Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 6. 2019


  Rada kraje

  65/5851                         25. 6. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 25. 6. 2019


   Rada kraje

   65/5852                         25. 6. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 64. schůze rady kraje, konané dne 11. 6. 2019

   65/5852                         25. 6. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 65. schůze rady kraje, konané dne 25. 6. 2019:

   -        MUDr. Martina Gebauera

   -        Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    65/5853                         25. 6. 2019
    1. schvaluje

    řádnou účetní závěrku společnosti Moravskoslezské Investice a  Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    65/5853                         25. 6. 2019
    2. rozhodla

    o rozdělení zisku společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    65/5853                         25. 6. 2019
    3. schvaluje

    výroční zprávu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    65/5853                         25. 6. 2019
    4. schvaluje

    zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Moravskoslezské Investice a  Development,   a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    65/5853                         25. 6. 2019
    5. schvaluje

    zprávu o majetku společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    65/5853                         25. 6. 2019
    6. bere na vědomí

    zprávu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    65/5853                         25. 6. 2019
    7. bere na vědomí

    zápis z jednání správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a  Development,   a.   s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    65/5853                         25. 6. 2019
    8. bere na vědomí

    stanovisko auditora k účetní závěrce společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     65/5854                         25. 6. 2019
     1. rozhodla

     o odměně pro statutárního ředitele Ing. Tomáše Kolárika společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     65/5854                         25. 6. 2019
     2. rozhodla

     o odměně pro členy správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      65/5855                         25. 6. 2019
      1. schvaluje

      řádnou účetní závěrku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832,
      za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      65/5855                         25. 6. 2019
      2. bere na vědomí

      zápis z jednání dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  IČO 02995832, ze dne 3. 6. 2019, o přezkoumání účetní závěrky, včetně návrhu dozorčí rady této společnosti zaúčtovat provozní zisk za rok 2018 ve výši 294 tis. Kč na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      65/5855                         25. 6. 2019
      3. rozhodla

      o zaúčtování provozního zisku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  IČO 02995832, za rok 2018 ve výši 294 tis. Kč na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

      65/5855                         25. 6. 2019
      4. bere na vědomí

      zprávu dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism s r.o., IČO 02995832, o její činnosti za rok 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

      65/5855                         25. 6. 2019
      5. bere na vědomí

      zprávu o vztazích společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 63/5686 ze dne 28. 5. 2019

       č. 64/5817 ze dne 11. 6. 2019

       65/5856                         25. 6. 2019
       1. jmenuje

       s účinností od 1. 8. 2019 včetně

       Ing. Norberta Schellonga, MPH, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896

       65/5856                         25. 6. 2019
       2. stanoví

       s účinností od 1. 8. 2019 včetně

       plat Ing. Norbertu Schellongovi, MPH, řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

       65/5856                         25. 6. 2019
       3. jmenuje

       s účinností od 1. 7. 2019 včetně

       MUDr. Martina Sedláčka, MBAce, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, a to na dobu určitou, do 31. 7. 2019

       65/5856                         25. 6. 2019
       4. stanoví

       s účinností od 1. 7. 2019 včetně

       plat MUDr. Martinu Sedláčkovi, MBAce, řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu, a to na dobu určitou, do 31. 7. 2019


        Rada kraje

        65/5857                         25. 6. 2019
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje Bezpečný úřad 2019 a Bezpečná škola 2019“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        65/5857                         25. 6. 2019
        2. prohlašuje

        že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje Bezpečný úřad 2019 a Bezpečná škola 2019“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        65/5857                         25. 6. 2019
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje Bezpečný úřad 2019 a Bezpečná škola 2019“, a to:

        členové:
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        65/5857                         25. 6. 2019
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje Bezpečný úřad 2019 a Bezpečná škola 2019“, a to:

        členové:
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje
        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:
        Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
        Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
        Ing. Veronika Kantorová, útvar podpory řízení
        Ing. Pavel Žák, útvar podpory řízení
        Mgr. Andrea Matějková, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         65/5858                         25. 6. 2019
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

         65/5858                         25. 6. 2019
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         65/5858                         25. 6. 2019
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““, a to:

         členové:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         65/5858                         25. 6. 2019
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““, a to:

         členové:
         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
         Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:
         Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
         JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový
         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
         Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
         Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
         Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový
         Ing. Simona Kamrádová, odbor investiční a majetkový
         Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
         Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 59/5254 ze dne 26.3.2019

          65/5859                         25. 6. 2019
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
          § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“ účastníka:

          Beskydská stavební, a.s.
          Frýdecká 225, 739 61 Třinec – Staré Město
          IČO: 28618891

          za cenu nejvýše přípustnou 25.490.245,93 Kč bez DPH


           Rada kraje

           65/5860                         25. 6. 2019
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

           65/5860                         25. 6. 2019
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           65/5860                         25. 6. 2019
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, a to:

           členové:
           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:
           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Mgr. Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           65/5860                         25. 6. 2019
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, a to:

           členové:
           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
           Ing. arch. Beata Vinklárková, odbor územního plánování a stavebního řádu
           Ing. Ervín Severa, odbor územního plánování a stavebního řádu
           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
           Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje

           náhradníci:

           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
           Ing. arch. Dagmar Saktorová, odbor územního plánování a stavebního řádu
           Mgr. Martina Pavelková, odbor územního plánování a stavebního řádu
           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
           PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje
           Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
           Mgr. Jakub Vrkoč, odbor územního plánování a stavebního řádu
           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
           Ing. Pavlína Sniegoňová, odbor územního plánování a stavebního řádu
           RNDr. Ing. Alois Slovák, architekt ICT
           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 56/4973 ze dne 12.2.2019

            65/5861                         25. 6. 2019
            1. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
            § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D – Nový domov Karviná II“ účastníka:

            Beskydská stavební, a.s.
            Frýdecká 225, 739 61 Třinec – Staré Město
            IČO: 28618891

            za cenu nejvýše přípustnou 47.890.343,48 Kč bez DPH


             Rada kraje

             65/5862                         25. 6. 2019
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna stávajícího vnitřního osvětlení za LED, výměna svítidel na plášti budov a svítidel na sloupech veřejného osvětlení II. etapa“

             65/5862                         25. 6. 2019
             2. rozhodla

             zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Výměna stávajícího vnitřního osvětlení za LED, výměna svítidel na plášti budov a svítidel na sloupech veřejného osvětlení II. etapa“, dle předloženého materiálu


              Rada kraje

              65/5863                         25. 6. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka a výměna vybraných komponentů energocentra Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“

              65/5863                         25. 6. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              Zeppelin CZ s.r.o.
              se sídlem: Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 25170
              IČO: 18627226

              za cenu nejvýše přípustnou 578.461,60 Kč bez DPH


               Rada kraje

               65/5864                         25. 6. 2019
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Sanace svahu v Novém Jičíně“

               65/5864                         25. 6. 2019
               2. rozhodla

               vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

               COLAS CZ, a.s.
               Se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000
               IČO: 26177005

               za cenu nejvýše přípustnou 5.146.065,69 Kč bez DPH


                Rada kraje

                65/5865                         25. 6. 2019
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení PD - rekonstrukce elektroinstalace – Slezské gymnázium, Opava II“

                65/5865                         25. 6. 2019
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                TECHNICO Opava s.r.o.
                se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava
                IČO: 25849204

                za nejvýše přípustnou cenu 761 800 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 65/5866                         25. 6. 2019
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vytvoření a technické zabezpečení e-learningových kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK““

                 65/5866                         25. 6. 2019
                 2. rozhodla

                 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Vytvoření a technické zabezpečení e-learningových kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK““, poř. č. 52/2019


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 62/5526 ze dne 14.5.2019

                  65/5867                         25. 6. 2019
                  1. rozhodla

                  vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup 3 ks osobních vozidel na CNG“ účastníky:

