Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 5. 3. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  63/4962     5. 3. 2015
1. schvaluje

program 63. schůze rady kraje, konané dne 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4963     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky o ověření zápisu z 62. schůze rady kraje, konané dne 5. 3. 2015
  63/4963     5. 3. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 63. schůze rady kraje, konané dne 5. 3. 2015: Ing. Jiřího Martinka Ing. RSDr. Svatomíra Recmana

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4964     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost M Marketing s.r.o. ze dne 3. 2. 2015 s nabídkou záštity hejtmana Moravskoslezského kraje a partnerství Moravskoslezského kraje na akci „Česká Miss 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/4964     5. 3. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepřijmout záštitu nabízenou společností M Marketing s.r.o., IČ 27171639, hejtmanovi Moravskoslezského kraje a partnerství Moravskoslezského kraje na akci „Česká Miss 2015“ dle předloženého materiálu
  63/4964     5. 3. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4965     5. 3. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat a) 1 ks termodesorbčního zařízení GC, b) 1 ks analyzátoru pro stanovení koncentrací kovů, c) 1 ks překlopné třepačky (míchačky), d) 1 ks pojízdné chemické laboratoře v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  63/4965     5. 3. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4966     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/4966     5. 3. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Český tenisový svaz vozíčkářů, IČ 63831180, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního halového turnaje v tenise na vozíku Karviná Indoor 2015; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, dopravu, propagaci, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015
  63/4966     5. 3. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Český tenisový svaz vozíčkářů, IČ 63831180, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/4966     5. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 250 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 250 tis. Kč
  63/4966     5. 3. 2015
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4850 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4967     5. 3. 2015
1. rozhodla

zrušit body 1, 2, 3 a 5 usnesení č. 62/4850 ze dne 17. 2. 2015
  63/4967     5. 3. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  63/4967     5. 3. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 náhradním žadatelům dle pořadí uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech na území Moravskoslezského kraje a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to za splnění těchto podmínek: a) Moravskoslezský kraj obdrží finanční prostředky od Českého olympijského výboru a b) projekt žadatele bude splňovat podmínky stanovené Českým olympijským výborem ve smlouvě s Moravskoslezským krajem o poskytnutí finančních prostředků dle předloženého materiálu
  63/4967     5. 3. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 v případě, že jim nebude poskytnuta dotace dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  63/4967     5. 3. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  63/4967     5. 3. 2015
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4968     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Rusko-českého vědeckého a kulturního fóra o.p.s., IČ 27849449, o poskytnutí dotace na realizaci konference INTERATOMENERGO 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/4968     5. 3. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru o.p.s., IČ 27849449, na spolufinancování uznatelných nákladů na realizaci konference INTERATOMENERGO 2015 ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015, dle předloženého materiálu
  63/4968     5. 3. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Rusko-českým vědeckým a kulturním fórem o.p.s., IČ 27849449, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/4968     5. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 100 tis. Kč
  63/4968     5. 3. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4969     5. 3. 2015
1. doplňuje

návrh programu 13. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 5. 3. 2015, o body s názvem a) Návrh na nepřijetí záštity hejtmanem kraje a partnerství Moravskoslezského kraje nabízené společností M Marketing s.r.o. v rámci akce „Česká Miss 2015“ b) Návrh na darování techniky a vybavení laboratoře v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje c) Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu d) Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 e) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru o.ps.

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1178 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  63/4970     5. 3. 2015
1. rozhodla

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu o částku ve výši 5 mil. Kč tak, aby celková částka základního kapitálu po jeho zvýšení činila 6 mil. Kč
  63/4970     5. 3. 2015
2. rozhodla

o tom, že lhůta pro převzetí vkladové povinnosti dle bodu 1) tohoto usnesení je shodná s lhůtou pro splnění této vkladové povinnosti, tj. do 31. 3. 2015

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 79/4852 ze dne 23. 3. 2011 č. 62/4803 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1107 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  63/4971     5. 3. 2015
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Mgr. Pavla Mrvu, **********, členem dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ke dni 5. 3. 2015

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 4/95 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  63/4972     5. 3. 2015
1. schvaluje

