Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 30. 4. 2019


  Rada kraje

  61/5414                         30. 4. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 30. 4. 2019


   Rada kraje

   61/5415                         30. 4. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 60. schůze rady kraje, konané dne 9. 4. 2019

   61/5415                         30. 4. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 61. schůze rady kraje, konané dne 30. 4. 2019:

   -        Jiří Navrátil, MBA

   -        Jan Krkoška


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 52/4680 ze dne 11.12.2018

    61/5416                         30. 4. 2019
    1. odvolává

    Ing. Lenku Filipovou z funkce člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, ke dni 31. 5. 2019

    61/5416                         30. 4. 2019
    2. vyjadřuje

    poděkování Ing. Lence Filipové, člence představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. za její dosavadní činnost v představenstvu této obchodní společnosti

    61/5416                         30. 4. 2019
    3. volí

    PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, nar. ********** členem představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, ke dni 1. 6. 2019


     Rada kraje

     61/5417                         30. 4. 2019
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

     61/5417                         30. 4. 2019
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     61/5417                         30. 4. 2019
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“, a to:

     členové:

     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     61/5417                         30. 4. 2019
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“, a to:

     členové:

     Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
     Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
     Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:

     Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
     Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
     Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
     Ing. Vít Macháček, odbor sociálních věcí
     Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
     Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 56/4969 ze dne 12.2.2019

      61/5418                         30. 4. 2019
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“ – část 1 VZ – oblast Hlučínsko I (relace OV – Hlučínsko) účastníka:

      Transdev Morava s.r.o.
      Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
      IČO: 06738346

      za jednotkovou cenu v Kč za 1 Vozokm 45,818 Kč bez DPH

      61/5418                         30. 4. 2019
      2. rozhodla

      na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 a v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“ – část 2 VZ – oblast Hlučínsko II (relace OV – Bohumín) účastníka:

      ČSAD Karviná a.s.
      Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město
      IČO: 45192090

      za jednotkovou cenu v Kč za 1 Vozokm 48,750 Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 50/4392 ze dne 6. 11. 2018

       61/5419                         30. 4. 2019
       1. rozhodla

       vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" II.“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       11.     MARPO s.r.o.
       28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
       IČO: 41033078

       61/5419                         30. 4. 2019
       2. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" II.“ účastníka:

       TECHNICO Opava s.r.o.
       Hradecká 1576/51, 746 01 Opava-Předměstí
       IČO: 25849204

       za cenu nejvýše přípustnou 5.360.000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        61/5420                         30. 4. 2019
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        61/5420                         30. 4. 2019
        2. prohlašuje

        že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        61/5420                         30. 4. 2019
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to:

        členové:
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        61/5420                         30. 4. 2019
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to:

        členové:
        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:
        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje
        Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
        Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
        Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         61/5421                         30. 4. 2019
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

         61/5421                         30. 4. 2019
         2. prohlašuje

         že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         61/5421                         30. 4. 2019
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“, a to:

         členové:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         61/5421                         30. 4. 2019
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“, a to:

         členové:
         Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:
         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
         Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
         Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje
         Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
         Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový
         Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový
         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 52/4682 ze dne 11.12.2018

          61/5422                         30. 4. 2019
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
          § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ účastníka:

          AF Stav Krnov s.r.o.
          Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem
          IČO: 05091632

          za cenu nejvýše přípustnou 5.459.590,52 Kč bez DPH


           Rada kraje

           61/5423                         30. 4. 2019
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 2018“

           61/5423                         30. 4. 2019
           2. rozhodla

           zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 2018“


            Rada kraje

            61/5424                         30. 4. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka kovářských kovadlin v rámci projektu "Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál""

            61/5424                         30. 4. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            2. JMK elektro, s.r.o.

            se sídlem: Branišovice 59, 671 77 Branišovice

            IČO: 26224216

            za cenu nejvýše přípustnou 287.496 Kč bez DPH


             Rada kraje

             61/5425                         30. 4. 2019
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení PD - rekonstrukce elektroinstalace – Slezské gymnázium, Opava“

             61/5425                         30. 4. 2019
             2. rozhodla

             zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zhotovení PD - rekonstrukce elektroinstalace – Slezské gymnázium, Opava“


              Rada kraje

              61/5426                         30. 4. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup 1000 ks ochranných filtrů“

              61/5426                         30. 4. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              Dräger Safety s.r.o.
              se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice
              IČO: 26700778

              za cenu nejvýše přípustnou 735.000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

               61/5427                         30. 4. 2019
               1. bere na vědomí

               žádost spolku Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika,z.s., dle přílohy č. 1 přílohy předloženého materiálu

               61/5427                         30. 4. 2019
               2. rozhodla

               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika,z.s, IČO 86595130, v maximální výši 50 tis. Kč na realizaci projektu „Rotary týden a konference Praha 2019“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

               61/5427                         30. 4. 2019
               3. rozhodla

               uzavřít se spolkem Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika, z.s, IČO 86595130, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               61/5427                         30. 4. 2019
               4. rozhodla

               zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

               61/5427                         30. 4. 2019
               5. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 6113 -

               Zastupitelstva krajů

               pol.  5901 -

               Nespecifikované rezervy

               o

               50 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje

               na § 3900 -

               Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

               pol.  5222 -

               Neinvestiční transfery spolkům

               o

               50 tis. Kč


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                61/5428                         30. 4. 2019
                1. bere na vědomí

                a)    žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 28. 2. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                b)   žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 13. 8. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                61/5428                         30. 4. 2019
                2. rozhodla

                a)    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu „Šíření odkazu 1. a 2. odboje prostřednictvím seminářů, výstav a návštěvy pietních míst“ pořádaných v průběhu roku 2019 Oblastním výborem ČSBS Ostrava ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                b)   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu „Za svobodu – paměti národa, historie, mládež“ Oblastním výborem ČSBS Beskydsko ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                61/5428                         30. 4. 2019
                3. rozhodla

                zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                61/5428                         30. 4. 2019
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 6113 -

                Zastupitelstva krajů

                pol.  5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                50 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na §  3900 -

                 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                pol. 5222 -

                Neinvestiční transfery  spolkům

                o

                50 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 59/5263 ze dne 26. 3. 2019

                 61/5429                         30. 4. 2019
                 1. bere na vědomí

                 informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 2019

                 61/5429                         30. 4. 2019
                 2. ukládá

                 hejtmanovi kraje

                 předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                 Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                 Termín: 13. 6. 2019


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                  61/5430                         30. 4. 2019
                  1. bere na vědomí

                  žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  61/5430                         30. 4. 2019
                  2. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2018“, v maximální výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019, dle předloženého materiálu

                  61/5430                         30. 4. 2019
                  3. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  61/5430                         30. 4. 2019
                  4. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  Termín: 13. 6. 2019


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 34/1625 ze dne 24. 9. 2009

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                   61/5431                         30. 4. 2019
                   1. rozhodla

                   pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

                   61/5431                         30. 4. 2019
                   2. rozhodla

                   poskytnout věcné dary, tj. plastiku ze skla a mosazi připomínající váhy v maximální výši 8.000 Kč, pro každého vítěze v sedmi kategoriích soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

                   61/5431                         30. 4. 2019
                   3. pověřuje

                   hejtmana kraje

                   předáním darů vítězům současného ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční 14. května 2019 v Gongu v Dolní oblasti Vítkovice

                   Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                   61/5431                         30. 4. 2019
                   4. pověřuje

                   hejtmana kraje

                   vyhlášením dalšího ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ do konce roku 2019

                   Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                   61/5431                         30. 4. 2019
                   5. rozhodla

                   poskytnout věcný dar vítězi ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2018 - umělecké dílo v podobě stromu, navržené výhradně pro tuto příležitost, na jehož výrobě se podílejí studenti středních a vysokých škol z Moravskoslezského kraje,
                   v hodnotě do 45.000 Kč, dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                    61/5432                         30. 4. 2019
                    1. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky v celkové výši 4.570 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky, IČO 00007064, z toho:

                    a)    na základě Rozhodnutí č. 8 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, č.j. MV-26498-5/OBP-2019 ve výši 2.420 tis. Kč na „Ochranu veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů“, dle předloženého materiálu

                    b)   na základě Rozhodnutí č. 9 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, č.j. MV-26498-6/OBP-2019 ve výši 2.150 tis. Kč na „Ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů“, dle předloženého materiálu

                    61/5432                         30. 4. 2019
                    2. rozhodla

                    zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 58,9 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

                    61/5432                         30. 4. 2019
                    3. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    zvyšují

                    neinvestiční přijaté transfery

                    pol.  4116 -

                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                    o

                    4.570,0 tis. Kč

                    a

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  6901 -

                    Rezervy kapitálových výdajů

                    o

                    58,9 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 5399 -

                    Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

                    pol.  5166 -

                    Konzultační, poradenské a právní služby

                    o

                    4.500,0 tis. Kč

                    pol.  5167 -

                    Služby školení a vzdělávání

                    o

                    40,0 tis. Kč

                    pol.  5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    88,9 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    4.628,9 tis. Kč

                    61/5432                         30. 4. 2019
                    4. rozhodla

                    ocenit první tři družstva po čtyřech žácích z každého z 9. oblastních kol, tj. 108 žáků základních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v měsících květen a červen 2019, věcným oceněním v maximální výši 1.000 Kč na jednoho žáka, tj. v maximální celkové výši 108.000 Kč, dle předloženého materiálu

                    61/5432                         30. 4. 2019
                    5. rozhodla

                    ocenit první tři družstva po čtyřech studentech z každého ze 4. oblastních kol, tj. 48 studentů středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v měsících květen a červen 2019, věcným oceněním v maximální výši 1.000 Kč na jednoho studenta, tj. v maximální celkové výši 48.000 Kč, dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     61/5433                         30. 4. 2019
                     1. souhlasí

                     s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 11/1212 ze dne 13. 3. 2019

                      61/5434                         30. 4. 2019
                      1. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 3319 -

                      Ostatní záležitosti kultury

                      pol. 5222 -

                      Neinvestiční transfery spolkům

                      o

                      71 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3319 -

                      Ostatní záležitosti kultury

                      pol. 5321 -

                      Neinvestiční transfery obcím

                      o

                      71 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       61/5435                         30. 4. 2019
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve výši 500.000 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na realizaci projektu „Bedřichovický poledník“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 13030/2018 OULK