                  Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
                  se sídlem Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6
                  IČO: 63073188

                  PV - AUTO spol. s r.o.
                  se sídlem Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov
                  IČO: 25336711


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                   65/5868                         25. 6. 2019
                   1. bere na vědomí

                   žádost o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Andrea Mlčochová, IČO 66722411, ve výši 200.000 Kč na projekt Obnova venkova a podpora tradičních řemesel dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   65/5868                         25. 6. 2019
                   2. rozhodla

                   poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Andrea Mlčochová, IČO 66722411, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt Obnova venkova a podpora tradičních řemesel, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 9. 9. 2019

                   65/5868                         25. 6. 2019
                   3. rozhodla

                   uzavřít se subjektem Andrea Mlčochová, IČO 66722411, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   65/5868                         25. 6. 2019
                   4. rozhodla

                   zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví cestovního ruchu“

                   65/5868                         25. 6. 2019
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 6113 -

                   Zastupitelstva krajů

                   pol. 5901 -

                   Nespecifikované rezervy

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol.  5212 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                   o

                   200 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 63/5615 ze dne 28.5.2019

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                    65/5869                         25. 6. 2019
                    1. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 2141 -

                    Vnitřní obchod

                    pol.  5137 -

                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                    o

                    100 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 2141 -

                    Vnitřní obchod

                    pol.  5139 -

                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                    o

                    100 tis. Kč

                    65/5869                         25. 6. 2019
                    2. rozhodla

                    snížit finanční prostředky o 32,39 tis. Kč účelově určené na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

                    65/5869                         25. 6. 2019
                    3. rozhodla

                    zvýšit finanční prostředky o 32,39 tis. Kč v odvětví sociálních věcí účelově určené na akci „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví sociálních věcí – příspěvkové organizace kraje“

                    65/5869                         25. 6. 2019
                    4. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 2141 -

                    Vnitřní obchod

                    pol.  5139 -

                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                    o

                    32,39 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 4377 -

                    Sociálně terapeutické dílny

                    pol.  5331 -

                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    32,39 tis. Kč

                    65/5869                         25. 6. 2019
                    5. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Harmonie příspěvková organizace, IČO 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 32.390 Kč účelově určený na „Zajištění provozu sociálně terapeutické dílny“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                    65/5869                         25. 6. 2019
                    6. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 6113 -

                    Zastupitelstva krajů

                    pol.  5139 -

                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                    o

                    40 tis. Kč

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    20 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    60 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 6113 -

                    Zastupitelstva krajů

                    pol.  5164 -

                    Nájemné

                    o

                    60 tis. Kč

                    65/5869                         25. 6. 2019
                    7. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 5212 -

                    Ochrana obyvatelstva

                    pol.  6123 -

                    Dopravní prostředky

                    o

                    0,1 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje

                    na § 5511 -

                    Požární ochrana – profesionální část

                    pol.  6123 -

                    Dopravní prostředky

                    o

                    0,1 tis. Kč


                     Rada kraje

                     65/5870                         25. 6. 2019
                     1. souhlasí

                     s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     65/5870                         25. 6. 2019
                     2. stanoví

                     a.    u usnesení č. 103/6739 bod 4. ze dne 14. 2. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 5. 2020

                     b.    u usnesení č. 50/4383 bod 1. ze dne 6. 11. 2018 termín další kontroly plnění na říjen 2019


                      Rada kraje

                      65/5871                         25. 6. 2019
                      1. bere na vědomí

                      informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 6. 2019

                      65/5871                         25. 6. 2019
                      2. pověřuje

                      náměstka hejtmana kraje

                      vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                      Zodp. Ing. Jakub Unucka, MBA

                      Termín: 12. 9. 2019

                      65/5871                         25. 6. 2019
                      3. pověřuje

                      náměstka hejtmana kraje

                      vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                      Zodp. Ing. Jaroslav Kania

                      Termín: 12. 9. 2019

                      65/5871                         25. 6. 2019
                      4. pověřuje

                      náměstka hejtmana kraje

                      vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                      Zodp. Jiří Navrátil, MBA

                      Termín: 12. 9. 2019


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 56/4982 ze dne 12.2.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       č. 12/1382 ze dne 13.6.2019

                       65/5872                         25. 6. 2019
                       1. rozhodla

                       navýšit dotační program „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ o částku ve výši 5 280 tis. Kč

                       65/5872                         25. 6. 2019
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 6113 -

                       Zastupitelstva krajů

                       pol.  5901 -

                       Nespecifikované rezervy

                       o

                       5 280 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 5279 -

                       Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                       pol.  6322 -

                       Investiční transfery spolkům

                       o

                       643 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 5279 -

                       Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                       pol.  5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       4 637 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        65/5873                         25. 6. 2019
                        1. rozhodla

                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory v programu „Kulturní aktivity“ v celkové výši 25.000 Kč pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, na realizací projektů dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu:

                        a)    „Festival ostravských knihoven 2019“, v rámci grantu „Knihovna 21. století“ ve výši 15.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        b)   „Sametové putování“, v rámci grantu „Knihovna 21. století“ ve výši 10.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        65/5873                         25. 6. 2019
                        2. schvaluje

                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 25.000 Kč účelově určeného na realizaci projektů v rámci programu „Kulturní aktivity“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                        65/5873                         25. 6. 2019
                        3. rozhodla

                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory v programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“
                        v celkové výši 1.070.000 Kč pro organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, na realizací projektů dle příloh č. 3 až 6 předloženého materiálu:

                        a)    „Zpracování analýzy rizik za účelem zvýšení ochrany měkkého cíle Muzea Beskyd Frýdek-Místek“ ve výši 500.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                        b)   „Zpracování bezpečnostního plánu Muzea Beskyd Frýdek-Místek za účelem zvýšení ochrany měkkého cíle“ ve výši 400.000 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        c)    „Zpracování operativní karty za účelem zvýšení ochrany měkkého cíle Muzea Beskyd Frýdek-Místek“ ve výši 50.000 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                        d)   „Zpracování standardu výkonu fyzické ochrany měkkého cíle Muzea Beskyd Frýdek-Místek“ ve výši 120.000 Kč, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                        65/5873                         25. 6. 2019
                        4. schvaluje

                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, ve výši 1.070.000 Kč účelově určeného na realizaci projektů v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů
                        v oblasti kultury“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                        65/5873                         25. 6. 2019
                        5. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšují

                        přijaté transfery

                        pol. 4116 –

                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                        ze státního rozpočtu

                        o

                        1 095 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje           

                        na § 3314 -

                        Činnosti knihovnické

                        pol. 5336 -

                        Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        25 tis. Kč

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol. 5336 -

                        Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        1 070 tis. Kč

                        Celkem

                        1 095 tis. Kč


                         Rada kraje

                         65/5874                         25. 6. 2019
                         1. bere na vědomí

                         žádost organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o vydání souhlasu zřizovatele k přijetí finančních darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         65/5874                         25. 6. 2019
                         2. souhlasí

                         s přijetím finančních darů v celkové výši 10.000 Kč účelově určených na podporu programu a účinkujících v rámci akce BUBOFEST, konající se na hradě Sovinci, organizací Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354; finanční dary nabývá organizace do svého vlastnictví; jedná se o:

                         a)    finanční dar ve výši 5.000 Kč od společnosti R E V A S s.r.o., IČO 25356488

                         b)   finanční dar ve výši 5.000 Kč od společnosti DASSAR s.r.o., IČO 05903858


                          Rada kraje

                          65/5875                         25. 6. 2019
                          1. souhlasí

                          s provedením oprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném
                          k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, spočívající v realizaci víceprací a méněprací v rámci „Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)“, dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 45/3946 ze dne 28. 8. 2018

