Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 4. 2019


  Rada kraje

  60/5333                         9. 4. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 9. 4. 2019


   Rada kraje

   60/5334                         9. 4. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, o ověření zápisu z 59. schůze rady kraje, konané dne 26. 3. 2019

   60/5334                         9. 4. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 60. schůze rady kraje, konané dne 9. 4. 2019:

   -        MUDr. Martina Gebauera

   -        Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    60/5335                         9. 4. 2019
    1. schvaluje

    výroční zprávu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    60/5335                         9. 4. 2019
    2. bere na vědomí

    zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, ze dne 15. 3. 2019, o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    60/5335                         9. 4. 2019
    3. schvaluje

    auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, za rok 2018, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

    60/5335                         9. 4. 2019
    4. rozhodla

    o vypořádání zisku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, za rok 2018, dle předloženého materiálu

    60/5335                         9. 4. 2019
    5. bere na vědomí

    zprávu o vztazích obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, za období 2018, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

    60/5335                         9. 4. 2019
    6. schvaluje

    zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 56/4966 ze dne 12. 2. 2019

     60/5336                         9. 4. 2019
     1. schvaluje

     vyplacení odměn představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 42/3072 ze dne 24.4.2014

      60/5337                         9. 4. 2019
      1. bere na vědomí

      informaci o skončení 5letého funkčního období předsedy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, Ing. Michala Holubce, ke dni 25. 4. 2019

      60/5337                         9. 4. 2019
      2. volí

      Ing. Michala Holubce, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ke dni 26. 4. 2019


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 54/4802 ze dne 8.1.2019

       60/5338                         9. 4. 2019
       1. souhlasí

       s umístěním a realizací stavby „Úpravy zpevněných ploch, přemístění zastávky BUS a dobudování autobusového zálivu“, která bude provedena na pozemcích parc. č. 822/124, 822/16, 822/26, 902/5, 902/9, 902/10 a 902/1, vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, s předpokládaným nákladem do 2 mil. Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku, dle předloženého materiálu

       60/5338                         9. 4. 2019
       2. souhlasí

       s umístěním a realizací stavby „Doplnění odvodnění na ul. Gen. Fajtla“, která bude provedena na pozemcích parc. č. 822/26, 822/21 a 853/6, vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, s předpokládaným nákladem do 50 tis. Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku, dle předloženého materiálu


        Rada kraje

        60/5339                         9. 4. 2019
        1. rozhodla

        vyhlásit soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého materiálu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 51/4469 ze dne 27.11.2018

         60/5340                         9. 4. 2019
         1. rozhodla

         v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále“, a to pro obě části veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 54/4808 ze dne 8. 1. 2019

          60/5341                         9. 4. 2019
          1. rozhodla

          na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“ účastníka:

          MOTOR expert s.r.o.
          Žižkova 2567/3, 750 02, Přerov-část Přerov I. – Město
          IČO: 25872761

          za cenu nejvýše přípustnou 2.276.700 Kč bez DPH


           Rada kraje

           60/5342                         9. 4. 2019
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

           60/5342                         9. 4. 2019
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           60/5342                         9. 4. 2019
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum““, a to:

           členové:

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           60/5342                         9. 4. 2019
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum““, a to:

           členové:

           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

           Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje

           náhradníci:

           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

           JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový

           Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje

           JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

           Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

           Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový

           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

           Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            60/5343                         9. 4. 2019
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracovatel PD, výkon IČ a AD "Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, p.o.)““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

            60/5343                         9. 4. 2019
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zpracovatel PD, výkon IČ a AD "Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, p.o.)““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            60/5343                         9. 4. 2019
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracovatel PD, výkon IČ a AD "Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, p.o.)““, a to:

            členové:
            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:
            Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            60/5343                         9. 4. 2019
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracovatel PD, výkon IČ a AD "Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, p.o.)““, a to:

            členové:
            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
            Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            náhradníci:
            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
            Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
            Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový
            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
            Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
            Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
            Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový
            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 50/4385 ze dne 6. 11. 2018

             60/5344                         9. 4. 2019
             1. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha p.o., Nový Jičín““ účastníka:

             MR Design CZ, s.r.o.
             nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba
             IČO: 25388606

             za cenu nejvýše přípustnou 2.275.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              60/5345                         9. 4. 2019
              1. rozhodla

              zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

              60/5345                         9. 4. 2019
              2. prohlašuje

              že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

              60/5345                         9. 4. 2019
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“, a to:

              členové:
              Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
              Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              náhradníci:
              Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
              Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
              Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              60/5345                         9. 4. 2019
              4. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“, a to:

              členové:
              Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
              Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
              Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
              Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
              Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

              náhradníci:
              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
              Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
              Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
              Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
              Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje
              Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
              Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový
              Ing. Jan Smutek, odbor investiční a majetkový
              Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
              Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               60/5346                         9. 4. 2019
               1. rozhodla

               zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

               60/5346                         9. 4. 2019
               2. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1“, a to:

               členové:
               Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
               Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               náhradníci:
               Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
               Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
               Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               60/5346                         9. 4. 2019
               3. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1“, a to:

               členové:
               Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
               Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
               Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
               Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               náhradníci:
               Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
               Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
               Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
               Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
               Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
               Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
               Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 54/4812 ze dne 8.1.2019

                č. 54/4813 ze dne 8.1.2019

                60/5347                         9. 4. 2019
                1. bere na vědomí

                výsledky Burzovního shromáždění ze dne 21. 3. 2019 při obchodování elektrické energie a zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno

                60/5347                         9. 4. 2019
                2. rozhodla

                na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 21. 3. 2019 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti
                a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, se společností:

                V hladině nízkého napětí

                CENTROPOL ENERGY, a.s.

                se sídlem: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

                IČO: 25458302

                za jednotkovou cenu 1.310 Kč bez DPH/MWh

                V hladině vysokého napětí  

                Pražská plynárenská, a.s.

                se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00

                IČO: 60193492 

                za jednotkovou cenu 1.311 Kč bez DPH/MWh

                60/5347                         9. 4. 2019
                3. rozhodla

                na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 21. 3. 2019 při obchodování zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace
                a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, se společností

                Pražská plynárenská, a.s.

                se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00

                IČO: 60193492 

                pro kategorii maloodběr za jednotkovou cenu 518 Kč bez DPH/MWh 

                pro kategorii středoodběr (velkoodběr) za jednotkovou cenu 508 Kč bez DPH/MWh


                 Rada kraje

                 60/5348                         9. 4. 2019
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu posle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále“

                 60/5348                         9. 4. 2019
                 2. rozhodla

                 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále“


                  Rada kraje

                  60/5349                         9. 4. 2019
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování služeb odborného posuzovatele reálných odbytových cen“

                  60/5349                         9. 4. 2019
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  1.       FLAGRO a.s.
                  se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
                  IČO: 28644344

                  za cenu nejvýše přípustnou 1.695.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   60/5350                         9. 4. 2019
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování služeb technické podpory pro IBC - licence Oracle II.“

