Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 12. 2017


  Zastupitelstvo kraje

  6/513                         14. 12. 2017
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Dany Foriškové, Ph.D. a Ing. Ctibora Vajdy o ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 9. 2017


   Zastupitelstvo kraje

   6/514                         14. 12. 2017
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 12. 2017

   -      Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková

   -      Ing. Petr Havránek


    Zastupitelstvo kraje

    6/515                         14. 12. 2017
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 12. 2017 ve složení

    -      Ing. Slováček Vít – předseda

    -      JUDr. Babka Josef

    -      Ing. Fojtíková Lenka

    -      Ing. Návrat Vladimír

    -      Mgr. Sládeček Karel

    -      Ing. Šimoňáková Šárka


     Zastupitelstvo kraje

     6/516                         14. 12. 2017
     1. schvaluje

     program 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 12. 2017


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 25/2181 ze dne 21. 11. 2017

      6/517                         14. 12. 2017
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

       


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 25/2316 ze dne 21. 11. 2017

       6/518                         14. 12. 2017
       1. volí

       opětovně za přísedící/přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 paní Mgr. Andreu Altmanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.2 paní Bc. Gabrielu Kolárovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.3 paní Ing. Kateřinu Tomanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.4 pana Jána Buďvesela, místo pobytu **********panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.5 pana Jana Heczka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.6 pana Oldřicha Horáčka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.7 paní Janu Hučkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.8 paní Ing. Svatavu Huťkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.9 pana Rudolfa Chovance, místo pobytu **********, navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.10 paní Miroslavu Kolenčiakovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.11 paní Jiřinu Kollárovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.12 pana Jaroslava Kožušníka, místo pobytu **********, navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.13 paní Renatu Pavlokovou, místo pobytu **********, navrženou panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.14 paní Renatu Pírkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.15 pana Rudolfa Ruckého, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.16 pana Štefana Szilvásiho, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.17 paní PhDr. Vlastu Ševčíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.18 paní Janu Štědroňovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.19 paní Janu Tardy, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.20 paní Zdeňku Urbancovou, místo pobytu **********, navrženou panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       6/518                         14. 12. 2017
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let paní JUDr. Veroniku Hradil, Ph.D., místo pobytu **********, navrženou panem RSDr. Karlem Kubošem (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       6/518                         14. 12. 2017
       3. bere na vědomí

       vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě

       3.1 pana Ing. Vladislava Paseky, místo pobytu **********

       3.2 pana Jiřího Navrátila, MBA, místo pobytu **********


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 26/2324 ze dne 5. 12. 2017

         

        6/519                         14. 12. 2017
        1. rozhodlo

        v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          

        6/519                         14. 12. 2017
        2. pověřuje

        hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky

          

        6/519                         14. 12. 2017
        3. pověřuje


        náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošku podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 25/2226 ze dne 21. 11. 2017

         6/520                         14. 12. 2017
         1. schvaluje

         v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2018, z toho:

         příjmy celkem ve výši 8.237.127 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, výdaje celkem ve výši 9.352.498 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení, financování celkem ve výši 1.115.371 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

         6/520                         14. 12. 2017
         2. schvaluje

         závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

         6/520                         14. 12. 2017
         3. rozhodlo

         poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

         6/520                         14. 12. 2017
         4. stanoví

         v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2018 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.237.127 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.352.498 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2018

         6/520                         14. 12. 2017
         5. svěřuje

         radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018

         a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2018 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2017,

         b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

         6/520                         14. 12. 2017
         6. vyhrazuje si

         v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2018

         6/520                         14. 12. 2017
         7. schvaluje

         závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2018 pro rok 2019 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

         6/520                         14. 12. 2017
         8. rozhodlo

         použít dle ustanovení článku 4 bodu 4 Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 9.522 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2018 pro financování akce „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo v lokalitě Vratimov“ a akce „Podpora výukového centra EVVO“

         6/520                         14. 12. 2017
         9. schvaluje

         Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2021 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu

         6/520                         14. 12. 2017
         10. bere na vědomí

         usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 25/2184 ze dne 21. 11. 2017

         6/521                         14. 12. 2017
         1. bere na vědomí

         předloženou informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje                           

          č. 25/2179 ze dne 21. 11. 2017

          6/522                         14. 12. 2017
          1. rozhodlo

          darovat

          a)    350 ks hlásičů požáru,

          b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého,

          Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

          6/522                         14. 12. 2017
          2. rozhodlo

          uzavřít smlouvu na darování

          a)    350 ks hlásičů požáru,

          b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého,

          Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 25/2178 ze dne 21. 11. 2017

           6/523                         14. 12. 2017
           1. bere na vědomí

           žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           6/523                         14. 12. 2017
           2. rozhodlo

           poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, neinvestiční účelovou dotaci v maximální výši 85 tis. Kč a investiční účelovou dotaci v maximální výši 135 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených se zvýšením zabezpečení Integrovaného výjezdového centra Bílovec, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

           6/523                         14. 12. 2017
           3. rozhodlo

           uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na úhradu nákladů spojených se zvýšením zabezpečení Integrovaného výjezdového centra Bílovec, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 25/2180 ze dne 21. 11. 2017

            6/524                         14. 12. 2017
            1. bere na vědomí

            žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 8. 11. 2017 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s dostavbou hasičské stanice Bruntál dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            6/524                         14. 12. 2017
            2. rozhodlo

            změnit v usnesení č. 3/109 ze dne 16. 3 2017 v bodu 2) písm. b) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“, dle předloženého materiálu

            6/524                         14. 12. 2017
            3. rozhodlo

            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00819/2017/KH uzavřené dne 19. 4. 2017 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 25/2183 ze dne 21. 11. 2017

             6/525                         14. 12. 2017
             1. bere na vědomí

             žádost Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Poruba, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             6/525                         14. 12. 2017
             2. rozhodlo

             poskytnout Statutárnímu městu Ostrava – Městskému obvodu Poruba, IČO 00845451, účelovou investiční dotaci ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s revitalizací vstupní plochy u Bludného balvanu s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

             6/525                         14. 12. 2017
             3. rozhodlo

             uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace se Statutárním městem Ostrava – Městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 112/8633 ze dne 18. 10. 2016

              č. 25/2176 ze dne 21. 11. 2017

              6/526                         14. 12. 2017
              1. bere na vědomí

              žádost společnosti FEDORIK s.r.o., IČO: 04062680, o prominutí smluvní pokuty uplatněné na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              6/526                         14. 12. 2017
              2. rozhodlo

              prominout smluvní pokutu ve výši 225.036,79 Kč společnosti FEDORIK s.r.o., IČO: 04062680, uplatněnou na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ, dle předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje                           

               č. 24/2099 ze dne 7. 11. 2017

               6/527                         14. 12. 2017
               1. bere na vědomí

               žádost města Šenov o souhlas s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               6/527                         14. 12. 2017
               2. rozhodlo

               udělit souhlas městu Šenov s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                6/528                         14. 12. 2017
                1. rozhodlo

                uzavřít Dohodu mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 26/2340 ze dne 5.12.2017

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 7/523 ze dne 19.12.2013

                 č. 8/657 ze dne 27.2.2014

                 č. 1/22 ze dne 10.11.2016

                 č. 2/31 ze dne 22.12.2016

                 č. 2/35 ze dne 22.12.2016

                 č. 5/399 ze dne 14.9.2017

                 6/529                         14. 12. 2017
                 1. rozhodlo

                 v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanovit s účinností od 1. 1. 2018 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

                 člen rady kraje                                                                           14.016,- Kč

                 předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                 8.176,- Kč

                 člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                           7.008,- Kč

                 člen zastupitelstva kraje                                                                5.840,- Kč

                 6/529                         14. 12. 2017
                 2. rozhodlo

                 poskytovat s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí, za které lze poskytnout odměnu v případě souběhu více funkcí, a to ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však v souhrnu odměny za výkon nejvíce 3 funkcí, za které se poskytuje nejvyšší odměna

                 6/529                         14. 12. 2017
                 3. rozhodlo

                 poskytovat měsíční odměny dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení členům zastupitelstva kraje, kterým vznikne mandát po 31. 12. 2017, následovně:

                 a)    jde-li o odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje ode dne vzniku mandátu,

                 b)   jde-li o odměnu za výkon funkce člena rady kraje, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva kraje ode dne, ke kterému byl zvolen do této funkce,

                 c)    jde-li o odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady kraje ode dne, ke kterému byl jmenován do této funkce.

