Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 1. 2017


  Rada kraje

  6/335                         24. 1. 2017
  1. schvaluje

  program 6. schůze rady kraje konané dne 24. 1. 2017


   Rada kraje

   6/336                         24. 1. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Jakuba Unucky, MBA, o ověření zápisu z 5. schůze rady kraje, konané dne 10. 1. 2017

   6/336                         24. 1. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 6. schůze rady kraje, konané dne 24. 1. 2017:

   -      MUDr. Martin Gebauer

   -      Ing. Vít Slováček


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 5/293 ze dne 10. 1. 2017

    6/337                         24. 1. 2017
    1. bere na vědomí

    představení základních obrysů dalšího fungování obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 17/1176 ze dne 4.6.2013

     č. 95/7468 ze dne 5.4.2016

     6/338                         24. 1. 2017
     1. odvolává

     a)    Martina Sikoru

     b)   prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

     c)    Ing. Jana Světlíka

     d)   Ing. Františka Švrčka

     z funkce člena Rady pro Inovace Moravskoslezského kraje

     6/338                         24. 1. 2017
     2. jmenuje

     a)    Jana Krkošku

     b)   prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc.

     c)    Ing. Libora Witasska, MBA

     d)   Ing. Marcela Vrátného

     členy Rady pro Inovace Moravskoslezského kraje


      Rada kraje

      6/339                         24. 1. 2017
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Upgrade CUCM - objektové telefonní ústředny“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

      6/339                         24. 1. 2017
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Upgrade CUCM - objektové telefonní ústředny“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      6/339                         24. 1. 2017
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Upgrade CUCM - objektové telefonní ústředny“, a to:

      členové:

      Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

      Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      6/339                         24. 1. 2017
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Upgrade CUCM - objektové telefonní ústředny“, a to:

      členové:

      Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

      Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky

      Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

      plk. Ing. Jiří Němčík - HZS MSK

      kpt. Ing. Tomáš Kašpar - HZS MSK

      Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:

      Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Knapp - odbor informatiky

      Ing. Eduard Plšek - odbor kancelář hejtmana kraje

      kpt. Ing. Dušan Válek - HZS MSK

      kpt. Ing. Marek Slíva - HZS MSK

      Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       6/340                         24. 1. 2017
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pořízení switchů a pokrytí pracovišť Wifi systémem“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       6/340                         24. 1. 2017
       2. prohlašuje

       že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení switchů a pokrytí pracovišť Wifi systémem“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       6/340                         24. 1. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení switchů a pokrytí pracovišť Wifi systémem“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       6/340                         24. 1. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení switchů a pokrytí pracovišť Wifi systémem“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky

       Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

       plk. Ing. Jiří Němčík - HZS MSK

       kpt. Ing. Tomáš Kašpar - HZS MSK

       Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:

       Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Knapp - odbor informatiky

       Ing. Eduard Plšek - odbor kancelář hejtmana kraje

       kpt. Ing. Dušan Válek - HZS MSK

       kpt. Ing. Marek Slíva - HZS MSK

       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        6/341                         24. 1. 2017
        1. rozhodla

        zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění ubytování a stravování výpravy sportovců MSK na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017, společnosti:

        GALANT BRNO, s.r.o.

        se sídlem: Družstevní 2223/21, Řečkovice, 621 00 Brno

        IČ: 25545931

        za cenu nejvýše přípustnou 682.500 Kč vč. DPH


         Rada kraje

         6/342                         24. 1. 2017
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Kancelářské potřeby pro rok 2017“

         6/342                         24. 1. 2017
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili nabídku dle výsledného pořadí:

         1.       BÜROPROFI s.r.o.

         se sídlem: Hlinská 456/2, PSČ 370 01 České Budějovice

         IČ 62502034

         2.       FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.

         se sídlem: Svazarmovská 309, PSČ 738 01 Frýdek-Místek

         IČ 25910027

         3.       ACTIVA spol. s r.o.

         se sídlem: Veselská 686, PSČ 199 00 Praha

         IČ 48111198

         za jednotkové ceny uvedené v návrzích smluv těchto dodavatelů


          Rada kraje

          6/343                         24. 1. 2017
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Vybudování anténních svodů včetně osazení antén na příhradový nosník IBC“

          6/343                         24. 1. 2017
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          1. RCD Radiokomunikace spol. s r. o.

          se sídlem: U Pošty 26, 533 52 Staré Hradiště

          IČ: 48173703

          za cenu nejvýše přípustnou 385.456 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

           6/344                         24. 1. 2017
           1. rozhodla

           v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejné zakázky na zajištění vozidel pro obměnu a doplnění vozového parku krajského úřadu plánované pro rok 2017 bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

           6/344                         24. 1. 2017
           2. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           kapitálové výdaje

           na § 6409 -

           Ostatní činnosti jinde nezařazené

           pol.  6901 -

           Rezervy kapitálových výdajů

           o

           1 000,00 tis. Kč

           a

           zvyšují

           kapitálové výdaje

           na § 6113 -

           Zastupitelstva krajů

           pol.  6123 -

           Dopravní prostředky

           o

           1 000,00 tis. Kč

           6/344                         24. 1. 2017
           3. rozhodla

           zahájit otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup osobních automobilů“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

           6/344                         24. 1. 2017
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a článkem 7 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek ve složení:

           členové:

           Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           6/344                         24. 1. 2017
           5. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a článkem 7 odst. 1 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybraným dodavatelem, ve složení:

           členové:

           Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

           Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

           Ing. Jan Filgas, odbor životního prostředí a zemědělství

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. LL.M., odbor právní a organizační

           Ing. Karin Černá, odbor životního prostředí a zemědělství

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje


            Rada kraje

            6/345                         24. 1. 2017
            1. rozhodla

            zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zajištění procesu zadávacího řízení“, poř. č. 162/2016 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

            6/345                         24. 1. 2017
            2. rozhodla

            zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na právní poradenství a konzultace související s realizací zadávacího řízení označeného „Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování“, společnosti:

            Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.

            se sídlem: Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

            IČ: 27812120

            za cenu nejvýše přípustnou 484.000 Kč včetně DPH


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

             6/346                         24. 1. 2017
             1. rozhodla

             vyslat Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu na Slovensko (Bratislava) ve dnech 25. – 27. 1. 2017 v rámci účasti na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour za podmínek uvedených v předloženém materiálu

             6/346                         24. 1. 2017
             2. rozhodla

             vyslat Jarmilu Uvírovou, náměstkyni hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Katowice) dne 15. 2. 2017 v rámci pracovního jednání na téma spolupráce v oblasti životního prostředí za podmínek uvedených v předloženém materiálu


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

              6/347                         24. 1. 2017
              1. rozhodla

              vyslat Mgr. Stanislava Folrwarczneho, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Katowice) dne 1. 2. 2017 v rámci pracovního jednání s polským partnerem, které se bude týkat aktualizace partnerské smlouvy Moravskoslezského kraje se Slezským vojvodstvím a rozvoje vztahů mezi našimi regiony za podmínek uvedených v předloženém materiálu


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

               6/348                         24. 1. 2017
               1. bere na vědomí

               dopis Ing. arch. Martina Chválka, předsedy organizace Obce architektů ve věci žádosti o finanční podporu spojenou s vydáním publikace „Stavba Moravskoslezského kraje 2005-2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               6/348                         24. 1. 2017
               2. rozhodla

               neposkytovat finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vydání publikace „Stavba Moravskoslezského kraje 2005-2015“

               6/348                         24. 1. 2017
               3. schvaluje

               obsah odpovědi panu Ing. arch. Martinu Chválkovi, předsedovi organizace Obce architektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                Rada kraje

                6/349                         24. 1. 2017
                1. bere na vědomí

                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                6/349                         24. 1. 2017
                2. rozhodla

                neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., IČ 60783273, na výdaje související s pořádáním konference Ochrana obyvatelstva 2017, dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 6/350                         24. 1. 2017
                 1. bere na vědomí

                 přehled o usneseních vlády České republiky č. 977 - 1001 ze dne 7. 11. 2016, č. 1002 - 1017 ze dne 16. 11. 2016, č. 1018 - 1044 ze dne 23. 11. 2016, č. 1045 - 1073 ze dne 28. 11. 2016 a č. 1074 - 1103 ze dne 5. 12. 2016 dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 112/8641 ze dne 18. 10. 2016

