Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 17. 2. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  62/4800     17. 2. 2015
1. schvaluje

program 62. schůze rady kraje, konané dne 17. 2. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4801     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu z 61. schůze rady kraje, konané dne 3. 2. 2015
  62/4801     17. 2. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 62. schůze rady kraje, konané dne 17. 2. 2015: Mgr. Věru Palkovou JUDr. Josefa Babku

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4802     17. 2. 2015
1. jmenuje

dnem 1. 3. 2015 Ing. Rostislava Rožnovského na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, na dobu neurčitou s pracovním úvazkem 0,5
  62/4802     17. 2. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 3. 2015 plat Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli organizace s názvem Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnost Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 79/4852 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  62/4803     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení pana Petra Klimka z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858
  62/4803     17. 2. 2015
2. schvaluje

okamžik zániku funkce člena dozorčí rady ke dni 31. 10. 2014

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 46/3461 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  62/4804     17. 2. 2015
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 79/4852 ze dne 23. 3. 2011 č. 62/4803 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  62/4805     17. 2. 2015
1. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu Mgr. Pavla Mrvy členem dozorčí rady této obchodní společnosti
  62/4805     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3651 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  62/4806     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861, konané dne 21. 8. 2014, a o přijatých rozhodnutích valné hromady dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4503 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4807     17. 2. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem “Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Leones Production, spol. s r.o. Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1 IČ 63671913 2. Agentura API s.r.o. Štítného 327/7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ 25844091 3. Agentura Orange s.r.o. Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek-Místek IČ 26856425 4. LADVERT MEDIA s.r.o. Šmilovského 1264/5, 120 00 Praha 2 IČ 02058618
  62/4807     17. 2. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona
  62/4807     17. 2. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2954 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  62/4808     17. 2. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – VI. etapa“ níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (pro část 1 VZ) Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČ 25869523 5. Skanska a.s. (pro část 2 VZ) Líbalova 1/2348, 149 00 Praha IČ 26271303 7. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (pro části 1 a 2 VZ) Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ 25317628 13. Porr a.s. (pro část 2 VZ) Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ 43005560
  62/4808     17. 2. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – VI. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 veřejné zakázky – „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 1. Etapa“ 8. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha IČ 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 44.826.904,80 Kč bez DPH 10. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 44.788.873,80 Kč bez DPH 3. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 47.486.766,90 Kč bez DPH pro část 2 veřejné zakázky – „Rekonstrukce a modernizace sil. II/465 Horní Lhota – Zátiší“ 11. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČ 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 13.161.959,70 Kč bez DPH 16. SILNICE CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ 26792711 za cenu nejvýše přípustnou 13.164.394,30 Kč bez DPH 9. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 12.771.374,70 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4809     17. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  62/4809     17. 2. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  62/4809     17. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  62/4809     17. 2. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4810     17. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  62/4810     17. 2. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  62/4810     17. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Bohdan Ptáček - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Bc. Pavel Klečka - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4811     17. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  62/4811     17. 2. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  62/4811     17. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Bohdan Ptáček - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Bc. Pavel Klečka - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4579 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4812     17. 2. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ II níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. GREEN PROJECT s.r.o. Dobřejovická 194,252 43 Průhonice IČ: 27195783 3. Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice IČ: 27263827 6. Společnost „Ivánek-Zeman v.o.s. – ZAHRADA Olomouc s.r.o.“ Sídlo: Žabeň 55, 738 01 Frýdek Místek Ivánek – Zeman, v.o.s. Žabeň 55, PSČ 73801 Frýdek Místek IČ: 45197857 a ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 469/4, 772 11 Olomouc IČ: 48395013
  62/4812     17. 2. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ II, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 4. Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ: 47165006 za cenu nejvýše přípustnou 6.523.862,91 Kč bez DPH 1. Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 IČ: 49975358 za cenu nejvýše přípustnou 7.057.403,91 Kč bez DPH 5. AWT Rekultivace a.s. Dělnická 41/884, 735 64 Havířov IČ: 47676175 za cenu nejvýše přípustnou 7.856.584,68 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3938 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  62/4813     17. 2. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“, níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. AUDIO PARTNER s.r.o. (pro část 4 a 5 VZ) Děkanská Vinice I 1644, 140 00 Praha 4 – Nusle IČ: 27114147 2. Hudební centrum s.r.o. (pro část 5 VZ) Brněnská 303, 500 09 Hradec Králové IČ: 26004151 6. GBM Europe s. r. o. (pro část 2, 4 a 5 VZ) Trnavská cesta 74A, 821 02 Bratislava IČ: 35735996 7. muzikant.cz s.r.o. (pro část 2, 4 a 5 VZ) Předvrší 554/3, 725 26 Ostrava - Krásné Pole IČ: 26877406
  62/4813     17. 2. 2015
2. rozhodla

zrušit části 2, 4 a 5 zadávací řízení pod označením „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona
  62/4813     17. 2. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení částí 2, 4 a 5 zadávacího řízení pod označením „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4814     17. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum« II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  62/4814     17. 2. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum« II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  62/4814     17. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum« II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Ivan Korbelář - vedoucí útvaru HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 7. Daniel Nogol - vedoucí IT, HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4815     17. 2. 2015
1. rozhodla

o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané označením „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  62/4815     17. 2. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  62/4815     17. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Bc. Taťána Kahánková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4816     17. 2. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Poskytování služeb technické podpory – licence Oracle“
  62/4816     17. 2. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Oracle Czech s.r.o. se sídlem: Praha, V Parku 2308/8, 148 00 IČ 61498483 za cenu nejvýše přípustnou 257.375,11 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4817     17. 2. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Parkoviště u budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – parkoviště G“
  62/4817     17. 2. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Hochbau, s.r.o. se sídlem: Ostrava – Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00 IČ 25857614
  62/4817     17. 2. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 10. VOSTAV MORAVA a.s. se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava IČ 25836129 za cenu nejvýše přípustnou 3.846.942,48 Kč bez DPH, tj. 4.654.800,40 Kč vč. DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4818     17. 2. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka zdravotnického vybavení a dodávka nábytku vč. dalšího vybavení "2. etapa transformace organizace Marianum"
  62/4818     17. 2. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, a to ve vztahu k její části 1 „Dodávka zdravotnického vybavení“
  62/4818     17. 2. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro část 2 „Dodávka nábytku včetně dalšího vybavení“ 1. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. se sídlem: Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01 IČ 47917601 za cenu nejvýše přípustnou 1.218.762 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4819     17. 2. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje II.“
  62/4819     17. 2. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80, Moravská Ostrava IČ 00635162 za cenu nejvýše přípustnou 1.140 Kč bez DPH za jedno ohledání, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 60/4679 ze dne 13. 1. 2015 č. 61/4733 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  62/4820     17. 2. 2015
1. schvaluje

Protokol o posouzení kvalifikace a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě II“, poř. č. 356/2014, a to na základě nového posouzení a hodnocení nabídek prováděného zadavatelem dle předloženého materiálu
  62/4820     17. 2. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o novém posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě II“, poř. č. 356/2014, s uchazečem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Moderní škola s.r.o. se sídlem: Otice, K Rybníčkům 332, PSČ 747 81 IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 237.921 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 61/4716 ze dne 3. 2. 2015 č. 61/4751 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  62/4821     17. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Výroba, dodávka a instalace strunného hudebního nástroje – cimbálu“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu, zájemcům: 1. Pavel Všianský se sídlem: Hvězdová 289/3, 602 00, Brno – Zábrdovice IČ: 68597134 2 Vladimír Holiš se sídlem: Myslík 200, 739 41, Palkovice IČ: 15410153
  62/4821     17. 2. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Jana Trombíková - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  62/4821     17. 2. 2015
3. jmenuje

k veřejné zakázce uvedené v bodě 1) usnesení a) jednací komisi pro případ potřeby ústního jednání se zájemci, b) komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona a c) hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona, všechny ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 3. Ing. Hynek Orság - - odbor evropských projektů 4. Ing. Jana Trombíková - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D. - Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Paclt - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Kneisl - Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 68/5501 ze dne 19. 5. 2015
  62/4822     17. 2. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výkon investorsko-inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka u stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov“
  62/4822     17. 2. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o. se sídlem: Těrlicko, Horní Těrlicko 651, PSČ 735 42 IČ 27858782
  62/4822     17. 2. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. FRAM Consult a.s. se sídlem: Husitská 42, PSČ 130 00 Praha IČ 64948790 za cenu nejvýše přípustnou 259.600 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4823     17. 2. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  62/4823     17. 2. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  62/4823     17. 2. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  62/4823     17. 2. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 5. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 5. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4824     17. 2. 2015
1. schvaluje

výroční zprávu o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4736 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  62/4825     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2014 do 3. 2. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4825     17. 2. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4826     17. 2. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností Hyundai Motor Manufacturing s.r.o., IČ 27773035, ve výši 90 tis. Kč, za účelem podpory vzdělávání a kultury dle Memoranda o porozumění a dlouhodobé spolupráci podepsaného dne 1. března 2013 zástupci dárce a obdarovaného, na základě darovací smlouvy, dle předloženého materiálu
  62/4826     17. 2. 2015
2. bere na vědomí

