Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 30. 7. 2019


  Rada kraje

  67/6005                         30. 7. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 30. 7. 2019


   Rada kraje

   67/6006                         30. 7. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 66. schůze rady kraje, konané dne 16. 7. 2019

   67/6006                         30. 7. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 67. schůze rady kraje, konané dne 30. 7. 2019:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -      Jana Krkošku


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    67/6007                         30. 7. 2019
    1. bere na vědomí

    informaci představenstva společnosti o návrhu na pořízení 20ks zařízení - vlečný paletový/kontejnerový vozík (vozík pro přepravu ULD – Unit Load Device) s nosností 7t, a to na vlastní náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, s předpokládanou hodnotou nákladů ve výši 2.000.000 Kč bez DPH 

    67/6007                         30. 7. 2019
    2. schvaluje

    dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a.s. čl. 8 bodu 2) písmene s) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č.p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 61/5416 ze dne 30.4.2019

     č. 60/5337 ze dne 9.4.2019

     č. 22/1934 ze dne 10.10.2017

     č. 16/1318 ze dne 27.6.2017

     67/6008                         30. 7. 2019
     1. schvaluje

     smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51,
     IČ 26827719, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č.p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 61/5416 ze dne 30.4.2019

      č. 60/5337 ze dne 9.4.2019

      č. 22/1934 ze dne 10.10.2017

      č. 16/1318 ze dne 27.6.2017

      67/6009                         30. 7. 2019
      1. schvaluje

      jiná plnění za výkon funkce generálního ředitele obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, vyplývají z pracovní smlouvy uzavřené dne 6.2.2017 ve znění dodatků ze dne 18. 5. 2017, 11. 8. 2017 a 1. 9. 2017, a to od 1. 6. 2019 nejdéle však do 30. 8. 2019


       Rada kraje

       67/6010                         30. 7. 2019
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       67/6010                         30. 7. 2019
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       67/6010                         30. 7. 2019
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku“, a to:

       členové:
       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:
       Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       67/6010                         30. 7. 2019
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku“, a to:

       členové:
       Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
       Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:
       Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
       Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
       Ing. Simona Kamrádová, odbor investiční a majetkový
       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
       Ing. Luboš Bourek, odbor evropských projektů
       Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
       Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 60/5345 ze dne 9.4.2019

        67/6011                         30. 7. 2019
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“ účastníka:

        STRABAG a.s.
        Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
        IČO: 60838744

        za cenu nejvýše přípustnou 57.723.160,47 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 62/5524 ze dne 14.5.2019

         67/6012                         30. 7. 2019
         1. rozhodla

         na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““ účastníka:

         AV MEDIA, a.s.
         Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
         IČO: 48108375

         za cenu nejvýše přípustnou 2.108.000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 59/5255 ze dne 26.3.2019

          67/6013                         30. 7. 2019
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““ účastníka:

          RESTKONZER s.r.o.
          Butovická 36, 742 13 Studénka – Butovice
          IČO: 08028532

          za cenu nejvýše přípustnou 2.895.000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           67/6014                         30. 7. 2019
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

           67/6014                         30. 7. 2019
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           67/6014                         30. 7. 2019
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““, a to:

           členové:
           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:
           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           67/6014                         30. 7. 2019
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““, a to:

           členové:
           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:
           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
           JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový
           Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový
           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
           Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
           Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
           Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 63/5600 ze dne 28.5.2019

            č. 66/5942 ze dne 16.7.2019

            č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

            67/6015                         30. 7. 2019
            1. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko III“ účastníka:

            ČSAD Havířov a.s.
            U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov
            IČO: 45192081

            za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 45,45 Kč bez DPH


             Rada kraje

             67/6016                         30. 7. 2019
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup 44 ks samonosných nádrží na vodu“

             67/6016                         30. 7. 2019
             2. rozhodla

             vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             LUING PYREX, spol. s r.o.
             se sídlem: Havířov - Město, Marxova 372/6, PSČ 73601
             IČO: 64608484

             za cenu nejvýše přípustnou 726.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              67/6017                         30. 7. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup záchranných saní s kompozitními tlakovými láhvemi"

