Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 5. 2019


  Rada kraje

  62/5518                         14. 5. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 14. 5. 2019


   Rada kraje

   62/5519                         14. 5. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jiřího Navrátila, MBA, a pana Jana Krkošky, o ověření zápisu z 61. schůze rady kraje, konané dne 30. 4. 2019

   62/5519                         14. 5. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 62. schůze rady kraje, konané dne 14. 5. 2019:

   -        Ing. Jakub Unucka, MBA

   -        Radomíra Vlčková


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 60/5337 ze dne 9. 4. 2019

    62/5520                         14. 5. 2019
    1. schvaluje

    smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     62/5521                         14. 5. 2019
     1. bere na vědomí

     zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, za období leden – březen roku 2019, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 54/4806 ze dne 8. 1. 2019

      62/5522                         14. 5. 2019
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ účastníka:

      MH – STAVBY, s.r.o.
      V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh
      IČO: 27776506

      za cenu nejvýše přípustnou 22.477.461,27 Kč bez DPH


       Rada kraje

       62/5523                         14. 5. 2019
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování technické dokumentace k projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       62/5523                         14. 5. 2019
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zpracování technické dokumentace k projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       62/5523                         14. 5. 2019
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování technické dokumentace k projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji““, a to:

       členové:
       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:
       Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       62/5523                         14. 5. 2019
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování technické dokumentace k projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji““, a to:

       členové:
       Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje
       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
       Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
       Ing. Jan Filgas, odbor životního prostředí a zemědělství
       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:
       Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
       Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
       Ing. Bc. Lenka Heczková, odbor životního prostředí a zemědělství
       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
       Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
       Ing. Jana Kroupová, odbor životního prostředí a zemědělství
       Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů

       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        62/5524                         14. 5. 2019
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        62/5524                         14. 5. 2019
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        62/5524                         14. 5. 2019
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to:

        členové:
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        62/5524                         14. 5. 2019
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to:

        členové:
        Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:
        Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
        JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový
        Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
        Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
        Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
        Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         62/5525                         14. 5. 2019
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon inženýrské činnosti včetně TDS u akce Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál)“

         62/5525                         14. 5. 2019
         2. rozhodla

         vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto

         usnesení dodavatele:

         Uschemer s.r.o.
         se sídlem Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk
         IČO: 27768180

         62/5525                         14. 5. 2019
         3. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

         ČECH - ENGINEERING, a.s.
         se sídlem Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava
         IČO: 25394983
         za nejvýše přípustnou cenu 367 000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          62/5526                         14. 5. 2019
          1. rozhodla

          v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Nákup 3 ks osobních vozidel na CNG“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

          62/5526                         14. 5. 2019
          2. rozhodla

          zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

          62/5526                         14. 5. 2019
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 9 odst. 8 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení ve složení:

          členové:

          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          náhradníci:

          Ing. Pavla Stanková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Marta Ulmanová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          62/5526                         14. 5. 2019
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 8 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, a to:

          členové:

          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

          náhradníci:

          Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
          Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Pavel Bernatský, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
          Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
          Ing. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

           62/5527                         14. 5. 2019
           1. rozhodla

           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 385.990 Kč

           62/5527                         14. 5. 2019
           2. rozhodla

           navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 385.990 Kč

           62/5527                         14. 5. 2019
           3. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 2143 -

           Cestovní ruch

           pol. 5164 -

           Nájemné

           o

           385,99 tis. Kč

           a

           zvyšují

           kapitálové výdaje

           na § 2143 -

           Cestovní ruch

           pol. 6129 -

           Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

           o

           385,99 tis. Kč

           62/5527                         14. 5. 2019
           4. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup fotokoutku s příslušenstvím“

           62/5527                         14. 5. 2019
           5. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

           AD ROOM s.r.o.
           se sídlem: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
           IČO: 24193828

           za cenu nejvýše přípustnou 319.000 Kč bez DPH


            Rada kraje

            62/5528                         14. 5. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zaměření, průzkumy a stavebně-architektonická studie stavby "Využití objektu v Bílé"

            62/5528                         14. 5. 2019
            2. rozhodla

            zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením Zaměření, průzkumy a stavebně-architektonická studie stavby "Využití objektu v Bílé"


             Rada kraje

             62/5529                         14. 5. 2019
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor – „Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže“

             62/5529                         14. 5. 2019
             2. rozhodla

             vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             8.       Ing. Štěpán Šňupárek
             se sídlem: 30. dubna 2034/14, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
             IČO: 72978325

             za cenu nejvýše přípustnou 1.280.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              62/5530                         14. 5. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK““

              62/5530                         14. 5. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              pro 1. část VZ: Personální akademie

              2.       ACCON human resources management, s.r.o.
              se sídlem: Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7
              IČO: 27208371

              za cenu nejvýše přípustnou 60.000 Kč (plnění osvobozeno od DPH)

              pro 3. část VZ: Finance_kurzy na míru

              1.       Everesta, s.r.o.
              se sídlem: Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 470 01
              IČO: 25014650

              za cenu nejvýše přípustnou 87.000 Kč (plnění osvobozeno od DPH)

              pro 5. část VZ: Vnitro a živnostenský úřad

              1.       Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
              se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 186 00
              IČO: 26187639

              za cenu nejvýše přípustnou 43.000 Kč (plnění osvobozeno od DPH)

              pro 6. část VZ: Sociální věci

              1.       Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
              se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 186 00
              IČO: 26187639

              za cenu nejvýše přípustnou 94.990 Kč (osvobozeno od DPH)

              pro 7. část VZ: Doprava a chytrý region

              1.       Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
              se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 186 00
              IČO: 26187639

              za cenu nejvýše přípustnou 208.000 Kč (osvobozeno od DPH)


               Rada kraje

               62/5531                         14. 5. 2019
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce a modernizace bytů pro účely zřízení sociální služby - chráněné bydlení III"

               62/5531                         14. 5. 2019
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

               pro 1. část: Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro chráněné bydlení v Krnově:

               EDS Trade s.r.o.
               se sídlem: Komárovská 2438/13, Předměstí, 746 01 Opava
               IČO: 03832210

               za cenu nejvýše přípustnou 2.262.433 Kč bez DPH

               pro 2. část: Stavební rekonstrukce a modernizace bytu pro chráněné bydlení v Kopřivnici:

               MATOSA PROFISTAV s.r.o.
               se sídlem: Palackého 689/2, Město, 736 01 Havířov
               IČO: 05510775

               za cenu nejvýše přípustnou 597.165,49 Kč bez DPH


                Rada kraje

                62/5532                         14. 5. 2019
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vzdělávací programy v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““

                62/5532                         14. 5. 2019
                2. rozhodla

                vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1.       EDUCO CENTRUM s.r.o.
                se sídlem: Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
                IČO: 26869250

                za cenu nejvýše přípustnou 1.732.200 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 62/5533                         14. 5. 2019
                 1. rozhodla

                 snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 494,01 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