uzavření Smlouvy o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4973     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  63/4973     5. 3. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje
  63/4973     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 7. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Bohdan Ptáček - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Bc. Pavel Klečka - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4974     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ II, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  63/4974     5. 3. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ II je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  63/4974     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ II, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  63/4974     5. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ II, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. JUDr. Marta Wroblowská - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Dominika Martincová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Jitka Koščáková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Marie Siostrzonková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4975     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem “Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““ II, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to v okamžiku zrušení předchozího zadávacího řízení č. 370/2014
  63/4975     5. 3. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““ II, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  63/4975     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““ II, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Ema Havelková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Kateřina Kuligová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4138 ze dne 21. 9. 2014 (č. usnesení)
  63/4976     5. 3. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Komplexní řešení nákupního systému II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. eCENTRE, a.s. Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 IČ: 27149862 za cenu nejvýše přípustnou 4.938.620,- Kč bez DPH 3. TESCO SW a.s. tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc IČ: 25892533 za cenu nejvýše přípustnou 1.898.000,- Kč bez DPH 2. Tender systems s.r.o. Praha 6, Střešovice, náměstí Před bateriemi 692/18 IČ: 29145121 za cenu nejvýše přípustnou 2.174.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3940 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  63/4977     5. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace klavírů v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Praha Music Center spol. s r.o. Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 18626459 4. Michal Voves Manětínská 71, 323 00 Plzeň IČ: 72229276 6. Mgr. Libor Novotný Clarina Music Česká 6, 602 00 Brno IČ: 66573688 7. GBM Europe s. r. o. Trnavská cesta 74A, 821 02 Bratislava IČ: 35735996
  63/4977     5. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Dodávka a instalace klavírů v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 8. Jan Drnek Šafránová 1204/33, 326 00 Plzeň - Černice IČ: 46808108 za cenu nejvýše přípustnou 3.813.100,- Kč bez DPH 5. CMI Melodia a.s. Kladská 1117/25, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČ: 25278851 za cenu nejvýše přípustnou 3.074.380,17 Kč bez DPH 2. Machart PIANA, s.r.o. Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ: 24818372 za cenu nejvýše přípustnou 3.467.300,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3938 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  63/4978     5. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“, a to ve vztahu k části 1 VZ, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 6. GBM Europe s. r. o. Trnavská cesta 74A, 821 02 Bratislava IČ: 35735996 7. muzikant.cz s.r.o. Předvrší 554/3,725 26 Ostrava - Krásné Pole IČ: 26877406
  63/4978     5. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““, a to ve vztahu k části 1 VZ, v následujícím pořadí: 3. Jarmila Mariašová Jistebník 437, 432 82 Jistebník IČ: 63715856 za cenu nejvýše přípustnou 346.882,22 Kč bez DPH 5. Mgr. Libor Novotný – Clarina Music Česká 6, 602 00 Brno IČ: 66573688 za cenu nejvýše přípustnou 350.434,92 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4979     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  63/4979     5. 3. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  63/4979     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě““, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  63/4979     5. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě““ a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 112/7291 ze dne 6. 6. 2012 č. 4/104 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  63/4980     5. 3. 2015
1. rozhodla

o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - dodatek č. 5“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  63/4980     5. 3. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - dodatek č. 5“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, dále pak v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve stejném složení členy a náhradníky hodnotící komise: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. MUDr. Mgr. Eva Misiačková - odbor zdravotnictví 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  63/4980     5. 3. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby vedla písemné jednání se zájemcem ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 71 odst. 1 citovaného zákona provedla otevírání obálek v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nazvanou „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - dodatek č. 5“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3783 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  63/4981     5. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě – nábytek II“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. KORYNA a.s. Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno IČ: 26309165 2. FORM, spol. s r. o. Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice IČ: 43964532 5. Potrusil s.r.o. Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice IČ: 25310119
  63/4981     5. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě – nábytek II““, s níže uvedeným uchazečem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. EXBYDO s.r.o. Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov IČ: 62497791 za cenu nejvýše přípustnou 4.437.630,- Kč bez DPH 3. Český nábytek a.s. Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4 IČ: 26063395 za cenu nejvýše přípustnou 4.774.790,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 41/3056 ze dne 14. 4. 2014 č. 61/3056 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  63/4982     5. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“ níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. Sdružení Společnost most přes řeku Opavu ve městě Krnov (pro část 7 VZ): HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ 26068338 a Held & Francke Baugesellschaft m.b.H Kotzinastr. 4, 4030 Linz, Rakousko IČ FN 198764 2. Skanska Asfalt, s.r.o. (pro část 7 VZ) Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc IČ 24123641 3. Skanska Asfalt, s.r.o. (pro část 5 VZ) Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc IČ 24123641 11. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (pro část 5 VZ) Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČ 25869523 17. ECOVIA Haná s.r.o. (pro část 7 VZ) Hamerská 58, 783 71 Olomouc – Holice IČ 27825531 21. Čermák a Hrachovec a.s. (pro části 5 a 7 VZ) Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje IČ 26212005 24. M-SILNICE a.s. (pro část 7 VZ) Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ 42196868
  63/4982     5. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 5 veřejné zakázky – „Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice“ 12. REPONT s.r.o. Na Zelince 1167/17, 751 31 Lipník nad Bečvou IČ 26863057 za cenu nejvýše přípustnou 6.441.346,-Kč bez DPH 23. JHP spol. s r.o. Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10 IČ 45798290 za cenu nejvýše přípustnou 6.946.469,-Kč bez DPH 9. SDS EXMOST spol. s r.o. Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ 49454501 za cenu nejvýše přípustnou 7.767.400,-Kč bez DPH pro část 7 veřejné zakázky – „Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459“ 23. JHP spol. s r.o. Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10 IČ 45798290 za cenu nejvýše přípustnou 14.489.328,44 Kč bez DPH 10. ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o. Mokřán záhon 2, 821 04 Bratislava IČ 34112103 za cenu nejvýše přípustnou 18.913.956,72 Kč bez DPH 19. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČ 25357352 za cenu nejvýše přípustnou 18.064.410,42 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 41/3056 ze dne 14. 4. 2014 č. 61/3056 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  63/4983     5. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“ níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. SILNICE. CZ s.r.o. (pro část 2 VZ) Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ 26792711 2. Skanska Asfalt, s.r.o. (pro část 3 VZ) Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc IČ 24123641 5. D.I.S. spol. s r.o. (pro části 1 a 3 VZ) Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno IČ 46975616 12. Sdružení Společnost III/01137 Petřkovice - Bobrovníky (pro část 2 VZ) HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ 26068338 Held & Francke Baugesellschaft m.b.H Kotzinastr. 4, 4030 Linz, Rakousko IČ FN 198764
  63/4983     5. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 veřejné zakázky – „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR““ 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha IČ 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 26.489.628,60,-Kč bez DPH 8. STRABAG a.s. Na Bělidle 198, 150 00 Praha IČ 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 24.880.000,-Kč bez DPH 7. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice IČ 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 25.599.489,50,-Kč bez DPH pro část 2 veřejné zakázky – „Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice – Bobrovníky“ 9. DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s. Na Bělidle 198, 150 00 Praha IČ 40614948 za cenu nejvýše přípustnou 23.338.429,-Kč bez DPH 13. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 25.542.114,60 Kč bez DPH 7. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice IČ 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 24.600.764,40 Kč bez DPH pro část 3 veřejné zakázky – „Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova“ 8. STRABAG a.s. Na Bělidle 198, 150 00 Praha IČ 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 30.620.000 Kč bez DPH 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha IČ 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 32.797.768,70 Kč bez DPH 11. ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČ 02604795 za cenu nejvýše přípustnou 31.639.476,85 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4984     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  63/4984     5. 3. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  63/4984     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II", a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  63/4984     5. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II", a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Mgr. Bc. Roman Kubiena - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Kristýna Žižková - odbor evropských projektů 4. Ing. Jana Trombíková - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4985     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (BICH) v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  63/4985     5. 3. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (BICH) v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  63/4985     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (BICH) v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  63/4985     5. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (BICH) v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4986     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II., a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, a to v okamžiku zrušení předchozího zadávacího řízení č. 266/2014, dle předloženého materiálu
  63/4986     5. 3. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II. je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  63/4986     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II., a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu
  63/4986     5. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II., a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4987     5. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup 4 ks velitelských automobilů pro dovybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  63/4987     5. 3. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  63/4987     5. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  63/4987     5. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jan Bojko - ředitel odboru služeb, HZS MSK náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Pavel Melecký - vedoucí oddělení strojní služby, HZS MSK