                       61/5435                         30. 4. 2019
                       2. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 500.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Bedřichovický poledník“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 13030/2018 OULK s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                       61/5435                         30. 4. 2019
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       přijaté transfery

                       pol. 4116 -

                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                       ze státního rozpočtu

                       o

                       500 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       500 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        61/5436                         30. 4. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádost organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        61/5436                         30. 4. 2019
                        2. schvaluje

                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na financování kulturních akcí spojených s realizací oslav 100. výročí založení orlovské obchodní akademie a 110. výročí založení orlovského gymnázia, s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019

                        61/5436                         30. 4. 2019
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                        40 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3319 -

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        40 tis. Kč

                        61/5436                         30. 4. 2019
                        4. rozhodla

                        a)    snížit akci rozpočtu „Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje“ o částku 200 tis. Kč

                        b)   zvýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 200 tis. Kč

                        61/5436                         30. 4. 2019
                        5. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6223 -

                        Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                        pol. 5175 -

                        Pohoštění

                        o

                        200 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3319 -

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        200 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                         č. 59/5265 ze dne 29. 3. 2019

                         61/5437                         30. 4. 2019
                         1. bere na vědomí

                         žádost organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace o navýšení příspěvku na provoz dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         61/5437                         30. 4. 2019
                         2. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2019 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                         61/5437                         30. 4. 2019
                         3. rozhodla

                         a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 1.300 tis. Kč

                         b)   zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 1.300 tis. Kč

                         61/5437                         30. 4. 2019
                         4. rozhodla

                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 1.300.000 Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                         61/5438                         30. 4. 2019
                         1. bere na vědomí

                         žádost společnosti ProMancus, o.p.s., IČO 28621221, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 30.000 Kč, na realizaci projektu „Nad oblaky – Každý může být hvězdou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         61/5438                         30. 4. 2019
                         2. rozhodla

                         neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti ProMancus, o.p.s., IČO 28621221, na realizaci projektu „Nad oblaky – Každý může být hvězdou“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                         61/5438                         30. 4. 2019
                         3. bere na vědomí

                         žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle příloh č. 2 – 4 předloženého materiálu

                         61/5438                         30. 4. 2019
                         4. rozhodla

                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 5 – 7 předloženého materiálu

                         61/5438                         30. 4. 2019
                         5. rozhodla

                         navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                         370.000 Kč

                         61/5438                         30. 4. 2019
                         6. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje,

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol.  5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                           370 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                          370 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol.  5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         340 tis. Kč

                         pol.  5223 -

                         Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                         o

                          30 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                          370 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 51/4493 ze dne 27.11.2018

                          č. 44/3813 ze dne 7.8.2018

                          61/5439                         30. 4. 2019
                          1. rozhodla

                          předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           61/5440                         30. 4. 2019
                           1. rozhodla

                           o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           61/5440                         30. 4. 2019
                           2. rozhodla

                           vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            61/5441                         30. 4. 2019
                            1. bere na vědomí

                            a)    informaci o výsledku hospodaření za rok 2018

                            b)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2018

                            vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

                            61/5441                         30. 4. 2019
                            2. schvaluje

                            a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

                            b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 735.729,84 Kč a do fondu odměn ve výši 1.000.000 Kč

                            c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018

                            vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

                            61/5441                         30. 4. 2019
                            3. stanoví

                            odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle návrhu v předloženém materiálu


                             Rada kraje

                             61/5442                         30. 4. 2019
                             1. souhlasí

                             zveřejnit notifikaci, tzv. Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Přímé udělení smlouvy v Úředním věstníku Evropské unie, v úseku hr. VUSC 0720/0800 01 – Valašské Meziříčí na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí území Zlínského kraje k zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou od prosince 2020, dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              1. bere na vědomí

                              Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum za rok 2018

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              2. schvaluje

                              a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

                              b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 60.000 Kč a do fondu odměn ve výši 28.589,80 Kč

                              c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018

                              vše u organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              3. stanoví

                              odměnu Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle návrhu v předloženém materiálu

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              4. bere na vědomí

                              Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum za rok 2018

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              5. schvaluje

                              a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

                              b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 420.000 Kč a do fondu odměn ve výši 7.702,33 Kč

                              c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018

                              vše u organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle předloženého materiálu

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              6. souhlasí

                              s posílením fondu investic organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, a to převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 400.000 Kč

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              7. ukládá

                              „odvod do rozpočtu kraje“ z fondu investic na rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 400.000 Kč, dle předloženého materiálu, a to formou závazného ukazatele

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              8. stanoví

                              odměnu Mgr. Jiřímu Matějovi, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle návrhu v předloženém materiálu

                              61/5443                         30. 4. 2019
                              9. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              nedaňové příjmy

                              na § 3636 -

                              Územní rozvoj

                              pol.  2122 -

                              Odvody příspěvkových organizací

                              o

                               400 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje            

                              na § 6409 -

                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              pol.  6901 -

                              Rezervy kapitálových výdajů

                              o

                               400 tis. Kč


                               Rada kraje

                               61/5444                         30. 4. 2019
                               1. rozhodla

                               o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                61/5445                         30. 4. 2019
                                1. rozhodla

                                zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                61/5445                         30. 4. 2019
                                2. rozhodla

                                a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                61/5445                         30. 4. 2019
                                3. souhlasí

                                se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                61/5445                         30. 4. 2019
                                4. souhlasí

                                s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 39/3418 ze dne 29.5.2018

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 8/830 ze dne 14.6.2018

                                61/5446                         30. 4. 2019
                                1. souhlasí

                                zveřejnit Oznámení záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou přímým zadáním na trati 312 Bruntál - Malá Morávka „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 33/2970 ze dne 12.3.2018

                                 č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

                                 č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 7/710 ze dne 14.3.2018

                                 č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

                                 61/5447                         30. 4. 2019
                                 1. bere na vědomí

                                 změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010667, ze dne 8. 6. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004256 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010667, ze dne 21. 3.  2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                 61/5447                         30. 4. 2019
                                 2. rozhodla

                                 nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 66.037.466,42 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010030 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000254, ze dne 3. 4. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 2 a 3 předloženého materiálu

                                 61/5447                         30. 4. 2019
                                 3. rozhodla

                                 nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 57.351.314,22 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010332 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000290, ze dne 11. 4. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 4 a 5 předloženého materiálu

                                 61/5447                         30. 4. 2019
                                 4. rozhodla

                                 nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 52.080.326,19 Kč na financování projektu „Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek – Místek“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009454 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000238, ze dne 10. 12. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 6 a 7 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

                                  č. 54/4827 ze dne 8.1.2019

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  1. rozhodla

                                  navýšit finanční prostředky z rozpočtu kraje na akci „Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší“ o částku 3.000 tis. Kč

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  2. rozhodla

                                  vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje:

                                  a)    ve výši 350 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce prostor dílen“ realizovanou pro organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141

                                  b)   ve výši 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová“ realizovanou pro organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  3. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČO 47813172, o částku 150.000 Kč, s účelovým určením na opravu chodníku v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  4. schvaluje

                                  závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

                                  a)    Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 700.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce osvětlení tělocvičny“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                  b)   Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, ve výši 1.200.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce plynové kotelny“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  5. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

                                  a)    Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, o částku 1.300.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce přívodů vody a odpadů“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                  b)   Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČO 61989321, o částku 1.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Sanace suterénního zdiva budovy“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  6. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol.  6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  8.200 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3114 -

                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   

                                  pol.  5331 -

                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  150 tis. Kč

                                  na § 3121 -

                                  Gymnázia

                                   

                                  pol.  5171 -

                                  Opravy a udržování

                                  o

                                  1.650 tis. Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  1.800 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 3114 -

                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  1.300 tis. Kč

                                  na § 3121 -

                                  Gymnázia

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  1.350 tis. Kč

                                  na § 3122 -

                                  Střední odborné školy

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  350 tis. Kč

                                  na § 3123 -

                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  700 tis. Kč

                                  na § 3133 -

                                  Dětské domovy

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  1.000 tis. Kč

                                  na § 3147 -

                                  Domovy mládeže

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  1.200 tis. Kč

                                  na § 3231 -

                                  Základní umělecké školy

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  500 tis. Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  6.400 tis. Kč

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  7. rozhodla

                                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Výměna střešní krytiny a oprava fasády“ organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, ve výši 2.600.000,00 Kč

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  8. schvaluje

                                  snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 3.300.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna střešní krytiny a oprava fasády"

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  9. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizacím:

                                  a)    Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Opravy vnitřních povrchů na chodbách“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                  b)   Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 600.000,00 Kč s účelovým určením na obnovu vnitřního vybavení školy v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  10. rozhodla

                                  změnit u organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, název akce z původního názvu „Opravy vnitřních povrchů na chodbách“ na nový název „Opravy vnitřních povrchů na chodbách a v kancelářích“, s časovou použitelností do 31. 12. 2019 a rozšířit účel použití schválených neinvestičních finančních prostředků dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                  61/5448                         30. 4. 2019
                                  11. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3122 -

                                  Střední odborné školy

                                  pol.  5331 -

                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  700 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol.  6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  700 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                   61/5449                         30. 4. 2019
                                   1. zrušuje

                                   závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic na rok 2019 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, v Lichnově, IČO 00852732, ve výši 213.760,00 Kč s účelovým určením na realizaci projektu" Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019

                                   61/5449                         30. 4. 2019
                                   2. zrušuje

                                   závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic na rok 2019 organizaci Gymnázium Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601349, ve výši 78.800,00 Kč s účelovým určením na realizaci projektu "Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově" s časovou použitelností od 1. 1 2016 do 31. 12 2019

                                   61/5449                         30. 4. 2019
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3133 -

                                   Dětské domovy

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   213,76 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3133 -

                                   Dětské domovy

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   213,76 tis. Kč

                                   61/5449                         30. 4. 2019
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 6351 -

                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   78,80 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   78,80 tis. Kč

                                   61/5449                         30. 4. 2019
                                   5. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.962,02 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   21,78 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   1.940,24 tis. Kč

                                   61/5449                         30. 4. 2019
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   2.115,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   30,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   2.085,00 tis. Kč

                                   61/5449                         30. 4. 2019
                                   7. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   200,00 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    1. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 2143 -