                 62/5533                         14. 5. 2019
                 2. rozhodla

                 zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 494,01 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní kapitálové výdaje – činnost krajského úřadu“

                 62/5533                         14. 5. 2019
                 3. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  5137 -

                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                 o

                          505,90 tis. Kč

                 a

                 snižují

                 kapitálové výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  6121 -

                 Budovy, haly a stavby

                 o

                       1 500,00 tis. Kč

                 Celkem

                 o

                 2 005,90 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje            

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  5172 -

                 Programové vybavení

                 o

                           11,89 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 kapitálové výdaje            

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  6122 -

                 Stroje, přístroje a zařízení

                 o

                           94,94 tis. Kč

                 pol.  6125 -

                 Výpočetní technika

                 o

                       1 899,07 tis. Kč

                 Celkem

                 o

                 2 005,90 tis. Kč

                 62/5533                         14. 5. 2019
                 4. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Upgrade komunikačního a hlasovacího zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva kraje“

                 62/5533                         14. 5. 2019
                 5. rozhodla

                 vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1.       PCS spol. s.r.o.
                 se sídlem: Praha 4, Na Dvorcích 18/122, PSČ 14000
                 IČO: 00571024

                 za cenu nejvýše přípustnou 1.999.571 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  62/5534                         14. 5. 2019
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Management zvláště chráněných území MSK 2019-2022“

                  62/5534                         14. 5. 2019
                  2. rozhodla

                  vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                  pro 1. část veřejné zakázky - Koutské a Zábřežské louky:

                  Údržba pozemků, a.s.
                  se sídlem Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
                  IČO: 28620968

                  pro 3. část veřejné zakázky - Lávový proud u Meziny:

                  Lukáš Boháč
                  se sídlem Rychvaldská 928, 735 53, Dolní Lutyně
                  IČO: 71875204

                  62/5534                         14. 5. 2019
                  3. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                  pro 1. část veřejné zakázky - Koutské a Zábřežské louky:

                  Mgr. David Honěk
                  se sídlem Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
                  IČO: 67333958

                  za nejvýše přípustnou cenu 185.000 Kč bez DPH

                  pro 2. část veřejné zakázky - Kunov:

                  Mgr. David Honěk
                  se sídlem Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
                  IČO: 67333958

                  za nejvýše přípustnou cenu 80.000 Kč bez DPH

                  pro 3. část veřejné zakázky - Lávový proud u Meziny:

                  Spolek Ekolyceum
                  se sídlem Stará silnice 187/76, 747 07, Opava – Jaktař
                  IČO: 27000346

                  za nejvýše přípustnou cenu 57.920 Kč (subjekt není plátcem DPH)

                  pro 4. část veřejné zakázky - Niva Morávky:

                  Mgr. David Honěk
                  se sídlem Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
                  IČO: 67333958

                  za nejvýše přípustnou cenu 120.000 Kč bez DPH

                  pro 5. část veřejné zakázky - Profil Morávky:

                  Mgr. David Honěk
                  se sídlem Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
                  IČO: 67333958

                  za nejvýše přípustnou cenu 80.000 Kč bez DPH

                  pro 6. část veřejné zakázky - Skučák:

                  Mgr. David Honěk
                  se sídlem Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
                  IČO: 67333958

                  za nejvýše přípustnou cenu 307.200 Kč bez DPH

                  pro 7. část veřejné zakázky - Žermanický lom:

                  Mgr. David Honěk
                  se sídlem Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
                  IČO: 67333958

                  za nejvýše přípustnou cenu 120.000 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 53/4785 ze dne 13.12.2018

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                   62/5535                         14. 5. 2019
                   1. bere na vědomí

                   žádost neziskové organizace „Kola pro Afriku, o.p.s.“ ze dne 24. 4. 2019 o prodloužení časové použitelnosti neinvestiční dotace pro projekt „Kola pro Afriku – pomoc pro Gambii“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   62/5535                         14. 5. 2019
                   2. rozhodla

                   prodloužit časovou použitelnost neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje neziskové organizaci „Kola pro Afriku, o.p.s.“, IČO 29397596, pro projekt „Kola pro Afriku – pomoc pro Gambii“ do 30. 9. 2019 dle předloženého materiálu

                   62/5535                         14. 5. 2019
                   3. rozhodla

                   uzavřít s neziskovou organizací „Kola pro Afriku, o.p.s.“, IČO 29397596, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 08526/2018/KH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                    62/5536                         14. 5. 2019
                    1. bere na vědomí

                    žádosti obcí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                    62/5536                         14. 5. 2019
                    2. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000 Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                    62/5536                         14. 5. 2019
                    3. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

                    62/5536                         14. 5. 2019
                    4. ukládá

                    hejtmanovi kraje

                    předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                    Termín: 13. 6. 2019


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 11/1195 ze dne 13.3.2019

                     62/5537                         14. 5. 2019
                     1. bere na vědomí

                     žádost spolku JAGELLO 2000, z.s. o vydání souhlasu Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava a s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     62/5537                         14. 5. 2019
                     2. rozhodla

                     vydat souhlas Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v termínu 16. – 23. září 2019 v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde se koná akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky, dle předloženého materiálu

                     62/5537                         14. 5. 2019
                     3. rozhodla

                     vydat souhlas Moravskoslezského kraje s omezením vstupu veřejnosti v době 16. - 23. září 2019 na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, které jsou v bezprostředním sousedství areálu akce a jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 9/957 ze dne 13.9.2018

                      62/5538                         14. 5. 2019
                      1. schvaluje

                      „Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 41/3671 ze dne 26.6.2018

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       62/5539                         14. 5. 2019
                       1. rozhodla

                       a)    snížit akci rozpočtu „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 20 tis. Kč

                       b)   zvýšit akci rozpočtu „Zakoupení jednotného vstupenkového systému“ o částku 20 tis. Kč

                       62/5539                         14. 5. 2019
                       2. rozhodla

                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u:

                       úspory v rámci akce „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 20 tis. Kč

                       62/5539                         14. 5. 2019
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3319 -

                       Ostatní záležitosti kultury

                       pol. 5139  -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       20 tis. Kč

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       10,17 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5168 -

                       Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                       o

                       10,17 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 6111  -

                       Programové vybavení

                       o

                       20 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 40/3555 ze dne 12. 6. 2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        62/5540                         14. 5. 2019
                        1. rozhodla

                        uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. číslo 07348/2018/KPP ze dne 26. 9. 2018 se společností ATELIÉRY BÁRTA s.r.o, IČO 27478548, v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        62/5540                         14. 5. 2019
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol. 5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        70,90 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol. 5171 -

                        Opravy a udržování

                        o

                        70,90 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                         62/5541                         14. 5. 2019
                         1. bere na vědomí