žádost vydavatelství MONTANEX a.s., ze dne 15. 1. 2015, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4826     17. 2. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje vydavatelství MONTANEX a.s., IČ 47677180, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s vydáním publikace „Bez nároku na slávu“, ve výši 180 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
  62/4826     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3316 - Vydavatelská činnost pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary o 90 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3316 - Vydavatelská činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 180 tis. Kč
  62/4826     17. 2. 2015
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností J&T Banka, a.s., IČ 47115378, ve výši 50 tis. Kč, které budou použity na nákup věcných cen pro vítěze soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014“ na základě darovací smlouvy, dle předloženého materiálu
  62/4826     17. 2. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4827     17. 2. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Hrazené úroky z úvěrů“ ve výši 1.693,60 tis. Kč
  62/4827     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 193,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 193,60 tis. Kč
  62/4827     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 1.500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 1.500,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4828     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 mil. Kč SH ČMS - krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4828     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení speciálních a ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků, technologií a na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  62/4828     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2,573 mil. Kč statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4828     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3,1 mil. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 15,98 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4828     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 6 mil. Kč České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na financování nákladů spojených s komplexní rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  62/4828     17. 2. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, v celkové výši 300 tis. Kč na nákup záchranného materiálu, zdravotnického materiálu, horolezeckého materiálu, svozové techniky a kancelářské techniky s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu, z toho: a) pro Oblast Beskydy, Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ve výši 200 tis. Kč b) pro Oblast Jeseníky, Domašov č. 76, 790 85, Domašov ve výši 100 tis. Kč, dle předloženého materiálu
  62/4828     17. 2. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, účelovou investiční dotaci ve výši 50 % vysoutěžené ceny zakázky na realizaci stavby „Hasičská zbrojnice Frenštát pod Radhoštěm“, maximálně však ve výši 3,5 mil. Kč, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  62/4828     17. 2. 2015
8. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 7) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4829     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost sdružení JAGELLO 2000 ze dne 4. 2. 2015 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na podporu realizace akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4829     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci sdružení JAGELLO 2000, IČ 70640866, na výdaje související se zabezpečením akce a na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2015“ ve výši 1.300 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4829     17. 2. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4830     17. 2. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcné dary pro členy delegace z čínského partnerského regionu Jiangsu, kteří zavítají dne 19. 2. 2015 do České republiky v rámci oslav čínského nového roku dle předloženého materiálu
  62/4830     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro velvyslance Spojených států amerických a pro další členy jím vedené delegace dne 25. 2. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4830     17. 2. 2015
3. rozhodla

poskytnout věcné dary pro velvyslance Kanady a pro další členy jím vedené delegace dne 4. 3. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4830     17. 2. 2015
4. rozhodla

poskytnout věcný dar pro ředitele regionální kanceláře European Business and Technology Centre, který bude reprezentovat podnikatelské zájmy Indie a Číny na semináři dne 18. 3. 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/251 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4831     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

přehled žádostí doručených Moravskoslezskému kraji v souvislosti s poskytnutím neinvestičních účelových dotací na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4831     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 40 tis. Kč
  62/4831     17. 2. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v. v Gutech, IČ 69609829, na akci „Pomník padlých v 1. světové válce - Guty“ ve výši 40.000 Kč s použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4831     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby vybraným obcím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4831     17. 2. 2015
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4832     17. 2. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 8.138.000,- Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2015 za podmínek uvedených v Rozhodnutí Č. j. MV-10842-2/PO-IZS-2015 ze dne 29. 1. 2015
  62/4832     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.138 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 8.138 tis. Kč
  62/4832     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 6.190.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu
  62/4832     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč
  62/4832     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.100.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  62/4832     17. 2. 2015
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 3) a 5) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4833     17. 2. 2015
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 10. 2. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4833     17. 2. 2015
2. navrhuje

stanovit u usnesení zastupitelstva kraje č. 7/571 bod 3) ze dne 19. 12. 2013 termín další kontroly plnění na 31. 3. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4833     17. 2. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4834     17. 2. 2015
1. schvaluje

návrh programu 13. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 5. 3. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4834     17. 2. 2015
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1534 ze dne 25. 7. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/403 ze dne 25. 7. 2013 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4835     17. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2.990 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 600 tis. Kč na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 210 tis. Kč Celkem o 4.100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4836     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč městu Petřvald, IČ 00297593, na nákup cisternové automobilové stříkačky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s městem Petřvald, IČ 00297593, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč obci Petřvald, IČ 00298263, na nákup dopravního automobilu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Petřvald, IČ 00298263, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, na nákup dopravního automobilu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč obci Dobrá, IČ 00296589, na nákup dopravního automobilu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Dobrá, IČ 00296589, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč městu Šenov, IČ 00297291, na nákup cisternové automobilové stříkačky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s městem Šenov, IČ 00297291, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční účelovou dotaci ve výši 75 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 25 tis. Kč obci Hrádek, IČ 00535958, na nákup nákladního přívěsu za vozidlo a motorového kalového čerpadla s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Hrádek, IČ 00535958, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
13. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč MS VZS ČČK BRUNTÁL, IČ 70314659, na nákup vybavení členů spolku a vybavení materiálem s termínem použití od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
14. rozhodla

uzavřít s MS VZS ČČK BRUNTÁL, IČ 70314659, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
15. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 20 tis. Kč Místní skupině Vodní záchranné služby ČČK Frýdek-Místek, IČ 65493974, na nákup vybavení členů spolku a vybavení materiálem s termínem použití od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
16. rozhodla

uzavřít s Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Frýdek-Místek, IČ 65493974, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
17. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 25 tis. Kč Místní skupině - R vodní záchranné služby Českého červeného kříže Nový Jičín, IČ 65472195, na nákup vybavení členů spolku a vybavení materiálem s termínem použití od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
18. rozhodla

uzavřít s Místní skupinou - R vodní záchranné služby Českého červeného kříže Nový Jičín, IČ 65472195, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
19. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč Místní skupině vodní záchranné služby Českého červeného kříže, IČ 65468813, na nákup vybavení členů spolku a vybavení materiálem s termínem použití od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
20. rozhodla

uzavřít s Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, IČ 65468813, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
21. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Děhylov, IČ 00635464, s odůvodněním dle předloženého materiálu
  62/4836     17. 2. 2015
22. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 12) a 21) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4837     17. 2. 2015
1. souhlasí

se zasláním žádosti o zařazení ORP Český Těšín mezi vybrané ORP v projektu IROP 2014 - 2020
  62/4837     17. 2. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje zaslat generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstvu pro místní rozvoj žádost o zařazení ORP Český Těšín mezi vybrané ORP v projektu IROP 2014 – 2020 Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 2. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4838     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít se společností Radio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava-Plesná, IČ 25817183, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času, dle předloženého materiálu
  62/4838     17. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít se společností Pohoda Top Media s.r.o., Karla Svobody 130, 725 27 Ostrava-Plesná, IČ 29395771, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence, dle předloženého materiálu
  62/4838     17. 2. 2015
3. rozhodla

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25859838, Smlouvu o vysílání reklamy na okruhu TV POLAR a Smlouvu o vysílání reklamy na okruhu Praha TV, dle předloženého materiálu
  62/4838     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 3.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3260 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  62/4839     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o průběžném plnění Legislativního plánu Moravskoslezského kraje a o návrhu jeho 3. aktualizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4839     17. 2. 2015
2. schvaluje

Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 3. aktualizace, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
  62/4839     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 3. aktualizace dle bodu 2) tohoto usnesení
  62/4839     17. 2. 2015
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: JUDr. Josef Babka Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4840     17. 2. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 3. 2015 platy ředitelům a zástupci statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4841     17. 2. 2015
1. souhlasí

s návrhem termínu, doby a místa pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 28/2117 ze dne 5. 11. 2013 č. 104/6778 ze dne 23. 2. 2012 (č. usnesení)
  62/4842     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

a) informaci o vzdání se funkce člena školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Ing. Jaromíra Foltýna, který byl radou kraje jmenován s účinností od 6. 11. 2013 b) informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Ing. Markéty Heraltové a Daniela Jaška, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 1. 3. 2012
  62/4842     17. 2. 2015
2. jmenuje

a) dnem 18. 2. 2015 Rostislava Škubníka členem školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace b) dnem 1. 3. 2015 Ing. Markétu Heraltovou a Daniela Jaška členy školské rady při střední škole organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4159 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  62/4843     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2015 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  62/4843     17. 2. 2015
2. schvaluje

ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  62/4843     17. 2. 2015
3. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4576 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4844     17. 2. 2015
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4845     17. 2. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 ve výši 1.195.361 Kč b) rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2015 ve výši 112.764 Kč c) rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 - modul B ve výši 11.705.395 Kč d) rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2015 ve výši 12.390 Kč dle předloženého materiálu
  62/4845     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.195.361 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 20.000 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.115.361 Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40.000 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20.000 Kč Celkem 1.195.361 Kč
  62/4845     17. 2. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 organizacím: a) Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, ve výši 20.000 Kč b) Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, ve výši 40.000 Kč
  62/4845     17. 2. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 organizacím: a) Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, o částku 20.000 Kč b) Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, o částku 40.000 Kč
  62/4845     17. 2. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  62/4845     17. 2. 2015
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 organizaci Mateřská škola HAPPY DAY s. r. o., IČ 28660803, ve výši 20.000 Kč
  62/4845     17. 2. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 112.764 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 112.764 Kč
  62/4845     17. 2. 2015
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  62/4845     17. 2. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 11.705.395 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.147.587 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 661.147 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 8.007.420 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.695.690 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 193.551 Kč Celkem 11.705.395 Kč
  62/4845     17. 2. 2015
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 - modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  62/4845     17. 2. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 - modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  62/4845     17. 2. 2015
12. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 - modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  62/4845     17. 2. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 12.390 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 12.390 Kč
  62/4845     17. 2. 2015
14. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, IČ 61989037, ve výši 12.390 Kč s účelovým určením na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2015
  62/4845     17. 2. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 523 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.811 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 29.358 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.182 tis. Kč Celkem 33.874 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 523 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 29.358 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.811 tis. Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.182 tis. Kč Celkem 33.874 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4846     17. 2. 2015
1. schvaluje

mimořádnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2014 organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, která se s účinností od 1. 1. 2015 sloučila s organizací Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211
  62/4846     17. 2. 2015
2. schvaluje

výsledek hospodaření za rok 2014 organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, ve výši 0 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4847     17. 2. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1018 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4848     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2014 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČ 70926379, se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle předloženého materiálu
  62/4848     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00310/2015/ŠMS, uzavřené s příjemcem Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČ 70926379, se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle předloženého materiálu
  62/4848     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00312/2015/ŠMS, uzavřené s příjemcem Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČ 70926379, se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle předloženého materiálu
  62/4848     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4257 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4849     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4849     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015
  62/4849     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4849     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.332,2 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 587,8 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 80,0 tis. Kč Celkem 2.000,0 tis. Kč
  62/4849     17. 2. 2015
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 5. 3. 2015
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 55/4260 ze dne 4. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
body 1) – 3) a 5) zrušeny usnesením č. 63/4967 ze dne 5. 3. 2015
  62/4850     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4850     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015
  62/4850     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4850     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 9.998,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 9.948,7 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 50,0 tis. Kč Celkem 9.998,7 tis. Kč
  62/4850     17. 2. 2015
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4851     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 – 9, 11, 13, 15, 17 a 19 předloženého materiálu
  62/4851     17. 2. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, v celkové výši o částku 10.000 Kč, z toho: na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního soutěžního setkání žáků oborů „Malíř-natěrač“ 5.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, materiál a ceny soutěžícím; na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Zlatá vařečka“ 5.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na stravování, občerstvení a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 b) Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „EkoEnergie 15 – pomoc životnímu prostředí“; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro soutěžící, občerstvení pro účastníky, mzdové náklady koordinátorů a soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 c) Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Autotronik junior“; finanční prostředky jsou určeny na materiál a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 d) Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČ 61989207, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2015“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, ubytování a mzdové náklady soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 e) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním republikového finále Poháru Asociace školních sportovních klubů České republiky v silovém čtyřboji středních škol; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, ubytování a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 f) Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním republikového finále Poháru Asociace školních sportovních klubů České republiky ve šplhu středních škol; finanční prostředky jsou určeny na stravování a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 g) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 100.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na Mistrovství světa středních škol v atletice; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a sportovní oblečení s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 h) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, v celkové výši o částku 15.000 Kč, z toho: na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Automechanik junior“ 10.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na materiálně technické zabezpečení, ceny soutěžícím, stravování, ubytování a propagaci; na úhradu nákladů spojených se zajištěním gastronomické soutěže „O Pohár Beskyd“ 5.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na materiálně technické zabezpečení, ceny soutěžícím, stravování a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 i) Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Autoopravář junior 2015 - karosář“; finanční prostředky jsou určeny na materiál, ceny soutěžícím, stravování a odměny rozhodčím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015
  62/4851     17. 2. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Nový Jičín, IČ 72557087, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením republikového finále Poháru Asociace školních sportovních klubů České republiky ve florbalu; finanční prostředky jsou určeny na občerstvení a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015 b) Student Cyber Games, IČ 26678586, v celkové výši 10.000 Kč, z toho: na pořádání soutěže „Prezentiáda+“ v Moravskoslezském kraji 5.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na kancelářské potřeby, materiál, poštovné, cestovné a ceny; na pořádání soutěže „pIšQworky“ v Moravskoslezském kraji 5.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na odměny organizátorům, kancelářské potřeby, tisk, materiál, poštovné, cestovné a ceny s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 c) Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČ 26829690, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením hudební soutěže „ENGLISH NIGHTINGALE – ANGLICKÝ SLAVÍK“; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015 d) ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, IČ 00444715, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Chemie na Slezskoostravském hradě 2015“; finanční prostředky jsou určeny na materiál, pronájem, stravování, dopravu a ceny soutěžícím, s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015 e) Radioklub Opava, IČ 27013235, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Mistrovství ČR dětí a mládeže v radiotechnice OPAVA 2015“; finanční prostředky jsou určeny na materiál, vstupné, stravování, dopravu a ceny soutěžícím, s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015
  62/4851     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 110 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč Celkem 110 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/763 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  62/4852     17. 2. 2015
1. rozhodla

s účinností od 18. 2. 2015 vydat Plán pokrytí území Moravskoslezského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4614 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4853     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost MUDr. Romana Gřegoře, ředitele Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, o přehodnocení platového zařazení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4853     17. 2. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 3. 2015 včetně plat MUDr. Romanu Gřegořovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4854     17. 2. 2015
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  62/4854     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  62/4855     17. 2. 2015
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na „Dodání sanitních vozidel“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle předloženého materiálu
  62/4855     17. 2. 2015
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: 1. Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje 2. Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: 1. Mgr. Martu Gužíkovou, odbor zdravotnictví 2. Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4856     17. 2. 2015
1. souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí grantu sub - projektu organizace Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, k projektu „Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově“ z Programu „Zdraví“ švýcarsko – české spolupráce 3. výzva Ministerstva zdravotnictví ČR
  62/4856     17. 2. 2015
2. souhlasí

aby investorem akce „Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově“ a příjemcem dotace bylo Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641
  62/4856     17. 2. 2015
3. souhlasí

s vybudováním Centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při Sdruženém zdravotnickém zařízení v Krnově, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, a s rozšířením a zkvalitněním zdravotních služeb domácí ošetřovatelské péče (terénní ošetřovatelská péče)

