Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 3. 2015

Rada kraje
  (č. usnesení)
  61/5082     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o počtu a způsobu vyřízení petic, stížností a ostatních podání adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2014, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5047     24. 3. 2015
1. schvaluje

program 64. schůze rady kraje, konané dne 24. 3. 2015
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5048     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu z 63. schůze rady kraje, konané dne 5. 3. 2015
  64/5048     24. 3. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 64. schůze rady kraje, konané dne 24. 3. 2015: Martina Sikoru Tomáše Hanzela
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
  (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
  předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.,
  se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545,
  jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj
  k usnesení rady kraje č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014
  (č. usnesení)
  64/5049     24. 3. 2015
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
  (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
  předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.,
  se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545,
  jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj
  (č. usnesení)
  64/5050     24. 3. 2015
1. schvaluje

uzavření úvěrové smlouvy za podmínek stanovených v závazné nabídce Komerční banky, a.s.
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5051     24. 3. 2015
1. souhlasí

sprovedením demolice nemovité věci ve vlastnictví kraje a v nájmu podniku Letiště Ostrava, a. s., Mošnov č. p. 401, IČ 26827719, a to: budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st. 364 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu
  64/5051     24. 3. 2015
2. rozhodla

vyřadit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) návrhu usnesení z majetku kraje likvidací, dle předloženého materiálu
  64/5051     24. 3. 2015
3. zmocňuje

Letiště Ostrava, a. s., Mošnov č. p. 401, IČ 26827719, k zastupování Moravskoslezského kraje při zajišťování a realizaci odstranění nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení a dále k zastupování Moravskoslezského kraje v řízeních a postupech podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících ve věci odstranění této nemovité věci
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/1242 ze dne 4. 6. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  64/5052     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, dne 26. 3. 2015, pozvánku na tuto valnou hromadu a její pořad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 58/4584 ze dne 18. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5053     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ II níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. JP-KONTAKT, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice IČ 25922378
  64/5053     24. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 2. OLMAN SERVICE s.r.o. Jakuba Obrovského 228/1a, 635 00 Brno IČ 26293102 za cenu nejvýše přípustnou 2.823.413,- Kč bez DPH 3. KASCH – interiér s.r.o. Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou IČ 26831724 za cenu nejvýše přípustnou 2.683.049,- Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5054     24. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015-2020“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  64/5054     24. 3. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015-2020“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  64/5054     24. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015-2020“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Anna Klimšová - odbor financí 4. Ing. Ivo Konkolský - odbor financí 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Lenka Kašičková - odbor financí 4. Ing. Petr Paseka - odbor financí 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 56/4334 ze dne 25. 11. 2014
  (č. usnesení)
  64/5055     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II – CT“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídk u pod pořadovým číslem: 3. Philips Česká republika s.r.o. Rohanské nábř. 678/23, 186 00 Praha 8 IČ 63985306
  64/5055     24. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II – CT“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13 IČ 00268577 za cenu přístroje 19.909.500,- Kč bez DPH a cenu pozáručního servisu 7.980.000,- Kč bez DPH 2. MEDIFINE a.s. Florianova 440/17, Brno 612 00 IČ 27718948 za cenu přístroje 21.062.655,- Kč bez DPH a cenu pozáručního servisu 7.980.000,- Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5056     24. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. – ultrazvuky II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  64/5056     24. 3. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy v rámci veřejné zakázky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. – ultrazvuky II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  64/5056     24. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. – ultrazvuky II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví
  64/5056     24. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. – ultrazvuky“ II, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 7. Ing. Tomáš Stejskal - Nemocnice Frýdek-Místek náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavel Kubina - Nemocnice Frýdek-Místek
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 51/3936 ze dne 11. 9. 2014
             č. 60/4673 ze dne 13. 1. 2015
  (č. usnesení)
  64/5057     24. 3. 2015
1. ruší

v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, původní rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení, výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, poř. č. 296/2014
  64/5057     24. 3. 2015
2. provedla