                         žádost Ing. Radka Šmacha, IČO 67715397, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na realizaci projektu „ÚČAST NA XII Florence Biennale 18. – 27. říjen 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         62/5541                         14. 5. 2019
                         2. rozhodla

                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ing. Radku Šmachovi, IČO 67715397, na realizaci projektu „ÚČAST NA XII Florence Biennale 18. – 27. říjen 2019“, ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 4. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 3  předloženého materiálu

                         62/5541                         14. 5. 2019
                         3. bere na vědomí

                         žádost **********, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Literatura/beletrie/román/název: SLALOM ŽIVOTEM“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         62/5541                         14. 5. 2019
                         4. rozhodla

                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 **********, na realizaci projektu „Literatura/beletrie/román/název: SLALOM ŽIVOTEM“, ve výši 15.000 Kč s časovou použitelností od 10. 5. 2019 – 30. 6. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         62/5541                         14. 5. 2019
                         5. rozhodla

                         navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                         15.000 Kč

                         62/5541                         14. 5. 2019
                         6. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol.  5229 -

                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                         o

                         200 tis. Kč

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol.  5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                           15 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         215 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol.  5493 -

                         Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                         o

                         200 tis. Kč

                         na § 3316 -

                         Vydavatelská činnost

                         pol.  5493 -

                         Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                         o

                         15 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         215 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                          62/5542                         14. 5. 2019
                          1. bere na vědomí

                          žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Římskokatolické farnosti Slatina u Bílovce, IČO 49590952, na realizaci projektu „Dokončení obnovy varhan pro farní kostel ve Slatině“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          62/5542                         14. 5. 2019
                          2. rozhodla

                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Římskokatolické farnosti Slatina u Bílovce, IČO 49590952, ve výši 170.000 Kč na realizaci projektu „Dokončení obnovy varhan pro farní kostel ve Slatině“ s časovou použitelností od 15. 3. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          62/5542                         14. 5. 2019
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 5229 -

                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                          o

                           

                          170 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 5223 -

                          Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                          o

                           

                          170 tis. Kč


                           Rada kraje

                           62/5543                         14. 5. 2019
                           1. bere na vědomí

                           žádost společnosti Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 24682098, v plné moci za pana Michaela Horowitze o vydání obrazu „Narcissus“ – Neznámý benátský malíř pol. 17. stol., Ruschi Francesco, Conca Sebastiano ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a v držení Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           62/5543                         14. 5. 2019
                           2. rozhodla

                           převést bezúplatně obrazy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a v držení organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace:

                           a)    „Narcissus“ – Neznámý benátský malíř pol. 17. stol., Ruschi Francesco, Conca Sebastiano

                           b)    „Jupiter“ - vídeňský malíř 18. století, olej, plátno

                           do vlastnictví pana Michaela Horowitze, potomka pana Benno Kornera, dle předloženého materiálu

                           62/5543                         14. 5. 2019
                           3. zmocňuje

                           náměstka hejtmana kraje Mgr. et. Mgr. Lukáše Curyla k podpisu dohody o bezúplatném převodu a předání uměleckých děl uvedených v bodě 2. tohoto usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            1. bere na vědomí

                            žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle příloh č. 3- 10 předloženého materiálu

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            2. rozhodla

                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 11-18 předloženého materiálu

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            3. bere na vědomí

                            žádost Společnosti pro kulturu a umění, z.s., IČO 48804533, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, ve výši 200.000 Kč, na realizaci projektu „Dny vzájemnosti v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            4. rozhodla

                            neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Společnosti pro kulturu a umění, z. s., IČO 48804533, na realizaci projektu „Dny vzájemnosti v Moravskoslezském kraji“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            5. bere na vědomí

                            žádost společnosti „MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost“, IČO 66741611, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, ve výši 126.000 Kč, na realizaci projektu „Park Moravských bratří“ dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            6. rozhodla

                            neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti „MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost“, IČO 66741611, na realizaci projektu „Park Moravských bratří“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            7. rozhodla

                            a.    navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 1.004.800 Kč

                            b.    navýšit akci z rozpočtu kraje „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 19.000 Kč

                            62/5544                         14. 5. 2019
                            8. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol.  5901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                             933,8 tis. Kč

                            na § 3319 -

                            Ostatní záležitosti kultury

                            pol.  5229 -

                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                            o

                             190,6 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                             1 124,4 tis. Kč

                            a

                            snižují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol.  6901 -

                            Rezervy kapitálových výdajů

                            o

                            90,0 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            90,0 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3312 -

                            Hudební činnost

                            pol.  5222 -

                            Neinvestiční transfery spolkům

                            o

                            774,6 tis. Kč

                            na § 3319 -

                            Ostatní záležitosti kultury

                            pol.  5222 -

                            Neinvestiční transfery spolkům

                            o

                            239,8 tis. Kč

                            pol.  5321 -

                            Neinvestiční transfery obcím

                            200,0 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                             1 214,4 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 4/250 ze dne 15.6.2017

                            62/5545                         14. 5. 2019
                            1. bere na vědomí

                            informaci o studii „Návrh optimalizace dopravního značení v oblasti Strategické průmyslové zóny Mošnov a studie zastávek pro Multimodální cargo Mošnov“

                            62/5545                         14. 5. 2019
                            2. souhlasí

                            s navrženým postupem naplnění studie „Návrh optimalizace dopravního značení v oblasti Strategické průmyslové zóny Mošnov a studie zastávek pro Multimodální cargo Mošnov“ dle předloženého materiálu

                            62/5545                         14. 5. 2019
                            3. žádá

                            vlastníky a správce pozemních komunikací v řešené oblasti o dodržování jednotného stylu dopravního značení podle předložené studie


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 15/1251 ze dne 12.6.2017

                             62/5546                         14. 5. 2019
                             1. schvaluje

                             složení poradního sboru pro rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                              62/5547                         14. 5. 2019
                              1. rozhodla

                              ocenit každého účastníka 5členných družstev, umístěných na prvních dvou místech I. a II. věkové kategorie krajského finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2019, jednou dárkovou poukázkou ve výši 500 Kč, tj. celkem 20 kusů dárkových poukázek v maximální celkové výši 10.000 Kč, dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               62/5548                         14. 5. 2019
                               1. souhlasí

                               s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, v celkové pořizovací hodnotě 31.107.099,99 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                62/5549                         14. 5. 2019
                                1. souhlasí

                                s návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                                62/5549                         14. 5. 2019
                                2. ukládá

                                náměstkovi hejtmana kraje

                                předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                Termín: 13. 6. 2019


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                 62/5550                         14. 5. 2019
                                 1. bere na vědomí

                                 informaci o konání 64. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 62/5550                         14. 5. 2019
                                 2. zmocňuje

                                 náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 64. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 28. 5. 2019 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  62/5551                         14. 5. 2019
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít smlouvu o poskytování služeb na zpracování Analýzy poptávky po letecké dopravě do a z letiště Leoše Janáčka Ostrava, se společností