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4535 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4857     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  62/4857     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití dotací na úhradu uznatelných nákladů projektů vynaložených na realizaci projektů v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  62/4857     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 812,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 80,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 330,8 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 402,0 tis. Kč Celkem o 812,8 tis. Kč
  62/4857     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4603 ze dne 18. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4858     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 4. 12. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4858     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč České republice - Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009167, na podporu pořádání 15. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny, dle předloženého materiálu
  62/4858     17. 2. 2015
3. rozhodla

uzavřít Darovací smlouvu s Českou republikou - Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009167, dle předloženého materiálu
  62/4858     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3531 - Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 20 tis. Kč
  62/4858     17. 2. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 679.299 Kč
  62/4858     17. 2. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 585,64 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 585,64 tis. Kč
  62/4858     17. 2. 2015
7. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na úhradu DPH v souvislosti s realizací investiční akce „Výměna podlahových krytin“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4858     17. 2. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 93.659 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 93.659 Kč
  62/4858     17. 2. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 93.658,95 Kč, účelově určený na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce „Výměna podlahových krytin (DPH)“
  62/4858     17. 2. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4859     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4859     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4859     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4859     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4859     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4859     17. 2. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4860     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 13644301, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to: část pozemku parc č. 1951/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2726-19/2004 ze dne 18. 11. 2004 nově označena jako parc. č. 1951/16 ostatní plocha, zeleň včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Místek, a to ke dni 6. 3. 2015 b) předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to: část pozemku parc č. 1951/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2726-19/2004 ze dne 18. 11. 2004 nově označena jako parc. č. 1951/16 ostatní plocha, zeleň včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Místek, a to ke dni 6. 3. 2015
  62/4860     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4394 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  62/4861     17. 2. 2015
1. ruší

unesení rady kraje č. 56/4394 ze dne 25. 11. 2014
  62/4861     17. 2. 2015
2. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  62/4861     17. 2. 2015
3. souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4861     17. 2. 2015
4. souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4861     17. 2. 2015
5. souhlasí

s rezervou Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4861     17. 2. 2015
6. pověřuje

příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČ 0095711, přijetím dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle předloženého materiálu a jeho příloh

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4171 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  62/4862     17. 2. 2015
1. souhlasí

s doplněním plánu rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  62/4863     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem, dle předloženého materiálu
  62/4863     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle předloženého materiálu
  62/4863     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 č. 58/4617 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4864     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání 52. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 (č. usnesení)
  62/4865     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

Informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
  62/4865     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4866     17. 2. 2015
1. souhlasí

s návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  62/4866     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4867     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

petici občanů požadující celkovou opravu silnice III/4623 v lokalitě Odry - Vítovka uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  62/4867     17. 2. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4698 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  62/4868     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádosti ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. ze dne 22. 1. 2015 ve věci prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  62/4868     17. 2. 2015
2. rozhodla

snížit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2015 dopravci ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, o 1.327.973,-- Kč na 33.111.927,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  62/4868     17. 2. 2015
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2015 dopravci ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, o 1.327.973,-- Kč na 58.338.573,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  62/4868     17. 2. 2015
4. rozhodla

prodloužit smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje do 31. 12. 2020 ve vztahu k linkám zajišťovanými vozidly s pohonem na CNG pořízenými s využitím prostředků EU v rámci projektu ministerstva životního prostředí „LVII. Výzva Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí“, dle předloženého materiálu, s dopravci: a) ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073 b) ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090 c) ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081
  62/4868     17. 2. 2015
5. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy a přílohy č. 5, 6, 7 a 8 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4869     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 7. 1. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 3. 2. 2015, ve věci poskytnutí dotace na pořádání 15. ročníku konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4869     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, ve výši 90.000,-- Kč určenou na pořádání 15. ročníku konference ODPADY 21 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 15. 7. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  62/4869     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 90 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4870     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti ASEKOL a.s. ze dne 6. 1. 2015 ve věci poskytnutí dotace na projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4870     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti ASEKOL a.s., IČ 27373231, ve výši 100.000,-- Kč určenou na realizaci projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2015 do dne 31. 12. 2015 a uhrazených do dne 15. 1. 2016 včetně, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4871     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 8. 1. 2015 ve věci poskytnutí účelové neinvestiční dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provoz automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a propagaci výsledků měření, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4871     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, ve výši 1.000 tis. Kč určenou na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provoz automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a propagaci výsledků měření, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 a uhrazených do dne 31. 1. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  62/4871     17. 2. 2015
3. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 5. 1. 2015 ve věci poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz „Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4871     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, ve výši 900 tis. Kč určenou na provoz „Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2015, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 a uhrazených do dne 31. 1. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  62/4871     17. 2. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1) a 3) a návrhy dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  62/4872     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace u účelových dotací náhradním žadatelům obcím Těrlicko, IČ 00297666, Brumovice, IČ 00299871, a Lichnov, IČ 00296163, uvedených pod pořadovými čísly 14, 19 a 3 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, a změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, výši dotace a podíl dotace na uznatelných nákladech u účelové dotace náhradnímu žadateli obci Lomnice, IČ 00296198, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, vše týkající se projektů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  62/4872     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4873     17. 2. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 27,63 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  62/4873     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 27,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 27,63 tis. Kč
  62/4873     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 950,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 950,00 tis. Kč
  62/4873     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.915,35 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.915,35 tis. Kč
  62/4873     17. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 4,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4874     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Česká ZOO ze dne 10. 1. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 30. 1. 2015, ve věci poskytnutí dotace na pořádání 21. ročníku soutěže Bílý slon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4874     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Česká ZOO, IČ 66935075, ve výši 50.000,-- Kč určenou na pořádání 21. ročníku soutěže Bílý slon a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 5. 2015 a uhrazených do dne 15. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  62/4874     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstvo krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/676 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  62/4875     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  62/4875     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  62/4875     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje
  62/4875     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4536 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1022 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4876     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Českých drah, a.s. ze dne 9. 2. 2015 o prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby č. 02118/2006/DSH uzavřenou dne 8. 12. 2006, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4876     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodloužení termínu platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje č. 02118/2006/DSH, uzavřenou se společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, ve vztahu k lince S 2 vedené na úseku trati č. 270 Bohumín – Suchdol nad Odrou / Mošnov, Ostrava Airport, zajišťovanou vozidly Regio Panter pořízenými s využitím dotačních fondů Evropské unie, dle předloženého materiálu
  62/4876     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o závazku kraje na roky 2020 – 2027 v minimální výši 224.028.985 Kč k zajištění financování linky dle bodu 2) tohoto usnesení a dle předloženého materiálu
  62/4876     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4538 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4877     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4877     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015) žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4877     17. 2. 2015
3. schvaluje

podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4877     17. 2. 2015
4. rozhodla

vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 – 2)“ dle předloženého materiálu
  62/4877     17. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 6.394,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 6.394,50 tis. Kč
  62/4877     17. 2. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4539 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4878     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4878     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. XI odst. 8 a 9 tohoto dotačního programu
  62/4878     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4878     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015
  62/4878     17. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.498,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 110,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 436,40 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 569,70 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 150,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 82,30 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 150,00 tis. Kč Celkem o 1.498,40 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4879     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 6. 11. 2014 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4879     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, ve výši 700.000,-- Kč určenou na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4879     17. 2. 2015
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 9. 1. 2015 ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4879     17. 2. 2015
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČ 69594481, ve výši 200.000,-- Kč určenou na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4879     17. 2. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4880     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít „Společnou deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji“ mezi Moravskoslezským krajem, Ministerstvem životního prostředí, IČ 00164801, Ministerstvem průmyslu a obchodu, IČ 47609109, a statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4881     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., ve věci poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem zajištění provozu a činnosti společnosti v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4881     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném ode dne 20. 2. 2015, poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČ 27848230, v celkové výši 1.000.000,-- Kč, se splatností 500.000,-- Kč nejpozději do 31. 12. 2015 a 500.000,-- Kč nejpozději do 30. 6. 2016, na zajištění provozu a činnosti společnosti v roce 2015
  62/4881     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČ 27848230, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4881     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy pol. 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů o 500,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelé zdroje pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5621 - Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem o 1.000,00 tis. Kč
  62/4881     17. 2. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 3) usnesení u úspory z akce „Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví životního prostředí“ ve výši 500 tis. Kč, a to na akci rozpočtu „Podpora energetických činností“
  62/4881     17. 2. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4882     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu
  62/4882     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015
  62/4882     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.024 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 717 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 307 tis. Kč Celkem o 1.024 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4883     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
  62/4883     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015
  62/4883     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 6.611 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 400 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 56 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 350 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.000 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.500 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.630 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 525 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 150 tis. Kč Celkem o 6.611 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4183 ze dne 21. 10. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  62/4884     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4884     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.000,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 700,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 58,7 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.856,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.333,4 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 51,9 tis. Kč Celkem o 5.000,0 tis. Kč
  62/4884     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4885     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Rusko-českého vědeckého a kulturního fóra, o.p.s. o finanční podporu na pořádání „Dnů Ruska v Ostravě 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4885     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru, o.p.s., IČ 27849449, ve výši 199.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním „Dnů Ruska v Ostravě 2015“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4885     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 199 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 199 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4886     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, o podporu projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4886     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 300.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2015“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4886     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4887     17. 2. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2015 do rozpočtu kraje ve výši 16.200 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  62/4887     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 příspěvkovým organizacím zřízených Moravskoslezským krajem, která jsou zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
  62/4887     17. 2. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určený na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2015: a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, ve výši 3.600 tis. Kč b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizaci, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, ve výši 1.200 tis. Kč c) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, ve výši 1.500 tis. Kč
  62/4887     17. 2. 2015
4. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: a) SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházející se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, až do výše 400 tis. Kč, b) OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, až do výše 1.200 tis. Kč, c) Občanské sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházející se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, až do výše 900 tis. Kč, d) Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, až do výše 3.100 tis. Kč, e) Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházející se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, až do výše 1.200 tis. Kč, f) Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházející se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, až do výše 400 tis. Kč, g) statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházející se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, až do výše 2.700 tis. Kč
  62/4887     17. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 16.200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.600 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 4.000 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.600 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.700 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.300 tis. Kč Celkem o 16.200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  62/4888     17. 2. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačních programů: a) Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu e) Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu f) Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  62/4888     17. 2. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační programy: a) Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015, dle předloženého materiálu b) Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015, dle předloženého materiálu c) Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015, dle předloženého materiálu d) Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015, dle předloženého materiálu e) Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015, dle předloženého materiálu f) Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4110 ze dne 7. 10. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  62/4889     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informace o výsledcích Programu prevence kriminality 2014 za Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4889     17. 2. 2015
2. bere na vědomí