              67/6017                         30. 7. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              ZHT Group s.r.o.
              se sídlem: Hranice VII-Slavíč 16, 753 61 Hranice
              IČO: 27762262

              za cenu nejvýše přípustnou 1.570.200 Kč bez DPH


               Rada kraje

               67/6018                         30. 7. 2019
               1. rozhodla

               zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí mediálního prostoru v magazínu FORBES subjektu:

               MediaRey, SE
               se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
               IČO: 29145872

               za cenu nejvýše přípustnou 2.396.211,40 Kč včetně DPH


                Rada kraje

                67/6019                         30. 7. 2019
                1. rozhodla

                zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí mediálního prostoru v magazínu PATRIOT subjektu:

                Jaroslav Baďura
                se sídlem: Drážné 579, 74266 Štramberk
                IČO: 01180886

                za cenu nejvýše přípustnou 1.761.760 Kč vč. DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 65/5867 ze dne 25.6.2019

                 67/6020                         30. 7. 2019
                 1. rozhodla

                 na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup 3 ks osobních vozidel na CNG“ účastníka:

                 UNICAR, spol. s r.o.
                 se sídlem Vítkovická 2744/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
                 IČO: 43965580

                 za nejvýše přípustnou cenu 1 282 560 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 58/5203 ze dne 11.3.2019

                  67/6021                         30. 7. 2019
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup výpočetní techniky – notebooky, stolní počítače“

                  67/6021                         30. 7. 2019
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
                  se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                  IČO: 28606582

                  za cenu nejvýše přípustnou 1.439.568 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   67/6022                         30. 7. 2019
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Aktualizace akčních plánů snižování hluku na území MSK“

                   67/6022                         30. 7. 2019
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                   Společnost „EKOTOXA-LEMITOR“

                   EKOTOXA s.r.o.
                   se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole
                   IČO: 64608531

                   &

                   Lemitor Ochrona Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
                   se sídlem ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław, Polská republika
                   IČO (REGON): 932930170

                   za cenu nejvýše přípustnou 283.000 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    67/6023                         30. 7. 2019
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění poskytování ekonomického poradenství ve veřejných službách“

                    67/6023                         30. 7. 2019
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                    Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
                    se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
                    IČO: 48588733

                    za nejvýše přípustnou cenu 1 800 000 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     67/6024                         30. 7. 2019
                     1. rozhodla

                     zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním divadelního představení KOČKY a společenského setkání vedení kraje s řediteli příspěvkových organizací v Divadle Jiřího Myrona subjektu:

                     Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
                     se sídlem: Čs. legií 148/14, 701 04, Ostrava - Moravská Ostrava

                     IČO: 00100528

                     za cenu nejvýše přípustnou 600.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 61/5481 ze dne 30.4.2019

                      67/6025                         30. 7. 2019
                      1. bere na vědomí

                      záznam z jednání hodnotící komise u veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Morava a Slezsko (ne)tradiční“

                      67/6025                         30. 7. 2019
                      2. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                      FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o.
                      se sídlem: Sodomkova 1558/12, Hostivař, 102 00 Praha 10
                      IČO: 00551317

                      za cenu nejvýše přípustnou 558.000 Kč bez DPH dle předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       67/6026                         30. 7. 2019
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty““

                       67/6026                         30. 7. 2019
                       2. rozhodla

                       vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                       JS Property, a.s.
                       se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
                       IČO: 27814742

                       67/6026                         30. 7. 2019
                       3. rozhodla

                       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                       INKOS-OSTRAVA, a.s.
                       se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152
                       IČO: 48394637

                       za nejvýše přípustnou cenu 750 000 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        67/6027                         30. 7. 2019
                        1. schvaluje

                        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD – Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice“

                        67/6027                         30. 7. 2019
                        2. rozhodla

                        zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zpracování PD – Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice“


                         Rada kraje

                         67/6028                         30. 7. 2019
                         1. schvaluje

                         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem nákup sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel.

