Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 6. 2019


  Rada kraje

  64/5770                         11. 6. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 11. 6. 2019


   Rada kraje

   64/5771                         11. 6. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu z 63. schůze rady kraje, konané dne 28. 5. 2019

   64/5771                         11. 6. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 64. schůze rady kraje, konané dne 11. 6. 2019:

   -        Ing. Jaroslava Kaniu

   -        Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 11/1219 ze dne 13.3.2019

    64/5772                         11. 6. 2019
    1. rozhodla

    změnit stanovy společnosti Letiště Ostrava, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

     k usnesení rady kraje

     č. 51/4511 ze dne 27.11.2018

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 25/2209 ze dne 5.9.2012

     č. 10/1075 ze dne 13.12.2018

     č. 6/520 ze dne 14.12.2017

     64/5773                         11. 6. 2019
     1. rozhodla

     o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 54.781.000 Kč s tím, že:

     a)    upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;

     b)   základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 546 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, každá; 16 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, každá; 21 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, každá; z toho peněžitým vkladem bude upsáno 370 kusů akcií (z toho 344 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá a 16 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá) a nepeněžitým vkladem bude upsáno 213 kusů akcií; akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě;

     c)    všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým a zároveň nepeněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují;

     d)   akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích;

     e)    místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18;

     f)     lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 14 dnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných jediným akcionářem se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, 10.000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč a 1.000 Kč jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;

     g)   upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: 1. část emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000 Kč před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a. s., č. ú. 3XXXXXX/XXXX nejpozději však do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy; 2. část emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000 Kč nejpozději do jednoho roku od rozhodnutí jediného akcionáře dle Smlouvy o upsání akcií;

     h)   nepeněžitý vklad ve výši 20.265.000 Kč bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií;

     i)     místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Letiště Ostrava, a.s., Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51;

     j)     schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to:

     a.    pozemek parc. č. st. 259 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     b.    pozemek parc. č. st. 328 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     c.    pozemek parc. č. st. 329 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     d.    pozemek parc. č. st. 342 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     e.    pozemek parc. č. st. 343 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     f.     pozemek parc. č. st. 346 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 404, jiná stavba (LV 376)

     g.    pozemek parc. č. st. 348 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     h.    pozemek parc. č. st. 349 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     i.     pozemek parc. č. st. 350 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     j.     pozemek parc. č. st. 351 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     k.    pozemek parc. č. st. 352 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     l.     pozemek parc. č. st. 353 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     m.  pozemek parc. č. st. 354 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     n.    pozemek parc. č. st. 355 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 416, doprava (LV 376)

     o.    pozemek parc. č. st. 356 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, doprava (LV 376)

     p.    pozemek parc. č. st. 357 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 403, doprava (LV 376)

     q.    pozemek parc. č. st. 359 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     r.     pozemek parc. č. st. 368 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 414, doprava (LV 376)

     s.    pozemek parc. č. st. 369 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 415, doprava (LV 376)

     t.     pozemek parc. č. st. 370 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 406, doprava (LV 376)

     u.    pozemek parc. č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 407, doprava (376)

     v.    pozemek parc. č. st. 372 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 408, obč. vybavenost (376)

     w.   pozemek parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     x.    pozemek parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     y.    pozemek parc. č. st. 375 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 413, doprava (LV 376)

     z.    pozemek parc. č. st. 376 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     aa. pozemek parc. č. st. 383 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     bb. pozemek parc. č. st. 409 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. p. 405, jiná stavba (LV 376)

     cc.  pozemek parc. č. st. 424 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     dd. pozemek parc. č. st. 458 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     ee. pozemek parc. č. st. 490 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     ff.   pozemek parc. č. st. 491 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     gg. pozemek parc. č. st. 492 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     hh. pozemek parc. č. st. 493 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 376)

     ii.    pozemek parc. č. st. 494 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, garáž (LV 376)

     jj.   pozemek parc. č. 822/14 ostatní plocha

     kk. pozemek parc. č. 822/16 ostatní plocha

     ll.    pozemek parc. č. 1497 ostatní plocha

     mm.              pozemek parc. č. 1498 ostatní plocha

     vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 452 pro obec a katastrální území Mošnov;

     nn. pozemek parc. č. st. 112 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 212)

     oo. pozemek parc. č. st. 113 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 212)

     pp. pozemek parc. č. st. 115 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 212)

     qq. pozemek parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 212)

     rr.   pozemek parc. č. st. 117 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 212)

     ss.  pozemek parc. č. st. 118 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 212)

     tt.   pozemek parc. č. st. 123 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, jiná stavba (LV 212)

     zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 201 pro obec Petřvald a katastrální území Petřvaldík

     k)    předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 7. 2004,
     č.j.Spr 2561/2004 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí; znaleckým posudkem č. 1101-27-2019 byl nemovitý majetek pro nepeněžitý vklad oceněn celkovou částkou 20.265.000 Kč

     l)     za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 20.265.000 Kč se vydává 202 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, v listinné podobě, 6 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá, v listinné podobě a 5 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, v listinné podobě


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      64/5774                         11. 6. 2019
      1. schvaluje

      pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2019 a výroční zprávy za rok 2019 společnosti Letiště Ostrava, a. s. Ing. Věru Pavelcovou, auditorku zapsanou v seznamu KA ČR pod číslem 1374, Nová 475/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

       64/5775                         11. 6. 2019
       1. schvaluje

       výroční zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

       64/5775                         11. 6. 2019
       2. schvaluje

       auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2018,
       dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

       64/5775                         11. 6. 2019
       3. rozhodla

       o řešení ztráty za rok 2018 způsobem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to zaúčtováním na účet neuhrazených ztrát minulých let

       64/5775                         11. 6. 2019
       4. bere na vědomí

       zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Letiště Ostrava, a. s.,
       dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

       64/5775                         11. 6. 2019
       5. bere na vědomí

       zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., o vztazích mezi propojenými osobami,
       dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


        Rada kraje

        v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

        64/5776                         11. 6. 2019
        1. bere na vědomí

        informaci představenstva společnosti o návrhu na pořízení ASU (Air starter unit) na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, s předpokládaným nákladem 10.000.000 Kč bez DPH

        64/5776                         11. 6. 2019
        2. schvaluje

        dle platných stanov ze dne 22. 11. 2016 společnosti Letiště Ostrava, a.s., čl. 8 bodu 2) písmene t), provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


         Rada kraje

         v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

         64/5777                         11. 6. 2019
         1. bere na vědomí

         informaci představenstva společnosti o návrhu na pořízení zařízení Vysokozdvižný vozík s nosností 8t na elektrický pohon, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, s předpokládaným nákladem 3.000.000 Kč bez DPH

         64/5777                         11. 6. 2019
         2. schvaluje

         dle platných stanov ze dne 22. 11. 2016 společnosti Letiště Ostrava, a.s., čl. 8 bodu 2) písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


          Rada kraje

          v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 11/1201 ze dne 13.3.2019

          č. 10/1082 ze dne 13.12.2018

          64/5778                         11. 6. 2019
          1. schvaluje

          pověření společnosti Letiště Ostrava, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon při zajištění účinné ochrany občanů a majetku v oblasti průmyslové zóny Mošnov a jeho okolních obcí


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009

           64/5779                         11. 6. 2019
           1. bere na vědomí

           informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČO 47675861, která se uskuteční dne 18. 6. 2019, a jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           64/5779                         11. 6. 2019
           2. zmocňuje

           JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 18. 6. 2019, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


            Rada kraje

            64/5780                         11. 6. 2019
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