informace o vyhodnocení realizace projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“ dle předloženého materiálu
  62/4889     17. 2. 2015
3. bere na vědomí

informace k podmínkám Programu prevence kriminality 2015 dle předloženého materiálu
  62/4889     17. 2. 2015
4. rozhodla

předložit žádost Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality 2015 na projekt „Resocializační program MSK 2015“, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4108 ze dne 7. 10. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4890     17. 2. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2015 do rozpočtu kraje ve výši 908.842 tis. Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4890     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit změnu a doplnění Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle příloh č. 7 – 12 předloženého materiálu
  62/4890     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí způsob výpočtu návrhu dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  62/4890     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu c) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  62/4890     17. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 908.842 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 6.666 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.947 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 7.521 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 553 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.654 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.828 tis. Kč na § 4344 - Sociální rehabilitace pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 7.620 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.373 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 7.023 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám o 1.003 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 1.825 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 17.961 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.661 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 30.543 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 134.947 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 59.818 tis. Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 9.272 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 12.223 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 19.585 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 18.946 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 942 tis. Kč na § 4352 - Tísňová péče pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.183 tis. Kč na § 4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 172 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 671 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 7.696 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.315 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 22.811 tis. Kč na § 4355 - Týdenní stacionáře pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.931 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.530 tis. Kč na § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.776 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 5.044 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 24.912 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 14.110 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 459 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.880 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 7.849 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 22.976 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 52.199 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 149.260 tis. Kč na § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 2.382 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 5.499 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.362 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 96 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 333 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 5.671 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 5.284 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 24.740 tis. Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 7.930 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 8.715 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 11.910 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 428 tis. Kč na § 4372 - Krizová pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 220 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.206 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 690 tis. Kč na § 4373 - Domy na půl cesty pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.061 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.856 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.258 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 284 tis. Kč na § 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.655 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 26.321 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 36.751 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 5.280 tis. Kč na § 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 8.563 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.993 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 6.943 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 523 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.846 tis. Kč na § 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.160 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 5.093 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.020 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 523 tis. Kč na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.543 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.371 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 9.020 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.896 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.409 tis. Kč na § 4378 - Terénní programy pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 6.018 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 4.189 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 5.305 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.704 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 911 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 5.627 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 3.352 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 250 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 966 tis. Kč Celkem o 908.842 tis. Kč 5) 62/4890 ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4182 ze dne 21. 10. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  62/4891     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, b) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ náhradním projektům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle č. VII dotačního programu, c) neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4891     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.500,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 150,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.231,7 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 150,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.877,6 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 90,7 tis. Kč Celkem o 3.500,0 tis. Kč
  62/4891     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4892     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

dopis Svatováclavského hudebního festivalu, o.s. ze dne 8. prosince 2014 ve věci žádosti o navýšení rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4892     17. 2. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4893     17. 2. 2015
1. odvolává

ke dni 28. 2. 2015 Bc. Janu Kuchajdovou z vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  62/4893     17. 2. 2015
2. jmenuje

Mgr. Danu Jančálkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 s pracovním úvazkem 0,25
  62/4893     17. 2. 2015
3. stanoví

plat Mgr. Daně Jančálkové, ředitelce organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  62/4893     17. 2. 2015
4. schvaluje

záměr sloučit organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, a Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, ke dni 1. 1. 2016
  62/4893     17. 2. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje rozpracovat podklady k záměru sloučit organizace Domov Duha a Domov Paprsek dle bodu 4) tohoto usnesení a předložit je k rozhodnutí orgánům kraje Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 30. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4236 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/464 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  62/4894     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“, předloženého do Operačního programu Životní prostředí
  62/4894     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013 č. 56/4441 ze dne 25. 11. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 č. 12/1057 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4895     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 2) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění: „r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 27.350.000 Kč“
  62/4895     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.500 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.500 tis. Kč
  62/4895     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1808 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  62/4896     17. 2. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 40.907.913,77 Kč na financování projektu "Silnice 2014 – IV. etapa", registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01536, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  62/4896     17. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Silnice 2014 – IV. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 29/2228 ze dne 19. 11. 2013 č. 50/3884 ze dne 26. 8. 2014 č. 44/3327 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  62/4897     17. 2. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.815.302,47 Kč na financování projektu "Přírodovědné laboratoře", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01539 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  62/4897     17. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Přírodovědné laboratoře" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4897     17. 2. 2015
3. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.117.616,56 Kč na financování projektu "Výstavba fóliovníků v Opavě", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01726 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  62/4897     17. 2. 2015
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Výstavba fóliovníků v Opavě" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4897     17. 2. 2015
5. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4558 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4898     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora strojírenských oborů“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/29.01670, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1432 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  62/4899     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 01920/2013/EP k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 s organizací Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4430 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1054 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4900     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb ve výši 10.000.000,-- Kč
  62/4900     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje zahájit realizaci projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
  62/4900     17. 2. 2015
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
  62/4900     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4901     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 105.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2017
  62/4901     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 74.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2016
  62/4901     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2016
  62/4901     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 48.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2016
  62/4901     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020, s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace 2015 – 2017
  62/4901     17. 2. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4902     17. 2. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“ včetně příloh
  62/4902     17. 2. 2015
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“ ke dni 24. 2. 2015 s termínem ukončení výzvy 10. 4. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4903     17. 2. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“, včetně příloh
  62/4903     17. 2. 2015
2. vyhlašuje

program „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“ ke dni 23. 2. 2015 s termínem podávání žádostí od 26. 3. 2015 do 15. 4. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 79/4871 ze dne 23. 3. 2011 č. 20/1175 ze dne 24. 6. 2009 (č. usnesení)
  62/4904     17. 2. 2015
1. rozhodla

a) přijmout Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.24 b) přijmout Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.25 c) přijmout Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.44 d) přijmout Rozhodnutí č. 6 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č CZ.1.07/3.2.07 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4905     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí dotace ve výši 6.500.000 Kč na podporu spolupráce s čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4905     17. 2. 2015
2. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, o poskytnutí dotace ve výši 3.500.000 Kč na podporu bilaterální spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání, vědy a výzkumu mezi univerzitami z Moravskoslezského kraje a čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4905     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 6.500.000 Kč, nejvýše však ve výši 90,91 % uznatelných nákladů projektu Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na podporu spolupráce Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava s čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  62/4905     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 3.500.000 Kč, nejvýše však ve výši 90,91 % uznatelných nákladů projektu Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, na podporu bilaterální spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání, vědy a výzkumu mezi univerzitami z Moravskoslezského kraje a čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  62/4905     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat akci "Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků" z rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 4.000 tis. Kč
  62/4905     17. 2. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3559 ze dne 15. 7. 2014 č. 40/2958 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  62/4906     17. 2. 2015
1. rozhodla