                                  MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH
                                  se sídlem: Rüppurer Str. 4, D – 76137 Karlsruhe
                                  HRB: 106483 Mannheim

                                  za cenu nejvýše přípustnou 30.000 Eur, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                   62/5552                         14. 5. 2019
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   2,47 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 5167 -

                                   Služby školení a vzdělávání

                                   o

                                   2,47 tis. Kč

                                   62/5552                         14. 5. 2019
                                   2. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   46,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   46,00 tis. Kč

                                   62/5552                         14. 5. 2019
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   7.890,00 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   2.112,68 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   13,80 tis. Kč

                                   pol. 5167 -

                                   Služby školení a vzdělávání

                                   o

                                   8,38 tis. Kč

                                   pol. 5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   361,00 tis. Kč

                                   pol. 5172 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   1.647,35 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   2.030,53 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol. 6111 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   2.906,15 tis. Kč

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   5.066,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   7.972,15 tis. Kč

                                   62/5552                         14. 5. 2019
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5169-

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   8,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6121-

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   8,00 tis. Kč

                                   62/5552                         14. 5. 2019
                                   5. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   neinvestiční přijaté transfery

                                   pol. 4116-

                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                   o

                                   55,26 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   investiční přijaté transfery

                                   pol. 4216-

                                   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                   o

                                   55,26 tis. Kč

                                   62/5552                         14. 5. 2019
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   6,00 tis. Kč

                                   pol. 6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   1,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   7,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   7,00 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 59/5273 ze dne 26. 3. 2019

                                    č. 61/5458 ze dne 30. 4. 2019

                                    62/5553                         14. 5. 2019
                                    1. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout

                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to:

                                    část pozemku parc. č. 1405 zastavěná plocha a nádvoří, označenou jako díl c+d, o výměře 158 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

                                    část pozemku parc. č. 1407 ostatní plocha, označenou jako díl b, o výměře 49 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                    vše v k. ú. a obec Město Albrechtice,,

                                    do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228,

                                    za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                    aa) obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva k předmětu daru ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí vyhradí bezúplatně pro potřeby organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, 10 parkovacích stání s vymezením pro pracovní dny a po dobu provozu školy; obdarovaný zajistí označení vyhrazených parkovacích stání svislou dopravní značkou;

                                    ab) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. aa) je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písmeno a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                    62/5553                         14. 5. 2019
                                    2. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout

                                    a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                    pozemek parc. č. 1946/109, ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1946/110, ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1955/6, ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1955/7, ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 5974/4, zastavěná plocha a nádvoří,

                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                    vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

                                    z vlastnictví pana **********, za kupní cenu ve výši 944.640 Kč a za podmínky výmazu věcného břemene zcizení a zatížení zapsaného do katastru nemovitostí na základě řízení Z-2XXXXXX/XXXX-807; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                    b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 1332/35, Ostrava, IČO 00842753, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                    62/5553                         14. 5. 2019
                                    3. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout

                                    a)   darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, a to:

                                    pozemek parc. č. 309 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 584, obč. vyb.,

                                    pozemek parc. č. 311 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                    pozemek parc. č. 310/2 zahrada,

                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                    vše v k. ú. a obci Město Albrechtice,

                                    do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, IČO 00100307, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                    62/5553                         14. 5. 2019
                                    4. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení

                                    Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                    Termín: 13. 6. 2019


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 61/5451 ze dne 30. 4. 2019

                                     62/5554                         14. 5. 2019
                                     1. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. 2607/19 ostatní plocha a

                                     pozemek parc. č. 2607/20 ostatní plocha,

                                     oba v k. ú. a obci Stonava,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     62/5554                         14. 5. 2019
                                     2. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                     pozemek parc. č. 805/7 ostatní plocha,

                                     v k. ú. a obci Kateřinice,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     62/5554                         14. 5. 2019
                                     3. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. 1325/2 ostatní plocha a

                                     pozemek parc. č. 2545/252 ostatní plocha,

                                     oba v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná,

                                     pozemek parc. č. 1428/14 ostatní plocha,

                                     pozemek parc. č. 1428/18 ostatní plocha,

                                     pozemek parc. č. 1428/31 ostatní plocha a

                                     pozemek parc. č. 1428/64 ostatní plocha,

                                     všechny v k. ú. a obci Raškovice a

                                     pozemek parc. č. 3663/53 ostatní plocha,

                                     v k. ú. a obci Bruzovice,

                                     všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     62/5554                         14. 5. 2019
                                     4. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. 300/41 ostatní plocha a

                                     část pozemku parc. č. 948/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1909-48/2018 ze dne 15. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 948/19 ostatní plocha, o výměře 607 m2,

                                     oba v k. ú. a obci Dolní Lomná,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     62/5554                         14. 5. 2019
                                     5. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                     část pozemku parc. č. 366 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 204-1332/2018 ze dne 28. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 366/2 vodní plocha, o výměře 11 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov,

                                     do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                     za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     62/5554                         14. 5. 2019
                                     6. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení

                                     Zodp: Ing. Jaroslav Kania

                                     Termín: 13. 6. 2019


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 55/4904 ze dne 29. 1. 2019

                                      č. 57/5096 ze dne 26. 2. 2019

                                      č. 59/5282 ze dne 26. 3. 2019

                                      č. 60/5366 ze dne 9. 4. 2019

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      1. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      část pozemku parc. č. 3185/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1089-78/2018 ze dne 6. 9. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3185/6 ostatní plocha, o výměře 102 m2,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                      v k. ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry,

                                      do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 70890021,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.580 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      2. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      část pozemku parc. č. 2967/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3202-14/2017 ze dne 9. 3. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2967/6 ostatní plocha, o výměře 34 m2 a

                                      část pozemku parc. č. 2967/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3202-14/2017 ze dne 9. 3. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2967/5 ostatní plocha, o výměře 78 m2,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                      vše v k. ú. a obci Čeladná,

                                      do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-Nové Město, IČO 70994234,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 22.460 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      3. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      pozemek parc. č. 4507/41 ostatní plocha,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                      v k. ú. a obci Hlučín,

                                      do společného jmění manželů **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼, do společného jmění manželů **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼, do výlučného vlastnictví paní **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼ a do výlučného vlastnictví pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 22.661,81 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      4. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      část pozemku parc. č. 3242/17 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/70 ostatní plocha, o výměře 176 m2,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                      v k. ú. a obci Český Těšín,

                                      do výlučného vlastnictví **********,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 21.800 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      5. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      část pozemku parc. č. 1598/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1185-018/2018 ze dne 10. 9. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1598/8 ostatní plocha, o výměře 57 m2,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                      v k. ú. a obci Velká Polom,

                                      do výlučného vlastnictví **********,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.390 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, které bude zapsáno do katastru nemovitostí jako právo věcné

                                      b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      6. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      pozemek parc. č. 1198/4 ostatní plocha,

