Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 3. 2. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  61/4710     3. 2. 2015
1. schvaluje

program 61. schůze rady kraje, konané dne 3. 2. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4711     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu z 60. schůze rady kraje, konané dne 13. 1. 2015
  61/4711     3. 2. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 61. schůze rady kraje, konané dne 3. 2. 2015: Mgr. Daniela Havlíka PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3652 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  61/4712     3. 2. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. - ultrazvuky“, s níže uvedeným uchazečem, a to pro část 2 veřejné zakázky, a to v pořadí: 4. Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13 IČ: 00268577 za cenu nejvýše přípustnou 676.300,- Kč bez DPH 3. BIONIK Stapro Group s.r.o. Pernštýnské náměstí 51, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice IČ: 02040638 za cenu nejvýše přípustnou 825.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 41/3056 ze dne 14. 4. 2014 (č. usnesení)
  61/4713     3. 2. 2015
1. rozhodla

s účinností od 4. 2. 2015 změnit složení hodnotící komise jmenované usnesením rady kraje č. 41/3056 ze dne 11. 4. 2014 v bodě 4) tak, že nahrazuje náhradníka člena hodnotící komise Ing. Jaroslava Kořínka, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ing. Pavlem Slováčkem, odbor investiční a majetkový
  61/4713     3. 2. 2015
2. rozhodla

s účinností od 4. 2. 2015 změnit složení hodnotící komise jmenované usnesením rady kraje č. 41/3056 ze dne 11. 4. 2014 v bodě 4) tak, že doplňuje: pro část 4 VZ „Rekonstrukce křižovatky III/4661 a III/4662 v Komárově“ člena hodnotící komise Ing. Lumíra Měcha, starostu městské části Komárov náhradníka člena hodnotící komise Mgr. Petra Orieščíka, starostu městské části Suché Lazce pro část 6 VZ „Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk“ člena hodnotící komise Ing. Ivana Viskupiče, vedoucího odboru rozvoje města Kopřivnice náhradníka člena hodnotící komise Ing. arch. Milana Šmída, vedoucího oddělení rozvoje území města Kopřivnice

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4228 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  61/4714     3. 2. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to ve vztahu k části 2 VZ, v následujícím pořadí: 2. KVANT spol. s r.o. Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika IČ: 31398294 za cenu nejvýše přípustnou 2.598.655,- Kč bez DPH 1. HELAGO-CZ s.r.o. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové IČ: 25963961 za cenu nejvýše přípustnou 3.298.700,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4715     3. 2. 2015
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ 2, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  61/4715     3. 2. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy dodávka, instalace, montáž a zprovoznění jazykových laboratoří v rámci „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ 2 je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  61/4715     3. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ 2, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  61/4715     3. 2. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ 2, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3938 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  61/4716     3. 2. 2015
1. rozhodla

zrušit část 3 veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  61/4716     3. 2. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení části 3 veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3781 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  61/4717     3. 2. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k části 2 veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. Fosan s.r.o. Řeznovice 86, 664 91 Ivančice IČ: 64509214 za cenu nejvýše přípustnou 3 483 325,- Kč bez DPH 2. FD servis Praha, s.r.o. Kuří 26, Říčany u Prahy, 251 01 IČ: 25710427 za cenu nejvýše přípustnou 3 510 315,- Kč bez DPH
  61/4717     3. 2. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku k částem 1 a 3 veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: pro část 1 VZ 1. Fosan s.r.o. Řeznovice 86, 664 91 Ivančice IČ: 64509214 za cenu nejvýše přípustnou 2 952 115,- Kč bez DPH 2. FD servis Praha, s.r.o. Kuří 26, Říčany u Prahy, 251 01 IČ: 25710427 za cenu nejvýše přípustnou 2 993 305,-Kč bez DPH pro část 3 VZ 2. FD servis Praha, s.r.o. Kuří 26, Říčany u Prahy, 251 01 IČ: 25710427 za cenu nejvýše přípustnou 7 041 180,- Kč bez DPH 1. Fosan s.r.o. Řeznovice 86, 664 91 Ivančice IČ: 64509214 za cenu nejvýše přípustnou 7 200 600,- Kč bez DPH
  61/4717     3. 2. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu k částem 1 a 3 veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“ za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí navýšení profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ v letech 2014 – 2016 na částku 89.100.000 Kč; v případě, že zastupitelstvo kraje navýšení profinancování a kofinancování projektu neschválí, bude zadávací řízení, pro části 1 a 3 veřejné zakázky, zrušeno

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3782 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  61/4718     3. 2. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k částem 1 a 2 veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozů typu RZP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ 1. Fosan s.r.o. Řeznovice 86, 664 91 Ivančice IČ: 64509214 za cenu nejvýše přípustnou 23.314.920,- Kč bez DPH 2. FD servis Praha, s.r.o. Kuří 26, Říčany u Prahy, 251 01 IČ: 25710427 za cenu nejvýše přípustnou 23.649.040,- Kč bez DPH 3. ARC Vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha Zličín IČ: 02675609 za cenu nejvýše přípustnou 24.052.800,- Kč bez DPH pro část 2 VZ 1. Fosan s.r.o. Řeznovice 86, 664 91 Ivančice IČ: 64509214 za cenu nejvýše přípustnou 25.055.370,- Kč bez DPH 2. FD servis Praha, s.r.o. Kuří 26, Říčany u Prahy, 251 01 IČ: 25710427 za cenu nejvýše přípustnou 25.066.395,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4578 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4719     3. 2. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  61/4719     3. 2. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4720     3. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  61/4720     3. 2. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  61/4720     3. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb", a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  61/4720     3. 2. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb", a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3940 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  61/4721     3. 2. 2015
1. rozhodla