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 11/1214 ze dne 13. 3. 2019

                           65/5876                         25. 6. 2019
                           1. rozhodla

                           navýšit dotační program: „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ o částku 5.753.300 Kč

                           65/5876                         25. 6. 2019
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol.  6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           5 753,3 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3322 -

                           Zachování a obnova kulturních památek

                           pol. 5213 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                           o

                           5 753,3 tis. Kč

                           65/5876                         25. 6. 2019
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3319 -

                           Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5139 -

                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                           o

                           120 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3319 -

                           Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           120 tis. Kč

                           65/5876                         25. 6. 2019
                           4. rozhodla

                           změnit v bodě 6. usnesení č. 63/5625 ze dne 28. 5. 2019 text „Těšínské divadlo, příspěvková organizace, IČO 00305847,“ na text „Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536,“ dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                            65/5877                         25. 6. 2019
                            1. bere na vědomí

                            žádost obchodní společnosti Magnus Regio s. r. o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání u kulatého stolu Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci MSK“

                            65/5877                         25. 6. 2019
                            2. rozhodla

                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Magnus Regio s. r. o., IČO 28346114, na projekt „Setkání u kulatého stolu Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci MSK“, v maximální výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            65/5877                         25. 6. 2019
                            3. rozhodla

                            navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 30.000 Kč

                            65/5877                         25. 6. 2019
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol. 5901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                            30 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 2299 -

                            Ostatní záležitosti v dopravě

                            pol. 5213 -

                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                            o

                            30 tis. Kč


                             Rada kraje

                             65/5878                         25. 6. 2019
                             1. rozhodla

                             zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                             65/5878                         25. 6. 2019
                             2. rozhodla

                             a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                             b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 63/5639 ze dne 28.5.2019

                             č. 61/5446 ze dne 30.4.2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 12/1399 ze dne 13.6.2019

                             65/5879                         25. 6. 2019
                             1. rozhodla

                             uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na trať 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ v Moravskoslezském kraji od července 2019 do prosince 2025 – 6. Provozní soubor, se společností MBM rail s.r.o., IČO 25277171, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 62/5550 ze dne 14.5.2019

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                              65/5880                         25. 6. 2019
                              1. bere na vědomí

                              informaci o průběhu jednání 64. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                               65/5881                         25. 6. 2019
                               1. rozhodla

                               zvýšit akci rozpočtu kraje „Pojištění majetku a odpovědnosti kraje“ o částku 3.200 tis. Kč

                               65/5881                         25. 6. 2019
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol. 6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               3.200 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 6320 -

                               Pojištění funkčně nespecifikované

                               pol. 5163 -

                               Služby peněžních ústavů

                               o

                               3.200 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                65/5882                         25. 6. 2019
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                nedaňové příjmy

                                na § 2143 -

                                Cestovní ruch

                                pol. 2111 -

                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                o

                                9,68 tis. Kč

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                pol. 2310 -

                                Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                o

                                205,21 tis. Kč

                                na § 2229 -

                                Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                pol. 2324 -

                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                o

                                14,00 tis. Kč

                                na § 2299 -

                                Ostatní záležitosti v dopravě

                                pol. 2212 -

                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                o

                                13,20 tis. Kč

                                na § 3317 -

                                Výstavní činnosti v kultuře

                                pol. 2212 -

                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                o

                                19,00 tis. Kč

                                na § 3322 -

                                Zachování a obnova kulturních památek

                                pol. 2212 -

                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                o

                                38,5 tis. Kč

                                na § 3421 -

                                Využití volného času dětí a mládeže

                                pol. 2324 -

                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                o

                                1,53 tis. Kč

                                na § 3599 -

                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                pol. 2212 -

                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                o

                                60,00 tis. Kč

                                pol. 2324 -

                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                o

                                1,00 tis. Kč

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol. 2111 -

                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                o

                                1,12 tis. Kč

                                pol. 3113 -

                                Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

                                o

                                1,50 tis. Kč

                                na § 5512 -

                                Požární ochrana - dobrovolná část

                                pol. 2211 -

                                Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                o

                                2,50 tis. Kč

                                na § 6113 -

                                Zastupitelstva krajů

                                pol. 2324 -

                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                o

                                6,86 tis. Kč

                                na § 6172 -

                                Činnost regionální správy

                                pol. 2111 -

                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                o

                                0,31 tis. Kč

                                pol. 2324 -

                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                o

                                7,49 tis. Kč

                                na § 6320 -

                                Pojištění funkčně nespecifikované

                                pol. 2322 -

                                Přijaté pojistné náhrady

                                o

                                26,74 tis. Kč

                                na § 6402 -

                                Finanční vypořádání minulých let

                                pol. 2223 -

                                Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                o

                                39,10 tis. Kč

                                pol. 2229 -

                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                o

                                263,74 tis. Kč

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 2229 -

                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                o

                                76,58 tis. Kč

                                Celkem

                                o

                                788,06 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 6901 -

                                Rezervy kapitálových výdajů

                                o

                                788,06 tis. Kč

                                65/5882                         25. 6. 2019
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                daňové příjmy

                                pol. 1123 -

                                Daň z příjmů právnických osob za kraje

                                o

                                8.164,13 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 6399 -

                                Ostatní finanční operace

                                pol. 5365 -

                                Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

                                o

                                8.164,13 tis. Kč

                                65/5882                         25. 6. 2019
                                3. rozhodla

                                snížit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 600 tis. Kč

                                65/5882                         25. 6. 2019
                                4. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3419 -

                                Ostatní sportovní činnost

                                pol. 5493 -

                                Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                o

                                600,00 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 5901 -

                                Nespecifikované rezervy

                                o

                                600,00 tis. Kč

                                65/5882                         25. 6. 2019
                                5. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 2143 -

                                Cestovní ruch

                                pol. 5222 -

                                Neinvestiční transfery spolkům

                                o

                                200.000 Kč

                                na § 3599 -

                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                pol. 5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                235.950 Kč

                                Celkem

                                o

                                435.950 Kč

                                a

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 2251 -

                                Letiště

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                9.429.000 Kč

                                na § 3522 -

                                Ostatní nemocnice

                                pol. 6351 -

                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                4.389.145 Kč

                                na § 3636 -

                                Územní rozvoj

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                18.000.000 Kč

                                Celkem

                                o

                                31.818.145 Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 6901 -

                                Rezervy kapitálových výdajů

                                o

                                32.254.095 Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                 65/5883                         25. 6. 2019
                                 1. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 2212 -

                                 Silnice

                                 pol.  5171 -  

                                 Opravy a udržování

                                 o

                                 18,09 tis. Kč

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol.  5137 -  

                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                 o

                                 1.194,29 tis. Kč

                                 na § 3322 -

                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                 pol.  5137 -  

                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                 o

                                 2.000,00 tis. Kč

                                 celkem

                                 o

                                 3.212,38 tis. Kč

                                 a

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 2212 -

                                 Silnice

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 70.010,56 tis. Kč

                                 na § 3122 -

                                 Střední odborné školy

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 1.500,00 tis. Kč

                                 na § 3123 -

                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 5.403,00 tis. Kč

                                 na § 3133 -

                                 Dětské domovy

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 4.500,00 tis. Kč

                                 na § 3231 -

                                 Základní umělecké školy

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 3.000,00 tis. Kč

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galérií

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 25.509,00 tis. Kč

                                 na § 3322 -

                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 5.000,00 tis. Kč

                                 pol.  6122 -

                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                 o

                                 1.000,00 tis. Kč

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 29.589,21 tis. Kč

                                 na § 4354 -

                                 Chráněné bydlení

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 900,00 tis. Kč

                                 na § 4357 -

                                 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 20.600,00 tis. Kč

                                 na § 4377 -

                                 Sociálně terapeutické dílny

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 15.000,00 tis. Kč

                                 celkem

                                 o

                                 182.011,77 tis. Kč

                                 a

                                 snižuje

                                 dlouhodobé financování

                                 pol. 8124 -

                                 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                 o

                                 32.092,60 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšuje

                                 dlouhodobé financování

                                 pol. 8123 -

                                 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                 o

                                 471,98 tis. Kč

                                 a

                                 snižují

                                 investiční přijaté transfery

                                 pol.  4216 -

                                 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 36.009,26 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol.  4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 12,14 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3639 -