                  6/351                         24. 1. 2017
                  1. souhlasí

                  s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                  6/351                         24. 1. 2017
                  2. stanoví

                  a.      u usnesení č. 180/6422 bod 2. ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  b.      u usnesení č. 32/1522 bod 4. ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  c.      u usnesení č. 38/1942 bod 2. ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  d.      u usnesení č. 50/2582 bod 6. ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  e.      u usnesení č. 56/3131 bod 2. ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  f.       u usnesení č. 76/4594 bod 19. ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  g.      u usnesení č. 77/4686 bod 2. ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  h.      u usnesení č. 98/6283 bod 2. ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  i.       u usnesení č. 118/7750 bod 16. ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2018

                  j.       u usnesení č. 65/5199 bod 4. ze dne 7. 4. 2015 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  k.      u usnesení č. 106/8186 bod 1. ze dne 9. 8. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  l.       u usnesení č. 106/8186 bod 6. ze dne 9. 8. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  m.    u usnesení č. 107/8277 bod 3. ze dne 23. 8. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  n.      u usnesení č. 108/8357 bod 1. ze dne 6. 9. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  o.      u usnesení č. 108/8357 bod 6. ze dne 6. 9. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  p.      u usnesení č. 110/8514 bod 3. ze dne 22. 9. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  q.      u usnesení č. 112/8664 bod 2. ze dne 18. 10. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  r.       u usnesení č. 112/8664 bod 4. ze dne 18. 10. 2016 termín další kontroly plnění na březen 2017

                  6/351                         24. 1. 2017
                  3. vyřazuje

                  usnesení č. 102/7829 bod 3. ze dne 7. 6. 2016 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   6/352                         24. 1. 2017
                   1. rozhodla

                   poskytnout věcný dar pro 1. náměstka gubernátora Vologodské oblasti pana Alexeje Šerligina, který přijede navštívit náš region ve dnech 26. – 29. 1. 2017 na základě pozvání hejtmana kraje, a to křišťálovou mísu Paula zn. Caesar Crystal Bohemia v hodnotě 3.910,- Kč, dle předloženého materiálu

                   6/352                         24. 1. 2017
                   2. rozhodla

                   poskytnout věcné dary ve formě vstupného do kulturních institucí a sportovních areálů v Beskydech pro čtyřčlennou delegaci z Vologodské oblasti Ruské federace, která přijede na základě pozvání hejtmana kraje ve dnech 26. – 29. 1. 2017, v maximální hodnotě 5.000,- Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 111/8592 ze dne 4.10.2016

                    č. 107/8292 ze dne 23.8.2016

                    6/353                         24. 1. 2017
                    1. rozhodla

                    odvolat předsedu Pracovní skupiny pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“ Ing. RSDr. Svatomíra Recmana

                    6/353                         24. 1. 2017
                    2. rozhodla

                    jmenovat předsedu Pracovní skupiny pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“ 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

                    6/353                         24. 1. 2017
                    3. rozhodla

                    odvolat předsedu Pracovní skupiny pro posouzení návrhu na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana

                    6/353                         24. 1. 2017
                    4. rozhodla

                    jmenovat předsedu Pracovní skupiny pro posouzení návrhu na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     6/354                         24. 1. 2017
                     1. bere na vědomí

                     dopis Svatováclavského hudebního festivalu, z.s. ze dne 24. 11. 2016 ve věci navýšení dotace na realizaci projektu „Koncertní cyklus Čtvero ročních období“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     6/354                         24. 1. 2017
                     2. bere na vědomí

                     dopis Svatováclavského hudebního festivalu, z.s. ze dne 23. 11. 2016 ve věci navýšení dotace na realizaci projektu „Svatováclavský hudební festival“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      6/355                         24. 1. 2017
                      1. bere na vědomí

                      žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 2-4 předloženého materiálu

                      6/355                         24. 1. 2017
                      2. rozhodla

                      poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 5-7 předloženého materiálu

                      6/355                         24. 1. 2017
                      3. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 3319 -

                      Ostatní záležitosti kultury

                      pol. 5229 –

                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                      o

                      173,5 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3311 -

                      Divadelní činnost

                      pol. 5222 -

                      Neinvestiční transfery spolkům

                      o

                      38,5 tis. Kč

                      na § 3313-

                      Filmová tvorba, distribuce, kina
                      a shromažďování audiovizuálních archiválií

                      pol. 5221 -

                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                      o

                      50,0 tis. Kč

                      na § 3319 -

                      Ostatní záležitosti kultury

                      pol. 5321 -

                      Neinvestiční transfery obcím

                      o

                      85,0 tis. Kč

                      Celkem

                      o

                      173,5 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 112/8675 ze dne 18. 10. 2016

                      6/356                         24. 1. 2017
                      1. stanoví

                      s účinností ode dne 1. 1. 2017

                      plat ředitele Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, IČ 00305847, PaedDr. Zbyškovi Ondřekovi podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012

                       č. 3/60 ze dne 6. 12. 2016

                       6/357                         24. 1. 2017
                       1. bere na vědomí

                       informaci o průběhu jednání 58. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                        6/358                         24. 1. 2017
                        1. bere na vědomí

                        informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                        6/358                         24. 1. 2017
                        2. souhlasí

                        s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2017, dle předloženého materiálu

                        6/358                         24. 1. 2017
                        3. pověřuje

                        státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2017, dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                         6/359                         24. 1. 2017
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 2221 -

                         Provoz veřejné silniční dopravy

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         22 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2251 -

                         Letiště

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         22 tis. Kč


                          Rada kraje

                          6/360                         24. 1. 2017
                          1. rozhodla

                          o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           6/361                         24. 1. 2017
                           1. rozhodla

                           zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                           6/361                         24. 1. 2017
                           2. rozhodla

                           a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                           b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                           6/361                         24. 1. 2017
                           3. souhlasí

                           se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

                           6/361                         24. 1. 2017
                           4. souhlasí

                           a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                           b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           6/362                         24. 1. 2017
                           1. rozhodla

                           uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na pozemku parc. č. 3435/2 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, v rámci stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 109/8457 ze dne 15. 9. 2016

                            6/363                         24. 1. 2017
                            1. rozhodla

                            uzavřít smlouvu č. Z_S14_12_8120057783 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci stavby „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            6/363                         24. 1. 2017
                            2. rozhodla

                            uzavřít smlouvu č. Z_S14_12_8120057775 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci stavby „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 80/6513 ze dne 20.10.2015

                             č. 98/7584 ze dne 21.4.2016

                             6/364                         24. 1. 2017
                             1. rozhodla

                             uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 03477/2015/IM, uzavřené dne 14. 12. 2015 mezi krajem, jako vypůjčitelem, a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, jako půjčitelem, dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 110/8546 ze dne 22.9.2016

                              č. 84/6735 ze dne 24.11.2015

                              6/365                         24. 1. 2017
                              1. rozhodla

                              změnit usnesení rady kraje č. 110/8546 ze dne 22. 9. 2016 bod 1), a to tak, že se text „k části pozemku parc. č. 910, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1631-56/2016 ze dne 24. 8. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 910/2, ostatní plocha, o výměře 539 m2“ nahrazuje textem:  „k části pozemku parc. č. 910, ostatní plocha, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1657-89/2016 ze dne 2. 1. 2017“

                              6/365                         24. 1. 2017
                              2. rozhodla

                              změnit usnesení rady kraje č. 110/8546 ze dne 22. 9. 2016 bod 2), a to tak, že se text „k části pozemku parc. č. 910, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1631-56/2016 ze dne 24. 8. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 910/2, ostatní plocha, o výměře 539 m2" nahrazuje textem:  „k části pozemku parc. č. 910, ostatní plocha, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1657-89/2016 ze dne 2. 1. 2017“

                              6/365                         24. 1. 2017
                              3. souhlasí

                              s umístěním a realizací stavby přípojky vody na pozemcích parc. č. 813/4, parc. č. 813/11 a parc. č. 813/123, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, v rámci stavby „Novostavba administrativní a výrobní budovy se sklady“, dle předloženého materiálu

