Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 16. 7. 2019


  Rada kraje

  66/5934                         16. 7. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 16. 7. 2019


   Rada kraje

   66/5935                         16. 7. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 65. schůze rady kraje, konané dne 25. 6. 2019

   66/5935                         16. 7. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 66. schůze rady kraje, konané dne 16. 7. 2019:

   -      Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -      Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 63/5596 ze dne 28.5.2019

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    66/5936                         16. 7. 2019
    1. souhlasí

    s uzavřením kupní smlouvy o převodu akcií mezi smluvními stranami obec Mošnov, Statutární město Ostrava a Moravskoslezské Investice a Development, a. s., dle předloženého návrhu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

     k usnesení rady kraje

     č. 60/5335 ze dne 9. 4. 2019

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

     č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

     66/5937                         16. 7. 2019
     1. rozhodla

     za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, ze stávajících 95.320.400 Kč (slovy: devadesát pět milionů tři sta dvacet tisíc čtyři sta korun českých) o 21.520.400 Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět set dvacet tisíc čtyři sta korun českých) na 73.800.000 Kč (slovy: sedmdesát tři milionů osm set tisíc korun českých)

     66/5937                         16. 7. 2019
     2. rozhodla

     že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let

     66/5937                         16. 7. 2019
     3. rozhodla

     že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu; základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím; z oběhu budou vzaty následující akcie:

     a.    214 kusů (slovy: dvě stě čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá

     b.    1 kus (slovy: jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 82.300 Kč (slovy: osmdesát dva tisíc tři sta korun českých)

     c.    1 kus (slovy: jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 38.100 Kč (slovy: třicet osm tisíc sto korun českých)

     66/5937                         16. 7. 2019
     4. rozhodla

     o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku

     66/5937                         16. 7. 2019
     5. schvaluje

     veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 7/449 ze dne 7. 2. 2017

      č. 10/717 ze dne 28. 3. 2017

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 3/107 ze dne 16. 3. 2017

      66/5938                         16. 7. 2019
      1. bere na vědomí

      odstoupení JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, z funkce předsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 31. 7. 2019, dle předloženého materiálu

      66/5938                         16. 7. 2019
      2. volí

      Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ke dni 1. 8. 2019

      66/5938                         16. 7. 2019
      3. žádá

      představenstvo společnosti

      a)    o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Bílovecké nemocnice, a.s.

      b)   aby radu kraje v působnosti valné hromady společnosti před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem informovalo o průběhu a výsledku výběrového řízení

      Zodp.: představenstvo společnosti

      Termín: 10. 9. 2019


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

       k usnesení rady kraje

       č. 32/2752 ze dne 27. 2. 2018

       66/5939                         16. 7. 2019
       1. bere na vědomí

       odstoupení Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, z funkce člena představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 31. 7. 2019, dle předloženého materiálu

       66/5939                         16. 7. 2019
       2. volí

       Mgr. Lukáše Chaláse, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, ke dni 1. 8. 2019


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 63/5599 ze dne 28.5.2019

        66/5940                         16. 7. 2019
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
        § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup sněžné rolby pro projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji““ účastníka:

        TopKarMoto s.r.o.
        Sídlištní 22, 564 01 Dlouhoňovice
        IČO: 25409891

        za cenu nejvýše přípustnou 4.077.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         66/5941                         16. 7. 2019
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu IROP v oblasti školství“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         66/5941                         16. 7. 2019
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu IROP v oblasti školství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         66/5941                         16. 7. 2019
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu IROP v oblasti školství“, a to:

          

         členové:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         66/5941                         16. 7. 2019
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu IROP v oblasti školství“, a to:

          

         členové:
         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:
         Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
         Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
         Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
         Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu
         Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů
         Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 63/5600 ze dne 28.5.2019

          č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

          66/5942                         16. 7. 2019
          1. rozhodla

          vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko III“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          3. TQM – holding s.r.o.
          Těšínská 1028/37, 746 01 Opava – Předměstí
          IČO: 49606395


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 60/5346 ze dne 9.4.2019

           66/5943                         16. 7. 2019
           1. rozhodla

           na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
           § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1“ účastníka:

           STRABAG a.s.
           Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
           IČO: 60838744

           za cenu nejvýše přípustnou 19.339.900,73 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 57/5034 ze dne 26.2.2019

            66/5944                         16. 7. 2019
            1. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
            § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Oprava fasády budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec III.“ účastníka:

            BYSTROŇ Group a.s.
            Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz
            IČO: 27800466

            za cenu nejvýše přípustnou 8.107.937,39 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 60/5343 ze dne 9.4.2019

             66/5945                         16. 7. 2019
             1. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zpracovatel PD, výkon IČ a AD "Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, p.o.)““ účastníka:

             Atelier 99 s.r.o.
             Purkyňova 71/99, 612 00 Brno-Královo Pole
             IČO: 02463245

             za cenu nejvýše přípustnou 3.384.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              66/5946                         16. 7. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytnutí práv k užití právního informačního systému“

              66/5946                         16. 7. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.
              se sídlem: Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1
              IČO: 24146978

              za cenu nejvýše přípustnou 93.500 Kč bez DPH / 1 rok


               Rada kraje

               66/5947                         16. 7. 2019
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodávka vitrín a vozíku v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“

               66/5947                         16. 7. 2019
               2. rozhodla

               vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

               Bláha ús, s.r.o.
               se sídlem: č.p. 119, 273 73 Vraný
               IČO: 27940195

               za cenu nejvýše přípustnou 848.800 Kč bez DPH


                Rada kraje

                66/5948                         16. 7. 2019
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dovybavení provozu v rámci stavby „IVC Český Těšín"

                66/5948                         16. 7. 2019
                2. rozhodla

                vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                Metrostav a.s.
                Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
                IČO: 00014915

                za cenu nejvýše přípustnou 942.019,89 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 12/1395 ze dne 13.6.2019

                 66/5949                         16. 7. 2019
                 1. rozhodla

                 zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Ostrava na Letiště Vídeň a Letiště Mnichov“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, dle předloženého materiálu

                 66/5949                         16. 7. 2019
                 2. jmenuje

                 v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Ostrava na Letiště Vídeň a Letiště Mnichov“, ve složení:

                 členové:
                 Mgr. Milan Kučera, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
                 Mgr. Nikol Dušková, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

                 náhradníci:
                 Mgr. Jan Fical, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
                 Mgr. Martin Krajčovič, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

                 66/5949                         16. 7. 2019
                 3. jmenuje

                 v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení splnění podmínek účasti, posouzení kvalifikace, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, posouzení nabídek a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Ostrava na Letiště Vídeň a Letiště Mnichov“, ve složení:

                 členové:
                 Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje
                 Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a chytrého regionu
                 Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy a chytrého regionu
                 Ing. Stanislav Bujnovský - Letiště Ostrava, a. s.
                 Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
                 Mgr. Martin Vymětal, LL.M. - odbor právní a organizační
                 Mgr. Daniel Havlík – člen zastupitelstva kraje

                 náhradníci:
                 Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje
                 JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační
                 PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA - Letiště Ostrava, a. s.
                 Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
                 Tomáš Miczka - člen zastupitelstva kraje
                 Ing. Gabriela Jursová - odbor dopravy a chytrého regionu
                 Ing. Silvie Okálová - odbor dopravy a chytrého regionu
                 Mgr. Kateřina Dostálová, MPA - odbor evropských projektů
                 Ing. Bc. Libor Vajda - odbor investiční a majetkový
                 Mgr. Martin Radvan, LL.M. – odbor rozvoje a cestovního ruchu
                 Mgr. Jana Orszulíková – odbor právní a organizační
                 Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
                 Mgr. Nikol Dušková - CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář
                 Mgr. Milan Kučera - CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                  66/5950                         16. 7. 2019
                  1. bere na vědomí

                  žádost Česko-polské obchodní komory ze dne 25. 6. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  66/5950                         16. 7. 2019
                  2. rozhodla

                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČO 25833901, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Setkání podnikatelů“ v maximální výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019, dle předloženého materiálu

                  66/5950                         16. 7. 2019
                  3. rozhodla

                  uzavřít s Česko-polskou obchodní komorou, IČO 25833901, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  66/5950                         16. 7. 2019
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 6113 -

                  Zastupitelstva krajů

                  pol. 5901 -

                  Nespecifikované rezervy

                  o

                  70 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 2199 -

                  Záležitosti průmyslu, stavebnictví a služeb jinde nezařazené

                  pol. 5229 -

                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                  o

                  70 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                   66/5951                         16. 7. 2019
                   1. bere na vědomí

                   žádost “Sdružení válečných veteránů ČR“ doručenou dne 21. 6. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   66/5951                         16. 7. 2019
                   2. rozhodla

                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení válečných veteránů ČR, IČO 45251801, ve výši 150 tis. Kč, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním provozu a technické vybavenosti “Sdružení válečných veteránů ČR“ pro účely krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností dotace od 3. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít se “Sdružením válečných veteránů ČR“, IČO 45251801, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   66/5951                         16. 7. 2019
                   3. rozhodla

                   zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 150 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                   66/5951                         16. 7. 2019
                   4. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 6113 -

                   Zastupitelstva krajů

                   pol. 5901 -

                   Nespecifikované rezervy

                   o

                   150 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 3900 -

                    Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   150 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                    66/5952                         16. 7. 2019
                    1. rozhodla

                    uzavřít licenční smlouvu s POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    66/5952                         16. 7. 2019
                    2. rozhodla

                    uhradit 750.000 Kč bez DPH, tj. 907.500 Kč včetně DPH za licenci k dokumentárnímu filmu věnovanému Ostravsko – opavské operaci z roku 1945 s názvem Bitva o Ostravsko 1945 včetně trajleru, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    66/5952                         16. 7. 2019
                    3. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na §  3349 -

                     Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                    pol.  5166 -

                     Konzultační, poradenské a právní služby

                    o

                     

                     907,5 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje

                    na § 3313 -

                    Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

                    pol. 6119 -

                    Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                    o

                     

                     907,5 tis. Kč


                     Rada kraje

                     66/5953                         16. 7. 2019
                     1. rozhodla

                     o neupotřebitelnosti části nehmotného majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     66/5953                         16. 7. 2019
                     2. rozhodla

                     o vyřazení a následné likvidaci neupotřebitelného nehmotného majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      66/5954                         16. 7. 2019
                      1. bere na vědomí

                      informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 6. 2019

                      66/5954                         16. 7. 2019
                      2. ukládá

                      hejtmanovi kraje

                      předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                      Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                      Termín: 12. 9. 2019


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 55/4882 ze dne 29. 1. 2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                       66/5955                         16. 7. 2019
                       1. bere na vědomí

                       žádosti příspěvkových organizací v odvětví kultury o navýšení příspěvku na provoz dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu

                       66/5955                         16. 7. 2019
                       2. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2019 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       66/5955                         16. 7. 2019
                       3. rozhodla

                       a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 200 tis. Kč

                       b)   snížit akci rozpočtu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ o částku 250 tis. Kč

                       c)    zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 450 tis. Kč

                       66/5955                         16. 7. 2019
                       4. rozhodla

                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory:

                       a)    v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 200 tis. Kč

                       b)   v rámci akce „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ ve výši 250 tis. Kč

                       66/5955                         16. 7. 2019
                       5. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3311 -

                       Divadelní činnost

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.050 tis. Kč

                       a

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       250 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.300 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory ve výši 426.000 Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, na realizací projektů dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu:

                       a)    „Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále“, v rámci programu „Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ ve výši 63.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       b)   „D 2019 Kostelní prapor, korouhev, soubor 12 pokrývek hlavy, soubor koptských tkanin - 17 ks Muzeum v Bruntále“, v rámci programu „13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ ve výši 363.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       2. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, ve výši 63.000 Kč účelově určeného na realizaci projektu „Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále“ v rámci programu „Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ a ve výši 363.000 Kč účelově určeného na realizaci projektu „D 2019 Kostelní prapor, korouhev, soubor 12 pokrývek hlavy, soubor koptských tkanin - 17 ks Muzeum v Bruntále“ v rámci programu „13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       3. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory v programu „13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ ve výši 167.000 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na realizací projektu „D 2019 J. Zrzavý, E. Orlík, F. Ryckhals, A. Winkler Galerie výtvarného umění v Ostravě“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       4. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 167.000 Kč účelově určeného na realizaci projektu „D 2019 J. Zrzavý, E. Orlík, F. Ryckhals, A. Winkler Galerie výtvarného umění v Ostravě“ v rámci programu „13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       5. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory v programu „13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ ve výši 209.000 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na realizací projektu „D 2019 Madona s dítětem, Pieta, kamenné sousoší puttů s vázami Muzeum Novojičínska“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       6. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 209.000 Kč účelově určeného na realizaci projektu „D 2019 Madona s dítětem, Pieta, kamenné sousoší puttů s vázami Muzeum Novojičínska“ v rámci programu „13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       7. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory v Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 4.400.000 Kč pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, na realizací projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       8. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, ve výši 4.400.000 Kč účelově určeného na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       9. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       přijaté transfery

