Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 5. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  67/5381     7. 5. 2015
1. schvaluje

program 67. schůze rady kraje, konané dne 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5382     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a PhDr. Jaroslava Dvořáka, o ověření zápisu z 66. schůze rady kraje, konané dne 21. 4. 2015
  67/5382     7. 5. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 67. schůze rady kraje, konané dne 7. 5. 2015: Mgr. Daniela Havlíka RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5265 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  67/5383     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 3. 2015 do 20. 4. 2015, dle předloženého materiálu
  67/5383     7. 5. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5384     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu smlouvy ev. č. 00409/2014/KH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5384     7. 5. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 8/650, bod 5) ze dne 27. 2. 2014 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu
  67/5384     7. 5. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00409/2014/KH ze dne 25. 3. 2014 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5384     7. 5. 2015
4. bere na vědomí

žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu smlouvy ev. č. 00692/2015/KH dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  67/5384     7. 5. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 13/1110, bod 7) ze dne 5. 3. 2015 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu
  67/5384     7. 5. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00692/2015/KH ze dne 27. 3. 2015 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  67/5384     7. 5. 2015
7. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 3), 5) a 6) tohoto usnesení Zodp. : Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  67/5385     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 12. března 2015 ve věci finanční podpory akce „Den policie“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5385     7. 5. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ ve výši 125 tis. Kč
  67/5385     7. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 125 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 125 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 250 tis. Kč
  67/5385     7. 5. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout peněžní dar ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na úhradu nákladů akce „Den policie“, dle předloženého materiálu
  67/5385     7. 5. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5385     7. 5. 2015
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4) a 5) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5386     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5386     7. 5. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1110, bod 3) ze dne 5. 3. 2015 text „poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení speciálních a ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků, technologií a na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“ na „poskytnout peněžní dar ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení speciálních a ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků, technologií a na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení“ dle předloženého materiálu“ b) rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1110, bod 4) ze dne 5. 3. 2015 dle předloženého materiálu
  67/5386     7. 5. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5386     7. 5. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5387     7. 5. 2015
1. doplňuje

návrh programu 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 7. 5. 2015, o body s názvem a) Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje b) Návrh na poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje c) Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje a na poskytnutí peněžního daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015 v odvětví krizového řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4745 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  67/5388     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5388     7. 5. 2015
2. jmenuje

dnem 1. 6. 2015 Mgr. Ing. Lukáše Smutného, MBA, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243
  67/5388     7. 5. 2015
3. stanoví

s účinností od 1. 6. 2015 plat Mgr. Ing. Lukáši Smutnému, MBA, řediteli organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4772 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  67/5389     7. 5. 2015
1. jmenuje

s účinností od 1. 6. 2015 včetně Mgr. Bc. Annu Kačmařovou na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4715 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  67/5390     7. 5. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol““ 2 níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 IČ: 48108375
  67/5390     7. 5. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol““ 2, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 2. amethyst.cz, s.r.o. Lámař 41/12, 71100, Ostrava - Slezská Ostrava – Koblov IČ: 25904540 za cenu nejvýše přípustnou 5.328.200,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4815 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  67/5391     7. 5. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 2. Stance Communications, s.r.o. Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 IČ: 26122481 za cenu nejvýše přípustnou 825,- Kč bez DPH/ za 1 hodinu poradenských služeb 1. Omnimedia s.r.o. Jeseniova 1169/51, 130 00 Praha 3 IČ: 26458055 za cenu nejvýše přípustnou 540,- Kč bez DPH/ za 1 hodinu poradenských služeb 3. BISON & ROSE s.r.o. Bělohorská 33, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 25660004 za cenu nejvýše přípustnou 2000,- Kč bez DPH/za 1 hodinu poradenských služeb