                                      pozemek parc. č. 1198/5 ostatní plocha,

                                      pozemek parc. č. 1198/8 ostatní plocha,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                      vše v k. ú. a obci Břidličná,

                                      do vlastnictví společnosti AL INVEST Břidličná, a. s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, IČO 27376184,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.569,50 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      7. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      pozemky parc. č. 3075/55 ostatní plocha, parc. č. 3075/56 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                      pozemky parc. č. 491/81 ostatní plocha, parc. č. 491/82 ostatní plocha, parc. č. 491/83 ostatní plocha, parc. č. 491/84 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

                                      pozemky parc. č. 751/25 ostatní plocha, parc. č. 751/26 ostatní plocha, parc. č. 751/29 ostatní plocha, parc. č. 751/30 ostatní plocha, parc. č. 751/32 ostatní plocha, parc. č. 751/33 ostatní plocha, parc. č. 751/34 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                      pozemky parc. č. 3589/30 ostatní plocha, parc. č. 3594/37 ostatní plocha, parc. č. 3594/38 ostatní plocha, parc. č. 3594/39 ostatní plocha, parc. č. 3594/40 ostatní plocha, parc. č. 3594/41 ostatní plocha, parc. č. 3594/45 ostatní plocha, parc. č. 3594/46 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                      do vlastnictví společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 845.090 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                      b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      8. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      pozemek parc. č. 647/3 ostatní plocha,

                                      pozemek parc. č. 647/9 ostatní plocha,

                                      část pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha, označenou jako díl „b“ o výměře 307 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

                                      část pozemku parc. č. 647/8 ostatní plocha, označenou jako díl „c“ o výměře 94 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                      vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí,

                                      do vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha-Stodůlky, IČO 26178541,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 275.800 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      9. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout nabýt formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovitým věcem evidovaným duplicitně ve vlastnictví Statutárního města Havířov a kraje, a to k:

                                      pozemku parc. č. 2604/5 ostatní plocha a

                                      pozemku parc. č. 2604/6 ostatní plocha,

                                      oba v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov,

                                      za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí krajem

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      10. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                      pozemek parc. č. 1878/3 ostatní plocha,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                      v k. ú. a obci Svobodné Heřmanice,

                                      do vlastnictví obce Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, Svobodné Heřmanice, IČO 00296384,

                                      za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      11. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                      pozemek parc. č. 283/1 ostatní plocha

                                      včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                      v k. ú. a obci Pazderna,

                                      z vlastnictví **********,

                                      za kupní cenu ve výši 7.440 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 11. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      12. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                      pozemek parc. č. 683/70 ostatní plocha,

                                      pozemek parc. č. 683/71 ostatní plocha,

                                      pozemek parc. č. 683/72 ostatní plocha,

                                      pozemek parc. č. 683/73 ostatní plocha

                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                      vše v k. ú. a obci Štáblovice,

                                      z vlastnictví pana **********,

                                      za kupní cenu ve výši 34.700 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 12. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      13. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                      pozemek parc. č. 263/4 ostatní plocha,

                                      v k. ú. Petrovice ve Slezsku, obec Petrovice,

                                      z vlastnictví pana **********,

                                      za kupní cenu ve výši 6.200 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 13. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      14. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                      pozemek parc. č. 594/7 trvalý travní porost,

                                      v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice,

                                      z vlastnictví paní **********,

                                      za kupní cenu ve výši 14.940 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)    předat nemovitou věc uvedenou v bodě 14. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      15. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                      spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemku parc. č. 4333/7 ostatní plocha,

                                      v k. ú. a obci Dolní Lutyně,

                                      z vlastnictví paní**********,

                                      za kupní cenu ve výši 2.460 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)    předat nemovitou věc uvedenou v bodě 15. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      62/5555                         14. 5. 2019
                                      16. ukládá

                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                      předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. až 15. tohoto usnesení

                                      Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                      Termín: 13. 6. 2019


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 55/4867 ze dne 29. 1. 2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 7/670 ze dne 14. 3. 2018

                                       62/5556                         14. 5. 2019
                                       1. bere na vědomí

                                       informace o dosavadním průběhu přípravy projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“

                                       62/5556                         14. 5. 2019
                                       2. rozhodla

                                       zaslat výzvu zhotoviteli k zahájení prací na dalších částech díla dle smlouvy


                                        Rada kraje

                                        62/5557                         14. 5. 2019
                                        1. souhlasí

                                        s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci – „Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                        62/5557                         14. 5. 2019
                                        2. doporučuje

                                        řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                        členy hodnotící komise:
                                        MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                        Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                        náhradníky hodnotící komise:
                                        Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                                        Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                        62/5557                         14. 5. 2019
                                        3. ukládá

                                        řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                        Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                        Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost organizace GLOBAL NETWORKS s.r.o., IČO 26856999, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         2. rozhodla

                                         navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“ o částku 150 tis. Kč

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         3. rozhodla

                                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci GLOBAL NETWORKS s.r.o., IČO 26856999, ve výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Business Golf Tour Moravia 2019“, s časovou použitelností od 17. 5. 2019 do 15. 10. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol. 5901 -

                                         Nespecifikované rezervy

                                         o

                                         150 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené činnost ve zdravotnictví

                                         pol. 5213 -

                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                         o

                                         150 tis. Kč

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         5. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019, účelově určený na zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         6. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 1.069.293,90 Kč na celkovou výši 1.081.569,50 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000017

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         7. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 21.536.815,01 Kč na celkovou výši 21.918.227,42 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000017

                                         62/5558                         14. 5. 2019
                                         8. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol. 4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         1.069,30 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         investiční přijaté transfery

                                         pol. 4216 -

                                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         21.536,82 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 5336 -

                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         1.069,30 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 6356 -

                                         Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         21.536,82 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 40/3586 ze dne 12. 6. 2018

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                         62/5559                         14. 5. 2019
                                         1. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o částku ve výši 830.467,20 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny „Sdružeňáček“ Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008883

                                         62/5559                         14. 5. 2019
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol. 4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         830,47 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 5336 -

                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         830,47 tis. Kč

                                         62/5559                         14. 5. 2019
                                         3. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 290.207,25 Kč na celkovou výši 322.452,50 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000016

                                         62/5559                         14. 5. 2019
                                         4. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 41.115.911,28 Kč na celkovou výši 42.410.867,24 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000016

                                         62/5559                         14. 5. 2019
                                         5. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol. 4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         290,22 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         investiční přijaté transfery

                                         pol. 4216 -

                                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         41.115,92 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 5336 -

                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         290,22 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 6356 -

                                         Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         41.115,92 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 7/749 ze dne 14. 3. 2018

                                          62/5560                         14. 5. 2019
                                          1. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout ukončit přípravu projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ předloženého do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

                                          62/5560                         14. 5. 2019
                                          2. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout zrušit bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 7/749 ze dne 14. 3. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“