                         67/6028                         30. 7. 2019
                         2. rozhodla

                         vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                         JaGa, spol. s r.o.
                         se sídlem: Gdaňská 656/4, Bohnice, 181 00 Praha 8
                         IČO: 16188071

                         za cenu nejvýše přípustnou 1.176.000 Kč bez DPH


                          Rada kraje

                          67/6029                         30. 7. 2019
                          1. schvaluje

                          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vytvoření a technické zabezpečení e-learningových kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ II.“

                          67/6029                         30. 7. 2019
                          2. rozhodla

                          vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                          Scenario s.r.o.
                          se sídlem: Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava
                          IČO: 29462177

                          za cenu nejvýše přípustnou 99.000 Kč bez DPH


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                           67/6030                         30. 7. 2019
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol.  6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           500 tis. Kč

                           a

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3299 -

                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           226 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3299 -

                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                           pol. 5041 -

                           Odměny za užití duševního vlastnictví

                           o

                           726 tis. Kč

                           67/6030                         30. 7. 2019
                           2. rozhodla

                           zvýšit rozpočet akce „Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti“ o částku 500.000 Kč

                           67/6030                         30. 7. 2019
                           3. rozhodla

                           o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Strategické vedení propagační kampaně s názvem „Řemeslo má respekt““ s dodavatelem:

                           Leemon Concept, s. r. o.
                           se sídlem: náměstí Svobody 1, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
                           IČO: 27850463

                           za cenu nejvýše přípustnou 1.800.000 Kč bez DPH


                            Rada kraje

                            67/6031                         30. 7. 2019
                            1. bere na vědomí

                            Přehled usnesení vlády České republiky č. 307 – 503 za období od 6. 5. - 8. 7. 2019 dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 8/812 ze dne 14.6.2018

                             č. 8/804 ze dne 14.6.2018

                             č. 4/229 ze dne 15.6.2017

                             67/6032                         30. 7. 2019
                             1. bere na vědomí

                             žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             67/6032                         30. 7. 2019
                             2. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3. usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

                             67/6032                         30. 7. 2019
                             3. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             67/6032                         30. 7. 2019
                             4. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2 písm. c) usnesení č. 8/812 ze dne 14. 6. 2018 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

                             67/6032                         30. 7. 2019
                             5. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 06986/2018/KH uzavřené dne 13. 8. 2018 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                             67/6032                         30. 7. 2019
                             6. ukládá

                             hejtmanovi kraje

                             předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. až 5. tohoto usnesení

                             Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                             Termín: 12. 9. 2019


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 63/5607 ze dne 28.5.2019

                              č. 56/4968 ze dne 12.2.2019

                              č. 61/5426 ze dne 30.4.2019

                              67/6033                         30. 7. 2019
                              1. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout darovat

                              a)    1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů

                              b)   4 ks modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic

                              c)    15 ks speciálních měřicích přístrojů EX_TEC PM 4 vč. příslušenství

                              České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

                              67/6033                         30. 7. 2019
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje
                              rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

                              a)    1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů

                              b)   4 ks modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic

                              c)    15 ks speciálních měřicích přístrojů EX_TEC PM 4 vč. příslušenství

                              s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              67/6033                         30. 7. 2019
                              3. ukládá

                              hejtmanovi kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                              Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                              Termín: 12. 9. 2019


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                               67/6034                         30. 7. 2019
                               1. bere na vědomí

                               žádost Prime Communications, s.r.o., doručené dne 15. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               67/6034                         30. 7. 2019
                               2. rozhodla

                               poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Prime Communications, s.r.o., IČO 28274288, na úhradu nákladů spojených s uspořádáním 10. ročníku soutěže Žena regionu v maximální výši 60 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                               67/6034                         30. 7. 2019
                               3. rozhodla

                               uzavřít s Prime Communications, s.r.o., IČO 28274288, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               67/6034                         30. 7. 2019
                               4. rozhodla

                               zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 60 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

                               67/6034                         30. 7. 2019
                               5. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 6113 -

                               Zastupitelstva krajů

                               pol. 5901 -

                               Nespecifikované rezervy

                               o

                               60 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na §  3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol. 5213 -