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4811 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  67/5392     7. 5. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Ziegler Hasičská Technika s.r.o. Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina IČ: 27722309 2. LUING PYREX, spol. s r.o. Marxova 372/6, 736 01 Havířov Město IČ: 64608484
  67/5392     7. 5. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona
  67/5392     7. 5. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4985 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5393     7. 5. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (BICH) v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Hynek Vaníček Zukalova 1321/9, 746 01 Opava IČ: 10625569
  67/5393     7. 5. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (BICH) v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 16627971 za cenu nejvýše přípustnou 2.308.491,- Kč bez DPH 2. HELAGO-CZ, s.r.o. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové IČ: 25963961 za cenu nejvýše přípustnou 3.001.700,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4582 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5394     7. 5. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vnitřního vybavení - interiéru pro integrované výjezdové centrum Ostrava Jih“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. MAJSTAV, s.r.o. Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika IČ: 36398195 4. VESNA INTERIORS, s.r.o. tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 25536699 9. TOKA s.r.o. Štursova 9/5, 616 00 Brno IČ: 25518526 11. My Interior service s.r.o. Politických vězňů 915/14,110 00 Praha 1 IČ: 01553950
  67/5394     7. 5. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr dodavatele vnitřního vybavení - interiéru pro integrované výjezdové centrum Ostrava Jih“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Artspect, a.s. Marešova 643/6, 198 00 Praha IČ: 28123395 za cenu nejvýše přípustnou 6.999.000,- Kč bez DPH 6. PROFIL NÁBYTEK, a.s. Hradská 280, 396 01 Humpolec IČ: 48202118 za cenu nejvýše přípustnou 7.405.626,- Kč bez DPH 5. Český nábytek a.s. na Hradišti 1328, 393 01 Pelhřimov IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 8.899.410,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3545 ze dne 15. 7. 2014 č. 59/4664 ze dne 6. 1. 2015 (č. usnesení)
  67/5395     7. 5. 2015
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, původní rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k části a zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.« II., poř. č. 169/2014
  67/5395     7. 5. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná -Ráj, p.o.« II.“, ve vztahu k části a veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  67/5395     7. 5. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.« II.“, ve vztahu k části a veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3939 ze dne 11. 9. 2014 č. 64/5064 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5396     7. 5. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  67/5396     7. 5. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  67/5396     7. 5. 2015
3. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to neprodleně po doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení dle bodu 1), zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě" II, dle předloženého materiálu
  67/5396     7. 5. 2015
4. prohlašuje

že předmět smlouvy „Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě" II je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  67/5396     7. 5. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě" II, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  67/5396     7. 5. 2015
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě" II, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Mgr. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5397     7. 5. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup specializovaných vícemístných vozidel do sociálních zařízení““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  67/5397     7. 5. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Nákup specializovaných vícemístných vozidel do sociálních zařízení“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  67/5397     7. 5. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup specializovaných vícemístných vozidel do sociálních zařízení“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  67/5397     7. 5. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup specializovaných vícemístných vozidel do sociálních zařízení“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5076 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5398     7. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 479 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 479 tis. Kč
  67/5398     7. 5. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na nákup mobilního ručního FT-IR spektrometru a Ramanova disperzního spektrometru se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. RMI, s.r.o. se sídlem: Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 116, okres Pardubice, PSČ 533 41 IČ: 25288083 za cenu nejvýše přípustnou 2.782.300 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5399     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup pomůcek pro výuku v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji““
  67/5399     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. se sídlem: Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, PSČ 73801 IČ 25910027 za cenu nejvýše přípustnou 357.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5231 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  67/5400     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská – dodatek č. 1“
  67/5400     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - HAOSPOL s.r.o. (ev. č. 02373/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, se společností HAOSPOL s.r.o. Havířov - Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, PSČ 73564 IČ: 25855506 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 267.127,20 Kč bez DPH, méněprací 307.365,09 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5134 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5401     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě“ – dodatek č. 2“
  67/5401     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 2. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – NWT a.s., se sídlem nám. Míru 1217, Hulín, PSČ 768 24, na realizaci dodatečných prací u stavby „Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě“, se společností NWT a.s. Se sídlem: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín IČ: 63469511 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 63.974,92 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4987 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5402     7. 5. 2015
1. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup 4 ks velitelských automobilů pro dovybavení jednotek Hasičského záchranného sboru MSK“, poř. č. 31/2015