                   60/5350                         9. 4. 2019
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. Oracle Czech s.r.o

                   se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

                   IČO: 61498483

                   za cenu nejvýše přípustnou 289.677 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    60/5351                         9. 4. 2019
                    1. bere na vědomí

                    informaci o počtu a způsobu vyřízení petic a stížností adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2018, dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 55/4876 ze dne 29. 1. 2019

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                     60/5352                         9. 4. 2019
                     1. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol. 5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                       2.000 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol. 5194 -

                     Věcné dary

                     o

                      2.000 tis. Kč

                     60/5352                         9. 4. 2019
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3391 -

                     Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích

                     pol. 5175 -

                     Pohoštění

                     o

                       7 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 3391 -

                     Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a   sdělovacích prostředcích

                     pol. 5164 -

                     Nájemné

                     o

                      7 tis. Kč

                     60/5352                         9. 4. 2019
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 5599 -

                     Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

                     pol. 5179 -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                     40 tis. Kč

                     pol. 5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                     90 tis. Kč

                     pol. 5164 -

                     Nájemné

                     o

                     60 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                         100 tis. Kč

                     pol. 5175 -

                     Pohoštění

                     o

                        230 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     520 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 5213 -

                     Krizová opatření

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     40 tis. Kč

                     pol. 5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                     90 tis. Kč

                     pol. 5164 -

                     Nájemné

                     o

                     60 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                         100 tis. Kč

                     pol. 5175 -

                     Pohoštění

                     o

                        230 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     520 tis. Kč

                     60/5352                         9. 4. 2019
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     pol. 5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                     125 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                         130 tis. Kč

                     pol. 5179 -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                         150 tis. Kč

                     pol. 5194 -

                     Věcné dary

                     o

                        23 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     428 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     242 tis. Kč

                     pol. 5164 -

                     Nájemné

                     o

                     136 tis. Kč

                     pol. 5175 -

                     Pohoštění

                     o

                      50 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     428 tis. Kč

                     60/5352                         9. 4. 2019
                     5. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3341 -

                     Rozhlas a televize

                     pol. 5179 -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                     3.582,81 tis. Kč

                     na § 3599 -

                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                     pol. 5179 -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                     878,46 tis. Kč

                     na § 2143 -

                     Cestovní ruch

                     pol. 5179 -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                     2.032,80 tis. Kč

                     na § 3792 -

                     Ekologická výchova a osvěta

                     pol. 5179 -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                     1.024,87 tis. Kč

                     na § 3299 -

                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                     pol. 5179 -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                     1.210,00 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     8.728,94 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3341 -

                     Rozhlas a televize

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     3.582,81 tis. Kč

                     na § 3599 -

                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     878,46 tis. Kč

                     na § 2143 -

                     Cestovní ruch

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     2.032,80 tis. Kč

                     na § 3792 -

                     Ekologická výchova a osvěta

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     1.024,87 tis. Kč

                     na § 3299 -

                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     1.210,00 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     8.728,94 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 51/4480 ze dne 27. 11. 2018

                      60/5353                         9. 4. 2019
                      1. rozhodla

                      ocenit absolutního vítěze mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2019 celkem 4 kusy dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč za jednu poukázku, tj. v maximální celkové výši 2 tis. Kč, dle předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       60/5354                         9. 4. 2019
                       1. bere na vědomí

                       žádost organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o vydání souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       60/5354                         9. 4. 2019
                       2. souhlasí

                       s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč na podporu dobrovolnické činnosti hnutí Brontosaurus na hradě Sovinci od společnosti SKS Business Unit s.r.o., IČO 28628322, organizací Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354; finanční dar nabývá organizace do svého vlastnictví


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádost společnosti Navínko, s. r. o., IČO 06771491, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Ostrava žije vínem“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        2. rozhodla

                        neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Navínko, s. r. o., IČO 06771491, na realizaci projektu „Ostrava žije vínem“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        3. bere na vědomí

                        žádost spolku Circus! Dance Studio, z.s., IČO 04972988, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 70.000 Kč na realizaci projektu „Pole Princess 2019“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        4. rozhodla

                        neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Circus! Dance Studio, z.s., IČO 04972988, na realizaci projektu „Pole Princess 2019“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        5. bere na vědomí

                        žádost spolku Balónek z. s., IČO 05374146, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Kulturně vzdělávací program Poklady Landeku 2019“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        6. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Balónek z. s., IČO 05374146, na realizaci projektu „Kulturně vzdělávací program Poklady Landeku 2019“, ve výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        7. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle příloh č. 3 – 6 a 8 předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        8. rozhodla

                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 11 – 14 a 16 předloženého materiálu

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        9. rozhodla

                        poskytnout věcné ocenění prvním dvěma místům krajské přehlídky „Dospělí dětem“, a to formou dárkových poukázek v celkové hodnotě 3.500 Kč jednomu divadelnímu souboru

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        10. rozhodla

                        navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                        460.000 Kč

                        60/5355                         9. 4. 2019
                        11. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje,

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol.  5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                          460 tis. Kč

                        na § 3319 -

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol.  5229 -

                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                        o

                         265 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                         725 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 3312 -

                        Hudební činnost

                        pol.  5213 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                        o

                        150 tis. Kč

                        pol.  5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        350 tis. Kč

                        na § 3319 -

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol.  5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        225 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                         725 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        60/5356                         9. 4. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádost FERROVIA OSTRAVA, s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání workshopu SMART TRAFFIC Ostrava 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        60/5356                         9. 4. 2019
                        2. rozhodla

                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti FERROVIA OSTRAVA, s.r.o., IČO 25396978, v maximální výši 60.000 Kč, na přípravu a zajištění workshopu SMART TRAFFIC Ostrava 2019, s časovou použitelností od 12. 2. 2019 do 12. 8. 2019, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        60/5356                         9. 4. 2019
                        3. rozhodla

                        navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 60.000 Kč

                        60/5356                         9. 4. 2019
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                        60 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 2299 -

                        Ostatní záležitosti v dopravě

                        pol. 5213 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám


                        o


                        60 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                         60/5357                         9. 4. 2019
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         přijaté transfery

                         pol. 4121 -

                         Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                         o

                         1.683,81 tis. Kč

                         pol. 4122 -

                         Neinvestiční přijaté transfery od krajů

                         o

                         1.304,74 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         2.988,55 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje          

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol. 6901 -

                         Rezervy kapitálových výdajů

                         o

                         2.988,55 tis. Kč

                         60/5357                         9. 4. 2019
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 2292 -

                         Dopravní obslužnost veřejnými službami

                         pol. 5193 -

                         Výdaje na dopravní územní obslužnost

                         o

                         48.614,8 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2292 -

                         Dopravní obslužnost veřejnými službami

                         pol. 5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         40.597,1 tis. Kč

                         pol. 5323 -

                         Neinvestiční transfery krajům

                         o

                         8.017,7 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         48.614,8 tis. Kč


                          Rada kraje

                          60/5358                         9. 4. 2019
                          1. rozhodla

                          zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                          60/5358                         9. 4. 2019
                          2. rozhodla

                          a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                          b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                          60/5358                         9. 4. 2019
                          3. souhlasí

