Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 4. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  65/5153     7. 4. 2015
1. schvaluje

program 65. schůze rady kraje, konané dne 7. 4. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5154     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Sikory a pana Tomáše Hanzela o ověření zápisu z 64. schůze rady kraje, konané dne 24. 3. 2015
  65/5154     7. 4. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 65. schůze rady kraje, konané dne 7. 4. 2015: Mgr. Věru Palkovou JUDr. Josefa Babku

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5155     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyhlásit soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2015 dle předloženého materiálu
  65/5155     7. 4. 2015
2. jmenuje

členy odborné komise soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5156     7. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka nábytku a vybavení do objektů sociálních služeb "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  65/5156     7. 4. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka nábytku a vybavení do objektů sociálních služeb "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  65/5156     7. 4. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nábytku a vybavení do objektů sociálních služeb "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“" a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  65/5156     7. 4. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nábytku a vybavení do objektů sociálních služeb "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4722 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  65/5157     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ III, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. GASCONTROL, společnost s r.o. Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá IČ: 46578021 3. BERNOLD s.r.o. Ocelářská 23, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 26878496
  65/5157     7. 4. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ III, "“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona
  65/5157     7. 4. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ III, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 57/4503 ze dne 11. 12. 2014 č. 62/4807 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  65/5158     7. 4. 2015
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele Leones Production, spol. s r.o., původní rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení dle usnesení č. 62/4807 ze dne 17. 2. 2015, ve veřejné zakázce Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“, poř. č. 370/2014
  65/5158     7. 4. 2015
2. provedla

nové posouzení a hodnocení nabídek a v návaznosti na to schvaluje zrušení zadávacího řízení pod označením Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“
  65/5158     7. 4. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4810 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  65/5159     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. MARTIN ŠARIK Vřesová 639 742 85 Vřesina IČ: 68355874
  65/5159     7. 4. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona
  65/5159     7. 4. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/3936 ze dne 11. 9. 2014 č. 60/4673 ze dne 13. 1. 2015 č. 64/5057 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5160     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. ČESTAV PLUS, s.r.o. č. ev. 60, 739 14 Ostravice IČ: 28587014 4. KP REVITAL s.r.o. Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava IČ: 02632195 5. SLONKA s. r. o. Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 26852659 6. AD-MAR STAVBY, s.r.o. Ostravská 277, Pudlov, 735 51 Bohumín IČ: 27797937 8. MILIMEX s.r.o. - organizační složka Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 29454379 11. Tomáš STRAUB s.r.o. Ostravská 1847, 748 01 Hlučín IČ: 27762939
  65/5160     7. 4. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o novém posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 10. Milan Holec stavební firma s.r.o. Nábřežní č. p. 1029, 739 61 Třinec - Lyžbice IČ: 26861178 za cenu nejvýše přípustnou 7.788.124,- Kč bez DPH 2. 4P INVEST, s.r.o. Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice - Brumov IČ: 27740498 za cenu nejvýše přípustnou 8.820.000,- Kč bez DPH 3. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 8.979.201,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5161     7. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  65/5161     7. 4. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  65/5161     7. 4. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí
  65/5161     7. 4. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4973 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5162     7. 4. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ II, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  65/5162     7. 4. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ II, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  65/5162     7. 4. 2015
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení neprodleně po doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení dle bodu 1) zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ III, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  65/5162     7. 4. 2015
4. prohlašuje