                       pol. 4116 –

                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                       ze státního rozpočtu

                       o

                       5 202 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3311 -

                       Divadelní činnost

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       4 400 tis. Kč

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       802 tis. Kč

                       Celkem

                       5 202 tis. Kč

                       66/5956                         16. 7. 2019
                       10. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                        

                       pol. 6111  -

                       Programové vybavení

                       o

                       2 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3311 -

                       Divadelní činnost

                       pol. 6111  -

                       Programové vybavení

                       o

                       2 tis. Kč


                        Rada kraje

                        66/5957                         16. 7. 2019
                        1. bere na vědomí

                        vzdání se funkce PhDr. Sylvy Dvořáčkové ředitelky organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ke dni 9. 12. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        66/5957                         16. 7. 2019
                        2. vyhlašuje

                        výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve znění návrhu veřejného oznámení uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                        66/5957                         16. 7. 2019
                        3. jmenuje

                        komisi pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve složení:

                        předseda komise:

                        Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

                        členové komise:

                        Mgr. Jiří Jůza Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

                        Ing. Petr Koudela, výkonný ředitel spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s

                        Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                        Ing. Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                        Bc. Stanislav Kopecký, člen rady města Nový Jičín

                        66/5957                         16. 7. 2019
                        4. pověřuje

                        funkcí tajemnice výběrové komise Ing. Dominiku Martincovou, zaměstnankyni Moravskoslezského kraje, zařazenou k výkonu práce do krajského úřadu, odboru kultury a památkové péče


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 7/695 ze dne 14.3.2018

                         č. 7/694 ze dne 14.3.2018

                         č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                         66/5958                         16. 7. 2019
                         1. bere na vědomí

                         informaci o konání 65. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         66/5958                         16. 7. 2019
                         2. zmocňuje

                         náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 65. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 17. 7. 2019 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          66/5959                         16. 7. 2019
                          1. rozhodla

                          zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                          66/5959                         16. 7. 2019
                          2. rozhodla

                          a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                          b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                          Rada kraje

                          66/5960                         16. 7. 2019
                          1. rozhodla

                          navýšit finanční prostředky z rozpočtu kraje na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“ o částku 2.500 tis. Kč

                          66/5960                         16. 7. 2019
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          2.500 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6172 -

                          Činnost regionální správy

                          pol.  6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          2.500 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 90/7082 ze dne 9. 2.2016

                           66/5961                         16. 7. 2019
                           1. rozhodla

                           uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 00493/2016/IM ze dne 11. 3. 2016 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 00493/2016/IM, na realizaci akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                           MÁTL a KYŠÁK s.r.o.
                           se sídlem: 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
                           IČO: 25366319
                           dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                            66/5962                         16. 7. 2019
                            1. rozhodla

                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 212.340 Kč

                            66/5962                         16. 7. 2019
                            2. schvaluje

                            snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 212.345,05 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu"

                            66/5962                         16. 7. 2019
                            3. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 7.500.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy Domu umění“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                            66/5962                         16. 7. 2019
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3322 -

                            Zachování a obnova kulturních památek

                            pol.  5331 -

                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            212,34 tis. Kč

                            a

                            snižují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol.  6901 -

                            Rezervy kapitálových výdajů

                            o

                            7.287,66 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 3315 -

                            Činnosti muzeí a galerií

                            pol.  6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            7.500,00 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                             66/5963                         16. 7. 2019
                             1. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             dlouhodobé financování

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             142.238,95 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol.  6901 -

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             142.238,95 tis. Kč

                             66/5963                         16. 7. 2019
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3322 -

                             Zachování a obnova kulturních památek

                             pol. 5171 -

                             Opravy a udržování

                             o

                             32.480,02 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3322 -

                             Zachování a obnova kulturních památek

                             pol. 5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             17,77 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3322 -

                             Zachování a obnova kulturních památek

                             pol. 6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             31.304,25 tis. Kč

                             pol. 6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             1.158,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             32.462,25 tis. Kč

                             66/5963                         16. 7. 2019
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol. 5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             4,90 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol. 6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             4,90 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                              66/5964                         16. 7. 2019
                              1. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností plynoucích ze smlouvy č. 6/2016 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru v rámci akce „Sanace svahu“, z organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, na Moravskoslezský kraj s následujícími subjekty:

                              Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jičín, IČO 47658061

                              a

                              ATRIS, s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava IČO 28608909

                              dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              66/5964                         16. 7. 2019
                              2. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností plynoucí ze smlouvy č. VPI/MS/2018/00197 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci přípravy akce „Sanace svahu“, z organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace na Moravskoslezský kraj s následujícími subjekty:

                              Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jičín, IČO 47658061

                              a

                              Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063

                              dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 59/5278 ze dne 26.3.2019

                               66/5965                         16. 7. 2019
                               1. rozhodla

                               zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 1653/8 orná půda, parc. č. 1653/32 ostatní plocha a parc. č. 1653/34 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní kabelové vedení vysokého napětí 22 kV včetně příslušenství, v rámci stavby „Ostrava, IVC Jih Kaminského“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1621-75/2018 ze dne 3. 7. 2018, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 80.280 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                               66/5965                         16. 7. 2019
                               2. rozhodla

                               uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností ev. č. 01029/2019/IM ze dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 25/2262 ze dne 5. 9. 2012

                                č. 7/711 ze dne 14. 3. 2018

                                66/5966                         16. 7. 2019
                                1. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, nemovité věci, a to:

                                pozemek parc. č. 431/32, ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 431/33, ostatní plocha,

                                vše v k. ú. a obci Nošovice,

                                a to ke dni 13. 9. 2019

                                66/5966                         16. 7. 2019
                                2. rozhodla

                                a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5818-690/2018 ze dne 17. 1. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 728/40 ostatní plocha, o výměře 6 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

                                b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                66/5966                         16. 7. 2019
                                3. ukládá

                                náměstkovi hejtmana kraje

                                předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                Termín: 12. 9. 2019


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 54/4821 ze dne 8. 1. 2019

                                 66/5967                         16. 7. 2019
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., č.p. 401, Mošnov, o změnu v rámci schválených oprav velkého rozsahu a rekonstrukcí majetku kraje v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 66/5967                         16. 7. 2019
                                 2. rozhodla

                                 nahradit přílohu č. 1 materiálu schváleného usnesením rady kraje č. 54/4821 ze dne 8. 1. 2019 bod 1. přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 61/5448 ze dne 30. 4. 2019

                                  č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                  66/5968                         16. 7. 2019
                                  1. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 1.520.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Opravy vnitřních povrchů na chodbách a v kancelářích" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                  66/5968                         16. 7. 2019
                                  2. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

                                  a)    Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, o částku 1.650.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce spojovací chodby" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                  b)   Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, o částku 300.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                  66/5968                         16. 7. 2019
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol.  6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  3.470 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3122 -

                                  Střední odborné školy

                                  pol.  5331 -

                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  1.520 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 3122 -

                                  Střední odborné školy

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  1.650 tis. Kč

                                  na § 3123 -

                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  300 tis. Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  1.950 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 50/4402 ze dne 6.11.2018

                                   66/5969                         16. 7. 2019
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 08542/2018/KŘ ze dne 7. 1. 2019 na realizaci stavby „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost DIK stavby s.r.o., se sídlem Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 25914057, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    66/5970                         16. 7. 2019
                                    1. rozhodla

                                    o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého nehmotného majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    66/5970                         16. 7. 2019
                                    2. rozhodla

                                    vyřadit a následně archivovat drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 65/5859 ze dne 25.6.2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                     66/5971                         16. 7. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     zvolený postup řešení problematiky osobnostního souhlasu původního autora stavby Polského gymnázia - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, Ing. arch. Mgr. Karla Cieślara, IČO 12133094

                                     66/5971                         16. 7. 2019
                                     2. souhlasí

                                     se zněním dopisu pro Ing. arch. Mgr. Karla Cieślara, IČO 12133094, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 59/5283 ze dne 26.3.2019

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                      66/5972                         16. 7. 2019
                                      1. rozhodla

                                      navýšit finanční prostředky z rozpočtu kraje na akci „Novostavba tělocvičny“ o částku 6.991 tis. Kč

                                      66/5972                         16. 7. 2019
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol.  6901

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      6 991 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3121

                                      Gymnázia

                                      pol.  6121

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      6 991 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                       66/5973                         16. 7. 2019
                                       1. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, s účelovým určením na zpracování studie rekultivace prostor areálu školy, o částku 84.700 Kč s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

                                       66/5973                         16. 7. 2019
                                       2. rozhodla

                                       a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 84.700 Kč

                                       b)   zvýšit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o částku 84.700 Kč

                                       66/5973                         16. 7. 2019
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5166 -

                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                       o

                                       84,70 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3121 -

                                       Gymnázia

                                       pol. 5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       84,70 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 61/5460 ze dne 30. 4. 2019

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/145 ze dne 20. 2. 2012

                                        66/5974                         16. 7. 2019
                                        1. souhlasí

                                        s návrhem reinvestice projektu EPC ve výši 750,81 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                        66/5974                         16. 7. 2019
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol.  5909 -

                                        Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                        o

                                        750,81 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        750,81 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                         66/5975                         16. 7. 2019
                                         1. schvaluje

                                         závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, ve výši 2.000.000 Kč, s účelovým určením  na akci "Rekonstrukce plynové kotelny" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                         66/5975                         16. 7. 2019
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol.  6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         2.000 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         2.000 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          66/5976                         16. 7. 2019
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ mezi krajem jako stavebníkem a spoluvlastníky pozemku parc. č. 1371 zahrada, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 52/4729 ze dne 11. 12. 2018

                                           66/5977                         16. 7. 2019
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost o změnu podmínek nadlimitní veřejné zakázky „Nákup spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           66/5977                         16. 7. 2019
                                           2. souhlasí

                                           se změnou podmínek nadlimitní veřejné zakázky „Nákup spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, která bude vyhlášena s názvem „Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“, dle předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 42/3757 ze dne 17. 7. 2018

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            1. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o částku ve výši 816.148,80 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008890

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol. 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            816,16 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            816,16 tis. Kč

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            3. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019, účelově určený na optimalizační procesy a činnosti příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5166 -

                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                            o

                                            3.000 tis. Kč

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            3.000 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            6.000 tis. Kč

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            5. bere na vědomí

                                            žádost organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro internisty“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            6. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 50.000 Kč, s účelovým určením na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro internisty“, s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            7. rozhodla

                                            snížit akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 50 tis. Kč

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            8. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            50 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            50 tis. Kč

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            9. bere na vědomí

                                            žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o přesun finančních prostředků v rámci akce „Rekonstrukce interní JIP“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            10. schvaluje

                                            snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 1.100.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce interní JIP", s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            11. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 1.100.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce interní JIP", s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            12. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 6351 -

                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            1.100 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            1.100 tis. Kč

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            13. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5363 -

                                            Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                            o

                                            28,86 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5904 -

                                            Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

                                            o

                                            28,86 tis. Kč

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            14. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 10.154.320 Kč na realizaci projektů pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            15. schvaluje

                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 4.312.440 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo ZZS pro transport pacientů s VNN – 2017“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001703

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            16. schvaluje

                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 5.841.880 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální vozidlo pro RLP – 2018“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001811

                                            66/5978                         16. 7. 2019
                                            17. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            investiční přijaté transfery

                                            pol. 4216 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            10.154,32 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3533 -