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4988     5. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“
  63/4988     5. 3. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 7. Ernst & Young, s.r.o. se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 26705338 za cenu nejvýše přípustnou 689.500 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4989     5. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků – dodatek č. 1“
  63/4989     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2014 (ev. č. 02594/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“ se společností: Tomáš STRAUB s.r.o. se sídlem: Hlučín, Ostravská 1847, 748 01 IČ 27762939 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 49.090 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4788 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  63/4990     5. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje) – dodatek č. 1“
  63/4990     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby FICHNA – HUDECZEK a.s. (ev. č. 02718/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“, se společností: FICHNA – HUDECZEK a.s. se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 159.964,58 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4991     5. 3. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u akce „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ ve výši 8,32 tis. Kč
  63/4991     5. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8,32 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8,32 tis. Kč
  63/4991     5. 3. 2015
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 12 sad hydraulických vyprošťovacích zařízení dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  63/4991     5. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  63/4991     5. 3. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  63/4991     5. 3. 2015
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Pavel Melecký - HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4992     5. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka nábytku a vybavení "Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)" II“
  63/4992     5. 3. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 7. Potrusil s.r.o. se sídlem: Šlapanice, Hybešova 1647/51, PSČ 664 51 IČ 25310119 za cenu nejvýše přípustnou 1.431.241,25 Kč bez DPH
  63/4992     5. 3. 2015
3. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka nábytku a vybavení "Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)" II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4796 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  63/4993     5. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ - dodatek č. 1“
  63/4993     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. (ev. č. 02268/2014/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“, se společností SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. se sídlem: Bohumínská 1878/6, Nové Město, 735 06 Karviná IČ: 48393835 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 34.838,15 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4931 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  63/4994     5. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH - dodatek č. 1“
  63/4994     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - Zlínstav a.s. (ev. č. 02719/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“, se společností Zlínstav a.s. Se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČ 28315669 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 5.989.348,93 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4995     5. 3. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  63/4995     5. 3. 2015
2. stanoví

a) u usnesení č. 140/5074 bod 6) ze dne 5. 9. 2007 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2016 b) u usnesení č. 98/6283 bod 2) ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2016 c) u usnesení č. 118/7750 bod 16) ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2016 d) u usnesení č. 30/2297 bod 5) ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na červen 2015 e) u usnesení č. 45/3407 bod 5) ze dne 12. 6. 2014 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2016