že předmět smlouvy „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ III je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  65/5162     7. 4. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ III, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  65/5162     7. 4. 2015
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ III, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. JUDr. Marta Wroblowská - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Dominika Martincová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Jitka Koščáková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Marie Siostrzonková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4585 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5163     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.““, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. INKA Interier s.r.o. K lesu 332/1a, Kníničky, 635 00 Brno IČ: 28171578 2. INTERDEKOR HP s.r.o. Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko IČ: 25367498 3. KASCH – interiér s.r.o. Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou IČ: 26831724
  65/5163     7. 4. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona
  65/5163     7. 4. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/5033 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5164     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích – dodatek č. 3“
  65/5164     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2014 (ev. č. 01881/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, se společností: BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem: Bruzovice 88, PSČ 73936 IČ: 26807947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 922.990,75 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5165     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka nábytku a vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě – „3. etapa transformace organizace Marianum A““
  65/5165     7. 4. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. KASCH - interiér s.r.o. se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava IČ: 26831724 za cenu nejvýše přípustnou 546.648,-- Kč bez DPH
  65/5165     7. 4. 2015
3. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Dodávka nábytku a vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě – „3. etapa transformace organizace Marianum A““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4954 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  65/5166     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě – dodatek č. 1“
  65/5166     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby – MŽT Stavitelství, a.s. se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 (ev. č. 02726/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě“, se společností MŽT Stavitelství, a.s. se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8 IČ: 27762157 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 464.473,74 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5167     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dotisk 3. a 4. dílu kuchařky „Jak šmakuje Moravskoslezsko““
  65/5167     7. 4. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. PRINTO, spol. s r.o. se sídlem: Ostrava-Poruba, Gen. Sochora 1379, PSČ 708 00 IČ 45196907 4. Josef Kleinwächter se sídlem: Čajkovského 1511, 738 01, Frýdek-Místek - Místek IČ 12643441 6. Marketing and Business Group, s.r.o. se sídlem: Palisády 33, 811 06 Bratislava IČ 43801111
  65/5167     7. 4. 2015
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení z důvodu uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/5029 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5168     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 3“
  65/5168     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - Ridera Stavební a.s. (ev. č. 02292/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, se společností Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava- Poruba IČ: 45192464 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 532.401,94 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5146 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5169     7. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA-JIH – dodatek č. 2“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  65/5169     7. 4. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA-JIH – dodatek č. 2“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jindřiška Körbelová - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kaštovská - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/5031 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5170     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí, příspěvková organizace - dodatek č. 1“
  65/5170     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby – STASEKO PLUS s.r.o. (ev. č. 02729/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí, příspěvková organizace“, se společností STASEKO PLUS s.r.o. se sídlem: Praha 9 – Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00 IČ 25853473 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 319.527,84 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5171     7. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob II.“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínek dle důvodové zprávy
  65/5171     7. 4. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  65/5171     7. 4. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  65/5171     7. 4. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 5. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 5. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5172     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele vysokotlakého čističe včetně příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
  65/5172     7. 4. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. D & V technika s.r.o. se sídlem: Bohumínská 168/87, Muglinov, 712 00 Ostrava IČ: 41035721
  65/5172     7. 4. 2015
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5173     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele technologie strojní údržby a ostatního vybavení v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
  65/5173     7. 4. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. KASCH - interiér s.r.o. se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava IČ: 26831724 za cenu nejvýše přípustnou 1.815.429 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5174     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele technologie ČOV v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
  65/5174     7. 4. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. DELTA Technologie s.r.o. se sídlem: Praha, Domažlická 1256/1, PSČ 13000 IČ: 27544630 za cenu nejvýše přípustnou 313.200 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5175     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele technologie OOP, oděvů, praní, sušení v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
  65/5175     7. 4. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. ZK Design a.s. se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom IČ: 25864068
  65/5175     7. 4. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. MIELE,spol. s r.o. se sídlem: Brno, Holandská 4, PSČ 63900 IČ: 18829503 za cenu nejvýše přípustnou 288.690 Kč bez DPH
  65/5175     7. 4. 2015
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Výběr dodavatele technologie OOP, oděvů, praní, sušení v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5176     7. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Verifikace (ověření) zavedeného systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a validace (schválení) environmentálního prohlášení“
  65/5176     7. 4. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Verifikace (ověření) zavedeného systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a validace (schválení) environmentálního prohlášení“, poř. č. veřejné zakázky 51/2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5177     7. 4. 2015
1. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávek organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, vůči **********, v celkové výši 18.925,-- Kč
  65/5177     7. 4. 2015
2. souhlasí

s jednorázovým odepsáním pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení ve výši 18.925,-- Kč do nákladů organizace Muzea Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3301 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2011 (č. usnesení)
  65/5178     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o změnu charakteru poskytnutého příspěvku na projekt „Vybavení expozic v novém vstupním objektu v Archeoparku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5178     7. 4. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, účelově určeného na projekt „Vybavení expozic v novém vstupním objektu v Archeoparku“ o částku 282.700,-- Kč
  65/5178     7. 4. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel “účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, ve výši 282.700,-- Kč, účelově určený na realizaci projektu "Vybavení expozic a keramické dílny v novém vstupním objektu v Archeoparku"
  65/5178     7. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 282,7 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 282,7 tis. Kč
  65/5178     7. 4. 2015
5. souhlasí

s prodloužením termínu realizace akce stavby „Český Těšín - Těšínské divadlo – přípojka kanalizace“ Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací, IČ 00100536, a to na pozemcích parc. č. 1685/1 a 3284/1 v k. ú. Český Těšín, které jsou ve vlastnictví města Český Těšín, IČ 00297437, do 31. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  65/5179     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, o udělení souhlasu s realizací akce „Izolace sklepních prostor“ v objektu organizace Fontána, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5179     7. 4. 2015
2. souhlasí

s realizací akce „Izolace sklepních prostor“ v objektu organizace Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, v maximální výši 1.207 tis. Kč s DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5180     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, se sídlem Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, o udělení souhlasu s přijetím dědictví do vlastnictví organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5180     7. 4. 2015
2. souhlasí

s nabytím majetku potřebného k výkonu činnosti do vlastnictví organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, se sídlem Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, děděním, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5181     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Kulturárium, o. s., IČ 22850554, o finanční podporu projektu „Repríza festivalu Tanec a handicap v Ostravě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5181     7. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 spolku Kulturárium, o. s., IČ 22850554, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Repríza festivalu Tanec a handicap v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  65/5181     7. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít se spolkem Kulturárium, o. s., IČ 22850554, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  65/5181     7. 4. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč
  65/5181     7. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5182     7. 4. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 296.955,26 Kč na financování projektu „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  65/5182     7. 4. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 296.955,26 Kč, s účelovým určením na projekt „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  65/5182     7. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 296.956 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 296.956 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5183     7. 4. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  65/5183     7. 4. 2015
2. stanoví