                 6/529                         14. 12. 2017
                 4. stanoví

                 s účinností od 1. 1. 2018 paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost:

                 a)  za 1 hodinu ve výši 220 Kč

                 b) v maximální výši:

                 členovi rady kraje 10.000 Kč/měsíc

                 předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5.000 Kč/měsíc

                 ostatním členům zastupitelstva kraje 4.000 Kč/měsíc

                 6/529                         14. 12. 2017
                 5. zrušuje

                 Zásady pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013, a to s účinností ke dni 31. 12. 2017

                 6/529                         14. 12. 2017
                 6. vydává

                 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce dle přiloženého materiálu

                 6/529                         14. 12. 2017
                 7. rozhodlo

                 s účinností od 1. 1. 2018 poskytovat členům zastupitelstva kraje příspěvky v rozsahu vymezeném v Pravidlech pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 24/2136 ze dne 7. 11. 2017

                  č. 24/2137 ze dne 7. 11. 2017

                  č. 23/2031 ze dne 24. 10. 2017

                  č. 26/2344 ze dne 5. 12. 2017

                  č. 26/2345 ze dne 5. 12. 2017

                  6/530                         14. 12. 2017
                  1. bere na vědomí

                  informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 23. 8. 2017 do 28. 11. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

                  6/530                         14. 12. 2017
                  2. schvaluje

                  odpověď na podněty občana kraje dle předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 26/2382 ze dne 5. 12. 2017

                   6/531                         14. 12. 2017
                   1. bere na vědomí

                   informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 25/2191 ze dne 21. 11. 2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    6/532                         14. 12. 2017
                    1. rozhodlo

                    poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 10 - 16 předloženého materiálu

                    6/532                         14. 12. 2017
                    2. rozhodlo

                    poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ ve výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 20. 12. 2017 do 31. 12. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje 

                    č. 25/2189 ze dne 21. 11. 2017

                    6/533                         14. 12. 2017
                    1. rozhodlo

                    uzavřít Memorandum o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, obcí Hukvaldy, IČO: 00297194, společností Janáčkův máj, o.p.s., IČO: 26807882 a spolkem JANÁČKOVY HUKVALDY z.s., IČO: 64627888, dle příloh č. 1 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 25/2187 ze dne 21. 11. 2017

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015

                     6/534                         14. 12. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2018, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu

                     6/534                         14. 12. 2017
                     2. rozhodlo

                     poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 25/2194 ze dne 21. 11. 2017

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

                     6/535                         14. 12. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádost Sdružení Permoník, spolek, IČO 64628752, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Příprava výchovných koncertů Sborového studia Permoník“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     6/535                         14. 12. 2017
                     2. rozhodlo

                     poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení Permoník, spolek, IČO 64628752, ve výši 200.000,-- Kč, na projekt „Příprava výchovných koncertů Sborového studia Permoník" s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                     6/535                         14. 12. 2017
                     3. bere na vědomí

                     dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02863/2017/KPP se subjektem Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/121 z 16. 3. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     6/535                         14. 12. 2017
                     4. rozhodlo

                     uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02863/2017/KPP se subjektem Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/121 z 16. 3. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 25/2195 ze dne 21. 11. 2017

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      6/536                         14. 12. 2017
                      1. rozhodlo

                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, ve výši 1.950.000,-- Kč na realizaci projektu „Janáček Ostrava 2018 – společný projekt ostravské hudební scény“, s časovou použitelností od 20. 12. 2017 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 25/2193 ze dne 21. 11. 2017

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       č. 5/408 ze dne 14. 9. 2017

                       6/537                         14. 12. 2017
                       1. bere na vědomí

                       žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu

                       6/537                         14. 12. 2017
                       2. rozhodlo

                       poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 - 10 předloženého materiálu

                       6/537                         14. 12. 2017
                       3. bere na vědomí

                       žádost subjektu Jiří Kolbaba - THE WORLD, IČO 10549641, o změnu časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 04395/2017/KPP dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                       6/537                         14. 12. 2017
                       4. rozhodlo

                       změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Jiří Kolbaba - THE WORLD, IČO 10549641, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/408 z 14. 9. 2017 z „od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017“ na „od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018“ a změnit uznatelné náklady projektu Svět v Ostravě dle předloženého materiálu

                       6/537                         14. 12. 2017
                       5. rozhodlo

                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04395/2017/KPP ze dne 20. 11. 2017 se subjektem Jiří Kolbaba - THE WORLD, IČO 10549641, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje                           

                       č. 25/2190 ze dne 21. 11. 2017

                       k usnesením zastupitelstva kraje           

                       4/274 ze dne 15. 6. 2017

                       6/538                         14. 12. 2017
                       1. schvaluje

                       dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění
                       v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                       6/538                         14. 12. 2017
                       2. vydává

                       dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje                           

                        č. 25/2190 ze dne 21. 11. 2017

                        k usnesením zastupitelstva kraje           

                        4/274 ze dne 15. 6. 2017

                        6/539                         14. 12. 2017
                        1. schvaluje

                        dodatek č. 17 ke zřizovací listině Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                        6/539                         14. 12. 2017
                        2. vydává

                        dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 23/2022  ze dne 24. 10. 2017

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016

                         6/540                         14. 12. 2017
                         1. rozhodlo

                         poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 24.018.468 Kč z rozpočtu kraje v letech 2017-2019 příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847 pro zajištění předfinancování projektu „Toulky údolím Olše“ spolufinancovaného Moravskoslezským krajem realizovaného v rámci programu INTERREG V – A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 31. 12. 2019.


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 24/2109 ze dne 7. 11. 2017

                          č. 8/561 ze dne 28. 2. 2017

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                          č. 3/131 ze dne 16. 3. 2017

                          6/541                         14. 12. 2017
                          1. bere na vědomí

                          návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

                          6/541                         14. 12. 2017
                          2. rozhodlo

                          uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          6/541                         14. 12. 2017
                          3. rozhodlo

                          o závazku kraje v minimální výši 56 mil. Kč k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Olomouckého kraje vybranými přeshraničními linkami, a to na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027, dle předloženého materiálu


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 25/2206    ze dne 21. 11. 2017

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                           č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014

                           č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017

                           č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

                           č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

                           6/542                         14. 12. 2017
                           1. bere na vědomí

                           informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Opavska a Hlučínska dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           2. rozhodlo

                           uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Opavska, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           3. rozhodlo

                           uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Hlučínska, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           4. rozhodlo

                           uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Krnovska, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           5. rozhodlo

                           uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Bruntálska, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           6. rozhodlo

                           uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Rýmařovska, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 10 předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           7. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017 bod 4. tak, že se text „335.673.000 Kč“ nahrazuje textem „412.490.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           8. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017 bod 5. tak, že se text „1.825.200.000 Kč“ nahrazuje textem „1.945.866.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           9. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017 bod 6. tak, že se text „1.357.200.000 Kč“ nahrazuje textem „1.543.256.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           10. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 2. tak, že se text „1.076.400.000 Kč“ nahrazuje textem „1.215.734.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           11. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 3. tak, že se text „702.000.000 Kč“ nahrazuje textem „731.120.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           12. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 4. tak, že se text „1.638.000.000 Kč“ nahrazuje textem „1.729.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           13. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 5. tak, že se text „1.123.200.000 Kč“ nahrazuje textem „1.185.600.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           14. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017 bod 2. tak, že se text „538.200.000 Kč“ nahrazuje textem „568.100.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           15. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017 bod 3. tak, že se text „959.400.000 Kč“ nahrazuje textem „1.012.700.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                           6/542                         14. 12. 2017
                           16. rozhodlo

