Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 4. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  66/5239     21. 4. 2015
1. schvaluje

program 66. schůze rady kraje, konané dne 21. 4. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5240     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky, o ověření zápisu z 65. schůze rady kraje, konané dne 7. 4. 2015
  66/5240     21. 4. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 66. schůze rady kraje, konané dne 21. 4. 2015: Ing. Jiřího Martinka PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5241     21. 4. 2015
1. odkládá

materiál č. 1/1 „Návrh dodatku ke smlouvě o podnájmu pozemku, uzavřené se společností LET´S FLY s. r. o., za účelem činnosti spočívající v provádění leteckého výcviku a leteckých prací jako tzv. stojánka pro letadla“ k dopracování a opětovnému předložení na některé z následujících schůzí rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5242     21. 4. 2015
1. odkládá

materiál č. 1/2 „Dlouhodobý podnájem pozemku za účelem výstavby čerpací stanice leteckých pohonných hmot“ k dopracování a opětovnému předložení na některé z následujících schůzí rady kraje

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012 č. 7/607 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  66/5243     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

Zprávu o realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5243     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje projednat Zprávu o realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5243     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s dalším postupem monitoringu a realizace strategie, dle předloženého materiálu
  66/5243     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012 č. 10/868 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  66/5244     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2014, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5244     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje projednat Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5244     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5245     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5245     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje ocenit práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovit poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje
  66/5245     21. 4. 2015
3. žádá

ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: plk. Ing. Zdeněk Nytra Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje (č. usnesení)
  66/5246     21. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ IV, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to v okamžiku zrušení předchozího zadávacího řízení číslo 15/2015
  66/5246     21. 4. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ IV, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  66/5246     21. 4. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ IV, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jindřiška Körbelová - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 31/2401 ze dne 9. 12. 2013 č. 33/2512 ze dne 14. 1. 2014 č. 36/2691 ze dne 17. 2. 2014 č. 37/2743 ze dne 27. 2. 2014 č. 54/4135 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  66/5247     21. 4. 2015
1. rozhodla

o zahájení zahájit jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Výstavba integrovaného výjezdového centra - Letiště Leoše Janáčka Ostrava - staveništní komunikace - dodatek č. 1“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  66/5247     21. 4. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Výstavba integrovaného výjezdového centra - Letiště Leoše Janáčka Ostrava - staveništní komunikace - dodatek č. 1“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, dále pak v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve stejném složení členy a náhradníky hodnotící komise: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  66/5247     21. 4. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby vedla písemné jednání se zájemcem ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 71 odst. 1 citovaného zákona provedla otevírání obálek v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nazvanou „Výstavba integrovaného výjezdového centra - Letiště Leoše Janáčka Ostrava - staveništní komunikace - dodatek č. 1“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 112/7291 ze dne 6. 6. 2012 č. 4/104 ze dne 4. 12. 2012 č. 63/4980 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5248     21. 4. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení nabídky v souladu s obdobným použitím § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 00350/2013/IM ve veřejné zakázce „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - dodatek č. 5“ s níže uvedeným uchazečem: 1. Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 9.442.391,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5249     21. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to v okamžiku zrušení předchozího zadávacího řízení číslo 25/2015
  66/5249     21. 4. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  66/5249     21. 4. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“ a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Bohdan Ptáček - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Bc. Pavel Klečka - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4722 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  66/5250     21. 4. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016 II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00635162 za cenu nejvýše přípustnou 1.200,- Kč bez DPH za jednu prohlídku těla zemřelého

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4585 ze dne 18. 12. 2014 č. 65/5163 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  66/5251     21. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve veřejné zakázce nazvané „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o." II“, zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, a to v okamžiku zrušení předchozího zadávacího řízení číslo 384/2014
  66/5251     21. 4. 2015
2. schvaluje

znění výzev k jednání s uchazeči vyloučenými z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.““, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  66/5251     21. 4. 2015
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o." II“ ve složení, členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva 7. Ing. Rostislav Šimanský - provozně-technický náměstek Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva 7. Ing. Pavel Švarc - vedoucí provozně-technického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
  66/5251     21. 4. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o." II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  66/5251     21. 4. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o." II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Rostislav Šimanský - provozně-technický náměstek Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavel Švarc - vedoucí provozně-technického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4955 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  66/5252     21. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce - dodatek č. 1“
  66/5252     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2015 (ev. č. 00051/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, se společností: 1. BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1, Ostrava 702 00 IČ: 27800466 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 169.722,39 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5253     21. 4. 2015
1. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Nákup kancelářských potřeb v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, poř. č. 68/2015 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 2) změněn usnesením č. 67/5412 ze dne 7. 5. 2015
  66/5254     21. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění péče o zvláště chráněná území Moravskoslezského kraje“
  66/5254     21. 4. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 „Profil Morávky“ 5. Mgr. David Honěk s místem podnikání: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov IČ 67333958 za cenu nejvýše přípustnou 800.000 Kč bez DPH pro část 2 „Kunov“ 1. Salamandr s.r.o. se sídlem: Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžkova 1805, PSČ 75661 IČ 26871513 za cenu nejvýše přípustnou 32.000 Kč bez DPH pro část 3 „Lávový proud u Meziny“ 4. Ing. Jan Gemela s místem podnikání: 793 15, Lichnov 147 IČ 46153233 za cenu nejvýše přípustnou 49.750 Kč bez DPH pro část 4 „Meandry Lučiny“ 5. Mgr. David Honěk s místem podnikání: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov IČ 67333958 za cenu nejvýše přípustnou 56.000 Kč bez DPH pro část 5 „Skučák“ 2. Adam Zaucha s místem podnikání: Dlouhá třída 1173/101c, 736 01, Havířov – Podlesí IČ 61933796 za cenu nejvýše přípustnou 240.000 Kč bez DPH pro část 6 „Rezavka“ 5. Mgr. David Honěk s místem podnikání: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov IČ 67333958 za cenu nejvýše přípustnou 52.500 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5255     21. 4. 2015
1. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Propagační předměty v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí““, poř. č. 69/2015 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4591 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5256     21. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě“ – dodatek č. 1“
  66/5256     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 2. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – NWT a.s., se sídlem nám. Míru 1217, Hulín, PSČ 768 24, na realizaci dodatečných prací u stavby „Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě“, se společností NWT a.s. Se sídlem: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín IČ: 63469511 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 85.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5257     21. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výroba regionálního exponátu Moravskoslezského kraje pro prezentaci na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně“
  66/5257     21. 4. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Jan Rous se sídlem: Praha 4, Jižní II/26 IČ 43084982
  66/5257     21. 4. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. Pavel Strakoš se sídlem: Bezručovo náměstí 2, 746 01 Opava IČ 12694134 za cenu nejvýše přípustnou 758.000 Kč bez DPH a za položkové ceny dle smlouvy o dílo a servisní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4991 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5258     21. 4. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na nákup 12 sad hydraulických vyprošťovacích zařízení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. JaGa, spol. s r.o. se sídlem: Na hlavní 166, 182 00 Praha 8 - Březiněves IČ 16188071 za cenu nejvýše přípustnou 4.628.860 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
Rada kraje
  (č. usnesení)
66/5259 | bod 2) změněn usnesením č. 68/5492 ze dne 19. 5. 2015
  66/5259     21. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Ediční plán na rok 2015“
  66/5259     21. 4. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Agentura API s.r.o. se sídlem: Štítného 327/7, Mariánské hory, 709 00 Ostrava IČ 25310119 za cenu nejvýše přípustnou 437.040 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5232 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  66/5260     21. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově – dodatek č. 1“
  66/5260     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby Zowada s.r.o. (ev. č. 02758/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“, se společností: Zowada s.r.o. se sídlem: Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov IČ: 26849631 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 496.447,22 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5169 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  66/5261     21. 4. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2014 (ev. č. 02719/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih“, se společností: Zlínstav a.s. se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001 IČ: 28315669 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 7.713.060,14 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5142 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5262     21. 4. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Integrované výjezdové centrum Třinec – dodatek č. 1“
  66/5262     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2014 (ev. č. 03171/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“, se společností: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.396.014,98 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5222 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  66/5263     21. 4. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, v případě schválení odůvodnění veřejné zakázky dle bodu 4) zastupitelstvem kraje
  66/5263     21. 4. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  66/5263     21. 4. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. plk. Ing. Jan Bojko - oddělení služeb HZS MSK 8. kpt. Ing. Pavel Melecký - strojní služby HZS MSK náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. kpt. Ing. Martin Nekula - technické služby HZS MSK 8. kpt. Ing. Jiří Kuczaj - strojní služby HZS MSK
  66/5263     21. 4. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5081 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5264     21. 4. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup 1 ks osobního automobilu s pohonem na CNG a 3 ks osobních automobilů střední třídy“, a to pro část 1 a 2, uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. CarTec Group, s.r.o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A, PSČ 70200 IČ: 25913620
  66/5264     21. 4. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup 1 ks osobního automobilu s pohonem na CNG a 3 ks osobních automobilů střední třídy“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 „1 ks osobního automobilu s pohonem na CNG“ 3. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava se sídlem: Praha 5, Vrchlického 31/18, PSČ 15000 IČ: 47124652 za cenu nejvýše přípustnou 346.942 Kč bez DPH pro část 2 „3 ks osobních automobilů střední třídy“ 3. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava se sídlem: Praha 5, Vrchlického 31/18, PSČ 15000 IČ: 47124652 za cenu nejvýše přípustnou 2.218.017 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smluv doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5265     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 18. 3. 2015 do 17. 4. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5265     21. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5266     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