                              6/365                         24. 1. 2017
                              4. rozhodla

                              a)    zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/4, parc. č. 813/11 a parc. č. 813/123, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ARCgroup s.r.o., č.p. 415, 742 51 Mošnov, IČ 02634619, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků vodovodní přípojku v rámci stavby „Novostavba administrativní a výrobní budovy se sklady“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000,- Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                              b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                              6/365                         24. 1. 2017
                              5. souhlasí

                              s umístěním a realizací stavby elektrické distribuční jednosloupové trafostanice 22/0,4kV včetně zařízení na pozemku parc. č. st. 2189 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm v rámci stavby „Frenštát p.R., Domov důchodců, NJ_6066, DTS“, dle předloženého materiálu

                              6/365                         24. 1. 2017
                              6. rozhodla

                              a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. st. 2189 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, obnovovat a vyměňovat na části služebného pozemku jednosloupovou elektrickou trafostanici 22/0,4kV včetně zařízení v rámci stavby „Frenštát p.R., Domov důchodců, NJ_6066, DTS“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000,- Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                              b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

                              6/365                         24. 1. 2017
                              7. souhlasí

                              s umístěním a realizací stavby „I/58 Mošnov – obchvat“, na pozemcích parc. č. 852, par. č. 867/1, parc. č. 867/2, parc. č. 867/3, parc. č. 867/4, parc. č. 867/5, parc. č. 867/6, parc. č. 867/7 a parc. č. 1501, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                              6/365                         24. 1. 2017
                              8. rozhodla

                              a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1685/1 ostatní plocha v k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1685/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obec Český Těšín, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67 Český Těšín, IČ 00100536, spočívající v právu zřídit na služebném pozemku drenážní potrubí a světlíky, provozovat je a udržovat, v rámci stavby „Těšínské divadlo – oprava spodní stavby“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                              b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 8. písm. a) tohoto usnesení

                              6/365                         24. 1. 2017
                              9. rozhodla

                              změnit v bodě 4) usnesení rady kraje č. 84/6735 ze dne 24. 11. 2015 text "k části pozemku parc. č. 61, orná půda, v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice," na text " k částem pozemků parc. č. 60, ostatní plocha, a parc. č. 62, ostatní plocha, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice,"


                               Rada kraje

                               6/366                         24. 1. 2017
                               1. bere na vědomí

                               žádost **********, o prodej pozemků parc. č. 650/3 ostatní plocha a parc. č. 650/4 ostatní plocha, oba v k. ú. Mirotínek, obec Tvrdkov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               2. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 650/3 ostatní plocha a

                               pozemek parc. č. 650/4 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. Mirotínek, obec Tvrdkov

                               b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               6/366                         24. 1. 2017
                               3. bere na vědomí

                               žádost **********, o prodej části pozemku parc. č. 2931/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Brušperk, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               4. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 2931/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2742-68/2016 ze dne 4. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2931/11 ostatní plocha, o výměře 38 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. a obci Brušperk

                               b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               6/366                         24. 1. 2017
                               5. bere na vědomí

                               žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 1891 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1916/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               6. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 1891 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1357-75/2016 ze dne 3. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1891/2 ostatní plocha, o výměře 45 m2 a

                               část pozemku parc. č. 1916/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1357-75/2016 ze dne 3. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1916/4 ostatní plocha, o výměře 43 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               vše v k. ú. Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov

                               b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               6/366                         24. 1. 2017
                               7. bere na vědomí

                               žádost společnosti SVARMETAL s. r. o., se sídlem Frýdecká 819/44, Vratimov, IČ 26850036, o prodej části pozemku parc. č. 3279/171 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 3281/1 ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Příbor, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               8. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 3279/171 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3133-57/2016 ze dne 31. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3279/269 ostatní plocha, o výměře 1825 m2 a

                               část pozemku parc. č. 3281/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3133-57/2016 ze dne 31. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3281/18 ostatní plocha, o výměře 417 m2

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. a obci Příbor

                               b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 8 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               6/366                         24. 1. 2017
                               9. bere na vědomí

                               žádost města Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051, o darování pozemků parc. č. 3166/11 ostatní plocha a parc. č. 3697/2 ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Klimkovice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               10. rozhodla

                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 3166/11 ostatní plocha a

                               pozemek parc. č. 3697/2 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. a obci Klimkovice

                               6/366                         24. 1. 2017
                               11. bere na vědomí

                               žádost společnosti CAPACCO spol. s r. o., se sídlem Na Pastuší 495/2, Město Albrechtice, IČ 64618463, o prodej pozemků parc. č. 969/2 ostatní plocha a parc. č. 969/3 ostatní plocha, oba v k. ú. Vysoká ve Slezsku, obec Vysoká, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               12. rozhodla

                               že nemá záměr prodat nemovité věci, a to:

                               pozemek parc. č. 969/2 ostatní plocha a 

                               pozemek parc. č. 969/3 ostatní plocha,

                               oba v k. ú. Vysoká ve Slezsku, obec Vysoká,

                               oba ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               13. bere na vědomí

                               žádost obce Vysoká, Vysoká 90, Vysoká, IČ 00296465, o darování pozemků parc. č. 969/2 ostatní plocha a parc. č. 969/3 ostatní plocha, oba v k. ú. Vysoká ve Slezsku, obec Vysoká, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                               6/366                         24. 1. 2017
                               14. rozhodla

                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 969/2 ostatní plocha a

                               pozemek parc. č. 969/3 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. Vysoká ve Slezsku, obec Vysoká


                                Rada kraje

                                6/367                         24. 1. 2017
                                1. rozhodla

                                předat organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 19.338,46 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 6/368                         24. 1. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost společnosti JINAK, o.p.s., 793 93 Brantice 220, IČ 01606085, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 6/368                         24. 1. 2017
                                 2. rozhodla

                                 a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, 737 01 Karviná, IČ 00847267, do vlastnictví společnosti JINAK, o.p.s., 793 93 Brantice 220, IČ 01606085, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015

                                 b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, 737 01 Karviná, IČ 00847267, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                 6/368                         24. 1. 2017
                                 3. bere na vědomí

                                 žádost Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 6/368                         24. 1. 2017
                                 4. rozhodla

                                 a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, do vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 17. 10. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 23. 12. 2016

                                 b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 25/2266 ze dne 5. 9. 2012

                                  6/369                         24. 1. 2017
                                  1. rozhodla

                                  zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 568/27 orná půda v k. ú. A obec Nošovice, ve vlastnictví společnosti CTP Property XIX, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec, IČ 28139496, ve prospěch kraje, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním STL plynovodu vybudovaného v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Nošovice“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1230 – 79/2016 ze dne 27. 5. 2016, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                  6/369                         24. 1. 2017
                                  2. rozhodla

                                  o záměru pronajmout nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to plynárenské zařízení specifikované jako STL plynovod + přípojka v celkové délce 1.130,18 m, vybudované v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Nošovice“ na pozemcích parc. č. 431/13, parc. č. 431/18, parc. č. 449/2, parc. č. 449/12, parc. č. 493, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510, parc. č. 522, parc. č. 524, parc. č. 536, parc. č. 551, parc. č. 552, parc. č. 558/1, parc. č. 558/2, parc. č. 568/4, parc. č. 568/27, parc. č. 568/24, parc. č. 571, parc. č. 580, parc. č. 585/1, parc. č. 589/9, parc. č. 589/13, parc. č. 1092/3, parc. č. 1272/1, parc. č. 1277/2, parc. č. 1277/9 a parc. č. 1337/3, včetně všech součástí a příslušenství předmětné nemovité věci v k. ú. a obec Nošovice, dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   3.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   2. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   450,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.685,40 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.635,40 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   5. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   450,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   7. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   8. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   26.759,63 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   26.709,63 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   9. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   450,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   10. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   450,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   11. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   450,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   12. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   450,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   13. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   14. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   15. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   48.111,04 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5363 -

                                   Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                   o

                                   48.111,04 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   16. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   46,87 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   46,87 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   17. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   4.099,39 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5909 -

                                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                   o

                                   4.099,39 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   18. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   43,77 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   43,77 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   19. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   20. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   43,77 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   43,77 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   21. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   906,77 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   906,77 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   22. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.679,35 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.679,35 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   23. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   142,57 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3123 -