nové posouzení kvalifikace uchazečů a jejich nabídek a v návaznosti na to schvaluje výzvy podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazečům 4. KP REVITAL s.r.o. 5. SLONKA s. r. o. 6. AD-MAR STAVBY, s.r.o. 10. Milan Holec stavební firma s.r.o. 11. Tomáš STRAUB s.r.o.
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 41/3056 ze dne 14. 4. 2014
             č. 61/4713 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5058     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“ níže uvedeného uchazeče, a to pro část 4 VZ, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 10. ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. Mokřáň záhon 2, 821 04 Bratislava IČ 34112103
  64/5058     24. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“, a to pro část 4 VZ, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 9. DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha IČ 40614948 za cenu nejvýše přípustnou 6.075.482,- Kč bez DPH 1. SILNICE. CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ 26792711 za cenu nejvýše přípustnou 6.099.371,- Kč bez DPH 13. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 7.525.205,- Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 41/3056 ze dne 14. 4. 2014
             č. 61/4713 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5059     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“ níže uvedené uchazeče, a to pro část 6 VZ, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 4. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha Chodov IČ 24123641 6. OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno IČ 46342796 8. D.I.S. spol. s r.o. Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno IČ 46975616 9. SDS EXMOST spol. s r.o. Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ 49454501 10. ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. Mokřáň záhon 2, 821 04 Bratislava IČ 34112103 14. Porr a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha IČ 43005560 15. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská třída 495, 370 04 České Budějovice IČ 48035599 20. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha IČ 26177005
  64/5059     24. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“, a to pro část 6 VZ, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha IČ 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 39.193.037,56 Kč bez DPH 16. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 44.454.834,56 Kč bez DPH 18. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha IČ 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 39.495.240,45 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 57/4509 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5060     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG)“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ 00676853
  64/5060     24. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG)“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. EDOMED a.s. U vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 IČ 63673169 za cenu nejvýše přípustnou 6.600.000,- Kč bez DPH 3. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10 IČ 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 6.800.000,- Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 57/4513 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5061     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. CONMEDITECH s.r.o Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10 IČ 24165841
  64/5061     24. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Olympus Czech Group, s.r.o. Evropská 176, 160 41 Praha 6 IČ 27068641 za cenu nejvýše přípustnou 18.267.312,- Kč bez DPH 2. B.Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha - Chodov IČ 27718948 za cenu nejvýše přípustnou 18.488.022,- Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 56/4318 ze dne 25. 11. 2014
  (č. usnesení)
  64/5062     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. TECHNISERV IT, spol. s r.o. Traťová 574/1, 619 00 Brno IČ 26298953 2. C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno IČ 27675645
  64/5062     24. 3. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 14.814.778,- Kč bez DPH 4. ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4 IČ 25145444 za cenu nejvýše přípustnou 15.100.000,- Kč bez DPH 3) 64/5062 schvaluje rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.305 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 2.305 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5063     24. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  64/5063     24. 3. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  64/5063     24. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““ II, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  64/5063     24. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““ II, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. RNDr. Jiří Trávníček - zástupce ředitele Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 7. Zdeněk Štec - vedoucí učitel odborného výcviku Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 51/3939 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
  64/5064     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Tip-Ex Partner s.r.o. Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2 IČ 61063045 3. AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. Mánesová 438, 738 01 Frýdek-Místek IČ 25900005 4. HRASPO spol. s r.o. Krejčího 40a, 627 00 Brno IČ 25323610 5. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ 48397555
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5065     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Outdoorová kampaň Moravskoslezského kraje – Bigboardy“
  64/5065     24. 3. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. „Knowlimits s.r.o.“ se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1948/16, PSČ 155 00 IČ 63677792 za cenu nejvýše přípustnou 468.000 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5066     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nošovice – přeložka VN Horák“
  64/5066     24. 3. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 IČ: 24729035 za cenu nejvýše přípustnou 2.815.187 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5067     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zabezpečení podpory pro softwarové licence (VMware)“
  64/5067     24. 3. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Servodata a.s. Praha 10, Dolnoměcholupská čp. 1418, č.or. 12, PSČ 102 00 IČ 25112775 za cenu nejvýše přípustnou 260.673,05 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4821 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5068     24. 3. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Výroba, dodávka a instalace strunného hudebního nástroje – cimbálu“, se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Vladimír Holiš se sídlem: Myslík 200, 739 41, Palkovice IČ: 15410153 za cenu nejvýše přípustnou 109.000 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/5041 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  64/5069     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově - dodatek č. 2“
  64/5069     24. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - Ekotempo spol. s r.o. (ev. č. 01510/2014/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“, se společností Ekotempo spol. s r.o. Mikulášská 1059/46, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ 15503771 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 466.764 Kč bez DPH, méněprací 97.073 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5070     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění sportovního vybavení - Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015“
  64/5070     24. 3. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. „Teamline s.r.o.“ se sídlem: Krakovská 1346/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ 03262910 za cenu nejvýše přípustnou 517.185,95 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5071     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Vytvoření letní propagační mapy MSK“, poř. č. 1/2015
  64/5071     24. 3. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. JENA Jesenické nakladatelství, Ing. Dalibor Matějíček se sídlem: Vančurova 735/11, 787 01 ŠUMPERK IČ 16637879
  64/5071     24. 3. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. SHOCart spol. s r.o. se sídlem: Zádveřice 48, 763 12 Vizovice IČ 40942040 za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 55/4300 ze dne 4. 11. 2014
  (č. usnesení)
  64/5072     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ - dodatek č. 6“
  64/5072     24. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - „Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, jehož účastníci jsou: vedoucí člen sdružení HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 a člen sdružení TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 (ev. č. 00702/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, se společnostmi Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. Vedoucí člen sdružení HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 IČ 46678468 a Člen sdružení TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 IČ 45797803 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 940.371,65 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 51/3949 ze dne 11. 9. 2014
             č. 60/4704 ze dne 13. 1. 2015
  (č. usnesení)
  64/5073     24. 3. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ II“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu
  64/5073     24. 3. 2015
2. schvaluje

aktualizaci zadávacích podmínek u veřejné zakázky pod označením „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ II“, poř. č. 346/2014, dle předloženého materiálu
  64/5073     24. 3. 2015
3. rozhodla