            64/5780                         11. 6. 2019
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            64/5780                         11. 6. 2019
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, a to:

            členové:
            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:
            Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Mgr. Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            64/5780                         11. 6. 2019
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, a to:

            členové:
            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
            Ing. arch. Beata Vinklárková, odbor územního plánování a stavebního řádu
            Ing. Ervín Severa, odbor územního plánování a stavebního řádu
            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje

            náhradníci:
            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
            Ing. arch. Dagmar Saktorová, odbor územního plánování a stavebního řádu
            Mgr. Martina Pavelková, odbor územního plánování a stavebního řádu
            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje
            Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
            Mgr. Jakub Vrkoč, odbor sociálních věcí
            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
            Ing. Pavlína Sniegoňová, odbor územního plánování a stavebního řádu
            RNDr. Ing. Alois Slovák, architekt ICT
            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 55/4864 ze dne 29.1.2019

             64/5781                         11. 6. 2019
             1. rozhodla

             vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje“, a to pro obě části veřejné zakázky, níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             3. RESPOND & CO, s.r.o.
             Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
             IČO: 60777656

             64/5781                         11. 6. 2019
             2. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje“ účastníka:

             pro část 1 veřejné zakázky – Komplexní řešení propagační kampaně s názvem „Podpora dobrovolného bezplatného dárcovství krve, krevních složek a náboru dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“

             Agentura Orange s.r.o.
             Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek-Místek
             IČO: 26856425

             za cenu nejvýše přípustnou 1.899.000 Kč bez DPH

             pro část 2 veřejné zakázky – Komplexní řešení propagační kampaně s názvem „Rozvoj eHealth ve zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

              

             Agentura Orange s.r.o.
             Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek-Místek
             IČO: 26856425

             za cenu nejvýše přípustnou 1.090.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 54/4809 ze dne 8.1.2019

              64/5782                         11. 6. 2019
              1. rozhodla

              na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
              § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““ účastníka:

              EDUCO CENTRUM s.r.o.

              Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

              IČO: 26869250

              za cenu nejvýše přípustnou 9.402.580 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 55/4865 ze dne 29.1.2019

               64/5783                         11. 6. 2019
               1. rozhodla

               vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               3. šmíragroup a.s.
               Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava – Kunčičky
               IČO: 04670329

               64/5783                         11. 6. 2019
               2. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
               § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ účastníka:

               VDS, spol. s r.o.
               Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice
               IČO: 45194980

               za cenu nejvýše přípustnou 17.688.041,63 Kč bez DPH


                Rada kraje

                64/5784                         11. 6. 2019
                1. rozhodla

                zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

                64/5784                         11. 6. 2019
                2. prohlašuje

                že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                64/5784                         11. 6. 2019
                3. jmenuje

                v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu“, a to:

                 

                členové:
                Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
                Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                 

                náhradníci:
                Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
                Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
                Mgr. Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                64/5784                         11. 6. 2019
                4. jmenuje

                v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu“, a to:

                 

                členové:
                Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
                Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
                Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
                Mgr. Martin Radvan, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
                Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
                Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

                náhradníci:
                Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
                Ing. Miriam Šůstková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
                Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
                Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
                Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
                Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje
                JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
                Mgr. Nazim Afana, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
                Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
                Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana
                Bc. Táňa Kahánková, odbor kancelář hejtmana
                Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                 Rada kraje

                 64/5785                         11. 6. 2019
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ II.“

                 64/5785                         11. 6. 2019
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                 pro 1. část VZ: Finance_otevřené kurzy

                 Everesta, s.r.o.

                 se sídlem: Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001

                 IČO: 25014650

                 za cenu nejvýše přípustnou 290.700 Kč (plnění osvobozeno od DPH)

                 pro 2. část VZ: Životní prostředí

                 Everesta, s.r.o.

                 se sídlem: Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001

                 IČO: 25014650

                 za cenu nejvýše přípustnou 529.300 Kč (plnění osvobozeno od DPH)


                  Rada kraje

                  64/5786                         11. 6. 2019
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1"

                  64/5786                         11. 6. 2019
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                  Vysplan s.r.o.

                  se sídlem: Jihlava, 8. března 4812/2a

                  IČO: 27717089

                  za cenu nejvýše přípustnou 112.000 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   64/5787                         11. 6. 2019
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Komplexní zajištění služby inteligentního parkovacího systému v okolí KÚ“

                   64/5787                         11. 6. 2019
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                   MASTER IT Technologies, a.s.
                   se sídlem Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
                   IČO: 27851931

                   za nejvýše přípustnou cenu 1 918 709 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    64/5788                         11. 6. 2019
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby "Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa"“

                    64/5788                         11. 6. 2019
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem:

                    BENEPRO, a.s.
                    se sídlem: Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
                    IČO: 26820781

                    za nejvýše přípustnou cenu 329.000 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     64/5789                         11. 6. 2019
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění realizace 9. ročníku gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko"“

                     64/5789                         11. 6. 2019
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                     Agentura Orange s.r.o.
                     se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
                     IČO: 26856425

                     za cenu nejvýše přípustnou 1.877.440 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                      64/5790                         11. 6. 2019
                      1. rozhodla

                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu” ve výši 2.165.000 Kč

                      64/5790                         11. 6. 2019
                      2. rozhodla

                      navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku v odvětví cestovního ruchu“ o 2.165.000 Kč

                      64/5790                         11. 6. 2019
                      3. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 2143 -

                      Cestovní ruch

                      pol. 5169 -

                      Nákup ostatních služeb

                      o

                      2.284 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 2143 -

                      Cestovní ruch

                      pol. 5137 -

                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                      o

                      130 tis. Kč

                      pol. 5171 -

                      Opravy a udržování

                      o

                      119 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      kapitálové výdaje

                      na § 2143 -

                      Cestovní ruch

                      pol. 6123 -

                      Dopravní prostředky

                      o

                      2.035 tis. Kč

                      64/5790                         11. 6. 2019
                      4. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „E-kola pro Moravskoslezský kraj 2019“

                      64/5790                         11. 6. 2019
                      5. rozhodla

                      vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                      TOPKOLO s.r.o.
                      se sídlem: Servisní 5556/1, Třebovice, 722 00 Ostrava
                      IČO: 03746143

                      za cenu nejvýše přípustnou 1.910.375 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       64/5791                         11. 6. 2019
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 5311 -

                       Bezpečnost a veřejný pořádek

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       180,43 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 5311 -

                       Bezpečnost a veřejný pořádek

                       pol.  5041 -

                       Odměny za užití duševního vlastnictví

                       o

                       7,50 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       68,60 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné

                       o

                       80,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       17,27 tis. Kč

                       pol.  5494 -

                       Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                       o

                       7,06 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       180,43 tis. Kč

                       64/5791                         11. 6. 2019
                       2. rozhodla

                       ocenit první tři družstva po čtyřech žácích z každého oblastního kola, tj. 12 žáků, kteří se zúčastní krajského kola branné soutěže WOLFRAM pro žáky základních škol Moravskoslezského kraje, pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava 13. 9. 2019, a to věcným oceněním v maximální hodnotě 2.000 Kč na jednoho žáka, tj. v maximální celkové hodnotě 24.000 Kč