                                            Zdravotnická záchranná služba

                                            pol. 6356 -

                                            Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            10.154,32 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                            66/5979                         16. 7. 2019
                                            1. souhlasí

                                            s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka výpočetního tomografu a skiagrafického RTG přístroje“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                            66/5979                         16. 7. 2019
                                            2. doporučuje

                                            řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                            členy hodnotící komise:

                                            MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                            Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                            náhradníky hodnotící komise:

                                            Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                            Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                            66/5979                         16. 7. 2019
                                            3. ukládá

                                            řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Dodávka výpočetního tomografu a skiagrafického RTG přístroje“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                            Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                            Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                             Rada kraje

                                             66/5980                         16. 7. 2019
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít darovací smlouvy, jejichž předmětem je darování majetku uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu pořízeného v rámci projektů „Beskydská magistrála“, „Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství“, „Vzdělávání pro zaměstnance zařazené do KÚ“, „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“, se subjekty:

                                             a)    AK 1324, s.r.o., IČO 47902744

                                             b)   Klub českých turistů Třinec, IČO 43963056

                                             c)    Lyžařský klub Veřovice, z.s., IČO 14614570

                                             d)   Maflex-CZ s.r.o., IČO 26797500

                                             e)    Ostravice sport a.s., IČO 26847248

                                             f)     Pustevny s.r.o., IČO 27775658

                                             g)   Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČO 67728189

                                             h)   SKI Vítkovice – Bílá z.s, IČO 70632219

                                             i)     Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, IČO 24323898

                                             j)     KV – Advisory, spol s.r.o., IČO 27762866

                                             k)    Město Bruntál, IČO 00295892

                                             dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                              66/5981                         16. 7. 2019
                                              1. rozhodla

                                              snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o finanční prostředky ve výši 585.480 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“

                                              66/5981                         16. 7. 2019
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2141 -

                                              Vnitřní obchod

                                              pol. 5175 -

                                              Pohoštění

                                              o

                                              700 tis. Kč

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol. 5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              1.515 tis. Kč

                                              Celkem

                                              o

                                              2.215 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2141 -

                                              Vnitřní obchod

                                              pol. 5164 -

                                              Nájemné

                                              o

                                              265 tis. Kč

                                              pol. 5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              1.950 tis. Kč

                                              Celkem

                                              o

                                              2.215 tis. Kč

                                              66/5981                         16. 7. 2019
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3636 -

                                              Územní rozvoj

                                              pol. 6341 -

                                              Investiční transfery obcím

                                              o

                                              200 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3636 -

                                              Územní rozvoj

                                              pol. 5321 -

                                              Neinvestiční transfery obcím

                                              o

                                              200 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                               66/5982                         16. 7. 2019
                                               1. rozhodla

                                               o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2020 v Mnichově

                                               66/5982                         16. 7. 2019
                                               2. rozhodla

                                               o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2020 v Cannes

                                               66/5982                         16. 7. 2019
                                               3. rozhodla

                                               uzavřít smlouvu o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž druhou smluvní stranou


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost obce Doubrava, IČO 00562424, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                2. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obci Doubrava, IČO 00562424, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize", ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 52,63 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 6341 -

                                                Investiční transfery obcím

                                                o

                                                200 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 5321 -

                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                o

                                                200 tis. Kč

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                4. bere na vědomí

                                                žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Lomná, IČO 65494679, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                5. rozhodla

                                                poskytnout dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Lomná, IČO 65494679, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Volnočasová místnost rodinám s dětmi pro vytváření společných aktivit", ve výši 61.309 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 53.327 Kč a investiční dotaci ve výši 7.982 Kč, maximálně však ve výši 79,82 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                6. rozhodla

                                                snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 61.320 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 61.320 Kč

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                7. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 5222 -

                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                o

                                                61,32 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3429 -

                                                Ostatní zájmová činnost a rekreace

                                                pol. 5222 -

                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                o

                                                53,33 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3429 -

                                                Ostatní zájmová činnost a rekreace

                                                pol. 6322 -

                                                Investiční transfery spolkům

                                                o

                                                7,99 tis. Kč

                                                66/5983                         16. 7. 2019
                                                8. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                Termín: 12. 9. 2019


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 55/4930 ze dne 29. 1. 2019

                                                 66/5984                         16. 7. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít se subjektem Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČO 00000582, smlouvu o partnerství při zajišťování realizace projektu „Jesenická magistrála“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 66/5984                         16. 7. 2019
                                                 2. rozhodla

                                                 uzavřít se subjektem Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČO 00000582, smlouvu o výpůjčce majetku v rámci projektu „Jesenická magistrála“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, IČO 64122107, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na projekt „XX. Ligotský jarmark“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  2. rozhodla

                                                  poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 150.000 Kč subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, IČO 64122107, na projekt „XX. Ligotský jarmark“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  3. rozhodla

                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 150.000 Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  4. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  150 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5222 -

                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  150 tis. Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  5. bere na vědomí

                                                  žádost subjektu promalluo.cz, s.r.o., IČO 07481381, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt „YOUMATCH.CZ & nejsme jen generace za počítačem“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  6. rozhodla

                                                  poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč subjektu promalluo.cz, s.r.o., IČO 07481381, na projekt „YOUMATCH.CZ & nejsme jen generace za počítačem“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 8. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  7. rozhodla

                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 100.000 Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  8. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  100 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 3421 -

                                                  Využití volného času dětí a mládeže

                                                  pol. 5213 -

                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                  o

                                                  100 tis. Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  9. bere na vědomí

                                                  žádost subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Borůvkové hody“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  10. rozhodla

                                                  poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, na projekt „Borůvkové hody“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  11. rozhodla

                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 50.000 Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  12. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6113 -

                                                  Zastupitelstva krajů

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  50 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5222 -

                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  50 tis. Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  13. bere na vědomí

                                                  žádost subjektu Myslivecký spolek Hvozdnice Otice o poskytnutí investiční dotace ve výši 80.000 Kč na projekt „Otické zelné slavnosti s podporou turistiky“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  14. rozhodla

                                                  poskytnout investiční dotaci ve výši 80.000 Kč subjektu Myslivecký spolek Hvozdnice Otice, IČO 69987068, na projekt „Otické zelné slavnosti s podporou turistiky“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  15. rozhodla

                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 80.000 Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  16. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  80 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje            