                           změnit usnesení č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017 bod 3. tak, že se text „678.600.000 Kč“ nahrazuje textem „716.300.000 Kč“, dle předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje                           

                            č. 25/2199 ze dne 21. 11. 2017

                            6/543                         14. 12. 2017
                            1. bere na vědomí

                            žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                            6/543                         14. 12. 2017
                            2. rozhodlo

                            poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 47.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje                           

                             č. 25/2198 ze dne 21. 11. 2017

                             6/544                         14. 12. 2017
                             1. bere na vědomí

                             žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“

                             6/544                         14. 12. 2017
                             2. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, ve výši 1.000.000 Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 25/2200 ze dne 21. 11. 2017

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 16/1589 ze dne 25. 9. 2015

                              6/545                         14. 12. 2017
                              1. bere na vědomí

                              informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2018 a další období dle předloženého materiálu

                              6/545                         14. 12. 2017
                              2. stanoví

                              s účinností od 1. 1. 2018, podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2018 a další období, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 25/2197 ze dne 21. 11. 2017

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 4/145 ze dne 28. 4. 2005

                               6/546                         14. 12. 2017
                               1. bere na vědomí

                               že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory realizuje stavbu Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat

                               6/546                         14. 12. 2017
                               2. rozhodlo

                               o realizaci stavebních úprav silnice III. třídy č. III/45820 dle předloženého materiálu

                               6/546                         14. 12. 2017
                               3. rozhodlo

                               že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle předloženého materiálu

                               6/546                         14. 12. 2017
                               4. rozhodlo

                               o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 25/2203 ze dne 21. 11. 2017

                                6/547                         14. 12. 2017
                                1. schvaluje

                                dokument „Bílá kniha 2018 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 25/2201 ze dne 21. 11. 2017

                                 k usnesením zastupitelstva kraje

                                 č. 19/1951 ze dne 21. 4. 2016

                                 č. 9/764 ze dne 24. 4. 2014

                                 6/548                         14. 12. 2017
                                 1. schvaluje

                                 dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                 6/548                         14. 12. 2017
                                 2. vydává

                                 dodatek č. 2 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 25/2196 ze dne 21. 11. 2017

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

                                  6/549                         14. 12. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 25/2204 ze dne 21. 11.2017

                                   6/550                         14. 12. 2017
                                   1. rozhodlo

                                   uzavřít budoucí smlouvy:

                                   a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                   b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                   6/550                         14. 12. 2017
                                   2. rozhodlo

                                   nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                   6/550                         14. 12. 2017
                                   3. rozhodlo

                                   předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                   6/550                         14. 12. 2017
                                   4. rozhodlo

                                   převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                   6/550                         14. 12. 2017
                                   5. rozhodlo

                                   vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 25/2208 ze dne 21. 11. 2017

                                   k usnesením zastupitelstva kraje

                                   č. 5/414 ze dne 14. 9. 2017

                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                   6/551                         14. 12. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o. ze dne 9. 11. 2017 ve věci změny charakteru části dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04464/2017/DSH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   6/551                         14. 12. 2017
                                   2. rozhodlo

                                   změnit údaje o dotaci poskytnuté společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o., IČO 29385725, uvedené pod evidenčním číslem 17 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 5/414 ze dne 14. 9. 2017 tak, že investiční část dotace ve výši 37.200 Kč mění svůj charakter na neinvestiční, čímž se celá dotace ve výši 158.700 Kč stává dotací neinvestiční, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 04464/2017/DSH dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 25/2209 ze dne 21. 11. 2017

                                   č. 24/2104 ze dne 7. 11. 2017

                                   č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017

                                   č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

                                   6/552                         14. 12. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v Moravskoslezském kraji drážní dopravou s ohledem na dosavadní a následný procesní postup od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020 do konce platnosti jízdního řádu 2022/2023, dle předloženého materiálu

                                   6/552                         14. 12. 2017
                                   2. rozhodlo

                                   změnit usnesení č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017 bod 3. tak, že se text „441.517.328 Kč“ nahrazuje textem „449.127.000 Kč“


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 26/2353 ze dne 5. 12. 2017

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                    6/553                         14. 12. 2017
                                    1. bere na vědomí

                                    informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

                                    6/553                         14. 12. 2017
                                    2. rozhodlo

                                    o závazku kraje v minimální výši 1.050.244.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 24/2113    ze dne 7. 11. 2017

                                     6/554                         14. 12. 2017
                                     1. rozhodlo

                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. 667/4 ostatní plocha a

                                     pozemek parc. č. 954/3 ostatní plocha,

                                     oba v k. ú. Petrovice ve Slezsku, obec Petrovice,

                                     všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     6/554                         14. 12. 2017
                                     2. rozhodlo

                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. 4394 ostatní plocha,

                                     v k. ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov a

                                     pozemek parc. č. 7189/5 ostatní plocha,

                                     v k. ú. Karviná – Doly, obec Karviná

                                     všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     6/554                         14. 12. 2017
                                     3. rozhodlo

                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. 1191/2 ostatní plocha a

                                     pozemek parc. č. 1191/5 ostatní plocha,

                                     v k. ú. a obci Bernartice nad Odrou,

                                     všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     6/554                         14. 12. 2017
                                     4. rozhodlo

                                     a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     část pozemku parc. č. 1019/2 vodní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1019/4 ostatní plocha o výměře 27 m2 ,

                                     část pozemku parc. č. 1019/2 vodní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3795/39 ostatní plocha o výměře 1 m2 ,

                                     část pozemku parc. č. 3105/2 vodní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3105/7 ostatní plocha o výměře 10 m2 ,

                                     část pozemku parc. č. 3105/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3795/35 ostatní plocha o výměře 140 m2 ,

                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                     vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

                                     za kupní cenu ve výši 133.500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

                                      č. 25/2230 ze dne 21. 11. 2017

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                      6/555                         14. 12. 2017
                                      1. souhlasí

                                      u projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 330.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 75/6121 ze dne 18. 8. 2015

                                       č. 12/890 ze dne 25. 4. 2017

                                       č. 25/2214 ze dne 21. 11. 2017

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

                                       č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016

                                       6/556                         14. 12. 2017
                                       1. rozhodlo

                                       ukončit přípravu projektu "Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

                                       6/556                         14. 12. 2017
                                       2. rozhodlo

                                       ukončit přípravu projektu "Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 25/2222 ze dne 21. 11. 2017

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 5/436 ze dne 14. 9. 2017

                                        6/557                         14. 12. 2017
                                        1. rozhodlo

                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v letech 2018 - 2023 ve výši 200.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                        6/557                         14. 12. 2017
                                        2. rozhodlo

                                        zajistit udržitelnost projektu „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 2.030.000 Kč


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje č. 24/2116 

                                         ze dne 7. 11. 2017

                                         6/558                         14. 12. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         nabídku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, na koupi nemovité věci z titulu předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku, a to budovy bez čp/če, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 371/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Otice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         6/558                         14. 12. 2017
                                         2. rozhodlo

                                         nevyužít předkupního práva k budově bez čp/če, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 371/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Otice, která je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, dle předloženého materiálu


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 25/2215 ze dne 21. 11. 2017

                                          6/559                         14. 12. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 21. 11. 2017

                                          b)   plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2017


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 25/2218 ze dne 21. 11. 2017

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011

                                           č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017

                                           6/560                         14. 12. 2017
                                           1. schvaluje

                                           rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           6/560                         14. 12. 2017
                                           2. schvaluje

                                           rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje                           

                                            č. 25/2210 ze dne 21. 11. 2017

                                            6/561                         14. 12. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            6/561                         14. 12. 2017
                                            2. rozhodlo

                                            poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, ve výši 670 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019

                                            6/561                         14. 12. 2017
                                            3. rozhodlo

                                            uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje č. 25/2224  ze dne 21. 11. 2017

                                             6/562                         14. 12. 2017
                                             1. rozhodlo