                                    Cestovní ruch

                                    pol. 2111 -

                                    Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                    o

                                    3,88 tis. Kč

                                    pol. 2329 -

                                    Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                    o

                                    6,45 tis. Kč

                                    na § 2212 -

                                    Silnice

                                    pol. 2310 -

                                    Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                    o

                                    12,10 tis. Kč

                                    na § 2229 -

                                    Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    17,50 tis. Kč

                                    na § 2292 -

                                    Dopravní obslužnost veřejnými službami

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    1.054,77 tis. Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    19,24 tis. Kč

                                    na § 3419 -

                                    Ostatní sportovní činnost

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    5,32 tis. Kč

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    1,53 tis. Kč

                                    na § 3639 -

                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    2,10 tis. Kč

                                    na § 4329 -

                                    Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    100,00 tis. Kč

                                    na § 5171 -

                                    Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    3,18 tis. Kč

                                    na § 6113 -

                                    Zastupitelstva krajů

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    17,36 tis. Kč

                                    na § 6172 -

                                    Činnost regionální správy

                                    pol. 2111 -

                                    Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                    o

                                    0,19 tis. Kč

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    17,88 tis. Kč

                                    na § 6320 -

                                    Pojištění funkčně nespecifikované

                                    pol. 2322 -

                                    Přijaté pojistné náhrady

                                    o

                                    6,49 tis. Kč

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 2223 -

                                    Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                    o

                                    240,49 tis. Kč

                                    pol. 2227 -

                                    Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                    o

                                    108,68 tis. Kč

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    243,30 tis. Kč

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    5,00 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    1.865,46 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    1.865,46 tis. Kč

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    2. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu“ ve výši 198 tis. Kč

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    3. rozhodla

                                    navýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 198 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní kapitálové výdaje – činnost krajského úřadu“

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6172 -

                                    Činnost regionální správy

                                    pol. 6125 -

                                    Výpočetní technika

                                    o

                                    198,00 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje            

                                    na § 6172 -

                                    Činnost regionální správy

                                    pol. 6122 -

                                    Stroje, přístroje a zařízení

                                    o

                                    198,00 tis. Kč

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    5. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5042 -

                                    Odměny za užití počítačových programů

                                    o

                                    649,00 tis. Kč

                                    na § 3319 -

                                    Ostatní záležitosti kultury

                                    pol. 5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                    1.230,60 tis. Kč

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a  mládeže

                                    pol. 5321 -

                                    Neinvestiční transfery obcím

                                    o

                                    414,00 tis. Kč

                                    na § 5519 -

                                    Ostatní záležitosti požární ochrany

                                    pol. 5139 -

                                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                                    o

                                    451,90 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    2.745,50 tis. Kč

                                    a

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje            

                                    na § 5311 -

                                    Bezpečnost a veřejný pořádek

                                    pol. 6123 -

                                    Dopravní prostředky

                                    o

                                    252,97 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje            

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    2.998,47 tis. Kč

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    6. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    7. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4111 -

                                    Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                    o

                                    200,00 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6117 -

                                    Volby do Evropského parlamentu

                                    pol. 5011 -

                                    Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                    o

                                    130,00 tis. Kč

                                    pol. 5031

                                    Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                    o

                                    34,00 tis. Kč

                                    pol. 5032

                                    Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                    o

                                    12,00 tis. Kč

                                    pol. 5156 -

                                    Pohonné hmoty a maziva

                                    o

                                    8,00 tis. Kč

                                    pol. 5161 -

                                    Poštovní služby

                                    o

                                    4,00 tis. Kč

                                    pol. 5173 -

                                    Cestovné

                                    o

                                    8,00 tis. Kč

                                    pol. 5175 -

                                    Pohoštění

                                    o

                                    4,00 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    200,00 tis. Kč

                                    61/5450                         30. 4. 2019
                                    8. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 2293-

                                    Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                    pol. 5166 -

                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                    o

                                    500,00 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 2251 -

                                    Letiště

                                    pol. 5166 -

                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                    o

                                     500,00 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     61/5451                         30. 4. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost státního podniku Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o převod části pozemku parc. č. 366 ostatní plocha, v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     61/5451                         30. 4. 2019
                                     2. rozhodla

                                     o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                     část pozemku parc. č. 366 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 204-1332/2018 ze dne 28. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 366/2 vodní plocha, o výměře 11 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                      61/5452                         30. 4. 2019
                                      1. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, o částku 582.703 Kč s účelovým určením na odstranění následků pojistné události ze dne 11. 3. 2019, s časovou použitelností od 15. 3. 2019 do 31. 12. 2019

                                      61/5452                         30. 4. 2019
                                      2. rozhodla

                                      vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 582.703 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“

                                      61/5452                         30. 4. 2019
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      nedaňové příjmy

                                      na § 6320 -

                                      Pojištění funkčně nespecifikované

                                      pol. 2322 -

                                      Přijaté pojistné náhrady

                                      o

                                      582.703 Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      582.703 Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 31/2668 ze dne 6.2.2018

                                       61/5453                         30. 4. 2019
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03523/2018/IM ze dne 29. 3. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“, se zhotovitelem stavby – společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       61/5453                         30. 4. 2019
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol.  6901 -

                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                       o

                                       4.600 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 2212 -

                                       Silnice

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       4.600 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 59/5277 ze dne 26.3.2019

                                        61/5454                         30. 4. 2019
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol.  5137 -

                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                        o

                                        144 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        144 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 52/4723 ze dne 11.12.2018

                                         61/5455                         30. 4. 2019
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít dohodu o narovnání v rámci akce „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 52/4063 ze dne 23. 9. 2014

                                          61/5456                         30. 4. 2019
                                          1. rozhodla

                                          a)     změnit v usnesení rady kraje č. 52/4063 ze dne 23. 9. 2014 bod 2. písm. a) text

                                          „zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků, a to:

                                          pozemku parc. č. 428/15 zahrada,

                                          pozemku parc. č. 433/2 zahrada,

                                          pozemku parc. č. 436/1 zahrada,

                                          pozemku parc. č. 497 orná půda,

                                          pozemku parc. č. 568/25 ostatní plocha,

                                          pozemku parc. č. 568/27 orná půda,

                                          pozemku parc. č. 1092/3 ostatní plocha,

                                          pozemku parc. č. 1212/2 ostatní plocha,

                                          pozemku parc. č. 1212/4 ostatní plocha,

                                          pozemku parc. č. 1277/17 ostatní plocha,

                                          vše v k. ú. a obec Nošovice“

                                          na text

                                          „zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků, a to:

                                          pozemku parc. č. 500/3 trvalý travní porost,

                                          pozemku parc. č. 1092/3 ostatní plocha,

                                          pozemku parc. č. 1277/3 ostatní plocha,

                                          vše v k. ú. a obec Nošovice“,

                                          dle předloženého materiálu

                                          b)     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ev. č. 02325/2014/IM uzavřené dne 16. 10. 2014 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO 24729035, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                          61/5456                         30. 4. 2019
                                          2. souhlasí

                                          s umístěním a realizací stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV“ na pozemcích parc. č. 1468/1 a parc. č. 1468/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vítkov, dle předloženého materiálu

                                          61/5456                         30. 4. 2019
                                          3. rozhodla

                                          a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 1468/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1468/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Vítkov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků zemní kabelové vedení VN 22 kV a HDPE trubku s optickou infrastrukturou v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění zemního kabelového vedení VN 22 kV a HDPE trubky s optickou infrastrukturou, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                          b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

                                          61/5456                         30. 4. 2019
                                          4. rozhodla

                                          a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1129/24 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 2111-56/2019 ze dne 5. 3. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 1129/37 ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28938186, ve prospěch kraje, spočívající v právu cesty za účelem přístupu k zasakovacímu objektu umístěnému na pozemcích povinného

                                          b)     zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku parc. č. 1125 zahrada v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28938186, ve prospěch kraje, spočívající v právu odebírat užitkovou vodu ze zasakovacího objektu umístěného na služebném pozemku

                                          vše bezúplatně, na dobu neurčitou; kraj uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                          61/5456                         30. 4. 2019
                                          5. souhlasí

                                          s umístěním a realizací kamerového systému v/na části budovy č. p. 19, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 41 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

                                          61/5456                         30. 4. 2019
                                          6. rozhodla

                                          zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku parc. č. 41 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 19, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, Krnov, IČO 00601349, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v/na části budovy, která je součástí služebného pozemku, kamerový systém, a v právu vstupovat do budovy, která je součástí služebného pozemku, v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami, údržbou a odstraňováním kamerového systému, ve prospěch města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČO 00296139, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 40/3572 ze dne 12.6.2018

                                           61/5457                         30. 4. 2019
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4120943599 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 27/2457 ze dne 12. 12. 2017

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            1. rozhodla

                                            o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to:

                                            pozemek parc. č. 715/6 ostatní plocha o výměře 425 m2,

                                            část pozemku parc. č. 719/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a  nově označenou jako pozemek parc. č. 719/15 ostatní plocha o výměře 683 m2,

                                            část pozemku parc. č. 719/8 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 719/16 ostatní plocha o výměře 682 m2,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            2. rozhodla

                                            o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to:

                                            části pozemku parc. č. 642/7 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 642/13 ostatní plocha o výměře 1074 m2 a pozemek parc. č. 642/15 ostatní plocha o výměře 73 m2,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            3. rozhodla

                                            o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to:

                                            část pozemku parc. č. 623/91 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/153 ostatní plocha o výměře 27 m2,

                                            část pozemku parc. č. 623/92 ostatní plocha označenou jako díl „h“ o výměře 440 m2 a část pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 88 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 527 m2,

                                            část pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označená jako pozemek parc. č. 642/20 ostatní plocha o výměře 34 m2,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            4. bere na vědomí

                                            žádost spolku České centrum signálních zvířat, z. s., Dostojevského 1387/5, Nový Jičín, IČO 06006205, o darování nemovitého majetku uvedeného v bodě 5. tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            5. rozhodla

                                            o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodařené organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to:

                                            pozemek parc. č. 1909/29 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení,

                                            část pozemku parc. č. 1909/37 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1909/27 ostatní plocha, oba dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. a obci Kopřivnice

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            6. bere na vědomí

                                            žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, o odkoupení pozemku parc. č. st. 1245 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            7. rozhodla

                                            a)    záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to:

                                            pozemek parc. č. st. 1245 zastavěná plocha a nádvoří,

                                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                            vše v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou

                                            b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 7. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            8. bere na vědomí

                                            žádost města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, o dar nemovitých věcí v k. ú. a obci Město Albrechtice, specifikovaných v bodu 9. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            9. rozhodla

                                            o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, a to:

                                            pozemek parc. č. 309 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 584, občanská vybavenost, Město Albrechtice,

                                            pozemek parc. č. 311 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                            pozemek parc. č. 310/2 zahrada,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. a obci Město Albrechtice

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            10. bere na vědomí

                                            zájem statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava-Nová Ves, IČO 00845451, nabýt darem pozemek parc. č. 492/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                            61/5458                         30. 4. 2019
                                            11. rozhodla

                                            o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, a to:

                                            pozemek parc. č. 492/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                            v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 21/2274 ze dne 22.9.2016

                                             61/5459                         30. 4. 2019
                                             1. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2274 ze dne 22.9.2016, bod 1.