dopis paní ********** a pana ********** ve věci žádosti a výzvy k vyvěšení moravské vlajky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5266     21. 4. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  66/5267     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5267     21. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5088 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5268     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 13. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 5. 3. 2015
  66/5268     21. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5269     21. 4. 2015
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 14. 4. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5269     21. 4. 2015
2. navrhuje

a) stanovit u usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1039 bod 3) ze dne 11. 12. 2014 termín další kontroly plnění na 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016, dle předloženého materiálu b) změnit termín plnění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1064 bod 3) ze dne 11. 12. 2014 na 30. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5269     21. 4. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5270     21. 4. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy pol. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob o 597,24 tis. Kč na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,72 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 22,05 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 146,06 tis. Kč pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 190,00 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 25,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,27 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 1 890,72 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 35,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,20 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,60 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 3,71 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,03 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,33 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 5,38 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 2 826,17 tis. Kč Celkem o 5.754,48 tis. Kč a snižují nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků o 0,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 5.753,56 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
2. bere na vědomí

žádost České pošty, s.p., IČ 47114983, o vrácení náhrady za domnělou ztrátu doporučené zásilky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5270     21. 4. 2015
3. rozhodla

o vrácení náhrady za domnělou ztrátu doporučené zásilky dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  66/5270     21. 4. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 0,97 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,97 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 0,97 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 367,5 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 242,0 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 125,5 tis. Kč Celkem o 367,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 125,5 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 242,0 tis. Kč Celkem o 367,5 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 280 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o 217 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti o 43 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20 tis. Kč Celkem o 280 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Hrazené úroky z úvěrů“ ve výši 200 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 200,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 200,0 tis. Kč
  66/5270     21. 4. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 10,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 10,9 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5271     21. 4. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5271     21. 4. 2015
2. stanoví

a) u usnesení č. 112/7354 bod 5) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 6. 2015 b) u usnesení č. 112/7354 bod 6) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 6. 2015
  66/5271     21. 4. 2015
3. vyřazuje

usnesení č. 57/4568 bod 3) ze dne 11. 12. 2014 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5272     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu
  66/5272     21. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5273     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 k 7. 4. 2015 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 25. 3. 2015
  66/5273     21. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3477 ze dne 24. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  66/5274     21. 4. 2015
1. rozhodla

čerpat 5. tranši úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 292 mil. Kč na základě Smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5275     21. 4. 2015
1. rozhodla

vyslat na zahraniční pracovní cestu do Francie (Saint-Germain en Laye) Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, ve dnech 8. – 10. 5. 2015 za účelem účasti na 11. ročníku mezinárodní prezentace regionů EU Marché européen (Evropský trh) a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  66/5275     21. 4. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5276     21. 4. 2015
1. schvaluje

návrh programu 14. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 7. 5. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5276     21. 4. 2015
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/2 ze dne 12. 2. 2001 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5277     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Asociace krajů České republiky ze dne 13. 4. 2015 o úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5277     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 800 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 70933146, dle předloženého materiálu
  66/5277     21. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 100 tis. Kč
  66/5277     21. 4. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5278     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

návrh memoranda o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem s městem Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5278     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít memorandum o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem s městem Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5278     21. 4. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5279     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5279     21. 4. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Memoranda o spolupráci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4861 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  66/5280     21. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a nabýt finanční prostředky ve výši 247,28 mil. Kč pověřenou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 0095711, v souladu s usnesením rady kraje č. 62/4861 ze dne 17. 2. 2015, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne o převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 00095711 (příjemce dotace) za rok 2015 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 43,7 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje
  66/5280     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711 (příjemce dotace) za rok 2015 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 43,7 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje
  66/5280     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2763 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  66/5281     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 3.000.000 Kč k zajištění financování investičních výdajů projektu „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, oblasti podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
  66/5281     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč
  66/5281     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  66/5282     21. 4. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČ 66741335, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace, IČ 00601977, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu
  66/5282     21. 4. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01235, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  66/5283     21. 4. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 60802774, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 60045922, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, IČ 00849936, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 45234370, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  66/5283     21. 4. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01234, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5284     21. 4. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2015 ve výši 152.000.000 Kč dle předloženého materiálu
  66/5284     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 152.000.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 392.493 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.906.436 Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 453.726 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.468.935 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.776.067 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 840.108 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 366.833 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.535.677 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 42.248.647 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.230.312 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 41.516.868 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.986.690 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 187.697 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 763.198 Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 21.040 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.867.662 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 130.746 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 176.001 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.352.642 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství Školská poradenská zařízení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 584.914 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.072.946 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 169.223 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.467.663 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.304.844 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.285.913 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.659.135 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 233.584 Kč Celkem 152.000.000 Kč
  66/5284     21. 4. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5285     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

a) informaci o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2014 a o stavu vypořádání ztrát za předchozí období dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) informaci o výši nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2014 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) informaci o odvodech nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2014 do rozpočtu kraje uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu d) informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu e) informaci o aktuální výši nesplacených zůstatků úvěrů příspěvkových organizací kraje v odvětví školství dle předloženého materiálu
  66/5285     21. 4. 2015
2. schvaluje

a) výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) použití výsledku hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace za rok 2014 k úhradě ztráty za předchozí období dle předloženého materiálu c) příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  66/5285     21. 4. 2015
3. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  66/5285     21. 4. 2015
4. schvaluje

účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2014 dle přílohy č. 7 části a) až c) předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5286     21. 4. 2015
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5287     21. 4. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u nerozpočtovaných příjmů ve výši 488 tis. Kč
  66/5287     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 19 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3111 - Mateřské školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 8 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 461 tis. Kč Celkem 469 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3141 - Školní stravování pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 278 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 210 tis. Kč Celkem 488 tis. Kč
  66/5287     21. 4. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel “účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím: a) Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, ve výši 278.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nákup konvektomatu s příslušenstvím“ b) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, ve výši 210.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nákup konvektomatu s příslušenstvím“
  66/5287     21. 4. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty prioritní osy 3 - Další vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání ve výši 417.791,41 Kč dle předloženého materiálu
  66/5287     21. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 417.792 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 417.792 Kč
  66/5287     21. 4. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu“ Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Obec21“ o částku 417.791,41 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0073)

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5288     21. 4. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 ve výši 13.399.272 Kč b) činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 3.742.000 Kč dle předloženého materiálu
  66/5288     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 13.399.272 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.163.690 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.829.157 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 52.205 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.354.220 Kč Celkem 13.399.272 Kč
  66/5288     21. 4. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  66/5288     21. 4. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  66/5288     21. 4. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  66/5288     21. 4. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.742 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.035.922 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 972.484 tis. Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.571 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.102 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.051.714 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 176.326 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 11.443 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 232.340 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 342.399 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 3.486 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 554.729 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 285.908 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 83.823 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.572 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 107.652 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 54.136 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 346.712 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15.152 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 248.120 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.612 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 52.394 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 33.079 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 32.298 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 243.045 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 36.418 tis. Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.334 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 67.815 tis. Kč Celkem 6.039.664 tis. Kč
  66/5288     21. 4. 2015
7. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  66/5288     21. 4. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  66/5288     21. 4. 2015
9. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  66/5288     21. 4. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.921 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 730 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.939 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.856 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 918 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 478 tis. Kč Celkem 8.921 tis. Kč
  66/5288     21. 4. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5289     21. 4. 2015
1. souhlasí

s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu v měsících červenci a srpnu 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5290     21. 4. 2015
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910 a Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, s účinností od 1. 7. 2015
  66/5290     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, zanikne s účinností od 1. 7. 2015
  66/5290     21. 4. 2015
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910
  66/5290     21. 4. 2015
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910
  66/5290     21. 4. 2015
5. souhlasí

s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5290     21. 4. 2015
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 5) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 26/1941 ze dne 15. 10. 2013 č. 45/3394 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  66/5291     21. 4. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62331558, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842761, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu n) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu o) předat organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu p) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu q) předat organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu r) předat organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu s) předat organizaci Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu
  66/5291     21. 4. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01402 v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5192 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  66/5292     21. 4. 2015
1. rozhodla

vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5293     21. 4. 2015
1. souhlasí

s návrhem dohody mezi Moravskoslezským krajem a městem Bílovec o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované organizací kraje Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5293     21. 4. 2015
2. souhlasí

s návrhem ukončení činnosti organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dnem 30. 6. 2015
  66/5293     21. 4. 2015
3. souhlasí

s návrhem zrušení organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dnem 31. 7. 2015
  66/5293     21. 4. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  66/5293     21. 4. 2015
5. souhlasí

s návrhem věcného a časového harmonogramu postupu zrušení organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5293     21. 4. 2015
6. ukládá

zástupkyni statutárního orgánu organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726 zabezpečit administrativně technické, ekonomické a odvětvovým odborem blíže specifikované činnosti související s ukončením činnosti a zrušením příspěvkové organizace Zodp.: Mgr. Renata Fryčková Termín: 31. 7. 2015
  66/5293     21. 4. 2015
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/8 ze dne 5. 3. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5294     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádosti: a) SPORT MLADÝCH, o.p.s., IČ 25842374, dle přílohy č. 1 b) TK PLUS SPORT a.s., IČ 29318599, dle přílohy č. 3 c) Sportovní basketbalová škola Ostrava o.s., dle přílohy č. 5 d) Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 7
  66/5294     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v příloze č. 1 usnesení č. 13/1122 zastupitelstva kraje ze dne 5. 3. 2015 podíl požadované dotace na plánovaných nákladech/výdajích v % příjemce SPORT MLADÝCH, o.p.s., IČ 25842374, podpořeného v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5294     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemcům: a) TK PLUS SPORT a.s., IČ 29318599, maximálně ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním semifinálového utkání Světové skupiny Fed Cupu ČR – Francie; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015 b) Sportovní basketbalová škola Ostrava o.s., IČ 69610576, maximálně ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním finále Českého poháru žen – Hyundai FINAL 6; finanční prostředky jsou určeny na bezpečnostní a zdravotní zajištění, cestovné, dopravu, přepravu materiálu, kancelářské pomůcky, sportovní a spotřební materiál, nájem sportovní haly, odměny rozhodčím a pořadatelům, služby spojů, ubytování, stravování, věcné ceny, tiskové služby, propagaci, zdravotní rehabilitační a regenerační služby s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015. c) Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, maximálně ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise na otevřených dvorcích 2015; finanční prostředky jsou určeny na odměny rozhodčím, sběračům, zdravotníkům, administrativním pracovníkům, pořadatelské službě, hráčům, věcné ceny, pronájem, dopravu, tenisové míče a stravu s časovou použitelností 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015
  66/5294     21. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) TK PLUS SPORT a.s. a.s., IČ 29318599, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) Sportovní basketbalová škola Ostrava o.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  66/5294     21. 4. 2015
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 7. 5. 2015
  66/5294     21. 4. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 649 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.000 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 649 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5295     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2, 3, 5 a 7 předloženého materiálu
  66/5295     21. 4. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže středních škol „Zlatý pohár LINDE“; finanční prostředky jsou určeny ubytování, stravování a materiál pro soutěže s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. b) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže „Pro Bohemia Ostrava“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, materiál, osobní náklady a služby s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
  66/5295     21. 4. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) PYGMALION, s. r. o., IČ 25824147, maximálně ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním literární soutěže v anglickém jazyce „GATE“; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro soutěžící, knihy, kancelářské potřeby a mzdové náklady zkušební komise s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015 b) Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 26523825, ve výši 100.000 Kč na náklady spojené se zajištěním akce Bambifest 2015 v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, drobný dlouhodobý hmotný majetek, stravování, technické zajištění, zajištění kulturního vystoupení, dopravu, nájem, spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 c) RWR s.r.o., IČ 27793460, maximálně ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů se zabezpečením mezinárodního tenisového turnaje „PROSPERITA OPEN 2015“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu, internet, reklamní předměty a finanční prémie hráčům s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015.
  66/5295     21. 4. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) PYGMALION, s. r. o., IČ 25824147 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. b) Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 26523825 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) RWR s.r.o., IČ 27793460 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  66/5295     21. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5296     21. 4. 2015
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5296     21. 4. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5297     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výsledku šetření stížnosti realizovaného v příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, uvedenou v důvodové zprávě předloženého materiálu
  66/5297     21. 4. 2015
2. odvolává