prominout smluvní pokutu v celkové výši 60.000 Kč Moravskoslezského kraje vůči společnosti Educa24 agency, s.r.o., IČ 27838714, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/1025 ze dne 30. 4. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/189 ze dne 21. 3. 2013 č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009 (č. usnesení)
  62/4907     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu „Mateřská školka KÚ MSK“
  62/4907     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu „Evaluace školy za účelem zvyšování kvality vzdělávání v MSK“
  62/4907     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu „Manuál aktivit EVVO“
  62/4907     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4908     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravy projektů 1. „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením” 2. „Spaces for learning“ 3. „Cooperation in vocational education for European labour market” financovatelných z Programu Erasmus+
  62/4908     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2015 – 2018 ve výši 3.550.000,-- Kč
  62/4908     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Spaces for learning” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2015 – 2018 ve výši 2.550.000,-- Kč
  62/4908     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Cooperation in vocational education for European labour market” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2015 – 2018 ve výši 3.500.000,-- Kč
  62/4908     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením” do výzvy Programu Erasmus+
  62/4908     17. 2. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Spaces for learning” do výzvy Programu Erasmus+
  62/4908     17. 2. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” do výzvy Programu Erasmus+
  62/4908     17. 2. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) – 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4909     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravu projektů Moravskoslezského kraje financovaných z evropských finančních zdrojů určených k zahájení přípravy v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4909     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4910     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „J. A. Komenský a jeho životní štěstí ve Fulneku“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4910     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Revitalizace Hradu Hukvaldy“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4910     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Hrad Sovinec - záchrana a revitalizace unikátní kulturní památky“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4910     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4911     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 128.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2017
  62/4911     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 95.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 - 2017
  62/4911     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4912     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4912     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 27.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4912     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 18.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4912     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4913     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 330.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020
  62/4913     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 25.100.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020
  62/4913     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 119.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020
  62/4913     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4914     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vybavení základními ošetřovatelskými a rehabilitačními pomůckami do nemocnic zřízených MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 29.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Výstavba centra duševního zdraví Opava“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 102.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Pořízení náhradních zdrojů na všechna VS ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Digitalizace krajské radiosítě“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 6.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace vybavení dětského oddělení v NsP Havířov“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 19.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vybavení psychiatrické ambulance Krnov“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 1.900.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zvýšení bezpečí pacientů, ochrany osobních údajů i kvality péče v nemocnicích MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 60.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace a pořízení ITC systémů zajišťující ochranu a zabezpečení dat, síťového provozu pro nemocnice MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 60.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Systém přímé digitalizace“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vyžádaná a koordinovaná péče mezi poskytovateli v MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro účely mikrobiologie“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 28.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace vybavení pro základní obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 178.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace vybavení pro další obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 76.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace přístrojové techniky na výjezdových stanovištích ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4914     17. 2. 2015
16. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1 - 15) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4915     17. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 355,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 20,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,18 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 8,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 20,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 22,00 tis. Kč Celkem 355,31 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
2. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 27.710 Kč
  62/4915     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 27,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 12,86 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 14,85 tis. Kč Celkem 27,71 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
4. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 1.000.000 Kč
  62/4915     17. 2. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 49,65 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.000,00 tis. Kč Celkem 1.049,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.049,65 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, o částku 842.116,20 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  62/4915     17. 2. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 10,00 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 352,47 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 62,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 22,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 198,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 34,67 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 150,00 tis. Kč Celkem 414,67 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 153,25 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 38,31 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,80 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,64 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 894,00 tis. Kč Celkem 1.100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 595,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 470,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 20,00 tis. Kč Celkem 1.100,00 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
10. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, o částku 5.095,00 Kč
  62/4915     17. 2. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 728,62 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.971,28 tis. Kč Celkem 3.699,90 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 728,62 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.971,28 tis. Kč Celkem 3.699,90 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 106,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 106,00 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 50,00 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.713,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.713,87 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
15. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 133,25 tis. Kč z 254.055,83 tis. Kč na 253.922,58 tis. Kč
  62/4915     17. 2. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 6,36 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 6,36 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4916     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

a) žádost obce Hrčava, IČ 00296732, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 01906/2014/RRC b) žádost obce Karlova Studánka, IČ 00296104, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 01960/2014/RRC c) žádost obce Pustá Polom, IČ 00300608, o změnu nákladového rozpočtu z charakteru investičních výdajů na výdaje neinvestiční ve smlouvě č. 00044/2015/RRC
  62/4916     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 230 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 230 tis. Kč
  62/4916     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014“ a uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01906/2014/RRC s obcí Hrčava, IČ 00296732, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu b) rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014“ a uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01960/2014/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu c) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00044/2015/RRC s obcí Pustá Polom, IČ 00300608, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  62/4916     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4917     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČ 72567091, ve věci žádosti o individuální dotaci na činnost krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4917     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout dotaci Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČ 72567091, ve výši 50.000 Kč na náklady spojené s tvorbou propagační brožury, realizací čtyř vzdělávacích seminářů pro obce v Moravskoslezském kraji a příspěvek na dopravu na exkurzi za příklady dobré praxe s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  62/4917     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4551 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  62/4918     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4918     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2015 včetně nejdéle však do 31. 12. 2015
  62/4918     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 749 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 600 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 149 tis. Kč Celkem o 749 tis. Kč
  62/4918     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 č. 20/1175 ze dne 24. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4919     17. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 120,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 120,00 tis. Kč
  62/4919     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 4,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 4,16 tis. Kč
  62/4919     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.790,99 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 600,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 700,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.290,99 tis. Kč Celkem o 2.790,99 tis. Kč
  62/4919     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2125 - Podpora podnikání a inovací pol. 5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4920     17. 2. 2015
1. rozhodla

udělit společnosti CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, souhlas s provedením pročištění průtočného profilu vodního toku Pazderůvka, jehož část se nachází na pozemcích kraje parc. č. 1301/6 a parc. č. 500/6 oba v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, a to na náklady této společnosti a souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1301/6 a parc. č. 500/6 oba v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, a to výhradně za účelem provedení pročištění průtočného profilu vodního toku Pazderůvka dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4921     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 135.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 77.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky svařování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Laboratoře technických měření“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 10.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Elektrolaboratoře“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 15.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  62/4921     17. 2. 2015
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1 - 9) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 61/4783 ze dne 3. 2. 2015 č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4922     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, IČ 62348337, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 526.687,67 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, IČ 62348337, na projekt „Cesta objevů“, tj. v celkové výši 500.353,29 Kč, zaokrouhleně 500.353 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, IČ 62348337, na projekt „Cesta objevů“, dle předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 451.959 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, na projekt „Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici“, tj. v celkové výši 429.361,05 Kč, zaokrouhleně 429.361 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, na projekt „Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici“, dle předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 743.697,46 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, na projekt „Moderní škola pro moderní výuku 2“, tj. v celkové výši 706.512,58 Kč, zaokrouhleně 706.512 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, na projekt „Moderní škola pro moderní výuku 2“, dle předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 439.137,44 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, na projekt „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, tj. v celkové výši 417.180,56 Kč, zaokrouhleně 417.180 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, na projekt „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, dle předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
9. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Město Orlová, IČ 00297577, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 2.178.062 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Město Orlová, IČ 00297577, na projekt „Přírodní vědy moderně a interaktivně“, tj. v celkové výši 2.069.158,90 Kč, zaokrouhleně 2.069.158 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Město Orlová, IČ 00297577, na projekt „Přírodní vědy moderně a interaktivně“, dle předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
11. bere na vědomí