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 6322 -

                                                  Investiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  80 tis. Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  17. bere na vědomí

                                                  žádost subjektu Gastrovice z.s. o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Gastrofestival Gastrovice“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  18. rozhodla

                                                  poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč subjektu Gastrovice z.s., IČO 08094039, na projekt „Gastrofestival Gastrovice“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  19. rozhodla

                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč

                                                  66/5985                         16. 7. 2019
                                                  20. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  200 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5222 -

                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  200 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 16/1386 ze dne 27.6.2017

                                                   č. 3/121 ze dne 6.12.2016

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   nedaňové příjmy

                                                   na § 6402 -

                                                   Finanční vypořádání minulých let

                                                    

                                                   pol.  2222 -

                                                   Ostatní příjmy z  finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

                                                   o

                                                   14,99 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 5511 -

                                                   Požární ochrana  - profesionální část

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   14,99 tis. Kč

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   2. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4319 -

                                                   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   433,80 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4319 -

                                                   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                   pol.  5011

                                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                   o

                                                   40,00 tis. Kč

                                                   pol.  5021 -

                                                   Ostatní osobní výdaje

                                                   o

                                                   380,00 tis. Kč

                                                   pol.  5031 -

                                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                   a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                   o

                                                   10,00 tis. Kč

                                                   pol.  5032 -

                                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                   o

                                                   3,60 tis. Kč

                                                   pol.  5038 -

                                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                   o

                                                    0,20 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   433,80 tis. Kč

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   nedaňové příjmy

                                                    

                                                   na § 6402 -

                                                   Finanční vypořádání minulých let

                                                    

                                                   pol.  2223 -

                                                   Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                   o

                                                   62,61 tis. Kč

                                                    

                                                   pol.  2229 -

                                                   Ostatní přijaté vratky transferů

                                                   o

                                                   14,59 tis. Kč

                                                    

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   77,20 tis. Kč

                                                    

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                    

                                                   na § 6402 -

                                                   Finanční vypořádání minulých let

                                                   pol.  5364 -

                                                   Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                   o

                                                   77,20 tis. Kč

                                                    

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   4. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3122 -

                                                   Střední odborné školy

                                                   pol.  5173 -

                                                   Cestovné

                                                   o

                                                   39,40 tis. Kč

                                                    a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3122 -

                                                   Střední odborné školy

                                                   pol.  5021 -

                                                   Ostatní osobní výdaje

                                                   o

                                                   29,40 tis. Kč

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   10,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   39,40 tis. Kč

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   5. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                   pol.  4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                   ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   4.064,63 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3123 -

                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                   pol.  5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   14,62 tis. Kč

                                                   pol.  5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                    

                                                   277,73 tis. Kč

                                                   na § 3146 -

                                                   Zařízení výchovného poradenství

                                                    

                                                   pol.  5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   4,61 tis. Kč

                                                   pol.  5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                    

                                                   87,42 tis. Kč

                                                   na § 3149 -

                                                   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                    

                                                   pol.  5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   95,56 tis. Kč

                                                   pol.  5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                    

                                                   1.815,50 tis. Kč

                                                   na § 3299 -

                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                    

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   606,71 tis. Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   307,05 tis. Kč

                                                   pol.  5321 -

                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                   o

                                                   855,43 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   4.064,63 tis. Kč

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   6. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení.

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   7. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4329 -

                                                   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   804,00 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4329 -

                                                   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                   pol.  5021 -

                                                   Ostatní osobní výdaje

                                                   o

                                                   500,00 tis. Kč

                                                   pol.  5031 -

                                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                   o

                                                   200,00 tis. Kč

                                                   pol.  5032 -

                                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                   o

                                                   100,00 tis. Kč

                                                   pol.  5038 -

                                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                   o

                                                   4,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   804,00 tis. Kč

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   8. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                   pol.  4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   296,53 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 6172 -

                                                   Činnost regionální správy

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   296,53 tis. Kč

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   9. rozhodla

                                                   zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 40,00 tis. Kč z 347.022,93 tis. Kč na 347.062,93 tis. Kč

                                                   66/5986                         16. 7. 2019
                                                   10. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                   pol.  4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   9,89 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 6409 -

                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                   pol.  6901 -

                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                   o

                                                   9,89 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                   č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                   č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                   č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                   66/5987                         16. 7. 2019
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ – 2. výzva a 3. výzva“, vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                                   a 10. 4. 2019, dle příloh č. 1 až 14 předloženého materiálu

                                                   66/5987                         16. 7. 2019
                                                   2. rozhodla

                                                   schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 15 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 16 až 18 předloženého materiálu

                                                   66/5987                         16. 7. 2019
                                                   3. bere na vědomí

                                                   návrhy žadatelů uvedených v příloze č. 20 předloženého materiálu na zrušení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřených v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
                                                   2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle vzoru uvedeného v příloze č. 19 předloženého materiálu

                                                   66/5987                         16. 7. 2019
                                                   4. souhlasí

                                                   se zrušením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřených s žadateli v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                   66/5987                         16. 7. 2019
                                                   5. rozhodla

                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                                   č. 22 předloženého materiálu

                                                   66/5987                         16. 7. 2019
                                                   6. rozhodla

                                                   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 23 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                   66/5987                         16. 7. 2019
                                                   7. bere na vědomí

                                                   informaci o odstoupení žadatelů od realizace dílčího projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne
                                                   10. 4. 2019 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017

                                                   č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 8/905 ze dne 14. 6. 2018

                                                   č. 11/1351 ze dne 13. 3. 2019

                                                   66/5988                         16. 7. 2019
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost města Petřvald, IČO 00297593, ze dne 11. 6. 2019 o vyplacení dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   66/5988                         16. 7. 2019
                                                   2. bere na vědomí

                                                   žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Bělá, IČO 00845451, ze dne 4. 6. 2019 o vyplacení dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                   66/5988                         16. 7. 2019
                                                   3. bere na vědomí

                                                   žádost města Český Těšín, IČO 00297437, ze dne 21. 6. 2019 o vyplacení dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                   66/5988                         16. 7. 2019
                                                   4. rozhodla