u usnesení č. 58/4611 bod 5) ze dne 18. 12. 2014 termín další kontroly plnění na květen 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  65/5184     7. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 7. 5. 2015
  65/5184     7. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5185     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava ze dne 10. 1. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5185     7. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Fakultní nemocnici Ostrava, IČ 00843989, ve výši 10.000,-- Kč na úhradu části nákladů na pořádání akce „5. Trilaterální sympozium s tématem Medicína katastrof“, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  65/5185     7. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Fakultní nemocnicí Ostrava, IČ 00843989, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s termínem použití v období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  65/5185     7. 4. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015
  65/5185     7. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5089 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5186     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 4. 2. 2015 do 19. 3. 2015, dle předloženého materiálu
  65/5186     7. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5187     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyslat Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Opole) dne 22. 4. 2015 za účelem účasti na mezinárodním turistickém veletrhu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  65/5187     7. 4. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora
  65/5187     7. 4. 2015
3. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty ze Slovenské republiky (Bratislava) Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, uskutečněnou ve dnech 18. 3. 2015 a uvedenou v předloženém materiálu
  65/5187     7. 4. 2015
4. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty z Polské republiky (Wisla) Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, Ing. Petra Stani, člena komise pro zemědělství a venkov a RSDr. Hlawiczky Tadeáše, předsedy komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, uskutečněnou dne 19. 3. 2015 a uvedenou v předloženém materiálu
  65/5187     7. 4. 2015
5. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty z Francouzské republiky (Cannes) Miroslava Nováka, hejtmana kraje, Martina Sikory, náměstka hejtmana kraje a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, uskutečněnou ve dnech 9. – 12. (13.) 3. 2015 a uvedenou v předloženém materiálu
  65/5187     7. 4. 2015
6. rozhodla

vyslat Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Španělského království (Barcelona) ve dnech 20. – 21. 4. 2015 za účelem účasti na slavnostním předávaní ocenění EMAS AWARDS a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  65/5187     7. 4. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 6) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík
  65/5187     7. 4. 2015
8. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, a RSDr. Tadeáše Hlawiczku, předsedu komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Vologda) ve dnech 6. – 9. 5. 2015 za účelem účasti na oslavách konce 2. světové války a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  65/5187     7. 4. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje a předsedovi komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 8) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň RSDr. Tadeáš Hlawiczka

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5188     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Ostravského ruského domu ze dne 25. 2. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5188     7. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravskému ruskému domu, IČ 27023672, na úhradu nákladů spojených s nájmem nebytových prostor na adrese Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava a za účelem pronájmu prostor pro uspořádání koncertních vystoupení ve výši 55 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  65/5188     7. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Ostravským ruským domem, IČ 27023672, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  65/5188     7. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 55 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 55 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5090 ze dne 24. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5189     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádosti: a) SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, doručenou dne 3. 3. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Osoblažského cechu, o.p.s., ze dne 23. 2. 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu c) Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, ze dne 11. 1. 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  65/5189     7. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, IČ 64989992, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním oslav 125. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh ve výši 50 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu a uzavřít se SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, IČ 64989992, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) Osoblažskému cechu, o.p.s., IČ 01937324, k úhradě uznatelných nákladů projektu „Projektový manažer – krok k úspěšnému rozvoji Osoblažska“ ve výši 150 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a uzavřít s Osoblažským cechem, o.p.s., IČ 01937324, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, IČ 02307651, na úhradu nákladů na provozní činnosti ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a uzavřít s Klastrem sociálních inovací a podniků - SINEC, IČ 02307651, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  65/5189     7. 4. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč
  65/5189     7. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč
  65/5189     7. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 150 tis. Kč
  65/5189     7. 4. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč
  65/5189     7. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1 tis. Kč pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 30 tis. Kč Celkem o 31 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 30 tis. Kč Celkem o 31 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5190     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyslat na zahraniční pracovní cestu do Čínské lidové republiky (Peking, Šanghaj, provincie Jiangsu) Miroslava Nováka, hejtmana kraje, ve dnech 19. – 27. 4. 2015 a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, ve dnech 20. – 27. 4. 2015
  65/5190     7. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zástupce provincie Jiangsu během setkání s hejtmanem kraje panem Miroslavem Novákem dne 22. 4. 2015 a 24. 4. 2015 dle předloženého materiálu
  65/5190     7. 4. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje a členovi rady kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Tomáš Hanzel

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5090 ze dne 24. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5191     7. 4. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 230,5 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 396,5 tis. Kč Celkem 627,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 118,5 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 24,5 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 484,0 tis. Kč Celkem o 627,0 tis. Kč
  65/5191     7. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15 tis. Kč
  65/5191     7. 4. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému“ ve výši 30 tis. Kč
  65/5191     7. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5175 - Pohoštění o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5175 - Pohoštění o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5093 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5192     7. 4. 2015
1. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství: a) Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise předseda konkurzní komise: Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu; členka určená zřizovatelem v případě nepřítomnosti Ing. Hany Havránkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Stanislava Šmídová členové: Ing. Lenka Fojtíková - členka zastupitelstva kraje; členka určená zřizovatelem PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu; členka určená ředitelem krajského úřadu náhradník: PhDr. Libuše Josieková - referent oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu; náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu Mgr. Kateřina Prchalová - ředitelka organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace; odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Mgr. Iveta Galušková - školní inspektorka České školní inspekce PaedDr. Iva Mrkvicová - pedagogický pracovník školy RSDr. Ivana Kalousková - členka školské rady náhradník: MUDr. Eva Havlíková - náhradník členky školské rady b) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise předseda konkurzní komise: PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu; člen určený zřizovatelem v případě nepřítomnosti PaedDr. Libora Lenča na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise Ing. Šárka Kadlecová členové: Ing. Jitka Hanusová - členka zastupitelstva kraje; členka určená zřizovatelem Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu; členka určená ředitelem krajského úřadu náhradník: Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu; náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu Mgr. Jaroslav Knopp - ředitel organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace; odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství PhDr. Pavel Grenar - ředitel Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce Bedřich Štencel - pedagogický pracovník školy Karel Hon - člen školské rady náhradník: Ing. Jan Urbiš, MBA - náhradník člena školské rady
  65/5192     7. 4. 2015
2. odvolává