změnit složení hodnotící komise jmenované usnesením rady kraje č. 51/3949 ze dne 11. 9. 2014 v bodě 3) tak, že nahrazuje člena hodnotící komise Mgr. Petra Hráčka, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Mgr. Petrem Koběrským, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, a náhradníka Bc. Lukáše Žůrka, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Mgr. Petrem Hráčkem, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5074     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Stabilní hasicí zařízení pro datové centrum Pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“
  64/5074     24. 3. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. ZAHAS s.r.o. se sídlem: Lipník nad Bečvou VII - Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou IČ: 60775840 3. FASS, s.r.o. se sídlem: Praha 4, Čiklova 23, PSČ 140 00 IČ: 45808163
  64/5074     24. 3. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. TRASER CZ s.r.o. Brno, Vídeňská 134/102, PSČ 619 00 IČ: 29198186 za cenu nejvýše přípustnou 344.700 Kč bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu
  64/5074     24. 3. 2015
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Stabilní hasicí zařízení pro datové centrum Pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4823 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5075     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob“, uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 „osobní automobil SUV 4x4“ a část 2 „mikrobus pro 9 osob“ 3. MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. se sídlem: Opava, Jánská 1660/28, PSČ 746 01 IČ: 44738633 pro část 2 „mikrobus pro 9 osob“ 1. Auto Tichý s.r.o. se sídlem: Rudná 1124/32, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 25390121
  64/5075     24. 3. 2015
2. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob“, poř. č. 32/2015, a to ve vztahu ke všem částem veřejné zakázky v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 61/4743 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5076     24. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup mobilního ručního FT-IR spektrometru a Ramanova disperzního spektrometru dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  64/5076     24. 3. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  64/5076     24. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  64/5076     24. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Petr Adamus - HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5077     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě““
  64/5077     24. 3. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu „Poradna pro pěstounskou péči““, poř. č. 7/2015, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. INTERIÉRY HULIÁK s.r.o. U Škol 938, Bučovice, 685 01 IČ 03442322 6. Mgr. Zbyněk RYBKA Podolská 156, Hradec nad Moravicí, 747 41 IČ 11544295
  64/5077     24. 3. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku nábytku a vybavení v rámci projektu „Poradna pro pěstounskou péči“ se subjektem: Český nábytek a.s. Chomutovická 1444/2, Praha 4, 149 00 IČ 26063395 za cenu nejvýše přípustnou 1.137.100 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/4989 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  64/5078     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků – dodatek č. 2“
  64/5078     24. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2014 (ev. č. 02594/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“ se společností: Tomáš STRAUB s.r.o. se sídlem: Hlučín, Ostravská 1847, 748 01 IČ 27762939 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 140.534 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/5039 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  64/5079     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická – dodatek č. 1“
  64/5079     24. 3. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 751.439,91 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5080     24. 3. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vytvoření microsite (webové stránky) vhodné pro cílovou skupinu rodiny s dětmi“
  64/5080     24. 3. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5081     24. 3. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup 1 ks osobního automobilu s pohonem na CNG a 3 ks osobních automobilů střední třídy“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou
  64/5081     24. 3. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  64/5081     24. 3. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  64/5081     24. 3. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.,LL.M. - odbor právní a organizační 5. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 5. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5083     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 1 - 16 ze dne 7. 1. 2015, č. 17 - 34 ze dne 14. 1. 2015, č. 35 - 50 ze dne 19. 1. 2015, č. 51 - 68 ze dne 28. 1. 2015, č. 69 - 83/V ze dne 4. 2. 2015, č. 84 - 99 ze dne 9. 2. 2015, č. 100 - 113 ze dne 16. 2. 2015 a č. 114 - 146 ze dne 23. 2. 2015, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5084     24. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 30,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 60,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 2,13 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 165,77 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 31,15 tis. Kč Celkem o 289,05 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 289,05 tis. Kč
  64/5084     24. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 325 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 325 tis. Kč
  64/5084     24. 3. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 57,6 tis. Kč
  64/5084     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 57,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 57,6 tis. Kč
  64/5084     24. 3. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 119 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 119 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5085     24. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5240 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím o 7 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5086     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

a) žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, ze dne 4. 8. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Českého svazu bojovníků za svobodu o.s., ze dne 30. 1. 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu c) žádost free.lepus.cz, ze dne 6. 2. 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu d) žádost Českého svazu bojovníků za svobodu o.s., Městského výboru Ostrava ze dne 26. 11. 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  64/5086     24. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČ 01541641, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2014“ ve výši 50 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu a uzavřít se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, IČ 01541641, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 b) Českému svazu bojovníků za svobodu o.s., IČ 00442755, na úhradu uznatelných nákladů akce „Mezinárodního setkání studentů a mládeže KT Auswitz a Birkenau“ ve výši 40 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015 a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 c) free.lepus.cz, IČ 26578051, na úhradu nákladů spojených s realizací pořádání závodu „Hyundai Perun SkyMarathon“ ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 a uzavřít s free.lepus.cz, IČ 26578051, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 d) Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, pro potřeby Českého svazu bojovníků za svobodu Městského výboru Ostrava, na výdaje související se zajištěním soutěže na téma „Ostravsko-opavská operace“ a na výdaje související se zajištěním putovní výstavy „Mnichov – okupace – osvobození“ ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015 a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČ 00442755, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8
  64/5086     24. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 40 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč Celkem o 90 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5087     24. 3. 2015
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2015 dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5088     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 13. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 2015, dle předloženého materiálu
  64/5088     24. 3. 2015
2. pověřuje

náměstky hejtmana kraje vyřízením dotazů dle předloženého materiálu Zodp.: Martin Sikora Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 27. 3. 2015
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5089     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 30. 1. 2015 do 17. 3. 2015, dle předloženého materiálu
  64/5089     24. 3. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5090     24. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 14,7 tis. Kč pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 60,0 tis. Kč Celkem o 74,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 26,7 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 7,0 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 41,0 tis. Kč Celkem o 74,7 tis. Kč
  64/5090     24. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 532 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 291 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 241 tis. Kč Celkem o 532 tis. Kč
  64/5090     24. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5164 - Nájemné o 61 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 112 tis. Kč Celkem o 173 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 113 tis. Kč pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 30 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 15 tis. Kč Celkem o 173 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5091     24. 3. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 4. 2015 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  64/5091     24. 3. 2015
2. stanoví

odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 61/4745 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5092     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4844 ze dne 17. 2. 2015
             č. 63/5003 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  64/5093     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

a) vzdání se funkce Mgr. Jiřího Kropáče, ředitele organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, dnem 31. 7. 2015 b) vzdání se funkce PaedDr. Pavla Němce, ředitele organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, dnem 31. 7. 2015 c) vzdání se funkce Bedřicha Štencela, ředitele organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, dnem 31. 8. 2015
  64/5093     24. 3. 2015
2. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací: a) Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985 b) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  64/5093     24. 3. 2015
3. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství: a) Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace V případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise. předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje; členka určená radou kraje V případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo. členové: Mgr. Alena Grosová - členka zastupitelstva kraje; členka určená radou kraje PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu; člen určený ředitelem krajského úřadu náhradník: PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu; náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu; odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství náhradník: Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu; náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství MgA. Stanislava Juchelková - školní inspektorka České školní inspekce Kamen Tashev - pedagogický pracovník školy b) Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace V případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise. předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje; členka určená radou kraje V případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo. členové: PhDr. Jaroslav Dvořák - člen zastupitelstva a rady kraje; člen určený radou kraje PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu; člen určený ředitelem krajského úřadu náhradník: Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu; náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu Mgr. Daniel Kašička - ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace; odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství PhDr. Pavel Grenar - ředitel Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce PhDr. Ladislava Rychlíková - pedagogický pracovník školy Ing. Lenka Fojtíková - členka školské rady náhradník: doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. - náhradník člena školské rady
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5094     24. 3. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 109/7033 ze dne 17. 4. 2012
  (č. usnesení)
  64/5095     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při základní a střední škole organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Mgr. Renáty Chytrové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 5. 2012
  64/5095     24. 3. 2015
2. jmenuje