                          se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

                          60/5358                         9. 4. 2019
                          4. souhlasí

                          a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                          b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 55/4908 ze dne 29. 1. 2019

                          č. 21/1889 ze dne 26. 9. 2017

                          č. 31/2692 ze dne 6. 2. 2018

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                          č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                          60/5359                         9. 4. 2019
                          1. bere na vědomí

                          změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 114D244006001 ze dne 13. 7. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem vnitra České republiky k projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 12. 3. 2019, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                           60/5360                         9. 4. 2019
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           9,08 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5167 -

                           Služby školení a vzdělávání

                           o

                           9,08 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 16/1658 ze dne 25. 9. 2015

                            60/5361                         9. 4. 2019
                            1. bere na vědomí

                            žádost města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, IČO 00298212, o stanovisko k záměru využití bývalého Domu sester v Novém Jičíně, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            60/5361                         9. 4. 2019
                            2. souhlasí

                            se záměrem města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, IČO 00298212, využít budovu bez čp/če obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, k provozování startovacích bytů, a to nejméně do 28. 2. 2026, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 51/4554 ze dne 27. 11. 2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                             č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

                             60/5362                         9. 4. 2019
                             1. schvaluje

                             závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje:

                             a)    Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace IČO 60337320, ve výši 90,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v Obchodní akademii Český Těšín - tělocvična“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             b)   Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, ve výši 580,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična)“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             c)    Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, ve výši 540,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (O. Jeremiáše)“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             d)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 540,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             e)    Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o., IČO 14450909, ve výši 1.130,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do
                             31. 12. 2019

                             f)     Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, ve výši 670,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             g)   Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, ve výši 1.580,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             h)   Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p. o., IČO 61989321, ve výši 300,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v Dětském domově Úsměv“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             i)     Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, ve výši 300,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v Dětském domově Na Vizině“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             j)     Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková organizace, IČO 62331647, ve výši 680,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             k)    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, ve výši 930,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do
                             31. 12. 2019

                             l)     Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČO 62330420, ve výši 510,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                             60/5362                         9. 4. 2019
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj j. n.

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             7.850,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3114 -

                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                             pol.  6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             2.250,00 tis. Kč

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             3.810,00 tis. Kč

                             na § 3133 -

                             Dětské domovy

                              

                             pol.  6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                              

                             600,00 tis. Kč

                             na § 3231 -

                             Základní umělecké školy

                              

                             pol.  6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                              

                             1.190,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             7.850,00 tis. Kč


                              Rada kraje

                              60/5363                         9. 4. 2019
                              1. souhlasí

                              s umístěním a realizací pevné překážky „BIKESHARINGOVÉ STANICE“ na pozemku parc. č. 2641/52 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, pro žadatele statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 51/4545 ze dne 27.11.2018

                               60/5364                         9. 4. 2019
                               1. rozhodla

                               uzavřít dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z rozhodnutí (č. j. Správ/ÚSŘ/3515/07/Ko ze dne 2. 5. 2008; č. j. SMO/178520/15/OŽP/Mot ze dne 25. 5. 2015, prodloužení platnosti č. j. SMO/327723/17/OŽP/Mot ze dne 29. 8. 2017; č. j. SMO/457676/17/OŽP/Bl ze dne 7. 11. 2017) vydaných pro potřeby realizace akce „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 55/4902 ze dne 29.1.2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                60/5365                         9. 4. 2019
                                1. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, o částku 92.460 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Sanace svahu“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                60/5365                         9. 4. 2019
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3133 -

                                Dětské domovy

                                pol.  6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                92,46 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3133 -

                                Dětské domovy

                                pol.  5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným

                                příspěvkovým organizacím

                                o

                                92,46 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 60/5366                         9. 4. 2019
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost **********, o prodej části pozemku parc. č. 1598/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Velká Polom, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 60/5366                         9. 4. 2019
                                 2. rozhodla

                                 a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 část pozemku parc. č. 1598/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1185-018/2018 ze dne 10. 9. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1598/8 ostatní plocha, o výměře 57 m2,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                 v k. ú. a obci Velká Polom

                                 b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                 60/5366                         9. 4. 2019
                                 3. bere na vědomí

                                 žádost obce Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, o převod pozemku parc. č. 1878/3 ostatní plocha, v k. ú. a obci Svobodné Heřmanice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 60/5366                         9. 4. 2019
                                 4. rozhodla

                                 o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 pozemek parc. č. 1878/3 ostatní plocha,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                 v k. ú. a obci Svobodné Heřmanice


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 12/887 ze dne 25. 4. 2017

                                  č. 46/4088 ze dne 11. 9. 2018

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 9/982 ze dne 13. 9. 2018

                                  60/5367                         9. 4. 2019
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít smlouvu o společném zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude výkon koordinátora projektů „Muzeum automobilů TATRA“, Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře“ a „Úpravy veřejného prostranství“, mezi Moravskoslezským krajem, společností TATRA TRUCKS a.s., se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO 01482840, a městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 39/3427 ze dne 29. 5. 2018

                                   č. 25/2228 ze dne 21. 11. 2017

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

                                   č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017

                                   60/5368                         9. 4. 2019
                                   1. bere na vědomí

                                   změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010996, ze dne 6. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5. 1a Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006414 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 115D316010996, ze dne 19. 3. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                   60/5368                         9. 4. 2019
                                   2. bere na vědomí

                                   změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010997, ze dne 6. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5. 1b Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006415 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010997, ze dne 19. 3. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                   60/5368                         9. 4. 2019
                                   3. rozhodla

                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 41.838.892,74 Kč na financování projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007672 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000147, ze dne 13. 3. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 3 a č. 4 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 52/4714 ze dne 11. 12. 2018

                                    60/5369                         9. 4. 2019
                                    1. zrušuje

                                    s účinností od 1. 5. 2019

                                    sazebník za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví kraje schválený radou kraje dne 11. 12. 2018, č. usnesení 52/4714

                                    60/5369                         9. 4. 2019
                                    2. schvaluje

                                    s účinností od 1. 5. 2019

                                    stanovení nové výše úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 39/3430 ze dne 29. 5. 2018

                                     60/5370                         9. 4. 2019
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05761/2018/IM (18_SOBS01_4121377855) o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci stavby „Trafostanice pro IVC Český Těšín“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      60/5371                         9. 4. 2019
                                      1. rozhodla

                                      a)    koupit z vlastnictví společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČO 27768872, projektovou dokumentaci staveb, a to:

                                      aa. projektová dokumentace stavby „Demolice stávající letištní plochy“ ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) vyhotovená Ing. Jiřím Burešem, Podolí 179, PSČ 664 03, IČO 12420557

                                      ab. projektová dokumentace stavby „Úprava plochy APN N před objektem OCM 2“ ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) a DPS (dokumentace pro provedení stavby) vyhotovená Ing. Jiřím Burešem, Podolí 179, PSČ 664 03, IČO 12420557

                                      ac.  prováděcí projektová dokumentace a aktualizace dokumentace pro stavební povolení stavby „Stavební úpravy plochy APN N před budoucím objektem opravárenského centra letadel Mošnov 2“ vyhotovená společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 48391531