                                             a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, Frýdek-Místek, IČO 13644301, nemovité věci, a to:

                                             pozemek parc. č. 1951/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, Místek, č.p. 2352, občanská vybavenost,

                                             část pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4792-271/2017 ze dne 29. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1951/20 ostatní plocha o výměře 1836 m2,

                                             vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                             a to ode dne 1. 1. 2018

                                             b)   předat k hospodaření organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, IČO 69610134, nemovité věci, a to:

                                             pozemek parc. č. 1951/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, Místek, č.p. 2352, občanská vybavenost,

                                             část pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4792-271/2017 ze dne 29. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1951/20 ostatní plocha o výměře 1836 m2,

                                             vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                             a to ke dni 1. 1. 2018


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje č. 25/2224  ze dne 21. 11. 2017

                                              6/563                         14. 12. 2017
                                              1. schvaluje

                                              dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, Frýdek-Místek, IČO 13644301, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                              6/563                         14. 12. 2017
                                              2. vydává

                                              dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje č. 25/2224  ze dne 21. 11. 2017

                                               6/564                         14. 12. 2017
                                               1. schvaluje

                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, IČO 69610134, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                               6/564                         14. 12. 2017
                                               2. vydává

                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 25/2220 ze dne 21. 11. 2017

                                                6/565                         14. 12. 2017
                                                1. rozhodlo

                                                a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                část pozemku parc. č. 4168/6 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4198-180/2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4168/47 ostatní plocha o výměře 17 m2,

                                                části pozemku parc. č. 4168/2 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 4198-180/2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 4168/43 ostatní plocha o výměře 65 m2, parc. č. 4168/44 ostatní plocha o výměře 604 m2, parc. č. 4168/45 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 4168/46 ostatní plocha o výměře 5.938 m2,  

                                                části pozemku parc. č. 4168/1 ostatní plocha označené jako díl „d“ a díl „e“  o výměře  19.289 m2, pozemek parc. č. 4168/11 ostatní plocha o výměře 391 m2, pozemek parc. č. 4168/12 ostatní plocha o výměře 545 m2, pozemek parc. č. 4168/13 ostatní plocha o výměře 667 m2, část pozemku parc. č. 4168/14 ostatní plocha označená jako díl „c“ o výměře 463 m2, vše sloučeno do nově vzniklého pozemku parc. č. 4168/1 ostatní plocha o výměře 21.355 m2, dle geometrického plánu č. 4198-180/2017,

                                                pozemek parc. č. 4168/3 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 4168/5 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 4168/9 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 4168/10 ostatní plocha,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

                                                z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 23/2036 ze dne 24. 10. 2017

                                                 6/566                         14. 12. 2017
                                                 1. rozhodlo

                                                 a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                 pozemek parc. č. 2 zahrada,

                                                 pozemek parc. č. 15/1 zahrada,

                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                 vše v k.ú. Nová Horka, obec Studénka,

                                                 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO 01312774,

                                                 za kupní cenu ve výši 2.639.920 Kč,

                                                 b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  25/2228 ze dne 21. 11. 2017

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 4/264 ze dne 15. 6. 2017

                                                  6/567                         14. 12. 2017
                                                  1. rozhodlo

                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018 - 2023 ve výši 40.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                  6/567                         14. 12. 2017
                                                  2. rozhodlo

                                                  zajistit udržitelnost projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 12.500.0000 Kč

                                                  6/567                         14. 12. 2017
                                                  3. rozhodlo

                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018 - 2023 ve výši 51.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                  6/567                         14. 12. 2017
                                                  4. rozhodlo

                                                  zajistit udržitelnost projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 9.700.000 Kč

                                                  6/567                         14. 12. 2017
                                                  5. rozhodlo

                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018 - 2023 ve výši 110.500.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                  6/567                         14. 12. 2017
                                                  6. rozhodlo

                                                  zajistit udržitelnost projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 7.500.000 Kč

                                                  6/567                         14. 12. 2017
                                                  7. rozhodlo

                                                  nahradit text bodu 2) usnesení č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 ve znění bodu 8) usnesení č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 textem tohoto znění:

                                                  „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2016 – 2023 ve výši 31.500.000 Kč, dle předloženého materiálu“


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje                 

                                                   č. 25/2227 ze dne 21. 11. 2017

                                                   6/568                         14. 12. 2017
                                                   1. rozhodlo

                                                   a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                   část pozemku parc. č. 3205/122 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/147 ostatní plocha, o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 3318 – 95/2015 ze dne 12. 8. 2015,

                                                   část pozemku parc. č. 3205/42 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/148 ostatní plocha, o výměře 223 m2, dle geometrického plánu č. 3417 – 13/2017 ze dne 8. 3. 2017,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                   vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

                                                   do vlastnictví **********

                                                   za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 205.600,- bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                   b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                   6/568                         14. 12. 2017
                                                   2. rozhodlo

                                                   a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                   část pozemku parc. č. 3079/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3079/39 ostatní plocha, o výměře 65 m2, dle geometrického plánu č. 2766 – 45/2017 ze dne 7. 7. 2017,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                   v k. ú. Svinov, obec Ostrava

                                                   do vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 14.640,- bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí 

                                                   6/568                         14. 12. 2017
                                                   3. rozhodlo

                                                   a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                   pozemek parc. č. 669/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 8115 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

                                                   část pozemku parc. č. 672 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 672/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 ,

                                                   pozemek parc. č. 682/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 6246 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

                                                   pozemek parc. č. 682/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1954 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

                                                   část pozemku parc. č. 691 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 691/1 ostatní plocha o výměře 5107 m2 a

                                                   pozemek parc. č. 700/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 3580 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                   vše v k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice,

                                                   z vlastnictví obce Václavovice, Obecní 130, Václavovice, IČO 00297330,

                                                   za kupní cenu ve výši Kč 1.250.850,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                   b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje č. 26/2354 ze dne 5. 12. 2017

                                                    6/569                         14. 12. 2017
                                                    1. rozhodlo

                                                    a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří označenou jako díl „b“ o výměře 10 m2 a část pozemku parc. č. 1867/1 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 245 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3211-188/2017 ze dne 9. 11. 2017 a nově sloučené do pozemku parc. č. 1867/9 ostatní plocha o výměře 254 m2,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                                    z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    b)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                    pozemek parc. č. 1852/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                    vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                                    z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    c)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                    pozemek parc. č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 551, obč. vybavenost, část obce Pod Bezručovým vrchem,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                    vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                                    z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    d)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                    pozemek parc. č. 1855 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 552, obč. vybavenost, část obce Pod Bezručovým vrchem,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                    vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                                    z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    e)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                    pozemek parc. č. 1866/9 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 1866/13 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 1866/15 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 1866/16 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 1867/5 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 1867/6 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 1867/7 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 1888/4 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                                    z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    f)      předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) až e) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje č. 26/2358 ze dne 5. 12. 2017

                                                     6/570                         14. 12. 2017
                                                     1. rozhodlo

                                                     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                     část pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1360/1 trvalý travní porost o výměře 45 m2,

                                                     část pozemku parc. č. 1361/1 orná půda díl „l“ o výměře 16.095 m2, část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „j“ o výměře 3.964 m2, část pozemku parc. č. 1361/3 orná půda díl „k“ o výměře 4.647 m2 a část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda díl „m“ o výměře 22.748 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1361/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 47.454 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                     do vlastnictví společnosti PST–Invest Mošnov, spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06513379, za kupní cenu 16.624.650 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle předloženého materiálu


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 25/2229 ze dne 21. 11. 2017

                                                      č. 26/2356 ze dne 5. 12. 2017

                                                      6/571                         14. 12. 2017
                                                      1. rozhodlo

                                                      a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava,  IČO 47813482, a to:

                                                      pozemek parc. č. 168, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 482, část obce Předměstí, bydlení,

                                                      pozemek parc. č. 169, ostatní plocha,

                                                      vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                      formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 7.900.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Smíchov, Praha 5, IČO 26445867