                                   Střední odborná učiliště a  učiliště

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   142,57 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   24. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3123 -

                                   Střední odborná učiliště a  učiliště

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   25. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   42,57 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   23,04 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   19,53 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   42,57 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   26. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   4.324,20 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   4.324,20 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   27. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.961,68 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3125 -

                                   Středisko praktického vyučování a  školní hospodářství

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   2.961,68 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   28. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   6.101,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol. 5363 -

                                   Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                   o

                                   6.101,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   29. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   991,80 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 5011 -

                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                   o

                                   60,40 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   15,10 tis. Kč

                                   pol. 5032 -

                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                   o

                                   5,50 tis. Kč

                                   pol. 5038 -

                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                   o

                                   0,27 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   281,80 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   710,53 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   30. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   950,04 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 5011 -

                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                   o

                                   155,90 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   39,00 tis. Kč

                                   pol. 5032 -

                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                   o

                                   14,10 tis. Kč

                                   pol. 5038 -

                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                   o

                                   0,66 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   309,66 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   501,23 tis. Kč

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   139,15 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   640,38 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   31. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.885,32 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galérií

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   3.885,32 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   32. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   947,72 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galérií

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   154,43 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galérií

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   793,29 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   33. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.801,31 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol. 5011 -

                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                   o

                                   156,00 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   38,90 tis. Kč

                                   pol. 5032 -

                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                   o

                                   14,00 tis. Kč

                                   pol. 5038 -

                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                   o

                                   0,67 tis. Kč

                                   pol. 5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   1.591,74 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.801,31 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   34. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol. 5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   35. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.791,79 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol. 5011 -

                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                   o

                                   197,10 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   49,30 tis. Kč

                                   pol. 5032 -

                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                   o

                                   17,80 tis. Kč

                                   pol. 5038 -

                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                   o

                                   0,83 tis. Kč

                                   pol. 5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   1.526,76 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.791,79 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   36. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   562,48 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol. 5011 -

                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                   o

                                   172,70 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   43,20 tis. Kč

                                   pol. 5032 -

                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                   o

                                   15,60 tis. Kč

                                   pol. 5038 -

                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                   o

                                   0,73 tis. Kč

                                   pol. 5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   330,25 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   562,48 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   37. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   8.169,60 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5363 -

                                   Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                   o

                                   8.169,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   38. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   264,05 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   132,05 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   132,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   264,05 tis. Kč

                                    

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   39. schvaluje

                                    

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.028,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.028,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   40. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   461,28 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   461,28 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   41. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.090,70 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.090,70 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   42. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.886,29 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   2.886,29 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   43. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   461,28 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   461,28 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   44. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   115,30 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3533 -

                                   Zdravotnická záchranná služba

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   115,30 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   45. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3533 -

                                   Zdravotnická záchranná služba

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   2.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   46. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   47. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   165,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5011 -

                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   pol. 5021 -

                                   Ostatní osobní výdaje

                                   o

                                   28,60 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   25,00 tis. Kč

                                   pol. 5032 -

                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                   o

                                   9,00 tis. Kč

                                   pol. 5038 -

                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                   o

                                   2,40 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   165,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   48. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   105,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5011 -

                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                   o

                                   33,48 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   8,37 tis. Kč

                                   pol. 5032 -

                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                   o

                                   3,01 tis. Kč

                                   pol. 5038 -

                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                   o

                                   0,14 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                    60,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   105,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   49. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   33.924,31 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3713 -

                                   Změny technologií vytápění

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   3.138,56 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3713 -

                                   Změny technologií vytápění

                                   pol. 6371 -

                                   Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                   o

                                   30.785,75 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   50. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   68,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3741 -

                                   Ochrana druhů a stanovišť

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   68,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   51. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   58,30 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3741 -

                                   Ochrana druhů a stanovišť

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   58,30 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   52. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   64,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3741 -

                                   Ochrana druhů a stanovišť

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   64,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   53. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   447,26 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3749 -

                                   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   447,26 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   54. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   104,41 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 4339 -

                                   Odborné léčebné ústavy

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   104,41 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   55. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.202,23 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 4354 -

                                   Chráněné bydlení

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.202,23 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   56. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 4354 -

                                   Chráněné bydlení

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   57. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   58. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   10,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   59. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   206,92 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 6125 -

                                   Výpočetní technika

                                   o

                                   206,92 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   60. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   511,84 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 6125 -

                                   Výpočetní technika

                                   o

                                   511,84 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   61. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   62. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   846,90 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 5909 -

                                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                   o

                                   846,90 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   63. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   14.340,75 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2251 -

                                   Letiště

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   14.340,75 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   64. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3114 -

                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   65. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.225,19 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3114 -

                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.225,19 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   66. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.293,81 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.293,81 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   67. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   68. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   192,39 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   192,39 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   69. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   70. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   71. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   3.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   72. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   43,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   43,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   73. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   337,66 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   337,66 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   74. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   75. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.411,11 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.411,11 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   76. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   30,25 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   30,25 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   77. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.668,16 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.668,16 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   78. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   79. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   242,25 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   242,25 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   80. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   81. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   262,49 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3133 -

                                   Dětské domovy

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   262,49 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   82. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   572,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3133 -

                                   Dětské domovy

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   572,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   83. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10.156,73 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnost muzeí a galerií

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   9.856,73 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnost muzeí a galerií

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   84. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   4.170,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnost muzeí a galerií

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   4.170,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   85. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   116,23 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3315 -

                                   Činnost muzeí a galerií

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   116,23 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   86. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   87. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5.566,80 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.700,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   3.866,80 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   88. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   11.651,98 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   9.273,18 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6121-

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   532,42 tis. Kč

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   1.846,38 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   2.378,80 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   89. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   13.561,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   13.561,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   90. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.439,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.439,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   91. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   22.298,24 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3311 -

                                   Divadelní činnost

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   22.298,24 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   92. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.758,22 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   3.758,22 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   93. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   94. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.682,73 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.682,73 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   95. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   614,88 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   614,88 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   96. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.397,64 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.397,64 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   97. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   4.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   4.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   98. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   4.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   4.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   99. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   5.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   100. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   101. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   3.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   102. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.950,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   700,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                   o

                                   1.250,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   103. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   104. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   105. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   160,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   160,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   106. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.050,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   250,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   800,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   107. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   120,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   120,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   108. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   109. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   110. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   12.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   7.360,52 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   4.639,48 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   111. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   6.300,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   6.300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   112. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5.832,69 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   2.525,00 tis. Kč

                                   pol. 5909 -

                                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                   o

                                   3.307,69 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   5.832,69 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   113. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   644,62 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 4312 -

                                   Odborné sociální poradenství

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   644,62 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   114. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   17.487,90 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 4350 -

                                   Domovy pro seniory

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   17.487,90 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   115. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.300,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 4350 -

                                   Domovy pro seniory

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                   o

                                   700,00 tis. Kč

                                   na § 4354 -

                                   Chráněné bydlení

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                   o

                                   1.300,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   2.300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   116. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.600,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.600,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   117. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   355,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   355,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   118. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5,23 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   5,23 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   119. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   120. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   22,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137-

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   22,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   121. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   221,48 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   221,48 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   122. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   47,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   47,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   123. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   124. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   296,94 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   56,25 tis. Kč

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   240,69 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   296,94 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   125. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.220,84 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   350,00 tis. Kč

                                   pol. 5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   108,80 tis. Kč

                                   pol. 5168 -

                                   Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                   o

                                   363,00 tis. Kč

                                   pol. 5172 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   66,60 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   888,40 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   1.257,50 tis. Kč

                                   pol. 6125 -

                                   Výpočetní technika

                                   o

                                   1.074,94 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   2.332,44 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   126. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   223,79 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   35,25 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   11,59 tis. Kč

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   176,95 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   188,54 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   127. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   504,06 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   99,59 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   404,47 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   128. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   20,59 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   20,59 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   129. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   23.436,22 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   3.436,69 tis. Kč

                                   pol. 5172 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   884,42 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   4.321,11 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   674,32 tis. Kč