                                      do vlastnictví kraje, za kupní cenu 607.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši

                                      b)   uzavřít Kupní smlouvu a dohodu o částečném postoupení smlouvy, mezi krajem (kupující), společností JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČO 27768872 (prodávající), a společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 48391531 (vedlejší účastník smlouvy), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      60/5371                         9. 4. 2019
                                      2. rozhodla

                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ ve výši 38 mil. Kč

                                      60/5371                         9. 4. 2019
                                      3. rozhodla

                                      snížit akci rozpočtu kraje „Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ o částku 38 mil. Kč

                                      60/5371                         9. 4. 2019
                                      4. rozhodla

                                      vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 38 mil. Kč s účelovým určením na akci „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky“

                                      60/5371                         9. 4. 2019
                                      5. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2293 -

                                      Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                      pol. 5192 -

                                      Poskytnuté náhrady

                                      o

                                      38.000 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 2251 -

                                      Letiště

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      38.000 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 14/1064 ze dne 30.5.2017

                                       60/5372                         9. 4. 2019
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít smlouvu o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací VVV KP číslo 34218/357309470 v rámci akce „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, společností Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 54/4212 ze dne 21.10.2014

                                        60/5373                         9. 4. 2019
                                        1. rozhodla

                                        vyhovět žádosti zhotovitele stavby „Ostrava airport multimodal park“ společnosti MARPRO STAV s.r.o. se sídlem Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO 27843556, a udělit souhlas se zrušením dočasné stavby retenční nádrže na pozemcích parc. č. 1356/2, 1339/2, 1340/27, 1338/2, 1334/2 a 1335/2 v k. ú. Mošnov dle předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 52/4698 ze dne 11. 12. 2018

                                         60/5374                         9. 4. 2019
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08483/2018/KŘ ze dne 18. 12. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – jídelna“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost MAVA spol. s r.o., se sídlem Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 49397555, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 57/5037 ze dne 26.2.2019

                                          60/5375                         9. 4. 2019
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00497/2019/KŘ ze dne 28. 2. 2019 na realizaci díla „Dodávka vybavení jídelny vč. souvisejících prací“ se společností AMBRA – Group, s.r.o., se sídlem Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25379887, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          60/5375                         9. 4. 2019
                                          2. rozhodla

                                          zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup stravovacích poukázek GASTRO PASS subjektu:

                                          Sodexo Pass Česká republika a.s.

                                          se sídlem: Radlická 2, 150 00 Praha 5 – Smíchov

                                          IČO: 61860476

                                          za cenu nejvýše přípustnou 735.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 17/1450 ze dne 18. 7. 2017

                                           60/5376                         9. 4. 2019
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 4 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 13_SOBS01_4120897260, týkající se stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            60/5377                         9. 4. 2019
                                            1. souhlasí

                                            s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci – „Dodávky odběrového systému pro SZZ Krnov a SN v Opavě“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                            60/5377                         9. 4. 2019
                                            2. doporučuje

                                            řediteli organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                            členy hodnotící komise:

                                            MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                            Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                            náhradníky hodnotící komise:

                                            Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                            Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                            60/5377                         9. 4. 2019
                                            3. ukládá

                                            řediteli organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem “Dodávky odběrového systému pro SZZ Krnov a SN v Opavě“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                            Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                            Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                             Rada kraje

                                             60/5378                         9. 4. 2019
                                             1. souhlasí

                                             s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Ing. Radoslavem Baselem, ekonomickým náměstkem nemocnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 3/121 ze dne 6. 12. 2016

                                              60/5379                         9. 4. 2019
                                              1. bere na vědomí

                                              změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_007/0000247-01 ze dne 28. 1.1 2016, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání k projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 na základě Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_007/0000247-02, ze dne 22. 3. 2019, které je přílohou č. 2. předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 18/1356 ze dne 20.6.2013

                                               č. 57/5143 ze dne 26.2.2019

                                               60/5380                         9. 4. 2019
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o., IČO 27396649, se sídlem Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava, o revokaci usnesení č. 57/5143, které bylo přijato na schůzi rady kraje konané dne 26. 2. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               60/5380                         9. 4. 2019
                                               2. rozhodla

                                               nerevokovat usnesení rady kraje č. 57/5143 ze dne 26. 2. 2019

                                               60/5380                         9. 4. 2019
                                               3. schvaluje

                                               obsah odpovědi na žádost o revokaci usnesení rady kraje č. 57/5143 ze dne 26. 2. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 16/1364 ze dne 27. 6. 2017

                                                60/5381                         9. 4. 2019
                                                1. rozhodla

                                                vystavit objednávku na realizaci specializovaného výcviku WASAR II v rámci projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“ na subjekt GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, se sídlem Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj, IČ 5015561000, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                 60/5382                         9. 4. 2019
                                                 1. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3122 -

                                                 Střední odborné školy

                                                 pol.  5137 -

                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                 o

                                                 70,00 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3122

                                                 Střední odborné školy

                                                 pol.  5123 -

                                                 Podlimitní technické zhodnocení 

                                                 o

                                                 70,00 tis. Kč

                                                 60/5382                         9. 4. 2019
                                                 2. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 4379 -

                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                 pol.  5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 105,00 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 4379 -

                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                 pol.  5137 -

                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                 o

                                                 105,00 tis. Kč

                                                 60/5382                         9. 4. 2019
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 zvyšují

                                                 nedaňové příjmy

                                                 na § 6402 -

                                                 Finanční vypořádání minulých let

                                                 pol.  2229 -

                                                 Ostatní přijaté vratky transferů

                                                 o

                                                 1,16 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 6172 -

                                                 Činnost regionální správy

                                                 pol.  5222 -

                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                 o

                                                 1,16 tis. Kč

                                                 60/5382                         9. 4. 2019
                                                 4. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3639 -

                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                 pol.  5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 25,41 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3522 -

                                                 Ostatní nemocnice

                                                 pol.  5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 25,41 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                  č. 58/5226 ze dne 11.3.2019

                                                  č. 33/2992 ze dne 12.3.2018

                                                  č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                                  č. 35/3074 ze dne 27.3.2018

                                                  č. 37/3219 ze dne 24.4.2018

                                                  č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

                                                  č. 54/4837 ze dne 8.1.2019

                                                  č. 36/3132 ze dne 10.4.2018

                                                  č. 39/3473 ze dne 29.5.2018

                                                  č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                  č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

                                                  č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                                  č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

                                                  č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                  č. 42/3764 ze dne 17.7.2018

                                                  č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

                                                  č. 51/4605 ze dne 27.11.2018

                                                  č. 40/3590 ze dne 12.6.2018

                                                  č. 49/4348 ze dne 23.10.2018

                                                  č. 47/4183 ze dne 25.9.2018

                                                  č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                  č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

                                                  č. 45/4004 ze dne 28.8.2018

                                                  č. 46/4102 ze dne 11.9.2018

                                                  č. 44/3883 ze dne 7.8.2018

                                                  č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                  č. 24/2131 ze dne 7.11.2017

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                  č. 6/608 ze dne 14.12.2017