                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                               o

                               60 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                67/6035                         30. 7. 2019
                                1. bere na vědomí

                                žádost společnosti TARRA pyrotechnik s.r.o. ze dne 4. 7. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                67/6035                         30. 7. 2019
                                2. rozhodla

                                poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje TARRA pyrotechnik s.r.o., IČO 49611984, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Festival ohňostrojů 2019“ ve výši 40 tis. Kč, s časovou použitelností od 8. 6. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít s TARRA pyrotechnik s.r.o., IČO 49611984, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

                                67/6035                         30. 7. 2019
                                3. rozhodla

                                zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 40 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                                67/6035                         30. 7. 2019
                                4. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 6113 -

                                Zastupitelstva krajů

                                pol.  5901 -

                                Nespecifikované rezervy

                                o

                                40 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3399 -

                                Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                pol. 5213 -

                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                o

                                40 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                 67/6036                         30. 7. 2019
                                 1. rozhodla

                                 o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 67/6036                         30. 7. 2019
                                 2. rozhodla

                                 o vyřazení a následné likvidaci neupotřebitelného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 67/6036                         30. 7. 2019
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6172 -

                                 Činnost regionální správy

                                 pol.  5166 -

                                 Konzultační, poradenské a právní služby

                                 o

                                 135,52 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6172 -

                                 Činnost regionální správy

                                 pol.  5139 -

                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                 o

                                 135,52 tis. Kč

                                 67/6036                         30. 7. 2019
                                 4. rozhodla

                                 zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 600 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost zastupitelstva kraje“

                                 67/6036                         30. 7. 2019
                                 5. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                 pol.  6901 -

                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                 o

                                 600 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6113 -

                                 Zastupitelstva krajů

                                 pol.  5164 -

                                 Nájemné

                                 o

                                 200 tis. Kč

                                 pol. 5173 -

                                 Cestovné

                                 o

                                 100 tis. Kč

                                 pol.  5175 -

                                 Pohoštění

                                 o

                                 300 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 600 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 55/4877 ze dne 29.1.2019

                                  67/6037                         30. 7. 2019
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít se společností NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci evidenční číslo 00410/2019/KH


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

                                   č. 12/1390 ze dne 13.6.2019

                                   67/6038                         30. 7. 2019
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Smlouvu o spolupráci při pořízení aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   67/6038                         30. 7. 2019
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce na zpracování aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2020, 2021 a 2022 v celkové výši 4.149.000 Kč

                                   67/6038                         30. 7. 2019
                                   3. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                                   Termín: 12. 9. 2019


                                    Rada kraje

                                    67/6039                         30. 7. 2019
                                    1. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory v programu „Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ v celkové výši 130.000 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na realizací projektů:

                                    a.    "Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury…" ve výši 40.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    b.    "Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého" ve výši 90.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    67/6039                         30. 7. 2019
                                    2. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, v rámci programu „Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“, účelově určených na realizaci projektů "Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury…" ve výši 40.000 Kč a „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“ ve výši 90.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                    67/6039                         30. 7. 2019
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    přijaté transfery

                                    pol. 4116 –

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                    ze státního rozpočtu

                                    o

                                             130 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje           

                                    na § 3315 -

                                    Činnosti muzeí a galerií

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                             130 tis. Kč

                                    67/6039                         30. 7. 2019
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3315 -

                                    Činnosti muzeí a galerií

                                     

                                    pol. 6111  -

                                    Programové vybavení

                                    o

                                    18 tis. Kč

                                    na § 3311 -

                                    Divadelní činnost

                                    pol. 6111  -

                                    Programové vybavení

                                    o

                                    2 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    20 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3315 -

                                    Činnosti muzeí a galerií

                                    pol. 5172  -

                                    Programové vybavení

                                    o

                                    18 tis. Kč

                                    na § 3311 -

                                    Divadelní činnost

                                    pol. 5172  -

                                    Programové vybavení

                                    o

                                    2 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    20 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 40/3555 ze dne 12.6.2018