Žádost o prominutí odvodu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a žádost o prominutí penále dle přílohy č. 8 předloženého materiálu subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987
  62/4922     17. 2. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 98 % ze stanoveného odvodu 105.452,70 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, na projekt „Jesenius-centrum celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií“, tj. v celkové výši 103.343,65 Kč, zaokrouhleně 103.343 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, na projekt „Jesenius-centrum celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií“, dle předloženého materiálu
  62/4922     17. 2. 2015
13. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 25 tis. Kč
  62/4922     17. 2. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 25 tis. Kč
  62/4922     17. 2. 2015
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2), 4), 6), 8), 10) a 12) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3874 ze dne 16. 8. 2014 č. 61/4717 ze dne 3. 2. 2015 č. 61/4718 ze dne 3. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  62/4923     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu realizace projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“
  62/4923     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zvýšit profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 - 2016 z 80.200.000,-- Kč o 8.900.000 Kč na 89.100.000 Kč 3) 62/4923 schvaluje rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 8.900 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6123 - Dopravní prostředky o 8.900 tis. Kč
  62/4923     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/1812 ze dne 3. 9. 2013 č. 46/3510 ze dne 24. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  62/4924     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/28.01516, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu
  62/4924     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 3) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „4. etapa transformace organizace Marianum“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 21.500.000 Kč“
  62/4924     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.500 tis. Kč
  62/4924     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2008 ze dne 26. 11. 2008 č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010 č. 25/2013 ze dne 28. 1. 2013 (č. usnesení)
  62/4925     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRC ze dne 12. 12. 2008 s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065, jehož předmětem je rozšíření uznatelných nákladů o pořízení komunální techniky a garáže pro parkování techniky a prodloužení časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2016
  62/4925     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/854 ze dne 2. 4. 2013 č. 60/4707 ze dne 13. 1. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  62/4926     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství č. 02094/2012/EP ze dne 22. 11. 2013 s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4926     17. 2. 2015
2. rozhodla

o změně obsahu smluv o výpůjčce v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON se subjekty: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava, IČ 70884561; BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388; Mlékárna Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, 742 53 Kunín, IČ 45192294; Bidvest Opava s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25867334; Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535; Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ 00306754; Správa sportovišť Kopřivnice, se sídlem Masarykovo náměstí 540/3, 742 21 Kopřivnice, IČ 62331078; SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 770, 742 13 Studénka, Butovice, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje dne 13. 1. 2015 usnesením č. 60/4707, dle příloh č. 2 - 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4927     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci k možnosti financování přípravy nově zahajovaných projektů pro programovém období 2014 – 2020, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4212 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  62/4928     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla – vodovodu, související s umístěním a provozováním stavby „Odvádění srážkových povrchových vod z lokality stavby „LLJO, kolejové napojení“ v PZ Mošnov“ mezi krajem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4928     17. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla – dešťové kanalizace a splaškové kanalizace, související s umístěním a provozováním stavby „Odvádění srážkových povrchových vod z lokality stavby „LLJO, kolejové napojení“ v PZ Mošnov“ mezi krajem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4684 ze dne 13. 1. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  62/4929     17. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 400 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 400 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4930     17. 2. 2015
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a to: části pozemku par. č. 650/1 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 4290-50/2010 ze dne 12. 10. 2010 a nově označené jako pozemek parc. č. 650/31 ostatní plocha o výměře 25 m² a pozemek parc. č. 650/32 ostatní plocha o výměře 104 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3373 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  62/4931     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací v rámci realizace, a to u stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA–JIH“
  62/4931     17. 2. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 5.989.348,93 Kč bez DPH, tj. 7.247.112,21 Kč vč. DPH u stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA–JIH“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4932     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, a to: pozemek parc. č. 1121/35 travní porost o výměře 68 m², oddělený z pozemku parc. č. 1121/2, pozemek parc. č. 1122/49 orná půda o výměře 1362 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/8, pozemek parc. č. 1122/38 orná půda o výměře 441 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/10, pozemek parc. č. 1122/11 orná půda o výměře 4215 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/11, pozemek parc. č. 1122/15 orná půda o výměře 32 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/15, pozemek parc. č. 1122/47 ostatní plocha, silnice o výměře 334 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/23, pozemek parc. č. 1122/48 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/23, pozemek parc. č. 1122/50 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/23, pozemek parc. č. 1122/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 488 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/25, pozemek parc. č. 1122/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m², pozemek parc. č. 1122/39 orná půda, o výměře 335 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/29, pozemek parc. č. 1127/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m², oddělený z pozemku parc. č. 1127, pozemek parc. č. 1129/20 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 138 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/3, pozemek parc. č. 1129/15 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 310 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/6, pozemek parc. č. 1129/14 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 405 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/7, pozemek parc. č. 1129/8 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 340 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/8, pozemek parc. č. 1130/4 travní porost o výměře 97 m², oddělený z pozemku parc. č. 1130/4, pozemek parc. č. 1130/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m², oddělený z pozemku parc. 1130/8, pozemek parc. č. 1559/19 vodní plocha, tok umělý o výměře 254 m², oddělený z pozemku parc. č. 1159/9, vše v k. ú. a obci Sedlnice, na základě geometrického plánu GP č. 1804-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem Harapátem dne 27. 11. 2014, dále: pozemek parc. č. 1331/4 travní porost o výměře 250 m², oddělený z pozemku parc. č. 1331/2, pozemek parc. č. 1332/8 travní porost o výměře 198 m², oddělený z pozemku parc. č. 1332/2, pozemek parc. č. 1332/7 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 331 m², oddělený z pozemku parc. č. 1332/3, pozemek parc. č. 1336/2 travní porost o výměře 609 m², oddělený z pozemku parc. č. 1336, pozemek parc. č. 1339/26 orná půda o výměře 1140 m², oddělený z pozemku parc. č. 1339/2, pozemek parc. č. 1340/50 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/26, pozemek parc. č. 1340/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1997 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/27, pozemek parc. č. 1340/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/28, pozemek parc. č. 1340/59 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 405 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/29, pozemek parc. č. 1340/52 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/35, pozemek parc. č. 1356/17 travní porost o výměře 5713 m², oddělený z pozemku parc. č. 1356/2, pozemek parc. č. 1366/8 orná půda o výměře 187 m², oddělený z pozemku parc. č. 1366/3, pozemek parc. č. 1366/9 orná půda o výměře 89 m², oddělený z pozemku parc. č. 1366/3, pozemek parc. č. 1441/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m², oddělený z pozemku parc. č. 1441, pozemek parc. č. 1469/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m², oddělený z pozemku parc. č. 1469/4, vše v k. ú. a obci Mošnov, na základě geometrického plánu GP č. 910-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem Harapátem dne 21. 10. 2014, za podmínky výmazu věcného předkupního práva zřízeného ve prospěch společnosti Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o., Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, Praha, IČ 28938186, k dotčeným nemovitým věcem, které tvoří předmět daru, z katastru nemovitostí, a za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  62/4932     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4933     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2215/2 ostatní plocha a parc. č. 2215/3 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě, Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2216/20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat plynovodní přípojku na části služebného pozemku parc. č. 2215/2, dále v právu zřídit, provozovat a udržovat plynovodní přípojku a plynovod na části služebného pozemku parc. č. 2215/3, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním plynovodu a přípojek plynu, vše v rámci stavby „Plynovod, přípojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace – budova Zdravotnické záchranné služby v Opavě, Olomoucká 86, 746 01“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení
  62/4933     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 497/93 ostatní plocha v k. ú. Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če obč. vybavenost, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat kanalizační vedení na části služebného pozemku v rámci stavby „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná – Ráj“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za cenu stanovenou dle metodiky povinného; oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  62/4933     17. 2. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemku parc. č. 1321 ostatní plocha v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, pozemku parc. č. 475/7 ostatní plocha, pozemku parc. č. 497/88 ostatní plocha, pozemku parc. č. 497/94 ostatní plocha a pozemku parc. č. 497/95 ostatní plocha, vše v k. ú. Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČ 00297534, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če obč. vybavenost, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat kanalizační vedení na částech služebných pozemků a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním kanalizačního vedení v rámci stavby „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná – Ráj“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za cenu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  62/4933     17. 2. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněným, statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, jako povinným a krajem jako investorem, ve věci přeložky plynovodu na pozemku parc. č. 2789 v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  62/4933     17. 2. 2015
5. rozhodla

uzavřít Dohodu o užívání železničního přejezdu mezi krajem na straně jedné, organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, na straně druhé a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, na straně třetí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  62/4933     17. 2. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4647 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4934     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: budovu bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc. č. 737/4 zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez čp/če technická vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 737/5 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obec Bartošovice, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 16.100 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  62/4934     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4646 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4935     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1186 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 501 – 92/2013 ze dne 20. 9. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1186/3 ostatní plocha o výměře 67 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku, obec Andělská Hora, do vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.810 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  62/4935     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1357/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 205 – 50/2013 ze dne 11. 6. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1357/66 ostatní plocha o výměře 28 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Tošovice, obec Odry, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.000 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  62/4935     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4936     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výplatě pojistného plnění ve výši 631.830,-- Kč na odstranění následků pojistné události ze dne 3. 7. 2014 na movitém majetku kraje v hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
  62/4936     17. 2. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 631.830,-- Kč, s účelovým určením na opravu a údržbu majetku v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“
  62/4936     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 631,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 631,83 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4937     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost ********** o odkup pozemku parc. č. 644/18 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu
  62/4937     17. 2. 2015
2. rozhodla

odmítnout nabídku na prodej pozemku parc. č. 644/18 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, do vlastnictví pana **********