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4996     5. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 80,76 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,76 tis. Kč
  63/4996     5. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.408,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3.279,11 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 820,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 295,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 14,00 tis. Kč Celkem o 4.408,11 tis. Kč
  63/4996     5. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.790,99 tis. Kč a zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.790,99 tis. Kč
  63/4996     5. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.666.661 Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 85.757 Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.187.226 Kč Celkem o 1.272.983 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 2.939.644 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4997     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Heřmánky ze dne 12. 2. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/4997     5. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sboru dobrovolných hasičů Heřmánky, IČ 65472420, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořízením praporu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  63/4997     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Heřmánky, IČ 65472420, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/4997     5. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 60/4681 ze dne 13. 1. 2015 č. 61/4741 ze dne 3. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/4998     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty ze Slovenské republiky (Bratislava) Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, uskutečněnou ve dnech 28. – 30. 1. 2015, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje, konanou ve dnech 29. – 31. 1. 2015, Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana kraje, z cesty konanou ve dnech 29. – 30. 1. 2015 a RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje, uskutečněnou ve dnech 28. – 30. 1. 2015 a uvedenou v předloženém materiálu
  63/4998     5. 3. 2015
2. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, ze Srbské republiky (Bělehrad) konanou ve dnech 18. - 23. 2. 2012 a uvedenou v předloženém materiálu
  63/4998     5. 3. 2015
3. bere na vědomí

informaci, že se Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje, nezúčastnil zahraniční pracovní cesty do Slovenské republiky (Bratislava) ve dnech 29. – 30. 1. 2015 schválenou usnesením č. 60/4687 ze dne 13. 1. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  63/4999     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

dopis pana Pavla Lichnovského ze dne 19. 2. 2015 ve věci žádosti o vyhlášení veřejné finanční sbírky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/4999     5. 3. 2015
2. souhlasí

s obsahem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5000     5. 3. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zástupce velvyslanectví Státu Izrael, kteří navštíví Moravskoslezský kraj a budou přijati hejtmanem kraje dne 16. 3. 2015 dle předloženého materiálu
  63/5000     5. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout věcný dar pro velvyslance Španělského království, který navštíví Moravskoslezský kraj a bude přijat dne 6. 3. 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/403 ze dne 25. 7. 2013 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 k usnesením rady kraje č. 21/1534 ze dne 25. 7. 2013 č. 64/4835 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  63/5001     5. 3. 2015
1. rozhodla

objednat u Českého svazu ledního hokeje z.s., IČ 00536440, oficiální prezentační předměty Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji za maximální cenu ve výši 17.257,00 eur navýšenou o náklady na poštovné a balné dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4576 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5002     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

dopis radě kraje ze dne 5. 2. 2015 ve věci jmenování ředitele organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/5002     5. 3. 2015
2. souhlasí

s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4370 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  63/5003     5. 3. 2015
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5004     5. 3. 2015
1. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 18.188 Kč ze stanoveného odvodu 22.735 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Mateřská škola Bruntál, Komenského 7, IČ 62352776, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  63/5004     5. 3. 2015
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Mateřská škola Bruntál, Komenského 7, IČ 62352776, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5005     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 - 4, 6, 8, 10 a 12 předloženého materiálu
  63/5005     5. 3. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku ve výši 50.000 Kč účelově určenou na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením celokrajské konference EVVO; finanční prostředky jsou určeny na stravovací služby (občerstvení, obědy, večeře, raut), ubytování a snídaně, autobusovou dopravu, kancelářský, propagační materiál, certifikáty, spotřební materiál a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015 b) Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663; o částku 33.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením účasti dětského pěveckého sboru na festivalu „Světlo za Lidice“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015 c) Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, v celkové výši o částku 70.000 Kč, z toho: na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Regionálních sportovních her dětských domovů“ 20.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na stravování, odměny soutěžícím a služby; na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Sportovních her dětských domovů České republiky s mezinárodní účastí“ 50.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na stravování, ubytování, odměny soutěžícím a služby; s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015
  63/5005     5. 3. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) **********, ve výši 23.000 Kč na náklady spojené s účastí syna ********** na Světových sportovních hrách v Mar Del Plata; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 30. 9. 2015 b) POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, maximálně ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce ČEZ STREET HOCKEY 2015; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, technickou podporu, tisk, propagaci, poštovné, stěhovací služby, ceny soutěžícím a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 c) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČ 02385635, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením republikového finále Poháru AŠSK v atletickém čtyřboji základních škol; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím a materiál s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015 d) NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ 29235715, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením 6. ročníku veřejné cyklotour Na kole dětem; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a ubytování s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 e) Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s., IČ 00531413, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací krajského kola 9. ročníku celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2015“; finanční prostředky jsou určeny na workshopy, odměny pro soutěžící, stravování, pronájem prostor a mzdové náklady na hodnotitele s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015
  63/5005     5. 3. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) **********, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu b) POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu c) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČ 02385635, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu d) NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ 29235715, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu e) Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s., IČ 00531413, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  63/5005     5. 3. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 43 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 253 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč Celkem 376 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 33 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 70 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 23 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč Celkem 376 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5006     5. 3. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava pultové střechy školní budovy č. p. 416 nad aulou“ na nemovitém majetku kraje, a to na pozemku parc. č. 401 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 656305, obec Jablunkov, předaném k hospodaření organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5007     5. 3. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol s konzervatoří na období leden – červen 2015“ ve výši 185.600 Kč b) „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015“ ve výši 255.799 Kč c) rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 – modul A ve výši 1.830.096 Kč d) individuální projekty prioritní osy 3 - Další vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání ve výši 486.335,71 Kč e) individuální projekt prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 1.354.851,22 Kč f) individuální projekt prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 2.254.824,08 Kč dle předloženého materiálu
  63/5007     5. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 441.399 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 185.600 Kč na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 255.799 Kč Celkem 441.399 Kč
  63/5007     5. 3. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  63/5007     5. 3. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na "Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015" v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  63/5007     5. 3. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.830.096 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 397.600 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 270.368 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 840.640 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 207.888 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 113.600 Kč Celkem 1.830.096 Kč
  63/5007     5. 3. 2015
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 – modul A v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  63/5007     5. 3. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.096.014 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.614.239 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.481.775 Kč Celkem 4.096.014 Kč
  63/5007     5. 3. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, s účelovým určením na realizaci projektu „Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami“ o částku 1.354.851,22 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0005)
  63/5007     5. 3. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu“ Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Obec21“ o částku 226.949,29 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0073)
  63/5007     5. 3. 2015
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, s účelovým určením na projekt „Klíčové vzdělávání na venkově“ o částku 259.386,42 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0165)
  63/5007     5. 3. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Spirála“ o částku 2.254.824,08 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0046)
  63/5007     5. 3. 2015
12. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  63/5007     5. 3. 2015
13. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 199.500 Kč
  63/5007     5. 3. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 199,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 199,5 tis. Kč
  63/5007     5. 3. 2015
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 199.500 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Zdravé děti – šťastní rodiče“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, materiál včetně edukačních pomůcek, tisk a propagaci, náklady na výrobu a nákup kostýmů, odměny a dárkové předměty pro děti, drobný dlouhodobý hmotný majetek včetně softwaru a odměny žákům, studentům a realizátorům s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5008     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro internisty“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/5008     5. 3. 2015
2. bere na vědomí

žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro chirurgy“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/5008     5. 3. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ ve výši 125.000 Kč
  63/5008     5. 3. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví následovně: a) Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 65.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro internisty“ b) Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 60.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro chirurgy“
  63/5008     5. 3. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 125 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 125 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5009     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Naděje pro každého o.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 22735674, o finanční podporu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/5009     5. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci spolku Naděje pro každého o.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 22735674, ve výši 40 tis. Kč na spolufinancování organizace konference „Diabetologický a podiatrický den 2015“, konané dne 25. 4. 2015 v Ostravě – Petřkovicích, s časovou použitelností od 2. 1. 2015 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  63/5009     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít se spolkem Naděje pro každého o.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 22735674, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/5009     5. 3. 2015
4. bere na vědomí

žádost spolku Občanské sdružení Počteníčko s babičkou, Břenkova 2974/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 01324144, o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  63/5009     5. 3. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 188 tis. Kč
  63/5009     5. 3. 2015
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci spolku Občanské sdružení Počteníčko s babičkou, Břenkova 2974/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 01324144, ve výši 188 tis. Kč na spolufinancování projektu „Počteníčko s babičkou“ realizovaného ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 15. 1. 2016, dle předloženého materiálu
  63/5009     5. 3. 2015
7. rozhodla

uzavřít se spolkem Občanské sdružení Počteníčko s babičkou, Břenkova 2974/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 01324144, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  63/5009     5. 3. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 40 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 188 tis. Kč Celkem o 228 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 228 tis. Kč
  63/5009     5. 3. 2015
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 99.864 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  63/5010     5. 3. 2015
1. souhlasí

se zahájením otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na „Likvidace nebezpečného odpadu“, kde centrálním zadavatelem je Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle předloženého materiálu
  63/5010     5. 3. 2015
2. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Mgr. Leonu Šrubařovou, odbor zdravotnictví Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5011     5. 3. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  63/5011     5. 3. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5012     5. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 4.325,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 4.325,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5013     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 28. 1. 2015 ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a pro oblast chovu dančí zvěře Osoblažsko v roce 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČ 67777066, v maximální výši 25.000,-- Kč určenou na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a pro oblast chovu dančí zvěře Osoblažsko v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 3. 2015 a uhrazených do dne 30. 4. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČ 67777066, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
4. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 28. 1. 2015 ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČ 67777139, v maximální výši 25.000,-- Kč určenou na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 6. 2015 a uhrazených do dne 31. 7. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
6. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČ 67777139, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
7. bere na vědomí

žádost subjektu Regionální centrum EIA s.r.o. ze dne 29. 1. 2015 ve věci poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní konference EIA/SEA 2015, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci subjektu Regionální centrum EIA s.r.o., IČ 47150661, v maximální výši 50.000,-- Kč určenou na pořádání Mezinárodní konference EIA/SEA 2015 a o tom, že dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 5. 2015 a uhrazených do dne 30. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
9. rozhodla