                                                      b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava,  IČO 47813482, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem

                                                      6/571                         14. 12. 2017
                                                      2. bere na vědomí

                                                      a)    žádost společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Ostrava, IČO 26792770, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, včetně doplňujících informací ze dne 7. 11. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      b)   žádost společnosti MADAGASKAR s.r.o., Tyršova 885/24, Ostrava, IČO 27845559, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, včetně doplňujících informací ze dne 23. 11. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                      c)    žádost společnosti ZM Servis Bydlení s.r.o., Horní 1110/54, Ostrava, IČO 02371430, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, včetně doplňujících informací ze dne 7. 11. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      6/571                         14. 12. 2017
                                                      3. rozhodlo

                                                      a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, a to:

                                                      pozemek parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                      v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                      do vlastnictví společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Ostrava, IČO 26792770,

                                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.100.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení zákazu zcizení jako práva věcného, a to na dobu určitou 10 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

                                                      aa) kupující se zavazuje, že nejpozději do 1 roku od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí ukončí v Předmětu koupě provozování ubytovacího zařízení a následně po dobu 10 let nebude v Předmětu koupě provozovat ubytovací zařízení ve smyslu § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

                                                      ab) kupující se zavazuje, že nejpozději do 3 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí provede na své náklady celkovou rekonstrukci Předmětu koupě a následně po dobu 7 let bude Předmět koupě využíván pouze pro byty o velikostech 1+1 (1+kk) až 5+1 (5+kk), kancelářské prostory, lékárnu a ordinace, nedá-li prodávající písemný souhlas k jinému využití Předmětu koupě

                                                      ac) kupující se zavazuje, že po dobu 5 let od provedení rekonstrukce dle bodu ab) vždy nejpozději do 2 měsíců od doručení předchozí písemné žádosti prodávajícího přenechá formou výpůjčky až 4 bytové jednotky o velikosti minimálně 1+kk k využití pro bydlení klientů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je prodávající

                                                      ad) v případě porušení povinností dle bodu aa) nebo ab) nebo ac) bude prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000.000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedených povinností; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván

                                                      b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      6/571                         14. 12. 2017
                                                      4. rozhodlo

                                                      nevyužít předkupního práva k budově bez čp/če, doprava, která stojí na pozemku parc. č. 2221/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, která je ve vlastnictví společnosti Autogas Opava s. r. o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772, dle předloženého materiálu

                                                      6/571                         14. 12. 2017
                                                      5. bere na vědomí

                                                      a)    žádost školské právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Monty School, Španielova 6227/3, Ostrava, IČO 71340912, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                      b)   žádost Stavebního bytového družstva Ostrava, Luční 170/7, Ostrava IČO 27846334, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                      6/571                         14. 12. 2017
                                                      6. rozhodlo

                                                      a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942/2, Ostrava-Poruba, IČO 64628183, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 1159/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3022-96/2017 ze dne 10. 6. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1159/4 ostatní plocha o výměře 1686 m2, 

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                      v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

                                                      do vlastnictví školské právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Monty School, Španielova 6227/3, Ostrava, IČO 71340912, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.020.205 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                      aa) kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebude Předmět koupě užívat jinak než pro účely školství a sportu a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí do 31. 12. 2025

                                                      ab) v případě porušení povinností dle bodu aa) tohoto článku smlouvy je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván. Ode dne úhrady smluvní pokuty může kupující nakládat s Předmětem koupě bez omezení dle svého uvážení.

                                                      a)    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942/2, Ostrava-Poruba, IČO 64628183, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 108/8445 ze dne 6. 9. 2016

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                                       6/572                         14. 12. 2017
                                                       1. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 9) svého usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 celkové výdaje na profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, z 76.000.000 Kč na 125.000.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 24/2118 ze dne 7. 11. 2017

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

                                                        č. 3/151 ze dne 16. 3. 2017

                                                        6/573                         14. 12. 2017
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu a doby realizace poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        6/573                         14. 12. 2017
                                                        2. rozhodlo

                                                        změnit v usnesení č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018“, dle předloženého materiálu

                                                        6/573                         14. 12. 2017
                                                        3. rozhodlo

                                                        uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 26/2365 ze dne 5. 12. 2017

                                                         6/574                         14. 12. 2017
                                                         1. schvaluje

                                                         dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                         6/574                         14. 12. 2017
                                                         2. vydává

                                                         dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                          


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 26/2360 ze dne 5. 12. 2017

                                                          6/575                         14. 12. 2017
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, v maximální výši 16,80 % celkových uznatelných nákladů projektu „Ordinace pro chudé“, maximálně však v celkové výši 320 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci maximálně ve výši 160 tis. Kč a investiční dotaci maximálně ve výši 160 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, úhradou osobních nákladů do 20. 9. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 26/2325 ze dne 5. 12. 2017

                                                           6/576                         14. 12. 2017
                                                           1. bere na vědomí

                                                           vstupní analýzu lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           6/576                         14. 12. 2017
                                                           2. schvaluje

                                                           další postup ve věci optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 26/2364 ze dne 5. 12. 2017

                                                            6/577                         14. 12. 2017
                                                            1. rozhodlo

                                                            navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            6/577                         14. 12. 2017
                                                            2. rozhodlo

                                                            uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 24/2123 ze dne 7. 11. 2017

                                                            6/578                         14. 12. 2017
                                                            1. rozhodlo

                                                            darovat dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, pořízený v rámci projektu „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“, České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ: 75151502, dle předloženého materiálu

                                                            6/578                         14. 12. 2017
                                                            2. rozhodlo

                                                            uzavřít darovací smlouvu se subjektem Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ: 75151502, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            6/578                         14. 12. 2017
                                                            3. rozhodlo

                                                            darovat dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, pořízený v rámci projektu „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, dle předloženého materiálu

                                                            6/578                         14. 12. 2017
                                                            4. rozhodlo

                                                            uzavřít darovací smlouvu se subjektem Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            6/578                         14. 12. 2017
                                                            5. rozhodlo

                                                            darovat dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, pořízený v rámci projektu „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“, Statutárnímu městu Ostrava, IČ: 00845451, dle předloženého materiálu

                                                            6/578                         14. 12. 2017
                                                            6. rozhodlo

                                                            uzavřít darovací smlouvu se subjektem Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 108/8425 ze dne 6. 9. 2016

                                                             č. 25/2252 ze dne 21. 11. 2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 21/2235 ze dne 22. 9. 2016

                                                             6/579                         14. 12. 2017
                                                             1. rozhodlo

                                                             profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, v letech 2017-2020 ve výši 10.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                             6/579                         14. 12. 2017
                                                             2. rozhodlo

                                                             zajistit udržitelnost projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ financovatelného

                                                             z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2020-2024 v maximální výši 2.320.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                             6/579                         14. 12. 2017
                                                             3. rozhodlo

                                                             zahájit realizaci projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ financovatelného

                                                             z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                             6/579                         14. 12. 2017
                                                             4. bere na vědomí

                                                             riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ v předpokládané výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 25/2243 ze dne 21. 11. 2017

                                                              6/580                         14. 12. 2017
                                                              1. rozhodlo

                                                              uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 03632/2015/EP k projektu “Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizací Agentura pro regionální rozvoj a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesením rady kraje

                                                               č. 19/1727 ze dne 29. 8. 2017

                                                               č. 13/1027 ze dne 18. 5. 2017

                                                               k usnesením zastupitelstva kraje

                                                               č. 5/455 ze dne 14. 9. 2017

                                                               č. 4/298 ze dne 15. 6. 2017

                                                               6/581                         14. 12. 2017
                                                               1. rozhodlo

                                                               zahájit realizaci projektu „Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                               6/581                         14. 12. 2017
                                                               2. bere na vědomí

                                                               riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ v předpokládané výši 285.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje č.