                       64/5791                         11. 6. 2019
                       3. rozhodla

                       ocenit první tři družstva po čtyřech studentech z každého oblastního kola, tj. 12 studentů, kteří se zúčastní krajského kola branné soutěže WOLFRAM pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje, pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava 14. 9. 2019, a to věcným oceněním v maximální hodnotě 2.000 Kč na jednoho studenta, tj. v maximální celkové hodnotě 24.000 Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        64/5792                         11. 6. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                        a)    Vodní záchranné služby ČČK Bruntál, pobočného spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        b)   Vodní záchranné služby ČČK Frýdek-Místek, pobočného spolku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        c)    Vodní záchranné služby ČČK Nový Jičín - R, pobočného spolku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                        d)   Vodní záchranné služby ČČK Ostrava, pobočného spolku, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        64/5792                         11. 6. 2019
                        2. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozu a technické vybavenosti:

                        a)    Vodní záchranné službě ČČK Bruntál, pobočnému spolku, IČO 70314659, ve výši 50 tis. Kč

                        b)   Vodní záchranné službě ČČK Frýdek-Místek, pobočnému spolku, IČO 65493974, ve výši 120 tis. Kč

                        c)    Vodní záchranné službě ČČK Nový Jičín - R, pobočnému spolku, IČO 65472195, ve výši 100 tis. Kč

                        d)   Vodní záchranné službě ČČK Ostrava, pobočnému spolku, IČO 65468813, ve výši 120 tis. Kč

                        64/5792                         11. 6. 2019
                        3. rozhodla

                        uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                        a)    Vodní záchrannou službou ČČK Bruntál, pobočným spolkem, IČO 70314659,

                        b)   Vodní záchrannou službou ČČK Frýdek-Místek, pobočným spolkem, IČO 65493974

                        c)    Vodní záchrannou službou ČČK Nový Jičín - R, pobočným spolkem, IČO 65472195

                        d)   Vodní záchrannou službou ČČK Ostrava, pobočným spolkem, IČO 65468813

                        dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 47/4133 ze dne 25.9.2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 11/1198 ze dne 13.3.2019

                         64/5793                         11. 6. 2019
                         1. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout o změně obsahu darovací smlouvy s Českou republikou – Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, IČO 60162694, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 3. 2019 usnesením č. 11/1198, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu     

                         64/5793                         11. 6. 2019
                         2. ukládá

                         hejtmanovi kraje

                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                         Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                         Termín: 13. 6. 2019


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1051 ze dne 13. 12. 2018

                          64/5794                         11. 6. 2019
                          1. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          vzít na vědomí žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o změnu způsobu pořizování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ze dne 30. 5. 2019

                          64/5794                         11. 6. 2019
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout o pokračování v pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na návrh oprávněného investora, SŽDC, s. o., postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona

                          64/5794                         11. 6. 2019
                          3. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          podmínit pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona na návrh oprávněného investora SŽDC, s. o., úhradou nákladů podle § 42 odst. 7 stavebního zákona

                          64/5794                         11. 6. 2019
                          4. ukládá

                          1. náměstkovi hejtmana kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje návrhy podle bodů 1. – 3. tohoto usnesení

                          Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                          Termín: 13. 06. 2019


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           10/1083 ze dne 13.12.2018

                           64/5795                         11. 6. 2019
                           1. bere na vědomí

                           žádost organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           64/5795                         11. 6. 2019
                           2. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 48.600 Kč s účelovým určením na realizaci koncertu pěveckého sboru Hladnov Rock Choir v rámci Festivalu v ulicích v Ostravě s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019

                           64/5795                         11. 6. 2019
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol.  5901 -

                           Nespecifikované rezervy

                           o

                           48,6 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3312 -

                           Hudební činnost

                           pol.  5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           48,6 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 63/5627 ze dne 28. 5. 2019

                            64/5796                         11. 6. 2019
                            1. rozhodla

                            nahradit přílohu č. 3 materiálu, ke kterému přijala rada kraje dne 28. 5. 2019 usnesení č. 63/5627, přílohou č. 2 předloženého materiálu

                            64/5796                         11. 6. 2019
                            2. rozhodla

                            předložit zastupitelstvu kraje upravený materiál dle bodu 1. tohoto usnesení

                            64/5796                         11. 6. 2019
                            3. ukládá

                            1. náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje upravený materiál dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                            Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                            Termín: 13. 6. 2019


                             Rada kraje

                             64/5797                         11. 6. 2019
                             1. souhlasí

                             s předložením projektu „Cestou-necestou“ – Otvárame pamiatky osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a so špeciálnymi potrebami““ organizací Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, do Programu Interreg V-A Česká republika – Slovensko, prioritní osy – Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                              64/5798                         11. 6. 2019
                              1. bere na vědomí

                              žádost Národního památkového ústavu, IČO 75032333, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, ve výši 80.000 Kč, na realizaci projektu „Noc na Karlštejně - divadelní představení“ dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu

                              64/5798                         11. 6. 2019
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Národnímu památkovému ústavu, IČO 75032333, na realizaci projektu „Noc na Karlštejně - divadelní představení“, ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              64/5798                         11. 6. 2019
                              3. rozhodla

                              navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 80.000 Kč

                              64/5798                         11. 6. 2019
                              4. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 6409 -

                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              pol.  5901 -

                              Nespecifikované rezervy

                              o

                                80 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3311 -

                              Divadelní činnost

                              pol. 5339  -

                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                              o

                              80 tis. Kč 

                              64/5798                         11. 6. 2019
                              5. ukládá

                              1. náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                              Zodp: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                              Termín: 13. 6. 2019


                               Rada kraje

                               64/5799                         11. 6. 2019
                               1. rozhodla

                               zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                               64/5799                         11. 6. 2019
                               2. rozhodla

                               a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                               b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 48/4244 ze dne 9.10.2018

                               č. 111/8565 ze dne 4.10.2016

                               64/5800                         11. 6. 2019
                               1. schvaluje

                               Dodatek č. 2 k Plánu dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                64/5801                         11. 6. 2019
                                1. rozhodla

                                uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 – 3. Provozní soubor, se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 8/834 ze dne 14. 6. 2018

                                 64/5802                         11. 6. 2019
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 se společností GW Train Regio a. s., IČO 28664116, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  64/5803                         11. 6. 2019
                                  1. bere na vědomí

                                  postup při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v Moravskoslezském kraji linkami dálkového charakteru, dle předloženého materiálu

                                  64/5803                         11. 6. 2019
                                  2. bere na vědomí

                                  postup při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava – Šumperk, dle předloženého materiálu

                                  64/5803                         11. 6. 2019
                                  3. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout o závazku kraje v maximální výši 274.393.324 Kč k zajištění dopravní obslužnosti „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v relaci Ostrava - Šumperk“, a to na období 8,5 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                                  64/5803                         11. 6. 2019
                                  4. ukládá

                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                  předložit informaci dle bodů 1, 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                  Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                  Termín: 13. 6. 2019


                                   Rada kraje

                                   64/5804                         11. 6. 2019
                                   1. bere na vědomí

                                   petici obyvatel Vítkova, místní části Klokočov s názvem „Petice žádající opravu havarijního stavu silnice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   64/5804                         11. 6. 2019
                                   2. schvaluje

                                   obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 49/4317 ze dne 23.10.2018

                                    64/5805                         11. 6. 2019
                                    1. bere na vědomí

                                    záměr organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, realizovat projekt „MSKfreeWIFI“ v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    64/5805                         11. 6. 2019
                                    2. bere na vědomí

                                    doplnění požadovaných informací o rozsahu první etapy projektu „MSKfreeWIFI“


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 36/3120 ze dne 10.4.2018

                                     64/5806                         11. 6. 2019
                                     1. svěřuje

                                     krajskému úřadu podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o vyřazení nevyužívaného nehmotného majetku v oblasti ICT (software, data, dokumentace) fyzickou likvidací, jehož pořizovací nebo zůstatková cena nepřevyšuje částku 60 tis. Kč včetně DPH a je starší 5 let


