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                            o

                                            2.353,00 tis. Kč

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol. 5011 -

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            59,00 tis. Kč

                                            pol. 5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            105,00 tis. Kč

                                            pol. 5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            41,00 tis. Kč

                                            pol. 5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            15,00 tis. Kč

                                            pol. 5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            0,70 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            7.881,70 tis. Kč

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            192,28 tis. Kč

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol. 5164 -

                                            Nájemné

                                            o

                                            11,00 tis. Kč

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb 

                                             o

                                            44,22 tis. Kč

                                            pol. 5173 -

                                            Cestovné

                                            o

                                            54,10 tis. Kč

                                            pol. 5175 -

                                            Pohoštění

                                            o

                                            18,00 tis. Kč

                                            pol. 5222 -

                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                            o

                                            4,30 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            323,90 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol. 5011 -

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            244,50 tis. Kč

                                            pol. 5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            11,80 tis. Kč

                                            pol. 5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            47,50 tis. Kč

                                            pol. 5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            17,10 tis. Kč

                                            pol. 5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            0,90 tis. Kč

                                            pol. 5139 -

                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                            o

                                            2,10 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            323,90 tis. Kč

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            5. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 2299 -

                                            Ostatní záležitosti v dopravě

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            10,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 2299 -

                                            Ostatní záležitosti v dopravě

                                            pol.  5139 -

                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                            o

                                            10,00 tis. Kč

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            6. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            193,60 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol. 5166 -

                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                            o

                                            193,60 tis. Kč

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            7. rozhodla

                                            zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 227,80 tis. Kč z 341.054,20 tis. Kč na 341.282,00 tis. Kč

                                            59/5291                         26. 3. 2019
                                            8. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4329 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                             o

                                            250,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4329 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                            pol. 5137 -

                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                             o

                                            250,00 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             59/5292                         26. 3. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost Města Hořice, IČO 00271560, o zapůjčení 2 motocyklů z Expozice historických motocyklů v Ostravě u příležitosti výstavy pod názvem „Pocta Hořickým závodům a lidem kolem nich“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             59/5292                         26. 3. 2019
                                             2. rozhodla

                                             uzavřít s Městem Hořice, IČO 00271560, smlouvu o výpůjčce 2 motocyklů z Expozice historických motocyklů v Ostravě na výstavu pod názvem „Pocta Hořickým závodům a lidem kolem nich“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              59/5293                         26. 3. 2019
                                              1. rozhodla

                                              vypovědět Smlouvu o podnájmu prostor a poskytování služeb, ev. č. 02780/2015/RRC, uzavřenou dne 27. 10. 2015 mezi krajem a společností Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25399471, dle předloženého materiálu

                                              59/5293                         26. 3. 2019
                                              2. rozhodla

                                              uzavřít Smlouvu o nájmu a spolupráci při přípravě a realizaci výstavy se subjektem Dolní oblast Vítkovice, z.s., IČO 75125285, se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, za účelem vytvoření a uspořádání expozice historických motocyklů, v celkové výši 1.185.000 Kč bez DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               59/5294                         26. 3. 2019
                                               1. rozhodla

                                               přijmout věcný dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nápoje v hodnotě 60.000 Kč od společnosti Kofola a.s., IČ 27767680, s využitím na kulturně společenských akcích Moravskoslezského kraje


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 16/1364 ze dne 27. 6. 2017

                                                59/5295                         26. 3. 2019
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít smlouvu na realizaci specializovaného výcviku USAR II a WASAR II v rámci projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“ se subjektem SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, se sídlem Moravice 136, 747 84 Melč, IČ 66144591, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 33/2987 ze dne 12. 3. 2018

                                                 č. 51/4582 ze dne 27. 11. 2018

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 7/753 ze dne 14. 3. 2018

                                                 č. 10/1128 ze dne 13. 12. 2018

                                                 59/5296                         26. 3. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít Dohodu o partnerské spolupráci na realizaci projektu „Clean AIR and Climate Adaptation on Ostrava and other cities“ realizovaného v rámci programu Urban Innovative Actions financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, s těmito partnery:

                                                 a)    Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

                                                 b)   Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČO 47813059

                                                 c)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, IČO 61989100

                                                 d)   Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592

                                                 e)    Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín, IČO 68149468

                                                 f)     SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z. ú, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec IČO 06781128