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   17.250,56 tis. Kč

                                   pol. 6125 -

                                   Výpočetní technika

                                   o

                                   1.190,23 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   19.115,11 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   130. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   9.778,90 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   9.778,90 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   131. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   326,70 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6113 -

                                   Zastupitelstva krajů

                                   pol. 6111 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   326,70 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   132. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.791,40 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   345,40 tis. Kč

                                   pol. 6123 -

                                   Dopravní prostředky

                                   o

                                   3.446,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   3.791,40 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   133. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.175,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol.  6111 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   885,90 tis. Kč

                                   pol.  6125 -

                                   Výpočetní technika

                                   o

                                   289,60 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.175,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   134. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10.793,40 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 1039 -

                                   Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                   pol. 5212 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                   o

                                   354,10 tis. Kč

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   3.434,90 tis. Kč

                                   pol. 5223 -

                                   Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                   o

                                   171,70 tis. Kč

                                   pol. 5229 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                   73,80 tis. Kč

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   4.860,50 tis. Kč

                                   pol. 5493 -

                                   Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                   o

                                   1.898,40 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   10.793,40 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   135. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.927,20 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5212 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   88,00 tis. Kč

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   1.675,30 tis. Kč

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   496,40 tis. Kč

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   667,50 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   2.927,20 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   136. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.767,35 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5212 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   239,70 tis. Kč

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   299,80 tis. Kč

                                   pol. 5219 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   pol. 5221 -

                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                   o

                                   70,45 tis. Kč

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   119,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   878,95 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 6312 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   283,80 tis. Kč

                                   pol. 6313 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   250,00 tis. Kč

                                   pol. 6321 -

                                   Investiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                   o

                                   104,60 tis. Kč

                                   pol. 6322 -

                                   Investiční transfery spolkům

                                   o

                                   250,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   888,40 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   137. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   772,45 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5212 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   249,90 tis. Kč

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   365,75 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   615,65 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 6313 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   156,80 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   138. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   425,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143-

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5212 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   397,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2143-

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 6312 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   27,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   139. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.017,81 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5221 -

                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                   o

                                   411,48 tis. Kč

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   417,33 tis. Kč

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   189,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.017,81 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   140. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   4.566,31 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5041 -

                                   Odměny za užití duševního vlastnictví

                                   o

                                   103,00 tis. Kč

                                   pol. 5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   931,97 tis. Kč

                                   pol. 5163 -

                                   Služby peněžních ústavů

                                   o

                                   0,97 tis. Kč

                                   pol. 5164 -

                                   Nájemné

                                   o

                                   26,09 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   3.469,78 tis. Kč

                                   pol. 5175 -

                                   Pohoštění

                                   o

                                   34,50 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   4.566,31 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   141. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   37,60 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5362 -

                                   Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                   o

                                   37,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   142. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   1.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 6322 -

                                   Investiční transfery spolkům

                                   o

                                   3.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   143. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   19.782,20 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   19.782,20 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   144. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   14.927,55 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   250,00 tis. Kč

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   601,30 tis. Kč

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   50,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   901,30 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol. 6322 -

                                   Investiční transfery spolkům

                                   o

                                   26,25 tis. Kč

                                   pol. 6349 -

                                   Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                   o

                                   14.000,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   14.026,25 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   145. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2219 -

                                   Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   10.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   146. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   9.988,16 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2219 -

                                   Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   9.988,16 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   147. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   387,20 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2221 -

                                   Provoz veřejné silniční dopravy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   387,20 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   148. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   160,60 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2299 -

                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                   pol. 5329 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                   o

                                   160,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   149. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   236,56 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2299 -

                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   236,56 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   150. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   11.300,46 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2399 -

                                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                   pol. 5909 -

                                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                   o

                                   11 300,46 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   151. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10.129,77 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2399 -

                                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   10.129,77 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   152. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   562,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 2399 -

                                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   562,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   153. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2399 -

                                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   10.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   154. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.429,98 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.429,98 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   155. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3311 -

                                   Divadelní činnost

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   156. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   7.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   7.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   157. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   272,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3329 -

                                   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                                   pol. 5179 -

                                   Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                   o

                                   272,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   158. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   455,25 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3341 -

                                   Rozhlas a televize

                                   pol. 5041 -

                                   Odměny za užití duševního vlastnictví

                                   o

                                   455,25 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   159. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   446,86 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3341 -

                                   Rozhlas a televize

                                   pol. 5179 -

                                   Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                   o

                                   446,86 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   160. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   67,76 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3349 -

                                   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   67,76 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   161. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   127,78 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3349 -

                                   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   127,78 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   162. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.103,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   2.103,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   163. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   8.410,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   2.910,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 6313 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   5.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   164. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   956,95 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   956,95 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   165. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   727,19 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   727,19 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   166. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   170,19 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   170,19 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   167. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   356,65 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 5021 -

                                   Ostatní osobní výdaje

                                   o

                                   356,65 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   168. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   511,10 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 5168 -

                                   Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                   o

                                   511,10 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   169. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.038,18 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3635 -

                                   Územní plánování

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.038,18 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   170. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.197,90 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3635 -

                                   Územní plánování

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.197,90 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   171. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.950,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3635 -

                                   Územní plánování

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.950,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   172. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.005,28 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5329 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                   o

                                   230,10 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   775,18 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   173. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.349,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   120,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   2.809,20 tis. Kč

                                   pol. 6349 -

                                   Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                   o

                                   419,80 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   3.229,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   174. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   9.375,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   8.975,50 tis. Kč

                                   pol. 6349 -

                                   Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                   o

                                   250,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   9.225,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   175. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   6.213,55 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   3.703,00 tis. Kč

                                   pol. 5332 -

                                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                                   o

                                   747,50 tis. Kč

                                   pol. 5334 -

                                   Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

                                   o

                                   137,60 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   4.588,10 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6313 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   1.058,95 tis. Kč

                                   pol. 6352 -

                                   Investiční transfery vysokým školám

                                   o

                                   240,00 tis. Kč

                                   pol. 6354 -

                                   Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

                                   o

                                   326,50 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.625,45 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   176. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   6.682,85 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   2.671,40 tis. Kč

                                   pol. 5332 -

                                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                                   o

                                   494,70 tis. Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   268,15 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   3.434,25 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6313 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   3.103,60 tis. Kč

                                   pol. 6352 -

                                   Investiční transfery vysokým školám

                                   o

                                   5,00 tis. Kč

                                   pol. 6359 -

                                   Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   140,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   3.248,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   177. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.761,60 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   1.761,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   178. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.198,80 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   2.198,80 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   179. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   16.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   16.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   180. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   250,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6313 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   750,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   181. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.399,60 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5167 -

                                   Služby školení a vzdělávání

                                   o

                                   6,05 tis. Kč

                                   pol. 5168 -

                                   Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                   o

                                   393,55 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.399,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   182. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   16.950,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   250,00 tis. Kč

                                   pol. 5332 -

                                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   pol. 5494 -

                                   Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   16.450,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   183. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   3.443,06 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   3.443,06 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   184. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   4.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   4.500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   185. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   257.794,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5163 -

                                   Služby peněžních ústavů

                                   o

                                   2.000,00 tis. Kč

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   412,40 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.500,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   3.912,40 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   24.391,40 tis. Kč

                                   pol. 6129 -

                                   Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                                   o

                                   19.591,20 tis. Kč

                                   pol. 6130 -

                                   Pozemky

                                   o

                                   209.899,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   253.881,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   186. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   71.600,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3713 -

                                   Změny technologií vytápění

                                   pol. 6371 -

                                   Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                   o

                                   71.600,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   187. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   609,98 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3727 -

                                   Prevence vzniku odpadů

                                   pol. 5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   290,16 tis. Kč

                                   na § 3729 -

                                   Ostatní nakládání s odpady

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   319,82 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   609,98 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   188. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   567,72 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3742 -

                                   Chráněné části přírody

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   567,72 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   189. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   29,65 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3769 -

                                   Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   29,65 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   190. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   430,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3769 -

                                   Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   430,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   191. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   613,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 3792 -

                                   Ekologická výchova a osvěta

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   10,00 tis. Kč

                                   pol. 5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   67,00 tis. Kč

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   230,30 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   305,70 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   613,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   192. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 4399 -