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                     67/6040                         30. 7. 2019
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. číslo 07347/2018/KPP ze dne 2. 10. 2018 se společností ATELIÉRY BÁRTA s.r.o, IČO 27478548, v rámci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     67/6040                         30. 7. 2019
                                     2. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                      

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 3315 -

                                     Činnosti muzeí a galerií

                                     pol. 6121 -

                                     Budovy, haly a stavby

                                     o

                                     54,93 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3315 -

                                     Činnosti muzeí a galerií

                                     pol. 5171 -

                                     Opravy a udržování

                                     o

                                     54,93 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost Vodárenské věže Opava o.p.s., IČO 29393973, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Kulturní aktivity KUPE“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Vodárenské věži Opava o.p.s., IČO 29393973, na realizaci projektu „Kulturní aktivity KUPE“, ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      3. bere na vědomí

                                      žádost Spolku HORAMEA Strahovice, IČO 05060273, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 145.000 Kč na realizaci projektu „Podpora účasti obce Strahovice na procesu blahořečení P. Richarda Henkese v Ruppachu-Goldhausenu a v Limburgu“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      4. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Spolku HORAMEA Strahovice, IČO 05060273, na realizaci projektu „Podpora účasti obce Strahovice na procesu blahořečení P. Richarda Henkese v Ruppachu-Goldhausenu a v Limburgu“, ve výši 145.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      5. bere na vědomí

                                      žádost Tělovýchovné jednoty Háj ve Slezsku, z.s., IČO 48003336, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Pivní slavnosti Háj ve Slezsku 2019“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      6. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Tělovýchovné jednotě Háj ve Slezsku, z.s., IČO 48003336, na realizaci projektu „Pivní slavnosti Háj ve Slezsku 2019“, ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      7. bere na vědomí

                                      žádost Marka Halfara, IČO 06120628, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu „Sportovně hudební festival SUN ON LAKE 2019“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      8. rozhodla

                                      neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Marku Halfarovi, IČO 06120628, na realizaci projektu „Sportovně hudební festival SUN ON LAKE 2019“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      9. rozhodla

                                      navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                                      545.000 Kč

                                      67/6041                         30. 7. 2019
                                      10. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol.  5901 -

                                      Nespecifikované rezervy

                                      o

                                       545 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol.  5221 -

                                      Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      pol.  5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      345 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                       545 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       67/6042                         30. 7. 2019
                                       1. rozhodla

                                       o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 64/5787 ze dne 11.6.2019

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                        67/6043                         30. 7. 2019
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2299 -

                                        Ostatní záležitosti v dopravě

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        2.321,64 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 2299 -

                                        Ostatní záležitosti v dopravě

                                        pol.  5168 -

                                        Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                        o

                                        2.321,64 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         67/6044                         30. 7. 2019
                                         1. bere na vědomí

                                         petici obyvatel Opavy „Petice za bezpečnou dopravu a proti nadměrnému zatížení hlukem na Vrchní a Rolnické ulici (spojka S1), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         67/6044                         30. 7. 2019
                                         2. schvaluje

                                         obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          67/6045                         30. 7. 2019
                                          1. bere na vědomí

                                          petici obyvatel Křišťanovic s názvem „Oprava komunikací mezi obcemi Roudno - Křišťanovice – Dvorce“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          67/6045                         30. 7. 2019
                                          2. schvaluje

                                          obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 51/4524 ze dne 27.11.2018

                                           67/6046                         30. 7. 2019
                                           1. souhlasí

                                           se změnou projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           67/6046                         30. 7. 2019
                                           2. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě na realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“, ev. č. 08468/2018/DSH se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            67/6047                         30. 7. 2019
                                            1. rozhodla

                                            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                            67/6047                         30. 7. 2019
                                            2. rozhodla

                                            a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                            b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                                            Rada kraje

                                            67/6048                         30. 7. 2019
                                            1. schvaluje

                                            záměr kraje spočívající ve zvýšení podílu kraje v obchodní společnosti Koordinátor ODIS s. r. o., IČO 64613895, se sídlem Na Hradbách 1440/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle předloženého materiálu