                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                 Pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 10.000,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3121 -

                                 Gymnázia

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 114,40 tis. Kč

                                 na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                 pol.  6901 -

                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                 o

                                 171.677,21 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 171.791,61 tis. Kč

                                 65/5883                         25. 6. 2019
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol. 6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 6.027,11 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol. 5137 -

                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                 o

                                 110,86 tis. Kč

                                 pol. 5167 -

                                 Služby školení a vzdělávání

                                 o

                                 26,13 tis. Kč

                                 pol. 5172 -

                                 Programové vybavení

                                 o

                                 26,75 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 163,74 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol. 6122 -

                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                 o

                                 5.863,37 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                  65/5884                         25. 6. 2019
                                  1. schvaluje

                                  závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC ve výši 1.200.000 Kč, s účelovým určením  na akci "Vybudování čističky odpadních vod" s časovou použitelností od 25. 6. 2019 do 31. 12. 2019

                                  65/5884                         25. 6. 2019
                                  2. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol.  6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  1.200 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 4357 -

                                  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  1.200 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 49/4295 ze dne 23.10.2018

                                   65/5885                         25. 6. 2019
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 08446/2018/KŘ ze dne 28. 11. 2018 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, se společností ATRIS s.r.o., IČO 28608909, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                   65/5885                         25. 6. 2019
                                   2. rozhodla

                                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 08447/2018/KŘ ze dne 28. 11. 2018 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, se společností ATRIS s.r.o., IČO 28608909, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

                                    č. 4/266 ze dne 15.6.2017

                                    65/5886                         25. 6. 2019
                                    1. bere na vědomí

                                    změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010836, ze dne 15. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005980 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010836, ze dne 29. 5. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     65/5887                         25. 6. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, o prodej pozemku parc. č. 2245 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     65/5887                         25. 6. 2019
                                     2. rozhodla

                                     a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

                                     pozemek parc. č. 2245 zastavěná plocha a nádvoří,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

                                     b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 51/4545 ze dne 27.11.2018

                                      65/5888                         25. 6. 2019
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 02883/2017/IM ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                      STRABAG a.s.,
                                      se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
                                      IČO: 60838744,
                                      dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                       65/5889                         25. 6. 2019
                                       1. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, s účelovým určením na zpracování studie novostavby sportovní haly uvnitř areálu školy, o částku 229.900 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

                                       65/5889                         25. 6. 2019
                                       2. rozhodla

                                       a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 229.900 Kč

                                       b)   zvýšit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o částku 229.900 Kč

                                       65/5889                         25. 6. 2019
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5166 -

                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                       o

                                       229,90 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3121 -

                                       Gymnázia

                                       pol. 5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       229,90 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

                                        č. 55/4902 ze dne 29.1.2019

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        1. rozhodla

                                        snížit akci rozpočtu kraje „Stavební úpravy prostor VŠB pro technické lyceum“ o částku 554.800 Kč

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        2. schvaluje

                                        snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        3. rozhodla

                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspor v rámci akcí v odvětví školství v rozsahu uvedeném v bodě 1. a 2. tohoto usnesení

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        4. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 600.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava příjezdové komunikace a vjezdu" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        5. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

                                        a)    Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, o částku 140.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                        b)   Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČO 48004898, o částku 3.400.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Zateplení ubytovacího pavilonu" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                        c)    Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČO 62330420, o částku 1.100.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce podlah a koncertního sálu" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3122 -

                                        Střední odborné školy

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        554,80 tis. Kč

                                        a

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3121 -

                                        Gymnázia

                                        pol.  6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        1.300,00 tis. Kč

                                        na § 3122 -

                                        Střední odborné školy

                                        pol.  6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        2.350,85 tis. Kč

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol.  6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        1.034,35 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        4.685,20 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3121 -

                                        Gymnázia

                                        pol.  5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        600,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3114 -

                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                        pol.  6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        140,00 tis. Kč

                                        na § 3133 -

                                        Dětské domovy

                                        pol.  6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        3.400,00 tis. Kč

                                        na § 3231 -

                                        Základní umělecké školy

                                        pol.  6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        1.100,00 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        4.640,00 tis. Kč

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        7. schvaluje

                                        závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, ve výši 5.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Zateplení objektu Turistické základny Řeka" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                        65/5890                         25. 6. 2019
                                        8. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol.  6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        5.000,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3421-

                                        Využití volného času dětí a mládeže

                                        pol.  6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        5.000,00 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 25/1895 ze dne 19.9.2013

                                        č. 2/22 ze dne 22.11.2016

                                        65/5891                         25. 6. 2019
                                        1. souhlasí

                                        s rozšířením spolupracujících bank o MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 25672720

                                        65/5891                         25. 6. 2019
                                        2. rozhodla

                                        rozšířit stávající dispoziční práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje, udělená usnesením rady kraje č. 2/22 z 22. 11. 2016 i na účty vedené u MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 25672720

                                        65/5891                         25. 6. 2019
                                        3. rozhodla

                                        že bezhotovostní platební styk budou, dle usnesení rady kraje č. 2/22
                                        z 22. 11. 2016, zajišťovat pověření zaměstnanci odboru financí i u účtů vedených u MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 25672720


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 61/5462 ze dne 30.4.2019

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                         65/5892                         25. 6. 2019
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                         MORYS s.r.o.,
                                         se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,
                                         IČO: 42864771,
                                         dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 107/8277 ze dne 23. 8. 2016

                                          č. 18/1555 ze dne 8. 8. 2017

                                          č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 20/2052 ze dne 23. 6. 2016

                                          65/5893                         25. 6. 2019
                                          1. souhlasí

                                          se změnami veřejné zakázky v rámci 2. části akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                                           č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

                                           č. 59/5288 ze dne 26. 3. 2019

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o dofinancování pořízení sanitních vozidel, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           2. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ v odvětví zdravotnictví ve výši 2.485.800 Kč a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Obnova vozového parku“

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           3. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 2.485.800 Kč s účelovým určením na pořízení sanitních vozidel v rámci akce „Obnova vozového parku“, s časovou použitelností od 26. 3. 2019 do 31. 12. 2019

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           2.485,80 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3533 -

                                           Zdravotnická záchranná služba

                                           pol. 6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           2.485,80 tis. Kč

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           5. schvaluje

                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 266.200 Kč, s účelovým určením na pořízení diagnostických monitorů pro TRN v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           6. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 5901 -

                                           Nespecifikované rezervy

                                           o

                                           266,20 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           266,20 tis. Kč

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           7. bere na vědomí

                                           žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o přesun finančních prostředků v rámci akce „Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           8. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 600 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           9. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 600 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                           65/5894                         25. 6. 2019
                                           10. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           600 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           600 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                            65/5895                         25. 6. 2019
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost Nadačního fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            65/5895                         25. 6. 2019
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Nadačnímu fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dobrovolnictví u onkologických pacientů v nemocničních zařízeních v MSK pro rok 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            65/5895                         25. 6. 2019
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5229 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                            o

                                            100 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5221 -

                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšných společnostem

                                            o

                                            100 tis. Kč

                                            65/5895                         25. 6. 2019
                                            4. bere na vědomí

                                            žádost společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., IČO 28648714, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            65/5895                         25. 6. 2019
                                            5. rozhodla