s účinností od 4. 2. 2015 změnit složení hodnotící komise jmenované usnesením rady kraje č. 51/3940 ze dne 11. 9. 2014 v bodě 4) tak, že složení nové hodnotící komise je následující: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. - Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace 4. Mgr. Aleš Bína - Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 5. Jeanetta Poláková Faiglová - Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace 6. MgA. Dušan Brus - Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace náhradníci: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. MgA. Alexandr Starý - Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 4. MgA. Liana Svobodová - Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace 5. MgA. Michal Bárta - Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace 6. MgA. František Panáček - Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4722     3. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ III, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  61/4722     3. 2. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ III, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  61/4722     3. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ III, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jindřiška Körbelová - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4322 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  61/4723     3. 2. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  61/4723     3. 2. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  61/4723     3. 2. 2015
3. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016 II“, a to odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek
  61/4723     3. 2. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016 II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  61/4723     3. 2. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016 II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Mgr. MUDr. Eva Misiačková - odbor zdravotnictví 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Mgr. Leona Šrubařová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4724     3. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zdravotnická technologie – Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. - mobiliář“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  61/4724     3. 2. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Zdravotnická technologie pro projekt „Zdravotnická technologie – Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. - mobiliář“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  61/4724     3. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zdravotnická technologie – Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. – mobiliář“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  61/4724     3. 2. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Zdravotnická technologie – Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. - mobiliář“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 7. Tomáš Ondračka - Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 7. Ing. Rostislav Šimanský - Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o.

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4725     3. 2. 2015
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup speciálního vybavení a techniky v rámci projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, se společností: VIDUM spol. s r. o. se sídlem: Opava, Sokolovská 1169/7, PSČ 746 01 IČ 26844796 za cenu nejvýše přípustnou 345.313 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4015 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  61/4726     3. 2. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejné zakázky na nákup referentských a dalších vozidel pro obměnu vozového parku krajského úřadu plánované pro rok 2015 bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4727     3. 2. 2015
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení archeologického výzkumu v rámci stavby „Stavba dílen v areálu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně“, se společností: Archaia Olomouc o.p.s. se sídlem: Olomouc, Panská 175/4, PSČ 779 00 IČ: 27713725 za cenu nejvýše přípustnou 600.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4728     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče TAUER ELEKTRO a.s. o odmítnutí uzavřít smlouvu k částem 3 a 5 veřejné zakázky pod označením „Dodávka elektro vybavení do objektů sociálních služeb“, poř. č. 401/2014
  61/4728     3. 2. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Dodávka elektro vybavení do objektů sociálních služeb“, poř. č. 401/2014 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, a to ve vztahu k částem 3 a 5 veřejné zakázky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4643 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4729     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. (ev. č. 01797/2014/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Humanizace zařízení 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“, se společností SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. Se sídlem: Bohumínská 1878/6, PSČ 735 06 Karviná-Nové Město IČ 48393835 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 755.585,52 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4730     3. 2. 2015
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vytvoření nového vizuálního grafického stylu cestovního ruchu v MSK se subjektem: MOTÝL MEDIA s.r.o. se sídlem: Žerotínova 720, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 26867583 za nejvýše přípustnou cenu 230.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4731     3. 2. 2015
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku a montáž klimatizace v budově Agentury pro regionální rozvoj, a.s. se subjektem: MORYS s.r.o. Paskov, Rudé armády 247, 739 21 IČ 42864771 za cenu nejvýše přípustnou 415.803 Kč bez DPH
  61/4731     3. 2. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Dodávka a montáž klimatizace v budově Agentury pro regionální rozvoj, a.s.“, poř. č. 421/2014, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. OTTA - vzduchotechnika a klimatizace, s.r.o. Sadská, Lázeňská 1109, 289 12 IČ 26252325 3. Adam Vlček Jistebník, Jistebník 61, 742 82 IČ 73921319 4. ATELIÉR TOP KLIMA s.r.o. Ostrava, Klicperova 614/2, 709 00 IČ 26823349

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4593 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4732     3. 2. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení č. 58/4593 ze dne 18. 12. 2014
  61/4732     3. 2. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – výpočetní technika II.“, poř. č. 416/2014, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. FLAME System s.r.o. se sídlem: Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ 26846888
  61/4732     3. 2. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – výpočetní technika II.“, poř. č. 416/2014, se subjektem: Ing. Josef Pelant se sídlem: Seménkovice 2, 440 01, Postoloprty IČ 44611404 za cenu nejvýše přípustnou 987.308 Kč bez DPH, tj. 1.194.642,68 Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4679 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  61/4733     3. 2. 2015
1. rozhodla

zrušit v souladu s ust. § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace bod 1) usnesení rady kraje č. 60/4679 ze dne 13. 1. 2015 ve věci rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Moderní škola s.r.o. ve vztahu k veřejné zakázce „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě II“
  61/4733     3. 2. 2015
2. rozhodla

zaslat výzvu podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazeči Moderní škola s.r.o. sídlo: Otice, K Rybníčkům 332, PSČ 747 81 IČ: 28607376 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4734     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 850 - 863 ze dne 20. 10. 2014, č. 864 - 887/V ze dne 27. 10. 2014, č. 889 - 911/D ze dne 3. 11. 2014, č. 912 - 955 ze dne 12. 11. 2014, č. 956 - 987/D ze dne 24. 11. 2014, č. 988 - 1006 ze dne 1. 12. 2014, č. 1007 - 1047/V ze dne 8. 12. 2014, č. 1048 - 1078 ze dne 15. 12. 2014 a č. 1079 - 1105 ze dne 22. 12. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  61/4735     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Martina Rajnocha na funkci člena komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje ke dni 31. 1. 2015
  61/4735     3. 2. 2015
2. jmenuje

p. Vladimíra Maryšku členem komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4736     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 12. 2014 do 29. 1. 2015, dle předloženého materiálu
  61/4736     3. 2. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4737     3. 2. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  61/4737     3. 2. 2015
2. stanoví

a) u usnesení č. 169/5923 bod 2) ze dne 5. 3. 2008 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2015 b) u usnesení č. 180/6422 bod 2) ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2016 c) u usnesení č. 32/1522 bod 4) ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2016 d) u usnesení č. 38/1942 bod 2) ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2016 e) u usnesení č. 50/2582 bod 6) ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2016 f) u usnesení č. 56/3131 bod 2) ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2016 g) u usnesení č. 76/4594 bod 19) ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2016 h) u usnesení č. 77/4686 bod 2) ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2016 i) u usnesení č. 17/1269 bod 9) ze dne 4. 6. 2013 termín další kontroly plnění na únor 2015 j) u usnesení č. 58/4611 bod 5) ze dne 18. 12. 2014 termín další kontroly plnění na únor 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 č. 102/6548 ze dne 24. 1. 2012 č. 58/4598 ze dne 18. 12. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010 č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010 č. 23/1961 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  61/4738     3. 2. 2015
1. rozhodla