                                             61/5459                         30. 4. 2019
                                             2. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                             Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                             Termín: 13. 6. 2019


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 51/4558 ze dne 27.11.2018

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/145 ze dne 20.12.2012

                                              č. 23/1964 ze dne 29.2.2012

                                              61/5460                         30. 4. 2019
                                              1. bere na vědomí

                                              informaci o vyhodnocení úspor za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ za rok 2018 dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 59/5281 ze dne 26.03.2019

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 10/1090 ze dne 13.12.2018

                                               61/5461                         30. 4. 2019
                                               1. rozhodla

                                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to:

                                               pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  čp. 89, občanská vybavenost, Petřvald,

                                               pozemek parc. č. 8, zahrada,

                                               pozemek parc. č. 9, zahrada,

                                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                               vše v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald

                                               61/5461                         30. 4. 2019
                                               2. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout

                                               a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

                                               pozemek parc. č. 700, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 288, občanská vybavenost, Fulnek,

                                               pozemek parc. č. 706, ostatní plocha,

                                               pozemek parc. č. 736/2, ostatní plocha,

                                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                               vše v k. ú. a obec Fulnek

                                               do vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                               aa)  obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a vzdělávání, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                               ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                               ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                               ad) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                               ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                               b)   darovat Ideovou studii obnovy a funkčního využití kapucínského kláštera ve Fulneku zpracovanou společností Strnadová-Girsa spol. s.r.o., Dukelská 465/3, Čelákovice, IČO 04478916, a movité věci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, do vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861

                                               c)    vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písmeno a) a b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                               61/5461                         30. 4. 2019
                                               3. ukládá

                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                               předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                               Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                               Termín: 13. 6. 2019


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 52/4726 ze dne 11.12.2018

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                                61/5462                         30. 4. 2019
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                MORYS s.r.o.
                                                se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
                                                IČO: 42864771

                                                dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                61/5462                         30. 4. 2019
                                                2. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                445,53 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3315 -

                                                Činnosti muzeí a galerií

                                                pol.  6121 -

                                                Budovy, haly a stavby

                                                o

                                                445,53 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 61/5463                         30. 4. 2019
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost MDDr. Marka Kadlubiece, IČO 07733437, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 61/5463                         30. 4. 2019
                                                 2. rozhodla

                                                 neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 MDDr. Marku Kadlubiecovi, IČO 07733437, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Přístrojové vybavení zubní ordinace v Havířově – stomatologická souprava“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ze dne 27. 2. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  2. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „IX. Studentská konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 7. 5. 2019 do 31. 7. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  3. bere na vědomí

                                                  žádosti společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ze dne 12. 3. 2019 a 7. 3. 2019, dle příloh č. 4 a 7 předloženého materiálu

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  4. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 199 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace vzdělávacího kongresu „VIII. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  5. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „XXII. Slezský den sester“, s časovou použitelností od 20. 2. 2019 do 31. 8. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  6. bere na vědomí

                                                  žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ze dne 18. 3. 2019, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  7. rozhodla

                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 48 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Moravskoslezského kraje Zlatým křížem 2. třídy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  8. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3599 -

                                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                  pol. 5229 -

                                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                  o

                                                   

                                                  383 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3599 -

                                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                  pol. 5332 -

                                                  Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                  o

                                                  36 tis. Kč

                                                  pol. 5213 -

                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                  o

                                                  299 tis. Kč

                                                  pol. 5222 -

                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  48 tis. Kč

                                                  61/5464                         30. 4. 2019
                                                  9. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 2., 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                  Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                  Termín: 13. 6. 2019


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   61/5465                         30. 4. 2019
                                                   1. rozhodla

                                                   navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Pořízení zdravotnických přístrojů“ o částku 800 tis. Kč

                                                   61/5465                         30. 4. 2019
                                                   2. schvaluje

                                                   závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                   61/5465                         30. 4. 2019
                                                   3. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                   61/5465                         30. 4. 2019
                                                   4. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                   61/5465                         30. 4. 2019
                                                   5. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 6409 -

                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                   pol. 5901 -

                                                   Nespecifikované rezervy

                                                   o

                                                   500 tis. Kč

                                                   a

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 6409 -

                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                   pol. 6901 -

                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                   o

                                                   50.000 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   2.200 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   47.100 tis. Kč

                                                   na § 3526 -

                                                   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                                                   pol. 6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   1.200 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 59/5286 ze dne 26. 3. 2019

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   1. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 78.115,18 Kč na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   2. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 78.115,18 Kč na celkovou výši 1.294.700 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001702

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   investiční přijaté transfery

                                                   pol. 4216 -

                                                   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   78,11 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3533 -

                                                   Zdravotnická záchranná služba

                                                   pol. 6356 -

                                                   Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   78,11 tis. Kč

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   4. bere na vědomí

                                                   žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o finanční příspěvek na organizaci odborného semináře, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   5. rozhodla

                                                   snížit akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 30 tis. Kč

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   6. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 30 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci semináře „Rozvoj ošetřovatelství v intenzivní medicíně za posledních 50 let“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   7. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3599 -

                                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                   pol. 5229 -

                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                   o

                                                   30 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   30 tis. Kč

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   8. bere na vědomí

                                                   žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na pořízení zdravotnických přístrojů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   9. schvaluje

                                                   závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 4.000 tis. Kč, s účelovým určením na pořízení přístrojů pro Beskydské oční centrum v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   10. bere na vědomí

                                                   žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o změnu účelového určení příspěvku na provoz na rok 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   11. schvaluje

                                                   snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 15.000 tis. Kč, účelově určeného na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                   61/5466                         30. 4. 2019
                                                   12. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 15.000 tis. Kč, účelově určeného na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                    č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

                                                    č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

                                                    61/5467                         30. 4. 2019
                                                    1. schvaluje

                                                    aktualizaci rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) pro rok 2019 a plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2019 nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem ve formě příspěvkových organizací a organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                     č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017

                                                     č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                                     č. 49/4341 ze dne 23. 10. 2018

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informace o ekonomické činnosti a z oblasti zdravotní péče příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2018

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     2. bere na vědomí

                                                     zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2018 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     3. bere na vědomí

                                                     zprávy o činnosti interního auditu a výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2018

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     4. bere na vědomí

                                                     závěrečné inventarizační zápisy příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. 2018 s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     5. schvaluje

                                                     účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2018 dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     6. schvaluje

                                                     zlepšené výsledky hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů a převody na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“, dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     7. rozhodla

                                                     o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2018 převodem na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ u organizace:

                                                     a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

                                                     b)   Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

                                                     c)    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

                                                     d)   Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

                                                     e)    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

                                                     dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                     61/5468                         30. 4. 2019
                                                     8. souhlasí

                                                     s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 500 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      61/5469                         30. 4. 2019
                                                      1. rozhodla

                                                      předat příspěvkové organizaci v odvětví zdravotnictví

                                                      a.    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188

                                                      b.    Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242

                                                      c.    Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896

                                                      d.    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853

                                                      e.    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750

                                                      f.     Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641

                                                      k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019

                                                       61/5470                         30. 4. 2019
                                                       1. rozhodla

                                                       změnit termín plnění usnesení rady kraje č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019, v bodě 11., z termínu „duben 2019“ na „květen 2019“


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006

                                                        č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

                                                        61/5471                         30. 4. 2019
                                                        1. schvaluje

                                                        Doplněk č. 9 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, které zřizuje Moravskoslezský kraj, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, s účinností od 1. 5. 2019


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

                                                         61/5472                         30. 4. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení za období leden‑březen 2019


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                          61/5473                         30. 4. 2019
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižuje

                                                          dlouhodobé financování

                                                          pol. 8124 -

                                                          Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                          o

                                                          12.420,16 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          2.962,99 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          investiční přijaté transfery

                                                          pol. 4216 -

                                                          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          9.852,50 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižuje

                                                          dlouhodobé financování

                                                          pol. 8123 -

                                                          Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                          o

                                                          6.173,06 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3122 -

                                                          Střední odborné školy

                                                          pol.  5137 -

                                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                          o

                                                          33,74 tis. Kč

                                                          pol.  5168 -

                                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                          o

                                                          11,03 tis. Kč

                                                          pol.  5172 -

                                                          Programové vybavení

                                                          o

                                                          6,95 tis. Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol.  5137 -

                                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                          o

                                                          3,37 tis. Kč

                                                          pol.  5168 -

                                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                          o

                                                          1,57 tis. Kč

                                                          na § 4319 -

                                                          Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                          pol.  5164 -

                                                          Nájemné

                                                          o

                                                          32,95 tis. Kč

                                                          pol.  5167 -

                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                          o

                                                          42,26 tis. Kč

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          347,96 tis. Kč

                                                          pol.  5175 -

                                                          Pohoštění

                                                          o

                                                          19,00 tis. Kč

                                                          pol.  5194 -

                                                          Věcné dary

                                                          o

                                                          80,68 tis. Kč

                                                          na § 4379 -

                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          160,43 tis. Kč

                                                          na § 4399 -

                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          385,28 tis. Kč

                                                          CELKEM

                                                          o

                                                          1.125,22 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3122 -

                                                          Střední odborné školy

                                                          pol.  6111 -

                                                          Programové vybavení

                                                          o

                                                          7,93 tis. Kč

                                                          pol.  6121 -

                                                          Budovy, haly a stavby

                                                          o

                                                          504,76 tis. Kč

                                                          pol.  6122 -

                                                          Stroje, přístroje a zařízení

                                                          o

                                                          144,77 tis. Kč

                                                          pol.  6125 -

                                                          Výpočetní technika

                                                          o

                                                          946,11 tis. Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol.  6121 -

                                                          Budovy, haly a stavby

                                                          o

                                                          41,76 tis. Kč

                                                          pol.  6122 -

                                                          Stroje, přístroje a zařízení

                                                          o

                                                          5.326,29 tis. Kč

                                                          CELKEM

                                                          o

                                                          6.971,62 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          nedaňové příjmy