dnem 1. 5. 2015 Mgr. Renátu Chytrovou členkou školské rady při základní a střední škole organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 51/3954 ze dne 11. 9. 2014
             č. 60/4692 ze dne 13. 1. 2015
             č. 53/4082 ze dne 7. 10. 2014
  (č. usnesení)
  64/5096     24. 3. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  64/5096     24. 3. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01401 a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5097     24. 3. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava střechy objektu Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“ na nemovitých věcech, které jsou ve vlastnictví kraje, a to na: budově č. p. 1121, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3275 zastavěná plocha a nádvoří, budově č. p. 1122, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3276 zastavěná plocha a nádvoří, budově č. p. 1123, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3279 zastavěná plocha a nádvoří, budově č. p. 1124, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, která je součástí pozemků parc. č. 3280/1 a parc. č. 3280/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov – Horní předměstí, obec Krnov, předané k hospodaření organizaci Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, Revoluční 1122/92, Krnov, IČ 14450909, dle předloženého materiálu
  64/5097     24. 3. 2015
2. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČ 14450909, ve výši 300.000 Kč k zajištění financování akce „Oprava střechy objektu Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5098     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2013/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5098     24. 3. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 7. 5. 2015
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5099     24. 3. 2015
1. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 dle podmínek dotačního programu uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  64/5099     24. 3. 2015
2. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5100     24. 3. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v oblasti školství na: a) rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015“ ve výši 1.624.000 Kč, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží, b) dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015“ ve výši 425.000 Kč, na zabezpečení ústředních kol soutěží, c) individuální projekt prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve výši 767.718,73 Kč dle předloženého materiálu
  64/5100     24. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.624.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 795.000 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 829.000 Kč Celkem 1.624.000 Kč
  64/5100     24. 3. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 7. 1. 2015 do 31. 12. 2015: a) Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 121.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresním a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 bodu III předloženého materiálu a ve výši 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 1 bodu I předloženého materiálu, b) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 bodu II předloženého materiálu
  64/5100     24. 3. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 7. 1. 2015 do 31. 12. 2015: a) Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 121.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresním a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 bodu III předloženého materiálu a ve výši 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 1 bodu I předloženého materiálu, b) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 bodu II předloženého materiálu
  64/5100     24. 3. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 2 bodu III předloženého materiálu s časovou použitelností od 7. 1. 2015 do 31. 12. 2015 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi: a) Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 377.000 Kč, b) Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 142.000 Kč, c) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 115.000 Kč, d) Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 78.000 Kč, e) Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, ve výši 117.000 Kč
  64/5100     24. 3. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 425.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 345.000 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 80.000 Kč Celkem 425.000 Kč
  64/5100     24. 3. 2015
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s časovou použitelností od 4. 2. 2015 do 31. 12. 2015, který je určen na úhradu stravování, ubytování, jízdného, materiálu, věcných darů, nájemného, tisku, poštovného, telefonních poplatků, dohod o provedení práce a ostatních služeb spojených s provedením činnosti, příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem: a) Dětský domov a Školní jídelna Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku 125.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže Sportovní hry dětských domovů s mezinárodní účastí, b) Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, o částku 120.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže Studentský design, c) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku 100.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže Mistrovství ČR v grafických předmětech
  64/5100     24. 3. 2015
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s časovou použitelností od 4. 2. 2015 do 31. 12. 2015 s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola Gastronomické soutěže AHOL CUP 2015, organizaci AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, ve výši 80.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na úhradu stravování, ubytování, jízdného, materiálu, věcných darů, nájemného, tisku, poštovného, telefonních poplatků, dohod o provedení práce a ostatních služeb spojených s provedením činnosti
  64/5100     24. 3. 2015
9. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5100     24. 3. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 767.719 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 767.719 Kč
  64/5100     24. 3. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „RESTART“ o částku 767.718,73 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004)
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5101     24. 3. 2015
1. souhlasí

s prováděním stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace učebny dámského kadeřnictví na odloučeném pracovišti školy“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1306, část obce Podlesí, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 110 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bludovice, obec Havířov, předaném k hospodaření organizaci Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, Prostřední Suchá, Havířov, IČ 13644271, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5102     24. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 7.200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.726 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.890 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.830 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 531 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 223 tis. Kč Celkem 7.200 tis. Kč
  64/5102     24. 3. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje nacházejících se v restrukturalizací postižených regionech s účelovým určením na zvýšené ekonomické náklady při poskytování vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5103     24. 3. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“ ve výši 163.730 Kč dle předloženého materiálu
  64/5103     24. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 163.730 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 40.000 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 123.730 Kč Celkem 163.730 Kč
  64/5103     24. 3. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“ organizacím: a) Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 70988650, ve výši 70.000 Kč b) Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace, IČ 71000011, ve výši 40.000 Kč c) Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace, IČ 73184217, ve výši 53.730 Kč
  64/5103     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.499.489 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 304.598 tis. Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.495 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.476 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 344.246 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 28.823 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.623 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 30.652 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 79.394 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.743 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 143.296 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.006 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.881 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.281 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.497 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 26.580 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 167.120 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.576 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 124.107 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.806 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.138 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15.457 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16.150 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60.937 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 9.694 tis. Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.659 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 17.254 tis. Kč Celkem 1.499.489 tis. Kč
  64/5103     24. 3. 2015
5. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  64/5103     24. 3. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  64/5103     24. 3. 2015
7. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  64/5103     24. 3. 2015
8. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na březen, duben 2015 do 30. 3. 2015 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 50/3798 ze dne 26. 8. 2014
  (č. usnesení)
  64/5104     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost prodávajícího Ing. Jiří Pokorný „JIP-TECH“, IČ 60455268, o prominutí smluvní pokuty ve výši 51.597,53 Kč uplatněné dle Kupní smlouvy č. 01868/2014/KŘ na dodávku přístrojové techniky pro zkvalitnění výuky stavebních oborů v rámci projektu „Moderní zkušební laboratoře“
  64/5104     24. 3. 2015
2. rozhodla