                                          62/5560                         14. 5. 2019
                                          3. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                          Termín: 13. 6. 2019


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 72/5949 ze dne 14. 7. 2015

                                           62/5561                         14. 5. 2019
                                           1. rozhodla

                                           podat žalobu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání Moravskoslezského kraje proti rozhodnutí č. PRK 17/2015 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26.700.065 Kč ze dne 9. 4. 2019, č. j.: MF-56028/2015/1203-4 u projektu „Komunikace II/479 – ulice Českobratrská, III. stavba" dle předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 18/1560 ze dne 8.8.2017

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                            62/5562                         14. 5. 2019
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol.  4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            467,66 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4329 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            300,00 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            75,00 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                             27,00 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            1,30 tis. Kč

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            64,36 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            467,66 tis. Kč

                                            62/5562                         14. 5. 2019
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             

                                            pol.  2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            o

                                            2,19 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            2,19 tis. Kč

                                            62/5562                         14. 5. 2019
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4339 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                             0,01 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6402 -

                                            Finanční vypořádání minulých let

                                            pol.  5364 -

                                            Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                            o

                                            0,01 tis. Kč

                                            62/5562                         14. 5. 2019
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 6402 -

                                            Finanční vypořádání minulých let

                                            pol.  2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            o

                                            21,66 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            21,66 tis. Kč

                                            62/5562                         14. 5. 2019
                                            5. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            140,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            80,00 tis. Kč

                                            pol.  5139 -

                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                            o

                                            10,00 tis. Kč

                                            pol.  5173 -

                                            Cestovné

                                            o

                                            50,00 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            140,00 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 54/4540 ze dne 27.11.2018

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                             62/5563                         14. 5. 2019
                                             1. rozhodla

                                             o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2019 v Mnichově

                                             62/5563                         14. 5. 2019
                                             2. rozhodla

                                             uzavřít smlouvu o společném vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 se statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž statutárním městem Ostrava


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 9/994 ze dne 13. 9. 2018

                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                              62/5564                         14. 5. 2019
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost města Fulnek ze dne 13. 3. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              62/5564                         14. 5. 2019
                                              2. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08072/2018/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z 31. 8. 2019 na 31. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              62/5564                         14. 5. 2019
                                              3. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                              Zodp.: Jan Krkoška

                                              Termín: 13. 6. 2019


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 16/1385 ze dne 27.6.2017

                                               č. 4/169 ze dne 4.12.2012

                                               č. 69/4250 ze dne 3.12.2010

                                               č. 25/2271 ze dne 21.11.2017

                                               č. 4/192 ze dne 22.12.2016

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 16/1418 ze dne 22.12.2010

                                               č. 2/142 ze dne 20.12.2012

                                               č. 11/946 ze dne 21.4.2010

                                               č. 6/598 ze dne 14.12.2017

                                               č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                                               62/5565                         14. 5. 2019
                                               1. bere na vědomí

                                               informaci o výsledku jednání valné hromady per rollam Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland ze dne 27. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               62/5565                         14. 5. 2019
                                               2. bere na vědomí

                                               informaci o řádném jednání valné hromady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               62/5565                         14. 5. 2019
                                               3. zmocňuje

                                               prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, případně náměstka hejtmana kraje Jana Krkošku jako náhradníka, k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019

                                                62/5566                         14. 5. 2019
                                                1. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout

                                                a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ náhradním žadatelům, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, postupem podle čl. VI. a XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                62/5566                         14. 5. 2019
                                                2. rozhodla

                                                navýšit finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 určené na dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace“ o částku 2.775.360 Kč

                                                62/5566                         14. 5. 2019
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol. 6901 -

                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                2.775,36 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3636 -

                                                Územní rozvoj

                                                pol. 6341 -

                                                Investiční transfery obcím

                                                o

                                                2.375,36 tis. Kč

                                                pol. 6349 -

                                                Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                o

                                                400,0 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                2.775,36 tis. Kč

                                                62/5566                         14. 5. 2019
                                                4. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout dofinancovat dotační „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2021 v maximální výši 3.193.840 Kč

                                                62/5566                         14. 5. 2019
                                                5. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 4. tohoto usnesení

                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                Termín: 13. 6. 2019


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                 62/5567                         14. 5. 2019
                                                 1. jmenuje

                                                 hodnotitele v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                  62/5568                         14. 5. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost obce Těškovice ze dne 22. 8. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  62/5568                         14. 5. 2019
                                                  2. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obci Těškovice, IČO 00535117, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Dům služeb Těškovice“ ve výši 2.000.000 Kč

                                                  62/5568                         14. 5. 2019
                                                  3. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                                  Termín: 13. 6. 2019


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 44/3877 ze dne 7. 8. 2018

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   62/5569                         14. 5. 2019
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   62/5569                         14. 5. 2019
                                                   2. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, IČO 66738431, na realizaci projektu „17. mezinárodní setkání výrobců hlavolamů Větřkovice 2019“ v maximální výši 45,45 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 25.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

                                                    62/5570                         14. 5. 2019
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    62/5570                         14. 5. 2019
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                    62/5570                         14. 5. 2019
                                                    3. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                                    Termín: 13. 6. 2019


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                     62/5571                         14. 5. 2019
                                                     1. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 25. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice roku 2019“ a to takto:

                                                     a)    obci za 1. místo v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč

                                                     b)   obci za 2. místo v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč

                                                     c)    obci za 3. místo v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč

                                                     d)   obci za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč

                                                     62/5571                         14. 5. 2019
                                                     2. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                     předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                     Termín: 13. 6. 2019


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu SEPETNÁ v.o.s., IČO 25863304, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „BESKYDSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SEPETNÁ v.o.s., IČO 25863304, na projekt „BESKYDSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“ v maximální výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      3. rozhodla

                                                      snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 50.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o 50.000 Kč

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      50 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3312 -

                                                      Hudební činnost

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      50 tis. Kč

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      5. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu KOMPAKT spol. s r.o., IČO 49551027, o poskytnutí investiční dotace ve výši 20.000 Kč na projekt „Sociální automobil Vrbno pod Pradědem“

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      6. rozhodla

                                                      poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu KOMPAKT spol. s r.o., IČO 49551027, na projekt „Sociální automobil Vrbno pod Pradědem“ ve výši 20.000 Kč s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      7. rozhodla

                                                      navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 20.000 Kč

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      8. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol. 5901 -

                                                      Nespecifikované rezervy

                                                      o

                                                      20 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje            

                                                      na §  4399 -

                                                      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                      pol. 6313 -

                                                      Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      20 tis. Kč

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      9. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu FK Město Albrechtice, z.s., IČO 47656549, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč na projekt „Štít Albrechtic“