Kamena Tasheva, pedagogického pracovníka, z funkce člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
  65/5192     7. 4. 2015
3. jmenuje

Terezu Královou, pedagogického pracovníka, členkou konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4675 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  65/5193     7. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 00590/2015/ŠMS se společností AutoCont CZ a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 47676795, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5194     7. 4. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava střechy na učebním pavilonu 1 Základní školy, Bruntál, Rýmařovská 15“, na nemovité věci kraje, a to v budově č. 769, část obce Bruntál, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1839, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, předaném k hospodaření organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČ 60802669, dle předloženého materiálu
  65/5194     7. 4. 2015
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy - rozšíření stávající jídelny, úprava vnitřních prostor objektu školy ul. Tyršova“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, která je součást pozemku parc. č. 1328, v k. ú. a obci Český Těšín, předaném k hospodaření organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, dle předloženého materiálu
  65/5194     7. 4. 2015
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy a udržovací práce sportovní haly“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 2689, část obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1041/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00602132, dle předloženého materiálu
  65/5194     7. 4. 2015
4. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Obnova části oplocení v úseku s kovovým litinovým plotem v areálu zámku Velké Heraltice“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje a je na pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha a 279 trvalý travní porost v k. ú. Velké Heraltice, obec Velké Heraltice, předaném k hospodaření organizaci Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, dle předloženého materiálu
  65/5194     7. 4. 2015
5. rozhodla

udělit řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, plnou moc k zastupování Moravskoslezského kraje při podání žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu obnovy kulturních památek z rozpočtu Ministerstva kultury a při zajišťování a realizaci akce dle bodu 4) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5195     7. 4. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v oblasti školství na: a) rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 ve výši 1.764.698 Kč b) individuální projekt prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 1.051.707,08 Kč c) rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 12.581.500 Kč dle předloženého materiálu
  65/5195     7. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.764.698 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3145 - Internáty pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 295.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.221.880 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 10.893 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.815 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 475.647 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 27.231 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 27.232 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 295.000 Kč Celkem 2.059.698 Kč
  65/5195     7. 4. 2015
3. rozhodla

poskytnut a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  65/5195     7. 4. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  65/5195     7. 4. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ 69987181, ve výši 10.893 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014“
  65/5195     7. 4. 2015
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014“ organizaci Obchodní akademie Karviná, s.r.o., IČ 46580336, ve výši 1.815 Kč
  65/5195     7. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.051.709 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.051.709 Kč
  65/5195     7. 4. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, IČ 60337320, s účelovým určením na projekt „Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů“ o částku 1.051.707,08 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0028)
  65/5195     7. 4. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 12.581.500 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.581.500 Kč
  65/5195     7. 4. 2015
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace zřízené krajem: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 11.556.600 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 1.024.900 Kč
  65/5195     7. 4. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 11.556.600 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 1.024.900 Kč
  65/5195     7. 4. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 24.620 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 24.620 Kč
  65/5195     7. 4. 2015
13. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, IČ 47813504, ve výši 50 tis. Kč na nákup klavírního křídla dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/3983 ze dne 11. 9. 2014 č. 61/4779 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  65/5196     7. 4. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  65/5196     7. 4. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01525, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, včetně dodatku

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 12/1018 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5197     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 3, 5, 7, 9, 11 předloženého materiálu
  65/5197     7. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky příjemcům: a) Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 183.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 b) Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 71.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 c) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 43.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 d) Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 40.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 e) Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČ 72071397, ve výši 81.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 finanční prostředky jsou určeny na stravování, jízdné, všeobecný materiál, věcné odměny, nájemné, tisk, poštovné, telefonní poplatky, ostatní služby a ostatní osobní náklady spojené s provedením činnosti
  65/5197     7. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu d) Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu e) Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  65/5197     7. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 102,85 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 32,03 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 52,97 tis. Kč na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 17,85 tis. Kč Celkem 102,85 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  65/5198     7. 4. 2015
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5199     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

investiční záměr organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace na nestavební akci s názvem „Nemocnice Havířov - pořízení zdravotnické techniky“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5199     7. 4. 2015
2. zmocňuje

ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a) k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice Havířov - pořízení zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212 b) jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 – S09160 a investičního záměru c) k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu
  65/5199     7. 4. 2015
3. souhlasí

s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice Havířov - pořízení zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj
  65/5199     7. 4. 2015
4. ukládá

řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896 využívat majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu budou použity prostředky státního rozpočtu a bude svěřen do užívání příspěvkové organizaci, výhradně k účelu, určenému v investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: ihned po pořízení (obnově) majetku
  65/5199     7. 4. 2015
5. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice Havířov - pořízení zdravotnické techniky“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  65/5199     7. 4. 2015
6. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896 jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 5) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví
  65/5199     7. 4. 2015
7. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896 předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice Havířov - pořízení zdravotnické techniky“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: 30. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5200     7. 4. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 58/4611 ze dne 18. 12. 2014
  65/5200     7. 4. 2015
2. bere na vědomí

investiční záměr organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace na nestavební akci „Pořízení počítačového tomografu (CT)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5200     7. 4. 2015
3. zmocňuje

ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná IČ 00844853, a) k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Pořízení počítačového tomografu (CT)“ z podprogramu 235212 b) jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace obou akcí v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičních záměrů, c) k realizaci veškerých úkonů spojených s oběma akcemi, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu
  65/5200     7. 4. 2015
4. souhlasí

s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Pořízení počítačového tomografu (CT)“ bude Moravskoslezský kraj
  65/5200     7. 4. 2015
5. ukládá