uzavřít se subjektem Regionální centrum EIA s.r.o., IČ 47150661, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  63/5013     5. 3. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1070 - Rybářství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč Celkem o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  63/5014     5. 3. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, spočívajících v realizaci akce „Hrad Sovinec – oprava opěrné stěny VI. nádvoří“ v roce 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/609 ze dne 26. 2. 2013 č. 62/4890 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5015     5. 3. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 451.314,-- Kč na financování projektu „Konečně venku“, realizovaného organizací kraje Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860
  63/5015     5. 3. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, ve výši 451.314,-- Kč, s účelovým určením na projekt „Konečně venku“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  63/5015     5. 3. 2015
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 510.941,24 Kč na financování projektu „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“ realizovaného organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372
  63/5015     5. 3. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 510.941,24 Kč, s účelovým určením na projekt „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  63/5015     5. 3. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 962.258 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 451.315 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 510.943 Kč Celkem o 962.258 Kč
  63/5015     5. 3. 2015
6. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Lukáši Spurnému, řediteli organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  63/5015     5. 3. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 476 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 476 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7610 ze dne 24. 7. 2012 č. 58/4623 ze dne 18. 12. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 6. 6. 2012 č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5016     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm o zajištění 100 % udržitelnosti sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v letech 2015 – 2016
  63/5016     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  63/5016     5. 3. 2015
3. bere na vědomí

žádost města Vítkov o zajištění 100 % udržitelnosti sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v letech 2015 – 2016
  63/5016     5. 3. 2015
4. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  63/5016     5. 3. 2015
5. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava o zajištění 100 % udržitelnosti sociální služby sociální rehabilitace v letech 2015 – 2016
  63/5016     5. 3. 2015
6. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  63/5016     5. 3. 2015
7. schvaluje

objemy finančních prostředků požadovaných krajem po dotčených obcích na základě uzavřených Smluv o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, účelově určených k financování vybraných druhů sociálních služeb podpořených v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, a postup jejich vyžádání dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3032 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  63/5017     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít příkazní smlouvu se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci níže uvedených staveb: a) Silnice II/475 a silnice III/47210 v Havířově – obchvat TIR b) Silnice II/480 rekonstrukce a modernizace silnice Kopřivnice – Štramberk c) Silnice II/474 mezi Jablunkovem a Mosty u Jablunkova d) Silnice III/4521 – Most ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice e) Most ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující silnice II/459 f) Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 2. etapa dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5018     5. 3. 2015
1. souhlasí

s odstraněním stavby pro rodinnou rekreaci č. p. 293, která je součástí pozemku parc. č. st. 575 v k. ú. Nošovice, obec Nošovice v rámci akce „CTPark Nošovice – Objekt N01“, jejímž investorem je společnost CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1175 ze dne 24. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5019     5. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.250,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 943,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 139,00 tis. Kč pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 168,00 tis. Kč Celkem o 1.250,00 tis. Kč
  63/5019     5. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 88,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5171 - Opravy a udržování o 88,38 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4784 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  63/5020     5. 3. 2015
1. rozhodla

o změně obsahu Smlouvy o spolupráci při využívání tělocvičny Střední školy elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 3. 2. 2015 usnesením č. 61/4784 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4202 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  63/5021     5. 3. 2015
1. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 20.000 Kč **********, v rámci 3. výzvy Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu
  63/5021     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít se **********, smlouvu o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5022     5. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, ve výši 320.379 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  63/5022     5. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 24.305,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 24.305,86 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 357,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 205,98 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,00 tis. Kč Celkem 357,98 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 20,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 10,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 269,53 tis. Kč Celkem 309,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 39,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 30,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 223,86 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 7,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem 309,86 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 180,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 133,90 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,47 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,58 tis. Kč Celkem 180,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 350,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 8,10 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 242,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč Celkem 350,10 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,76 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,76 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Envitalent“ příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, o částku 3.750 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  63/5022     5. 3. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 14,61 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 0,23 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14,38 tis. Kč Celkem 14,61 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, o částku 14.366 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  63/5022     5. 3. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 460,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 165,00 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10,00 tis. Kč Celkem 635,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 460,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 165,00 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč Celkem 635,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
13. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 500.000 Kč
  63/5022     5. 3. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 500,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.814,40 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.814,40 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 226,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 139,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5172 - Programové vybavení o 87,00 tis. Kč Celkem 226,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 20,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
18. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 3.467,40 tis. Kč z 253.922,58 tis. Kč na 257.389,98 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 103.306,25 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 6.101,00 tis. Kč Celkem 109.407,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 109.407,25 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 25,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč Celkem 30,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
21. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 390.000 Kč
  63/5022     5. 3. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 390,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 390,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
23. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 389.899 Kč s účelovým určením na financování akce „Dovybavení koupelen v pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě“
  63/5022     5. 3. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč
  63/5022     5. 3. 2015
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1056 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5023     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o partnerství č. 03195/2014/EP k projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s organizací Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, IČ 00576310, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  63/5024     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z Veřejnoprávní smlouvy o umístnění staveb MMK/111391/2013/OSŽP/SI, Certifikátu stvrzujícího ověření projektové dokumentace z hledisek požadavků § 111 Stavebního zákona, č. j. 13-090101, Veřejnoprávní smlouvy o umístnění staveb MMK/095959/2013/OSŽP/SI a Veřejnoprávní smlouvy o umístnění staveb MMK/097296/2013/OSŽP/Ba, pro potřeby realizace projektu “Silnice 2014 – II. etapa“ se Statutárním městem Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5025     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

a) žádost Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, o poskytnutí dotace na projekt „Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Britské obchodní komory v České republice, IČ 25605127, o poskytnutí dotace na realizaci Britského dne a Britského plesu v Ostravě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/5025     5. 3. 2015
2. rozhodla

a) poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, na spolufinancování uznatelných nákladů „Centra mezinárodního obchodu“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu b) poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Britské obchodní komoře v České republice, IČ 25605127, na spolufinancování uznatelných nákladů na realizaci Britského dne a Britského plesu v Ostravě ve výši 50.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015, dle předloženého materiálu
  63/5025     5. 3. 2015
3. rozhodla

a) uzavřít s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) uzavřít s Britskou obchodní komorou v České republice, IČ 25605127, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  63/5025     5. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 250 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 250 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/854 ze dne 2. 4. 2013 č. 60/4707 ze dne 13. 1. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  63/5026     5. 3. 2015
1. rozhodla

změnit obsah dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 03253/2014/EP ze dne 29. 12. 2014 s BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČ 26019388, o jehož uzavření rozhodla rada kraje dne 13. 1. 2015 usnesením č. 60/4707, v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4428 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1053 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5027     5. 3. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 92.097.216,23 Kč na financování projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01751 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  63/5027     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  63/5027     5. 3. 2015
3. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 98.909.744,86 Kč na financování projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01747 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  63/5027     5. 3. 2015
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5028     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken pro účely stavby s vlastníkem nemovitých věcí, **********, v rámci akce „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/5028     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken pro účely stavby s vlastníkem nemovitých věcí, **********, v rámci akce „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/5028     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken pro účely stavby s vlastníkem nemovitých věcí, **********, v rámci akce „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4594 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5029     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, a to u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“
  63/5029     5. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 50.199,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 663.981,-- Kč vč. DPH v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 44/3331 ze dne 27. 5. 2014 č. 27/2085 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  63/5030     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru týkající se stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“ se Sdružením KANIA, VPÚ DECO PRAHA A INKOS-OSTRAVA, zmocněnec sdružení KANIA a.s., IČ 26817853, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  63/5030     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3761 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  63/5031     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
  63/5031     5. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 544.304 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 319.528 Kč bez DPH v rámci stavby „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1604 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  63/5032     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o převedení některých práv a povinností ze smlouvy o dílo a smlouvy mandátní týkající se projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, a PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 27787443, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 49/3657 ze dne 5. 8. 2014 č. 56/4342 ze dne 25. 11. 2014 č. 57/4566 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5033     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě - Vítkovicích“ dle předloženého materiálu
  63/5033     5. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 405,7 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 1.117 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě - Vítkovicích“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3762 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  63/5034     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“ dle předloženého materiálu
  63/5034     5. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 170.046,14 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 170.046,14 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4591 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5035     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ dle předloženého materiálu
  63/5035     5. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 109,7 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 102,85 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Výstavba fóliovníků v Opavě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/966 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5036     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „13. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2015“
  63/5036     5. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 180.000 Kč společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „13. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2015“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  63/5036     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít se společností OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/966 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5037     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Beskydského informačního centra Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 102.850 Kč na projekt „VII. Beskydské rekordy“
  63/5037     5. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 80.000 Kč Beskydskému informačnímu centru Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, na projekt „VII. Beskydské rekordy“, s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 11. 9. 2015
  63/5037     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, IČ 66933901, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  63/5037     5. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 80 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5038     5. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 2.447,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.447,7 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3240 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  63/5039     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci akce „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“ dle předloženého materiálu
  63/5039     5. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 21.788,00 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 751.439,91 Kč bez DPH v rámci stavby „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011 č. 108/6943 ze dne 3. 4. 2012 č. 113/7424 ze dne 19. 6. 2012 č. 15/1129 ze dne 14. 5. 2013 č. 36/2705 ze dne 17. 2. 2014 č. 51/3993 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  63/5040     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01006/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4682 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  63/5041     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, a to u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“
  63/5041     5. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 105.000 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 540.000 Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4934 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1083 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  63/5042     5. 3. 2015
1. rozhodla

vyjmout z podniku Letiště Ostrava-Mošnov nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 522 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 523 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 822/76 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, a to ke dni nabytí vlastnictví k tomuto majetku novým vlastníkem vkladem práva do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu
  63/5042     5. 3. 2015
2. rozhodla