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5403     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Přeložka VNk v rámci silnice II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov v rámci projektu „Silnice 2015-7 staveb““
  67/5403     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 IČ: 24729035 za cenu nejvýše přípustnou 930.935 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5404     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup 1000 ks širokospektrálních filtrů pro obměnu v kontejnerech“
  67/5404     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Dräger Safety s.r.o. Praha 10, Pod Sychrovem 64 IČ 26700778 za cenu nejvýše přípustnou 785.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5405     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce“
  67/5405     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Dräger Safety s.r.o. Praha 10, Pod Sychrovem 64 IČ 26700778 za cenu nejvýše přípustnou 1.950.000 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 75/6073 ze dne 18. 8. 2015
  67/5406     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Webová bannerová kampaň „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““
  67/5406     7. 5. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s. r. o. se sídlem: Praha 2 – Nové Město, Lublaňská 1731/19, PSČ 120 00 IČ 64942490 6. Agentura API s.r.o. se sídlem: Štítného 327/7, Ostrava 709 00 IČ 25844091 7. Agentura Orange s.r.o. se sídlem: Frýdek-Místek-Frýdek, Maxe Švabinského 2239, PSČ 738 01 IČ 26856425
  67/5406     7. 5. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. Knowlimits s.r.o. se sídlem: Píškova 1948/16, 155 00 Praha Stodůlky IČ 63677792 za cenu nejvýše přípustnou 1.374.920 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5144 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5407     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. Část – dodatek č. 1“
  67/5407     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2014 (ev. č. 02883/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Archeopark Chotěbuz – 2. část “, se společností: NOSTA, s.r.o Svatopluka Čecha 2088/13 741 11 Nový Jičín IČ: 47671416 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 330.961 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 65/5233 ze dne 7. 4. 2015 č. 66/5375 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  67/5408     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem - dodatek č. 1“
  67/5408     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - PSS Přerovská stavební a.s. (ev. č. 00647/2014/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“, se společností PSS Přerovská stavební a.s. Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002 IČ: 27769585 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 265.682,07 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5409     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rámcová smlouva na dodávku prvků povinné publicity v rámci projektů spolufinancovaných z EU“
  67/5409     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Jan Horsinka se sídlem: Badatelů 1573/1, 708 00 Ostrava - Poruba IČ 48752568 za cenu nejvýše přípustnou 240.600 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5410     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení propagačních předmětů pro projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
  67/5410     7. 5. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Zhotovení propagačních předmětů pro projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, poř. č. veřejné zakázky 59/2015

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5411     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dotisk 3. a 4. dílu kuchařky „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ II.“, poř. č. 97/2015
  67/5411     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Agentura API s.r.o. se sídlem: Štítného 327/7, 709 00 Ostrava IČ 25844091 za cenu nejvýše přípustnou 359.950 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5254 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  67/5412     7. 5. 2015
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 66/5254 ze dne 21. 4. 2015, bod 2) tak, že text „800.000 Kč bez DPH“ nahrazuje textem „80.000 Kč bez DPH“

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5413     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Terénní sociální práce s mladistvými na území obce Ostrava“
  67/5413     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2) Renarkon, o. p. s. se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 25380443 za cenu nejvýše přípustnou 178.640 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5414     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktolologické poradenství na území obce Ostrava“
  67/5414     7. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1) Modrý kříž v České republice se sídlem: Český Těšín - Dolní Žukov, Šadový 311, PSČ 73701 IČ: 26641178 za cenu nejvýše přípustnou 104.000 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4957 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  67/5415     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – dodatek č. 7“
  67/5415     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s. (ev. č. 02188/2012/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, se společností: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.499.310,37 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5141 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5416     7. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě – dodatek č. 1“
  67/5416     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2014 (ev. č. 01579/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“, se společností: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karolíny Světlé 958/11 702 00 Ostrava-Přívoz IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 863.503,83 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5417     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 147 - 164 ze dne 4. 3. 2015, č. 165 - 178 ze dne 9. 3. 2015, č. 179 - 200 ze dne 16. 3. 2015, č. 201 - 211 ze dne 25. 3. 2015, č. 212 - 232/D ze dne 30. 3. 2015, č. 233 - 259/V ze dne 8. 4. 2015 a č. 260 - 282 ze dne 15. 4. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5274 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  67/5418     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výsledných podmínkách pro čerpání 5. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 292 mil. Kč na základě Smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5419     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dopisu adresovanému radě kraje vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byl postoupen k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5420     7. 5. 2015
1. rozhodla