                                                                25/2269 ze dne 21. 11. 2017

                                                                6/582                         14. 12. 2017
                                                                1. rozhodlo

                                                                prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 377.517,75 Kč vůči organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová příspěvková organizace,
                                                                IČ 62331540, podle  § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
                                                                ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 25/2244 ze dne 21. 11. 2017

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 3/173 ze dne 16. 3. 2017

                                                                 č. 5/461 ze dne 14. 9. 2017

                                                                 6/583                         14. 12. 2017
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 informaci o aktuálním stavu projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“, financovatelného z programu ERASMUS+, dle předloženého materiálu

                                                                 6/583                         14. 12. 2017
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 uzavřít Partnerskou smlouvu k projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“ s hlavním koordinátorem projektu Regionem Grand Est, se sídlem: Maison de la Région, 1 Place Adrien Zeller, BP 91006, 67070 STRASBOURG Cedex, FRANCE, dle příloh přeloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 25/2262 ze dne 21. 11. 2017

                                                                  6/584                         14. 12. 2017
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  zahájit přípravu projektu „Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice“ financovatelného z  programu LIFE s předpokládanými náklady 37.990.546 Kč.

                                                                  6/584                         14. 12. 2017
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  přistoupit v roli partnera k projektu „MIREU - Mining and Metallurgy Regions of EU“ financovatelného z Operačního programu HORIZON 2020 s předpokládanými náklady 500.000 Kč

                                                                  6/584                         14. 12. 2017
                                                                  3. rozhodlo

                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „MIREU - Mining and Metallurgy Regions of EU“ předkládaný do Operačního programu HORIZON 2020 v letech 2018 - 2021 ve výši 500.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 25/2261 ze dne 21. 11. 2017

                                                                   6/585                         14. 12. 2017
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   zahájit přípravu projektu „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 22.000.000 Kč

                                                                   6/585                         14. 12. 2017
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   zahájit přípravu projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

                                                                   6/585                         14. 12. 2017
                                                                   3. rozhodlo

                                                                   zahájit přípravu projektu „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

                                                                   6/585                         14. 12. 2017
                                                                   4. rozhodlo

                                                                   zahájit přípravu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v MSK II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

                                                                   6/585                         14. 12. 2017
                                                                   5. rozhodlo

                                                                   zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 22.200.000 Kč

                                                                   6/585                         14. 12. 2017
                                                                   6. rozhodlo

                                                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2018 - 2022 ve výši 22.200.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                   6/585                         14. 12. 2017
                                                                   7. rozhodlo

                                                                   zahájit přípravu projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 15/1286 ze dne 12. 6. 2017

                                                                    č. 25/2241 ze dne 21. 11. 2017

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

                                                                    6/586                         14. 12. 2017
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Bílovec, IČ: 00297755, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    6/586                         14. 12. 2017
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Dobrá, IČ: 00296589, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    6/586                         14. 12. 2017
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Orlová, IČ: 00297577, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                    6/586                         14. 12. 2017
                                                                    4. rozhodlo

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Petrovice u Karviné, IČ: 00297585, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                    6/586                         14. 12. 2017
                                                                    5. rozhodlo

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Příbor, IČ: 00298328, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                    6/586                         14. 12. 2017
                                                                    6. rozhodlo

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Skotnice, IČ: 00600806, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                    6/586                         14. 12. 2017
                                                                    7. rozhodlo

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Třinec, IČ: 00297313, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 25/2254 ze dne 21. 11. 2017

                                                                     6/587                         14. 12. 2017
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních  a železničních tunelech“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923 v maximální výši 908.106,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 07. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. usnesení 25/2242 ze dne 21. 11. 2017

                                                                      6/588                         14. 12. 2017
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 a 3 dle předloženého materiálu s partnery projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na realizaci aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu.


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 25/2263 ze dne 21. 11. 2017

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 21/2249 ze dne 22. 9. 2016

                                                                       6/589                         14. 12. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 25/2248 ze dne 21. 11. 2017

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č.  2/72 ze dne 22. 12. 2016

                                                                        6/590                         14. 12. 2017
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        změnit v bodě 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/72 ze dne 22. 12. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2018“

                                                                        6/590                         14. 12. 2017
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        uzavřít se svazkem obcí Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00264/2017/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 25/2249 ze dne 21. 11. 2017

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 4/301 ze dne 15. 6. 2017

                                                                         6/591                         14. 12. 2017
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a subjektem Slezské zemské muzeum, IČO 00100595, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 25/2250 ze dne 21. 11. 2017

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                          6/592                         14. 12. 2017
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje maximálně v celkové výši 10.000.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2018“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu

                                                                          6/592                         14. 12. 2017
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          uzavřít se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, smlouvu
                                                                          o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                          6/592                         14. 12. 2017
                                                                          3. rozhodlo

                                                                          dofinancovat projekt „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2018“ realizovaný Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 5.000.000 Kč


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 25/2251 ze dne 21. 11. 2017

                                                                           6/593                         14. 12. 2017
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           neposkytnout investiční dotaci ve výši 9.000.000 Kč subjektu ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., IČO 27782948, na projekt Výstavba vzdělávacího zařízení Slezská Harta, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                                            č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

                                                                            č. 20/1832 ze dne 12. 9. 2017

                                                                            č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

                                                                            č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                                            č. 25/2272 ze dne 21. 11. 2017

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                                            č. 5/474 ze dne 14. 9. 2017

                                                                            č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                                            6/594                         14. 12. 2017
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03416/2017/RRC s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s., IČ 25379631 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            6/594                         14. 12. 2017
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03421/2017/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 8/504 ze dne 28. 2. 2017

                                                                             č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016

                                                                             č. 25/2260ze dne 21. 11. 2017

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 4/296 ze dne 15. 6. 2017 

                                                                             5/467 ze dne 14. 9. 2017

                                                                             6/595                         14. 12. 2017
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a XI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle čl. VI., bodu 10) podmínek programu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                             č. 5/457 ze dne 14. 9. 2017

                                                                             25/2255 ze dne 21. 11. 2017

                                                                             6/596                         14. 12. 2017
                                                                             1. zrušuje

                                                                             bod č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 5/457 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Opava - Městské části Malé Hoštice, IČO 00300535, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Víceúčelová sportovní hala MH“ ve výši 440.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                             6/596                         14. 12. 2017
                                                                             2. rozhodlo

                                                                              

                                                                             poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na realizaci projektu „Projektová dokumentace - Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu" ve výši 440.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 14/1165 ze dne 30. 5. 2017

                                                                              č. 25/2265 ze dne 21. 11. 2017

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003

                                                                              č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017

                                                                              6/597                         14. 12. 2017
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              uzavřít Dodatek č. 2 Operační smlouvy s Fondem rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO: 24747874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              6/597                         14. 12. 2017
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o správě s Fondem rozvoje měst Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO: 44848943, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              6/597                         14. 12. 2017
                                                                              3. schvaluje

                                                                              rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                              6/597                         14. 12. 2017
                                                                              4. schvaluje

                                                                              změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 69/4250 ze dne 3. 12. 2010

                                                                               č. 4/169 ze dne 4. 12. 2012

                                                                               č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

                                                                               č. 16/1385 ze dne 27. 6. 2017

                                                                               č. 25/2271 ze dne 21. 11. 2017

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010

                                                                               č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010

                                                                               č. 2/142 ze dne 20. 12. 2012

                                                                               č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                                                               6/598                         14. 12. 2017
                                                                               1. schvaluje

                                                                               aktualizaci stanov společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s.r.o., se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 17/1767 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 85/6829 ze dne 8. 12. 2015

                                                                                č. 25/2257 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                6/599                         14. 12. 2017
                                                                                1. schvaluje

                                                                                přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

                                                                                6/599                         14. 12. 2017
                                                                                2. rozhodlo

                                                                                profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II“ v letech 2018 – 2019 v celkové maximální výši 4.824.000 Kč


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 16/1642 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 77/6282 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                 č. 25/2259 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                 6/600                         14. 12. 2017
                                                                                 1. schvaluje

                                                                                 přípravu a předložení projektu „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL 2018 – 2020“ v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020

                                                                                 6/600                         14. 12. 2017
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL 2018 – 2020“ v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020 v celkové maximální výši 1.920.000 Kč