prominout smluvní pokutu ve výši 51.597,53 Kč prodávajícímu Ing. Jiří Pokorný „JIP-TECH“, IČ 60455268, uplatněnou dle Kupní smlouvy č. 01868/2014/KŘ na dodávku přístrojové techniky pro zkvalitnění výuky stavebních oborů v rámci projektu „Moderní zkušební laboratoře“
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 28/2101 ze dne 5. 11. 2013
             č. 50/3798 ze dne 26. 8. 2014
             č. 57/4527 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5105     24. 3. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Mírová 3/630, 746 66 Opava, IČ 47813148, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Středoškolská 3/2992, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 00602116, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Kollárova 2, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ 62331566, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  64/5105     24. 3. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Moderní zkušební laboratoře“, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/25.01362, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, včetně dodatků
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5106     24. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 403.360 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.748 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.159 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 27.313 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 59.219 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 97.021 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 105.483 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.825 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.134 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.990 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.810 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.223 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.204 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 665 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.273 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.977 tis. Kč na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.505 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.224 tis. Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.587 tis. Kč Celkem 403.360 tis. Kč
  64/5106     24. 3. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  64/5106     24. 3. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 390.000 Kč s účelovým určením na odstranění havarijního stavu sociálních zařízení
  64/5106     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.815,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 105,00 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 883,20 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 748,90 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 334,30 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.282,80 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 460,80 tis. Kč Celkem 5.815,00 tis. Kč
  64/5106     24. 3. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  64/5106     24. 3. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 9.800 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.300 tis. Kč na § 3121 - Gymnázium pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.100 tis. Kč Celkem 7.600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.200 tis. Kč
  64/5106     24. 3. 2015
7. ukládá

„odvod do rozpočtu kraje“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení, a to formou závazného ukazatele
  64/5106     24. 3. 2015
8. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  64/5106     24. 3. 2015
9. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, ve výši 400.000 Kč k zajištění financování investičních akcí a navýšení peněžních prostředků na financování údržby a oprav majetku dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5107     24. 3. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.100.753 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  64/5107     24. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.100.753 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.100.753 Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5108     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost o navýšení příspěvku na provoz organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ze dne 6. 1. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5108     24. 3. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 14.000 tis. Kč
  64/5108     24. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 14.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.000 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5109     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Den zdravotníků“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5109     24. 3. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 70.000 Kč
  64/5109     24. 3. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 70.000 Kč, účelově určený na realizaci akce „Den zdravotníků“
  64/5109     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 70 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5110     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ze dne 9. 2. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5110     24. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Ostravská univerzita v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ 61988987, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace V. ročníku Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konané dne 7. 5. 2015 v Ostravě, s časovou použitelností od 24. 3. 2015 do 30. 6. 2015
  64/5110     24. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít s organizací Ostravská univerzita v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5110     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 30 tis. Kč
  64/5110     24. 3. 2015
5. bere na vědomí

žádost Nadace pro transplantace kostní dřeně ze dne 20. 2. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  64/5110     24. 3. 2015
6. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, IČ 45333378, účelově určený na podporu dárcovství kostní dřeně v roce 2015, dle předloženého materiálu
  64/5110     24. 3. 2015
7. rozhodla

uzavřít Darovací smlouvu s Nadací pro transplantace kostní dřeně, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, IČ 45333378, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  64/5110     24. 3. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč
  64/5110     24. 3. 2015
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 269.530 Kč
  64/5110     24. 3. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 269.530 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 269.530 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5111     24. 3. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci úprav pavilonu C, D a E v 1. PP a 1. NP pro rozšíření stávající lékárny, dle předloženého materiálu
  64/5111     24. 3. 2015
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci „Stavební úpravy v 1. PP a 1. NP pavilonu C, D a E pro rozšíření stávající lékárny” pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  64/5111     24. 3. 2015
3. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku, dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5112     24. 3. 2015
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 60/4698 ze dne 13. 1. 2015
  (č. usnesení)
  64/5113     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost ARRIVY MORAVA a.s. ze dne 12. 3. 2015 o uzavření dodatku č. 44 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5113     24. 3. 2015
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2015 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o 1.262.297,-- Kč na 308.200.028,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  64/5113     24. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 44 ke smlouvě číslo 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010
             č. 12/841 ze dne 2. 4. 2013
  (č. usnesení)
  64/5114     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5114     24. 3. 2015
2. bere na vědomí

vyhodnocení aktivit Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2013 - 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5114     24. 3. 2015
3. rozhodla

odvolat členku Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 paní Ing. Soňu Práškovou, vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín
  64/5114     24. 3. 2015
4. rozhodla

jmenovat členkou Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 paní Ing. Terezu Kubínovou, koordinátorku místní Agendy 21 a komunitních služeb města Hlučína
  64/5114     24. 3. 2015
5. rozhodla

odvolat členku Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 paní Ivanu Raškovou, DiS., bývalou koordinátorku Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kopřivnici
  64/5114     24. 3. 2015
6. rozhodla