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                      64/5807                         11. 6. 2019
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      2,36 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      2,36 tis. Kč

                                      64/5807                         11. 6. 2019
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      240,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      240,00 tis. Kč

                                      64/5807                         11. 6. 2019
                                      3. schvaluje

                                      závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, ve výši 200.000 Kč, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace v rámci akce "Rekonstrukce trafostanic a rozvodů elektroinstalace" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                      64/5807                         11. 6. 2019
                                      4. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol.  6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      200 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                       64/5808                         11. 6. 2019
                                       1. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, s účelovým určením na realizaci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o 96.800 Kč s časovou použitelností od 15. 6. 2019 do 31. 12. 2019

                                       64/5808                         11. 6. 2019
                                       2. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, s účelovým určením na realizaci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o 96.800 Kč s časovou použitelností od 15. 6. 2019 do 31. 12. 2019

                                       64/5808                         11. 6. 2019
                                       3. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, s účelovým určením na realizaci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o 48.400 Kč s časovou použitelností od 15. 6. 2019 do 31. 12. 2019

                                       64/5808                         11. 6. 2019
                                       4. rozhodla

                                       a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 242.000 Kč

                                       b)   zvýšit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o částku 242.000 Kč

                                       64/5808                         11. 6. 2019
                                       5. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5166 -

                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                       o

                                       242,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3122 -

                                       Střední odborné školy

                                       pol. 5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       193,60 tis. Kč

                                       na § 3123 -

                                       Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                       pol. 5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       48,40 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       242,00 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        64/5809                         11. 6. 2019
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost pana ********** o prodej pozemku parc. č. 2771/1 ostatní plocha v k. ú. Kylešovice, obec Opava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        64/5809                         11. 6. 2019
                                        2. rozhodla

                                        a)   o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                        pozemek parc. č. 2771/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1890 m2 dle geometrického plánu č. 3570-8/2019 ze dne 26. 2. 2019, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava

                                        b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 56/5024 ze dne 12.2.2019

                                         64/5810                         11. 6. 2019
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 4350 -

                                         Domovy pro seniory

                                         pol.  6121 -

                                         Budovy, haly a stavby

                                         o

                                         1.389,86 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje            

                                         na § 4350 -

                                         Domovy pro seniory

                                         pol.  5137 -

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         22,24 tis. Kč

                                         pol.  5139 -

                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                         o

                                             36,49 tis. Kč

                                         pol.  5167 -

                                         Služby školení a vzdělávání

                                         o

                                               2,95 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         61,68 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje            

                                         na § 4350 -

                                         Domovy pro seniory

                                         pol.  6122 -

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         1.328,18 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                          64/5811                         11. 6. 2019
                                          1. rozhodla

                                          a)    snížit akci z rozpočtu kraje „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 60 tis. Kč

                                          b)   navýšit akci z rozpočtu kraje „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“ o částku 60 tis. Kč

                                          64/5811                         11. 6. 2019
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          60 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol. 5123 -

                                          Podlimitní technické zhodnocení

                                          o

                                          60 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           64/5812                         11. 6. 2019
                                           1. rozhodla

                                           zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku parc. č. 248/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 822, část obce Vítkovice, jiná stavba, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 822/1, Ostrava - Vítkovice, IČO 00602141, ve prospěch společnosti SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, Český Těšín, IČO 25392280, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v/na části budovy, která je součástí služebného pozemku, zařízení sítě elektronických komunikací, a v právu vstupovat do budovy, která je součástí služebného pozemku, v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami nebo odstraňováním zařízení sítě elektronických komunikací, v rámci stavby „DOK SilesNet Ostrava Hrabůvka – Ostrava Mariánské Hory, část Místní optická síť SilesNet – Ostrava, Vítkovice (MOS SilesNet Ostrava – Vítkovice)“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                            64/5813                         11. 6. 2019
                                            1. schvaluje

                                            závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, ve výši 285.000 Kč, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace v rámci akce "Rekonstrukce Domova mládeže" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                            64/5813                         11. 6. 2019
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            285 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3147 -

                                            Domovy mládeže

                                            pol.  6351 -

                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            285 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 45/3978 ze dne 28.8.2018

                                             64/5814                         11. 6. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, o schválení investičního záměru, dle předloženého materiálu

                                             64/5814                         11. 6. 2019
                                             2. souhlasí

                                             s provedením realizace akce „Rekonstrukce porodních sálů“ prostřednictvím Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

                                              č. 60/5362 ze dne 9.4.2019

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                              č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

                                              64/5815                         11. 6. 2019
                                              1. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p. o., IČO 61989321, o 110 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v Dětském domově Úsměv“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností od 9. 4. 2019 do 31. 12. 2019

                                              64/5815                         11. 6. 2019
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj j. n.

                                              pol.  5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              110,00 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje            

                                              na § 3133 -

                                              Dětské domovy

                                              pol.  6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              110,00 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               64/5816                         11. 6. 2019
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektu objektu leteckého carga v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava na pozemku parc. č. 1340/8 v k. ú. Mošnov, mezi krajem, společností Letiště Ostrava, a.s. a společností DHL Expres (Czech Republic) s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 63/5686 ze dne 28. 5. 2019

                                                64/5817                         11. 6. 2019
                                                1. rozhodla

                                                změnit složení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, jmenované usnesením rady kraje č. 63/5686 ze dne 28. 5. 2019, v bodě 4. tak, že nahrazuje člena komise Jiřího Navrátila, MBA, člena rady kraje, Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D., předsedou Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                                                 č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                 64/5818                         11. 6. 2019
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí příspěvku na provoz dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 64/5818                         11. 6. 2019
                                                 2. schvaluje

                                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                 64/5818                         11. 6. 2019
                                                 3. bere na vědomí

                                                 žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                 64/5818                         11. 6. 2019
                                                 4. schvaluje

                                                 snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o výši 2.289.145 Kč, účelově určeného na pořízení skiagrafického přístroje a souvisejících stavebně technologických dodávek v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2019

                                                 64/5818                         11. 6. 2019
                                                 5. schvaluje

                                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o výši 2.289.145 Kč, účelově určeného na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                 64/5818                         11. 6. 2019
                                                 6. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 kapitálové výdaje

                                                 na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                 pol. 6901 -

                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                 o

                                                 2.289,15 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3522 -

                                                 Ostatní nemocnice

                                                 pol. 5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 2.289,15 tis. Kč

                                                 64/5818                         11. 6. 2019
                                                 7. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3599 -

                                                 Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                 pol. 5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 50 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3599 -

                                                 Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                 pol. 5192 -

                                                 Poskytnuté náhrady

                                                 o

                                                 50 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                 64/5819                         11. 6. 2019
                                                 1. souhlasí

                                                 s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zásahová obuv“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

                                                 64/5819                         11. 6. 2019
                                                 2. doporučuje

                                                 řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                 členy hodnotící komise:
                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                                 Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                 náhradníky hodnotící komise:
                                                 Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, vedoucího oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                 Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                  64/5820                         11. 6. 2019
                                                  1. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout o závazku kraje ve výši 10.000.000 Kč ročně k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy, a to na období 2020 - 2022, dle předloženého materiálu

                                                  64/5820                         11. 6. 2019
                                                  2. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                  Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                  Termín: 13. 6. 2019


                                                   Rada kraje

                                                   64/5821                         11. 6. 2019
                                                   1. bere na vědomí

                                                   petici zaměstnanců interního oddělení Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, vyjadřující nesouhlas s odvoláním vrchní sestry interního oddělení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   64/5821                         11. 6. 2019
                                                   2. schvaluje