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 9/22 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                  6/601                         14. 12. 2017
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 spolku Aeroklub Krnov, z.s., IČ 00576409, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zpevnění vzletové a přistávací dráhy letiště Krnov I. etapa“ ve výši 3.000.000 Kč, maximálně však ve výši 42,50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                   č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                   č. 3/172 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                   č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 90/7152 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                   č. 8/507 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                   č. 25/2245 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                   6/602                         14. 12. 2017
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2016/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                   b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02843/2017/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 25/2247 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                    6/603                         14. 12. 2017
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 obci Smilovice, IČO 00576905, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Řešení havarijního stavu – MŠ Smilovice“ ve výši 1.100.000 Kč, maximálně ve výši 44,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                     č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                     č. 23/2054 ze dne 24. 10. 2017

                                                                                     č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009

                                                                                     č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009

                                                                                     6/604                         14. 12. 2017
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     zvýšit procentuální kofinancování vlastního podílu žadatele dle podmínek „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to Svazku obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, z původní výše 14,07 % na novou výši 31 %

                                                                                     6/604                         14. 12. 2017
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01488/2017/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČ 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                     b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03127/2017/RRC s obcí Jistebník, IČ 00298018, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                     c)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01292/2017/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                     d)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04457/2017/RRC s obcí Slezské Pavlovice, IČ 00576093, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                     e)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04500/2017/RRC s obcí Petřvald, IČ 00298263, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                     f)     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04579/2017/RRC s obcí Melč, IČ 00300420, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                     g)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04105/2017/RRC s obcí Staré Hamry, IČ 00297241, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                                     h)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04373/2017/RRC s obcí Luboměř, IČ 00298158, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                                     i)     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02829/2011/RRC se Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 19/1733 ze dne 29. 8. 2017

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 21/2246 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                      č. 5/466 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                      6/605                         14. 12. 2017
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      změnit výši profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ v bodě 4) usnesení č. 21/2246 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 3) usnesení č. 5/466 ze dne 14. 9. 2017, z „52.000.000 Kč“ na „60.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                                                                                      6/605                         14. 12. 2017
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      změnit výši zajištění udržitelnosti projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ v bodě 6) usnesení č. 21/2246 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 4) usnesení č 5/466 ze dne 14. 9. 2017, z „16.000.000 Kč“ na „8.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017

                                                                                       č. 19/1729 ze dne 29. 8. 2017

                                                                                       č. 20/1829 ze dne 12. 9. 2017

                                                                                       č. 26/2384 ze dne 5. 12. 2017

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 5/463 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                       6/606                         14. 12. 2017
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                       b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 26/2373 ze dne 5. 12. 2017

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                       6/607                         14. 12. 2017
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje maximálně v celkové výši 900.000 Kč subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, na realizaci projektu „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 - 30. 10. 2020, a uzavřít se subjektem Mikroregion Hvozdnice smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu

                                                                                       6/607                         14. 12. 2017
                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                       dofinancovat projekt „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“ realizovaný subjektem Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, z rozpočtu kraje v letech 2018 – 2020 ve výši 300.000 Kč ročně


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                                                        č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                                                        č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                                                                        č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                                                        č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                                                                        č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                                                        6/608                         14. 12. 2017
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci

                                                                                        a)    dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

                                                                                        b)   v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                                                                                        c)    v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 110/8518 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                        č. 22/1974 ze dne 10. 10. 2017

                                                                                        6/609                         14. 12. 2017
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016-2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        6/609                         14. 12. 2017
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 839.400 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 25/2273 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                        6/610                         14. 12. 2017
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost statutárního města Frýdek‑Místek ze dne 9. 6. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 13. 9. 2017 a 24. 10. 2017, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        6/610                         14. 12. 2017
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2017 statutárnímu městu Frýdek‑Místek, IČO 00296643, ve výši 33.749,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 25/2275 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

                                                                                         6/611                         14. 12. 2017
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         13. aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č.  25/2279   ze dne 21. 11. 2017

                                                                                          6/612                         14. 12. 2017
                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                          uzavřít „Memorandum o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ se Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací, IČO 00373249, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 25/2276 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                           6/613                         14. 12. 2017
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 5.620 tis. Kč

                                                                                           6/613                         14. 12. 2017
                                                                                           2. schvaluje

                                                                                           změnu Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s účinností od 14. 12. 2017

                                                                                           6/613                         14. 12. 2017
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 24/2144 ze dne 7. 11. 2017

                                                                                            6/614                         14. 12. 2017
                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                            o změně časové použitelnosti návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, ve výši 500.000 Kč k zajištění financování a předfinancování projektu „Sportem proti bariérám“, z nejpozději do 31. 12. 2017 na  nejpozději do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 25/2298 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                             6/615                         14. 12. 2017
                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „40. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                             6/615                         14. 12. 2017
                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                             uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 2


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 25/2299 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                              6/616                         14. 12. 2017
                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                              poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                                              a)   SK JC Sport Opava, z.s., IČO 26998637, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „11. ročník tenisového turnaje ITF FUTURES TOUR“; s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                              b)   Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o., IČO 04618874, ve výši 1.998.800 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Ostrava fandí kontinentům“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 9. 2018

                                                                                              c)    Česká florbalová unie, IČO 61387991, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Superfinále florbalu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018

                                                                                              d)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2017/2018“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                              e)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Podpora extraligového družstva volejbalistek v evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018

                                                                                              f)    K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČO 22751335, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Individuální podpora závodního týmu K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. na Mistrovství světa k obhajobě titulů a světový šampionát“; s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                              6/616                         14. 12. 2017
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                              a)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zabezpečení účasti členů reprezentační výpravy MS kraje na Hrách VIII. ZODM v r. 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

                                                                                              b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Sportovní příprava talentované mládeže v rámci Všesportovního kolegia“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                              c)    Český atletický svaz, IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Czech Indoor Gala“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

                                                                                              d)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „City Cross Sprint 2018“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018

                                                                                              6/616                         14. 12. 2017
                                                                                              3. rozhodlo

                                                                                              uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                              a)   SK JC Sport Opava, z.s., IČO 26998637, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              b)   Kontinentální pohár IAAF 2018, s.r.o., IČO 04618874, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                              c)    Česká florbalová unie, IČO 61387991, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                              d)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s. IČO 25841599, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                              e)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                              f)    K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČO 22751335, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                              g)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                              h)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                              i)     Český atletický svaz, IČO 00539244, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                              j)    Seven Days Agency, s.r.o. IČ 24314781, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 25/2292    ze dne 21. 11. 2017

                                                                                               6/617                         14. 12. 2017
                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                               částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 60.300 Kč ze stanoveného odvodu 80.046 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci TJ Baník Havířov z. s., U Stadionu 1325, 736 01 Havířov, IČO 00533441, na projekt „Celoroční pravidelné sportovní aktivity seniorů“ v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

                                                                                               6/617                         14. 12. 2017
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci TJ Baník Havířov z. s., U Stadionu 1325, 736 01 Havířov, IČO 00533441, na projekt „Celoroční pravidelné sportovní aktivity seniorů“ v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje        

                                                                                                č. 25/2294    ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                6/618                         14. 12. 2017
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                6/618                         14. 12. 2017
                                                                                                2. vydává

                                                                                                dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 25/2294    ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                 6/619                         14. 12. 2017
                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                 dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                 6/619                         14. 12. 2017
                                                                                                 2. vydává

                                                                                                 dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 25/2294    ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                  6/620                         14. 12. 2017
                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                  dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                  6/620                         14. 12. 2017
                                                                                                  2. vydává

                                                                                                  dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 25/2294    ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                   6/621                         14. 12. 2017
                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                   dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                   6/621                         14. 12. 2017
                                                                                                   2. vydává

                                                                                                   dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje        

                                                                                                    č. 25/2294    ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                    6/622                         14. 12. 2017
                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                    6/622                         14. 12. 2017
                                                                                                    2. vydává