jmenovat členkou Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 paní Bc. Romanu Bukovskou, současnou koordinátorku Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kopřivnici
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5115     24. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.545,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.545,00 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014
             č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  64/5116     24. 3. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0567/4, 0027/8 a 0237/8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 53/4075 ze dne 7. 10. 2014
  (č. usnesení)
  64/5117     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o postupu zpracování aktualizace akčního plánu protihlukových opatření pro územní aglomeraci Ostrava, dle předloženého materiálu
  64/5117     24. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02673/2014/KŘ, uzavřené za účelem zpracování aktualizace akčního plánu protihlukových opatření pro územní aglomeraci Ostrava, se zhotovitelem Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5118     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti BUVI Promotion s. r. o., ze dne 10. 2. 2015 ve věci poskytnutí dotace na pořádání Festivalu lesa a dřeva, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5118     24. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti BUVI Promotion s. r. o., IČ 26812576, v maximální výši 150.000,-- Kč určenou na pořádání Festivalu lesa a dřeva a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 9. 2015 a uhrazených do dne 30. 10. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  64/5118     24. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít s obchodní společností BUVI Promotion s. r. o., IČ 26812576, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5118     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5119     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

dopis Sdružení obcí Jablunkovska ve věci provádění zimní údržby krajských komunikací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5119     24. 3. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi na dopis dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5120     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci akce „Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka“
  64/5120     24. 3. 2015
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, ve výši 16.600.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka“
  64/5120     24. 3. 2015
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 16.600.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“
  64/5120     24. 3. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“, ve výši 16.600.000,-- Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5121     24. 3. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 4. 2015 plat Miroslavě Chodurové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  64/5121     24. 3. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 5. 2015 a) plat Mgr. Janu Seidlerovi, řediteli organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, b) plat PaedDr. Zdeňku Moldrzykovi, řediteli organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 3. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004
  (č. usnesení)
  64/5122     24. 3. 2015
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rámci realizace Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  64/5122     24. 3. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 69,96 tis. Kč
  64/5122     24. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 60,00 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 9,96 tis. Kč Celkem o 69,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 69,96 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 58/4624 ze dne 18. 12. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5123     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné – Starém Městě, IČ 69206422, o změnu uznatelných nákladů projektu „Festiwal PZKO 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5123     24. 3. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03506/2014/ÚPS ze dne 19. 12. 2014 s Místní skupinou Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné – Starém Městě, IČ 69206422, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5123     24. 3. 2015
3. bere na vědomí

žádost společnosti MAR production s.r.o. o finanční podporu projektu „Účast kapely MAROD na Mistrovství světa v Interpretačním Umění – World championship of performing arts Hollywood 2015 v USA“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  64/5123     24. 3. 2015
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 společnosti MAR production s.r.o., IČ 03474623, ve výši 50.000,-- Kč na projekt „Účast kapely MAROD na Mistrovství světa v Interpretačním Umění – World championship of performing arts Hollywood 2015 v USA“, s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015, dle předloženého materiálu
  64/5123     24. 3. 2015
5. rozhodla

uzavřít se společností MAR production s.r.o., IČ 03474623, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  64/5123     24. 3. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,0 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5124     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, o poskytnutí dotace na podporu „VII. Setkání dětí opuštěných a dětí s postižením“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5124     24. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 20.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „VII. Setkání dětí opuštěných a dětí s postižením“, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  64/5124     24. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Fondem pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5124     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč
  64/5124     24. 3. 2015
5. bere na vědomí

žádost Potravinové banky v Ostravě, o. s., IČ 26559951, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3, předloženého materiálu
  64/5124     24. 3. 2015
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Potravinové bance v Ostravě, o. s., IČ 26559951, ve výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 20,04 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Potravinová banka, vzniklých od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a uhrazených do 15. 1. 2016, dle předloženého materiálu
  64/5124     24. 3. 2015
7. rozhodla

uzavřít s Potravinovou bankou v Ostravě, o. s., IČ 26559951, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  64/5124     24. 3. 2015
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 200.000,-- Kč
  64/5124     24. 3. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 157,1 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 42,9 tis. Kč Celkem o 200,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200,0 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5125     24. 3. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost do rozpočtu kraje ve výši 247.672,85 Kč na financování projektu „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  64/5125     24. 3. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 247.672,85 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  64/5125     24. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 247.673 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 247.673 Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/4992 ze dne 5. 3. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5126     24. 3. 2015
1. rozhodla

změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z neinvestičních na investiční u akce reprodukce majetku kraje „Humanizace zařízení 1. a 2. etapa pavilonu A“ realizované pro organizaci Nový domov, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847330, ve výši 371 tis. Kč
  64/5126     24. 3. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 371 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 29 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 342 tis. Kč Celkem o 371 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1056 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5127     24. 3. 2015
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00003 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ CZ.1.04/2.1.01/E1.00003
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3033 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  64/5128     24. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/27.01469, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5129     24. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu se společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/5027 ze dne 5. 3. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1053 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5130     24. 3. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15.000.000,00 Kč, poskytnutou Ministerstvem vnitra na financování projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01751, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. EDS: 114D244005002
  64/5130     24. 3. 2015
2. rozhodla