                                                 dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                  59/5297                         26. 3. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost spolku IdeaHUB z.s. ze dne 14. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  59/5297                         26. 3. 2019
                                                  2. rozhodla

                                                  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu IdeaHUB z.s., IČO 05358078, na realizaci projektu „Vybavení pracoviště laserového řezání“ ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 50,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 2. do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  59/5297                         26. 3. 2019
                                                  3. rozhodla

                                                  navýšit akci rozpočtu „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 200 tis. Kč

                                                  59/5297                         26. 3. 2019
                                                  4. schvaluje

                                                   

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 6901 -

                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                  o

                                                  200 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje            

                                                  na § 3639 -

                                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                  pol. 6322 -

                                                  Investiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  200 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 39/3477 ze dne 29. 5. 2018

                                                   č. 51/4610 ze dne 27. 11. 2018

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   59/5298                         26. 3. 2019
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   59/5298                         26. 3. 2019
                                                   2. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165, ve výši 168.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2019“ a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Zvláštní vlaky SŽS 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, na projekt „Zvláštní vlaky SŽS 2019“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 13. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    3. rozhodla

                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 200.000 Kč

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol. 5901 -

                                                    Nespecifikované rezervy

                                                    o

                                                    200 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje            

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    200 tis. Kč

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    5. bere na vědomí

                                                    žádost subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč na projekt „Beskydské hřebenovky“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    6. rozhodla

                                                    poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 20.000 Kč subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, na projekt „Beskydské hřebenovky“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    7. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 5213 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                    o

                                                    20 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje            

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    20 tis. Kč

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    8. bere na vědomí

                                                    žádost subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt „Festival Cyklocestování 2019“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    9. rozhodla

                                                    poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 30.000 Kč subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, na projekt „Festival Cyklocestování 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                    59/5299                         26. 3. 2019
                                                    10. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 5213 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                    o

                                                    30 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje            

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    30 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

                                                     59/5300                         26. 3. 2019
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o aktuálních a plánovaných činnostech sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531

                                                     59/5300                         26. 3. 2019
                                                     2. souhlasí

                                                     s návrhem trasy Cyrilometodějské stezky vedoucí přes Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2019“

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      2. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 700.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2019“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      3. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      4. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 150.000 Kč subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, na projekt „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                      o

                                                      150 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      150 tis. Kč

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      6. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Cesta draka, z.s., IČO 05634580, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      7. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč, subjektu Cesta draka, z.s., IČO 05634580, na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      8. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                      o

                                                      200 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      200 tis. Kč

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      9. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Prajzská Ambasáda, z.s., IČO 22906193, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Den Bot“

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      10. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 50.000 Kč subjektu Prajzská Ambasáda, z.s., IČO 22906193, na projekt „Den Bot“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 10. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      11. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                      o

                                                      50 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      50 tis. Kč

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      12. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Gemec Slezská Harta, z.s., IČO 03507190, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty 2019“

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      13. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 80.000 Kč subjektu Gemec Slezská Harta, z.s., IČO 03507190, na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty 2019“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 7. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      14. rozhodla

                                                      snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 80.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 80.000 Kč

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      15. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                      o

                                                      80 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 3419 -

                                                      Ostatní sportovní činnost

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      80 tis. Kč

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      16. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu SKI Bílá – Služby s.r.o., IČO 26874440, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Modernizace Singltrailu (Zelená trať) v areálu SKI Bílá v Bílé – Etapa I. a Etapa II.“

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      17. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu SKI Bílá – Služby s.r.o., IČO 26874440, na projekt „Modernizace Singltrailu (Zelená trať) v areálu SKI Bílá v Bílé – Etapa I. a Etapa II.“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      18. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Triatlon Team Opava z.s., IČO 22831843, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč na projekt „Jesenický sportovní víkend – předjaří na Pradědu“

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      19. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 20.000 Kč subjektu Triatlon Team Opava z.s., IČO 22831843, na projekt „Jesenický sportovní víkend – předjaří na Pradědu“, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      20. rozhodla

                                                      snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 20.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 20.000 Kč

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      21. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                      o

                                                      20 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 3419 -

                                                      Ostatní sportovní činnost

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      20 tis. Kč

                                                      59/5301                         26. 3. 2019
                                                      22. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                      Termín: 13. 6. 2019