změnit v usnesení č. 58/4598 ze dne 18. 12. 2014 text „věcný dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2015 v Moravskoslezském kraji“ na text „peněžitý dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2015 v Moravskoslezském kraji“ dle předloženého materiálu
  61/4738     3. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 3 tis. Kč
  61/4738     3. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.649,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.649,9 tis. Kč
  61/4738     3. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5175 - Pohoštění o 50 tis. Kč
  61/4738     3. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 1.884,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 1.884,33 tis. Kč
  61/4738     3. 2. 2015
6. rozhodla

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 22.000 eur Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA s o. o.), dle předloženého materiálu
  61/4738     3. 2. 2015
7. rozhodla

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2015 Evropskému hospodářskému zájmovému sdružení ACCESS EU! - EEIG se sídlem v Bruselu ve výši 7.200 eur dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4739     3. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.397,97 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 115,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5.243,39 tis. Kč Celkem o 5.397,97 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.856,08 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 6.777,00 tis. Kč Celkem o 12.633,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 413,13 tis. Kč Celkem o 633,08 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12.000,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.990,94 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 15.134,24 tis. Kč Celkem o 18.125,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč Celkem o 349,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 17.775,23 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.640,42 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 115,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč Celkem o 154,58 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.485,84 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.349,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 60,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 259,48 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.089,59 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.696,35 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.375,99 tis. Kč Celkem o 6.072,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 65,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 5,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 369,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.702,39 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 902,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 50,00 tis. Kč Celkem o 249,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 652,49 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 787,62 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 399,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 387,67 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 602,51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 45,00 tis. Kč Celkem o 244,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 357,56 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 866,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 120,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 140,00 tis. Kč Celkem o 459,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 406,80 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 916,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 115,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 224,58 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 691,66 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.101,40 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.000,00 tis. Kč Celkem o 3.101,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.101,40 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.128,47 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 55,62 tis. Kč Celkem o 5.184,09 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 52,05 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,02 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,23 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5,00 tis. Kč Celkem o 75,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.619,09 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.490,00 tis. Kč Celkem o 5.109,09 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 53,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 53,80 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.310,35 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.872,00 tis. Kč Celkem o 5.182,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 52,05 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,02 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,23 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 5.112,35 tis. Kč Celkem o 5.182,35 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 297,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 113,50 tis. Kč Celkem o 297,92 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 443,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 98,99 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč Celkem o 443,41 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.688,74 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 39.975,00 tis. Kč Celkem o 49.663,74 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 200,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 50,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,84 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5.000,00 tis. Kč Celkem o 5.268,84 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 39.394,90 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.000,00 tis. Kč Celkem o 44.394,90 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.765,11 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.777,00 tis. Kč Celkem o 4.542,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 180,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 45,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,20 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,76 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč Celkem o 261,96 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.280,15 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 16.933,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 200,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 50,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,84 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300,00 tis. Kč Celkem o 568,84 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12.000,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.364,32 tis. Kč Celkem o 16.364,32 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 298,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 114,54 tis. Kč Celkem o 298,96 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 15,48 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,88 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,08 tis. Kč Celkem o 20,84 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 261,19 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 65,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 23,51 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 500,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.748,68 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.547,00 tis. Kč Celkem o 7.295,68 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,00 tis. Kč Celkem o 101,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.194,68 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 74,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 74,30 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 936,41 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.114,77 tis. Kč Celkem o 3.051,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 351,18 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 500,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.200,00 tis. Kč Celkem o 2.700,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.797,12 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 539,46 tis. Kč Celkem o 2.336,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300,00 tis. Kč Celkem o 400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.936,58 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.727,40 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.487,84 tis. Kč Celkem o 8.215,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8.110,24 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5,00 tis. Kč Celkem o 8.115,24 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 801,90 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.110,00 tis. Kč Celkem o 2.911,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.711,90 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 2.811,90 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 198,74 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 198,74 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 250,55 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.361,00 tis. Kč Celkem o 3.611,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč Celkem o 134,42 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.477,13 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.748,76 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.364,25 tis. Kč Celkem o 8.113,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.500,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 978,59 tis. Kč Celkem o 5.613,01 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.500,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.219,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.039,58 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 80,00 tis. Kč Celkem o 3.119,58 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.041,61 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 100,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.940,79 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.285,91 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.800,00 tis. Kč Celkem o 5.085,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.285,91 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 800,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.101 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 6.101 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 326,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 96,69 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,71 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč Celkem o 150,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 176,65 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 309,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,47 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,38 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,38 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,17 tis. Kč Celkem o 50,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 259,05 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 277,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,62 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,16 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 215,29 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,00 tis. Kč Celkem o 277,29 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 293,74 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,62 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,16 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč Celkem o 60,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 233,74 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 811,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,62 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,16 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,00 tis. Kč Celkem o 65,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 646,04 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 746,04 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 342,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,57 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 192,34 tis. Kč Celkem o 342,34 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 405,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,57 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč Celkem o 150,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 255,44 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.195,05 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.595,05 tis. Kč Celkem o 3.790,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 96,69 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,71 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč Celkem o 130,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.160,10 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.500,00 tis. Kč Celkem o 3.660,10 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 63 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.988,70 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 765,75 tis. Kč Celkem o 2.754,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.754,45 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.735,19 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.700,00 tis. Kč Celkem o 4.435,19 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.435,19 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.234,29 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.647,00 tis. Kč Celkem o 6.881,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.881,29 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.682,17 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.900,00 tis. Kč Celkem o 8.582,17 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8.582,17 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.329,11 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.600,00 tis. Kč Celkem o 4.929,11 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.929,11 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.120,12 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.825,76 tis. Kč Celkem o 4.945,88 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.945,88 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.166,75 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.465,76 tis. Kč Celkem o 4.632,51 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.632,51 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.401,88 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.200,00 tis. Kč Celkem o 6.601,88 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.601,88 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.587,46 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.700,00 tis. Kč Celkem o 4.287,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.287,46 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 730,40 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.156,02 tis. Kč Celkem o 1.886,42 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.886,42 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.758,15 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.925,31 tis. Kč Celkem o 4.683,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.683,46 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.795,69 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.325,76 tis. Kč Celkem o 5.121,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.121,45 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.770,46 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.825,00 tis. Kč Celkem o 6.595,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.595,46 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.298,57 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.687,15 tis. Kč Celkem o 5.985,72 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.985,72 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.065,21 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.700,60 tis. Kč Celkem o 4.765,81 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Výchovné ústavy a dětské domovy se školou pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.765,81 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.401,22 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.562,32 tis. Kč Celkem o 5.963,54 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.963,54 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 11.127,79 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 16.259,94 tis. Kč Celkem o 27.387,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 55,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,07 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,94 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5.000,00 tis. Kč Celkem o 5.299,76 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 21.000,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.087,97 tis. Kč Celkem o 22.087,97 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 656,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč Celkem o 110,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 545,58 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.371,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 100,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.270,62 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 33.241,05 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 908,51 tis. Kč Celkem o 34.149,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.500,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 40,00 tis. Kč Celkem o 1.640,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 18.000,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 14.208,74 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 300,00 tis. Kč Celkem o 32.508,74 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.389,90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 135,00 tis. Kč pol. 6123 - Dopravní prostředky o 1.254,90 tis. Kč Celkem o 1.389,90 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 834,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 670,07 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,00 tis. Kč Celkem o 834,49 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200 tis. Kč Celkem o 500 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 500 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 40,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,60 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 63,66 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 63,66 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
76. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 3.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“
  61/4739     3. 2. 2015
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.326,62 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 2.326,62 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.995 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6123 - Dopravní prostředky o 1.995 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
79. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 555,39 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 555,39 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.170,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 66,07 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.104,13 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 342,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 342,20 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 21.739,09 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 21.689,09 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 50,00 tis. Kč Celkem o 21.739,09 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
83. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, ve výši 50.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Těšínské divadlo - Malá scéna“
  61/4739     3. 2. 2015
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.998,73 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.998,73 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 39.606,86 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 39.606,86 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.950 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.950 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
87. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, ve výši 3.950.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově“
  61/4739     3. 2. 2015
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.050 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.050 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
89. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 1.050.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru“
  61/4739     3. 2. 2015
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 447,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 447,70 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9 000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9 000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
92. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 9.000.000 Kč, s účelovým určením na odstranění následků pojistné události ze dne 22. 9. 2014 v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“
  61/4739     3. 2. 2015
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.717,75 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.717,75 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
94. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 2.717.742,60 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura“
  61/4739     3. 2. 2015
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.917,31 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.917,31 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
96. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 0844853, ve výši 10.917.308,60 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová“
  61/4739     3. 2. 2015
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 310,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 310,70 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
98. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 310.700 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná“
  61/4739     3. 2. 2015
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.784 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.784 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
100. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 8.784.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Úprava kanalizace areálu Karviná“
  61/4739     3. 2. 2015
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
102. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 5.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace operačních sálů Orlová“
  61/4739     3. 2. 2015
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.945,55 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.945,55 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
104. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 1.945.550 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů č. 7 a č. 17“
  61/4739     3. 2. 2015
105. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.824,55 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.824,55 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
106. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 2.824.550 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení“
  61/4739     3. 2. 2015
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.810 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.810 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
108. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, ve výši 1.810.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace“
  61/4739     3. 2. 2015
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.136,21 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.136,21 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.761,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 250,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 3.068,00 tis. Kč pol. 6413 - Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.443,20 tis. Kč Celkem o 4.511,20 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 500 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 477,95 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 477,95 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.016,12 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.016,12 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3 912,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 3 912,90 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.172,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.655,23 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6111 - Programové vybavení o 2.516,80 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 490,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5024 - Odstupné o 490,56 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
117. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.568,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.568,52 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 89,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 89,83 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 240,79 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 240,79 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
120. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 423,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 423,50 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
121. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.032,93 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6123 - Dopravní prostředky o 4.032,93 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 300 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 300 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
123. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.525,94 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 3.525,94 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
124. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.581,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.139,30 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 815,55 tis. Kč Celkem o 1.954,85 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 4.626,22 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
125. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 200 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
126. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 282,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 138,50 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 144,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
127. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
128. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 335,80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 335,80 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
129. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.999,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 9.999,90 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
130. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 11.423,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 117,75 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 258,75 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 124,10 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 9.130,35 tis. Kč pol. 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím o 446,35 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 340,00 tis. Kč Celkem o 10.717,30 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 80,00 tis. Kč pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 60,50 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 45,00 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 360,95 tis. Kč pol. 6354 - Investiční transfery veřejným výzkumným institucím o 185,00 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 275,00 tis. Kč Celkem o 1.006,45 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
131. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 962,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 962,60 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
132. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.668,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 6.668,55 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
133. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 297,14 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 24,85 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 272,29 tis. Kč Celkem o 297,14 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
134. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.600,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 123,30 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.477,20 tis. Kč Celkem o 1.600,50 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
135. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.717,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné o 922,95 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.277,25 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 726,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 201,65 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 80,00 tis. Kč Celkem o 4.207,85 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 199,65 tis. Kč pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 310,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.000,00 tis. Kč Celkem o 2.509,65 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
136. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.057,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.057,60 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
137. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 120 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 8.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
138. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2125 - Podpora podnikání a inovací pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 58 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
139. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.400,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 941,59 tis. Kč pol. 5363 - Úhrada sankcí jiným rozpočtům o 458,41 tis. Kč Celkem o 1.400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.000,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
140. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.655,05 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.172,73 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.482,32 tis. Kč Celkem o 2.655,05 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
141. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 217,46 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 23,62 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 187,04 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 6,80 tis. Kč Celkem o 217,46 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
142. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 500 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
143. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 655 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 395 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 155 tis. Kč Celkem o 550 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 105 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
144. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 416,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 199,75 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 34,60 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 24,95 tis. Kč Celkem o 259,30 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 157,50 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
145. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.264,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 562,95 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 299,75 tis. Kč pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 40,95 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 504,55 tis. Kč Celkem o 1.408,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 708,45 tis. Kč pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 56,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 91,85 tis. Kč Celkem o 856,30 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
146. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.307,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 172,20 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 9,68 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 73,20 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 140,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 200,00 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 239,50 tis. Kč Celkem o 834,58 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 27,80 tis. Kč pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 230,14 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 215,00 tis. Kč Celkem o 472,94 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
147. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 517,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 25,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 159,49 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20,00 tis. Kč Celkem o 217,49 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6112 - Ocenitelná práva o 300,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
148. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 7.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
149. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 529,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 229,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 300,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
150. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 900 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 900 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
151. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
152. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 895 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 95 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 400 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 250 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 150 tis. Kč Celkem o 895 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
153. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 335,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 101,80 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,00 tis. Kč Celkem o 151,80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 184,00 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
154. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.500 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
155. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.700 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.700 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
156. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
157. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.038,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.038,18 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
158. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.597,77 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 9.597,77 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
159. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 13.956,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 13.956,82 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
160. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 107,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 107,15 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
161. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 10.000 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
162. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 106,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 106,06 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
163. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 913,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 913,92 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
164. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč
  61/4739     3. 2. 2015
165. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4740     3. 2. 2015
1. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje a Tomáše Hanzla, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Francie (Cannes) ve dnech 9. – 12. (13.) 3. 2015 za účelem účasti na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2015 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  61/4740     3. 2. 2015
2. ukládá