přijmout dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15.000.000,00 Kč, poskytnutou Ministerstvem vnitra na financování projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01747, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. EDS: 114D244005003
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  64/5131     24. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností ze Stavebního povolení MMFM_S/10655/2014/ODaSH/Jar, pro potřeby realizace projektu “Silnice 2014 – II. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/969 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5132     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na pořádání mezinárodní vědecké konference na téma „Hospodářská politika zemí EU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5132     24. 3. 2015
2. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02669/2014/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  64/5132     24. 3. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje maximálně ve výši 100.000 Kč Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, účelově určenou na pořádání mezinárodní vědecké konference na téma „Hospodářská politika zemí EU“ s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  64/5132     24. 3. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5132     24. 3. 2015
5. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02669/2014/RRC ze dne 29. 10. 2014 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, dle předloženého materiálu
  64/5132     24. 3. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 100 tis. Kč
  64/5132     24. 3. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5133     24. 3. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 45,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 45,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 2.406.211,79 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  64/5133     24. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč Celkem 150,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 25,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 25,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 255,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 250,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 201,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 200,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 22,50 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 572,16 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 572,16 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,82 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 1.820,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  64/5133     24. 3. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 501,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 501,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 353,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 30,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 17,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,30 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,30 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup služeb jinde nezařazený o 9,33 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 199,87 tis. Kč Celkem 353,30 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 6,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 10,00 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 5,00 tis. Kč Celkem 15,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 71,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 71,10 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 35,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,05 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,30 tis. Kč Celkem 97,05 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 97,05 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 475,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 90,74 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 475,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6125 - Výpočetní technika o 90,74 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5164 - Nájemné o 1,20 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5175 - Pohoštění 9,50 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 13,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11,02 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2,90 tis. Kč Celkem 13,92 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
21. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o částku 2.888,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  64/5133     24. 3. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 48,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 48,40 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 128,39 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 10,70 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 534,82 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 415,53 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,60 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 778,85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 778,85 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 400,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6123 - Dopravní prostředky o 200,00 tis. Kč
  64/5133     24. 3. 2015
26. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 114,39 tis. Kč z 257.389,98 tis. Kč na 257.504,37 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 58/4591 ze dne 18. 12. 2014
             č. 63/5035 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  64/5134     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ dle předloženého materiálu
  64/5134     24. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 89.986 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 77.410 Kč vč. DPH v rámci stavby „Výstavba fóliovníků v Opavě“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5135     24. 3. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: ideální 1/26 pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha, ideální 1/26 pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 1.990,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  64/5135     24. 3. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: ideální 1/26 pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha, ideální 1/26 pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 1.990,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  64/5135     24. 3. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5136     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost **********, o prodej části pozemku parc. č. 1600 ostatní plocha, v k. ú. a obci Dolní Moravice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  64/5136     24. 3. 2015
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1600 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 397-57/2014 ze dne 6. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1600/2 ostatní plocha, o výměře 108 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Dolní Moravice b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  64/5136     24. 3. 2015
3. bere na vědomí

žádost **********, o prodej pozemku parc. č. 672/14 ostatní plocha, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  64/5136     24. 3. 2015
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 672/14 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  64/5136     24. 3. 2015
5. bere na vědomí

žádost **********, o prodej části pozemku parc. č. 1679 ostatní plocha, v k. ú. Lichnov u Bruntálu, obec Lichnov, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  64/5136     24. 3. 2015
6. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1679 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 561-00666/2014 ze dne 27. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1679/2 ostatní plocha, o výměře 274 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Lichnov u Bruntálu, obec Lichnov b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  64/5136     24. 3. 2015
7. bere na vědomí

žádosti, a) obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČ 00298514 b) Biskupství ostravsko–opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, IČ 65468953 c) společnosti TANDA - nemovitosti s.r.o., Gogolova 228/8, Hradčany, Praha, IČ 27856526 d) Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČ 42196451, o převod pozemku parc. č. 2370/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Trojanovice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  64/5136     24. 3. 2015
8. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2370/3 ostatní plocha a pozemek parc. č. 2370/51 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, v k. ú. a obci Trojanovice
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 35/2670 ze dne 11. 2. 2014
             č. 40/3032 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/693 ze dne 27. 2. 2014
                  č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  64/5137     24. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít trojstranné smlouvy o postoupení příkazních smluv na výkon autorského dozoru při realizaci dopravních staveb zahrnutých v projektech Silnice 2014 – VI. etapa, Silnice 2015 – Mariánskohorská a Silnice 2015 – 7 staveb, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, a příslušnými vykonavateli autorských dozorů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5138     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Spolku Přátelé Vrbenska, IČ 26612186, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2015“
  64/5138     24. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Spolku Přátelé Vrbenska, IČ 26612186, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2015“, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015
  64/5138     24. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Spolkem Přátelé Vrbenska, IČ 26612186, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  64/5138     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5139     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 133.000 Kč na projekt „Vodnický splav, aneb 5. velké setkání vodníků na Slezské Hartě“
  64/5139     24. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, na projekt „Vodnický splav, aneb 5. Velké setkání vodníků na Slezské Hartě“, s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 30. 8. 2015
  64/5139     24. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  64/5139     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 50 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  64/5140     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Klubu 3xTOP.cz, z.s., IČ 03769640, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč, účelově určené na projekt „Klub 3xTOP.cz“
  64/5140     24. 3. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč Klubu 3xTOP.cz, z.s. IČ 03769640, na projekt „Klub 3xTOP.cz“, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015
  64/5140     24. 3. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Klubem 3xTOP.cz, z.s., IČ 03769640, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  64/5140     24. 3. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 46/3467 ze dne 24. 6. 2014
  (č. usnesení)
  64/5141     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci akce „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“ dle předloženého materiálu
  64/5141     24. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 103.306,23 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 863.503,83 Kč bez DPH v rámci stavby „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 54/4139 ze dne 21. 10. 2014
  (č. usnesení)
  64/5142     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ dle předloženého materiálu
  64/5142     24. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 3.879.174,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 2.899.179,-- Kč vč. DPH v rámci projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5143     24. 3. 2015
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to plynárenské zařízení specifikované jako STL plynovod v celkové délce 1.113,99 m, včetně všech součástí a příslušenství, vybudované v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Nošovice“ na pozemcích parc. č. 431/13, parc. č. 431/18, parc. č. 449/2, parc. č. 449/12, parc. č. 493, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510, parc. č. 522, parc. č. 536, parc. č. 551, parc. č. 552, parc. č. 558/1, parc. č. 558/2, parc. č. 568/4, parc. č. 568/27, parc. č. 568/24, parc. č. 571, parc. č. 580, parc. č. 585/1, parc. č. 589/9, parc. č. 589/13, parc. č. 1272/1, parc. č. 1277/2, parc. č. 1277/9 a parc. č. 1337/3, v k. ú. a obec Nošovice, b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 49/3655 ze dne 5. 8. 2014
  (č. usnesení)
  64/5144     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Archeopark Chotěbuz – 2. část“ dle předloženého materiálu
  64/5144     24. 3. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 400.500,20 Kč vč. DPH v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – 2. část“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 2 písm. a) změněn usnesením č. 72/5955 ze dne 14. 7. 2015
  64/5145     24. 3. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Karviná, Rudé Armády" na pozemku parc. č. 596/1, zahrada, k. ú. Karviná-město, obec Karviná, dle předloženého materiálu
  64/5145     24. 3. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 596/1, zahrada, k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, Karviná, IČ 63024616, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní NTL plynovod a plynovodní přípojky v části služebného pozemku v rámci stavby „REKO MS Karviná, Rudé Armády", na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  64/5145     24. 3. 2015
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Opavská I. etapa“ na pozemcích parc. č. 1987/1, ostatní plocha, a parc. č. 2001/1, ostatní plocha, oba k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  64/5145     24. 3. 2015
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 1987/1, ostatní plocha a parc. č. 2001/1, ostatní plocha, oba k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123, Ostrava, IČ 13644319, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní NTL plynovod a plynovodní přípojky v částech služebných pozemků v rámci stavby „REKO MS Ostrava – Opavská I. etapa“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  64/5145     24. 3. 2015
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Havířov – Město, ul. Chopinova, Třeneckého, Sadová, Šmeralova - rekonstrukce vodovodních řadů“ na pozemcích parc. č. 169, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 170, ostatní plocha, oba k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle předloženého materiálu
  64/5145     24. 3. 2015
6. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 169, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 170, ostatní plocha, oba k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, Na Schodech 256/1, Havířov, IČ 62331663, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Ostrava, IČ 45193665, spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně přípojek v částech služebných pozemků v rámci stavby „Havířov – Město, ul. Chopinova, Třeneckého, Sadová, Šmeralova - rekonstrukce vodovodních řadů“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačních snímků, které budou po provedení stavby nahrazeny geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení
  64/5145     24. 3. 2015
7. rozhodla