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná IČ 00844853, využívat majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu budou použity prostředky státního rozpočtu a bude svěřen do užívání příspěvkové organizaci, výhradně k účelu určenému v investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: ihned po pořízení (obnově) majetku
  65/5200     7. 4. 2015
6. souhlasí

s úhradou části kupní ceny z vlastních zdrojů formou splátkového kalendáře, dle předloženého materiálu, za předpokladu schválení dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR
  65/5200     7. 4. 2015
7. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Pořízení počítačového tomografu (CT)“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  65/5200     7. 4. 2015
8. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná IČ 00844853 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 7) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Mgr. Martu Gužíkovou, odbor zdravotnictví Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví
  65/5200     7. 4. 2015
9. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pořízení počítačového tomografu (CT)“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: 30. 4. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5201     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

investiční záměry organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, na nestavební akce „Obnova lůžek oddělení intenzivní péče Nemocnice Třinec, p. o.“ a „Upgrade systému PACS – Nemocnice Třinec, p. o.“, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  65/5201     7. 4. 2015
2. zmocňuje

ředitele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 a) k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akce „Obnova lůžek oddělení intenzivní péče Nemocnice Třinec, p. o.“ z podprogramu 235212 a „Upgrade systému PACS – Nemocnice Třinec, p. o.“ z podprogramu 235211 b) jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace obou akcí v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičních záměrů, c) k realizaci veškerých úkonů spojených s oběma akcemi, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu
  65/5201     7. 4. 2015
3. souhlasí

s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akce „Obnova lůžek oddělení intenzivní péče Nemocnice Třinec, p. o.“ a „Upgrade systému PACS – Nemocnice Třinec, p. o.“ bude Moravskoslezský kraj
  65/5201     7. 4. 2015
4. ukládá

řediteli Nemocnice Třinec, p. o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 využívat majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu budou použity prostředky státního rozpočtu a bude svěřen do užívání příspěvkové organizaci, výhradně k účelu určenému v investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal Termín: ihned po pořízení (obnově) majetku
  65/5201     7. 4. 2015
5. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek na akce s názvem „Obnova lůžek oddělení intenzivní péče Nemocnice Třinec, p. o.“ a „Upgrade systému PACS – Nemocnice Třinec, p. o.“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  65/5201     7. 4. 2015
6. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 5) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví
  65/5201     7. 4. 2015
7. ukládá

řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akce s názvem „Obnova lůžek oddělení intenzivní péče Nemocnice Třinec, p. o.“ a „Upgrade systému PACS – Nemocnice Třinec, p. o.“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal Termín: 30. 4. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5202     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

investiční záměry organizace Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, na nestavební akce „Obnova přístrojové zdravotnické techniky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.“ a „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – přístrojové vybavení endoskopie“, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  65/5202     7. 4. 2015
2. zmocňuje

ředitele Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 a) k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akce „Obnova přístrojové zdravotnické techniky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.“ a „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – přístrojové vybavení endoskopie“ z podprogramu 235212, dle předloženého materiálu b) jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace obou akcí v systému EDS S 09110– S09160 a investičních záměrů, c) k realizaci veškerých úkonů spojených s oběma akcemi, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu
  65/5202     7. 4. 2015
3. souhlasí

s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akce „Obnova přístrojové zdravotnické techniky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.“ a „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – přístrojové vybavení endoskopie“ bude Moravskoslezský kraj
  65/5202     7. 4. 2015
4. ukládá

řediteli Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 využívat majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu budou použity prostředky státního rozpočtu a bude svěřen do užívání příspěvkové organizaci, výhradně k účelu, určenému v investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal Termín: ihned po pořízení (obnově) majetku
  65/5202     7. 4. 2015
5. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek na akce s názvem „Obnova přístrojové zdravotnické techniky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.“ a „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – přístrojové vybavení endoskopie“ organizací Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  65/5202     7. 4. 2015
6. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 7) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví
  65/5202     7. 4. 2015
7. ukládá

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akce s názvem „Obnova přístrojové zdravotnické techniky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.“ a „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – přístrojové vybavení endoskopie“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal Termín: 30. 4. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5203     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku "Pomoc psům Novojičínsko“ ze dne 17. 2. 2015 ve věci poskytnutí dotace na provoz tohoto spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5203     7. 4. 2015
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje spolku "Pomoc psům Novojičínsko“, IČ 01494538, určenou na provoz tohoto spolku v roce 2015, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1128 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5204     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

dopis Českých drah, a.s. ze dne 3. 3. 2015, který obsahuje návrhu dodatku č. 24 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5204     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 24 ke smlouvě číslo 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5205     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

a) informaci o výsledku hospodaření za rok 2014, b) informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2014, vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  65/5205     7. 4. 2015
2. schvaluje

a) zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2014, b) příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 4.526.406,28 Kč, vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  65/5205     7. 4. 2015
3. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  65/5205     7. 4. 2015
4. schvaluje