                                                   zmírnit podmínku vyplývající z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 týkající se minimální výše dotace a vyplatit dotaci městu Petřvald ve výši 82.268 Kč s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                   66/5988                         16. 7. 2019
                                                   5. rozhodla

                                                   zmírnit podmínku vyplývající z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 týkající se minimální výše dotace a vyplatit dotaci statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Nová Bělá, ve výši 50.000 Kč s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                   66/5988                         16. 7. 2019
                                                   6. rozhodla

                                                   zmírnit podmínku vyplývající z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 týkající se lhůty pro předložení průběžného vyúčtování a vyplatit dotaci městu Český Těšín ve výši 255.840 Kč s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                    66/5989                         16. 7. 2019
                                                    1. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 67.485 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                    66/5989                         16. 7. 2019
                                                    2. rozhodla

                                                    navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 67.485 Kč

                                                    66/5989                         16. 7. 2019
                                                    3. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    přijaté transfery

                                                    pol.  4111 -

                                                    Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                     o

                                                    67.485 Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3741 -

                                                    Ochrana druhů a stanovišť

                                                    pol.  5811 -

                                                    Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                     o

                                                    67.485 Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 60/5399 ze dne 9.4.2019

                                                     č. 57/5160 ze dne 26.2.2019

                                                     66/5990                         16. 7. 2019
                                                     1. bere na vědomí

                                                     zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     66/5990                         16. 7. 2019
                                                     2. jmenuje

                                                     dnem 1. 8. 2019

                                                     MgA. Lukáše Polednu, Ph.D., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512

                                                     66/5990                         16. 7. 2019
                                                     3. stanoví

                                                     s účinností od 1. 8. 2019

                                                     plat MgA. Lukáši Polednovi, Ph.D., řediteli organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     66/5990                         16. 7. 2019
                                                     4. stanoví

                                                     odměnu zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství uvedenou v důvodové zprávě


                                                      Rada kraje

                                                      66/5991                         16. 7. 2019
                                                      1. stanoví

                                                      odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 84/6656 ze dne 24.11.2015

                                                       66/5992                         16. 7. 2019
                                                       1. rozhodla

                                                       uzavřít Memorandum o spolupráci se Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Statutárním městem Karviná, IČO 00297534, Fotbalovou asociací České republiky,
                                                       IČO 00406741, a Nadačním fondem Regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        66/5993                         16. 7. 2019
                                                        1. souhlasí

                                                        se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                         66/5994                         16. 7. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. P třetího ročníku oboru
                                                         79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                         b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. C prvního ročníku oboru
                                                         79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                         c)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru
                                                         79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                         d)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako kvarta B čtvrtého ročníku oboru
                                                         79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                         66/5994                         16. 7. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         s účinností od 1. 9. 2019

                                                         a)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 4. P ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                         b)   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2. C ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                         c)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu označenou jako 2. A ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                         d)   nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako kvinta B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace


                                                          Rada kraje

                                                          66/5995                         16. 7. 2019
                                                          1. souhlasí

                                                          s realizací projektu „Evropská praxe pro život“ u organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           66/5996                         16. 7. 2019
                                                           1. souhlasí

                                                           a)    s vydáním stipendijního řádu organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                           b)   s vydáním stipendijního řádu organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 64/5840 ze dne 11.6.2019

                                                            č. 61/5505 ze dne 30.4.2019

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                            66/5997                         16. 7. 2019
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 6 a 7

                                                            66/5997                         16. 7. 2019
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                            a)   RIMGO s.r.o., IČO 25857819, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dotace na přípravu nejlepší české slalomářky Gabriely Capové“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            b)   Student Cyber Games, z.s., IČO 26678586, ve výši 7.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prezentiáda 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

                                                            66/5997                         16. 7. 2019
                                                            3. rozhodla

                                                            uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                            a)   RIMGO s.r.o., IČO 25857819, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            b)   Student Cyber Games, z.s., IČO 26678586, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            66/5997                         16. 7. 2019
                                                            4. rozhodla

                                                            neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadatelům:

                                                            a)    Ing. Iveta Šugárková, narozena **********, bydliště **********, ve výši 150.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Peníze nebo život“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                            b)   Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, ve výši 70.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dětský tábor na Trojmezí“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                            66/5997                         16. 7. 2019
                                                            5. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, ve výši 30.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Učeň instalatér 2019“ v rámci akce „Podpora talentů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

                                                            66/5997                         16. 7. 2019
                                                            6. rozhodla

                                                            o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s HC SLEDGE Studénka z.s., IČO 22678760, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 11. 6. 2019 usnesením č. 64/5840, dle předloženého materiálu

                                                            66/5997                         16. 7. 2019
                                                            7. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5229 -

                                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                            o

                                                            7 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5222 -

                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                            o

                                                            7 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 64/5842 ze dne 11.6.2019

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             1. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                             a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 4.483.964 Kč

                                                             b)   dotační program, Ministerstva zemědělství, Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 ve výši 145.726 Kč

                                                             c)    program MŠMT 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 50.000 Kč

                                                             d)   pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 1.102.500 Kč

                                                             dle předloženého materiálu

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             2. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             4.483.968 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3113 -

                                                             Základní školy

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             875.215 Kč

                                                             na § 3114 -

                                                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             903.144 Kč

                                                             na § 3231 -

                                                             Základní umělecké školy

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             2.705.609 Kč

                                                             Celkem

                                                             4.483.968 Kč

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             4. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, o částku 145.726 Kč s účelovým určením na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             5. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             145.726 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             pol. 3125 -

                                                             Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             145.726 Kč

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             6. schvaluje

                                                             závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, ve výši 50.000 Kč z programu MŠMT 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s účelovým určením na projekt „ZŠ, MŠ Motýlek Kopřivnice – pořízení PC pracoviště“ v rámci "Reprodukce majetku kraje v odvětví školství" s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             7. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             investiční přijaté transfery

                                                             pol. 4216 -

                                                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             50.000 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3114 -

                                                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                             pol. 6356 -

                                                             Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             50.000 Kč

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             8. rozhodla

                                                             poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2019 pro organizace zřízené krajem:

                                                             a)    Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, ve výši 122.500 Kč

                                                             b)   Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, ve výši 122.500 Kč

                                                             s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             9. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2019 pro organizace zřízené krajem:

                                                             a)   Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, o částku 122.500 Kč

                                                             b)   Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, o částku 122.500 Kč

                                                             s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             10. rozhodla

                                                             poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             11. rozhodla

                                                             poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2019 organizaci Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             12. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             1.102.500 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3113 -

                                                             Základní školy

                                                             pol. 5213 -

                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                             o

                                                             122.500 Kč

                                                             pol. 5339 -

                                                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             245.000 Kč

                                                             na § 3117 -

                                                             První stupeň základních škol

                                                             pol. 5339 -

                                                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             490.000 Kč

                                                             pol. 3121 -

                                                             Gymnázia

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             245.000 Kč

                                                             Celkem

                                                             1.102.500 Kč

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             13. rozhodla

                                                             změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             14. schvaluje

                                                             změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             15. rozhodla

                                                             změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             16. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3113 -

                                                             Základní školy

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             610.484 Kč

                                                             pol. 5339 -

                                                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             6.485.960 Kč

                                                             na § 3114 -

                                                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             331.173 Kč

                                                             na § 3117 -

                                                             První stupeň základních škol

                                                             pol. 5339 -

                                                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             335.207 Kč

                                                             na § 3122 -

                                                             Střední odborné školy

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             54.904 Kč

                                                             na § 3123 -

                                                             Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             157.682 Kč

                                                             na § 3124 -

                                                             Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             205.556 Kč

                                                             na § 3141 -

                                                             Školní stravování

                                                             pol. 5339 -

                                                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             40.866 Kč

                                                             Celkem

                                                             8.221.832 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3111 -

                                                             Mateřské školy

                                                             pol. 5339 -

                                                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             257.865 Kč

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 5901 -

                                                             Nespecifikované rezervy

                                                             o

                                                             7.963.967 Kč

                                                             Celkem

                                                             8.221.832 Kč

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             17. schvaluje

                                                             snížení závazného ukazatele investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, o částku 14.200 Kč, s účelovým určením na obnovu a nákup vybavení kuchyně v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             18. schvaluje

                                                             změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             19. schvaluje

                                                             závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             20. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                              

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                              

                                                             990.240 Kč

                                                             a

                                                             snižují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             993.760 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3123 -

                                                             Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             400.000 Kč

                                                             na § 3141 -

                                                             Školní stravování

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             204.000 Kč

                                                             na § 3146 -

                                                             Zařízení výchovného poradenství

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             53.000 Kč

                                                             Celkem

                                                             657.000 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3123 -

                                                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                             pol. 6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             737.000 Kč

                                                             na § 3133 -

                                                             Dětské domovy

                                                             pol. 6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             590.000 Kč

                                                             Celkem

                                                             1.327.000 Kč

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             21. souhlasí

                                                             s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J Žižky 6, příspěvková organizace, IČO 60780568, ve výši 609.000 Kč na akci „Koncertní křídlo“

                                                             66/5998                         16. 7. 2019
                                                             22. souhlasí

                                                             s přijetím nadačního příspěvku ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Nákup kol pro sociálně znevýhodněné děti“ z kapitoly Podpora regionů 2019 od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511, organizací Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČO 47998296; majetek pořízený z nadačního příspěvku organizace nabývá pro zřizovatele


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 52/4749 ze dne 11. 12. 2018

                                                             66/5999                         16. 7. 2019
                                                             1. souhlasí

                                                             s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, Bílá 144, 739 15 Bílá, Miroslavem Novákem, ředitelem Vzdělávacího a sportovního centra, Bílá, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 12/1472 ze dne 13.6.2019

                                                              66/6000                         16. 7. 2019
                                                              1. rozhodla

                                                              povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 29.094 Kč stanoveného příjemci Moravskoslezský klub Karviná z.s., Březová 513/38, 734 01 Karviná Ráj, IČO 45239045, u dotace poskytnuté na projekt „Reprezentace Moravskoslezského kraje“ na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 42/3788 ze dne 17.7.2018

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 11/946 ze dne 11.9.2014

                                                               66/6001                         16. 7. 2019
                                                               1. souhlasí

                                                               s podáním „Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020“ ve výši 2.522.780 tis. Kč a s uvedením předpokládaného požadavku na výši dotace na následující dva rozpočtové roky, a to pro rok 2021 ve výši 2.598.464 tis. Kč a pro rok 2022 ve výši 2.676.418 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 44/3901 ze dne 7.8.2018

                                                                č. 8/630 ze dne 28.2.2017

                                                                 

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                66/6002                         16. 7. 2019
                                                                1. bere na vědomí

                                                                informaci o vyhlašování výzev v rámci OP Zaměstnanost týkajících se rozvoje kvality v sociálních službách, rozvoje sociální práce a vzdělávání v sociálních službách dle předloženého materiálu

                                                                66/6002                         16. 7. 2019
                                                                2. souhlasí

                                                                s rozšířením pověření vydaných Moravskoslezským krajem k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu u sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje a podpořených v rámci výzev OP Zaměstnanost týkajících se rozvoje kvality v sociálních službách, rozvoje sociální práce a vzdělávání v sociálních službách

                                                                66/6002                         16. 7. 2019
                                                                3. svěřuje

                                                                krajskému úřadu v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (Krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydávání „Vyjádření objednatele sociální služby k projektu“ včetně souhlasného stanoviska s rozšířením Pověření Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                                                66/6002                         16. 7. 2019
                                                                4. bere na vědomí

                                                                informaci, že činnost dle bodu 3. tohoto usnesení bude vykonávat Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                66/6002                         16. 7. 2019
                                                                5. rozhodla

                                                                schválit Aktualizaci č. 34 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 66/6003                         16. 7. 2019
                                                                 1. rozhodla

                                                                 uzavřít Mediační dohodu se společností Český nábytek a.s., IČO 26063395, Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha – Chodov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  66/6004                         16. 7. 2019
                                                                  1. rozhodla

                                                                  o neupotřebitelnosti a přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  66/6004                         16. 7. 2019
                                                                  2. rozhodla

                                                                  prodat členu rady kraje techniku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, která mu byla zapůjčena za účelem zajištění funkce člena rady kraje a uzavřít smlouvu na prodej techniky

                                                                  66/6004                         16. 7. 2019
                                                                  3. rozhodla

                                                                  o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                   frame-scrollup