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      10. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu FK Město Albrechtice, z.s., IČO 47656549, na projekt „Štít Albrechtic“ ve výši 20.000 Kč s časovou použitelností od 6. 5. 2019 do 2. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      11. rozhodla

                                                      navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 20.000 Kč

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      12. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol. 5901 -

                                                      Nespecifikované rezervy

                                                      o

                                                      20 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      20 tis. Kč

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      13. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu SK Studénka, z.s., IČO 49590626, o poskytnutí investiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Pořádání mistrovství České republiky v mládežnických kategoriích“

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      14. rozhodla

                                                      poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SK Studénka, z.s., IČO 49590626, na projekt „Pořádání mistrovství České republiky v mládežnických kategoriích“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 30. 4. 2020 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      15. rozhodla

                                                      snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 200.000 Kč

                                                      62/5572                         14. 5. 2019
                                                      16. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      200 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje            

                                                      na § 3419 -

                                                      Ostatní sportovní činnost

                                                      pol. 6322 -

                                                      Investiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      200 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                       62/5573                         14. 5. 2019
                                                       1. rozhodla

                                                       uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu se subjektem Česká televize, IČ 00027383, za účelem prezentace Moravskoslezského kraje v televizním pořadu „Dobré ráno“, dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                        62/5574                         14. 5. 2019
                                                        1. schvaluje

                                                        podmínky dotačního programu s názvem „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        62/5574                         14. 5. 2019
                                                        2. rozhodla

                                                        vyhlásit dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022“ dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 60/5386 ze dne 9. 4. 2019

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         62/5575                         14. 5. 2019
                                                         1. jmenuje

                                                         hodnotitele v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         62/5575                         14. 5. 2019
                                                         2. jmenuje

                                                         **********, do pozice předsedy panelu zpravodajů v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                          62/5576                         14. 5. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“

                                                          62/5576                         14. 5. 2019
                                                          2. schvaluje

                                                          podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                          62/5576                         14. 5. 2019
                                                          3. zřizuje

                                                          pracovní skupinu pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          62/5576                         14. 5. 2019
                                                          4. rozhodla

                                                          poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje v hodnotě 35.000 Kč formou dárkového poukazu vítězi soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ v kategoriích mateřská škola, základní škola a střední škola

                                                          62/5576                         14. 5. 2019
                                                          5. rozhodla

                                                          poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje v hodnotě 10.000 Kč formou dárkového poukazu 5 vybraným organizacím za mimořádné ekologické aktivity a finanční dar
                                                          5.000 Kč pro „Skokana roku“ formou dárkového poukazu

                                                          62/5576                         14. 5. 2019
                                                          6. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3792 -

                                                          Ekologická výchova a osvěta

                                                          pol. 5139 -

                                                          Nákup materiálu

                                                          o

                                                          178,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3792 -

                                                          Ekologická výchova a osvěta

                                                          pol. 5175 -

                                                          Pohoštění

                                                          o

                                                          18,00 tis. Kč

                                                          pol. 5194 -

                                                          Věcné dary

                                                          o

                                                          160,00 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          o

                                                          178,00 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           62/5577                         14. 5. 2019
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost obce Starý Jičín ze dne 18. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Terénní úpravy bývalé skládky Starý Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           62/5577                         14. 5. 2019
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Starý Jičín, IČO 00298425, ve výši 3.000.000 Kč na projekt Terénní úpravy bývalé skládky Starý Jičín s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                           62/5577                         14. 5. 2019
                                                           3. ukládá

                                                           náměstkyni hejtmana kraje

                                                           předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                           Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                           Termín: 13. 6. 2019


                                                            Rada kraje

                                                            62/5578                         14. 5. 2019
                                                            1. rozhodla

                                                            o zřízení přípravné třídy základní školy v organizaci Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, od 1. 9. 2019


                                                             Rada kraje

                                                             62/5579                         14. 5. 2019
                                                             1. souhlasí

                                                             s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 6/451 ze dne 6. 4. 2005

                                                              62/5580                         14. 5. 2019
                                                              1. souhlasí

                                                              s účinností od 1. 9. 2019

                                                              se změnou zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 11/1320 ze dne 13. 3. 2019

                                                               62/5581                         14. 5. 2019
                                                               1. rozhodla

                                                               povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 19.979 Kč stanoveného příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., 735 33 Doubrava 1031, IČO 22664874, u dotace poskytnuté na projekt „Festival bojových umění a asijské kultury – Odkaz starých mistrů 2017“ na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               62/5581                         14. 5. 2019
                                                               2. rozhodla

                                                               povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 63.665 Kč stanoveného příjemci Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČO 22665153, u dotace poskytnuté na projekt „OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY WAY OF WARRIOR 2017  - Brazilské Jiu-Jitsu Gi, NoGi“ na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               62/5581                         14. 5. 2019
                                                               3. rozhodla

                                                               povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 50.065 Kč stanoveného příjemci MICHELLE Karviná z.s., Čsl. Armády 2861/11, 733 01 Karviná‑Hranice, IČO 22729739, u dotace poskytnuté na projekt „Společně za snem“ na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 56/5019 ze dne 12.2.2019

                                                                č. 60/5404 ze dne 9.4.2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                1. rozhodla

                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství:

                                                                a)    na individuální projekt Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 3.291.447,55 Kč

                                                                b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.115.324 Kč

                                                                 dle předloženého materiálu

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                2. schvaluje

                                                                závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, s účelovým určením na financování projektu „Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727), ve výši 3.291.447,55 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                investiční přijaté transfery

                                                                pol. 4216 -

                                                                Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                3.291.449 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol. 6356 -

                                                                Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                3.291.449 Kč

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                4. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                5. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                3.115.327 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3231 -

                                                                Základní umělecké školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                3.115.327 Kč

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                6. rozhodla

                                                                snížit objem nabytých finančních prostředků v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelové dotace v odvětví školství rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018“ o částku 85 Kč dle předloženého materiálu

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                7. rozhodla

                                                                snížit výši poskytnutých a přidělených neinvestičních prostředků příspěvkové organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, o částku 85 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018“

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                8. schvaluje

                                                                snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, o částku 85 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018“

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                9. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                85 Kč

                                                                a

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                85 Kč

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                10. rozhodla

                                                                přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100.000 Kč od společnosti MARLENKA international s.r.o., IČO 25900706

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                11. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na podporu kvality odborného vzdělávání oboru vzdělání Cukrář v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 8. 2019

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                12. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                nedaňové příjmy

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol. 2321 -

                                                                Přijaté neinvestiční dary

                                                                o

                                                                100.000 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                100.000 Kč

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                13. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, o částku 145.000 Kč s účelovým určením na opravu plotu a zhotovení vjezdové brány Polská 8 v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                14. schvaluje

                                                                závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic příspěvkové organizaci Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, ve výši 125.000 Kč s účelovým určením na opravu plotu a zhotovení vjezdové brány Polská 8 v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                15. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                270.000 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                145.000 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol. 6351 -