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 55/4920 ze dne 29. 1. 2019

                                                       č. 29/2555 ze dne 9. 1. 2018

                                                       59/5302                         26. 3. 2019
                                                       1. bere na vědomí

                                                       změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000208, ze dne 30. 6. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Elektrolaboratoře“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002525 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 5. 3. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                       59/5302                         26. 3. 2019
                                                       2. bere na vědomí

                                                       změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 117D03G000174, ze dne 9. 12. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 26. 2. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 6/387 ze dne 24. 1. 2017

                                                        č. 10/1120 ze dne 13. 12. 2018

                                                        59/5303                         26. 3. 2019
                                                        1. schvaluje

                                                        podmínky programu „Finanční nástroj JESSICA II“ dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                                        59/5303                         26. 3. 2019
                                                        2. rozhodla

                                                        vyhlásit program „Finanční nástroj JESSICA II“ s účinností ke dni 27. 3. 2019 dle předloženého materiálu s termínem pro podávání žádostí od 29. 4. 2019

                                                        59/5303                         26. 3. 2019
                                                        3. schvaluje

                                                        postup pro vyhodnocování bonity klientů (obcí) v Programu Jessica II dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                        59/5303                         26. 3. 2019
                                                        4. rozhodla

                                                        jmenovat členem pracovní skupiny pro finanční nástroj JESSICA II zřízené usnesením rady kraje č. 6/387 ze dne 24. 1 2017 Ing. Tomáše Kolárika, ředitele společnosti Moravskoslezské investice a development a.s.


                                                         Rada kraje

                                                         59/5304                         26. 3. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         informaci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, o přípravě nového Programu dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         59/5304                         26. 3. 2019
                                                         2. podporuje

                                                         realizaci Programu dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu


                                                          Rada kraje

                                                          59/5305                         26. 3. 2019
                                                          1. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v rámci akce „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK“ v rozsahu a s časovým použitím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesením rady kraje

                                                          č. 40/3605 ze dne 12. 6. 2018

                                                          č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

                                                          59/5306                         26. 3. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          poskytnout peněžité dary ve výši a příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu, dle předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                          59/5307                         26. 3. 2019
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 23. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          59/5307                         26. 3. 2019
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČO 69594481, na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2019 ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          59/5307                         26. 3. 2019
                                                          3. rozhodla

                                                          navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Péče o chráněné druhy živočichů“ o částku 200.000 Kč

                                                          59/5307                         26. 3. 2019
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 6409 -

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol.  5901 -

                                                          Nespecifikované rezervy

                                                          o

                                                          200 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3741 -

                                                          Ochrana druhů a stanovišť

                                                          pol.  5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          200 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           59/5308                         26. 3. 2019
                                                           1. bere na vědomí

                                                           petici občanů nazvanou „Nechceme dýchat uhelný prach“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           59/5308                         26. 3. 2019
                                                           2. schvaluje

                                                           odpověď na petici občanů nazvanou „Nechceme dýchat uhelný prach“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 25. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Chovatelská přehlídka trofejí 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČO 67777139, na projekt Chovatelská přehlídka trofejí 2019 v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 8. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            3. bere na vědomí

                                                            žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 4. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Chovatelská přehlídka jelení oblasti Jeseníky východ a dančí oblasti Osoblažsko, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            4. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČO 67777066, na projekt Chovatelská přehlídka jelení oblasti Jeseníky východ a dančí oblasti Osoblažsko v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 7. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            5. bere na vědomí

                                                            žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, ze dne 16. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Celoroční činnost rybářských kroužků dětí, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            6. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, IČO 15502791, na projekt Celoroční činnost rybářských kroužků dětí v maximální výši 40.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            7. bere na vědomí

                                                            žádost právnické osoby BUVI Promotion s. r. o. ze dne 27. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt XV. FESTIVAL DŘEVA 2019, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                            59/5309                         26. 3. 2019
                                                            8. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě BUVI Promotion s. r. o., IČO 26812576, na projekt XV. FESTIVAL DŘEVA 2019 v maximální výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2019 do dne 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             59/5310                         26. 3. 2019
                                                             1. schvaluje

                                                             podmínky dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             59/5310                         26. 3. 2019
                                                             2. rozhodla

                                                             vyhlásit dotační program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle předloženého materiálu

                                                             59/5310                         26. 3. 2019
                                                             3. rozhodla

                                                             snížit akci rozpočtu kraje „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ o částku 2.000 tis. Kč