změnit v bodě 5 usnesení rady kraje č. 8/512 ze dne 12. 2. 2013 text: „a parc. č. 558/25 trvalý travní porost“ na text: „parc. č. 558/25 trvalý travní porost a parc. č. 558/33 ostatní plocha“
  64/5145     24. 3. 2015
8. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. 116/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 1308/2, Havířov, IČ 62331566, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 116/3 v k. ú. Bludovice, obec Havířov, nyní ve vlastnictví společnosti J.A.M.2012 s.r.o., Kollárova 1651/2a, Podlesí, Havířov, IČ 62302841, spočívající v právu užívat část služebného pozemku za účelem provádění úprav a údržby budovy č.p. 1651, část obce Podlesí, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 116/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bludovice, obec Havířov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3848-10/2014 ze dne 10. 2. 2014, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,-- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
  64/5145     24. 3. 2015
9. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Bruntál, Rýmařovská+2“ na části pozemku parc. č. 3621/108 ostatní plocha, k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle předloženého materiálu
  64/5145     24. 3. 2015
10. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 3621/108 ostatní plocha, k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Bruntál, IČ 60802669, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení v části služebného pozemku v rámci stavby „REKO MS Bruntál, Rýmařovská+2", na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 10 písm. a) tohoto usnesení
  64/5145     24. 3. 2015
11. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 161/7 ostatní plocha, v k. ú. Místek a obci Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení VN 22 kV v části služebného pozemku, v rámci stavby „Frýdek, Na Příkopě, EUROMALL, připojení“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4313-439/2014 ze dne 20. 11. 2014, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
  64/5145     24. 3. 2015
12. rozhodla

změnit v bodě 5 písm. a) usnesení rady kraje č. 48/3643 ze dne 15. 7. 2014 text: „... spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat plynovodní přípojku ...“ na text: „... spočívající v právu zřídit a provozovat plynovodní přípojku ...“, a dále text: „... za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč ...“ na text: „... za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč ...“
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4931 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5146     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací v rámci realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“ dle předloženého materiálu
  64/5146     24. 3. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 7.713.060,14 Kč bez DPH, tj. 9.332.802,79 Kč vč. DPH u stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“, dle předloženého materiálu
  64/5146     24. 3. 2015
3. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na výběr zhotovitele dodatečných prací v rámci realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 39/2943 ze dne 25. 3. 2014
             č. 61/4739 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  64/5147     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním vývoji realizace a dalším postupu stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ dle předloženého materiálu
  64/5147     24. 3. 2015
2. rozhodla

navýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.179 tis. Kč účelově určenou na akci „Těšínské divadlo – Malá scéna“
  64/5147     24. 3. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.179 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.179 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 56/4488 ze dne 25. 11. 2014
  (č. usnesení)
  64/5148     24. 3. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 16 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č.119/7856 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  64/5149     24. 3. 2015
1. rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o technické podpoře č. 02182/2012/KŘ ze dne 26. 9. 2012 se společností T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 124/4422 ze dne 2. 5. 2007
             č. 112/7373 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  64/5150     24. 3. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem (jako dárcem) a Asociací krajů České republiky, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 70933146 (jako obdarovaným), jejímž předmětem je převod vlastnického práva k centrální videokonferenční technologii, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5150     24. 3. 2015
2. ukládá

řediteli krajského úřadu předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 7. 5. 2015
Rada kraje
  (č. usnesení)
  64/5151     24. 3. 2015
1. rozhodla

o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci Moravskoslezského kraje při poskytování slev zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu na služby nabízené Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava, IČ 00533874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 13/954 ze dne 16. 4. 2013
  (č. usnesení)
  64/5152     24. 3. 2015
1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Jiřího Šindlera, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, na členství v komisi bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  64/5152     24. 3. 2015
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje MUDr. Romana Gřegoře, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

  frame-scrollup