účetní závěrku za rok 2014 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5206     7. 4. 2015
1. stanoví

závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši 128.319.000,-- Kč organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5207     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

návrh na zajištění pokračování zvýšené četnosti čištění vybraných silnic od polétavého prachu PM10 na vybraných průtazích měst, dle předloženého materiálu
  65/5207     7. 4. 2015
2. souhlasí

se zajištěním pokračování zvýšené četnosti čištění vybraných komunikací od polétavého prachu PM10 na vybraných průtazích měst, dle předloženého materiálu
  65/5207     7. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 8.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.000 tis. Kč
  65/5207     7. 4. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 8.000.000,-- Kč
  65/5207     7. 4. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – drážní doprava“, ve výši 8.000.000,-- Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5208     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná ze dne 11. 2. 2015 ve věci poskytnutí dotace na pořádání mezinárodní krajské výstavy Život na zahradě, včetně mezinárodní soutěže dětí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5208     7. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČ 00433918, v maximální výši 100.000,-- Kč určenou na pořádání mezinárodní krajské výstavy Život na zahradě, včetně mezinárodní soutěže dětí, konané v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2015 do dne 30. 9. 2015 a uhrazených do dne 30. 10. 2015 včetně
  65/5208     7. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČ 00433918, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  65/5208     7. 4. 2015
4. bere na vědomí

žádost spolku Moravský lesnický klastr, o. s. ze dne 24. 2. 2015 ve věci poskytnutí dotace na pořádání lesnických vzdělávacích a kulturních akcí v ostravském Bělském lese v roce 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  65/5208     7. 4. 2015
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravský lesnický klastr, o. s., IČ 22858351, v maximální výši 100.000,-- Kč určenou na pořádání lesnických vzdělávacích a kulturních akcí v ostravském Bělském lese v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2015 do dne 31. 10. 2015 a uhrazených do dne 16. 11. 2015 včetně
  65/5208     7. 4. 2015
6. rozhodla

uzavřít se spolkem Moravský lesnický klastr, o. s., IČ 22858351, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  65/5208     7. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100,00 tis. Kč na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5209     7. 4. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 850 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000 tis. Kč a zvyšuje běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/846 ze dne 2. 4. 2013 č. 14/1004 ze dne 30. 4. 2013 č. 46/3501 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  65/5210     7. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a. s., IČ 45274649, smlouvu o podnájmu elektromobilu v rámci projektu E-mobility dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5210     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a. s., IČ 45274649, smlouvu o poskytnutí služby Elektromobilita dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1280 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  65/5211     7. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 57.151.331,43 Kč na financování projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světlotechnika“, registrační číslo CZ.1.10/1.2.00/06.01540, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  65/5211     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světlotechnika“, registrační číslo CZ.1.10/1.2.00/06.01540, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2661 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/952 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  65/5212     7. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ realizovanému v rámci Operačního programu Doprava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  65/5213     7. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 14.502.413,70 Kč na financování projektu „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20172, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004192
  65/5213     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172883, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 34/2599 ze dne 28. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  65/5214     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost o schválení podstatných změn v grantových projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  65/5214     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00275/2012/RRC s příjemcem finanční podpory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ 61989100, týkající se výjimky z postupů 5. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5215     7. 4. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 12.906,69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 70,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 25,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 17,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,30 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,30 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 500,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11.594,49 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 200,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 419,87 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 393,10 tis. Kč Celkem 13.326,56 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 249,59 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 170,28 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 1.132.417,52 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  65/5215     7. 4. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 184.433 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  65/5215     7. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.502,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 602,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 178,55 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 64,28 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.530,41 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,03 tis. Kč Celkem 2.502,45 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 407,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 15,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč pol. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí o 387,55 tis. Kč Celkem 407,75 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 24,15 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 46,26 tis. Kč Celkem 70,41 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 24,15 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 46,26 tis. Kč Celkem 70,41 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 772,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 644,84 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 127,68 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 663,00 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.144,94 tis. Kč Celkem 1.807,94 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 663,00 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.144,94 tis. Kč Celkem 1.807,94 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 21,80 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,17 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,36 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,17 tis. Kč Celkem 50,00 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 69,71 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 69,71 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 21,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 21,34 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152 o částku 10.413 Kč, b) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985 o částku 10.919 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  65/5215     7. 4. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.186,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 41,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 12,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 13,34 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 552,63 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 552,63 tis. Kč Celkem 1.186,00 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 100,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,41 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 345,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 345,00 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 12,00 tis. Kč
  65/5215     7. 4. 2015
18. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 274,76 tis. Kč z 257.504,37 tis. Kč na 257.779,13 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4441 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1057 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5216     7. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01235, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1110 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/452 ze dne 19. 6. 2013 (č. usnesení)
  65/5217     7. 4. 2015
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07845, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  65/5218     7. 4. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ ve výši 30.000 Kč
  65/5218     7. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30 tis. Kč
  65/5218     7. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 61/4783 ze dne 5. 3. 2015 č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013 č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1150 ze dne 5. 3. 2015 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  65/5219     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  65/5219     7. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 1.730.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídicích systémů na VSPŠG “, tj. v celkové výši 1.557.000 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídicích systémů na VSPŠG “ dle předloženého materiálu
  65/5219     7. 4. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu THeatr ludem, IČ 27002144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  65/5219     7. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu THeatr ludem, IČ 27002144, na projekt „Loutka jako nástroj vzdělávání. Vzdělávací semináře pro pedagogy a pedagogické pracovníky mateřských škol a na I. stupni ZŠ v Ostravě a Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  65/5219     7. 4. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  65/5220     7. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 8.148.992,02 Kč na financování projektu "Přírodovědné laboratoře v gymnáziích", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01725 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  65/5220     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Přírodovědné laboratoře v gymnáziích" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/351 ze dne 24. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  65/5221     7. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 výši financování z „10.000.000 Kč“ na „11.200.000 Kč“ 2) 65/5221 s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.200 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 1.200 tis. Kč
  65/5221     7. 4. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5222     7. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady 193.052.500 Kč a s předpokládanou dobou realizace v roce 2015
  65/5222     7. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2015 - 2016 ve výši 193.052.500 Kč
  65/5222     7. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2015
  65/5222     7. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena jen v případě vykázání dostatečné úspory v tomto programu a rozsah fyzické realizace bude přizpůsoben výši této úspory
  65/5222     7. 4. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s předfinancováním vlastního podílu projektu ze stávajícího úvěrového rámce od České spořitelny, a. s. a podílu z evropských finančních zdrojů z připravovaného úvěrového rámce pro léta 2015 – 2020, o jehož zahájení formou otevřeného zadávacího řízení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 64/5054 ze dne 24. 3. 2015
  65/5222     7. 4. 2015
6. rozhodla