                                            67/6048                         30. 7. 2019
                                            2. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            jednat ohledně záměru uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení se statutárním městem Ostrava

                                            Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                            Termín: 31.12.2019


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 66/5958 ze dne 16.7.2019

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                                             67/6049                         30. 7. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o průběhu jednání 65. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              67/6050                         30. 7. 2019
                                              1. rozhodla

                                              o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                              pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1470/1 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1473/3 ostatní plocha,

                                              vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                              a

                                              pozemek parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1558/7 ostatní plocha,

                                              vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                               67/6051                         30. 7. 2019
                                               1. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                

                                               snižují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3315 -

                                               Činnosti muzeí a galerií

                                               pol. 6122 -

                                               Stroje, přístroje a zařízení

                                               o

                                               638,38 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3315 -

                                               Činnosti muzeí a galerií

                                               pol. 6121 -

                                               Budovy, haly a stavby

                                               o

                                               638,38 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                67/6052                         30. 7. 2019
                                                1. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, společností CONCENS INVESTMENTS a.s. a přístavem Antwerpy, dle předloženého materiálu

                                                67/6052                         30. 7. 2019
                                                2. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                Termín: 12. 9. 2019


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 102/7792 ze dne 7.6.2016

                                                 67/6053                         30. 7. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

                                                 67/6053                         30. 7. 2019
                                                 2. rozhodla

                                                 uzavřít dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-58951-15 o pojištění odpovědnosti ze dne 20. 6. 2016 (ev. č. 02695/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 107/8308 ze dne 23.8.2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                                  67/6054                         30. 7. 2019
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí č. 19_VN_1009117701 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 110/8542 ze dne 22. 9. 2016

                                                   67/6055                         30. 7. 2019
                                                   1. rozhodla

                                                   uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090087811, se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, dle předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                    67/6056                         30. 7. 2019
                                                    1. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    nedaňové příjmy

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol. 2111 -

                                                    Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                    o

                                                    5,10 tis. Kč

                                                    na § 2212 -

                                                    Silnice

                                                    pol. 2310 -

                                                    Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                                    o

                                                    295,12 tis. Kč

                                                    pol. 2324 -

                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                    o

                                                    1,44 tis. Kč

                                                    na § 2229 -

                                                    Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                                    pol. 2324 -

                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                    o

                                                    21,00 tis. Kč

                                                    pol. 2329 -

                                                    Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                                    o

                                                    10,00 tis. Kč

                                                    na § 2292 -

                                                    Dopravní obslužnost veřejnými službami

                                                    pol. 2212 -

                                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                    o

                                                    54,69 tis. Kč

                                                    na § 3421 -

                                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                                    pol. 2324 -

                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                    o

                                                    1,52 tis. Kč

                                                    na § 3599 -

                                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                    pol. 2212 -

                                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                    o

                                                    5,00 tis. Kč

                                                    na § 4399-

                                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                    pol. 2123

                                                    Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                                    o

                                                    5,00 tis. Kč

                                                    pol. 2212 -

                                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                    o

                                                    50,60 tis. Kč

                                                    pol. 2324 -

                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                    o

                                                    2,50 tis. Kč

                                                    na § 5521 -

                                                    Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                    pol. 2132 -

                                                    Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                                                    o

                                                    6,00 tis. Kč

                                                    na § 6113 -

                                                    Zastupitelstva krajů

                                                    pol. 2324 -

                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                    o

                                                    12,80 tis. Kč

                                                    na § 6172 -

                                                    Činnost regionální správy

                                                    pol. 2111 -

                                                    Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                    o

                                                    0,19 tis. Kč

                                                    pol. 2324 -

                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                    o

                                                    5,63 tis. Kč

                                                    na § 6310 -

                                                    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                                    pol. 2141 -

                                                    Příjmy z úroků (část)

                                                    o

                                                    0,13 tis. Kč

                                                    na § 6402 -

                                                    Finanční vypořádání minulých let

                                                    pol. 2223 -

                                                    Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                                    o

                                                    491,51 tis. Kč

                                                    pol. 2229 -

                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                    o

                                                    255,92 tis. Kč

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol. 2229 -

                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                    o

                                                    33,54 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    1.257,69 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol. 6901 -