dnem 22. 4. 2015 Ing. Jiřího Mlýnka z funkce ředitele organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5298     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

předložené návrhy souhrnných finančních plánů pro rok 2015 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle příloh č. 3 až 12 předloženého materiálu
  66/5298     21. 4. 2015
2. schvaluje

finanční plány pro rok 2015 příspěvkových organizací - nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5298     21. 4. 2015
3. schvaluje

finanční plány pro rok 2015 ostatních příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5298     21. 4. 2015
4. bere na vědomí

návrhy střednědobých výhledů na období let 2015 až 2017 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5299     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. ze dne 24. 3. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5299     21. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 27003388, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace konference „Efektivní nemocnice 2015 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“ konané ve dnech 24. – 25. 11. 2015 v Praze – Vysočanech, s časovou použitelností od 21. 4. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5299     21. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít s organizací HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 27003388, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5299     21. 4. 2015
4. bere na vědomí

žádost Sanatoria Jablunkov, a.s., ze dne 17. 7. 2014 včetně jejího doplnění ze dne 1. 4. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5299     21. 4. 2015
5. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sanatoriu Jablunkov, a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace odborné konference „Plicní rehabilitace v praxi“ konané dne 29. 5. 2015 v Sanatoriu Jablunkov, s časovou použitelností od 2. 1. 2015 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5299     21. 4. 2015
6. rozhodla

uzavřít s organizací Sanatorium Jablunkov, a.s., č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  66/5299     21. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 30 tis. Kč na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 30 tis. Kč Celkem o 60 tis. Kč
  66/5299     21. 4. 2015
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 242 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  66/5300     21. 4. 2015
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 2890/417 v k. ú. Opava-Předměstí, jehož součástí je budova bez č. p. nebo č. ev., stavba technického vybavení, v areálu Centrální hasičské stanice Opava, mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2023, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5301     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, ze dne 3. 12. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5301     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 4 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5301     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5301     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5302     21. 4. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, stožáru, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  66/5302     21. 4. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 č. 169/5918 ze dne 5. 3. 2008 č. 116/4104 ze dne 7. 3. 2007
  66/5303     21. 4. 2015
1. rozhodla

a) změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 169/5918 ze dne 5. 3. 2008 tak, že u smlouvy č. KI/22/d/2008/RŘ mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH b) změnit přílohu č. 2 k usnesení rady kraje č. 116/4104 ze dne 7. 3. 2007 tak, že u smlouvy č. FM/7/d/2007/Koc mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH
  66/5303     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  66/5304     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit budoucí věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5304     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5304     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5305     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5305     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5305     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5305     21. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5305     21. 4. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5305     21. 4. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014 č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  66/5306     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Českotěšínsko dle předloženého materiálu
  66/5306     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu
  66/5306     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrhu dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5307     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Jeseník nad Odrou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na demolici nadjezdu v km 228,824 trati Přerov – Bohumín v Jeseníku nad Odrou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5307     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, v maximální výši 2.170.000,-- Kč, na demolici nadjezdu v km 228,824 trati Přerov – Bohumín v Jeseníku nad Odrou s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5307     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5307     21. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 2.170 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.170 tis. Kč
  66/5307     21. 4. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – drážní doprava“, ve výši 2.170.000,-- Kč
  66/5307     21. 4. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5308     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, Pražákova 665/34, Brno, IČ 28319869, o projednání nabídky odkupu pozemků uvedených v bodě 2 návrhu usnesení, určených pro výstavbu komerční zóny v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5308     21. 4. 2015
2. doporučuje

rozhodnout zastupitelstvu kraje koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1316/44 orná půda, pozemek parc. č. 1316/45 orná půda, pozemek parc. č. 1316/46 orná půda, pozemek parc. č. 1316/53 orná půda, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálu, z vlastnictví Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, Pražákova 665/34, Brno, IČ 28319869, za kupní cenu ve výši 120.900,-- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  66/5308     21. 4. 2015
3. bere na vědomí

žádost obce Václavov u Bruntálu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci stavby místní komunikace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5308     21. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Václavov u Bruntálu, IČ 00296449, v maximální výši 12.000.000,-- Kč, na realizaci projektu „Obecní místní komunikace s nadregionálním významem ve Václavově u Bruntálu“ s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5308     21. 4. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Václavov u Bruntálu, IČ 00296449, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  66/5308     21. 4. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 12.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 12.000 tis. Kč
  66/5308     21. 4. 2015
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – drážní doprava“, ve výši 12.000.000,-- Kč
  66/5308     21. 4. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodů 1) a 3) a návrh dle bodů 2), 4) a 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5309     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

petici občanů proti záměru výroby DASTITU v Oldřichovicích u Třince dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5309     21. 4. 2015
2. schvaluje

odpověď na petici občanů proti záměru výroby DASTITU v Oldřichovicích u Třince dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5052 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5310     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o průběhu a výsledku valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, konané dne 26. 3. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5311     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 11. 3. 2015 ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5311     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 181.318,50 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  66/5311     21. 4. 2015
3. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek ze dne 24. 3. 2015 ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5311     21. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve výši 71.045,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  66/5311     21. 4. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1) a 3) a návrhy dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1035 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5312     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek ze dne 10. 3. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 5. 4. 2015, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00072/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5312     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, na plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Frýdek-Místek, o 152.550,-- Kč na celkovou výši 388.800,-- Kč, dle předloženého materiálu
  66/5312     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s pobočným spolkem Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00072/2015/ŽPZ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014 č. 61/4759 ze dne 3. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  66/5313     21. 4. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014 ve znění usnesení rady kraje č. 61/4759 ze dne 3. 2. 2015, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0123/8 a 0647/8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5314     21. 4. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.235,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.235,00 tis. Kč
  66/5314     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 210,10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 210,10 tis. Kč
  66/5314     21. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 10,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 49/3704 ze dne 5. 8. 2014 č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014 č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  66/5315     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, ze dne 7. 4. 2015, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01251/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5315     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, uvedené pod pořadovým číslem 13 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 14. 9. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 2. 5. 2014 – 14. 10. 2015
  66/5315     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5315     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5316     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost příspěvkové organizace Středisko volného času Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace ze dne 20. 3. 2015 včetně jejího doplnění ze dne 8. 4. 2015 ve věci poskytnutí dotace na pořádání sympozia „Krajina břidlice, geologické, hospodářské a kulturní bohatství Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5316     21. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Středisko volného času Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace, IČ 72553669, v maximální výši 20.000,-- Kč určené na pořádání mezinárodního sympozia „Krajina břidlice, geologické, hospodářské a kulturní bohatství Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů“ konaného v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2015 do dne 31. 5. 2015 a uhrazených do dne 30. 6. 2015 včetně
  66/5316     21. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít s příspěvkovou organizací Středisko volného času Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace, IČ 72553669, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5316     21. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstvo krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 20,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2164 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  66/5317     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období člena správní rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., a to Bc. Jana Tomiczka ke dni 18. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5317     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat ke dni 19. 6. 2015 Ing. Daniela Vacu do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  66/5317     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5318     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti F I T E a.s., ve věci partnerství Moravskoslezského kraje v rámci projektu s názvem „Optimalizace využití zdrojů tepla a surovinové základny pro tepelnou energetiku ve vymezené části regionu TRITIA“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5318     21. 4. 2015
2. schvaluje