v souladu s čl. 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na nákup dopravních automobilů pro JPO, plánovanou pro rok 2015, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu
  65/5222     7. 4. 2015
7. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ do příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení za předpokladu, že zastupitelstvo kraje schválí zahájení přípravy a rozhodne o profinancování a kofinancování projektu
  65/5222     7. 4. 2015
8. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, k projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“
  65/5222     7. 4. 2015
9. rozhodla

požádat obce uvedené v příloze č. 1 o poskytnutí investiční dotace na financování vlastního podílu žadatele ve výši 15% výdajů projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“, dle počtu dopravních automobilů, které dané obci budou svěřeny do užívání
  65/5222     7. 4. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 28.912,88 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 28.912,88 tis. Kč
  65/5222     7. 4. 2015
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 č. 40/3032 ze dne 8. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  65/5223     7. 4. 2015
1. rozhodla

vyjmout most ev. č. 46428-2 přes trať ČD u obce Nová Horka, který je součástí stavby „Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka – Kunín“ z projektu „Silnice 2014 – III. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu
  65/5223     7. 4. 2015
2. rozhodla

vyjmout most ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnově, který je součástí stavby „Silnice II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující silnice II/459“ z projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/ 4224 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  65/5224     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ dle předloženého materiálu
  65/5224     7. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 1.500.000,- Kč vč. DPH v rámci stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 27/ 2037 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  65/5225     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě změny způsobu nabytí účinnosti smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“ dle předloženého materiálu
  65/5225     7. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4681 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  65/5226     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ dle předloženého materiálu
  65/5226     7. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 67.186,-- Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 682.111,-- Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7127 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  65/5227     7. 4. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Ostrava 1921, Gažík, přípojka NNk“ na pozemku parc. č. 1937, ostatní plocha, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  65/5227     7. 4. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1937, ostatní plocha, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní elektrické vedení NN 0,4 kV včetně přípojkové a rozpojovací skříně v části služebného pozemku v rámci stavby „Ostrava 1921, Gažík, přípojka NNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  65/5227     7. 4. 2015
3. rozhodla