                                                          na § 4357 -

                                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                          pol.  2324 -

                                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                          o

                                                          250,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol. 4152 -

                                                          Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                                          o

                                                          306,95 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4379 -

                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                          pol.  5167 -

                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                          o

                                                          336,73 tis. Kč

                                                          na § 5511 -

                                                          Požární ochrana – profesionální část

                                                          pol.  5167 -

                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                          o

                                                          700,00 tis. Kč

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          323,72 tis. Kč

                                                          pol.  5173 -

                                                          Cestovné

                                                          o

                                                          200,00 tis. Kč

                                                          na § 6402 -

                                                          Finanční vypořádání minulých let

                                                          pol.  5364 -

                                                          Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                          o

                                                          490,14 tis. Kč

                                                          CELKEM

                                                          o

                                                          2.050,59 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 6409 -

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol.  6901 -

                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                          o

                                                          34,81 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                                                           61/5474                         30. 4. 2019
                                                           1. bere na vědomí

                                                           informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                                                           61/5474                         30. 4. 2019
                                                           2. zmocňuje

                                                           Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015

                                                            61/5475                         30. 4. 2019
                                                            1. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            vzít na vědomí informaci o financování projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811, dle předloženého materiálu

                                                            61/5475                         30. 4. 2019
                                                            2. ukládá

                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                            předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                            Zodp.: Jan Krkoška

                                                            Termín: 13. 6. 2019


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 44/3868 ze dne 7.8.2018

                                                             č. 24/2124 ze dne 7.11.2017

                                                             č. 32/2854 ze dne 27.2.2018

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             1. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol.  4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             8.401,01 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4379 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                             pol.  5021 -

                                                             Ostatní osobní výdaje

                                                             o

                                                             350,00 tis. Kč

                                                             pol.  5031 -

                                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                             a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                             o

                                                             87,50 tis. Kč

                                                             pol.  5032 -

                                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                             o

                                                             31,50 tis. Kč

                                                             pol.  5038 -

                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                             o

                                                             1,47 tis. Kč

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             7.930,54 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             8.401,01 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             2. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 5511 -

                                                             Požární ochrana  - profesionální část

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             26,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 5511 -

                                                             Požární ochrana  - profesionální část

                                                             pol.  5131 -

                                                             Potraviny

                                                             o

                                                             26,00 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             100,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol.  5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                             100,00 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             4. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4379 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             20,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4379 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                             pol.  5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                             20,00 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             5. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4354 -

                                                             Chráněné bydlení

                                                             pol.  5137 -

                                                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                             o

                                                             100,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 4354 -

                                                             Chráněné bydlení

                                                             pol.  6121 -

                                                             Budovy, haly a stavby

                                                             o

                                                             100,00 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             6. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol.  4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             189,58 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 6172 -

                                                             Činnost regionální správy

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             189,58 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             7. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4359 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             116,50 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4359 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                             pol.  5011

                                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                             o

                                                             45,00 tis. Kč

                                                             pol.  5021 -

                                                             Ostatní osobní výdaje

                                                             o

                                                             32,00 tis. Kč

                                                             pol.  5031 -

                                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                             a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                             o

                                                             11,25 tis. Kč

                                                             pol.  5032 -

                                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                             o

                                                             4,05 tis. Kč

                                                             pol.  5038 -

                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                             o

                                                             0,20 tis. Kč

                                                             pol.  5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                             4,00 tis. Kč

                                                             pol.  5173 -

                                                             Cestovné

                                                             o

                                                             5,00 tis. Kč

                                                             pol.  5175 -

                                                             Pohoštění

                                                             o

                                                             15,00 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             116,50 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             8. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3749 -

                                                             Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             15,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3749 -

                                                             Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                                             pol.  5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                             15,00 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             9. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 ve výši 62.416,20 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“, reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000024 s časovou použitelností do 30. 6. 2019

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             10. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4312 -

                                                             Odborné sociální poradenství

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             1,80 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4312 -

                                                             Odborné sociální poradenství

                                                             pol.  5038 -

                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                             o

                                                             1,80 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             11. rozhodla

                                                             zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 1.468,75 tis. Kč z 341.282,00 tis. Kč na 342.750,75 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             12. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol.  4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             7,02 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4319 -

                                                             Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             7,02 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             13. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4379 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                             pol.  5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                             237,50 tis. Kč

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             404,31 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             641,81 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 6402 -

                                                             Finanční vypořádání minulých let

                                                             pol.  5364 -

                                                             Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                             o

                                                             641,81 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             14. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4339 -

                                                             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                             pol.  5021 -

                                                             Ostatní osobní výdaje

                                                             o

                                                             11,37 tis. Kč

                                                             pol.  5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                             160,10 tis. Kč

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             1.311,76 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             1.483,23 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 6402 -

                                                             Finanční vypořádání minulých let

                                                             pol.  5364 -

                                                             Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                             o

                                                             1.483,23 tis. Kč

                                                             61/5476                         30. 4. 2019
                                                             15. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3123 -

                                                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                             pol.  6121 -

                                                             Budovy, haly a stavby

                                                             o

                                                             9,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3123 -

                                                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                             pol.  5123 -

                                                             Podlimitní technické zhodnocení

                                                             o

                                                             9,00 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje
                                                              č. 26/2385 ze dne 5.12.2017
                                                              č. 58/5226 ze dne 11.3.2019
                                                              č. 33/2992 ze dne 12.3.2018
                                                              č. 22/1973 ze dne 10.10.2017
                                                              č. 35/3074 ze dne 27.3.2018
                                                              č. 37/3219 ze dne 24.4.2018
                                                              č. 31/2721 ze dne 6.2.2018
                                                              č. 54/4837 ze dne 8.1.2019
                                                              č. 36/3132 ze dne 10.4.2018
                                                              č. 39/3473 ze dne 29.5.2018
                                                              č. 25/2268 ze dne 21.11.2017
                                                              č. 29/2556 ze dne 9.1.2018
                                                              č. 23/2059 ze dne 24.10.2017
                                                              č. 32/2861 ze dne 27.2.2018
                                                              č. 30/2630 ze dne 23.1.2018
                                                              č. 42/3764 ze dne 17.7.2018
                                                              č. 38/3324 ze dne 15.5.2018
                                                              č. 51/4605 ze dne 27.11.2018
                                                              č. 40/3590 ze dne 12.6.2018
                                                              č. 49/4348 ze dne 23.10.2018
                                                              č. 47/4183 ze dne 25.9.2018
                                                              č. 27/2480 ze dne 12.12.2017
                                                              č. 21/1911 ze dne 26.9.2017
                                                              č. 45/4004 ze dne 28.8.2018
                                                              č. 46/4102 ze dne 11.9.2018
                                                              č. 44/3883 ze dne 7.8.2018
                                                              č. 16/1383 ze dne 27.6.2017
                                                              č. 24/2131 ze dne 7.11.2017

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje
                                                              č. 17/1762 ze dne 17.12.2015
                                                              č. 6/608 ze dne 14.12.2017
                                                              č. 8/896 ze dne 14.6.2018

                                                              61/5477                         30. 4. 2019
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 2 až 37 předloženého materiálu

                                                              61/5477                         30. 4. 2019
                                                              2. rozhodla

                                                              schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace nebo smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 38 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 17/1759 ze dne 17. 12. 2015

                                                               61/5478                         30. 4. 2019
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO 47673168, o prodloužení doby realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               61/5478                         30. 4. 2019
                                                               2. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00020/2016/RRC s Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               61/5478                         30. 4. 2019
                                                               3. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                               Zodp.: Jan Krkoška

                                                               Termín: 13. 6. 2019


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 191/6995 ze dne 3. 9. 2008

                                                                č. 46/2434 ze dne 20. 1. 2010

                                                                61/5479                         30. 4. 2019
                                                                1. rozhodla

                                                                uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a subjektem Letiště Ostrava, a.s., jako obdarovaným, jejímž předmětem je 1 ks plazmové obrazovky Full HD Televizor 50ʺ – Pioneer PDP-LX5090 s příslušenstvím, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 1. rozhodla

                                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 1.000.000 Kč a akce „Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“ ve výši 1.500.000 Kč

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 2. rozhodla

                                                                 navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 2.500.000 Kč

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5164 -

                                                                 Nájemné

                                                                 o

                                                                 1.000 tis. Kč

                                                                 pol. 5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 1.500 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 2.500 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 6129 -

                                                                 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                                                                 o

                                                                 2.500 tis. Kč

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3639 -

                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                 pol. 5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 12,6 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3639 -

                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                 pol. 5173 -

                                                                 Cestovné

                                                                 o

                                                                 12,6 tis. Kč

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 5. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3713 -

                                                                 Změny technologií vytápění

                                                                 pol. 5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 130,0 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3713 -

                                                                 Změny technologií vytápění

                                                                 pol. 6371 -

                                                                 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                                                 o

                                                                 40,0 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3713 -

                                                                 Změny technologií vytápění

                                                                 pol. 5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                 o

                                                                 130,0 tis. Kč

                                                                 pol. 5175 -

                                                                 Pohoštění

                                                                 o

                                                                 40,0 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 170,0 tis. Kč

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 6. rozhodla

                                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 108.900Kč

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 7. rozhodla

                                                                 navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 108.900 Kč

                                                                 61/5480                         30. 4. 2019
                                                                 8. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5164 -

                                                                 Nájemné

                                                                 o

                                                                 108,9 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 6119 -

                                                                 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                                                                 o

                                                                 108,9 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  61/5481                         30. 4. 2019
                                                                  1. rozhodla

                                                                  uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jihomoravským krajem, IČO 70888337, a Zlínským krajem, IČO 70891320, jejímž účelem je dohoda o společném postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a společném výkonu zadavatelských činností při výběru dodavatele informační publikace „Morava a Slezsko (ne)tradiční“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu Foodfest, s.r.o., IČO 03283844, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Hudební produkce a program na Garden Food & Art festivalu Ostrava 2019“

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Foodfest, s.r.o., IČO 03283844, na projekt „Hudební produkce a program na Garden Food & Art festivalu Ostrava 2019“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   3. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu Spolek Foodfest, IČO 05669693, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Garden Food & Art Festival Ostrava 2019“