                                                             59/5310                         26. 3. 2019
                                                             4. rozhodla

                                                             vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci rozpočtu „DP - Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ ve výši 2.000 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                              59/5311                         26. 3. 2019
                                                              1. bere na vědomí

                                                              informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                              59/5311                         26. 3. 2019
                                                              2. rozhodla

                                                              s účinností od 1. 9. 2019

                                                              povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2.B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 56/5017 ze dne 12. 2. 2019

                                                               59/5312                         26. 3. 2019
                                                               1. jmenuje

                                                               konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace:

                                                               předseda konkurzní komise:

                                                               Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                               členové:

                                                               Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

                                                               PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                               náhradník:

                                                               Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                                               Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                               náhradník:

                                                               PaedDr. Ilja Maloušková, ředitelka organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                               Mgr. Daniel Jakubek – školní inspektor České školní inspekce

                                                               Mgr. Ivan Maršálek – pedagogický pracovník školy

                                                               Mgr. Zdeňka Kratochvílová – členka školské rady

                                                               v případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                               v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 50/4396 ze dne 6. 11. 2018

                                                                59/5313                         26. 3. 2019
                                                                1. rozhodla

                                                                uzavřít Dohodu o narovnání ke Kupní smlouvě č. 08270/2018/KŘ se společností Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26843935, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 59/5314                         26. 3. 2019
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s uvedením investičního záměru organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II


                                                                  Rada kraje

                                                                  59/5315                         26. 3. 2019
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  vzdání se vedoucího pracovního místa Mgr. Petra Melichara, ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357,
                                                                  dnem 31. 7. 2019

                                                                  59/5315                         26. 3. 2019
                                                                  2. rozhodla

                                                                  vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                   59/5316                         26. 3. 2019
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatele UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   59/5316                         26. 3. 2019
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, ve výši 78 tis. Kč na úhradu nákladů projektu „Zásady moderní přípravy jídel“ s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019

                                                                   59/5316                         26. 3. 2019
                                                                   3. rozhodla

                                                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                   59/5316                         26. 3. 2019
                                                                   4. rozhodla

                                                                   navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti“ o částku 78 tis. Kč

                                                                   59/5316                         26. 3. 2019
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                    

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   78 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol. 5222 -

                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   78 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 55/4952 ze dne 29. 1. 2019

                                                                    č. 33/2948 ze dne 12. 3. 2018

                                                                    59/5317                         26. 3. 2019
                                                                    1. rozhodla

                                                                    uzavřít Dohodu o vzájemném vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 05061/2018/ŠMS se společností INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., se sídlem Úvoz 1143, 685 01 Bučovice, IČO 03442322, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že k podpisu dohody zhotovitelem dojde nejpozději do 10. 4. 2019


                                                                     Rada kraje

                                                                     59/5318                         26. 3. 2019
                                                                     1. souhlasí

                                                                     s realizací projektu „Girls with boys programming Europe“ u organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                     59/5318                         26. 3. 2019
                                                                     2. souhlasí

                                                                     s realizací projektu „Škola života“ u organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                      59/5319                         26. 3. 2019
                                                                      1. rozhodla

                                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 v Moravskoslezském kraji“ ve výši 3.333.000 Kč, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží, dle předloženého materiálu

                                                                      59/5319                         26. 3. 2019
                                                                      2. rozhodla

                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:

                                                                      a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, ve výši 1.878.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      59/5319                         26. 3. 2019
                                                                      3. schvaluje

                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:

                                                                      a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, o částku 1.878.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, o částku 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      59/5319                         26. 3. 2019
                                                                      4. rozhodla

                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi:

                                                                      a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 552.000 Kč

                                                                      b)   Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, ve výši 215.000 Kč

                                                                      c)    Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace,
                                                                      IČO 75089157, ve výši 138.000 Kč

                                                                      d)   Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, ve výši 162.000 Kč

                                                                      e)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČO 72071397, ve výši 193.000 Kč

                                                                      59/5319                         26. 3. 2019
                                                                      5. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      přijaté transfery

                                                                      pol. 4116 - 

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                      ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      3.333,00 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3299 -

                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                      pol. 5336 - 

                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      2.073,00 tis. Kč

                                                                      pol. 5339 - 

                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      1.260,00 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      3.333,00 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 56/5020 ze dne 12. 2. 2019