vyslat na zahraniční pracovní cestu do Langfangu (Čínská lidová republika, provincie Hebei) Miroslava Nováka, hejtmana kraje, ve dnech 17. – 21. 5. 2015
  67/5420     7. 5. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák
  67/5420     7. 5. 2015
3. rozhodla

poskytnout dle předloženého materiálu věcné dary pro představitele vlády provincie Hebei při příležitosti setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje ve dnech 18. – 21. 5. 2015 a pro představitele Vologodské oblasti Ruské federace během setkání s náměstkem hejtmana kraje Ing. Ivanem Strachoněm v rámci návštěvy Vologodské oblasti dne 8. 5. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5421     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

a) Žádost Vojenského sdružení rehabilitovaných AČR ze dne 27. 2. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Žádost Veteran Car Clubu Ostrava ze dne 14. 1. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  67/5421     7. 5. 2015
2. rozhodla

poskytnout a) peněžitý dar Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR, IČ 49279319, účelově určený na činnost organizace v Moravskoslezském kraji ve výši 10 tis. Kč b) neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Veteran Car Clubu Ostrava, IČ 26519313, na úhradu nákladů spojených s realizací mezinárodní soutěže historických vozidel „Moravia Rallye 2015“ maximálně ve výši 50 tis. Kč
  67/5421     7. 5. 2015
3. rozhodla

a) uzavřít s Vojenským sdružením rehabilitovaných AČR, IČ 49279319, darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) uzavřít s Veteran Car Clubem Ostrava, IČ 26519313, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  67/5421     7. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 60 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč Celkem o 60 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5422     7. 5. 2015
1. rozhodla

darovat a) 1 ks pětiramenného interiérového stojanu b) 1 ks vlajky Rusko c) 1 ks vlajky Francie d) 1 ks vlajky Velká Británie e) 1 ks vlajky Česká republika f) 1 ks vlajky USA v majetku kraje České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1 160 00 Praha 6, IČ 60162694, pro Krajské vojenské velitelství Ostrava, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5423     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov ze dne 28. 3. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5423     7. 5. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov, IČ 65494482, ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací hasičských soutěží, které se konají dne 6. 6. 2015 v Jablunkově, s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 14. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  67/5423     7. 5. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Jablunkov, IČ 65494482, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5423     7. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5424     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

Žádost společnosti BENEWELL s.r.o. ze dne 15. 4. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5424     7. 5. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje maximálně ve výši 200 tis. Kč společnosti BENEWELL s.r.o., IČ 03304973, na úhradu nákladů spojených s realizací oslavného koncertu Big Bandu Felixe Slováčka k příležitosti „Oslav 70. výročí ukončení II. světové války a osvobození Československé republiky“ s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015 dle předloženého materiálu a uzavřít se společností BENEWELL s.r.o., IČ 03304973, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5424     7. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5090 ze dne 24. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5425     7. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 275,8 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 260,5 tis. Kč pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 15,3 tis. Kč Celkem o 275,8 tis. Kč
  67/5425     7. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 96,8 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 96,8 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5426     7. 5. 2015
1. rozhodla

vypůjčit 8 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, za podmínky, že Moravskoslezský kraj převezme prvosledové cisternové automobilové stříkačky od prodávajícího a stane se jejich vlastníkem, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4977 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5427     7. 5. 2015
1. souhlasí

s udělením plné moci k výběru klavírů dle Kupní smlouvy č. 01132/2015/ŠMS k projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“, registrační číslo projektu „CZ.1.10/2.1.00/29.01722“: 1. PhDr. Jaromíru Zubíčkovi, ArtD.: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace 2. Mgr. Aleši Bínovi: Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 3. MgA. Dušanu Brusovi: Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
  67/5427     7. 5. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje k udělení plných mocí dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5297 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  67/5428     7. 5. 2015
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5428     7. 5. 2015
2. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, vykonává v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Tomáš Řežáb z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  67/5428     7. 5. 2015
3. stanoví

s účinností od 7. 5. 2015 plat zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5429     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

petici za zachování Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové Porubě, která byla doručena na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 15. 4. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5429     7. 5. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu „s úpravou“