                                   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   150,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   193. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   8.692,50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5273 -

                                   Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   8.692,50 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   194. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5279 -

                                   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   195. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.882,22 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   2.882,22 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   196. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10.326,14 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   10.326,14 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   197. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   1.680,84 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6123 -

                                   Dopravní prostředky

                                   o

                                   1.680,84 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   198. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10,06 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6339 -

                                   Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                   o

                                   10,06 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   199. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   9.709,60 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6339 -

                                   Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                   o

                                   9.709,60 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   200. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   20.387,44 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6339 -

                                   Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                   o

                                   20.387,44 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   201. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5.322,40 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6339 -

                                   Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                   o

                                   5.322,40 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   202. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   8.638,45 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 6339 -

                                   Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                   o

                                   8.638,45 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   203. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5512 -

                                   Požární ochrana – dobrovolná část

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   5.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   204. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   7.650,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5512 -

                                   Požární ochrana – dobrovolná část

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   7.650,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   205. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   10.000,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   206. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   207. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   135,30 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 5024 -

                                   Odstupné

                                   o

                                   135,30 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   208. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.621,10 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   2.621,10 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   209. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   17,53 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   17,53 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   210. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   2.206,40 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   643,80 tis. Kč

                                   pol. 5167 -

                                   Služby školení a vzdělávání

                                   o

                                   3,90 tis. Kč

                                   pol. 5168 -

                                   Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                   o

                                   1.437,80 tis. Kč

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   120,90 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   2.206,40 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   211. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   26,11 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 5909 -

                                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                   o

                                   26,11 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   212. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   51,76 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 5909 -

                                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                   o

                                   51,76 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   213. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   10,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 5909 -

                                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                   o

                                   10,00 tis. Kč

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   214. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   215. schvaluje

                                   závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                   6/370                         24. 1. 2017
                                   216. schvaluje

                                   zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 875,58 tis. Kč z 290.010,55 tis. Kč na 290.886,13 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 95/7470 ze dne 5. 4. 2016

                                   6/371                         24. 1. 2017
                                   1. rozhodla

                                   v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na realizaci specifických vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                    6/372                         24. 1. 2017
                                    1. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4399 -

                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                    pol.  5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    80,00 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4399 -

                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                    pol.  5166 -

                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                    o

                                    80,00 tis. Kč

                                    6/372                         24. 1. 2017
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4319 -

                                    Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                    pol.  5137 -

                                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                    o

                                    500,00 tis. Kč

                                    pol.  5139 -

                                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                                    o

                                    500,00 tis. Kč

                                    Celkem

                                    1.000,00 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4319 -

                                    Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                    pol.  5194 -

                                    Věcné dary

                                    o

                                    1.000,00 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 93/7274 ze dne 8. 3. 2016

                                     6/373                         24. 1. 2017
                                     1. rozhodla

                                     podle ust. § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů prominout pokutu subjektu Ing. Pavel Šimek – FLORART,                    IČ 136 97 129, ve výši 27 291, 04 Kč, uloženou dle smlouvy č. 00626/2016/KŘ ze dne 29. 3. 2016 v rámci přípravy projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, dle předloženého materiálu

                                      


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č.  2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      6/374                         24. 1. 2017
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost o poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      6/374                         24. 1. 2017
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, na realizaci projektu „STOP odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje“ ve výši 50.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 dle předloženého materiálu

                                      6/374                         24. 1. 2017
                                      3. rozhodla

                                      uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       6/375                         24. 1. 2017
                                       1. rozhodla

                                       prominout pohledávku ve výši Kč 117.941,00 Kč, Moravskoslezského kraje vůči organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., dle předloženého materiálu

                                       6/375                         24. 1. 2017
                                       2. rozhodla

                                       prominout pohledávku ve výši Kč 23.919,00 Kč, Moravskoslezského kraje vůči organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., dle předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 86/6932 ze dne 17.12.2015

                                        č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                        č. 101/7759 ze dne 24.5.2016

                                        č. 100/7643 ze dne 3.5.2016

                                        č. 93/7313 ze dne 8.3.2016

                                        č. 94/7366 ze dne 22.3.2016

                                        č. 102/7892 ze dne 7.6.2016

                                        č. 105/8130 ze dne 19.7.2016

                                        č. 98/7576 ze dne 21.4.2016

                                        č. 95/7474 ze dne 5.4.2016

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                        6/376                         24. 1. 2017
                                        1. bere na vědomí

                                        žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a o navýšení dotace o původně nezahrnuté způsobilé výdaje

                                        a)    v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015,

                                        b)   v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny,

                                        vše dle příloh č. 9 až 30 předloženého materiálu

                                        6/376                         24. 1. 2017
                                        2. rozhodla

                                        schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a navýšení dotace o původně nezahrnuté způsobilé výdaje a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        6/376                         24. 1. 2017
                                        3. bere na vědomí

                                        žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 dle příloh č. 31 až 39 předloženého materiálu

                                        6/376                         24. 1. 2017
                                        4. rozhodla

                                        schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli příslušné dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        6/376                         24. 1. 2017
                                        5. schvaluje

                                        postup při řešení situace vzniklé u žadatele Viliam Dobšovič, **********, poř. č. žádosti 2629, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření dohody dle přílohy č. 40 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                         6/377                         24. 1. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost o poskytnutí dotace subjektu FEMININE s.r.o., IČ 25963261, ve výši 200.000 Kč na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         6/377                         24. 1. 2017
                                         2. rozhodla

                                         poskytnout neinvestiční dotaci subjektu FEMININE s.r.o., IČ 25963261, maximálně ve výši 200.000 Kč, na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 11. 2017

                                         6/377                         24. 1. 2017
                                         3. rozhodla

                                         uzavřít se subjektem FEMININE s.r.o., IČ 25963261, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                          6/378                         24. 1. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost o poskytnutí dotace subjektu „Spolek Přátelé Vrbenska“, IČ 26612186, ve výši 150.000 Kč na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2017“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          6/378                         24. 1. 2017
                                          2. rozhodla

                                          poskytnout neinvestiční dotaci subjektu „Spolek Přátelé Vrbenska“, IČ 26612186, maximálně ve výši 150.000 Kč, na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2017“, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017

                                          6/378                         24. 1. 2017
                                          3. rozhodla

                                          uzavřít se subjektem „Spolek Přátelé Vrbenska“, IČ 26612186, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           6/379                         24. 1. 2017
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost o poskytnutí dotace subjektu „Cyklocestovatelé“, IČ 22826327, ve výši 30.000 Kč na projekt „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                           6/379                         24. 1. 2017
                                           2. rozhodla

                                           poskytnout neinvestiční dotaci subjektu „Cyklocestovatelé“, IČ 22826327, maximálně ve výši 30.000 Kč, na projekt „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

                                           6/379                         24. 1. 2017
                                           3. rozhodla

                                           uzavřít se subjektem „Cyklocestovatelé“, IČ 22826327, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                            6/380                         24. 1. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost o poskytnutí dotace subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, ve výši 100.000 Kč na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                            6/380                         24. 1. 2017
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, maximálně ve výši 100.000 Kč, na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017

                                            6/380                         24. 1. 2017
                                            3. rozhodla

                                            uzavřít se subjektem Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                            6/380                         24. 1. 2017
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 2143 -

                                            Cestovní ruch

                                            pol. 5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            280 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 2143 -

                                            Cestovní ruch

                                            pol. 5222 -

                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                            o

                                            180 tis. Kč

                                            pol. 5329 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                            o

                                            100 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            280 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 101/7761 ze dne 24. 5. 2016

                                             6/381                         24. 1. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost o poskytnutí dotace subjektu Golferia, s.r.o., IČ 04954386, ve výši 86.300 Kč na projekt „CREAM snow aréna Čeladná“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                             6/381                         24. 1. 2017
                                             2. rozhodla

                                             neposkytnout dotaci subjektu Golferia, s.r.o., IČ 04954386, na projekt „CREAM snow aréna Čeladná“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje                           

                                              č. 89/4045    ze dne 26. 1. 2016

                                              k usnesení zastupitelstva kraje              

                                              č. 16/1673    ze dne 25. 9. 2015

                                              6/382                         24. 1. 2017
                                              1. rozhodla