partnerství kraje v rámci projektu společnosti F I T E a.s., IČ 47674938, a dalších subjektů s názvem „Optimalizace využití zdrojů tepla a surovinové základny pro tepelnou energetiku ve vymezené části regionu TRITIA“ dle předloženého materiálu
  66/5318     21. 4. 2015
3. pověřuje

hejtmana kraje k podpisu přistoupení kraje k projektu dle bodu 2) tohoto usnesení - tzv. „Letter of intent“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5319     21. 4. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 166.000,-- Kč na financování projektů realizovaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, IČ 00100579, v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, dle předloženého materiálu
  66/5319     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 166 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 166 tis. Kč
  66/5319     21. 4. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, s účelovým určením na realizaci projektů v rámci programu Veřejné informační služby knihoven: a) „Kurzy počítačové gramotnosti“ o částku 24.000,-- Kč, b) „Digitalizace významných dokumentů Moravskoslezského kraje“ o částku 76.000,-- Kč, c) „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ o částku 66.000,-- Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  66/5320     21. 4. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, spočívajících v realizaci akce „Hrad Sovinec – oprava vnějšího opevnění – západní hradba 3“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5321     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, o rozšíření doplňkové činnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5321     21. 4. 2015
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  66/5321     21. 4. 2015
3. bere na vědomí

žádost organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, o povolení doplňkové činnosti, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5321     21. 4. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  66/5321     21. 4. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2, 4 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1529 ze dne 15. 7. 2013 č. 24/1812 ze dne 3. 9. 2013 č. 27/2074 ze dne 22. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/399 ze dne 25. 7. 2013 č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  66/5322     21. 4. 2015
1. rozhodla

o převodu části činností z organizace Marianum, příspěvková organizace, se sídlem Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, na organizaci Benjamín, příspěvková organizace, se sídlem Modrá 1705, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ 847461, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni 1. 7. 2015
  66/5322     21. 4. 2015
2. ukládá

organizaci Marianum, příspěvková organizace, se sídlem Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, a organizaci Benjamín, příspěvková organizace, se sídlem Modrá 1705, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ 847461 uzavřít Dohodu o společném postupu při převodu činností z organizace Marianum, příspěvková organizace, na organizaci Benjamín, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Antonín Janýška, Mgr. Darja Kuncová Termín: 1. 5. 2015
  66/5322     21. 4. 2015
3. ukládá

ředitelům organizací Marianum, příspěvková organizace, se sídlem Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, a Benjamín, příspěvková organizace, se sídlem Modrá 1705, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ 847461, podat zprávu o realizaci Dohody o společném postupu při převodu činností z organizace Marianum, příspěvková organizace, na organizaci Benjamín, příspěvková organizace Zodp.: Ing. Antonín Janýška, Mgr. Darja Kuncová Termín: 1. 9. 2015
  66/5322     21. 4. 2015
4. rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství č. 02575/2013/SOC, uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5323     21. 4. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 101 let, obyvatelce organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 745 41 Petřvald, IČ 00847348, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5324     21. 4. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 465.575,60 Kč na financování projektu „Podpora chráněného bydlení“, realizovaného organizací kraje Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  66/5324     21. 4. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, ve výši 465.575,60 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora chráněného bydlení“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  66/5324     21. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 465.577 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 465.577 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 (č. usnesení)
  66/5325     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit „Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji“, které byly schváleny zastupitelstvem kraje usnesením 20/1781 ze dne 22. 11. 2007
  66/5325     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji“ uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5325     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014 č. 11/944 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  66/5326     21. 4. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačních programů: a) Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Program protidrogové politiky kraje na rok 2015, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  66/5326     21. 4. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační programy: a) Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015, dle předloženého materiálu b) Program protidrogové politiky kraje na rok 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5327     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Občanského sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, o účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5327     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Občanskému sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, ve výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 56,18 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“, vzniklých od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a uhrazených do 15. 1. 2016, dle předloženého materiálu
  66/5327     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Občanským sdružením „Sdružením Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5327     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) těchto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7610 ze dne 24. 7. 2012 č. 58/4623 ze dne 18. 12. 2014 č. 63/5016 ze dne 5. 3. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 6. 6. 2012 č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5328     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Třinec o zajištění 90% udržitelnosti sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v letech 2015 – 2016
  66/5328     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00297313, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7610 ze dne 24. 7. 2012 č. 58/4623 ze dne 18. 12. 2014 č. 63/5016 ze dne 5. 3. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 6. 6. 2012 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5329     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje na rok 2015 v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  66/5329     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 62.054.352 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4344 - Sociální rehabilitace pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.864.970 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.146.252 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 2.035.316 Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.551.450 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 220.000 Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 162.800 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.600.760 Kč na § 4373 - Domy na půl cesty pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.179.200 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 594.400 Kč na § 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 12.936.450 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 15.500.620 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 4.223.900 Kč na § 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.412.600 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 328.900 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.109.300 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.352.900 Kč na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 24.800 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.302.900 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 2.794.734 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.283.750 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.557.000 Kč na § 4378 - Terénní programy pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 372.100 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 113.500 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 385.750 Kč Celkem o 62.054.352 Kč
  66/5329     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 u žadatele Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., IČ 28659392, u sociální služby Pečovatelská služba, reg. č. 4550261, výši dotace ve sloupci „Schválená výše dotace v Kč celkem“ z 248.000,-- Kč na 215.000,-- Kč, dle předloženého materiálu
  66/5329     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5330     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Ostravské centrum nové hudby, IČ 70631531, o finanční podporu projektu „Ostravské dny 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5330     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, IČ 70631531 na projekt „Ostravské dny 2015“ ve výši 500.000,-- Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5330     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít se spolkem Ostravské centrum nové hudby, IČ 70631531, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5330     21. 4. 2015
4. bere na vědomí

žádost společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, o finanční podporu projektu „Prezentace Moravskoslezského kraje na výstavě Památky mého kraje“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5330     21. 4. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, ve výši 250.000,-- Kč, na projekt „Prezentace Moravskoslezského kraje na výstavě Památky mého kraje“ s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  66/5330     21. 4. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít se společností Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  66/5330     21. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 750,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 500,0 tis. Kč na § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 250,0 tis. Kč Celkem o 750,0 tis. Kč
  66/5330     21. 4. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5331     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku “Tajfun, o.s.” IČ 22767070, o finanční podporu projektu „Muzikál Les girls“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5331     21. 4. 2015
2. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 spolku “Tajfun, o.s.”, IČ 22767070, na projekt „Muzikál Les girls“, s odůvodněním dle předloženého materiálu
  66/5331     21. 4. 2015
3. bere na vědomí