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5430     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  67/5430     7. 5. 2015
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  67/5430     7. 5. 2015
3. stanoví

s účinností od 1. 6. 2015 plat ředitelce školského zařízení uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  67/5430     7. 5. 2015
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření zřizovatele uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu ředitelce školského zařízení Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 31. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5431     7. 5. 2015
1. souhlasí

s umístěním sídla spolku SKST Baník Havířov, z.s., Školní 1, 736 01 Havířov-Šumbark, IČ 18055991, v budově č. p. 613, část obce Šumbark, občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 383 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace, Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, Šumbark, Havířov, IČ 13644289, na adrese školy, tj. Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5432     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu
  67/5432     7. 5. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Český volejbalový svaz, IČ 00540285, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením Světové ligy ve volejbalu mužů; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, dopravu, ubytování a propagaci s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 10. 2015 b) Severomoravský tenisový svaz, IČ 45234159, maximálně ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením mezinárodního utkání mládeže, finanční prostředky jsou určeny na dopravu a sportovní vybavení členů reprezentační výpravy s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 c) Maniak aerobik Havířov, o.s., IČ 22713778, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na mistrovství Evropy v aerobiku 2015, finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015
  67/5432     7. 5. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Český volejbalový svaz, IČ 540285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) Severomoravský tenisový svaz, IČ 45234159, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) Maniak aerobik Havířov, o.s., IČ 22713778, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  67/5432     7. 5. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemci Město Kopřivnice, IČ 00298077, maximálně ve výši 50.000 Kč na zajištění běžeckého závodu „Běh rodným krajem Emila Zátopka“; finanční prostředky jsou určeny na materiál s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015
  67/5432     7. 5. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Město Kopřivnice, IČ 00298077, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  67/5432     7. 5. 2015
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015
  67/5432     7. 5. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 150 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5433     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o změně v provedení stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitém majetku jiného vlastníka, který užívá Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, a to v budově č. p. 241, část obce Lyžbice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, ve vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313
  67/5433     7. 5. 2015
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Vybudování venkovní vertikální zdvihací plošiny“ mezi Městem Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313 a organizací Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5434     7. 5. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava šaten a hygienických zařízení - budova J Obchodní akademie“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to na budově č. p. 123, část obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 183 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5435     7. 5. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu části půdních prostor o výměře cca 10 m² a věže budovy č. p. 1 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parcela č. 273 v k. ú. Velké Heraltice, obec Velké Heraltice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, na dobu 10 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5436     7. 5. 2015
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, Ing. Bedřichem Köhlerem, provozně-technickým náměstkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5437     7. 5. 2015
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, Ing. Karlem Siebertem, MBA, ekonomicko-personálním náměstkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5438     7. 5. 2015
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem pohledávky Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, v celkové výši 69.250 Kč, za panem **********, dle předloženého materiálu a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5439     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na podporu projektu „Den otevřených dveří v Krnovské nemocnici“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5439     7. 5. 2015
2. bere na vědomí

žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, o zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2015, účelově na „úhradu nákladů spojených s realizací odborného školení kodérů DRG a Dnem ošetřovatelství“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5439     7. 5. 2015
3. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků, účelově na „pořízení komunikačního propojení informačních systémů Medix a Akord“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  67/5439     7. 5. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví následovně: a) Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 20.000 Kč, účelově určený na podporu projektu „Den otevřených dveří v Krnovské nemocnici“ b) Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 50.000 Kč, účelově určený na „úhradu nákladů odborného školení zaměstnanců – kodérů DRG a Dne ošetřovatelství“ c) Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 6.000 Kč, účelově určený na „pořízení komunikačního propojení informačních systémů Medix a Akord“
  67/5439     7. 5. 2015
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ pro rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 546.230 Kč, účelově určený na „pořízení komunikačního propojení informačních systémů Medix a Akord“
  67/5439     7. 5. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 552,23 tis. Kč Celkem o 602,23 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 56,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 546,23 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5440     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5440     7. 5. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 153.300 Kč
  67/5440     7. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 153,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 153,3 tis. Kč
  67/5440     7. 5. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 153.300 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Zdravý úsměv nebolí“, s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2016