                                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                125.000 Kč

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                16. souhlasí

                                                                s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek – Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, ve výši 200.000 Kč na akci „Obnova podlahové krytiny v hlavním vestibulu budovy“

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                17. bere na vědomí

                                                                informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na květen a červen 2019 do 31. 5. 2019 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 4 a č. 5 tohoto usnesení

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                18. souhlasí

                                                                s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce učebny a laboratoře fyziky“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 466, část obce Rýmařov, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 574 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov, předané k hospodaření organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, 795 01,  IČO 00601331, dle předloženého materiálu

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                19. souhlasí

                                                                s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava přívodu teplé vody“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če občanská vybavenost, která stojí na pozemcích parc. č. 3258/7 a parc. č. 3258/10, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, předané k hospodaření organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 60/1111, IČO 13644254, dle předloženého materiálu

                                                                62/5582                         14. 5. 2019
                                                                20. souhlasí

                                                                s pořízením osobního vozidla na alternativní pohon organizací Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, dle předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                62/5583                         14. 5. 2019
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 10

                                                                62/5583                         14. 5. 2019
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                a)    BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s., IČO 05836140, ve výši 145.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Terezy Švábíkové v přípravě a v účasti na turnajích kvalifikace na OH v Tokiu do 31. 12. 2019 včetně nákladů na trenéra.“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                b)   Emilova sportovní, z.s., IČO 06707785, ve výši 84.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „8. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 10. 2019

                                                                c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Doprava členů SCM na soustředění a materiální podpora“; s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                d)   VolleyCountry s.r.o., IČO 06632068, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světová volejbalová trenérská show 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

                                                                62/5583                         14. 5. 2019
                                                                3. rozhodla

                                                                uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                a)    BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s., IČO 05836140, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                b)   Emilova sportovní, z.s., IČO 06707785, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                d)   VolleyCountry s.r.o., IČO 06632068, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                62/5583                         14. 5. 2019
                                                                4. rozhodla

                                                                neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                a)    Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s., , IČO 68941455, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Týden s gymnastikou v Opavě“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                b)   Rainbow Run, z.s., IČO 22876189, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rainbow Run“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                62/5583                         14. 5. 2019
                                                                5. rozhodla

                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 429.000 Kč

                                                                62/5583                         14. 5. 2019
                                                                6. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                429 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3419 -

                                                                Ostatní sportovní činnost

                                                                pol. 5213 -

                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                o

                                                                200 tis. Kč

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                229 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                429 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 8 předloženého materiálu

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 2. rozhodla

                                                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                 a)    Česká hlava PROJEKT z.ú., IČO 03678059, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „České hlavičky 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                 b)   Ostravská tělovýchovná unie, IČO 00436071, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajské finále škol Moravskoslezského kraje v Orientačním běhu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                 c)    Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156, IČO 64628680, ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „XXXVII. Atletické hry žáků škol s polským jazykem vyučovacím“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 3. rozhodla

                                                                 uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                 a)    Česká hlava PROJEKT z.ú., IČO 03678059, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 b)   Ostravská tělovýchovná unie, IČO 00436071, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                 c)    Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156, IČO 64628680, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 4. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                 a)    Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, ve výši 50.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní soutěž „Workout battle Karviná 2““ v rámci akce „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje – příspěvkové organiazce“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019

                                                                 b)   Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 1.030.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celostátní přehlídka 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti – SOČ“ s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 5. rozhodla

                                                                 navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 75.000 Kč

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 6. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se  

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6409 -

                                                                 Ostatní činnosti jinde zařazené

                                                                 pol. 5901 - 

                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                 o

                                                                 125 tis. Kč

                                                                 na § 3299-

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5229 -

                                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                 o

                                                                 50 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 175 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5221 - 

                                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                 o

                                                                 50 tis. Kč

                                                                 na § 3419 -

                                                                 Ostatní sportovní činnost

                                                                 pol. 5222 -

                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                 o

                                                                 50 tis. Kč

                                                                 pol. 5321 -

                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                 o

                                                                 25 tis. Kč

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 50 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 175 tis. Kč

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 7. rozhodla

                                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelové dotace v odvětví školství na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2019 ve výši 220.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 8. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 220.000 Kč s účelovým určením na zajištění ústředního kola soutěže Mistrovství republiky v grafických předmětech s časovou použitelností dle podmínek rozhodnutí

                                                                 62/5584                         14. 5. 2019
                                                                 9. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se  

                                                                 zvyšují

                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                 pol. 4116 -

                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 220.000 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5336 - 

                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 220.000 Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 46/4123 ze dne 11.9.2018

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 8/930 ze dne 14.6.2018

                                                                  62/5585                         14. 5. 2019
                                                                  1. schvaluje

                                                                  v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu z důvodu dočerpání finančních prostředků v roce 2019 termín pro podání žádostí od 18. 6. 2019 do 2. 7. 2019 a způsob podání žádostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  62/5585                         14. 5. 2019
                                                                  2. schvaluje

                                                                  v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu formulář „Žádost o dofinancování“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, určený pro podání žádostí o dofinancování sociálních služeb


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 49/4374 ze dne 23.10.2018

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                   62/5586                         14. 5. 2019
                                                                   1. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 977.763,75 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „NaNovo a kvalitně“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                   62/5586                         14. 5. 2019
                                                                   2. schvaluje

                                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 977.763,75 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „NaNovo a kvalitně“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007691

                                                                   62/5586                         14. 5. 2019
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   přijaté transfery

                                                                   pol. 4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   977.765 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4354 -

                                                                   Chráněné bydlení

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   977.765 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    62/5587                         14. 5. 2019
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                    62/5587                         14. 5. 2019
                                                                    2. bere na vědomí

                                                                    návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                    62/5587                         14. 5. 2019
                                                                    3. ukládá

                                                                    hejtmanovi kraje

                                                                    předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                    Termín: 13. 6. 2019


                                                                     Rada kraje

                                                                     62/5588                         14. 5. 2019
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     informaci k dotačnímu programu MMR 117D07 Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      62/5589                         14. 5. 2019
                                                                      1. rozhodla

                                                                      podat Ministerstvu zemědělství České republiky návrh na jmenování Jana Krkošky, náměstka hejtmana kraje, členem dozorčí rady Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 46/4074 ze dne 11. 9. 2018

                                                                       62/5590                         14. 5. 2019
                                                                       1. rozhodla

                                                                       změnit termín konání schůze rady kraje z úterý 8. 10. 2019 na pondělí 7. 10. 2019

                                                                       62/5590                         14. 5. 2019
                                                                       2. schvaluje

                                                                       termíny a místa konání výjezdních schůzí rady kraje:

                                                                       6. 8. 2019 - Břidličná

                                                                       7. 10. 2019 - Otice

                                                                       10. 12. 2019 - Frýdlant nad Ostravicí


                                                                        frame-scrollup