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   4. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Spolek Foodfest, IČO 05669693, na projekt „Garden Food & Art Festival Ostrava 2019“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   200 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5222 -

                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   200 tis. Kč

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   6. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 70.000 Kč na projekt „Lyžařské a snowboardové závody ZŠ okresu Bruntál“

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   7. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 70.000 Kč subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, na projekt „Lyžařské a snowboardové závody ZŠ okresu Bruntál“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   8. rozhodla

                                                                   snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 70.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 70.000 Kč

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   9. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   70 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 3419 -

                                                                   Ostatní sportovní činnost

                                                                   pol. 5222 -

                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   70 tis. Kč

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   10. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 57.000 Kč na projekt „Poznej Moravskoslezský kraj na 4,5 km“

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   11. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 57.000 Kč subjektu Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, na projekt „Poznej Moravskoslezský kraj na 4,5 km“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   12. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   57 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5321 -

                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                   o

                                                                   57 tis. Kč

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   13. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu FEMININE s.r.o., IČO 25963261, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2019“

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   14. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 200.000 Kč subjektu FEMININE s.r.o., IČO 25963261, na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   15. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s., IČO 70632626, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE“

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   16. rozhodla

                                                                   poskytnout investiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s., IČO 70632626, na projekt „MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   17. rozhodla

                                                                   navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 150.000 Kč

                                                                   61/5482                         30. 4. 2019
                                                                   18. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   150 tis. Kč

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5213-

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   50 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   200 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 6322 -

                                                                   Investiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   200 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    61/5483                         30. 4. 2019
                                                                    1. rozhodla

                                                                    o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    61/5483                         30. 4. 2019
                                                                    2. rozhodla

                                                                    vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

                                                                     č. 4/257 ze dne 22.12.2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

                                                                     č. 3/177 ze dne 16.3.2017

                                                                     61/5484                         30. 4. 2019
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     a)    žádost obce Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     b)   žádost obce Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                     61/5484                         30. 4. 2019
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2017

                                                                     61/5484                         30. 4. 2019
                                                                     3. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout

                                                                     a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                     b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                     61/5484                         30. 4. 2019
                                                                     4. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana

                                                                     předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                                     Termín: 13. 6. 2019


                                                                      Rada kraje

                                                                      61/5485                         30. 4. 2019
                                                                      1. rozhodla

                                                                      uzavřít podlicenční smlouvu se společností Moravskoslezské investice a development, a.s., IČ 47673168, k převzetí výstupů projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      61/5485                         30. 4. 2019
                                                                      2. rozhodla

                                                                      uzavřít podlicenční smlouvu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČ 25379631, k předání výstupů projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ za účelem propagace inovačního prostředí Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 29/2534 ze dne 9. 1. 2018

                                                                       61/5486                         30. 4. 2019
                                                                       1. rozhodla

                                                                       uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti zavedení ISMS na krajském úřadě,  se společností Versa Systems s. r. o., se sídlem Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25891863, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        21/1903 ze dne 26. 9. 2017

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        21/2237 ze dne 22. 9. 2016

                                                                        61/5487                         30. 4. 2019
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000309, ze dne 21. 12. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002531 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 5. 4. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                         61/5488                         30. 4. 2019
                                                                         1. schvaluje

                                                                         podmínky dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         61/5488                         30. 4. 2019
                                                                         2. rozhodla

                                                                         vyhlásit dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ s účinností ke dni 1. 5. 2019 dle předloženého materiálu

                                                                         61/5488                         30. 4. 2019
                                                                         3. rozhodla

                                                                         vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 s účelovým určením na dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ ve výši 20.000.000 Kč

                                                                         61/5488                         30. 4. 2019
                                                                         4. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 6409 -

                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                         pol. 5901 -

                                                                         Nespecifikované rezervy

                                                                         o

                                                                         20.000 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         kapitálové výdaje

                                                                         na § 3636 -

                                                                         Územní rozvoj

                                                                         pol. 6341 -

                                                                         Investiční transfery obcím

                                                                         o

                                                                         20.000 tis. Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 44/3874 ze dne 7. 8. 2018

                                                                          č. 25/2257 ze dne 21. 11. 2017

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 6/599 ze dne 14. 12. 2017

                                                                          61/5489                         30. 4. 2019
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D040000052 ze dne 5. 3. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 k projektu „Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK II“, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000106 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 28. 3. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                          61/5489                         30. 4. 2019
                                                                          2. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                          pol.  4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                          ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          1.000,00 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3639 -

                                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                          pol.  5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          3.046,33 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3639 -

                                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                          pol.  5011 -

                                                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                          o

                                                                          1.293,75 tis. Kč

                                                                          pol.  5021 -

                                                                          Ostatní osobní výdaje

                                                                          o

                                                                          1.403,70 tis. Kč

                                                                          pol.  5031 -

                                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                          o

                                                                          552,60 tis. Kč

                                                                          pol.  5032 -

                                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                          o

                                                                          200,25 tis. Kč

                                                                          pol.  5038 -

                                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                          o

                                                                          2,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5164 -

                                                                          Nájemné

                                                                          o

                                                                          25,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5166 -

                                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                          o

                                                                          514,03 tis. Kč

                                                                          pol.  5173 -

                                                                          Cestovné

                                                                          o

                                                                          10,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5175 -

                                                                          Pohoštění

                                                                          o

                                                                          45,00 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          4.046,33 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 51/4604 ze dne 27. 11. 2018

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1126 ze dne 13. 12. 2018

                                                                           61/5490                         30. 4. 2019
                                                                           1. rozhodla

                                                                           předložit žádost o podporu pro projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ připravovaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

                                                                           61/5490                         30. 4. 2019
                                                                           2. rozhodla

                                                                           stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ připravovaný do Integrovaného regionálního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

                                                                           61/5490                         30. 4. 2019
                                                                           3. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2019 – 2021 ve výši 2.500.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                           61/5490                         30. 4. 2019
                                                                           4. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2022 – 2026 v maximální výši 220.000 Kč

                                                                           61/5490                         30. 4. 2019
                                                                           5. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit návrh dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                                                           Termín: 13. 6. 2019


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                            61/5491                         30. 4. 2019
                                                                            1. rozhodla

                                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 120.794 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                            61/5491                         30. 4. 2019
                                                                            2. rozhodla

                                                                            navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 120.794 Kč

                                                                            61/5491                         30. 4. 2019
                                                                            3. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            přijaté transfery

                                                                            pol.  4111 -

                                                                            Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                             o

                                                                            120.794 Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3741 -

                                                                            Ochrana druhů a stanovišť

                                                                            pol.  5811 -

                                                                            Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                                             o

                                                                            120.794 Kč

                                                                            61/5491                         30. 4. 2019
                                                                            4. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3769 -

                                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                            pol.  5166 -

                                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                            o

                                                                            175 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3769 -

                                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                            pol.  5168 -

                                                                            Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                                                            o

                                                                            175 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná ze dne 11. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt CACT ohařů 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             2. rozhodla

                                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná, IČO 67777252, na projekt CACT ohařů 2019 ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2019 do dne 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             3. bere na vědomí

                                                                             žádost spolku Moravský lesnický klastr, z. s., ze dne 5. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             4. rozhodla

                                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravský lesnický klastr, z. s., IČO 22858351, na projekt Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2019 ve výši maximálně 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2019 do dne 29. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             5. bere na vědomí

                                                                             žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 28. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt MČR v RT juniorů a žáků v Havířově, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             6. rozhodla

                                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt MČR v RT juniorů a žáků v Havířově ve výši maximálně 20.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2019 do dne 31. 7. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             7. bere na vědomí

                                                                             žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 28. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Krajské finále celostátní soutěže Zlatá udice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                             61/5492                         30. 4. 2019
                                                                             8. rozhodla

                                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt Krajské finále celostátní soutěže Zlatá udice ve výši maximálně 20.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 2. 2019 do dne 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              61/5493                         30. 4. 2019
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost pobočného spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů ze dne 28. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Tour de Aleje 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              61/5493                         30. 4. 2019
                                                                              2. rozhodla

                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČO 70947261, na projekt Tour de Aleje 2019 ve výši 20.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 30. 9. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               61/5494                         30. 4. 2019
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               a)    vzdání se vedoucího pracovního místa PhDr. Věry Podhorné, ředitelky organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, dnem 31. 8. 2019

                                                                               b)   vzdání se vedoucího pracovního místa PhDr. Aleny Kostelné, ředitelky organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370, dnem 31. 8. 2019


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 57/5161 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                61/5495                         30. 4. 2019
                                                                                1. rozhodla

                                                                                vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 59/5315 ze dne 26. 3. 2019

                                                                                 61/5496                         30. 4. 2019
                                                                                 1. jmenuje

                                                                                 komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace:

                                                                                 předseda konkurzní komise:

                                                                                 Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                                 členové:

                                                                                 Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                                 PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                                 náhradník:

                                                                                 Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                                                                 Mgr. Daniel Kašička, ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                                 náhradník:

                                                                                 Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                                 RNDr. Libor Kubica – školní inspektor České školní inspekce

                                                                                 Mgr. Lenka Maradová – pedagogický pracovník školy

                                                                                 Mgr. Bronislav Koňařík – člen školské rady

                                                                                 náhradník:

                                                                                 Vladimír Jedlička – náhradník člena školské rady

                                                                                 v případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                                 v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 56/5017 ze dne 12. 2. 2019

                                                                                  61/5497                         30. 4. 2019
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  dopis radě kraje doručený dne 2. 4. 2019 ve věci podpory ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  61/5497                         30. 4. 2019
                                                                                  2. souhlasí

                                                                                  s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   61/5498                         30. 4. 2019
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                   61/5498                         30. 4. 2019
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                   61/5498                         30. 4. 2019
                                                                                   3. rozhodla

                                                                                   zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                   61/5498                         30. 4. 2019
                                                                                   4. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3299 -

                                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    

                                                                                   pol. 5901 -

                                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                                   o

                                                                                   9.278.134.069 Kč

                                                                                    

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                    

                                                                                   na § 3111 -

                                                                                   Mateřské školy

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   903.424 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   1.434.298.133 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3112 -

                                                                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   56.728.195 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3113 -

                                                                                   Základní školy

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   29.982.158 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   3.371.365.313 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3114 -

                                                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   265.090.889 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   17.679.998 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3117 -

                                                                                   První stupeň základních škol

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   378.628.717 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3121 -