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4732 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  67/5441     7. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 03387/2014/KŘ s Ing. Josefem Pelantem, IČ 44611404, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5442     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

petici uživatelů komunikace Rybí, Sirkové za urychlené řešení havarijního stavu komunikace Rybí, Sirkové a nalezení řešení opravy uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  67/5442     7. 5. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2531 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  67/5443     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., ze dne 27. 2. 2015 o využití prostředků poskytnutých v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období roku 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5443     7. 5. 2015
2. stanoví

využití části finančních prostředků ve výši 225.180,-- Kč poskytnutých dopravci Městský dopravní podnik Opava, a.s., IČ 64610250, v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2014, k pokrytí investic v roce 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 40/2997 ze dne 8. 4. 2014 č. 64/5120 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5444     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

že Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, bude ve spolupráci se statutárním městem Ostrava realizovat stavbu „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“
  67/5444     7. 5. 2015
2. souhlasí

s dokončením přípravy a realizací stavby „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5445     7. 5. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  67/5445     7. 5. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5446     7. 5. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 49,15 tis. Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  67/5446     7. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 49,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 49,15 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5447     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

dopis spolku I4U o. s. ze dne 20. 4. 2015 ve věci žádosti o vyjádření k případné podpoře projektu Světové Muzeum a Knihovna Bible, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5447     7. 5. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5448     7. 5. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 17.000,-- Kč na financování projektu „Clavius v Muzejní knihovně Silesia - upgrade“ realizovaného Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací, IČ 00305847, v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3, dle předloženého materiálu
  67/5448     7. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 17 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17 tis. Kč
  67/5448     7. 5. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 17.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Clavius v Muzejní knihovně Silesia - upgrade“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 č. 12/1054 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1157 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5449     7. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvy o partnerství k projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 mezi Moravskoslezským kraje a organizacemi: a) Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald, 735 41, IČ 00847461 b) Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81, IČ 00847372 c) Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava-Předměstí, 746 01, IČ 71197061 d) Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, 747 56, IČ 71197052 e) Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, Petřvald, 735 41, IČ 00847348 f) Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, 792 01, IČ 00846350 g) Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Krnov, 794 01, IČ 00846384 h) Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, Pržno, 739 11, IČ 00847046 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5450     7. 5. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 379.790,08 Kč na financování projektu „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“, realizovaného organizací kraje Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  67/5450     7. 5. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, ve výši 379.790,08 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  67/5450     7. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 379.791 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 379.791 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4887 ze dne 17. 2. 2015 č. 66/5329 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5451     7. 5. 2015
1. rozhodla

upravit výši účelového neinvestičního transferu - státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 poskytovaného zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  67/5451     7. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 428,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 428,6 tis. Kč
  67/5451     7. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.557 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.557 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5452     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, o finanční podporu projektu „Janáčkova filharmonie dětem“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu kraje zájmovému sdružení právnických osob MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, ve výši 50.000,-- Kč, na projekt „Janáčkova filharmonie dětem“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 dle předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
3. rozhodla

uzavřít se zájmovým sdružením právnických osob MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
4. bere na vědomí

žádost spolku Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě, IČ 70911983, o finanční podporu projektu „T.Love – charitativní koncert“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
5. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě, IČ 70911983, ve výši 50.000,-- Kč, na projekt „T.Love – charitativní koncert“ s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
6. rozhodla

uzavřít se spolkem Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě, IČ 70911983, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
7. bere na vědomí

žádost paní Haliny Františákové, IČ 67712142, o finanční podporu projektu „Mezinárodní hudební festival Musica Pura“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
8. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje paní Halině Františákové, IČ 67712142, ve výši 30.000,-- Kč, na projekt „Mezinárodní hudební festival Musica Pura“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
9. rozhodla

uzavřít s paní Halinou Františákovou, IČ 67712142, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
10. bere na vědomí