                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., IČO 28648714, ve výši 35 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Regionální organizace onkologické a paliativní péče“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             65/5896                         25. 6. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o udělení souhlasu s projektovým záměrem vytvoření detašovaného pracoviště Ambulance Oddělení klinické hematologie v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci

                                             65/5896                         25. 6. 2019
                                             2. souhlasí

                                             s projektovým záměrem vytvoření detašovaného pracoviště Ambulance Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO 00844896, v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci, IČO 00534188


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 40/3584 ze dne 12. 6. 2018

                                              č. 42/3758 ze dne 17. 7. 2018

                                              č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

                                              č. 60/5335 ze dne 9. 4. 2019

                                              č. 61/5468 ze dne 30. 4. 2019

                                              č. 61/5472 ze dne 30. 4. 2019

                                              č. 63/5681 ze dne 28. 5. 2019

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

                                              65/5897                         25. 6. 2019
                                              1. bere na vědomí

                                              informace o dalším detailním posouzení výsledků hospodaření a souvisejících dat za kompletní rok 2018 u zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem


                                               Rada kraje

                                               65/5898                         25. 6. 2019
                                               1. souhlasí

                                               s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, spočívajících v realizaci akce „Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku (pavilony A-E)“ na budově č. p. 2255, stavba občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 654 zastavěná plocha a nádvoří a objektu bez čp/če, stavba občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 7687 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

                                               65/5898                         25. 6. 2019
                                               2. bere na vědomí

                                               vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku (pavilony A-E)“, dle předloženého materiálu

                                               65/5898                         25. 6. 2019
                                               3. doporučuje

                                               řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku (pavilony A-E)“ jako zástupce zřizovatele

                                               členy hodnotící komise:

                                               MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                               Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                               a náhradníky hodnotící komise:

                                               Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                               Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                               65/5898                         25. 6. 2019
                                               4. souhlasí

                                               s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, spočívajících v realizaci úprav budovy č. p. 320, stavba občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 657, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek v rámci akce „Odvětrání chodeb 2. a 3. NP budovy V“, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                65/5899                         25. 6. 2019
                                                1. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 23.125 tis. Kč, účelově určený na úhradu závazků z obchodního styku po splatnosti, primárně delší než 90 dní, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                65/5899                         25. 6. 2019
                                                2. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 4.875 tis. Kč, účelově určený na úhradu závazků z obchodního styku po splatnosti, primárně delší než 90 dní, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                65/5899                         25. 6. 2019
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol. 6901 -

                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                18.000 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3522 -

                                                Ostatní nemocnice

                                                pol. 5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                18.000 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                 č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006

                                                 č. 88/6984 ze dne 12. 1. 2016

                                                 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013

                                                 č. 61/5468 ze dne 30. 4. 2019

                                                 65/5900                         25. 6. 2019
                                                 1. stanoví

                                                 odměny ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  65/5901                         25. 6. 2019
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Ostrava, IČO 47673036, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 62/5567 a 62/5575 ze dne 14. 5. 2019

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   65/5902                         25. 6. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   750 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol. 5166 -

                                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                                   o

                                                   750 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                    65/5903                         25. 6. 2019
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    65/5903                         25. 6. 2019
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Udělení národních cen Spokojený zákazník pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje", ve výši 40.000 Kč, maximálně však ve výši 68,97 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    65/5903                         25. 6. 2019
                                                    3. rozhodla

                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 40.000 Kč

                                                    65/5903                         25. 6. 2019
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6113 -

                                                    Zastupitelstva krajů

                                                    pol. 5901 -

                                                    Nespecifikované rezervy

                                                    o

                                                    40 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2141 -

                                                    Vnitřní obchod

                                                    pol. 5221 -

                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                    o

                                                    40 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

                                                     č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

                                                     č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

                                                     č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

                                                     65/5904                         25. 6. 2019
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádosti příjemců

                                                     a)    obec Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     b)   obec Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                     c)    město Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                     d)   obec Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                     65/5904                         25. 6. 2019
                                                     2. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout

                                                     a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                     b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                                     65/5904                         25. 6. 2019
                                                     3. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout

                                                     a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                     c)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01920/2017/RRC s městem Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                     d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01237/2017/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                     65/5904                         25. 6. 2019
                                                     4. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana

                                                     předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                     Termín: 12. 9. 2019


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

                                                      č. 52/4744 ze dne 11. 12. 2018

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 10/1116 ze dne 13. 12. 2018

                                                      65/5905                         25. 6. 2019
                                                      1. bere na vědomí

                                                      informaci o konání zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      65/5905                         25. 6. 2019
                                                      2. zmocňuje

                                                      Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje, jako zastupitelstvem schváleného zástupce kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., případně prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako náhradníka, k jednání na Výkonné radě spolku a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení

                                                      65/5905                         25. 6. 2019
                                                      3. bere na vědomí

                                                      informaci o výsledcích předchozího zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

                                                       č. 49/4300 ze dne 23. 10. 2018

                                                       65/5906                         25. 6. 2019
                                                       1. rozhodla

                                                       uzavřít Memorandum o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a rozvoji území dle předloženého návrhu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 103/8026 ze dne 23.6.2016

                                                        č. 45/3992 ze dne 28.8.2018

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        1. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3636 -

                                                        Územní rozvoj

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        350,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3636 -

                                                        Územní rozvoj

                                                        pol.  5532 -

                                                        Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

                                                        o

                                                        350,00 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 5511 -

                                                        Požární ochrana  - profesionální část

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        90,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 5511 -

                                                        Požární ochrana  - profesionální část

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                         80,00 tis. Kč

                                                        pol.  5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        90,00 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol.  4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                        ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        1.587,88 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují 

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5011 - 

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                        o

                                                        500,00 tis. Kč

                                                        pol.  5031 -

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                        a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                        125,00 tis. Kč

                                                        pol.  5032 -

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                        45,00 tis. Kč

                                                        pol.  5038 -

                                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                        o

                                                        2,10 tis. Kč

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        20,00 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        150,00 tis. Kč

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        565,78 tis. Kč

                                                        pol.  5173 -

                                                        Cestovné

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                        pol.  5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        80,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        1.587,88 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol.  4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        29.584,90 tis. Kč

                                                        a

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        618,10 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5162 -

                                                        Služby elektronických komunikací

                                                        o

                                                        3,00 tis. Kč

                                                        pol.  5213 -

                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                        o

                                                         

                                                         

                                                        2.600,00 tis. Kč

                                                        pol.  5222 -

                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                        o

                                                        3.600,00 tis. Kč

                                                        pol.  5229 -

                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                        o

                                                         

                                                        1.800,00 tis. Kč

                                                        pol.  5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                         

                                                        1.105,00 tis. Kč

                                                        pol.  5332 -

                                                        Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                        o

                                                        100,00 tis. Kč

                                                        pol.  5336 -

                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        20.995,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        30.203,00 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        5. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství na základě Smluv o partnerství s finančním příspěvkem s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 s časovou použitelností od 2. 7. 2018 – 31. 8. 2021 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        6. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        4,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5162 -

                                                        Služby elektronických komunikací

                                                        o

                                                        3,00 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        1,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        4,00 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        7. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4319 -

                                                        Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        112,29 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4319 -

                                                        Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                        pol.  5904 -

                                                        Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

                                                        o

                                                        112,29 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        8. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se:

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje                                                             

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        1.600,34 tis. Kč

                                                        na § 4399 -

                                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                                        a politiky zaměstnanosti

                                                        pol.  5011 -

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                        o

                                                         

                                                        25,91 tis. Kč

                                                        pol.  5021 -

                                                        Ostatní osobní výdaje

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                        pol.  5031 -

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                        a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                        6,48 tis. Kč

                                                        pol.  5032 -

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                        2,33 tis. Kč