                                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje        

                                                                                                     č. 25/2294    ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                     6/623                         14. 12. 2017
                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                     dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČO 47813598, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                     6/623                         14. 12. 2017
                                                                                                     2. vydává

                                                                                                     dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 26/2394 z 5. 12. 2017

                                                                                                      6/624                         14. 12. 2017
                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                      uzavřít DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI USPOŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU A O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ev.č. 03694/2017/ŠMS dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       6/625                         14. 12. 2017
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2017 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesením rady kraje

                                                                                                       č. 25/2306 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                       č. 19/1764 ze dne 29. 8. 2017

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                       6/626                         14. 12. 2017
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 39.687 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018“

                                                                                                       6/626                         14. 12. 2017
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 15. 6. 2018, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                       b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 25/2310 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 5/497 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                                       6/627                         14. 12. 2017
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       žádost obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Senior Point“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                       6/627                         14. 12. 2017
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, v maximální výši 720 tis. Kč, maximálně však ve výši 85,51 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point“, vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 25/2315 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                        žádost církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Benefiční koncert Charity Frýdek-Místek“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 10 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Benefiční koncert Charity Frýdek-Místek“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        3. bere na vědomí

                                                                                                        žádost církevní organizace Charita Jablunkov, IČO 26520923, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Dofinancování Charitní pečovatelské služby“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Jablunkov, IČO 26520923, ve výši 120 tis. Kč na Charitní pečovatelskou službu, identifikátor - 4881535, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Dofinancování Charitní pečovatelské služby“, vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018 (dle důvodové zprávy předloženého materiálu) a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        5. bere na vědomí

                                                                                                        žádost příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00847020, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Konvektomat pro Středisko“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        6. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00847020, ve výši 300 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů související s projektem „Konvektomat pro Středisko“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        7. bere na vědomí

                                                                                                        žádost církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce koupelen v domově pro seniory“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        8. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 400 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů související s projektem „Rekonstrukce koupelen v domově pro seniory“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        9. bere na vědomí

                                                                                                        žádost církevní organizace Charita Český Těšín, IČO 60337842, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Charity Český Těšín“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        10. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Český Těšín, IČO 60337842, ve výši 300 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Charity Český Těšín“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do  31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        11. bere na vědomí

                                                                                                        žádost spolku Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Potravinová výroba Strahovice“ dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        12. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, ve výši 80 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Potravinová výroba Strahovice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        13. bere na vědomí

                                                                                                        žádost církevní organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Terapeutická komunita pro děti a mládež“ dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                                                        6/628                         14. 12. 2017
                                                                                                        14. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 400 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Terapeutická komunita pro děti a mládež“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 25/2312 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                         změnit název přílohy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 ze stávajícího názvu „Nové znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016“ na nový název „Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje“

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                                         schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         3. rozhodlo

                                                                                                         pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         4. rozhodlo

                                                                                                         schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytovaných subjekty dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         5. rozhodlo

                                                                                                         schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytovaných subjekty dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         6. rozhodlo

                                                                                                         schválit Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         7. rozhodlo

                                                                                                         neschválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                         6/629                         14. 12. 2017
                                                                                                         8. rozhodlo

                                                                                                         uzavřít s organizací Armáda spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 01248/2017/SOC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 25/2309 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                          6/630                         14. 12. 2017
                                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                                          přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši 19.000 tis. Kč

                                                                                                          6/630                         14. 12. 2017
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2018 ve výši 361.800 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje č. 25/2305 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                           6/631                         14. 12. 2017
                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                           dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                           6/631                         14. 12. 2017
                                                                                                           2. vydává

                                                                                                           dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraj č. 25/2305 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                            6/632                         14. 12. 2017
                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                            dodatek č. 30 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                            6/632                         14. 12. 2017
                                                                                                            2. vydává

                                                                                                            dodatek č. 30 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 25/2313 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                             k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                             č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                                             č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                                             6/633                         14. 12. 2017
                                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                                             upravit výše účelových dotací a schválit změny nákladových rozpočtů u sociálních služeb organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, IČO 28659392, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                             6/633                         14. 12. 2017
                                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                                             upravit výše účelových dotací, schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 u sociálních služeb organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                             6/633                         14. 12. 2017
                                                                                                             3. rozhodlo

                                                                                                             upravit výše účelových dotací, schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 u sociálních služeb organizace Slezská diakonie,  IČO 65468562, dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení a uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 25/2314 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                             č. 20/2077 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                             6/634                         14. 12. 2017
                                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                                             a)  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 70 % ze stanoveného odvodu 83.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01  Opava – Předměstí, IČ 02250152, na financování uznatelných nákladů sociální služby Vila Vančurova o.p.s., č. registrace 3834335, tj. prominutí v celkové výši 58.100 Kč

                                                                                                             b) částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 70 % ze stanoveného odvodu 140.085 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci ANIMA VIVA z.s., Liptovská 1045/21, 747 06  Opava – Kylešovice, IČ 26591014, na financování uznatelných nákladů sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA, č. registrace 8840509, tj. prominutí v celkové výši 98.059 Kč

                                                                                                             6/634                         14. 12. 2017
                                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                                             a) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01  Opava – Předměstí, IČ 02250152, na financování uznatelných nákladů sociální služby Vila Vančurova o.p.s., č. registrace 3834335

                                                                                                             b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci ANIMA VIVA z.s., Liptovská 1045/21, 747 06  Opava – Kylešovice, IČ 26591014, na financování uznatelných nákladů sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA, č. registrace 8840509


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesením rady kraje

                                                                                                              č. 26/2402 ze dne 5. 12. 2017

                                                                                                              č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                              č. 5/508 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                                              6/635                         14. 12. 2017
                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                              žádost organizace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, se sídlem Svatováclavská 7, 794 01  Krnov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Materiálně-technické zabezpečení sociální služby Krystal Help“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                              6/635                         14. 12. 2017
                                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                                              povolit výjimku z  podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017, příjemci dotace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle předloženého materiálu

                                                                                                              6/635                         14. 12. 2017
                                                                                                              3. rozhodlo

                                                                                                              uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03477/2017/SOC ze dne 12. 10. 2017 se subjektem Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               6/636                         14. 12. 2017
                                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                                               zprávu o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2016 až listopad 2017 dle předloženého materiálu


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                6/637                         14. 12. 2017
                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                zprávu o činnosti Výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 až listopad 2017 dle předloženého materiálu


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 6/638                         14. 12. 2017
                                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                                 a)    Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                 b)   Zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 2 – 4 předloženého materiálu


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                  č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                  6/639                         14. 12. 2017
                                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                                  zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období prosinec 2016 – říjen 2017


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                   č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                   6/640                         14. 12. 2017
                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                   zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období prosinec 2016 – srpen 2017 (školní rok 2016/2017)


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    6/641                         14. 12. 2017
                                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                                    zprávu o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 – listopad 2017 dle předloženého materiálu


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     6/642                         14. 12. 2017
                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                     zprávu o činnosti výboru pro dopravu a chytrý region v roce 2017, dle předloženého materiálu


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      6/643                         14. 12. 2017
                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                      Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 – říjen 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       6/644                         14. 12. 2017
                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                       Zprávu o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci kraje za období listopad 2016 až listopad 2017


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        6/645                         14. 12. 2017
                                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                                        „Zprávu o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 – listopad 2017“, dle předloženého materiálu


                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         6/646                         14. 12. 2017
                                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                                         zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2016 do listopadu 2017 dle předloženého materiálu


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          6/647                         14. 12. 2017
                                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                                          zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2016 – září 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                                           č. 27/2420    ze dne 12. 12. 2017

                                                                                                                           6/648                         14. 12. 2017
                                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                                           rezignaci člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ke dni 31. 12. 2017

                                                                                                                           6/648                         14. 12. 2017
                                                                                                                           2. volí

                                                                                                                           člena zastupitelstva kraje Ing. Radima Přečka, nar. **********, ode dne 1. 1. 2018 členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko


                                                                                                                            frame-scrollup