žádost společnosti GLOBAL NETWORKS s.r.o., IČ 26856999, o finanční podporu projektu „Irský kulturní festival 2015“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
11. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti GLOBAL NETWORKS s.r.o., IČ 26856999, ve výši 50.000,-- Kč, na projekt „Irský kulturní festival 2015“ s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
12. rozhodla

uzavřít se společností GLOBAL NETWORKS s.r.o., IČ 26856999, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  67/5452     7. 5. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 130,0 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50,0 tis. Kč Celkem o 180,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30,0 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50,0 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50,0 tis. Kč Celkem o 180,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 41/2115 ze dne 25. 11. 2009 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 č. 20/1175 ze dne 24. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5453     7. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3229 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.081.364 Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 33.291 Kč Celkem o 1.114.655 Kč z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1.114.655 Kč
  67/5453     7. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 102,18 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 102,18 tis. Kč
  67/5453     7. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 211,07 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 211,07 tis. Kč
  67/5453     7. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5175 - Pohoštění o 5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/794 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  67/5454     7. 5. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 8.005.471,98 Kč na financování projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01722, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  67/5454     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01722, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  67/5454     7. 5. 2015
3. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.944.259,68 Kč na financování projektu „Jazykové učebny střeních odborných škol“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01718, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  67/5454     7. 5. 2015
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Jazykové učebny střeních odborných škol“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01718, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  67/5455     7. 5. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4.813.815,42 Kč na financování projektu „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově – budova na ulici Školní“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20159, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172773, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004176
  67/5455     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172773, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově – budova na ulici Školní“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  67/5456     7. 5. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.103.354,00 Kč na financování projektu „Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/14.25055, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14200973 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222005209
  67/5456     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14200973, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  67/5457     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  67/5457     7. 5. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/695 ze dne 27. 2. 2014 č. 9/794 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  67/5458     7. 5. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 8.112.619,61 Kč na financování projektu "Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01724 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  67/5458     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1432 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  67/5459     7. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizacemi: a) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Kavalcova 1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322 b) Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601381 c) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace se sídlem tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 13644254 d) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299 e) Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00602132 f) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace se sídlem Frýdecká 32, 737 01 Český Těšín, IČ 00577235 g) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Dukelská 1, 792 01 Bruntál, IČ 00601357 h) Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace se sídlem Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 62331540 i) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659 j) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Hladnovská 35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 00842753 dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 předloženého materiálu
  67/5459     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizacemi: a) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691 b) Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077 c) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 12, 746 01 Opava, IČ 47813130 d) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624 e) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141 dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5460     7. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 38,51 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 222,94 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 38,51 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 222,94 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  67/5460     7. 5. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  67/5460     7. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 810,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 223,86 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 135,33 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 451,06 tis. Kč Celkem 810,25 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5175 - Pohoštění o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,00 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 9,16 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 15,84 tis. Kč Celkem 25,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 20,95 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,95 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,05 tis. Kč Celkem 25,00 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 550,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 200,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 300,00 tis. Kč Celkem 550,00 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 51,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10,17 tis. Kč Celkem 61,17 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 10,17 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 51,00 tis. Kč Celkem 61,17 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 130,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 130,35 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 9,60 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 10,00 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,00 tis. Kč
  67/5460     7. 5. 2015
15. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 9,16 tis. Kč z 257.798,13 tis. Kč na 257.788,97 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5376 ze dne 21. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/530 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  67/5461     7. 5. 2015
1. rozhodla