                                                        pol.  5038 -

                                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                        o

                                                        0,17 tis. Kč

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        104,84 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        324,96 tis. Kč

                                                        pol.  5162 -

                                                        Služby elektronických komunikací

                                                        o

                                                        0,74 tis. Kč

                                                        pol.  5166 -

                                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                                        o

                                                        11,27 tis. Kč

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        3.291,56 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        5.418,60 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4399 -

                                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                        pol.  5904 -

                                                        Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

                                                        o

                                                        2.400,36 tis. Kč

                                                        na § 6402 -

                                                        Finanční vypořádání minulých let

                                                        pol.  5364 -

                                                        Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                        o

                                                        3.018,24 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        5.418,60 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        9. rozhodla

                                                        zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 474,09 tis. Kč z 346.548,84 tis. Kč na 347.022,93 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        10. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        240,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3799 -

                                                        Ostatní ekologické záležitosti

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        240,00 tis. Kč

                                                        65/5907                         25. 6. 2019
                                                        11. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        672,20 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 -

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        150,00 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        290,00 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        80,00 tis. Kč

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        152,20 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        672,20 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                        č. 64/5827 ze dne 11.6.2019

                                                        č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                        č. 56/5008 ze dne 12.2.2019

                                                        č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                                        č. 54/4837 ze dne 8.1.2019

                                                        č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                        č. 42/3764 ze dne 17.7.2018

                                                        č. 51/4605 ze dne 27.11.2018

                                                        č. 49/4348 ze dne 23.10.2018

                                                        č. 47/4183 ze dne 25.9.2018

                                                        č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                        č. 45/4004 ze dne 28.8.2018

                                                        č. 46/4102 ze dne 11.9.2018

                                                        č. 44/3883 ze dne 7.8.2018

                                                        č. 41/3686 ze dne 26.6.2018

                                                        č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                        č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                        č. 9/1007 ze dne 13.9.2018

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        1. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        2. bere na vědomí

                                                        žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 3 až 9 předloženého materiálu

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        3. rozhodla

                                                        schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 10 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        4. bere na vědomí

                                                        návrh žadatele **********, nar.**********, bytem********** na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. **********, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 na základě schválení předložené žádosti č. ********** v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        5. souhlasí

                                                        se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 uzavřené s žadatelem dle bodu 4. tohoto usnesení

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        6. bere na vědomí

                                                        odstoupení žadatelů uvedených v příloze č. 13 předloženého materiálu od žádostí schválených v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, z důvodu podání zjednodušené žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ – uzavřeného dotačního titulu (B), vyhlášeného dne 10. 4. 2019

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        7. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - uzavřeného dotačního titulu (B), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 tohoto materiálu nebo v případě potencionálního dědice po zemřelém žadateli dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        8. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - uzavřeného dotačního titulu (B), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        9. ukládá

                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                        předložit návrh dle bodu 8. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                        Zodp.: Jan Krkoška

                                                        Termín: 12. 9. 2019

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        10. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 tohoto materiálu

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        11. rozhodla

                                                        neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        12. souhlasí

                                                        s udělením pověření hejtmana kraje Bc. Pavlu Ballaschovi, vedoucímu oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu k podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

                                                        65/5908                         25. 6. 2019
                                                        13. souhlasí

                                                        s udělením pověření hejtmana kraje Mgr. Lucii Hochmanové, projektové manažerce oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k podepisování:

                                                        a)     smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

                                                        b)     smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje


                                                        Rada kraje

                                                        65/5909                         25. 6. 2019
                                                        1. bere na vědomí

                                                        petici občanů s názvem „STOP kyselině sírové v Hrabové“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        65/5909                         25. 6. 2019
                                                        2. bere na vědomí

                                                        odpověď na petici občanů „STOP kyselině sírové v Hrabové“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 51/4627 ze dne 27. 11. 2018

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         65/5910                         25. 6. 2019
                                                         1. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

                                                         65/5910                         25. 6. 2019
                                                         2. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                         65/5910                         25. 6. 2019
                                                         3. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         vzít na vědomí žádosti o poskytnutí dotace podle dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 vzaté zpět dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         65/5910                         25. 6. 2019
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 1039 -

                                                         Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                                         pol.  5321 -

                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                         o

                                                         6.427,50 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 1039 -

                                                         Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                                         pol.  5212 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                         o

                                                         717,60 tis. Kč

                                                         pol.  5213 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         3.664,10 tis. Kč

                                                         pol.  5223 -

                                                         Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                         o

                                                         1.114,90 tis. Kč

                                                         pol.  5493 -

                                                         Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                         o

                                                         930,90 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         6.427,50 tis. Kč

                                                         65/5910                         25. 6. 2019
                                                         5. ukládá

                                                         náměstkyni hejtmana kraje

                                                         předložit doporučení dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                         Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                         Termín: 12. 9. 2019


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                          65/5911                         25. 6. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 409.948 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                          65/5911                         25. 6. 2019
                                                          2. rozhodla

                                                          navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 409.948 Kč

                                                          65/5911                         25. 6. 2019
                                                          3. rozhodla

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          přijaté transfery

                                                          pol.  4111 -

                                                          Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                           o

                                                          409.948 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3741 -

                                                          Ochrana druhů a stanovišť

                                                          pol.  5811 -

                                                          Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                           o

                                                          409.948 Kč

                                                          65/5911                         25. 6. 2019
                                                          4. rozhodla

                                                          snížit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o částku 52.500 Kč

                                                          65/5911                         25. 6. 2019
                                                          5. rozhodla

                                                          zvýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti zemědělství“ o částku 52.500 Kč

                                                          65/5911                         25. 6. 2019
                                                          6. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3799 -

                                                          Ostatní ekologické záležitosti

                                                          pol.  5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          52,50 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 1019 -

                                                          Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                          pol.  5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          52,50 tis. Kč

                                                          65/5911                         25. 6. 2019
                                                          7. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3741 -

                                                          Ochrana druhů a stanovišť

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          18,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3741 -

                                                          Ochrana druhů a stanovišť

                                                          pol.  5171 -

                                                          Opravy a udržování

                                                          o

                                                          18,00 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 59/5310 ze dne 26. 3. 2019

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                           65/5912                         25. 6. 2019
                                                           1. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

                                                           65/5912                         25. 6. 2019
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                           65/5912                         25. 6. 2019
                                                           3. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 1019 -

                                                           Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                           pol.  5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           1.632,60 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 1019 -

                                                           Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                           pol.  5493 -

                                                           Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                           o

                                                           1.632,60 tis. Kč

                                                           65/5912                         25. 6. 2019
                                                           4. ukládá

                                                           náměstkyni hejtmana kraje

                                                           předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                           Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                           Termín: 12. 9. 2019


                                                            Rada kraje

                                                            65/5913                         25. 6. 2019
                                                            1. vydává

                                                            nařízení kraje o zřízení přírodní památky Štramberk a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            65/5913                         25. 6. 2019
                                                            2. stanoví

                                                            že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. tohoto usnesení náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                             65/5914                         25. 6. 2019
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informaci o počtu přijatých žáků pro dvě třídy prvního ročníku oboru 
                                                             79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020

                                                             65/5914                         25. 6. 2019
                                                             2. rozhodla

                                                             s účinností od 1. 9. 2019

                                                             povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. C ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                              Rada kraje

                                                              65/5915                         25. 6. 2019
                                                              1. bere na vědomí

                                                              a)    informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Ludmila Kainarová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                              b)   informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Marie Schindlerová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                              c)    informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Ivana Mikeszová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                              65/5915                         25. 6. 2019
                                                              2. stanoví

                                                              a)    s účinností od 1. 8. 2019

                                                              plat Mgr. Ludmile Kainarové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace,
                                                              IČO 71172050, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                              b)   s účinností od 1. 9. 2019