                                              odvolat Ing. Ivana Strachoně jako zástupce Moravskoslezského kraje v odborné skupině s poradním hlasem pro Stálou expozici motocyklů s restaurátorskou dílnou

                                              6/382                         24. 1. 2017
                                              2. rozhodla

                                              delegovat Jana Krkošku, nar. **********, jako zástupce Moravskoslezského kraje do odborné skupiny s poradním hlasem pro Stálou expozici motocyklů s restaurátorskou dílnou

                                              6/382                         24. 1. 2017
                                              3. rozhodla

                                              delegovat Mgr. Jana Smigu, nar. **********, jako zástupce Moravskoslezského kraje do odborné skupiny s poradním hlasem pro Stálou expozici motocyklů s restaurátorskou dílnou

                                              6/382                         24. 1. 2017
                                              4. rozhodla

                                              delegovat Mgr. Andreu Pánkovou, nar. **********, jako zástupce Moravskoslezského kraje do odborné skupiny s poradním hlasem pro Stálou expozici motocyklů s restaurátorskou dílnou s funkcí tajemnice a zapisovatelky

                                              6/382                         24. 1. 2017
                                              5. rozhodla

                                              delegovat Ing. Marcelu Rotter, nar. **********, jako zástupce Moravskoslezského kraje do odborné skupiny s poradním hlasem pro Stálou expozici motocyklů s restaurátorskou dílnou**********

                                               


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                               6/383                         24. 1. 2017
                                               1. rozhodla

                                                                                    

                                               poskytnout věcný dar generálnímu řediteli společnosti Incheba, a.s. Ing. Alexandrovi Rozinovi, CSc. u příležitosti partnerství Moravskoslezského kraje v rámci veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2017 dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 107/8254 ze dne 23. 8. 2016

                                                6/384                         24. 1. 2017
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít se společností GEOtest, a.s., IČ 46344942, dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 04570/2016/KŘ uzavřené dne 6. 9. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 6/385                         24. 1. 2017
                                                 1. navrhuje

                                                 do Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje ustavené usnesením vlády České republiky č. 756 ze dne 5. 8. 2002 jako člena komise prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a jako náhradníka člena komise Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje

                                                 6/385                         24. 1. 2017
                                                 2. ukládá

                                                 hejtmanovi kraje

                                                 zaslat návrh dle bodu 1. tohoto usnesení Ing. Janu Mládkovi, CSc., ministrovi průmyslu a obchodu

                                                 Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                 Termín:  31. 1. 2017


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                                  č. 88/6961 ze dne 12. 1. 2016

                                                  č. 94/7336 ze dne 22. 3. 2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                  6/386                         24. 1. 2017
                                                  1. rozhodla

                                                  na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                  AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

                                                  Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

                                                  IČ: 47673168

                                                  jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                                                  za cenu nejvýše přípustnou 11.329.684 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 4/266 ze dne 22. 12. 2016

                                                   č. 108/8414 ze dne 6. 9. 2016

                                                   6/387                         24. 1. 2017
                                                   1. zřizuje

                                                   pracovní skupinu pro finanční nástroj JESSICA

                                                   6/387                         24. 1. 2017
                                                   2. jmenuje

                                                   členy pracovní skupiny pro finanční nástroj JESSICA:

                                                   Jana Krkošku

                                                   Ing. Jaroslava Kaniu

                                                   Ing. Annu Klimšovou

                                                   Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA

                                                   JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D, LL.M.

                                                   Mgr. Martina Radvana, LL.M.

                                                   Ing. Davida Sventka, MBA


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                    6/388                         24. 1. 2017
                                                    1. rozhodla

                                                    uzavřít Smlouvu o marketingové spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Ryanair Limited, se sídlem na adrese Dublin Airport, County Dublin, Irsko, irskou společností č. 104547 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                     6/389                         24. 1. 2017
                                                     1. schvaluje

                                                     podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle přílohy č. 1 až 12 předloženého materiálu

                                                     6/389                         24. 1. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     vyhlásit dotační program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle předloženého materiálu

                                                     6/389                         24. 1. 2017
                                                     3. souhlasí

                                                     s udělením pověření hejtmana kraje Mgr. Petře Brodové, MPA, pověřené zastupováním funkce vedoucího oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, a Ing. Bc. Ivoně Crhákové, projektové manažerce oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k podepisování smluv o poskytnutí dotace s konečnými příjemci v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, o kterých rozhodla rada kraje, dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      6/390                         24. 1. 2017
                                                      1. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšuje

                                                      financování

                                                      pol.  8115 -

                                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                      o

                                                      79,64 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3900 -

                                                      Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      79,64 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                       6/391                         24. 1. 2017
                                                       1. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                        

                                                       na § 3792 -

                                                       Ekologická výchova a osvěta

                                                       pol. 5229 -

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                       99 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3792 -

                                                       Ekologická výchova a osvěta

                                                       pol.  5179 -

                                                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                       o

                                                       99 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        6/392                         24. 1. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        zahájit realizaci projektu Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov financovatelného v rámci Národního programu Životní prostředí

                                                        6/392                         24. 1. 2017
                                                        2. rozhodla

                                                        předložit projektový námět do připravované výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí na projekt Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov


                                                         Rada kraje

                                                         6/393                         24. 1. 2017
                                                         1. stanoví

                                                         s účinností od 1. 2. 2017

                                                         plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          6/394                         24. 1. 2017
                                                          1. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          souhlasit s návrhem k udělení čestného názvu Základní umělecká škola Vladimíra Včelného, Bohumín, příspěvková organizace, organizaci Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČ 62331701

                                                          6/394                         24. 1. 2017
                                                          2. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                          Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                          Termín: 16. 3. 2017


                                                           Rada kraje

                                                           6/395                         24. 1. 2017
                                                           1. schvaluje

                                                           návrh na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickému pracovníkovi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           6/395                         24. 1. 2017
                                                           2. pověřuje

                                                           náměstka hejtmana kraje

                                                           k podání návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

                                                           Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                           Termín: 30. 1. 2017


                                                            Rada kraje

                                                            6/396                         24. 1. 2017
                                                            1. souhlasí

                                                            s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2016/2017


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 112/8649 ze dne 18. 10. 2016

                                                             6/397                         24. 1. 2017
                                                             1. mění

                                                             složení monitorovací pracovní skupiny pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižení a podpora miniprojektů pro rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č 20/2045 ze dne 23. 6. 2016

                                                              6/398                         24. 1. 2017
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost o změnu nákladového rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              6/398                         24. 1. 2017
                                                              2. rozhodla

                                                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem Akademický ústav Karviná, z.ú, IČ 62331485, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               6/399                         24. 1. 2017
                                                               1. schvaluje

                                                               stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČ 47813563, na období do 10. 7. 2017 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí


                                                                Rada kraje

                                                                6/400                         24. 1. 2017
                                                                1. souhlasí

                                                                ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 6/401                         24. 1. 2017
                                                                 1. rozhodla

                                                                 o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 6/401                         24. 1. 2017
                                                                 2. ukládá

                                                                 příspěvkové organizaci

                                                                 odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje

                                                                 Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                 Termín: do 8. 2. 2017

                                                                 6/401                         24. 1. 2017
                                                                 3. rozhodla

                                                                 snížit o 80 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova  814/1, Bruntál, IČ 00601322, tj. o 53 230 Kč, a to změnou závazného ukazatele


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                  6/402                         24. 1. 2017
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu

                                                                  6/402                         24. 1. 2017
                                                                  2. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                  a)    Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním juniorské barmanské soutěže „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                  b)   Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola „Turnaje mladých fyziků“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017

                                                                  c)    Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním 20. ročníku soutěže odborných dovedností s názvem „Učeň instalatér 2017“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017
                                                                  do 31. 3. 2017

                                                                  6/402                         24. 1. 2017
                                                                  3. rozhodla

                                                                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, IČ 60045990, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s reprezentací žáků školy na mezinárodním festivalu v Moskvě s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                  6/402                         24. 1. 2017
                                                                  4. rozhodla

                                                                  uzavřít smlouvu s příjemcem dotace Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, IČ 60045990, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                  6/402                         24. 1. 2017
                                                                  5. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3299 -