Miroslavu Novákovi, hejtmanovi kraje, Martinu Sikorovi, náměstkovi hejtmana kraje a Tomáši Hanzlovi, členu rady kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák, Martin Sikora a Tomáš Hanzel

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4741     3. 2. 2015
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Srbské republiky (Bělehrad) ve dnech 18. – 23. 2. 2015 za účelem účasti na mezinárodním turistickém veletrhu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  61/4741     3. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4517 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4742     3. 2. 2015
1. rozhodla

o výpůjčce 1 ks automobilové plošiny pro záchranné a likvidační práce ve výškách a nad volnou hloubkou v majetku kraje městu Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, do doby nabytí účinnosti smlouvy o darování, dle předloženého materiálu
  61/4742     3. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 1 ks automobilové plošiny pro záchranné a likvidační práce ve výškách a nad volnou hloubkou v majetku kraje městu Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, dle předloženého materiálu
  61/4742     3. 2. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4743     3. 2. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejné zakázky na nákup a) 2 ks mobilních spektrometrů, b) 12 hydraulických vyprošťovacích sad, c) 4 ks velitelských vozidel pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, plánované pro rok 2015, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4744     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  61/4744     3. 2. 2015
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého návrhu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4745     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

vzdání se funkce Mgr. Libuše Pláškové, ředitelky organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, dnem 30. 4. 2015
  61/4745     3. 2. 2015
2. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4745     3. 2. 2015
3. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace V případě, kdy se 2. člen konkurzní komise určený zřizovatelem, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, členka určená radou kraje V případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Stanislava Šmídová členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje náhradník: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje, náhradník člena určeného zřizovatelem PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu náhradník: PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu Ing. Radovan Maresz - ředitel organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství náhradník: Mgr. Pavel Cielecký - ředitel organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Ing. Hana Maľarová - školní inspektorka České školní inspekce Mgr. Marcela Dosoudilová - pedagogický pracovník školy JUDr. Josef Šusta - člen školské rady náhradník: Ing. Petr Lošák - náhradník člena školské rady

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3476 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  61/4746     3. 2. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 00846881, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62331582, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842761, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu
  61/4746     3. 2. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Podpora přírodovědných předmětů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01213 v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4747     3. 2. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 9.075.283.000 Kč b) rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ve výši 263.471.393 Kč dle předloženého materiálu
  61/4747     3. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.075.283 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 168.696 tis. Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.680 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.575 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 686.685 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 56.810 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 3.875 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 91.927 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 92.820 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 122.557 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 116.681 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.133 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.505 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 29.327 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 548 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 6.122 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.950 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.082 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60.416 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 8.514 tis. Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.008 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 16.522 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 7.562.850 tis. Kč Celkem 9.075.283 tis. Kč
  61/4747     3. 2. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  61/4747     3. 2. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  61/4747     3. 2. 2015
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  61/4747     3. 2. 2015
6. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor 2015 do 6. 2. 2015 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  61/4747     3. 2. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 263.471.393 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 22.121.964 Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 628.585 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 322.615 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 125.725.981 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.059.255 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 875.092 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 14.766.205 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.329.109 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 23.115.369 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 19.805.519 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.335.430 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.765.630 Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.452.571 Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 80.830 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.153.797 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.518.865 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 149.501 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.571.019 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.693.352 Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 198.037 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.802.667 Kč Celkem 263.471.393 Kč
  61/4747     3. 2. 2015
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  61/4747     3. 2. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  61/4747     3. 2. 2015
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  61/4748     3. 2. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČ 66741335, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace, IČ 00601977, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu
  61/4748     3. 2. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01235, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4609 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4749     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Licenční smlouvu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2014 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4749     3. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování reklamních a propagačních služeb v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2013 se společností VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  61/4749     3. 2. 2015
3. rozhodla

uzavřít podnájemní smlouvu k dočasnému užívání Multifunkční auly GONG se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  61/4749     3. 2. 2015
4. schvaluje

kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2014, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  61/4749     3. 2. 2015
5. svěřuje