o zrušení věcného břemene k části pozemku parc. č. 3258/14, ostatní plocha, k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Karviná, IČ 13644254, spočívajícího v právu umístění sloupu veřejného osvětlení a právu vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství a právu vstupu a vjezdu za účelem provozování, oprav, údržby a odstranění sloupu veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4852-12/2012, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná, pro k. ú. Karviná-město, obec Karviná, na LV. č. 4116 (V-3327/2012-803), zřízeného ve prospěch oprávněného statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČ 00297534; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem výmazu věcného práva v katastru nemovitostí
  65/5227     7. 4. 2015
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Rodinný dům, přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy" na pozemku parc. č. 2535/1, ostatní plocha, k. ú. Bludovice, obec Havířov, dle předloženého materiálu
  65/5227     7. 4. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2535/1, ostatní plocha, k. ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2547/1, orná půda, k. ú. Bludovice, obec Havířov, nyní ve společném jmění manželů **********, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní vodovodní přípojku s vodoměrnou šachtou, provozovat ji a udržovat, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního nákresu, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávnění z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení
  65/5227     7. 4. 2015
6. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken pro účely stavby s vlastníkem nemovitých věcí, **********, v rámci akce „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu
  65/5227     7. 4. 2015
7. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken pro účely stavby s vlastníkem nemovitých věcí, společností HOPL games s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1234, Havířov - Šumbark, IČ 28599195, v rámci akce „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5228     7. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout odmítnout nabídku na úplatný převod pozemku parc. č. 622/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví kraje
  65/5228     7. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 622/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  65/5228     7. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4457 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  65/5229     7. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu ze dne 26. 11. 2014 ev. č. 02856/2014/IM dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/727 bod 2) ze dne 24. 4. 2014 č. 11/909 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/1082 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení
  65/5230     7. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) změnit přílohu č. 5 k materiálu schválenému usneseními zastupitelstva kraje č. 9/727 bod 2) ze dne 24. 4. 2014 a č. 11/909 ze dne 11. 9. 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) doplnit usnesení zastupitelstva kraje č. 9/727 bod 2) ze dne 24. 4. 2014 o podmínky převodu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  65/5230     7. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout doplnit usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1082 ze dne 11. 12. 2014 o podmínky převodu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  65/5230     7. 4. 2015
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 6333/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 4904 m², dle geometrického plánu č. 735-107/2014 ze dne 24. 10. 2014, v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 6333/1, parc. č. 6333/6, parc. č. 6333/7, parc. č. 6333/8, parc. č. 6333/9, parc. č. 6333/10, parc. č. 6333/11, parc. č. 6333/12, parc. č. 6333/13, parc. č. 6333/14, parc. č. 6333/15, parc. č. 6333/16, parc. č. 6333/17, parc. č. 6333/18, parc. č. 6333/19, parc. č. 6333/20, parc. č. 6333/22, parc. č. 6333/23, parc. č. 6333/24, parc. č. 6333/25, parc. č. 6333/26, parc. č. 6333/30, parc. č. 6333/31, parc. č. 6333/32, parc. č. 6333/33, parc. č. 6333/35, parc. č. 6333/36, parc. č. 6333/37, parc. č. 6333/38, parc. č. 6333/46, parc. č. 6333/50, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, nyní ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního nákresu, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínky, že se kraj stane vlastníkem služebného pozemku parc. č. 6333/2; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 6333/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 4904 m², dle geometrického plánu č. 735-107/2014 ze dne 24. 10. 2014, v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, ve prospěch DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739, spočívající v právu umístění, provozování a udržování podzemního vodovodního řadu a kanalizace na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu či kanalizace, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního nákresu, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínky, že se kraj stane vlastníkem služebného pozemku parc. č. 6333/2 v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle bodu 3 písm. a) a b) tohoto usnesení jako součást Darovací smlouvy mezi DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739, jako dárcem a krajem jako obdarovaným, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  65/5230     7. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 6266 o výměře 473 m², zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 6267 o výměře 15.911 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6268/1 o výměře 2.413 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6268/2 o výměře 306 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6288 o výměře 49 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6289 o výměře 253 m², zahrada, pozemek parc. č. 6377 o výměře 1.374 m², vodní plocha, pozemek parc. č. 6378 o výměře 1.460 m², vodní plocha, pozemek parc. č. 6379 o výměře 1.489 m², vodní plocha, pozemek parc. č. 6388 o výměře 961 m², orná půda, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, z vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, za kupní cenu 212 Kč/m², za podmínek dle přílohy č. 7 předloženého materiálu; poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  65/5230     7. 4. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 6267 ostatní plocha, parc. č. 6289 zahrada a parc. č. 6388 orná půda v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást rozvodného tepelného zařízení horkovodního napáječe 2×DN600, jehož součástí bude právo zřídit, mít a udržovat obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti rozvodného tepelného zařízení úpravy, výměny modernizaci nebo zvýšení výkonnosti, nebo odstranění na části služebných pozemků a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s provozem součásti rozvodného tepelného zařízení, v rozsahu dle situačního nákresu, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínky, že se kraj stane vlastníkem služebných pozemků parc. č. 6267, parc. č. 6289 a parc. č. 6388 v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná; povinný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení jako součást Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, jako prodávajícím a krajem jako kupujícím dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  65/5230     7. 4. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1), 2) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3772 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  65/5231     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Gymnázia v Ostravě – Zábřehu na ul. Volgogradská“ dle předloženého materiálu
  65/5231     7. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 370.923,24 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 323.223,91 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Gymnázia v Ostravě – Zábřehu na ul. Volgogradská“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3660 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  65/5232     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Stavební úpravy – zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“ dle předloženého materiálu
  65/5232     7. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 658.687,81 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 602.707,29 Kč vč. DPH v rámci stavby „Stavební úpravy – zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2812 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  65/5233     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, a to u stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ dle předloženého materiálu
  65/5233     7. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 209.300 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 135.700 Kč vč. DPH v rámci stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3739 ze dne 5. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/975 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  65/5234     7. 4. 2015
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 49/3739 ze dne 5. 8. 2014 bod 2 text: „…část pozemku parc. č. 168/44 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 831-147/2014 ze dne 25. 6. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 168/55 ostatní plocha o výměře 690 m²…“, za text: „…část pozemku parc. č. 168/44 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 831-147/2014 ze dne 16. 7. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 168/65 ostatní plocha o výměře 690 m²…““
  65/5234     7. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 11/975 bod 9) ze dne 11. 9. 2014
  65/5234     7. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 168/44 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 831-147/2014 ze dne 16. 7. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 168/65 ostatní plocha o výměře 690 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, Městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava – Nová Ves, IČ 00845451, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  65/5234     7. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  65/5235     7. 4. 2015
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  65/5235     7. 4. 2015
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nového přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  65/5235     7. 4. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/2151 ze dne 30. 11. 2009 (č. usnesení)
  65/5236     7. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění zařízení č. 00353/2005/HOSP ze dne 2. 5. 2005 dle přílohy č. 5 materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/5046 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  65/5237     7. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít kupní smlouvy na část movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu se subjektem Zdeněk Nehudek, se sídlem Patrice Lumumby 2245/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 18969925, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/2151 ze dne 30. 11. 2009 č. 25/1895 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  65/5238     7. 4. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 42/2151 ze dne 30. 11. 2009 a písm. d) a e) v bodě 4 usnesení rady kraje č. 25/1895 ze dne 19. 9. 2013
  65/5238     7. 4. 2015
2. svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce v souvislosti s činností krajského úřadu a orgánů kraje odboru investičnímu a majetkovému krajského úřadu
  65/5238     7. 4. 2015
3. ukládá

krajskému úřadu při zabezpečování hospodaření podle schváleného rozpočtu kraje rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvám vyvolaným změnou zákonné sazby DPH a zmocňuje ředitele krajského úřadu podpisem těchto dodatků

  frame-scrollup