                                                  č. 8/896 ze dne 14.6.2018

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o odstoupení žadatelů od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  2. bere na vědomí

                                                  žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti ********** dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  3. rozhodla

                                                  uzavřít s žadatelem dle bodu 2. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  4. bere na vědomí

                                                  informaci o úmrtí žadatele **********, nar. ********** bytem **********, pořadové číslo žádosti ********** schválené usnesením rady kraje č. 49/4348 ze dne 23. 10. 2018 v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017**********

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  5. rozhodla

                                                  zrušit rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadateli dle bodu 4. tohoto usnesení

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  6. rozhodla

                                                  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, v rámci žádosti pořadové číslo ********** novému příjemci **********, nar. **********, bytem ********** a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  7. bere na vědomí

                                                  žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 8 až 50 předloženého materiálu

                                                  60/5383                         9. 4. 2019
                                                  8. rozhodla

                                                  schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace nebo smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 51 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   60/5384                         9. 4. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2143 -

                                                   Cestovní ruch

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   23,6 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2143 -

                                                   Cestovní ruch

                                                   pol. 5168 -

                                                   Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                   o

                                                   23,6 tis. Kč

                                                   60/5384                         9. 4. 2019
                                                   2. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   73,91 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol.  5021 -

                                                   Ostatní osobní výdaje

                                                   o

                                                   73,91 tis. Kč

                                                   60/5384                         9. 4. 2019
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   přijaté investiční transfery

                                                   pol. 4216 -

                                                   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   0,13 tis. Kč

                                                   a

                                                   snižují

                                                   přijaté neinvestiční transfery

                                                   pol. 4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   1.132,94 tis. Kč

                                                   a

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3713 -

                                                   Změny technologií vytápění

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                    1.132,81 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 63/3805 ze dne 22. 9. 2010

                                                    č. 45/3442 ze dne 12. 6. 2014

                                                    č. 55/4930 ze dne 29. 1. 2019

                                                    60/5385                         9. 4. 2019
                                                    1. bere na vědomí

                                                    vyjádření Josefa Figury, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka, IČO 12089664, k odstoupení Moravskoslezského kraje od Smlouvy o partnerství ev. č. 02149/2011/RRC ze dne 12. 9. 2011, Smlouvy o výpůjčce ev. č. 00096/2015/RRC ze dne 6. 2. 2015, Smlouvy o výpůjčce ev. č. 02650/2014/RRC ze dne 3. 11. 2014 a Smlouvy o úpravě určitých vzájemných právních vztahů ev. č. 00625/2015/RRC ze dne 3. 4. 2015 uzavřených mezi Moravskoslezským krajem a Josefem Figurou a žádost o revokaci rozhodnutí Moravskoslezského kraje odstoupit od výše uvedených smluv ze dne 13. 3. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    60/5385                         9. 4. 2019
                                                    2. rozhodla

                                                    nevyhovět žádosti uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dle odůvodnění v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                    60/5385                         9. 4. 2019
                                                    3. rozhodla

                                                    požadovat vrácení předmětu výpůjčky v souladu s usnesením č. 55/4930 ze dne 29. 1. 2019 do 30. 4. 2019


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                     60/5386                         9. 4. 2019
                                                     1. schvaluje

                                                     podmínky dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ dle příloh č. 1 – 8 předloženého materiálu

                                                     60/5386                         9. 4. 2019
                                                     2. rozhodla

                                                     vyhlásit dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ ke dni 10. 4. 2019 dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 14/1165 ze dne 30. 5. 2017

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 20/781 ze dne 18. 12. 2003

                                                      č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017

                                                      60/5387                         9. 4. 2019
                                                      1. bere na vědomí

                                                      uzavření dodatku č. 9 smlouvy o úvěru mezi smluvními stranami Urban Development Fund MS s.r.o. a Ostrava Business Park s.r.o. o předčasné splacení splátky

                                                      60/5387                         9. 4. 2019
                                                      2. bere na vědomí

                                                      uzavření dodatku č. 2 smlouvy o úvěru mezi smluvními stranami Urban Development Fund MS s.r.o. a Ostrava Business Park s.r.o.


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 57/5125 ze dne 26. 2. 2019

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1763 ze dne 17. 12. 2015

                                                       č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019

                                                       60/5388                         9. 4. 2019
                                                       1. rozhodla

                                                       přijmout Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010019 vydané dne 15. 3. 2019 Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10, k projektu (grantovému schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       60/5388                         9. 4. 2019
                                                       2. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 500 mil. Kč na financování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení

                                                       60/5388                         9. 4. 2019
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       přijaté investiční transfery

                                                       pol. 4216 -

                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       4.000 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       přijaté neinvestiční transfery

                                                       pol. 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       4.000 tis. Kč

                                                       a

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3713 -

                                                       Změny technologií vytápění

                                                       pol. 6371 -

                                                       Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                                       o

                                                        4.000 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3713 -

                                                       Změny technologií vytápění

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                        4.000 tis. Kč

                                                       60/5388                         9. 4. 2019
                                                       4. schvaluje

                                                       podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle příloh č. 2 až 13 předloženého materiálu

                                                       60/5388                         9. 4. 2019
                                                       5. rozhodla

                                                       vyhlásit dotační program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 20/1829 ze dne 12. 9. 2017

                                                        č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017

                                                        č. 32/2868 ze dne 27. 2. 2018

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 8/897 ze dne 14. 6. 2018

                                                        č. 6/606 ze dne 14. 12. 2017

                                                        č. 5/463 ze dne 14. 9. 2017

                                                        60/5389                         9. 4. 2019
                                                        1. schvaluje

                                                        podmínky dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        60/5389                         9. 4. 2019
                                                        2. rozhodla

                                                        vyhlásit dotační „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         60/5390                         9. 4. 2019
                                                         1. schvaluje

                                                         podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ dle příloh č. 1 – 14 předloženého materiálu

                                                         60/5390                         9. 4. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         vyhlásit dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ ke dni 10. 4. 2019 dle předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                                          č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

                                                          č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                                          60/5391                         9. 4. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          uzavřít dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                           60/5392                         9. 4. 2019
                                                           1. rozhodla

                                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 132.654 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                           60/5392                         9. 4. 2019
                                                           2. rozhodla

                                                           navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 132.654 Kč

                                                           60/5392                         9. 4. 2019
                                                           3. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           zvyšují

                                                           přijaté transfery

                                                           pol.  4111 -

                                                           Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                            o

                                                           132.654 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3741 -

                                                           Ochrana druhů a stanovišť

                                                           pol.  5811 -

                                                           Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                            o

                                                           132.654 Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                            60/5393                         9. 4. 2019
                                                            1. rozhodla

                                                            navýšit akci rozpočtu „Odběr podzemní vody“ v odvětví životního prostředí o částku 4.507.200 Kč

                                                            60/5393                         9. 4. 2019
                                                            2. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na §  6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol.   5901 -

                                                            Nespecifikované rezervy

                                                            o

                                                            2.060,90 tis. Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol.  6901 -

                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                            o