hejtmanovi kraje uzavírání smluv na reklamní, marketingové či obdobné plnění s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2014 spadajících do kategorie Partner dle kategorizace uvedené v bodě 4) návrhu usnesení, a to za podmínky schválení kategorizace partnerů dle bodu 4) návrhu usnesení dle předloženého materiálu a dle předloženého materiálu
  61/4749     3. 2. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 300,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 153,48 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 130,00 tis. Kč Celkem 283,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 90,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 51,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 290,40tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 100,00 tis. Kč na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 52,08 tis. Kč Celkem 583,48 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 36/2698 ze dne 17. 2. 2014 č. 44/3235 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  61/4750     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00319/2014/KŘ k projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01401, realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, se společností TOKA s.r.o., IČ 25518526 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4015 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  61/4751     3. 2. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na výrobu, dodávku a instalaci strunného hudebního nástroje - cimbálu v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2232 ze dne 19. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/597 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  61/4752     3. 2. 2015
1. rozhodla

předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896 d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/538 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  61/4753     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností objednatele vyplývajících ze Servisní smlouvy, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností OR-CZ spol. s r.o., se sídlem: Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921, týkající se zajištění servisu prostředků zdravotnické techniky pořízené v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, s organizací: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, Karviná, 734 01, IČ 00844853 – systémy digitalizace a se společností: OR-CZ spol. s r.o., se sídlem: Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4754     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

otevřený dopis Radě Moravskoslezského kraje ředitele obecně prospěšné společnosti Transparency International – Česká republika, o.p.s. ve věci upozornění na proces administrace veřejných zakázek zadavatelů Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4754     3. 2. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006 (č. usnesení)
  61/4755     3. 2. 2015
1. schvaluje

s účinností od 4. 2. 2015 Doplněk č. 6 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, které zřizuje Moravskoslezský kraj, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4756     3. 2. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  61/4756     3. 2. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 č. 180/6378 ze dne 4. 6. 2008 (č. usnesení)
  61/4757     3. 2. 2015
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 tak, že u smlouvy č. KI/04/d/2006/Pal mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH změnit přílohu č. 2 k usnesení rady kraje č. 180/6378 ze dne 4. 6. 2008 tak, že u smlouvy č. OV/49/d/2008/Sl mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH
  61/4757     3. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  61/4758     3. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemku ve vlastnictví jiného subjektu uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  61/4758     3. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  61/4758     3. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014 č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  61/4759     3. 2. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0429/4, 0753/4 a 0123/8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4760     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 7. 1. 2015 ve věci poskytnutí dotace na 1. ročník odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4760     3. 2. 2015
2. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, ve výši 100.000,-- Kč určenou na 1. ročník odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4761     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a.s. ze dne 16. 12. 2014 ve věci poskytnutí dotace na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4761     3. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, ve výši 800.000,-- Kč určenou na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 a uhrazených do dne 15. 1. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  61/4761     3. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4762     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Sedliště ze dne 18. 11. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání soutěže mladých včelařů Zlatá včela 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4762     3. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Sedliště, IČ 63699435, ve výši 25.000,-- Kč určenou na pořádání soutěže mladých včelařů Zlatá včela 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  61/4762     3. 2. 2015
3. bere na vědomí

žádost Nadace na pomoc zvířatům ze dne 23. 11. 2014 ve věci poskytnutí dotace na provoz této nadace v roce 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  61/4762     3. 2. 2015
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Nadaci na pomoc zvířatům, IČ 25817981, ve výši 150.000,-- Kč určenou na provoz této nadace v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 11. 2015 a uhrazených do dne 31. 12. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  61/4762     3. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 25,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 25,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4763     3. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 6.410,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 6.410,00 tis. Kč
  61/4763     3. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5164 - Nájemné o 1,60 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4764     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, ve věci změny závazného ukazatele na pořízení termokamery, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4764     3. 2. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, o částku 250.000,-- Kč
  61/4764     3. 2. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, ve výši 250.000,-- Kč účelově určený na pořízení termokamery
  61/4764     3. 2. 2015
4. stanoví

závazný ukazatel „přípustný objem prostředků na platy“ pro rok 2015 příspěvkové organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 50 %
  61/4764     3. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4765     3. 2. 2015
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci na zpracování Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje předkládanou Státnímu fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu na podporu zpracování plánů odpadového hospodářství krajů

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4766     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

dopis pana Marka Výtiska, paní Olgy Maturové a Ing. Přemysla Fojtíka ze dne 10. 1. 2015 ve věci „Petice č. 3“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4766     3. 2. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4767     3. 2. 2015
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 60,5 tis. Kč
  61/4767     3. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 60,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 60,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 17/1269 ze dne 4. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/573 ze dne 19. 12. 2013 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4768     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

oznámení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, IČ 41197518, ve věci finančního vypořádání předběžných úhrad za rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4768     3. 2. 2015
2. rozhodla

o úhradě závazku stanoveného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky za zrušenou organizaci kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, IČ 00846635, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  61/4768     3. 2. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 24 tis. Kč
  61/4768     3. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 24 tis. Kč
  61/4768     3. 2. 2015
5. bere na vědomí

informaci o jednání Moravskoslezského kraje a města Bohumín ve věci záměru převodu domova pro seniory na ulici Slezské č. p. 23 v Bohumíně, z kraje na město Bohumín

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 54/4188 ze dne 21. 10. 2014 č. 50/3876 ze dne 26. 8. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/955 ze dne 11. 9. 2014 č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  61/4769     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Domov Na Zámku, příspěvková organizace, se sídlem Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4770     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost o udělení souhlasu k nabytí finančního daru do vlastnictví organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČ 00847348, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4770     3. 2. 2015
2. souhlasí

s nabytím finančního daru ve výši 100.000 Kč do vlastnictví organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČ 00847348, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, účelově určeného na vybavení Snoezelenové místnosti, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4349 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4771     3. 2. 2015
1. schvaluje

obsah vyjádření k připomínce pana Sekaniny k rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4772     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

rezignaci PhDr. Petra Jančíka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ke dni 31. 1. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4772     3. 2. 2015
2. jmenuje

Marii Neudertovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, na dobu určitou, a to od 4. února 2015 do dne, který předchází dni nástupu nově jmenovaného ředitele vybraného na základě konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 747 01, Hlučín, IČ 71197044
  61/4772     3. 2. 2015
3. stanoví

plat Marii Neudertové, ředitelce organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  61/4772     3. 2. 2015
4. vyhlašuje

konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  61/4772     3. 2. 2015
5. jmenuje

komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve složení: předseda komise: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje členové komise: Mgr. Daniel Havlík, člen rady kraje Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  61/4772     3. 2. 2015
6. pověřuje

funkcí tajemníka Mgr. Bc. Alici Kovalskou, zaměstnance Moravskoslezského kraje zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociální věcí