                                                   obsah odpovědi na petici zaměstnanců interního oddělení Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, vyjadřující nesouhlas s odvoláním vrchní sestry interního oddělení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                    č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019

                                                    64/5822                         11. 6. 2019
                                                    1. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol. 5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    70 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol. 5173 -

                                                    Cestovné

                                                    o

                                                    70 tis. Kč

                                                    64/5822                         11. 6. 2019
                                                    2. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    446,0 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 5212 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                    o

                                                    37,5 tis. Kč

                                                    pol. 5321 -

                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                    o

                                                    68,8 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    106,3 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 6312 -

                                                    Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                    o

                                                    284,2 tis. Kč

                                                    pol. 6341 -

                                                    Investiční transfery obcím

                                                    o

                                                    55,5 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    339,7 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 45/4002 ze dne 28. 8. 2018

                                                     č. 39/3468 ze dne 29. 5. 2018

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018

                                                     č. 8/890 ze dne 14. 6. 2018

                                                     64/5823                         11. 6. 2019
                                                     1. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8.999.085,58 Kč na financování projektu „Přírodní vědy v technických oborech“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/001074 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G001246, ze dne 27. 5. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      1. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      802,10 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol.  5011 -

                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                      o

                                                      500,00 tis. Kč

                                                      pol.  5031 -

                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                      a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                      o

                                                      125,00 tis. Kč

                                                      pol.  5032 -

                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                      o

                                                      45,00 tis. Kč

                                                      pol.  5038 -

                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                      o

                                                      2,10 tis. Kč

                                                      pol.  5137 -

                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                      o

                                                      130,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      802,10 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      2. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      nedaňové příjmy

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       

                                                      pol.  2229 -

                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                      o

                                                      4,85 tis. Kč

                                                      a

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      3.186,27 tis. Kč

                                                       

                                                      a

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5011 -

                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                      o

                                                      1.488,00 tis. Kč

                                                      pol.  5021 -

                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                      o

                                                      700,00 tis. Kč

                                                      pol.  5031 -

                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                      a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                      o

                                                      547,00 tis. Kč

                                                      pol.  5032 -

                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                      o

                                                      196,92 tis. Kč

                                                      pol.  5038 -

                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                      o

                                                      9,20 tis. Kč

                                                      pol.  5137 -

                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                      o

                                                      150,00 tis. Kč

                                                      pol.  5139 -

                                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                      o

                                                      50,00 tis. Kč

                                                      pol.  5175 -

                                                      Pohoštění

                                                      o

                                                      50,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      3.191,12 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      3. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      350,84 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5011 -

                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                      o

                                                      261,00 tis. Kč

                                                      pol.  5031 -

                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                      a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                      o

                                                      65,25 tis. Kč

                                                      pol.  5032 -

                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                      o

                                                      23,49 tis. Kč

                                                      pol.  5038 -

                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                      o

                                                      1,10 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      350,84 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                       

                                                      snižují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol.  6121 -

                                                      Budovy, haly a stavby

                                                      o

                                                      5,00 tis. Kč

                                                       

                                                      a

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3122

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol.  5123 -

                                                      Podlimitní technické zhodnocení 

                                                      o

                                                      5,00 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 5511 -

                                                      Požární ochrana  - profesionální část

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      105,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 5511 -

                                                      Požární ochrana  - profesionální část

                                                      pol.  5167 -

                                                      Služby školení a vzdělávání

                                                      o

                                                      50,00 tis. Kč

                                                      pol.  5137 -

                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                      o

                                                      55,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      105,00 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      6. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4354 -

                                                      Chráněné bydlení

                                                      pol.  5137 -

                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                      o

                                                      64,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4354 -

                                                      Chráněné bydlení

                                                      pol.  5139 -

                                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                      o

                                                      64,00 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      7. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3639 -

                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      57,20 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                      pol.  5137 -

                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                      o

                                                      28,60 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                      pol.  6122 -

                                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                                      o

                                                      28,60 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      8. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                       

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      510,80 tis. Kč

                                                       

                                                      a

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                       

                                                      pol.  5011 -

                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                      o

                                                      300,00 tis. Kč

                                                      pol.  5021 -

                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                      o

                                                      80,00 tis. Kč

                                                      pol.  5031 -

                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                      o

                                                      95,00 tis. Kč

                                                      pol.  5032 -

                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                      o

                                                       34,20 tis. Kč

                                                      pol.  5038 -

                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                      o

                                                      1,60 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      510,80 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      9. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                       

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3636 -

                                                      Územní rozvoj

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      269,00 tis. Kč

                                                       

                                                      a

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3636 -

                                                      Územní rozvoj

                                                       

                                                      pol.  5011 -

                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                      o

                                                      200,00 tis. Kč

                                                      pol.  5031 -

                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                      o

                                                      50,00 tis. Kč

                                                      pol.  5032 -

                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                      o

                                                      18,00 tis. Kč

                                                      pol.  5038 -

                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                      o

                                                      1,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      269,00 tis. Kč

                                                      64/5824                         11. 6. 2019
                                                      10. rozhodla

                                                      zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 2.749,00 tis. Kč z 343.799,84 tis. Kč na 346.548,84 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu Kamera Oko s.r.o., IČO 24728284, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „11. Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč subjektu Kamera Oko s.r.o., IČO 24728284, na projekt „11. Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       3. rozhodla

                                                       snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 50.000 Kč a navýšit o tyto finanční prostředky akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       4. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       50 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3313 -

                                                       Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       50 tis. Kč

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       5. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu Vojtěch Kocur, IČO 02592983, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt „Bikefestival“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       6. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč subjektu Vojtěch Kocur, IČO 02592983, na projekt „Bikefestival“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 2. 9. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       7. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       100 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5212 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                       o

                                                       100 tis. Kč

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       8. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt „Dostihový den ve Světlé Hoře“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       9. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, na projekt „Dostihový den ve Světlé Hoře“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       10. rozhodla

                                                       snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 100.000 Kč a navýšit o tyto finanční prostředky akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       11. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       100 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3419 -

                                                        Ostatní sportovní činnost

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       100 tis. Kč

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       12. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč na projekt „Dřevěné Pustevny 2019“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       13. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 70.000 Kč subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, na projekt „Dřevěné Pustevny 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       14. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu Náš Rychvald, z.s., IČO 05599598, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč na projekt „GULÁŠOVÉ KLÁNÍ 2019“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       15. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč subjektu Náš Rychvald, z.s., IČO 05599598, na projekt „GULÁŠOVÉ KLÁNÍ 2019“, s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                       64/5825                         11. 6. 2019
                                                       16. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       20 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       20 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                        64/5826                         11. 6. 2019
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost spolku Wallachia z.s., IČO 70641846, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 500.000 Kč na projekt „Největší dar (pohádka)“

                                                        64/5826                         11. 6. 2019
                                                        2. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 400.000 Kč spolku Wallachia z.s., IČO 70641846, na projekt „Největší dar (pohádka)“, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        64/5826                         11. 6. 2019
                                                        3. rozhodla

                                                        snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 400.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

                                                        64/5826                         11. 6. 2019
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol. 5213 -

                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                        o

                                                        400 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje            

                                                        na § 3313

                                                        Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

                                                        pol. 5222 -

                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                        o

                                                        400 tis. Kč

                                                        64/5826                         11. 6. 2019
                                                        5. ukládá

                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                        předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                        Zodp.: Jan Krkoška

                                                        Termín: 13. 6. 2019


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                         č. 52/4737 ze dne 11.12.2018