vyjmout z podniku Letiště Ostrava-Mošnov nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, a to: budova bez čp/če garáž stojící na pozemku parc. č. 737/4, budova bez čp/če technická vybavenost stojící na pozemku parc. č. 737/5, vše v k. ú. a obci Bartošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, a to ke dni nabytí vlastnictví k tomuto majetku novým vlastníkem vkladem práva do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu
  63/5042     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 27 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5043     5. 3. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Frýdek-Místek – I. P. Pavlova +1“ na části pozemku parc. č. 688/105 ostatní plocha, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu
  63/5043     5. 3. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 688/105 ostatní plocha, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětským domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČ 68334222, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat NTL plynovod d160 v části služebného pozemku, v rámci stavby „REKO MS Frýdek-Místek – I. P. Pavlova +1“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  63/5043     5. 3. 2015
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Rýmařov, Divadelní, NN v+k, Gymnázium“ na části pozemku parc. č. 637 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Rýmařov, dle předloženého materiálu
  63/5043     5. 3. 2015
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 637 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Rýmařov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČ 00601331, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN včetně pojistkové rozpojovací skříně v plastovém pilíři na části služebného pozemku, v rámci stavby „Rýmařov, Divadelní, NN v+k, Gymnázium“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  63/5043     5. 3. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 277/1 ostatní plocha, parc. č. 352 zahrada a parc. č. 936 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Velké Heraltice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní vodovodní řád, provozovat jej a udržovat, v rozsahu dle geometrického plánu č. 418 – 84 D/2014 ze dne 28. 1. 2015 b) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 352 zahrada, a parc. č. 936 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Velké Heraltice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků zemní elektrickou přípojku NN, provozovat ji a udržovat, v rozsahu dle geometrického plánu č. 418 – 84 C/2014 ze dne 28. 1. 2015 c) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 936 ostatní plocha v k. ú. a obci Velké Heraltice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat na části služebného pozemku stavbu studny a v právu vstupu a vjezdu na část služebného pozemku v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním studny, v rozsahu dle geometrického plánu č. 418 – 84 B/2014 ze dne 28. 1. 2015 d) zřídit věcné břemeno - služebnost stezky a cesty k částem pozemků parc. č. 277/1 ostatní plocha a 352 zahrada, vše v k. ú. a obci Velké Heraltice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, spočívající v právu chůze a jízdy přes části služebných pozemků za účelem provozování a oprav budovy bez čp/če, technická vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 351 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Velké Heraltice, v rozsahu dle geometrického plánu č. 418 – 84 A/2014 ze dne 28. 1. 2015 vše na dobu neurčitou, ve prospěch obce Velké Heraltice, Opavská 142, Velké Heraltice, IČ 00300837, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  63/5043     5. 3. 2015
6. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „SKI Vítkovice – Bílá, o.s., Navýšení příkonu na 850 kW, Trafostanice, přípojka VN a NN“ na části pozemku parc. č. 3915/20 ostatní plocha, v k. ú. a obci Bílá, dle předloženého materiálu
  63/5043     5. 3. 2015
7. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 3915/20 ostatní plocha, v k. ú. a obci Bílá, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, ve prospěch SKI Vítkovice – Bílá, o.s., Bílá 173, IČ 70632219, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat kabelové vedení NN, v rámci stavby „SKI Vítkovice – Bílá, o.s., Navýšení příkonu na 850 kW, Trafostanice, přípojka VN a NN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení
  63/5043     5. 3. 2015
8. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti mezi O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, jako oprávněným, **********, jako povinným a krajem jako stavebníkem, ve věci přeložky stávajících sdělovacích kabelů Telefónica O2 realizované v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ na pozemku parc. č. 1121/1 trvalý travní porost v k. ú. a obci Sedlnice, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1343 ze dne 20. 6. 2013 č. 57/4561 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/387 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  63/5044     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace stavby „Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka“ v rámci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“ a návrhu dalšího postupu dle předloženého materiálu
  63/5044     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dohodu o dalším postupu při realizaci stavby „Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka“ se zhotovitelem stavby, kterým je SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ 49454501, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5045     5. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se zřízením a provozování plynárenského zařízení v budoucích služebných pozemcích v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století – IO 01.1 Přeložka NTL plynovodu DN 300“, mezi krajem (jako investorem stavby), statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451 (jako budoucím povinným), a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (jako budoucím oprávněným), na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  63/5045     5. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se zřízením a provozováním plynárenského zařízení v budoucích služebných pozemcích v rámci stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecká Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“- C 501 – Přeložka plynovodu STL DN 160“, mezi krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711 (jako investorem stavby), statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451 (jako budoucím povinným), a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (jako budoucím oprávněným), na dobu neurčitou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  63/5045     5. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu (kraj v postavení žadatele) se statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643 (město v postavení pořizovatele), týkající se nemovitých věcí v k. ú. Frýdek, a to budovy č. p. 1094, část obce Frýdek-Místek, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 2854 a pozemků parc. č. 2853/1, parc. č. 2854, parc. č. 2855, parc. č. 2856, parc. č. 2857, parc. č. 2858, parc. č. 2859 a parc. č. 2860/1, tvořících ucelený areál na ul. Potoční ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  63/5046     5. 3. 2015
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  63/5046     5. 3. 2015
2. bere na vědomí

žádost obce Těrlicko, Májová 476/16, 735 42 Těrlicko, IČ 00297666, o přidělení osobního automobilu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  63/5046     5. 3. 2015
3. bere na vědomí

žádost Střední odborné školy a Středního odborného učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, IČ 00100340, o pořízení služebního vozidla nebo o bezúplatný převod vyřazeného vozidla dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  63/5046     5. 3. 2015
4. rozhodla

darovat obci Těrlicko, Májová 476/16, 735 42 Těrlicko, IČ 00297666, část přebytečného movitého majetku - osobní automobil, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 1T0 7887)
  63/5046     5. 3. 2015
5. svěřuje

organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, k hospodaření část přebytečného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 3T2 8200)
  63/5046     5. 3. 2015
6. rozhodla

prodat část přebytečného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 3T2 8300 a RZ: 2T6 9286) zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu

  frame-scrollup