                                                              1.        plat Mgr. Marii Schindlerové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                              2.        plat Mgr. Ivaně Mikeszové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               65/5916                         25. 6. 2019
                                                               1. stanoví

                                                               odměny ředitelům a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                65/5917                         25. 6. 2019
                                                                1. stanoví

                                                                s účinností od 1. 7. 2019

                                                                plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 65/5918                         25. 6. 2019
                                                                 1. souhlasí

                                                                 se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  65/5919                         25. 6. 2019
                                                                  1. souhlasí

                                                                  s realizací projektu „Evropa otevřená strojařům II“ u organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                  65/5919                         25. 6. 2019
                                                                  2. souhlasí

                                                                  s realizací projektu „Podnikání za hranicemi II“ u organizace Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 60337320, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   65/5920                         25. 6. 2019
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem; Asociací školních jídelen České republiky, z. s.; Státním zdravotním ústavem, p. o.; Českou asociací sester, z. s., Sekcí nutričních terapeutů; Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 60/5401 ze dne 9.4.2019

                                                                    65/5921                         25. 6. 2019
                                                                    1. rozhodla

                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
                                                                    č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
                                                                    ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019
                                                                    ve výši 188.871.697 Kč dle předloženého materiálu

                                                                    65/5921                         25. 6. 2019
                                                                    2. rozhodla

                                                                    poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

                                                                    65/5921                         25. 6. 2019
                                                                    3. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 - 

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                    ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    188.871.697 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3111 -

                                                                    Mateřské školy

                                                                     

                                                                     

                                                                    pol. 5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                    644.913 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    11.295.315 Kč

                                                                    pol.  5222 -

                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                    o

                                                                    354.564 Kč

                                                                    na § 3112 -

                                                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    1.198.846 Kč

                                                                    na § 3113 -

                                                                    Základní školy

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    10.090.720 Kč

                                                                    na § 3114 -

                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    14.488.210 Kč

                                                                    na § 3117 -

                                                                    První stupeň základních škol

                                                                     

                                                                     

                                                                    pol.  5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                    1.515.841 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    3.832.190 Kč

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                     

                                                                    13.495.846 Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                     

                                                                    59.621.048 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                     

                                                                    2.641.559 Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    34.096.950 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    4.528.393 Kč

                                                                    na § 3125 -

                                                                    Střediska praktického vyučování

                                                                    a školní hospodářství

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                     

                                                                    200.761 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                     

                                                                    836.676 Kč

                                                                    na § 3141 -

                                                                    Školní stravování

                                                                     

                                                                    pol. 5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                    28.081 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    3.139.429 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    117.159 Kč

                                                                    pol.  5222 -

                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                    o

                                                                    16.522 Kč

                                                                    na § 3143 -

                                                                    Školní družiny a kluby

                                                                    pol.  5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                    309.978 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    2.832.900 Kč

                                                                    na § 3146 -

                                                                    Zařízení výchovného poradenství

                                                                     

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    581.298 Kč

                                                                    na § 3147 -

                                                                    Domovy mládeže

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    477.300 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    212.425 Kč

                                                                    na § 3150 -

                                                                    Vyšší odborné školy

                                                                     

                                                                    pol.  5212 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                     

                                                                    2.191.539 Kč

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    8.815.539 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                             29.338 Kč

                                                                    na § 3231 -

                                                                    Základní umělecké školy

                                                                     

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    7.867.876 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    3.190.110 Kč

                                                                    na § 3233 -

                                                                    Střediska volného času

                                                                    pol.  5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    220.371 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    188.871.697 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 57/5168 ze dne 26. 2. 2019

                                                                    č. 63/5732 ze dne 28. 5. 2019

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                    č. 12/1471 ze dne 13. 6. 2019

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    1. rozhodla

                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.389.478 Kč dle předloženého materiálu

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    2. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    3. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    3.389.480 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3231 -

                                                                    Základní umělecké školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    2.489.480 Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    900.000 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    3.389.480 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    4. rozhodla

                                                                    změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    5. schvaluje

                                                                    změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    6. rozhodla

                                                                    změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    7. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3141 -

                                                                    Školní stravování

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    33.053 Kč

                                                                    na § 3147 -

                                                                    Domovy mládeže

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    648.291 Kč

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5901 -

                                                                    Nespecifikované rezervy

                                                                    o

                                                                    111.331.307 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    112.012.651 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3111 -

                                                                    Mateřské školy

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    14.732.884 Kč

                                                                    na § 3112 -

                                                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    338.007 Kč

                                                                    na § 3113 -

                                                                    Základní školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    61.611 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    53.055.364 Kč

                                                                    na § 3114 -

                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    3.498.852 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    191.061 Kč

                                                                    na § 3117 -

                                                                    První stupeň základních škol

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    7.221.069 Kč

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    5.801.026 Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    9.655.234 Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    5.251.787 Kč

                                                                    na § 3124 -

                                                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.488.769 Kč

                                                                    na § 3126 -

                                                                    Konzervatoře

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    598.512 Kč

                                                                    na § 3133 -

                                                                    Dětské domovy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    2.388.161 Kč

                                                                    na § 3141 -

                                                                    Školní stravování

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    875.327 Kč

                                                                    na § 3146 -

                                                                    Zařízení výchovného poradenství

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    550.332 Kč

                                                                    na § 3231 -

                                                                    Základní umělecké školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    4.049.198 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    566.010 Kč

                                                                    na § 3233 -

                                                                    Střediska volného času

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    75.399 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.614.048 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    112.012.651 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    8. bere na vědomí

                                                                    informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec a srpen 2019 do 19. 7. 2019 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 4 a č. 5 tohoto usnesení

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    9. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    nedaňové příjmy

                                                                    na § 6409 -

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol. 2229 -

                                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                    o

                                                                    14.026 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6409 -

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol. 5364 -

                                                                    Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                    o

                                                                    14.026 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    10. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    11. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích dle přílohy č. 7 návrhu usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    12. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    7.632.000 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    2.718.000 Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    4.914.000 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    7.632.000 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    13. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na realizaci jazykových pobytů žáků středních škol ve školním roce 2019/2020 dle přílohy č. 8 návrhu usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    14. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.000.000 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje            

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    600.000 Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    400.000 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    1.000.000 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    15. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČO 64628124, o částku 75.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    16. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    75.000 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje            

                                                                    na § 3111 -

                                                                    Mateřské školy

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    75.000 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    17. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3419 -

                                                                    Ostatní sportovní činnost

                                                                    pol. 5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    210.782 Kč

                                                                    na § 3541 -

                                                                    Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                    pol. 5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    60.000 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje            

                                                                    na § 3419 -

                                                                    Ostatní sportovní činnost

                                                                    pol. 5173 -

                                                                    Cestovné

                                                                    o

                                                                    210.782 Kč

                                                                    na § 3541 -

                                                                    Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                    pol. 5166 -

                                                                    Konzultační, poradenské, a právní služby

                                                                    o

                                                                    60.000 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    18. rozhodla

                                                                    realizovat ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 program na podporu jazykového vzdělávání „YES, I DO“ v osmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    19. pověřuje

                                                                    Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403

                                                                    organizací a zajištěním programu „YES, I DO“ ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021

                                                                    Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

                                                                    Termín: 31. 12. 2021

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    20. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci programu „YES, I DO“ ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021, organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 9 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2021

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    21. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    2.800.000 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.216.000 Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    152.000 Kč

                                                                    na § 3149 -

                                                                    Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.432.000 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    2.800.000 Kč

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    22. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na pořízení kamerového systému příspěvkovým organizacím:

                                                                    a)    Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, o částku 57.000 Kč

                                                                    b)   Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, o částku 106.000 Kč,

                                                                    s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                    65/5922                         25. 6. 2019
                                                                    23. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    163.000 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3124 -