vyjmout stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov“ z projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/2595 ze dne 28. 1. 2014 (č. usnesení)
  67/5462     7. 5. 2015
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS824-83/2014 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2934 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  67/5463     7. 5. 2015
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824 – 89/2014 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5464     7. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j e dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 282.304,79 tis. Kč a s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.009,78 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 121.596,79 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 616.651,38 tis. Kč CELKEM o 738.248,17 tis. Kč a s n i ž u j e dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 143.038,97 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.498,10 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 6,53 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 500,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 91,45 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,90 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.846,75 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 111,36 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 262,69 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 8,50 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,93 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.500,00 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5171 - Opravy a udržování o 3.131,36 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 14.600,00 tis. Kč na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.103,36 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3.056,34 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,86 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 978,33 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 313,50 tis. Kč CELKEM o 32.127,96 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 378.944,50 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 25.000,19 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.007,46 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6111 - Programové vybavení o 1,28 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 18.100,95 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 111,02 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.252,87 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 50,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 11.973,43 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 374,80 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.610,71 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.679,42 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 806,62 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 464,06 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 3.400,00 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 9.998,69 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 10.000,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 240,00 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 10.622,00 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 41,91 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.999,29 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.203,08 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.455,54 tis. Kč pol. 6123 - Dopravní prostředky o 29.600,64 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.999,98 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.345,72 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 7.617,02 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 34,40 tis. Kč CELKEM o 534.935,58tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2212 - Silnice pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 917,96 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 921,35 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 109,39 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 150,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1,69 tis. Kč CELKEM o 2.100,39 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.344,91 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 103,00 tis. Kč pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 43.690,32 tis. Kč CELKEM o 43.793,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč CELKEM o 3.500,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 586,25 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 92,66 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 231,12 tis. Kč pol. 6123 - Dopravní prostředky o 9.600,00 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 300,00 tis. Kč CELKEM o 10.810,03 tis. Kč
  67/5464     7. 5. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4130 ze dne 7. 10. 2014 (č. usnesení)
  67/5465     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu
  67/5465     7. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 1.865 tis. Kč bez DPH v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3376 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  67/5466     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova“ dle předloženého materiálu
  67/5466     7. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 417.483,12 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 830.755,69 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1542 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  67/5467     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ v rámci projektu „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ dle předloženého materiálu
  67/5467     7. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 410 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 4.650 tis. Kč bez DPH při realizaci stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ v rámci projektu „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3771 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  67/5468     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“ dle předloženého materiálu
  67/5468     7. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 218.591,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 454.121,-- Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 6/360 bod 1) a 2) ze dne 15. 1. 2013 č. 11/788 bod 8) ze dne 21. 3. 2013 č. 38/2857 bod 5) a 6) ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  67/5469     7. 5. 2015
1. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 38/2857 bod 5 ze dne 11. 3. 2014, text „na pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha a pozemku parc. č. 382/5 ostatní plocha, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ na text „na pozemcích parc. č. 381/3 ostatní plocha, parc. č. 382/2 ostatní plocha a parc. č. 382/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ b) změnit v usnesení rady kraje č. 6/360 bod 2 písm. a) ze dne 15. 1. 2013, ve znění usnesení rady kraje č. 11/788 bod 8 písm. a) ze dne 21. 3. 2013 a ve znění usnesení rady kraje č. 38/2857 bod 6 písm. a) ze dne 11. 3. 2014, text „k částem pozemků parc. č. 382/2 ostatní plocha a parc. č. 382/5 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ na text „k částem pozemků parc. č. 381/3 ostatní plocha, parc. č. 382/2 ostatní plocha a parc. č. 382/5 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ c) uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu ev. č. 00313/2013/IM ze dne 14. 2. 2013 se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4654 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  67/5470     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyhodnocení úspor za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu
  67/5470     7. 5. 2015
2. souhlasí

v souvislosti s předloženým vyhodnocením dle bodu 1) tohoto usnesení uvolnit finanční prostředky alokované na akci „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ ve výši 1.315 tis. Kč
  67/5470     7. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 1.315 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 101 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.012 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 202 tis. Kč Celkem o 1.315 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/5044 ze dne 5. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/387 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  67/5471     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace stavby „Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka“ v rámci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“ dle předloženého materiálu
  67/5471     7. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00656/2014/IM pro realizaci stavby „Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka“ se zhotovitelem stavby, kterým je SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ 49454501, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3656 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  67/5472     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Stavba dílen v areálu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně“ dle předloženého materiálu
  67/5472     7. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 4.055,73 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 821.619,77 Kč vč. DPH v rámci stavby „Stavba dílen v areálu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5231 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  67/5473     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Gymnázia v Ostravě – Zábřehu na ul. Volgogradská“ dle předloženého materiálu
  67/5473     7. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 529.608,37 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 171.591,41 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Gymnázia v Ostravě – Zábřehu na ul. Volgogradská“ dle předloženého materiálu
  67/5473     7. 5. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02373/2014/IM dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5474     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o pojistných plněních z pojistných událostí Moravskoslezského kraje vyplacených na základě uzavřených pojistných smluv na dobu od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016 se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5148 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  67/5475     7. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 17 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  67/5476     7. 5. 2015
1. rozhodla

k žádosti Policie České republiky ze dne 5. května 2015 takto: Moravskoslezský kraj podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zprošťuje společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb Moravskoslezskému kraji při realizaci části 2. („Mamograf“) veřejné zakázky „Nákup zdravotnické techniky pro projekt – Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“

  frame-scrollup