                                                            2.446,30 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 2399 -

                                                            Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                                            pol.  5909 -

                                                            Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                            o

                                                            4.507,20 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                             60/5394                         9. 4. 2019
                                                             1. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3742 -

                                                             Chráněné části přírody

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             700,00 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             700,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3742 -

                                                             Chráněné části přírody

                                                             pol.  5192 -

                                                             Poskytnuté náhrady

                                                             o

                                                             700,00 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             700,00 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                              60/5395                         9. 4. 2019
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost spolku Česká ZOO ze dne 28. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Bílý slon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              60/5395                         9. 4. 2019
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Česká ZOO, IČO 66935075, na projekt Bílý slon ve výši 30.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              60/5395                         9. 4. 2019
                                                              3. bere na vědomí

                                                              žádost Nadace na pomoc zvířatům ze dne 11. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Činnost nadace v roce 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              60/5395                         9. 4. 2019
                                                              4. rozhodla

                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Nadace na pomoc zvířatům, IČO 25817981, na projekt Činnost nadace v roce 2019 ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                              60/5395                         9. 4. 2019
                                                              5. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3799 -

                                                              Ostatní ekologické záležitosti

                                                              pol.  5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              230,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3741 -

                                                              Ochrana druhů a stanovišť

                                                              pol.  5221 -

                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem

                                                              o

                                                              200,00 tis. Kč

                                                              pol. 5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              30,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              230,00 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 51/4631 ze dne 27. 11. 2018

                                                               č. 49/4359 ze dne 23. 10. 2018

                                                               60/5396                         9. 4. 2019
                                                               1. bere na vědomí

                                                               zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               60/5396                         9. 4. 2019
                                                               2. jmenuje

                                                               dnem 1. 5. 2019

                                                               Ing. Jana Šenka, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 006020277

                                                               60/5396                         9. 4. 2019
                                                               3. stanoví

                                                               s účinností od 1. 5. 2019

                                                               plat Ing. Janu Šenkovi, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                60/5397                         9. 4. 2019
                                                                1. stanoví

                                                                s účinností od 1. 5. 2019

                                                                platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 60/5398                         9. 4. 2019
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu v měsících červenci a srpnu 2019


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 57/5160 ze dne 26. 2. 2019

                                                                  60/5399                         9. 4. 2019
                                                                  1. jmenuje

                                                                  konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace:

                                                                  předseda konkurzní komise:

                                                                  Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                  členové:

                                                                  Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                  PaedDr. Stanislava Šmídová – vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                                                                  náhradník:

                                                                  PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                                                                  Bc. Jan Machander, ředitel organizace Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                  náhradník:

                                                                  PhDr. Vladimír Vondráček Ph.D., ředitel organizace Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                  Mgr. Marcela Orságová – školní inspektorka České školní inspekce

                                                                  Ludmila Majnušová – pedagogický pracovník školy

                                                                  v případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                  v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 54/4845 ze dne 8. 1. 2019

                                                                   60/5400                         9. 4. 2019
                                                                   1. rozhodla

                                                                   vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 54/4850 ze dne 8. 1. 2019

                                                                    60/5401                         9. 4. 2019
                                                                    1. rozhodla

                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019 ve výši 184.350.094 Kč dle předloženého materiálu

                                                                    60/5401                         9. 4. 2019
                                                                    2. rozhodla

                                                                    poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                    60/5401                         9. 4. 2019
                                                                    3. rozhodla

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 - 

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                    ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    184.350.094 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3111-

                                                                    Mateřské školy

                                                                     

                                                                     

                                                                    pol. 5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                    662.140 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    10.507.067 Kč

                                                                    pol.  5222 -

                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                    o

                                                                    406.400 Kč

                                                                    na § 3112 -

                                                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                     

                                                                    1.071.963 Kč

                                                                    na § 3113 -

                                                                    Základní školy

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    9.728.844 Kč

                                                                    na § 3114 -

                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                     

                                                                    13.998.495 Kč

                                                                    na § 3117 -

                                                                    První stupeň základních škol

                                                                     

                                                                     

                                                                    pol.  5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                    1.522.669 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    3.600.686 Kč

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    13.595.301 Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    57.650.500 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                     

                                                                    2.514.031 Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    33.970.824 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    4.781.896 Kč

                                                                    na § 3125 -

                                                                    Střediska praktického vyučování

                                                                    a školní hospodářství

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    103.960 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    809.334 Kč

                                                                    na § 3141 -

                                                                    Školní stravování

                                                                     

                                                                    pol. 5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                    27.958 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    2.835.801 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    115.327 Kč

                                                                    pol.  5222 -

                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                    o

                                                                    18.797 Kč

                                                                    na § 3143 -

                                                                    Školní družiny a kluby

                                                                     

                                                                    pol.  5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                    319.786 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    2.681.480 Kč

                                                                    na § 3146 -

                                                                    Zařízení výchovného poradenství

                                                                     

                                                                     

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    579.132 Kč

                                                                    na § 3147 -

                                                                    Domovy mládeže

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    461.576 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                     

                                                                    212.430 Kč

                                                                    na § 3150 -

                                                                    Vyšší odborné školy

                                                                     

                                                                    pol.  5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                    2.174.170 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    8.467.620 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                             50.418 Kč

                                                                    na § 3231 -

                                                                    Základní umělecké školy

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    7.939.576 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    3.318.994 Kč

                                                                    na § 3233 -

                                                                    Střediska volného času

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    222.919 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    184.350.094 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    60/5402                         9. 4. 2019
                                                                    1. souhlasí

                                                                    s realizací projektu „Jednota v rozmanitosti“ u organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                    60/5402                         9. 4. 2019
                                                                    2. souhlasí

                                                                    s realizací projektu „Agropuzzle 5“ u organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                    60/5402                         9. 4. 2019
                                                                    3. souhlasí

                                                                    s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Agropuzzle 5“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, a partnery projektu uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                     60/5403                         9. 4. 2019
                                                                     1. schvaluje

                                                                     účast Moravskoslezského kraje v projektu Kraje pro bezpečný internet

                                                                     60/5403                         9. 4. 2019
                                                                     2. schvaluje

                                                                     Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     60/5403                         9. 4. 2019
                                                                     3. rozhodla

                                                                     poskytnout věcné dary – poukázky na nákup vybavení v oblasti výpočetní techniky v celkové výši 30.000 Kč pro tři nejúspěšnější školy dle Kritérií hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (čl. III., bod 2)


                                                                      Rada kraje

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      1. rozhodla

                                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                      a)    rozvojový program „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“ ve výši 35.253.403 Kč

                                                                      b)   rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018“ ve výši 2.171.514 Kč

                                                                      c)    individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 6.763.280,53 Kč

                                                                      dle předloženého materiálu

                                                                       

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      2. rozhodla

                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      3. schvaluje

                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      4. rozhodla

                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      5. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol. 4116 -

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      35.253.403 Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3111 -

                                                                      Mateřské školy

                                                                      pol. 5339 -

                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      34.874.052 Kč

                                                                      na § 3112 -

                                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                      pol. 5336 -