                                                                       č. 45/4031 ze dne 28. 8. 2018

                                                                       č. 54/4850 ze dne 8. 1. 2019

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                       a)           rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů na období leden – srpen 2019“ ve výši 266.416 Kč

                                                                       b)           rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 768.036 Kč

                                                                       c)            dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2019 ve výši 178.200 Kč

                                                                       d)           individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.130.564 Kč

                                                                       e)           individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 2.107.529,05 Kč

                                                                       f)            Individuální projekt operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika ve výši 117.605,41 Kč

                                                                       g)           dotační program na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 ve výši 300.000 Kč

                                                                       dle předloženého materiálu

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       2. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci organizaci Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, IČO 70995427, s účelovým určením na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019“, ve výši 266.416 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       266.416 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3113 -

                                                                       Základní školy

                                                                       pol. 5339 -

                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       266.416 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       4. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 13.919 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       5. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 13.919 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       6. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       7. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       8. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       768.036 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3111 -

                                                                       Mateřské školy

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       20.470 Kč

                                                                       pol. 5339 -

                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       24.154 Kč

                                                                       na § 3113 -

                                                                       Základní školy

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       149.112 Kč

                                                                       pol. 5339 -

                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       507.337 Kč

                                                                       na § 3114 -

                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       13.919 Kč

                                                                       na § 3117 -

                                                                       První stupeň základních škol

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       30.705 Kč

                                                                       pol. 5339 -

                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       22.339 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       768.036 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       9. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       10. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       178.200 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       178.200 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       11. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       12. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       2.130.567 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3231 -

                                                                       Základní umělecké školy

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       2.130.567 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       13. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       14. schvaluje

                                                                       závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       15. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       476.621 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       investiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4216 -

                                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       1.630.910 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       476.621 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol. 6356 -

                                                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.068.777 Kč

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 6356 -

                                                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       562.133 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       1.630.910 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       16. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika  „Příprava na další vzdělávání žáků s mentálním postižením“ (reg. č. NFP3040010C854)  organizaci Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, o částku 19.665,36 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       17. schvaluje

                                                                       závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika „Příprava na další vzdělávání žáků s mentálním postižením“ (reg. č. NFP3040010C854) organizaci Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, ve výši 97.940,05 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       18. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       19.666 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       investiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4216 -

                                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       97.941 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3114 -

                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       19.666 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3114 -

                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 6356 -

                                                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       97.941 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       19. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       300.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3541 -

                                                                       Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                       pol. 5021 -

                                                                       Ostatní osobní výdaje

                                                                       o

                                                                       15.000 Kč

                                                                       pol. 5136 -

                                                                       Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                       o

                                                                       6.860 Kč

                                                                       pol. 5139 -

                                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                       o

                                                                       22.740 Kč

                                                                       pol. 5164 -

                                                                       Nájemné

                                                                       3.000 Kč

                                                                       pol. 5167 -

                                                                       Služby školení a vzdělávání

                                                                       o

                                                                       84.000 Kč

                                                                       pol. 5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       65.400 Kč

                                                                       pol. 5173 -

                                                                       Cestovné

                                                                       o

                                                                       93.000 Kč

                                                                       pol. 5175 -

                                                                       Pohoštění

                                                                       o

                                                                       10.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       300.000 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       20. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 52.000 Kč s účelovým určením na malování prostor krajského úřadu v rozsahu dle tohoto materiálu a prodloužení časové použitelnosti do 30. 6. 2019

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       21. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6172 -

                                                                       Činnost regionální správy

                                                                       pol. 5171 -

                                                                       Opravy a udržování

                                                                       o

                                                                       52.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3124 -

                                                                       Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       52.000 Kč

                                                                       59/5320                         26. 3. 2019
                                                                       22. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3111 -

                                                                       Mateřské školy

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       592.297 Kč

                                                                       na § 3113 -

                                                                       Základní školy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       193.000 Kč

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5492 -

                                                                       Dary obyvatelstvu

                                                                       o

                                                                       250.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       1.035.297 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3112 -

                                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       592.297 Kč

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       193.000 Kč

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5494 -

                                                                       Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                       o

                                                                       250.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       1.035.297 Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 10

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       2. rozhodla

                                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                       a)    Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast ve 2. lize Fortuna národní liga“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       b)   Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z. s., IČO 14613824, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky 2019 - žactvo“; s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019