žádost paní **********, o finanční podporu projektu „Pavel Helebrand Jesličky sv. Františka“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5331     21. 4. 2015
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje paní **********, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Pavel Helebrand Jesličky sv. Františka“ s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5331     21. 4. 2015
5. rozhodla

uzavřít s paní **********, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5331     21. 4. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1072 ze dne 11. 12. 2014 č. 7/623 ze dne 19. 12. 2013 č. 24/2180 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  66/5332     21. 4. 2015
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Muzea Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  66/5332     21. 4. 2015
2. bere na vědomí

žádost organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o změnu v rámci přílohy č. 2 zřizovací listiny „Vymezení doplňkové činnosti organizace“.“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5332     21. 4. 2015
3. souhlasí

s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Těšínské divadlo, příspěvková organizace, IČ 00100536, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  66/5332     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5333     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Dívčí Hrad, IČ 00576115, o finanční podporu projektu „VI. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy - Osoblažsko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5333     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dívčí Hrad, IČ 00576115, na projekt „VI. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy - Osoblažsko“ s odůvodněním dle předloženého materiálu
  66/5333     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5334     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Česká tábornická unie VELKÁ RADA OBLASTI BESKYDY, IČ 68916892, o finanční podporu projektu „Trampové na Slezskoostravském hradě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Česká tábornická unie VELKÁ RADA OBLASTI BESKYDY, IČ 68916892, na projekt „Trampové na Slezskoostravském hradě“ ve výši 25.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít se spolkem Česká tábornická unie VELKÁ RADA OBLASTI BESKYDY, IČ 68916892, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
4. bere na vědomí

žádost spolku Společnost MARIE z.s., IČ 27018369, o finanční podporu projektu „Magičtí Lucemburkové“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
5. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Společnost MARIE z.s., IČ 27018369, ve výši 150.000,-- Kč, na projekt „Magičtí Lucemburkové“, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
6. rozhodla

uzavřít se spolkem Společnost MARIE z.s., IČ 27018369, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
7. bere na vědomí

žádost spolku Sportovní klub policie Ostrava, IČ 44941161, o finanční podporu projektu „Slavnosti bojových umění a Japonské dny v Ostravě 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
8. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Sportovní klub policie Ostrava, IČ 44941161, ve výši 100.000,-- Kč, na projekt „Slavnosti bojových umění a Japonské dny v Ostravě 2015“ s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
9. rozhodla

uzavřít se spolkem Sportovní klub policie Ostrava, IČ 44941161, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  66/5334     21. 4. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 275,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 25,0 tis. Kč na § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 150,0 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100,0 tis. Kč Celkem o 275,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5062 ze dne 24. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1168 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5335     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu realizace projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“
  66/5335     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zvýšit profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 - 2016 z 89.100.000,-- Kč o 2.400.000 Kč na 91.500.000 Kč 3) 66/5335 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit zajištění udržitelnosti individuálního projektu kraje „Sanitní vozy a služby eHealth financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 z maximální výše 7.260.000,-- Kč o 2.400.000 Kč na 4.860.000 Kč
  66/5335     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3614 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  66/5336     21. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora přírodovědných předmětů“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01213, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4428 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1053 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5337     21. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 109.740.975,54 Kč na financování projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01748, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  66/5337     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Nákup hasičské výškové techniky“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  66/5337     21. 4. 2015
3. rozhodla

přijmout dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15.000.000,00 Kč, poskytnutou Ministerstvem vnitra na financování projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, č. EDS 114D244005004, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3143 ze dne 24. 4. 2014 č. 28/2149 ze dne 5. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  66/5338     21. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 231.252.830,14 Kč na financování projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/03.01713 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  66/5338     21. 4. 2015
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 205.216.440,87 Kč na financování projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/02.01511 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  66/5338     21. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu
  66/5338     21. 4. 2015
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4113 ze dne 7. 10. 2014 (č. usnesení)
  66/5339     21. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 1. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  66/5339     21. 4. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 1. 12. 2014 realizovanému v rámci Integrovaného operačního programu
  66/5339     21. 4. 2015
3. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 27. 2. 2015 dle předloženého materiálu
  66/5339     21. 4. 2015
4. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 27. 2. 2015 realizovanému v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  66/5340     21. 4. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytování služeb č. 1804/20148/KŘ a 1805/2014/KŘ k projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“ CZ.1.04/3.1.00/A9.00005

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5341     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČ 65494636, o poskytnutí dotace na spolufinancování publikace k 20. výročí založení Sdružení obcí Jablunkovska, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5341     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 30 tis. Kč
  66/5341     21. 4. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení obcí Jablunkovska, IČ 65494636, ve výši 30.000 Kč na spolufinancování nákladů publikace k 20. výročí založení Sdružení obcí Jablunkovska, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5341     21. 4. 2015
4. rozhodla

uzavřít se Sdružením obcí Jablunkovska, IČ 65494636, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5342     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost Národního strojírenského klastru, z.s., IČ 26629437, o poskytnutí dotace na projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů NSK“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5342     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Národnímu strojírenskému klastru, z.s., IČ 26629437, ve výši 750.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Strategie konkurenceschopnosti členů NSK“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  66/5342     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Národním strojírenským klastrem, z.s., IČ 26629437, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5342     21. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 750 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestční transfery spolkům o 750 tis. Kč
  66/5342     21. 4. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5343     21. 4. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 230,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 230,00 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,88 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5,88 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 5.863,10 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  66/5343     21. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5164 - Nájemné o 14,10 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 52,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 9,00 tis. Kč Celkem 75,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 19,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 35,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,20 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,40 tis. Kč Celkem 75,10 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 153,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5164 - Nájemné o 4,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 23,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 126,04 tis. Kč Celkem 153,04 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5164 - Nájemné o 21,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 21,00 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 7,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 13,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 70,00 tis. Kč Celkem 90,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 60,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč Celkem 90,00 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5164 - Nájemné o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5161 - Poštovní služby o 1,00 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 190,28 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.522,77 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 190,28 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.522,77 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 1.281,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6123 - Dopravní prostředky o 1.281,10 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 677,50 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6111 - Programové vybavení o 677,50 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 6.300,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,37 tis. Kč pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6,28 tis. Kč Celkem o 6,65 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 398,50 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.774,48 tis. Kč Celkem o 7.172,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 879,63 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.000,00 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
13. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 19,00 tis. Kč z 257.779,13 tis. Kč na 257.798,13 tis. Kč
  66/5343     21. 4. 2015
14. schvaluje

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce "Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 1.000.000 Kč
  66/5343     21. 4. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.000,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 1.000,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4561 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5344     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“ - stavba „Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01509 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/698 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/197 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  66/5345     21. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.981.158,82 Kč na financování projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“, registrační číslo CZ.1.10/2.2.00/18.01471, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  66/5345     21. 4. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“, registrační číslo CZ.1.10/2.2.00/18.01471, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  66/5346     21. 4. 2015
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824 – 72/2013 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“ CZ.1.04/3.1.00/A9.00005