                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      379.351 Kč

                                                                      Celkem

                                                                      35.253.403 Kč

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      6. rozhodla

                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      7. schvaluje

                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      8. rozhodla

                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181, ve výši 34.544 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“ - s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      9. rozhodla

                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromé škole Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., IČO 60775645, ve výši 8.635 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018“ - s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      10. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol. 4116 -

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      2.171.514 Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3121 -

                                                                      Gymnázia

                                                                      pol. 5336 -

                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      1.657.851 Kč

                                                                      pol. 5339 -

                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      34.544 Kč

                                                                      na § 3122 -

                                                                      Střední odborné školy

                                                                      pol. 5213 -

                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                      o

                                                                      8.635 Kč

                                                                      pol. 5336 -

                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      470.484 Kč

                                                                      Celkem

                                                                      2.171.514 Kč

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      11. schvaluje

                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      12. schvaluje

                                                                      závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      13. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol. 4116 -

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      5.074.888 Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      investiční přijaté transfery

                                                                      pol. 4216 -

                                                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      1.688.395 Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3121 -

                                                                      Gymnázia

                                                                      pol. 5336 -

                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      2.779.826 Kč

                                                                      na § 3122 -

                                                                      Střední odborné školy

                                                                      pol. 5336 -

                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      2.295.062 Kč

                                                                      Celkem

                                                                      5.074.888 Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje

                                                                      na § 3121 -

                                                                      Gymnázia

                                                                      pol. 6356 -

                                                                      Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      969.314 Kč

                                                                      na § 3122 -

                                                                      Střední odborné školy

                                                                      pol. 6356 -

                                                                      Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      719.081 Kč

                                                                      Celkem

                                                                      1.688.395 Kč

                                                                      60/5404                         9. 4. 2019
                                                                      14. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      nedaňové příjmy

                                                                      na § 6409 -

                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                      pol. 2229 -

                                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                      o

                                                                      8.317 Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 6409 -

                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                      pol. 5364 -

                                                                      Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                      o

                                                                      8.317 Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 55/4945 ze dne 29. 1. 2019

                                                                      60/5405                         9. 4. 2019
                                                                      1. rozhodla

                                                                      zrušit souhlas s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 1. 4. 2019 - 31. 7. 2022 mezi organizací Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, a Komerční bankou, a. s., pobočkou Bruntál, se sídlem Revoluční 945/9, Bruntál, PSČ 79201, IČO 45317054, ve výši 9.100.000 Kč udělený usnesením č. 55/4945 ze dne 29. 1.2019

                                                                      60/5405                         9. 4. 2019
                                                                      2. souhlasí

                                                                      s uzavřením smluv o úvěru mezi organizací Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, a Komerční bankou a.s., pobočkou Bruntál, se sídlem Revoluční 945/9, Bruntál, PSČ 79201, IČO 45317054, a to:

                                                                      a)   s uzavřením smlouvy o střednědobém investičním úvěru na období od 10. 4. 2019 - 31. 3. 2023 ve výši 9.100.000 Kč

                                                                      b)   s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru na období 10. 4. 2019 - 31. 3. 2023 ve výši 6.000.000 Kč

                                                                      dle podmínek uvedených v indikativní nabídce v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 59/5320 ze dne 26. 3. 2019

                                                                       č. 41/3699 ze dne 26. 6. 2018

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       1. ukládá

                                                                       odvod do rozpočtu kraje v roce 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to formou závazného ukazatele

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       2. souhlasí

                                                                       s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace, IČO 61989231, ve výši 300.000 Kč na akci „Nákup koncertního křídla“

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       3. schvaluje

                                                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace, IČO 61989231, ve výši 240.000 Kč, s účelovým určením na akci „Nákup koncertního křídla" v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       4. rozhodla

                                                                       navýšit finanční prostředky na akci „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 3.803.000 Kč

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       5. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       nedaňové příjmy

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 2122 -

                                                                       Odvody příspěvkových organizací

                                                                       o

                                                                       4.043.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje            

                                                                       na § 3231 -

                                                                       Základní umělecké školy

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       240.000 Kč

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       3.803.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       o

                                                                       4.043.000 Kč

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       6. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace, IČO 49590928, o částku 45.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       7. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       45.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3231 -

                                                                       Základní umělecké školy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       45.000 Kč

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       8. rozhodla

                                                                       realizovat v roce 2019 „Program podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       9. pověřuje

                                                                       Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403

                                                                       organizací a zajištěním „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“

                                                                       Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

                                                                       Termín: 30. 11. 2019

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       10. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na náklady spojené s přípravou a realizací „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ o částku 1.500.000 Kč s časovým použitím od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       11. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.500.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3149 -

                                                                       Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.500.000 Kč

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       12. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3541 -

                                                                       Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                       pol. 5139 -

                                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                       o

                                                                       15.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3541 -

                                                                       Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                       pol. 5137 -

                                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                       o

                                                                       15.000 Kč

                                                                       60/5406                         9. 4. 2019
                                                                       13. bere na vědomí

                                                                       změny v realizaci stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava sociálního zařízení v  budově Wichterlova gymnázia (WC dívky 3. NP, WC zaměstnanci 1. a 2. NP)“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 669, část obce Poruba, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 282 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, předanému k hospodaření organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669/16, Ostrava, IČO 00842702, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                       60/5407                         9. 4. 2019
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 předloženého materiálu

                                                                       60/5407                         9. 4. 2019
                                                                       2. rozhodla

                                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                       a)    Horizon Fuel Cell Europe s.r.o., IČO 24840220 ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Národní finále Horizon Grand Prix 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       b)   PANT, z.s., IČO 22667393, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Běh pro Paměť národa – celodenní sportovní, kulturní a vzdělávací program na Slezskoostravském hradě“ s časovou použitelností od 2. 5. 2019 do 1. 7. 2019

                                                                       60/5407                         9. 4. 2019
                                                                       3. rozhodla

                                                                       uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                       a)    Horizon Fuel Cell Europe s.r.o., IČO 24840220, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       b)   PANT, z.s., IČO 22667393, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       60/5407                         9. 4. 2019
                                                                       4. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                       a)    Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813148, o částku 22.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním cesty studentů a pedagoga na akci „Pekingský mezinárodní vědecký a technologický festival“ s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                       b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Zlatý pohár LINDE“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

                                                                       c)    Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2019“ s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019

                                                                       d)   Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 60.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Mistrovství ČR v grafických předmětech“ s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019

                                                                       e)    Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00561151, o částku 27.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Krajská soutěž v poskytování první pomoci pro žáky oboru zdravotnický asistent“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019

                                                                       f)     Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „OSKAR 2019“ s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       g)   Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „VIII. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce (Malíř-natěrač)“ s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019

                                                                       60/5407                         9. 4. 2019
                                                                       5. rozhodla

                                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o 50 tis. Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o 200 tis Kč

                                                                       60/5407                         9. 4. 2019
                                                                       6. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 5901 -

                                                                       Nespecifikované rezervy

                                                                       o

                                                                         250 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                       o

                                                                         50 tis. Kč

                                                                       na § 3421 -

                                                                       Využití volného času dětí a mládeže

                                                                       pol. 5222-

                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                       o

                                                                         200 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       o

                                                                         250 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                        60/5408                         9. 4. 2019
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 10