                                                         č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                                         č. 35/3074 ze dne 27.3.2018

                                                         č. 37/3219 ze dne 24.4.2018

                                                         č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

                                                         č. 36/3132 ze dne 10.4.2018

                                                         č. 39/3473 ze dne 29.5.2018

                                                         č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                         č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                                         č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

                                                         č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                         č. 42/3764 ze dne 17.7.2018

                                                         č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

                                                         č. 47/4183 ze dne 25.9.2018

                                                         č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                         č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

                                                         č. 45/4004 ze dne 28.8.2018

                                                         č. 46/4102 ze dne 11.9.2018

                                                         č. 41/3686 ze dne 26.6.2018

                                                         č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1761 ze dne 17.12.2015

                                                         č. 6/608 ze dne 14.12.2017

                                                         64/5827                         11. 6. 2019
                                                         1. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                         64/5827                         11. 6. 2019
                                                         2. bere na vědomí

                                                         informaci o odstoupení žadatelů od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         64/5827                         11. 6. 2019
                                                         3. bere na vědomí

                                                         návrhy žadatelů na zrušení uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                         64/5827                         11. 6. 2019
                                                         4. souhlasí

                                                         se zrušením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 uzavřených s žadateli dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         64/5827                         11. 6. 2019
                                                         5. bere na vědomí

                                                         žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 10 až 44 předloženého materiálu

                                                         64/5827                         11. 6. 2019
                                                         6. rozhodla

                                                         schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a uzavřít s žadateli příslušný dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         64/5828                         11. 6. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost společnosti AQUATEST a.s. ze dne 22. 5. 2019, včetně jejího doplnění ze dne 24. 5. 2019, ve věci poskytnutí dotace na projekt 2. Česko-polská konference, „Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         64/5828                         11. 6. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti AQUATEST a.s., IČO 44794843, na projekt 2. Česko-polská konference, „Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“ ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         64/5828                         11. 6. 2019
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3799 -

                                                         Ostatní ekologické záležitosti

                                                         pol.  5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         25 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3799 -

                                                         Ostatní ekologické záležitosti

                                                         pol.  5213 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          

                                                         o

                                                          

                                                         25 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                          64/5829                         11. 6. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ o částku 1.935.300 Kč

                                                          64/5829                         11. 6. 2019
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšuje

                                                          financování

                                                          pol.  8115 -

                                                          Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                          o

                                                          1.935,30 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3729 -

                                                          Ostatní nakládání s odpady

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          1.935,30 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 30/2635 ze dne 23.1.2018

                                                           64/5830                         11. 6. 2019
                                                           1. rozhodla

                                                           změnit v usnesení rady kraje č. 30/2635 ze dne 23. 1. 2018 v bodě 1 písm. b) den vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Jaroslava Konečného, ředitele organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, z 31. 1. 2020 na 31. 7. 2020


                                                            Rada kraje

                                                            64/5831                         11. 6. 2019
                                                            1. stanoví

                                                            a)    s účinností od 1. 7. 2019

                                                            plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                            b)   s účinností od 1. 8. 2019

                                                            1.    platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                            2.    mzdu řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                            c)    s účinností od 1. 9. 2019

                                                            plat řediteli a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             64/5832                         11. 6. 2019
                                                             1. souhlasí

                                                             s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době hlavních prázdnin školního roku 2018/2019


                                                              Rada kraje

                                                              64/5833                         11. 6. 2019
                                                              1. souhlasí

                                                              s realizací projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“ u organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČO 47813172, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                              64/5833                         11. 6. 2019
                                                              2. souhlasí

                                                              s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČO 47813172, jako partnerem projektu a Centrem inkluze o.p.s., IČO 29461545, jako předkladatelem projektu

                                                              64/5833                         11. 6. 2019
                                                              3. souhlasí

                                                              s realizací projektu „Mobilitou k posílení kompetencí žáků na měnícím se regionálním trhu práce II“ u organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 44/3814 ze dne 7. 8. 2018

                                                               č. 50/4398 ze dne 6. 11. 2018

                                                               č. 48/4226 ze dne 9. 10. 2018

                                                               č. 45/3918 ze dne 28. 8. 2018

                                                               č. 47/4139 ze dne 25. 9. 2018

                                                               č. 41/3634 ze dne 26. 6. 2018

                                                               64/5834                         11. 6. 2019
                                                               1. rozhodla

                                                               a)   předat organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                               b)   předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                               64/5834                         11. 6. 2019
                                                               2. ukládá

                                                               ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci dotčených projektů a dále v souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotace vydanými poskytovateli dotací


                                                                Rada kraje

                                                                64/5835                         11. 6. 2019
                                                                1. souhlasí

                                                                s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na nemovitém majetku kraje, a to budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/10 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to na stavební akce:

                                                                a)   „Vyčištění podhledových světlíků v dílnách SOU“

                                                                b)   „Stavební úpravy v dílnách SOU“

                                                                c)    „Rekonstrukce osvětlení v jedné části dílen SOU“

                                                                64/5835                         11. 6. 2019
                                                                2. souhlasí

                                                                s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce prostor školní jídelny“, na nemovité věci kraje, a to v budově č.p. 1123, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1988/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 17. listopadu 1123/70, Ostrava, IČO 13644319, dle předloženého materiálu

                                                                64/5835                         11. 6. 2019
                                                                3. souhlasí

                                                                s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČO 13644319, ve výši 800 tis. Kč na posílení zdrojů na akci „Rekonstrukce prostor školní jídelny“


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 33/2948 ze dne 12. 3. 2018

                                                                 č. 38/3270 ze dne 15. 5. 2018

                                                                 č. 37/3154 ze dne 24. 4. 2018

                                                                 č. 50/4396 ze dne 6. 11. 2018

                                                                 64/5836                         11. 6. 2019
                                                                 1. rozhodla

                                                                 a)    předat organizaci Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Slowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                 b)   předat organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 47813091, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                 c)    předat organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                 d)   předat organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                 e)    předat organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                 f)     předat organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                 g)   předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                 64/5836                         11. 6. 2019
                                                                 2. ukládá

                                                                 ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektů „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 a „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002531 a dále v souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotace vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 58/5200 ze dne 11. 3. 2019

                                                                  64/5837                         11. 6. 2019
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  odstoupení od smlouvy č. 00611/2019/KŘ ze dne 10. 5. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  64/5837                         11. 6. 2019
                                                                  2. bere na vědomí

                                                                  žádost o zpětvzetí odstoupení od smlouvy č. 00611/2019/KŘ ze dne 22. 5. 2019, dle přílohy č. 3 dle předloženého materiálu

                                                                  64/5837                         11. 6. 2019
                                                                  3. souhlasí

                                                                  se zpětvzetím odstoupení od smlouvy uvedeným v bodě 2. tohoto usnesení

                                                                  64/5837                         11. 6. 2019
                                                                  4. rozhodla

                                                                  uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 00611/2019/KŘ se společností minimalistic s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 03055159, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 33/2948 ze dne 12. 3. 2018

                                                                   64/5838                         11. 6. 2019
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 05062/2018/ŠMS se společností INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., se sídlem Úvoz 1143, 685 01 Bučovice, IČO 03442322, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 59/5312 ze dne 26.3.2019

                                                                    č. 57/5161 ze dne 26.2.2019

                                                                    č. 54/4845 ze dne 8.1.2019

                                                                    č. 56/5017 ze dne 12.2.2019

                                                                    č. 55/4936 ze dne 29.1.2019

                                                                    č. 51/4630 ze dne 27.11.2018

                                                                    64/5839                         11. 6. 2019
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    a)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    b)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČO 47813539, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    c)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    d)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    64/5839                         11. 6. 2019
                                                                    2. jmenuje