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5347     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

a) žádost obce Děhylov, IČ 00635464, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00132/2015/RRC b) žádost obce Kaňovice, IČ 00494267, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00131/2015/RRC c) žádost obce Otice, IČ 00300543, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00012/2015/RRC
  66/5347     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00132/2015/RRC s obcí Děhylov, IČ 00635464, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00131/2015/RRC s obcí Kaňovice, IČ 00494267, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu c) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00012/2015/RRC s obcí Otice, IČ 00300543, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  66/5347     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5348     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o přípravě strategie Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci a ustavení Řídicího výboru Integrované územní investice
  66/5348     21. 4. 2015
2. rozhodla

nominovat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, místopředsedou Řídicího výboru Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci a náhradníkem JUDr. Josefa Babku, 1. náměstka hejtmana kraje

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  66/5349     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost obchodní firmy BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále u neinvestiční dotace poskytnuté za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5349     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanoveného odvodu ve výši 37.000 Kč u neinvestiční dotace poskytnuté obchodní firmě BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“
  66/5349     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 18.200 Kč za porušení rozpočtové kázně u neinvestiční dotace poskytnuté obchodní firmě BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“, tj. v celkové výši 14.560 Kč
  66/5349     21. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u neinvestiční dotace poskytnuté obchodní firmě BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“
  66/5349     21. 4. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4902 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5350     21. 4. 2015
1. jmenuje

členy výběrové komise v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015: Ing. Michaelu Kubejkovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Marka Valdmanna, Ph.D., ředitele společnosti BIC Ostrava s.r.o., Lenku Pilátovou, vedoucí oddělení realizace projektů Technologické agentury ČR
  66/5350     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 64 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 64 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  66/5351     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Linguistic – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s., IČ 26785901, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5351     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Linguistic – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s., IČ 26785901, na projekt „JAZYKOVÝ PEDAGOGICKÝ PARK – další vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích se zaměřením na metodu CLIL a její praktické využití v rámci výuky“, dle předloženého materiálu
  66/5351     21. 4. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 41,4 tis. Kč
  66/5351     21. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 41,4 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 41,4 tis. Kč
  66/5351     21. 4. 2015
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62331582, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5351     21. 4. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 14.923 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62331582, na projekt „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na GSH“, tj. v celkové výši 13.430,70 Kč, zaokrouhleně 13.430 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62331582, na projekt „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a GSH“, dle předloženého materiálu
  66/5351     21. 4. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5351     21. 4. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, na projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek“, dle předloženého materiálu
  66/5351     21. 4. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2), 6) a 8) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1797 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  66/5352     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, dle předloženého materiálu
  66/5352     21. 4. 2015
2. rozhodla

postupovat v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, dle varianty A důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 36/2698 ze dne 17. 2. 2014 č. 44/3235 ze dne 27. 5. 2014 č. 61/4750 ze dne 3. 2. 2015
  66/5353     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje částečně prominout smluvní pokutu ve výši 325.000 Kč z celkové výše 920.000 Kč vůči společnosti TOKA, s.r.o., IČ 25518526, podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu
  66/5353     21. 4. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5354     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Krnov, IČ 00296139, o poskytnutí dotačního příspěvku ve výši 237.826 Kč na terénní průzkum dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5354     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Krnov, IČ 00296139, ve výši 237.826,- Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s terénním průzkumem na pozemcích po bývalé slévárně šedé litiny SKS Krnov s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015
  66/5354     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Krnov, IČ 00296139, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5354     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015
  66/5354     21. 4. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 237,83 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 237,83 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 106/6818 ze dne 12. 3. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  66/5355     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblasti VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava, IČ 75125285, o udělení souhlasu se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 3220/1 ostatní plocha, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5355     21. 4. 2015
2. rozhodla

podat žádost o změnu v rámci projektu „Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina“, reg. č.: CZ.1.10/2.3.00/03.01168 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3773 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  66/5356     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“ dle předloženého materiálu
  66/5356     21. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 58.080 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 58.080 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3764 ze dne 26. 8. 2014 č. 61/4788 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  66/5357     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“ dle předloženého materiálu
  66/5357     21. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 73 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 211 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5358     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 71/96 orná půda v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, z vlastnictví **********, za kupní cenu 1.476.600,- Kč a úhradu nákladů spojených se vkladem práv do katastru nemovitostí
  66/5358     21. 4. 2015
2. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.476.600,-- Kč účelově určené na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“
  66/5358     21. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 1 476,6 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6130 - Pozemky o 1 476,6 tis. Kč
  66/5358     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4930 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  66/5359     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a to: části pozemku par. č. 650/1 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 4290-50/2010 ze dne 12. 10. 2010 a nově označené jako pozemek parc. č. 650/31 ostatní plocha o výměře 25 m² a pozemek parc. č. 650/32 ostatní plocha o výměře 104 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643, za podmínky, že obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout pozemky specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí
  66/5359     21. 4. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5360     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat jízdenkový automat MHD, rok výroby 2011, typ výrobku AVJGV, výrobní číslo 00500000428, ve vlastnictví kraje, do vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, IČ 61974757
  66/5360     21. 4. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6950 ze dne 3. 4.2012 (č. usnesení)
  66/5361     21. 4. 2015
1. rozhodla