                                                                       c)    Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II, IČO 70843325, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora celoroční činnosti družstev a jednotlivců oddílu zápasu T. J. Sokol Moravská Ostrava II“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       3. rozhodla

                                                                       poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce střechy objektu ČSS z.s. Sedlnice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       4. rozhodla

                                                                       uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                       a)    Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       b)   Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z. s., IČO 14613824, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       c)    Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II, IČO 70843325, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                       d)   ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       5. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beijing Youth Science Creation Competition“ s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       6. rozhodla

                                                                       neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci **********, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Studentská pracovní stáž na Velvyslanectví České republiky v Tallinnu (Estonsko)“; s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       7. rozhodla

                                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 595.000 Kč

                                                                       59/5321                         26. 3. 2019
                                                                       8. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 5901 -

                                                                       Nespecifikované rezervy

                                                                       o

                                                                       595 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3419 -

                                                                       Ostatní sportovní činnost

                                                                       pol. 5213 - 

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       195 tis. Kč

                                                                       pol. 5222 -

                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                       o

                                                                       250 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       445 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3419 -

                                                                       Ostatní sportovní činnost

                                                                       pol. 6322 -

                                                                       Investiční transfery spolkům

                                                                       o

                                                                       150 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        59/5322                         26. 3. 2019
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2017/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        59/5322                         26. 3. 2019
                                                                        2. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                        Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                        Termín: 13. 6. 2019


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 57/5171 ze dne 26. 2. 2019

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 11/1259 ze dne 13. 3. 2019

                                                                         59/5323                         26. 3. 2019
                                                                         1. rozhodla

                                                                         navýšit finanční prostředky na dotační program „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ o 414.000 Kč na celkovou částku ve výši 4.752.000 Kč

                                                                         59/5323                         26. 3. 2019
                                                                         2. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         kapitálové výdaje

                                                                         na § 6409 -

                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                         pol. 6901 -

                                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                                         o

                                                                         414.000 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3421 -

                                                                         Využití volného času dětí a mládeže

                                                                         pol. 5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                         o

                                                                         414.000 Kč

                                                                         59/5323                         26. 3. 2019
                                                                         3. rozhodla

                                                                         nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na dotační program „Podpora mládeže na krajské úrovni“ ve výši 2.794.190 Kč dle předloženého materiálu

                                                                         59/5323                         26. 3. 2019
                                                                         4. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                                         pol. 4116 -

                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                         o

                                                                         2.794.190 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3421 -

                                                                         Využití volného času dětí a mládeže

                                                                         pol. 5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                         o

                                                                         2.794.190 Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. IČO 27163059, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          2. rozhodla

                                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví územního plánování a stavebního řádu“ o částku 110.000 Kč

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          3. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059, ve výši 110.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          4. bere na vědomí

                                                                          žádost o poskytnutí investiční dotace společnosti MANLOMKA s.r.o., IČO 27834425, dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          5. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti MANLOMKA s.r.o., IČO 27834425, ve výši 200.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pračka a sušička pro zkvalitnění práce“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          6. bere na vědomí

                                                                          žádost spolku HFA - Helping for all z. s., IČO 07345054, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „ALL JOBS“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          7. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku HFA - Helping for all z. s., IČO 07345054, na realizaci projektu „ALL JOBS“ ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 50,43 % celkových uznatelných nákladů projektu vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                          59/5324                         26. 3. 2019
                                                                          8. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4349 -

                                                                          Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                          pol. 5229 -

                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          100 tis. Kč

                                                                          na § 4399 -

                                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          100 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          snižují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 6409 -

                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                          pol. 6901 -

                                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                                          o

                                                                          110 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3639 -

                                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                          pol. 5221 -

                                                                          Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                          o

                                                                          110 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 4399 -          

                                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                          pol. 6313 -

                                                                          Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 52/4770 ze dne 11. 12. 2018

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                           59/5325                         26. 3. 2019
                                                                           1. souhlasí

                                                                           s postupem obdarování vybraných organizací v rámci akce „Spolu ruku v ruce“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                           59/5325                         26. 3. 2019
                                                                           2. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4339 -

                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                           pol. 5169 -

                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            91 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4339 -

                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                           pol. 5041 -

                                                                           Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                            o

                                                                            91 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            59/5326                         26. 3. 2019
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            rezignaci Mgr. Aleny Horké, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ke dni 30. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            59/5326                         26. 3. 2019
                                                                            2. rozhodla