                                                                    a)    dnem 1. 7. 2019

                                                                    Mgr. Jana Vavříka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619

                                                                    b)   dnem 1. 8. 2019

                                                                    1)   Mgr. Martinu Kubicovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČO 47813539

                                                                    2)   Ing. Zbyňka Pospěcha na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132

                                                                    64/5839                         11. 6. 2019
                                                                    3. stanoví

                                                                    a)    s účinností od 1. 7. 2019

                                                                    plat Mgr. Janu Vavříkovi, řediteli organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                    b)   s účinností od 1. 8. 2019

                                                                    1)   plat Mgr. Martině Kubicové, ředitelce organizace Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČO 47813539

                                                                    2)   plat Ing. Zbyňku Pospěchovi, řediteli organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132,

                                                                    dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     2. rozhodla

                                                                     poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                     a)    HC SLEDGE Studénka z.s., IČO 22678760, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „HC SLEDGE Studénka - sezóna 2019/2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020

                                                                     b)   Leemon Interactive, s.r.o., IČO 28628616, ve výši 199.500 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beach volejbal v dětských domovech“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019

                                                                     c)    Bc. Petra Šindelková, narozena ********** 1977, bydliště ********** Bohumín, ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast na ME ve Francii v jachtingu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                     d)   Ridera Sport a.s., IČO 26835002, ve výši 125.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořádání prestižního tenisového a badmintonového turnaje a turnajů v beachvolejbalu a ve stolním tenise na podporu UNICEF“; s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     3. rozhodla

                                                                     uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                     a)   HC SLEDGE Studénka z.s., IČO 22678760, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     b)   Leemon Interactive, s.r.o., IČO 28628616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                     c)    Bc. Petra Šindelková, narozena ********** 1977, bydliště ********** Bohumín, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                     d)   Ridera Sport a.s., IČO 26835002, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     4. rozhodla

                                                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 324.500 Kč

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     5. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde zařazené

                                                                     pol. 5901 - 

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     199,5 tis. Kč

                                                                     na § 6113 -

                                                                     Zastupitelstva krajů

                                                                     pol. 5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     125,0 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     324,5 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní sportovní činnost

                                                                     pol. 5213 - 

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                     o

                                                                     324,5 tis. Kč

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     6. rozhodla

                                                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 274.960 Kč a akci „Platby daní“ o částku 57.740 Kč

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     7. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky za plnění poskytnuté na základě Smluv o provedení reklamy a propagace v rámci konaní akce „ Sportovec roku 2018 Moravskoslezského kraje“

                                                                     partnerů:

                                                                     a)    SMART CITY SPORT SYSTÉM, IČO 07043317, v celkové výši 60.500 Kč včetně DPH (DPH ve výši 10.500 Kč)

                                                                     b)   Ridera Bohemia a.s., IČO 26847833, v celkové výši 60.500 Kč včetně DPH (DPH ve výši 10.500 Kč)

                                                                     c)    INTOZA s.r.o., IČO 25873261, v celkové výši 24.200 Kč včetně DPH (DPH ve výši 4.200 Kč)

                                                                     d)   SMOLO a.s., IČO 04086406, v celkové výši 24.200 Kč včetně DPH (DPH ve výši 4.200 Kč)

                                                                     e)    HOMOLA holding s.r.o., IČO 06519091, v celkové výši 24.200 Kč včetně DPH (DPH ve výši 4.200 Kč)

                                                                     f)     OVEX plus s.r.o. IČO 027778622, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

                                                                     g)   Neuklouzni s.r.o., IČO 03908321, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

                                                                     h)   Hrajeme fér, sport je fajn z.s., IČO 04206151, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

                                                                     i)     ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, v celkové výši 6.000 Kč včetně DPH (DPH ve výši 1.041 Kč)

                                                                     j)     Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, v celkové výši 36.300 včetně DPH (DPH ve výši 6.300 Kč)

                                                                     k)    TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., IČO 18050646, v celkové výši 60.500 Kč včetně DPH (DPH ve výši 10.500 Kč)

                                                                     64/5840                         11. 6. 2019
                                                                     8. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     nedaňové příjmy

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní sportovní činnost

                                                                     pol. 2111 -

                                                                     Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                                     o

                                                                     332,7 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3419-

                                                                     Ostatní sportovní činnost

                                                                     pol. 5041 -

                                                                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                     o

                                                                     2,1 tis. Kč

                                                                     pol. 5134 -

                                                                     Prádlo, oděv a obuv

                                                                     o

                                                                     30,0 tis. Kč

                                                                     pol. 5139-

                                                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                     o

                                                                     27,7 tis. Kč

                                                                     pol. 5164

                                                                     Nájemné

                                                                     o

                                                                     22,6 tis. Kč

                                                                     pol. 5169-

                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                     o

                                                                     291,5 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     373,9 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní sportovní činnost

                                                                     pol. 5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                     648,86 tis. Kč

                                                                     na § 6399 -

                                                                     Ostatní finanční operace

                                                                     pol. 5362 -

                                                                     Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                                                     o

                                                                     57,74 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     706,6 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 35/3019 ze dne 27. 3. 2018

                                                                      č. 38/3273 ze dne 15. 5. 2018

                                                                      č. 49/4292 ze dne 23. 10. 2018

                                                                      č. 44/3805 ze dne 7. 8. 2018

                                                                      64/5841                         11. 6. 2019
                                                                      1. rozhodla

                                                                      a)    předat organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                      b)   předat organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                      c)    předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                      d)   předat organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                      e)    předat organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                      f)     předat organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                      64/5841                         11. 6. 2019
                                                                      2. ukládá

                                                                      ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Laboratoře virtuální reality“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 52/4762 ze dne 11.12.2018

                                                                       č. 51/4650 ze dne 27.11.2018

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                       a)    individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.715.299,44 Kč

                                                                       b)   na individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 7.334.593,08 Kč

                                                                       c)    program MŠMT 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 125.005 Kč

                                                                       dle předloženého materiálu

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       2. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na projekt „GRAMMY“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620) o částku 1.715.299,44 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       1.715.300 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       pol. 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.715.300 Kč

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       4. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       5. schvaluje

                                                                       závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       6. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       4.068.308 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       investiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4216 -

                                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       3.266.288 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       4.068.308 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 6356 -

                                                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       3.266.288 Kč

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       7. schvaluje

                                                                       závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, ve výši 125.005 Kč z programu MŠMT 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s účelovým určením na projekt „SŠ, ZŠ a MŠ Třinec – pořízení PC pracoviště a zápisníku pro nevidomé“ v rámci "Reprodukce majetku kraje v odvětví školství" s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       8. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       investiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4216 -

                                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       125.005 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3114 -

                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 6356 -

                                                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       125.005 Kč

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       9. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       10. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                        

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                        

                                                                       1.971.552 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.971.552 Kč

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       11. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       12. ukládá

                                                                       odvod do rozpočtu kraje v roce 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení, a to formou závazného ukazatele

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       13. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       14. schvaluje

                                                                       schvaluje závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       15. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       nedaňové příjmy

                                                                        

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                        

                                                                       pol. 2122 -

                                                                       Odvody příspěvkových organizací

                                                                       o

                                                                       1.839.000 Kč

                                                                        

                                                                       a

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje         

                                                                        