                                                                                   Gymnázia

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                    485.641.402 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   5.745.126 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3122 -

                                                                                   Střední odborné školy

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   790.677.433 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3123 -

                                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                    357.480.052 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3124 -

                                                                                   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   129.535.002 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3126 -

                                                                                   Konzervatoře

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   56.006.803 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3133 -

                                                                                   Dětské domovy

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   159.376.233 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3141 -

                                                                                   Školní stravování

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                    86.918.056 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   532.803.539 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3143 -

                                                                                   Školní družiny a kluby

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   27.889.342 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   384.159.758 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3145 -

                                                                                   Internáty

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   7.099.043 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3146 -

                                                                                   Zařízení výchovného poradenství

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   85.924.927 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3147 -

                                                                                   Domovy mládeže

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   47.445.261 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3150 -

                                                                                   Vyšší odborné školy

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   33.752.025 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3231 -

                                                                                   Základní umělecké školy

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   364.960.373 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   54.258.342 Kč

                                                                                    

                                                                                   na § 3233 -

                                                                                   Střediska volného času

                                                                                    

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   5.557.748 Kč

                                                                                    

                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   108.226.777 Kč

                                                                                    

                                                                                   Celkem

                                                                                   9.278.134.069 Kč

                                                                                    

                                                                                   61/5498                         30. 4. 2019
                                                                                   5. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                                                   61/5498                         30. 4. 2019
                                                                                   6. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3299 -

                                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                   pol. 5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   30.286.000 Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3114 -

                                                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                   pol. 5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   745.000 Kč

                                                                                   na § 3121 -

                                                                                   Gymnázia

                                                                                   pol. 5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   281.000 Kč

                                                                                   na § 3122 -

                                                                                   Střední odborné školy

                                                                                   pol. 5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   5.681.000 Kč

                                                                                   na § 3123 -

                                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                   pol. 5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   21.743.000 Kč

                                                                                   na § 3233 -

                                                                                   Střediska volného času

                                                                                   pol. 5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   1.836.000 Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   30.286.000 Kč


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 49/4360 ze dne 23. 10. 2018

                                                                                   61/5499                         30. 4. 2019
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   a)    vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Marcely Cackové, ředitelky organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, dnem 30. 4. 2019

                                                                                   b)   informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Květoslava Bobalová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                                                   61/5499                         30. 4. 2019
                                                                                   2. stanoví

                                                                                   a)    s účinností od 1. 5. 2019

                                                                                   plat Květoslavě Bobalové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   b)   odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    61/5500                         30. 4. 2019
                                                                                    1. souhlasí

                                                                                    s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce chemické laboratoře a přípravny“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1498, část obce Frýdlant, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 535/23, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00601403, dle předloženého materiálu

                                                                                    61/5500                         30. 4. 2019
                                                                                    2. souhlasí

                                                                                    s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „SŠP KRNOV - stavební úpravy a změna užívání části 2. NP objektu“  na nemovité věci kraje, a to v budově  č. p. 2458, část obce Pod Bezručovým vrchem, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 334/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, předané k hospodaření organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21c, Krnov, IČO 00846279, dle předloženého materiálu

                                                                                    61/5500                         30. 4. 2019
                                                                                    3. souhlasí

                                                                                    s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 306 – I. etapa“ na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 1112, část obce Vítkovice, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 177/8, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, dle předloženého materiálu

                                                                                    61/5500                         30. 4. 2019
                                                                                    4. souhlasí

                                                                                    s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce podlah tělocvičen“ na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 1429, část obce Hrabůvka, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava, IČO 00842745, dle předloženého materiálu

                                                                                    61/5500                         30. 4. 2019
                                                                                    5. souhlasí

                                                                                    s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy salonku restaurace Terasa“ na nemovité věci kraje, a to budově č. p. 1729, občanská vybavenost, která stojí na pozemcích parc. č. st. 2486, st. 2492, st. 2498, v 
                                                                                    k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, předané k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace, IČO 72547651, dle předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     1. rozhodla

                                                                                     nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                                     a)    individuální projekt Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 1.648.210,61 Kč

                                                                                     b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 778.848,80 Kč

                                                                                     c)    dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 ve výši 357.600 Kč

                                                                                     dle předloženého materiálu

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     2. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, s účelovým určením na financování projektu „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695), o částku 152.085,60 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     3. schvaluje

                                                                                     závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, s účelovým určením na financování projektu „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695), ve výši 1.496.125,01 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     4. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     zvyšují

                                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                                     pol. 4116 -

                                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                     o

                                                                                     152.087 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     investiční přijaté transfery

                                                                                     pol. 4216 -

                                                                                     Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                     o

                                                                                     1.496.126 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3123 -

                                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                     pol. 5336 -

                                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     152.087 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 3123 -

                                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                     pol. 6356 -

                                                                                     Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     1.496.126 Kč

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     5. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     6. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     zvyšují

                                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                                     pol. 4116 -

                                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                     o

                                                                                     778.851 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3123 -

                                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                     pol. 5336 -

                                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     334.002 Kč

                                                                                     na § 3231 -

                                                                                     Základní umělecké školy

                                                                                     pol. 5336 -

                                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     444.849 Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     778.851 Kč

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     7. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 příspěvkovým organizacím:

                                                                                     a)    Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, na realizaci projektu „One…“ (evid. č. projektu PRCH-IP-0003/2019) o částku 170.000 Kč

                                                                                     b)   Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, „Vytvoření zdravého klimatu mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich učiteli“ (evid. č. projektu PRCH-IP-0087/2019) o částku 102.600 Kč

                                                                                     c)    Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, „V bezpečí se dobře učí“ (evid. č. projektu PRCH-IP-0059/2019) o částku 85.000 Kč

                                                                                     s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     8. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     zvyšují

                                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                                     pol. 4116 -

                                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                     o

                                                                                     357.600 Kč 

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3541 -

                                                                                     Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                                     pol. 5336 -

                                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     357.600 Kč 

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     9. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na výdaje spojené s účastí žáků na gastronomickém kurzu korejské kuchyně v Ulsanu v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 8. 2019

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     10. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3299 -

                                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     26.500 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3122 -

                                                                                     Střední odborné školy

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     7.950 Kč

                                                                                     na § 3123 -

                                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     18.550 Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     26.500 Kč

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     11. rozhodla

                                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 138.160 Kč

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     12. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, o částku 265.000 Kč s účelovým určením na obnovu a doplnění zařízení školní jídelny a výdejen v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     13. schvaluje

                                                                                     závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, ve výši 595.000 Kč s účelovým určením na obnovu a doplnění zařízení školní jídelny a výdejen v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     14. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     zvyšují

                                                                                     daňové příjmy

                                                                                     pol. 1361 -

                                                                                     Správní poplatky

                                                                                     o

                                                                                     64.200 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     nedaňové příjmy

                                                                                     na § 6409 -

                                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                     pol. 2229 -

                                                                                     Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                     o

                                                                                     73.960 Kč

                                                                                     a

                                                                                     snižují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 3299 -

                                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                     pol. 6351 -

                                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     721.840 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3122 -

                                                                                     Střední odborné školy

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     265.000 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 3122 -

                                                                                     Střední odborné školy

                                                                                     pol. 6351 -

                                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     595.000 Kč

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     15. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje:

                                                                                     a)  Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, IČO 47813121, o částku 63.000 Kč s účelovým určením na nákup videotelefonů pro otevírání dveří v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“

                                                                                     b)  Gymnázium Hladnov  a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 140.000 Kč s účelovým určením na pořízení kamerového systému včetně záznamového zařízení v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení

                                                                                     s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     16. schvaluje

                                                                                     závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic příspěvkové organizaci kraje Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, ve výši 60.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení budovy školy v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     17. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3299 -

                                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     263.000 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3121 -

                                                                                     Gymnázia

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     140.000 Kč

                                                                                     na § 3122 -

                                                                                     Střední odborné školy

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     63.000 Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     203.000 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 3121 -

                                                                                     Gymnázia

                                                                                     pol. 6351 -

                                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     60.000 Kč

                                                                                     61/5501                         30. 4. 2019
                                                                                     18. souhlasí

                                                                                     s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

                                                                                     a)    Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, ve výši 500.000 Kč na akci „Klavírní křídlo – 2 ks“

                                                                                     b)   Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace IČO 63731983 ve výši 230.000 Kč na akci „Klimatizace do učeben 14, 15, 16, 17“

                                                                                     c)    Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  IČO 00601322, ve výši 392.000 Kč na akci „Zakoupení elektrické multifunkční pánve do školní kuchyně“

                                                                                     d)   Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, příspěvková organizace, IČO 00849910, ve výši 45.000 Kč na posílení zdrojů na akci „Pořízení koncertního akordeonu“


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                     61/5502                         30. 4. 2019
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                                     61/5502                         30. 4. 2019
                                                                                     2. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                                     a)    Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Podpora talentů – Regionální sportovní hry dětských domovů 2019“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                     b)   Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na soutěži ISF World Schools Chamionship Athletics 2019 s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019

                                                                                     c)    Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, o částku 35.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním sportovního oblečení na „Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019“ v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství  - příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019

                                                                                     61/5502                         30. 4. 2019
                                                                                     3. rozhodla

                                                                                     snížit akci rozpočtu kraje „Hry Olympiády dětí a mládeže“ o částku 35 tis. Kč

                                                                                     61/5502                         30. 4. 2019
                                                                                     4. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3419 -

                                                                                     Ostatní sportovní činnost

                                                                                     pol. 5134 -

                                                                                     Prádlo, oděv a obuv

                                                                                     o

                                                                                     35 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3419 -

                                                                                     Ostatní sportovní činnost

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     35 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                      61/5503                         30. 4. 2019
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

                                                                                      61/5503                         30. 4. 2019
                                                                                      2. vyhlašuje

                                                                                      dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva“ s účinností ke dni 2. 5. 2019

                                                                                      61/5503                         30. 4. 2019
                                                                                      3. zřizuje

                                                                                      monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                       61/5504                         30. 4. 2019
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 předloženého materiálu

                                                                                       61/5504                         30. 4. 2019
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                       a)    Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Organizace kvalifikačního utkání v házené mužů“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019

                                                                                       b)   Spolek Taneční klub TREND Ostrava, IČO 65497945, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořádání taneční ligy juniorů a mládeže 2019 a Ostrava Open 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                       c)    Ing. Pavol Lupták, narozen **********, bydliště **********, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní horolezecká expedice K2 2019“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019