                                                                            poskytnout odměnu Mgr. Aleně Horké, ředitelce organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                            59/5326                         26. 3. 2019
                                                                            3. vyhlašuje

                                                                            konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                            59/5326                         26. 3. 2019
                                                                            4. jmenuje

                                                                            komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ve složení:

                                                                            předseda komise:

                                                                            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                                                            členové komise:

                                                                            Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje

                                                                            Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                            Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucího ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                            PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

                                                                            59/5326                         26. 3. 2019
                                                                            5. pověřuje

                                                                            funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí

                                                                            59/5326                         26. 3. 2019
                                                                            6. bere na vědomí

                                                                            informaci Mgr. Jany Maskové o vzdání se funkce zástupkyně ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, pro pracoviště Opava, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 1. 4. 2019

                                                                            59/5326                         26. 3. 2019
                                                                            7. určuje

                                                                            jako zástupkyni ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, pro pracoviště Opava, Bc. Evu Vaňkovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 2. 4. 2019


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 57/5185 ze dne 26. 2. 2019

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                             59/5327                         26. 3. 2019
                                                                             1. rozhodla

                                                                             uzavřít s poskytovatelem FOKUS – Opava, z. s., IČO 26990881, Dodatek č. 1 k Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              59/5328                         26. 3. 2019
                                                                              1. rozhodla

                                                                              o neupotřebitelnosti a přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              59/5328                         26. 3. 2019
                                                                              2. rozhodla

                                                                              o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              59/5328                         26. 3. 2019
                                                                              3. svěřuje

                                                                              Vzdělávacímu a sportovnímu centru, Bílá, příspěvková organizace, IČ 07331533, k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 53/4790 ze dne 13. 12. 2018

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                               59/5329                         26. 3. 2019
                                                                               1. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 6172 -

                                                                               Činnost regionální správy

                                                                               pol.  5171 -

                                                                               Opravy a udržování

                                                                               o

                                                                                           8,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje            

                                                                               na § 6172 -

                                                                               Činnost regionální správy

                                                                               pol.  5363 -

                                                                               Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                                                               o

                                                                                           8,00 tis. Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 55/4963 ze dne 29. 1. 2019

                                                                                59/5330                         26. 3. 2019
                                                                                1. rozhodla

                                                                                o změně obsahu Smlouvy č. 00891721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterou Státní fond životního prostředí České republiky uděluje dotaci na projekt „Nákup vozidel na alternativní pohon“, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 29. 1. 2019 usnesením č. 55/4963, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 59/5331                         26. 3. 2019
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 informace o dosavadním postupu vymáhání pohledávek vůči společnostem ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, a Amperprojekt s.r.o., IČO 24743542, dle předloženého materiálu

                                                                                 59/5331                         26. 3. 2019
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 620.451,47 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice, dle předloženého materiálu

                                                                                 59/5331                         26. 3. 2019
                                                                                 3. nesouhlasí

                                                                                 s převzetím dluhu mezi společností ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, a společností Potrusil s.r.o., IČO 25310119, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 59/5331                         26. 3. 2019
                                                                                 4. rozhodla

                                                                                 uzavřít Dohodu o vypořádání vzájemných práv a závazků mezi Moravskoslezským krajem a společností ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, dle předloženého materiálu

                                                                                 59/5331                         26. 3. 2019
                                                                                 5. rozhodla

                                                                                 podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 22.052,25 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti Amperprojekt s.r.o., IČO 24743542, Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, dle předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                  59/5332                         26. 3. 2019
                                                                                  1. odvolává

                                                                                  ke dni 26. 3. 2019

                                                                                  a.    pana Petra Zábojníka

                                                                                  aa. z funkce předsedy komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

                                                                                  ab. z funkce člena komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch

                                                                                  b.    Ing. Patrika Bocka, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje

                                                                                  59/5332                         26. 3. 2019
                                                                                  2. jmenuje

                                                                                  ode dne 27. 3. 2019

                                                                                  podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                                                                                  a.    Ing. Patrika Bocka, člena zastupitelstva kraje, do funkce předsedy komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

                                                                                  b.    Mgr. Simonu Horákovou, členku zastupitelstva kraje, do funkce členky komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje

                                                                                  c.    paní Lenku Brzyskowskou, do funkce členky komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch


                                                                                   frame-scrollup