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/450 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  61/4773     3. 2. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ v maximální výši 3.347,00 eur za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013
  61/4773     3. 2. 2015
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v maximální výši 56.899,00 eur od vedoucího partnera na spolufinancování projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 69/4255 ze dne 3. 12. 2010 č. 98/6322 ze dne 30. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010 č. 18/1562 ze dne 23. 3. 2011 č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 č. 18/1560 ze dne 23. 3. 2011 č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013 č. 7/587 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  61/4774     3. 2. 2015
1. rozhodla

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02347/2010/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  61/4774     3. 2. 2015
2. rozhodla

a) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00712/2011/RRC s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu b) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01646/2012/RRC s obcí Metylovice, IČ 00535991, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu c) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01922/2012/RRC s obcí Staříč, IČ 00576956, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
  61/4774     3. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC s obcí Hať, IČ 00635511, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu b) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02061/2012/RRC s obcí Písečná, IČ 70632430, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
  61/4774     3. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1223 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/294 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  61/4775     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu
  61/4775     3. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady z globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01511/2013/RRC s příjemcem finanční podpory ATEKO, s. r. o., IČ 47974745, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4776     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí finanční podpory ve výši 125.000 Kč na realizaci druhého ročníku programu GREEN LIGHT dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4776     3. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 125.000 Kč účelově určenou na realizaci druhého ročníku programu GREEN LIGHT s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu
  61/4776     3. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 125 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 125 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4777     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4777     3. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, ve výši 50.000 Kč, na financování běžného provozu a poradenské činnosti v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  61/4777     3. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  61/4778     3. 2. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 15.016.264,89 Kč na financování projektu „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20151, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14173103 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222003913
  61/4778     3. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14173103, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4778     3. 2. 2015
3. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 25.371.709,20 Kč na financování projektu „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20181, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222003982
  61/4778     3. 2. 2015
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168543, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3983 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  61/4779     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“, reg. č. CZ.1.10/2.100/29.01525, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4780     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu s Odborným léčebným ústavem Metylovice - Moravskoslezským sanatoriem, p.o., se sídlem Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, k projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p.o.“, předloženého do Operačního programu Životní prostředí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1922 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  61/4781     3. 2. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 126.528.098,98 Kč na financování projektu "Silnice 2014 – I. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01509 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  61/4781     3. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k projektu "Silnice 2014 – I. etapa" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4291 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1052 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4782     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu " Silnice 2015 – 7 staveb" dle předloženého materiálu
  61/4782     3. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013 č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2108 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  61/4783     3. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2108/III ze dne 6. 6. 2012 o použití postupu dle „Příručky pro nesrovnalosti“ při promíjení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  61/4783     3. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit při promíjení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, použití postupu dle aktuální platné dokumentace – Metodického dopisu č. 30 (Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek a postup hlášení nesrovnalostí, dále jen „Sazebník“) vydané řídícím orgánem tohoto operačního programu, tj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4783     3. 2. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  61/4783     3. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 390.450,20 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, tj. v celkové výši 351.405,18 Kč, zaokrouhleně 351.405 Kč b) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 1.272.630 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, tj. v celkové výši 1.208.998,50 Kč, zaokrouhleně 1.208.998 Kč c) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 572.043,32 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, tj. v celkové výši 514.838,99 Kč, zaokrouhleně 514.838 Kč d) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, dle předloženého materiálu
  61/4783     3. 2. 2015
5. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 75026708, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  61/4783     3. 2. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 75026708, na projekt „Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník“, dle předloženého materiálu
  61/4783     3. 2. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  61/4783     3. 2. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 259.585,46 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace IČ 00842745, na projekt „Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji“, tj. v celkové výši 246.606,19 Kč, zaokrouhleně 246.606 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji“, dle předloženého materiálu
  61/4783     3. 2. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 1), 2), 4) 6) a 8) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4784     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce informační vitríny pořízené z prostředků projektu „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III“, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/B4.00004 na dobu určitou do 31. 12. 2015 s městem Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ 792 01, IČ 00295892
  61/4784     3. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o spolupráci při využívání tělocvičny Střední školy elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 13644301, v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III“, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/B4.00004

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4785     3. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 900,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 900,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 54.564,00 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  61/4785     3. 2. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, ve výši 1.132.417,52 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  61/4785     3. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.650,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 16.498,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 257,00 tis. Kč Celkem 16.755,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.660,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 16.488,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 257,00 tis. Kč Celkem 16.745,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 30,37 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 29,85 tis. Kč pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 0,52 tis. Kč Celkem 30,37 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 22,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 12,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem 22,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 109,67 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,42 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,87 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč Celkem 113,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 8,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,00 tis. Kč Celkem 113,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,40 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 26,60 tis. Kč Celkem 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,40 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 26,60 tis. Kč Celkem 30,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 3.400,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  61/4785     3. 2. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 80,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 1.713,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 95,17 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 1.617,83 tis. Kč Celkem 1.713,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4151 - Neinvestiční přijaté transfery od cizích států o 1.030,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 57,22 tis. Kč pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 972,78 tis. Kč Celkem 1.030,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 14,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 14,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.313,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 66,95 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 461,64 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 132,15 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 47,57 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,23 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 81,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 81,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 353,22 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 87,84 tis. Kč Celkem 1.313,60 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 73,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 73,03 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 1.405,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.405,02 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 23.500,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 23.500,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5164 - Nájemné o 2,40 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 120,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6111 - Programové vybavení o 118,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6111 - Programové vybavení o 2,00 tis. Kč Celkem 120,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5164 - Nájemné o 14,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 14,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 50,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 55,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 45,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč Celkem 55,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
23. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 900 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 900,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 900,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary o 0,22 tis. Kč a zvyšují kapitálové příjmy na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o 254,85 tis. Kč a zvyšují přijaté transfery pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 0,11 tis. Kč pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 102,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,33 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 357,11 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.974,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.541,00 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.433,00 tis. Kč Celkem o 4.974,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
27. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 4.600 Kč
  61/4785     3. 2. 2015
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 4,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4,60 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 30,35 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 686,96 tis. Kč Celkem 717,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí o 171,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 546,28 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 266,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 266,00 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
31. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 4.199,86 tis. Kč z 249.855,97 tis. Kč na 254.055,83 tis. Kč
  61/4785     3. 2. 2015
32. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 100 Kč
  61/4785     3. 2. 2015
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 0,10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8089 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  61/4786     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost zhotovitele projektové dokumentace na akci „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, kterým je Ing. arch Jaroslav Chvátal, s místem podnikání Hradecká 94/41, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 12124036, ze dne 8. 1. 2015 o prominutí smluvní pokuty za nesplnění povinností vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 02427/2012/KŘ ze dne 26. 10. 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  61/4786     3. 2. 2015
2. rozhodla