                                                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    106.000 Kč

                                                                    na § 3231 -

                                                                    Základní umělecké školy

                                                                    pol. 5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    57.000 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    163.000 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 57/5161 ze dne 26.2.2019

                                                                    č. 54/4845 ze dne 8.1.2019

                                                                    č. 56/5017 ze dne 12.2.2019

                                                                    č. 55/4936 ze dne 29.1.2019

                                                                    č. 51/4630 ze dne 27.11.2018

                                                                    65/5923                         25. 6. 2019
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    a)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    b)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    65/5923                         25. 6. 2019
                                                                    2. jmenuje

                                                                    dnem 1. 8. 2019

                                                                    Mgr. Tomáše Pavelku na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357

                                                                    65/5923                         25. 6. 2019
                                                                    3. stanoví

                                                                    s účinností od 1. 8. 2019

                                                                    plat Mgr. Tomáši Pavelkovi, řediteli organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     65/5924                         25. 6. 2019
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     petici rodičů žáků obecní organizace Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace ze dne 11. 6. 2019

                                                                     65/5924                         25. 6. 2019
                                                                     2. schvaluje

                                                                     obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      65/5925                         25. 6. 2019
                                                                      1. souhlasí

                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Sanace sklepních prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 361, část obce Předměstí, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 145/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú, Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, náměstí Slezského odboje 361/3a, Opava, IČO 47813211, dle předloženého materiálu

                                                                      65/5925                         25. 6. 2019
                                                                      2. souhlasí

                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oplocení části areálu“ na nemovité věci kraje, a to na pozemcích parc. č. 260/1 orná půda, parc. č. 260/7 ostatní plocha, parc. č. 260/16 ostatní plocha, parc. č. 260/17 orná půda, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO 00602027, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 63/5759 ze dne 28.5.2019

                                                                       č. 8/630 ze dne 28.2.2017

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 12/1510 ze dne 13.6.2019

                                                                       č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                       č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                       65/5926                         25. 6. 2019
                                                                       1. rozhodla

                                                                       schválit Aktualizaci č. 33 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 52/4776 ze dne 11. 12. 2018

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                        65/5927                         25. 6. 2019
                                                                        1. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje do rozpočtu kraje ve výši 480.000 Kč pro organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČO 00847461, účelově určené na „Zajištění podpory dítěti s poruchou PAS“, dle předloženého materiálu

                                                                        65/5927                         25. 6. 2019
                                                                        2. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČO 00847461, o částku 480.000 Kč s účelovým určením na projekt „Zajištění podpory dítěti s poruchou PAS“, dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace s číslem 2019/02807/OSV/DSM

                                                                        65/5927                         25. 6. 2019
                                                                        3. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        přijaté transfery

                                                                        pol. 4122 -

                                                                        Neinvestiční přijaté transfery od krajů

                                                                        o

                                                                        480 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 4357 -

                                                                        Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        480 tis. Kč

                                                                        65/5927                         25. 6. 2019
                                                                        4. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 2.013.881,25 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Cesta NaNovo“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                        65/5927                         25. 6. 2019
                                                                        5. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 2.013.881,25 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Cesta NaNovo“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/066/0007316

                                                                        65/5927                         25. 6. 2019
                                                                        6. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        2.013.882 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 4357 -

                                                                        Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        2.013.882 Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 52/4775 ze dne 11. 12. 2018

                                                                         65/5928                         25. 6. 2019
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         informace o postupu přípravy realizace individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 3“

                                                                         65/5928                         25. 6. 2019
                                                                         2. pověřuje

                                                                         náměstka hejtmana kraje Jiřího Navrátila, MBA, podáváním a podepisováním Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obcí účelově určených na tvorbu Fondu sociálních služeb v rámci financování vybraných sociálních služeb v letech 2020 – 2021 v projektu Podpora služeb sociální prevence 3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         65/5928                         25. 6. 2019
                                                                         3. schvaluje

                                                                         návrh „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce/města …“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         65/5928                         25. 6. 2019
                                                                         4. schvaluje

                                                                         návrh „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce/města …“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 60/5411 ze dne 9.4.2019

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                          65/5929                         25. 6. 2019
                                                                          1. rozhodla

                                                                          nabýt finanční prostředky z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 945 tis. Kč na financování projektu „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“ na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          65/5929                         25. 6. 2019
                                                                          2. rozhodla

                                                                          spolufinancovat projekt „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“ ve výši minimálně 30 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                          65/5929                         25. 6. 2019
                                                                          3. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                          pol. 4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          945 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4399 -

                                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                          pol. 5139 -

                                                                          Nákup materiálu

                                                                          o

                                                                          945 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Point Nový Jičín“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           2. rozhodla

                                                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“ o částku 120.000 Kč

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           3. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point Nový Jičín“, vzniklých v období od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           4. bere na vědomí

                                                                           žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., IČO 69966303, na projekt „PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA - cílená cesta k rozvoji duševních a fyzických sil a udržení kvality života seniorů“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           5. rozhodla

                                                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“ o částku 35.000 Kč

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           6. rozhodla

                                                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., IČO 69966303, ve výši 35.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA - cílená cesta k rozvoji duševních a fyzických sil a udržení kvality života seniorů“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           7. bere na vědomí

                                                                           žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizaci Ústav Pohoda, z.ú., IČO 03406083, na projekt „Ryba do ruky“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           8. rozhodla

                                                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ o částku 150.000 Kč

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           9. rozhodla

                                                                           poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Ústav Pohoda, z.ú., IČO 03406083, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Ryba do ruky“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           10. bere na vědomí

                                                                           žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., IČO 00676535, na projekt „Letní tábor pro děti se sluchovým postižením“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           11. rozhodla

                                                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 8.800 Kč

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           12. rozhodla

                                                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., IČO 00676535, ve výši 8.800 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Letní tábor pro děti se sluchovým postižením“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           13. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 6409 -

                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                           pol. 5901 -

                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                           o

                                                                           313,8 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3900 -

                                                                           Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           120,0 tis. Kč

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           35,0 tis. Kč

                                                                           na § 4329 -

                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                           pol. 5222 -

                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           8,8 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           163,8 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol. 6321 -

                                                                           Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           150,0 tis. Kč

                                                                           65/5930                         25. 6. 2019
                                                                           14. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                           Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                           Termín: 12. 9. 2019


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 21/1929 ze dne 26. 9. 2017

                                                                            č. 30/2653 ze dne 23. 1. 2018

                                                                            č. 45/4053 ze dne 28. 8. 2018

                                                                            65/5931                         25. 6. 2019
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, o úpravu souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z fondu investic organizace na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            65/5931                         25. 6. 2019
                                                                            2. rozhodla

                                                                            změnit v bodě 2. usnesení rady kraje č. 21/1929 ze dne 26. 9. 2017, ve znění usnesení č. 30/2653 ze dne 23. 1. 2018 a usnesení č. 45/4053 ze dne 28. 8. 2018 text „951 tis. Kč včetně DPH“ na text „1014 tis. Kč včetně DPH“


                                                                             Rada kraje

                                                                             65/5932                         25. 6. 2019
                                                                             1. stanoví

                                                                             s účinností od 1. 7. 2019

                                                                             plat Mgr. Darji Kuncové, ředitelce organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČO 00847461, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                             65/5932                         25. 6. 2019
                                                                             2. stanoví

                                                                             s účinností od 1. 8. 2019

                                                                             plat Mgr. Lukáši Spurnému, MBA, řediteli organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 46/4074 ze dne 11.9.2018

                                                                              65/5933                         25. 6. 2019
                                                                              1. rozhodla

                                                                              změnit termín konání schůze rady kraje z 6. 8. 2019 na 30. 7. 2019; tato schůze se neuskuteční jako výjezdní, ale v prostorách krajského úřadu


                                                                               frame-scrollup