                                                                                       d)   Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, ve výši 95.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Žádost na podporu cvičenců Moravskoslezského kraje na světové gymnaestrádě "WORLD gymnaestráda 2019"“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                       e)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, ve výši 105.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora činnosti Moravskoslezské krajské asociace Sport pro všechny, z. s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                       f)     Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s., IČO 66739705, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celoroční činnost Univerzitního sportovního klubu Slávie Ostravská univerzita“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                       g)   SWANKY, spolek, IČO 22766421, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava na kolečkách 2019“; s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2019

                                                                                       61/5504                         30. 4. 2019
                                                                                       3. rozhodla

                                                                                       uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                       a)    Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       b)   Spolek Taneční klub TREND Ostrava, IČO 65497945, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                       c)    Ing. Pavol Lupták, narozen **********, bydliště **********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                       d)   Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                       e)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                       f)     Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s., IČO 66739705, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                       g)   SWANKY, spolek, IČO 22766421, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                       61/5504                         30. 4. 2019
                                                                                       4. rozhodla

                                                                                       neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Tennis Hill Havířov z.s., IČO 22767428, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Tennis Hill Havířov z.s. - "Pořízení nahrávacího stroje pro zkvalitnění tenisové přípravy dětí"“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                       61/5504                         30. 4. 2019
                                                                                       5. rozhodla

                                                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 650.000 Kč

                                                                                       61/5504                         30. 4. 2019
                                                                                       6. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 6409 -

                                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                       pol. 5901 -

                                                                                       Nespecifikované rezervy

                                                                                       o

                                                                                       650 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 3419 -

                                                                                       Ostatní sportovní činnost

                                                                                       pol. 5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       550 tis. Kč

                                                                                       pol. 5493 -

                                                                                       Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                       o

                                                                                       100 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       650 tis. Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 8 předloženého materiálu

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                        a.    Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s., IČO 44940858, ve výši 20.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „XVI Festival Dětské Písně“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                        b.    Černí koně - spolek Praha 9, IČO 03869997, ve výši 82.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Koloběžka Cup Pustevny“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        3. rozhodla

                                                                                        uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemci:

                                                                                        a.    Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s., IČO 44940858, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        b.    Černí koně - spolek Praha 9, IČO 03869997, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        4. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Klub železničních modelářů Zábřeh - Ostrava, z.s., IČO 07855290, ve výši 400.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 360.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 40.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora technického vzdělávání mládeže v oblasti železniční dopravy“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        5. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Klub železničních modelářů Zábřeh - Ostrava, z.s., IČO 07855290, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        6. rozhodla

                                                                                        neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadatelům:

                                                                                        a.    Klub Inspirace, z.s., IČO 06208754, ve výši 34.200 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příměstský tábor – Letní školka“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                        b.    Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, ve výši 72.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní dětský tábor na Trojmezí“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        7. rozhodla

                                                                                        navýšit akci rozpočtu „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o 482.000 Kč

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        8. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 6409 -

                                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                        pol. 5901 -

                                                                                        Nespecifikované rezervy

                                                                                        o

                                                                                        482 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3421 -

                                                                                        Využití volného času dětí a mládeže

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        122 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        kapitálové výdaje

                                                                                        na § 3421 -

                                                                                        Využití volného času dětí a mládeže

                                                                                        pol. 6322 -

                                                                                        Investiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        360 tis. Kč

                                                                                        61/5505                         30. 4. 2019
                                                                                        9. ukládá

                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                        Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                        Termín: 13. 6. 2019


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         61/5506                         30. 4. 2019
                                                                                         1. souhlasí

                                                                                         se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                          61/5507                         30. 4. 2019
                                                                                          1. rozhodla

                                                                                          realizovat v roce 2019 „Jazykový kurz na Státní univerzitě ve Vologdě v Ruské federaci“ v rámci akce „Studium a vzdělávání v zahraničí“ pro pedagogy středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem dle předloženého materiálu

                                                                                          61/5507                         30. 4. 2019
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          snížit akci rozpočtu kraje „Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK“ o částku 307 tis. Kč a navýšit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“ o částku 307 tis. Kč

                                                                                          61/5507                         30. 4. 2019
                                                                                          3. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          snižují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 3299 -

                                                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                          pol. 5331 -

                                                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                          o

                                                                                          307 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 3291 -

                                                                                          Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

                                                                                          pol. 5167 -

                                                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                                                          o

                                                                                          37 tis. Kč

                                                                                          pol. 5173 -

                                                                                          Cestovné

                                                                                          o

                                                                                          270 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                          307 tis. Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                                                           61/5508                         30. 4. 2019
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.B prvního ročníku oboru
                                                                                           79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                                                           61/5508                         30. 4. 2019
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                           povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2.B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                            61/5509                         30. 4. 2019
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            podmínky dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            61/5509                         30. 4. 2019
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            vyhlásit dotační program „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ dle předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 57/5185 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                             61/5510                         30. 4. 2019
                                                                                             1. rozhodla

                                                                                             schválit Aktualizaci č. 31 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                              61/5511                         30. 4. 2019
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              61/5511                         30. 4. 2019
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 65.000 Kč

                                                                                              61/5511                         30. 4. 2019
                                                                                              3. rozhodla

                                                                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, ve výši 65.000 Kč, maximálně však ve výši 43,34 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „SETKÁNÍ NA HRANICI 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              61/5511                         30. 4. 2019
                                                                                              4. bere na vědomí

                                                                                              žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mgr. Petru Muladimu, IČO 87667037, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                              61/5511                         30. 4. 2019
                                                                                              5. rozhodla

                                                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 160.000 Kč

                                                                                              61/5511                         30. 4. 2019
                                                                                              6. rozhodla

                                                                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Mgr. Petru Muladimu, IČO 87667037, ve výši 160.000 Kč na realizaci projektu „REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ“, z toho dotaci ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a dotaci ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů na koordinaci projektu stanovených paušálně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                              61/5511                         30. 4. 2019
                                                                                              7. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 6409 -

                                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                              pol. 5901 -

                                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                                              o

                                                                                              225 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 4349 -

                                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                              pol. 5222 -

                                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                              o

                                                                                              65 tis. Kč

                                                                                              na § 4399 -

                                                                                              Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                              pol. 5212 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              160 tis. Kč

                                                                                              Celkem

                                                                                              o

                                                                                              225 tis. Kč


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 55/4958 ze dne 29. 1. 2019

                                                                                               61/5512                         30. 4. 2019
                                                                                               1. jmenuje

                                                                                               s účinností od 1. 7. 2019 včetně

                                                                                               Ing. Aleše Šupinu na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                               61/5512                         30. 4. 2019
                                                                                               2. bere na vědomí

                                                                                               dopis Mgr. Anny Hamelové, ředitelky organizace Náš svět, příspěvková organizace, o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, ke dni 30. 6. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                               61/5512                         30. 4. 2019
                                                                                               3. jmenuje

                                                                                               s účinností od 1. 7. 2019 včetně

                                                                                               Ing. Jana Zvoníčka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 52/4770 ze dne 11. 12. 2018

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                61/5513                         30. 4. 2019
                                                                                                1. rozhodla

                                                                                                uzavřít s RBP, zdravotní pojišťovnou, IČO 47673036, smlouvu o pronájmu reklamní plochy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                61/5513                         30. 4. 2019
                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                nabýt finanční prostředky poskytnuté společností RBP, zdravotní pojišťovnou, IČO 47673036, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH za plnění spojené s konáním akce „Spolu ruku v ruce“, na základě smlouvy uzavírané dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                61/5513                         30. 4. 2019
                                                                                                3. rozhodla

                                                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 12.100 Kč

                                                                                                61/5513                         30. 4. 2019
                                                                                                4. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                zvyšují

                                                                                                nedaňové příjmy

                                                                                                na § 4339 -

                                                                                                Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                                                pol. 2111 -

                                                                                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                                                                o

                                                                                                12,1 tis. Kč

                                                                                                a

                                                                                                zvyšují

                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                na § 4339 -

                                                                                                Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                                                pol. 5169 -

                                                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                                                o

                                                                                                12,1 tis. Kč


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 63/4976 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                 61/5514                         30. 4. 2019
                                                                                                 1. rozhodla

                                                                                                 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření komplexního řešení nákupního systému pro příspěvkové organizace a poskytování servisních a konzultačních služeb, č. 01164/2015/KON se společností se společností eCENTRE, a. s., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00, IČ 27149862, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                 61/5514                         30. 4. 2019
                                                                                                 2. rozhodla

                                                                                                 snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související se sdílenými službami - neinvestiční“

                                                                                                 61/5514                         30. 4. 2019
                                                                                                 3. rozhodla

                                                                                                 vyčlenit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související se sdílenými službami - investiční“

                                                                                                 61/5514                         30. 4. 2019
                                                                                                 4. schvaluje

                                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                 snižují

                                                                                                 běžné výdaje

                                                                                                 na § 3639 -

                                                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                 pol.  5168 -

                                                                                                 Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                                 o

                                                                                                 500 tis. Kč

                                                                                                 a

                                                                                                 zvyšují

                                                                                                 kapitálové výdaje

                                                                                                 na § 3639 -

                                                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                 pol.  6111 -

                                                                                                 Programové vybavení

                                                                                                 o

                                                                                                 500 tis. Kč


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  61/5515                         30. 4. 2019
                                                                                                  1. rozhodla

                                                                                                  vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování služby bezpečnostního a provozního dohledu provozu informačních a komunikačních technologií Krajského úřadu Moravskoslezského kraje od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 dodavateli:

                                                                                                  VISITECH a.s.
                                                                                                  Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava
                                                                                                  IČO: 70890692

                                                                                                  za cenu nejvýše přípustnou 483.903,20 Kč včetně DPH


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   61/5516                         30. 4. 2019
                                                                                                   1. souhlasí

                                                                                                   s uzavřením smluv o nájmu movitého majetku, a to přívodních polí rozvaděčů vysokého napětí, ve vlastnictví kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím, mezi příspěvkovými organizacemi kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    61/5517                         30. 4. 2019
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 2 předloženého materiálu

                                                                                                    b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem školství, mládeže a sportu a odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 3 - 4 předloženého materiálu

                                                                                                    61/5517                         30. 4. 2019
                                                                                                    2. rozhodla

                                                                                                    a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 a 4 předloženého materiálu

                                                                                                    b)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 3 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout


                                                                                                     frame-scrollup