                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                  pol.  5229 -

                                                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                  o                      30 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3299 -

                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                  pol.  5321 -

                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                  o                      30 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   6/403                         24. 1. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2017ve výši 160.896.910 Kč dle předloženého materiálu

                                                                   6/403                         24. 1. 2017
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                   6/403                         24. 1. 2017
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   přijaté transfery

                                                                   pol. 4116 - 

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                   ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   160.896.910 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3111-

                                                                   Předškolní zařízení

                                                                    

                                                                   pol. 5212 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   455.384 Kč

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   11.267.571 Kč

                                                                   na § 3112 -

                                                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   439.636 Kč

                                                                   na § 3113 -

                                                                   Základní školy

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   5.951.808 Kč

                                                                   na § 3114 -

                                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   10.598.103 Kč

                                                                   na § 3117 -

                                                                   První stupeň základních škol

                                                                   pol.  5212 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   1.059.552 Kč

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   1.986.801 Kč

                                                                   na § 3121 -

                                                                   Gymnázia

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   11.652.138 Kč

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   47.170.082 Kč

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   2.198.503 Kč

                                                                   na § 3123 -

                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   39.026.112 Kč

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   3.888.558 Kč

                                                                   na § 3125 -

                                                                   Střediska praktického vyučování

                                                                   a školní hospodářství

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   180.503 Kč

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   712.714 Kč

                                                                   na § 3141 -

                                                                   Školní stravování

                                                                   pol. 5212 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   21.572 Kč

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   2.177.881 Kč

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   94.013 Kč

                                                                   na § 3143 -

                                                                   Školní družiny a kluby

                                                                   pol.  5212 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   197.734 Kč

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   1.531.901 Kč

                                                                   na § 3146 -

                                                                   Zařízení výchovného poradenství

                                                                   Školská poradenská zařízení

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   601.432 Kč

                                                                   na § 3147 -

                                                                   Domovy mládeže

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   851.668 Kč

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   179.649 Kč

                                                                   na § 3150 -

                                                                   Vyšší odborné školy

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   7.258.946 Kč

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                            2.023.728 Kč

                                                                   na § 3231 -

                                                                   Základní umělecké školy

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   6.349.888 Kč

                                                                   pol.  5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   2.843.358 Kč

                                                                   na § 3233-

                                                                   Střediska volného času

                                                                   pol.  5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                   právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   177.675 Kč

                                                                   Celkem

                                                                   160.896.910 Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školský zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 10.403.523.813 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   3. schvaluje

                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   4. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                   pol. 4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   10.403.523.813 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3111 -

                                                                   Mateřské školy

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                    1.180.000 Kč

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   181.421.500 Kč

                                                                   na § 3112 -

                                                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   4.291.000 Kč

                                                                   na § 3113 -

                                                                   Základní školy

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   4.783.000Kč

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   825.142.400 Kč

                                                                   na § 3114 -

                                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   62.923.500 Kč

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   3.866.000 Kč

                                                                   na § 3117 -

                                                                   První stupeň základních škol

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   107.787.800 Kč

                                                                   na § 3121 -

                                                                   Gymnázia

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   108.249.000 Kč

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   150.684.000 Kč

                                                                   na § 3123 -

                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   95.025.000 Kč

                                                                   na § 3124 -

                                                                   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   27.222.000 Kč

                                                                   na § 3126 -

                                                                   Konzervatoře

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   10.404.000 Kč

                                                                   na § 3133 -

                                                                   Dětské domovy

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   32.427.000 Kč

                                                                   na § 3141 -

                                                                   Školní stravování

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   543.000 Kč

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   6.729.000 Kč

                                                                   na § 3146 -

                                                                   Zařízení výchovného poradenství

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   9.201.000 Kč

                                                                   na § 3147 -

                                                                   Domovy mládeže

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   1.205.000 Kč

                                                                   na § 3231 -

                                                                   Základní umělecké školy

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   69.971.000 Kč

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   9.875.000 Kč

                                                                   na § 3233 -

                                                                   Střediska volného času

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   1.407.000 Kč

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   19.218.000 Kč

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   8.669.968.613 Kč

                                                                   Celkem

                                                                   10.403.523.813 Kč

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   6. bere na vědomí

                                                                   informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor 2017 do 2. 2. 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   7. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   nedaňové příjmy

                                                                   na § 3113 -

                                                                   Základní školy

                                                                   pol. 2229 -

                                                                   Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                   o

                                                                   350 Kč

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol. 2229 -

                                                                   Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                   o

                                                                   227 Kč

                                                                   Celkem

                                                                   577 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3113 -

                                                                   Základní školy

                                                                   pol. 5364 -

                                                                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                   o

                                                                   350 Kč

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol. 5364 -

                                                                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                   o

                                                                   227 Kč

                                                                   Celkem

                                                                   577 Kč

                                                                   6/404                         24. 1. 2017
                                                                   8. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3419 -

                                                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                   pol. 5199 -

                                                                   Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

                                                                   o

                                                                   682.500 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3419 -

                                                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   682.500 Kč

                                                                   Rada kraje

                                                                   6/405                         24. 1. 2017
                                                                   1. souhlasí

                                                                   s uvedením investičních záměrů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve Strategických rámcích Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 23/1675 ze dne 20. 8. 2013

                                                                    6/406                         24. 1. 2017
                                                                    1. rozhodla

                                                                    předat organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, 746 01 Opava, IČ 00016772, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                     č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                     č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                     6/407                         24. 1. 2017
                                                                     1. schvaluje

                                                                     „Základní rámec výpočtu návrhu dotace pro rok 2017 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     6/407                         24. 1. 2017
                                                                     2. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2017 do rozpočtu kraje ve výši 1.067.110.000 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     6/407                         24. 1. 2017
                                                                     3. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     1.067.110,00 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje            

                                                                     na § 4359 -

                                                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                     pol. 5229 -

                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                     o

                                                                     1.067.110,00 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      6/408                         24. 1. 2017
                                                                      1. schvaluje

                                                                      podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      6/408                         24. 1. 2017
                                                                      2. rozhodla

                                                                      vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       6/409                         24. 1. 2017
                                                                       1. schvaluje

                                                                       podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       6/409                         24. 1. 2017
                                                                       2. rozhodla

                                                                       vyhlásit dotační program „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“, dle předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                                        č. 4/284 ze dne 22. 12. 2016

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                        č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                                        6/410                         24. 1. 2017
                                                                        1. rozhodla

                                                                        schválit aktualizaci č. 13 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 2/54 ze dne 22. 11. 2016

                                                                         6/411                         24. 1. 2017
                                                                         1. jmenuje

                                                                         s účinností od 1. 4. 2017 včetně

                                                                         Mgr. Bc. Lukáše Volného na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 94/7384 ze dne 22. 3. 2016

                                                                          6/412                         24. 1. 2017
                                                                          1. rozhodla

                                                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na produkty a služby společnosti Cisco Systems, Inc., ze dne 10. 5. 2016, mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           6/413                         24. 1. 2017
                                                                           1. schvaluje

                                                                           poskytnutí motorového vozidla náměstkovi hejtmana kraje k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            6/414                         24. 1. 2017
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly ukončených do 31. 12. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu

                                                                            b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedené v přílohách č. 5 a č. 6 předloženého materiálu

                                                                            6/414                         24. 1. 2017
                                                                            2. rozhodla

                                                                            a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 4 a v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                            a)    u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 5 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                            6/414                         24. 1. 2017
                                                                            3. stanoví

                                                                            s účinností od 1. 2. 2017 plat

                                                                            a)    Mgr. Renatě Malinové, ředitelce organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, Kapucínská 281, PSČ 742 45 Fulnek, IČ 62 330 268

                                                                            b)   PaedDr. Evě Nedomlelové, ředitelce organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, PSČ 792 01 Bruntál, IČ 13 643 479

                                                                            dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                            6/414                         24. 1. 2017
                                                                            4. ukládá

                                                                            náměstkům hejtmana kraje

                                                                            sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3, č. 4 a č. 7 předloženého materiálu

                                                                            Zodp.:  Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                             Jiří Navrátil

                                                                            Termín: 30. 1. 2017


                                                                             frame-scrollup