ukončit platnost usnesení rady kraje č. 108/6950 bod 1) a 2) ze dne 3. 4. 2012 a ukončit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ev. č. 00988/2012/IM ze dne 11. 5. 2012
  66/5361     21. 4. 2015
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Bruntál – Kavalcova + 1" na částech pozemků parc. č. 2249/1 ostatní plocha, parc. č. 2251 ostatní plocha, parc. č. 2294 zahrada a parc. č. 2296 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, dle předloženého materiálu
  66/5361     21. 4. 2015
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2249/1 ostatní plocha, parc. č. 2251 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a k částem pozemků parc. č. 2294 zahrada a parc. č. 2296 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČ 00601357, vše v k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní NTL plynovod a plynovodní přípojky v částech služebných pozemků v rámci stavby „REKO MS Bruntál – Kavalcova + 1", na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  66/5361     21. 4. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2125 ostatní plocha v k. ú. Jaktař, obec Opava a parc. č. 2209/10 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2216/20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní vedení plynovodu na částech služebných pozemků, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s prohlídkou, provozováním, údržbou, opravami a modernizací podzemního vedení plynovodu, vše v rámci stavby „Přípojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace – budova Záchranné zdravotnické služby v Opavě, Olomoucká 86, 746 01, k. ú. Opava - Předměstí, Jaktař“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  66/5361     21. 4. 2015
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „11010-053403 Polyfunkční budova Třinec_OK“ na pozemku parc. č. 1546/2 zahrada v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví kraje, a na pozemku parc. č. 1544/1 orná půda v k. ú. a obci Třinec, dosud ve vlastnictví ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, za podmínky nabytí pozemku parc. č. 1544/1 orná půda, v k. ú. a obci Třinec do vlastnictví kraje, dle předloženého materiálu
  66/5361     21. 4. 2015
6. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1546/2 zahrada v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví kraje, a k části pozemku parc. č. 1544/1 orná půda, v k. ú. a obci Třinec, dosud ve vlastnictví ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na části služebného pozemku, vše v rámci stavby „11010-053403 Polyfunkční budova Třinec_OK“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, za podmínky nabytí pozemku parc. č. 1541/1 orná půda v k. ú. a obci Třinec do vlastnictví kraje; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení
  66/5361     21. 4. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5362     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  66/5362     21. 4. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4296 ze dne 4. 11. 2014 č. 64/5136 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  66/5363     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2631, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3570-4/2013 ze dne 2. 12. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2631/5, ostatní plocha, o výměře 160 m² a části pozemku parc. č. 3356/46, ostatní plocha, oddělené dle výše citovaného geometrického plánu a nově označené jako pozemky parc. č. 3356/80, ostatní plocha, o výměře 627 m² a parc. č. 3356/81, ostatní plocha, o výměře 53 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Český Těšín, do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 303.032,- Kč (vč. DPH) a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  66/5363     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1600 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 397-57/2014 ze dne 6. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1600/2 ostatní plocha, o výměře 108 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Dolní Moravice, do SJM **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 18.100,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  66/5363     21. 4. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5364     21. 4. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Karviná-Nové Město, IČ 00847330, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 326.880,25 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2508 ze dne 14. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  66/5365     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Silnice 2013 - IV. etapa“ dle předloženého materiálu
  66/5365     21. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 5.238 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnic III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1., silnice“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/984 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  66/5366     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, o strukturální změnu nákladového rozpočtu projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP, KP a STC“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5366     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01962/2014/RRC na projekt „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP, KP a STC“, se sdružením právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  66/5366     21. 4. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.500 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.500 tis. Kč
  66/5366     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5367     21. 4. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 88,4 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 88,4 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5368     21. 4. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  66/5368     21. 4. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 55/4293 ze dne 4. 11. 2014 č. 61/4739 ze dne 3. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5369     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o doplatku pojistného plnění ve výši 3.193.881,-- Kč na odstranění následků pojistné události ze dne 22. 9. 2014 na majetku kraje v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle předloženého materiálu
  66/5369     21. 4. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 340.410,42 Kč, s účelovým určením na odstranění následků pojistné události ze dne 22. 9. 2014 v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“
  66/5369     21. 4. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 2.853.470,58 Kč, s účelovým určením na odstranění následků pojistné události ze dne 22. 9. 2014 v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“
  66/5369     21. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 3.193.882 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 340.411 Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.853.471 Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1127 ze dne 5. 3. 2015 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5370     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1512/4, orná půda a pozemek parc. č. 1512/105, orná půda, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. a obci Velká Polom, z vlastnictví pana **********, za kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, dle předloženého materiálu b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  66/5370     21. 4. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.386,31 tis. Kč na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 693,69 tis. Kč Celkem o 2.080 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 2.000 tis. Kč
  66/5370     21. 4. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 2.080.000,-- Kč
  66/5370     21. 4. 2015
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2015 o částku 2 mil. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Nákup pozemků“
  66/5370     21. 4. 2015
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2015 o částku 80 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Platby daní“
  66/5370     21. 4. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4677 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  66/5371     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ dle předloženého materiálu
  66/5371     21. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 2.715.467,81 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 2.777.572,64 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4341 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  66/5372     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí“ dle předloženého materiálu
  66/5372     21. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 228.087,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 227.712,-- Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5373     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČ 00298212, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Veletrh Novojičínska“
  66/5373     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč městu Nový Jičín, IČ 00298212, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Veletrh Novojičínska“, s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015
  66/5373     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Nový Jičín, IČ 00298212, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  66/5373     21. 4. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 30 tis. Kč
  66/5373     21. 4. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  66/5374     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Beskydské hudební léto 2015“
  66/5374     21. 4. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč společnosti SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, na projekt „Beskydské hudební léto 2015“, s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 1. 9. 2015
  66/5374     21. 4. 2015
3. rozhodla

uzavřít se společností SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5233 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  66/5375     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, a to u stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ dle předloženého materiálu
  66/5375     21. 4. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 490.700 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 250.000 Kč vč. DPH v rámci stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4640 ze dne 18. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/530 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  66/5376     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

informaci o přípravě realizace stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov v km“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ dle předloženého materiálu
  66/5376     21. 4. 2015
2. rozhodla

postupovat v rámci realizace stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov v km“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ dle varianty B důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4941 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  66/5377     21. 4. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 102 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. st. 104 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. st. 105 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 140, část obce Stěbořice, občanská vybavenost, pozemek parc. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če stavba technického vybavení, pozemek parc. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 152 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 153/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. č. 93/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 93/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 94 zahrada, pozemek parc. č. 96 zahrada, pozemek parc. č. 113 zahrada, pozemek parc. č. 153/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1632 ostatní plocha, stavba nezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 103/2, který je ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ 69797111, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Stěbořice, do vlastnictví obce Stěbořice, Stěbořice 28, IČ 00300691, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek: aa) nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovité věci bude řádně pečovat a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí ab) v případě porušení povinností dle bodu 1 aa) tohoto usnesení je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí nabyvatel b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  66/5377     21. 4. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to: pozemek parc. č. st. 91 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če stavba technického vybavení, pozemek parc. č. st. 989 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. č. 93/2 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Stěbořice, do vlastnictví obce Stěbořice, Stěbořice 28, IČ 00300691, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek: aa) nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovité věci bude řádně pečovat a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí ab) v případě porušení povinností dle bodu 2 aa) tohoto usnesení je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí nabyvatel b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  66/5377     21. 4. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat movité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to: 4 ks mobilních buněk UNIMO 82 umístěných na pozemku parc. č. 95 v k. ú. a obci Stěbořice, včetně 2 ks přímotopů EKOFLEX, do vlastnictví obce Stěbořice, Stěbořice 28, IČ 00300691 b) vyjmout movité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to ke dni jejich předání obdarovanému
  66/5377     21. 4. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1 až 3 tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5378     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a sdílených služeb a výsledek kontroly poskytování sociálních služeb u příspěvkové organizace kraje realizované odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 6 předloženého materiálu
  66/5378     21. 4. 2015
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 3 a v přílohách č. 5 - 6 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  66/5378     21. 4. 2015
3. stanoví

s účinností od 1. 5. 2015 plat Ing. Pavlu Zelkovi, řediteli organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ 00 847 348 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  66/5378     21. 4. 2015
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření řediteli příspěvkové organizace uvedenému v přílohách č. 3 a č. 6 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 27. 4. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 č. 5/299 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  66/5379     21. 4. 2015
1. bere na vědomí

odstoupení p. prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., z funkce člena komise
  66/5379     21. 4. 2015
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů doc. Ing. Pavla Tuleju, Ph.D., členem komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  66/5380     21. 4. 2015
1. rozhodla

změnit termín konání výjezdní schůze rady kraje, která se uskuteční v Třinci z 19. 5. 2015 na 9. 6. 2015

  frame-scrollup