nevyhovět žádosti zhotovitele projektové dokumentace dle bodu 1) tohoto usnesení a neupustit od vymáhání pohledávky ve výši 26.616,-- Kč, vzniklé nedodržením povinností projektanta stanovených smlouvou na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a výkon autorského dozoru č. 02427/2012/KŘ uzavřenou dne 26. 10. 2012, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/4910 ze dne 6. 4. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/974 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  61/4787     3. 2. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Fun KID´S PARK, Ostrava-Poruba" na pozemcích parc. č. 2065, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1742, a parc. č. 2066, ostatní plocha, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  61/4787     3. 2. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2066, ostatní plocha, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123, Ostrava, IČ 13644319, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny NN kabelovou smyčkou AYKY 3x120+70, rozv. soustavy 3 PEn stř. 50 Hz,400V/230V/TN – C, 0,4kV (součást distribuční soustavy) v rámci stavby „Fun KID´S PARK, Ostrava-Poruba“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, IČ 00845451, jako stavebník b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (jako budoucím povinným), statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, IČ 00845451, (jako stavebníkem) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 (jako budoucím oprávněným)
  61/4787     3. 2. 2015
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 2065, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 2066, ostatní plocha, oba k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123, Ostrava, IČ 13644319, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, a to: zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v budově čp. 1742, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2065, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, přípojkovou skříňku na vnitřní straně stěny předmětné budovy (vnitřní komunikační zařízení) v rámci stavby „Fun KID´S PARK, Ostrava-Poruba" v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení stavby nahrazen výkresem skutečného umístění na základě skutečného stavu; zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v části pozemku parc. č. 2066, ostatní plocha, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „Fun KID´S PARK, Ostrava-Poruba", v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene; věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, IČ 00845451, jako stavebník b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (jako budoucím povinným), statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, IČ 00845451 (jako stavebníkem) a O2 Czech Republic a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, (jako budoucím oprávněným)
  61/4787     3. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 11/974 ze dne 11. 9. 2014 bod 1 písmeno a), a to tak, že se text „kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí a náklady na pořízení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene“ nahrazuje textem „úplatu za zřízení věcného břemene a náklady na pořízení znaleckého posudku pro ocenění pro věcného břemene uhradí Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185, jako stavebník“
  61/4787     3. 2. 2015
5. rozhodla

doplnit v bodě 3) usnesení rady kraje č. 80/4910 ze dne 6. 4. 2011 za text: „pozemek parc. č. 1340/5 ostatní plocha,“ další text, a to: „pozemek parc. č. 1340/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/12 ostatní plocha,“
  61/4787     3. 2. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3764 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  61/4788     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“, dle předloženého materiálu
  61/4788     3. 2. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 403 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 194 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3762 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  61/4789     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“, dle předloženého materiálu
  61/4789     3. 2. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 59.399,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 59.399,-- Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 34/1591 ze dne 24. 9. 2009 č. 45/2334 ze dne 6. 1. 2010 (č. usnesení)
  61/4790     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a subjekty uvedenými v příloze č. 1 jako obdarovanými, jejichž předmětem jsou stojany na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4510 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4791     3. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00110/2015/IM ze dne 23. 1. 2015 na realizaci stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ se zhotovitelem, kterým je: Aleš Fousek Se sídlem: ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 73168238 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4792     3. 2. 2015
1. rozhodla

že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 215/2 zahrada a pozemek parc. č. 215/3 orná půda, vše v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví pana **********, a nevyužije k těmto pozemkům své předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4793     3. 2. 2015
1. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 0602086, ve výši 800.000,- Kč s účelovým určením na akci „Změna místa napojení, úprava měření el. energie a rekonstrukce napájecích rozvodů“
  61/4793     3. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 800 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 800 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/966 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  61/4794     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Hrčava, IČ 66740100, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč na podporu akce s názvem „3. Hrčavské ostatky“, konané dne 14. 2. 2015
  61/4794     3. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč na zajištění akce s názvem „3. Hrčavské ostatky“, konané dne 14. 2. 2015, Sboru dobrovolných hasičů Hrčava, IČ 66740100, s časovou použitelností od 22. 1. 2015 do 31. 3. 2015
  61/4794     3. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4300 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  61/4795     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
  61/4795     3. 2. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši Kč 36.852,99 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 108.865,-- Kč bez DPH v rámci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3674 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  61/4796     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ dle předloženého materiálu
  61/4796     3. 2. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu víceprací v maximální výši 34.838,15 Kč bez DPH v rámci stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4797     3. 2. 2015
1. rozhodla

o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci Moravskoslezského kraje při poskytování slev zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu na služby nabízené Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4798     3. 2. 2015
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a sdílených služeb v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 6 předloženého materiálu
  61/4798     3. 2. 2015
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 3 a v přílohách 5 - 6 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  61/4798     3. 2. 2015
3. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3 a č. 6 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 16. 2. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  61/4799     3. 2. 2015
1. nesouhlasí

s navrženým způsobem sanace ropných lagun v Ostravě, prezentovaným náměstkem ministra financí JUDr. Ondřejem Závodským, Ph.D.
  61/4799     3. 2. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje zaslat Ministerstvu financí dopis ve věci nesouhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: ihned

  frame-scrollup