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1946 ze dne 14. 12. 2011 č. 6/470 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  62/4938     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, o změnu termínu předložení závěrečného vyúčtování
  62/4938     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00277/2012/RRC na projekt „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“, s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  62/4938     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4939     17. 2. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4939     17. 2. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4940     17. 2. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4940     17. 2. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravsko-slezském kraji pro rok 2015“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 52/4058 ze dne 23. 9. 2014 č. 58/4645 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4941     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, a to pozemek parc. č. 1777/9, trvalý travní porost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 278.300 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  62/4941     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: část pozemku parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 4982-021/2014 ze dne 8. 12. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2544/5 ostatní plocha o výměře 355 m², pozemek parc. č. 2544/4 zastavění plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, zemědělská stavba, pozemek parc. č. 2548 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2616, část obce Předměstí, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.459.190 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 4982-021/2014 ze dne 8. 12. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2544/5 ostatní plocha o výměře 355 m², ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2547 zastavěná plocha a nádvoří, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zajištění přístupu k zadnímu vchodu do budovy bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2547 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši c) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  62/4941     17. 2. 2015
3. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 102 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. st. 104 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. st. 105 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 140, část obce Stěbořice, občanská vybavenost, pozemek parc. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če stavba technického vybavení, pozemek parc. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 152 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 153/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. č. 93/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 93/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 94 zahrada, pozemek parc. č. 96 zahrada, pozemek parc. č. 113 zahrada, pozemek parc. č. 153/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1632 ostatní plocha, stavba nezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 103/2, který je ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ 69797111, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Stěbořice
  62/4941     17. 2. 2015
4. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to: pozemek parc. č. st. 91 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če stavba technického vybavení, pozemek parc. č. 93/2 ostatní plocha, jehož součástí je stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Stěbořice
  62/4941     17. 2. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1087 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4942     17. 2. 2015
1. rozhodla

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 177.173 Kč u dotace poskytnuté subjektu SKI Beskydy, s.r.o., se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 26810719, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 70/4365 ze dne 15. 12. 2010 č. 8/353 ze dne 4. 2. 2009 č. 10/487 ze dne 4. 3. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/100 ze dne 18. 2. 2009 (č. usnesení)
  62/4943     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

výpovědi Smluv o partnerství a výpovědi smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu „Beskydská magistrála“ subjektů: SKI Beskydy, s.r.o., IČ 26810719 Sport Morávka, a.s., IČ 25866630 KČT Třinec, IČ 439 630 56 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4943     17. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Beskydská magistrála“ se subjekty: Maflex-CZ s.r.o., IČ 26797500 Obec Morávka, IČ 00296945 Jiří Valenta, IČ 73092118 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  62/4943     17. 2. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o výpůjčce, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu „Beskydská magistrála“, se subjekty: Maflex-CZ s.r.o., IČ 26797500 Girová Turismus, s.r.o. IČ 28601050 Obec Morávka, IČ 00296945 Jiří Valenta, IČ 73092118 dle přílohy č. 3 a č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2433 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4944     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Strategii řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020“, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  62/4944     17. 2. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4945     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 029 95 832, dle předloženého materiálu
  62/4945     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí vkladové povinnosti ve výši 5.000.000 Kč dle bodu 2) tohoto usnesení a splnění této vkladové povinnosti nejpozději do 31. 3. 2015, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
  62/4945     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 5 mil. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6202 - Nákup majetkových podílů o 5 mil. Kč
  62/4945     17. 2. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/966 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4946     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Seven Days Agency, s.r.o, IČ 24314781, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na projekt „Adrenalin Cup 2015“
  62/4946     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje maximálně ve výši 150.000 Kč společnosti Seven Days Agency, s.r.o, IČ 24314781, na realizaci projektu „Adrenalin Cup 2015“, s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 30. 8. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/966 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4947     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Žijme sportem, IČ 02216281, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na projekt „Bike Čeladná“
  62/4947     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje maximálně ve výši 50.000 Kč spolku Žijme sportem, IČ 02216281, na realizaci projektu „Bike Čeladná“, s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 30. 10. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4947     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/966 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4948     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost Ázerbájdžánského a kaspického kulturního fóra, IČ 22759883, o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Muzeum Jantarové stezky“
  62/4948     17. 2. 2015
2. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje maximálně ve výši 200.000 Kč Ázerbájdžánskému a kaspickému kulturnímu fóru, IČ 22759883, na realizaci projektu „Muzeum Jantarové stezky“, s časovou použitelností od 5. 1. 2015 do 30. 7. 2015, dle předloženého materiálu
  62/4948     17. 2. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 200 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4949     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Turistické známky s.r.o, IČ 25824449, o poskytnutí dotace ve výši 290.000 Kč na vybavení Infocentra regionu a Muzea Turistických známek
  62/4949     17. 2. 2015
2. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje ve výši 290.000 Kč společnosti Turistické známky s.r.o, IČ 25824449, na vybavení Infocentra regionu a Muzea Turistických známek, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2495 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  62/4950     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj, IČ 70630267, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce skautské mohyly Ivančena“ – dotační smlouva č. 03279/2013/RRC
  62/4950     17. 2. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03279/2013/RRC s pobočným spolkem Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj, IČ 70630267, na projekt „Rekonstrukce skautské mohyly Ivančena“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3441 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4951     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Morávka, se sídlem Morávka 599, 739 05, IČ 00296945, o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši 99.300 Kč na úpravu lyžařských běžeckých tras v oblasti Morávky
  62/4951     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 99.300 Kč, nejvýše však ve výši 85 % uznatelných nákladů projektu, obci Morávka, se sídlem Morávka 599, 739 05, IČ 00296945, na úpravu lyžařských běžeckých tras v oblasti Morávky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015
  62/4951     17. 2. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 99.300 Kč
  62/4951     17. 2. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 17,22 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 82,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 99,3 tis. Kč
  62/4951     17. 2. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2944 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  62/4952     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohody o ukončení nájmu movitých věcí s JUDr. Lenkou Vidovičovou, se sídlem Olomouc, Zámečnická 497/3a, PSČ 779 00, insolvenční správkyní dlužníka O.K.D.C. mont s.r.o., IČ 25385747, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 63/3805 ze dne 22. 9. 2010 č. 45/3442 ze dne 12. 6. 201 k usnesení zastupitelstva kraje č. 29/2235 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  62/4953     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o úpravě práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o výpůjčce č. 01670/2014/RRC se spolkem SKI Klub RD Rýmařov, IČ 27003272, se sídlem Větrná 3, 795 01 Rýmařov, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3932 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  62/4954     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě – Porubě“, dle předloženého materiálu
  62/4954     17. 2. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.090 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 588,2 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě – Porubě“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4512 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4955     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ dle předloženého materiálu
  62/4955     17. 2. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 205,4 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3373 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  62/4956     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ dle předloženého materiálu
  62/4956     17. 2. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 9.110 tis. Kč bez DPH, tj. do 11.023 tis. Kč vč. DPH u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4130 ze dne 7. 10. 2014 (č. usnesení)
  62/4957     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

informaci o zahájení zkušebního provozu stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ a potřebě dodatečných prací při realizaci tohoto projektu dle předloženého materiálu
  62/4957     17. 2. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 2.500 tis. Kč bez DPH v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1834 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/473 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  62/4958     17. 2. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 3.736 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté Jiřímu Valentovi, se sídlem tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc, IČ 73092118, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
  62/4958     17. 2. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté Jiřímu Valentovi, se sídlem tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc, IČ 73092118, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
  62/4958     17. 2. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  62/4959     17. 2. 2015
1. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  62/4959     17. 2. 2015
2. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  62/4959     17. 2. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4960     17. 2. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 3,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5191 - Zaplacené sankce o 3,2 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  62/4961     17. 2. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o pojistném plnění mezi Moravskoslezským krajem a Českou pojišťovnou, a.s., IČ 45272956, dle předloženého materiálu
  62/4961     17. 2. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 743,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 743,73 tis. Kč

  frame-scrollup