                                                                        60/5408                         9. 4. 2019
                                                                        2. rozhodla

                                                                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                        a)   BASKET OSTRAVA, z. s., IČO 26553023, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentovaných dívek“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        b)   PETILO, z.s., IČO 03660052, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dogtrekking Stínem Beskydského Rysa 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        c)    **********, narozena **********, bydliště **********, ve výši 18.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace na Světových hrách transplantovaných v roce 2019“; s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019

                                                                        60/5408                         9. 4. 2019
                                                                        3. rozhodla

                                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci SK BESKYD Frenštát p.R., z.s., IČO 22733680, ve výši 200.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 80.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 120.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Individuální dotace ve spolupráci s městem Frenštát p. R. na opravu šaten, WC a střech“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        60/5408                         9. 4. 2019
                                                                        4. rozhodla

                                                                        uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                        a)   BASKET OSTRAVA, z. s., IČO 26553023, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        b)   PETILO, z.s., IČO 03660052, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                        c)    **********, narozena **********, bydliště **********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                        d)   SK BESKYD Frenštát p.R., z.s., IČO 22733680, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                        60/5408                         9. 4. 2019
                                                                        5. rozhodla

                                                                        neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                        a)   MORAVSKOSLEZSKÁ BRANKÁŘSKÁ AKADEMIE z.s., IČO 06770495, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Letní brankářský kemp 2019“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                        b)   IN PARK fitness s.r.o., IČO 02346036, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MAD RACE 2019“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                        60/5408                         9. 4. 2019
                                                                        6. rozhodla

                                                                        navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 538.000 Kč

                                                                        60/5408                         9. 4. 2019
                                                                        7. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 6409 -

                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                        pol. 5901 -

                                                                        Nespecifikované rezervy

                                                                        o

                                                                        538 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3419 -

                                                                        Ostatní sportovní činnost

                                                                        pol. 5222 -

                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                        o

                                                                        440 tis. Kč

                                                                        pol. 5493 -

                                                                        Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                        o

                                                                        18 tis. Kč

                                                                        Celkem

                                                                        o

                                                                        458 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        kapitálové výdaje

                                                                        na § 3419 -

                                                                        Ostatní sportovní činnost

                                                                        pol. 6322 -

                                                                        Investiční transfery spolkům

                                                                        o

                                                                        80 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                         60/5409                         9. 4. 2019
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku ZO ČSOP VERONICA, IČO 13693620, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         60/5409                         9. 4. 2019
                                                                         2. rozhodla

                                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 60.000 Kč

                                                                         60/5409                         9. 4. 2019
                                                                         3. rozhodla

                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku ZO ČSOP VERONICA, IČO 13693620, ve výši 60.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Psychorehabilitační tábory pro děti a mladistvé s SMA a svalovými dystrofiemi v Centru Veronica Hostětín“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         60/5409                         9. 4. 2019
                                                                         4. bere na vědomí

                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti MELIVITA, s.r.o., IČO 05012538, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                         60/5409                         9. 4. 2019
                                                                         5. rozhodla

                                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ o částku 150.000 Kč

                                                                         60/5409                         9. 4. 2019
                                                                         6. rozhodla

                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti MELIVITA, s.r.o., IČO 05012538, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „S chytrou svačinou také ve školách“, vzniklých v období od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                         60/5409                         9. 4. 2019
                                                                         7. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4399 -

                                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                         pol. 5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                         o

                                                                         50 tis. Kč

                                                                         na § 6409 -

                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                         pol. 5901 -

                                                                         Nespecifikované rezervy

                                                                         o

                                                                         210 tis. Kč

                                                                         Celkem

                                                                         o

                                                                         260 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4339 -

                                                                         Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                         pol. 5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                         o

                                                                         60 tis. Kč

                                                                         na § 4399 -

                                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                         pol. 5213 -

                                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                         o

                                                                         200 tis. Kč

                                                                         Celkem

                                                                         o

                                                                         260 tis. Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 9/659 ze dne 14. 3. 2017

                                                                          60/5410                         9. 4. 2019
                                                                          1. rozhodla

                                                                          uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                           60/5411                         9. 4. 2019
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           informace k Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019

                                                                           60/5411                         9. 4. 2019
                                                                           2. souhlasí

                                                                           s předložením žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2019 v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na projekt „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 30 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle předloženého materiálu

                                                                           60/5411                         9. 4. 2019
                                                                           3. rozhodla

                                                                           navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“ o částku 365 tis. Kč

                                                                           60/5411                         9. 4. 2019
                                                                           4. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3900 -

                                                                           Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           40,00 tis. Kč

                                                                           na § 6409 -

                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                           pol. 5901 -

                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                           o

                                                                           56,40 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           96,40 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           snižují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 6409 -

                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                           pol. 6901 -

                                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                                           o

                                                                           308,60 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol. 5139 -

                                                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                           o

                                                                           405,00 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                                                                            č. 49/4341 ze dne 23. 10. 2018

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost o příspěvek na provoz organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, ve výši 60 tis. Kč na realizaci auditu účetní závěrky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            2. schvaluje

                                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, ve výši 60 tis. Kč, účelově určený na realizaci auditu účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            3. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6409 -

                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol. 5901 -

                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                            o

                                                                            60 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 4324 -

                                                                            Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            60 tis. Kč

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            4. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu kraje organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČO 71197001, na modernizaci gastronomického zařízení v kuchyni, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            5. rozhodla

                                                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 880 tis. Kč

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            6. rozhodla

                                                                            snížit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 420 tis. Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o částku 1.300 tis. Kč

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            7. schvaluje

                                                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČO 71197001, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03502/2014/SOC, ve výši 1.300 tis. Kč, účelově určený na „nákup konvektomatu, multifunkční pánve a myčky tabletů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                            60/5412                         9. 4. 2019
                                                                            8. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            nedaňové příjmy

                                                                            na § 4399 -

                                                                            Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                            pol. 2212 -

                                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                            o

                                                                            40,93 tis. Kč

                                                                            na § 6402 -

                                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                                            pol. 2223 -

                                                                            Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                            o

                                                                            213,21 tis. Kč

                                                                            pol. 2229 -

                                                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                            o

                                                                            625,86 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            880,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 4357 -

                                                                            Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            420,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            kapitálové výdaje

                                                                            na § 4357 -

                                                                            Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                            pol. 6351 -

                                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            1.300,00 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             60/5413                         9. 4. 2019
                                                                             1. rozhodla

                                                                             uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 01848/2013/KŘ se společností Atelier T-plan, s.r.o., IČO 26483734, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             60/5413                         9. 4. 2019
                                                                             2. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             kapitálové výdaje

                                                                             na § 6409 -

                                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                             pol. 6901 -

                                                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                                                             o

                                                                             500 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 3635 -

                                                                             Územní plánování

                                                                             pol. 5169 -

                                                                             Nákup ostatních služeb

                                                                             o

                                                                             500 tis. Kč


                                                                              frame-scrollup