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       2.640.000 Kč

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol.  5901 -

                                                                       Nespecifikované rezervy

                                                                       o

                                                                       200.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       2.840.000 Kč

                                                                       a

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje            

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.433.000 Kč

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 6901 -

                                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                                       o

                                                                       2.450.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       3.883.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3112 -

                                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       450.000 Kč

                                                                       na § 3114 -

                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       218.000 Kč

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.130.000 Kč

                                                                       na § 3122 -

                                                                       Střední odborné školy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       500.000 Kč

                                                                       na § 3133 -

                                                                       Dětské domovy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.869.000 Kč

                                                                       na § 3146 -

                                                                       Zařízení výchovného poradenství

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       315.000 Kč

                                                                       na § 3231 -

                                                                       Základní umělecké školy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       80.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       4.562.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje            

                                                                        

                                                                       na § 3112 -

                                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                        

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.740.000 Kč

                                                                        

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                        

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       200.000 Kč

                                                                        

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                        

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       115.000 Kč

                                                                        

                                                                       na § 3133 -

                                                                       Dětské domovy

                                                                        

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       131.000 Kč

                                                                        

                                                                       na § 3141 -

                                                                       Školní stravování

                                                                        

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       904.000 Kč

                                                                        

                                                                       na § 3146 -

                                                                       Zařízení výchovného poradenství

                                                                        

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       100.000 Kč

                                                                        

                                                                       na § 3231 -

                                                                       Základní umělecké školy

                                                                        

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       810.000 Kč

                                                                        

                                                                       Celkem

                                                                       o

                                                                       4.000.000 Kč

                                                                        

                                                                       64/5842                         11. 6. 2019
                                                                       16. rozhodla

                                                                       snížit akci rozpočtu kraje „Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit“ o částku 472.500 Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 55/4955 ze dne 29.1.2019

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                       64/5843                         11. 6. 2019
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 za Moravskoslezský kraj, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                       64/5843                         11. 6. 2019
                                                                       2. rozhodla

                                                                       nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 166,5 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích III“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 dle Rozhodnutí a Přílohy k Rozhodnutí uvedených v přílohách č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

                                                                       64/5843                         11. 6. 2019
                                                                       3. rozhodla

                                                                       spolufinancovat projekt „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích III“ ve  výši minimálně 10 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                       64/5843                         11. 6. 2019
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       166,5 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4399 -

                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                       pol. 5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       18,5 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4399 -

                                                                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                       pol. 5139 -

                                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                       o

                                                                       22,0 tis. Kč

                                                                       pol. 5166 -

                                                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                       o

                                                                       30,0 tis. Kč

                                                                       pol. 5167 -

                                                                       Služby školení a vzdělávání

                                                                       o

                                                                       133,0 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       o

                                                                       185,0 tis. Kč

                                                                       64/5843                         11. 6. 2019
                                                                       5. rozhodla

                                                                       nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 72 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Podpora prevence kriminality v kraji“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 dle Rozhodnutí a Přílohy k rozhodnutí uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 předloženého materiálu

                                                                       64/5843                         11. 6. 2019
                                                                       6. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       72 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4349 -

                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                       pol. 5167 -

                                                                       Služby školení a vzdělávání

                                                                       o

                                                                       72 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        64/5844                         11. 6. 2019
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        64/5844                         11. 6. 2019
                                                                        2. stanoví

                                                                        příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí úkoly na rok 2019, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                        64/5844                         11. 6. 2019
                                                                        3. schvaluje

                                                                        účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2018, dle seznamu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                        64/5844                         11. 6. 2019
                                                                        4. schvaluje

                                                                        zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 a příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                        64/5844                         11. 6. 2019
                                                                        5. stanoví

                                                                        s účinností od 1. 7. 2019

                                                                        výši osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                        64/5844                         11. 6. 2019
                                                                        6. rozhodla

                                                                        poskytnout odměny ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                        64/5844                         11. 6. 2019
                                                                        7. stanoví

                                                                        závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace a Dětský domov Janovice, příspěvková organizace, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25 %


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 49/4341 ze dne 23.10.2018

                                                                         č. 59/5326 ze dne 26.3.2019

                                                                         č. 61/5512 ze dne 30.4.2019

                                                                         64/5845                         11. 6. 2019
                                                                         1. zrušuje

                                                                         konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                         64/5845                         11. 6. 2019
                                                                         2. jmenuje

                                                                         s účinností od 15. 6. 2019 včetně

                                                                         s pracovním úvazkem 0,3 Mgr. Marii Černockou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, do doby jmenování nového ředitele dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                         64/5845                         11. 6. 2019
                                                                         3. stanoví

                                                                         s účinností od 15. 6. 2019 včetně

                                                                         plat Mgr. Marii Černocké, ředitelce organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                         64/5845                         11. 6. 2019
                                                                         4. stanoví

                                                                         s účinností od 1. 7. 2019 včetně

                                                                         plat Mgr. Marii Černocké, ředitelce organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                         64/5845                         11. 6. 2019
                                                                         5. stanoví

                                                                         s účinností od 1. 7. 2019 včetně

                                                                         plat Ing. Aleši Šupinovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, dle  důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                         64/5845                         11. 6. 2019
                                                                         6. stanoví

                                                                         s účinností od 1. 7. 2019 včetně

                                                                         plat Ing. Janu Zvoníčkovi, řediteli organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          64/5846                         11. 6. 2019
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost společnosti Sodexo - integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o., Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČ 44569165, o kompenzaci mzdových nákladů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          64/5846                         11. 6. 2019
                                                                          2. rozhodla

                                                                          uzavřít Dohodu o vypořádání vzájemných práv a závazků se společností Sodexo - integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o., Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČ 44569165, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          64/5846                         11. 6. 2019
                                                                          3. rozhodla

                                                                          snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 248 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

                                                                          64/5846                         11. 6. 2019
                                                                          4. rozhodla

                                                                          zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 248 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“

                                                                          64/5846                         11. 6. 2019
                                                                          5. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol.  5171 -

                                                                          Opravy a udržování

                                                                          o

                                                                          248,00 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          kapitálové výdaje            

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol.  6121 -

                                                                          Budovy, haly a stavby

                                                                          o

                                                                          248,00 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           64/5847                         11. 6. 2019
                                                                           1. schvaluje

                                                                           Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2019, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            64/5848                         11. 6. 2019
                                                                            1. doplňuje

                                                                            návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 13. 6. 2019, o body s názvem

                                                                            a.      Návrh na změnu obsahu darovací smlouvy s Českou republikou – Ministerstvem obrany

                                                                            b.      Změna režimu pořizování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.

                                                                            c.      Poskytnutí dotace NPÚ - Hradec nad Moravicí

                                                                            d.      Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava – Šumperk

                                                                            e.      Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2020 - 2022 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy

                                                                            f.       Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

                                                                            g.      Předání získaných certifikátů krajskému úřadu za aplikované systémy řízení


                                                                             Rada kraje

                                                                             64/5849                         11. 6. 2019
                                                                             1. schvaluje

                                                                             termíny konání zasedání zastupitelstva kraje v měsících leden – září 2020:

                                                                             5. březen 2020

                                                                             4. červen 2020

                                                                             3. září 2020


                                                                              Rada kraje

                                                                              64/5850                         11. 6. 2019
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci o jednání valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, které se uskuteční dne 20. 6. 2019

                                                                              64/5850                         11. 6. 2019
                                                                              2. zmocňuje

                                                                              prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako jeho náhradníka, hlasovat pro k jednotlivým bodům programu valné hromady dle předložené pozvánky


                                                                               frame-scrollup