                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                    o

                                                    1.257,69 tis. Kč

                                                    67/6056                         30. 7. 2019
                                                    2. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6113 -

                                                    Zastupitelstva krajů

                                                    pol. 5123 -

                                                    Podlimitní technické zhodnocení

                                                    o

                                                    5 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6113 -

                                                    Zastupitelstva krajů

                                                    pol. 5173 -

                                                    Cestovné

                                                    o

                                                    5 tis. Kč

                                                    67/6056                         30. 7. 2019
                                                    3. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6172 -

                                                    Činnost regionální správy

                                                    pol. 5168 -

                                                    Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                    o

                                                             

                                                    19 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6172 -

                                                    Činnost regionální správy

                                                    pol. 5167 -

                                                    Služby školení a vzdělávání

                                                    o

                                                    19 tis. Kč

                                                    67/6056                         30. 7. 2019
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    nedaňové příjmy

                                                    na § 2212 -

                                                    Silnice

                                                    pol. 2329 -

                                                    Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                                    o

                                                    1.694,22 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol. 6901 -

                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                    o

                                                    1.694,22 tis. Kč

                                                    67/6056                         30. 7. 2019
                                                    5. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3299 -

                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                    pol. 5042 -

                                                    Odměny za užití počítačových programů

                                                    o

                                                    62,51 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3299 -

                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                    pol. 5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    62,51 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                     67/6057                         30. 7. 2019
                                                     1. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     kapitálové výdaje

                                                     na § 6172 -

                                                     Činnost regionální správy

                                                     pol. 6122 -

                                                     Stroje, přístroje a zařízení

                                                     o

                                                     16,10 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 6172 -

                                                     Činnost regionální správy

                                                     pol. 5123 -

                                                     Podlimitní technické zhodnocení

                                                     o

                                                     10,10 tis. Kč

                                                     pol. 5171 -

                                                     Opravy a udržování

                                                     o

                                                     6,00 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     16,10 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 57/5033 ze dne 26.2.2019

                                                      67/6058                         30. 7. 2019
                                                      1. rozhodla

                                                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00742/2019/IM ze dne 1. 4. 2019 na realizaci stavby „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost DIK stavby s.r.o., se sídlem Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 25914057, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 69/5720 ze dne 9. 6. 2015

                                                       č. 108/8445 ze dne 6. 9. 2016

                                                       č. 33/2970 ze dne 12. 3. 2018

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 15/1535 ze dne 25. 6. 2015

                                                       č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                                       č. 7/710 ze dne 14. 3. 2018

                                                       67/6059                         30. 7. 2019
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 101.430.071,04 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0009761 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000155, ze dne 08. 07. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                       67/6059                         30. 7. 2019
                                                       2. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 45.366.113,87 Kč na financování projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010311 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000291, ze dne 18. 04. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                       67/6059                         30. 7. 2019
                                                       3. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 108.962.923,33 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010193 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000295, ze dne 18. 04. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                                       67/6059                         30. 7. 2019
                                                       4. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 24.823.421,33 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice - hr. Olomouckého kraje“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010409 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000279, ze dne 18. 4. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

                                                       67/6059                         30. 7. 2019
                                                       5. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 29.465.848,56 Kč na financování projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010051 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000258, ze dne 16. 4. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 63/5663 ze dne 28. 5. 2019

                                                        67/6060                         30. 7. 2019
                                                        1. rozhodla

                                                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací VVV KP číslo 34218/357309470 ze dne 20. 6. 2019, v rámci akce „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665, a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         67/6061                         30. 7. 2019
                                                         1. schvaluje

                                                         snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava‑Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 700.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu"

                                                         67/6061                         30. 7. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce výtahu“ organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, ve výši 500.000 Kč

                                                         67/6061                         30. 7. 2019
                                                         3. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, ve výši 500.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy budovy školy" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                         67/6061                         30. 7. 2019
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol.  6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         200,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol.  6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         200,00 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 9/979 ze dne 13. 9. 2018

                                                          67/6062                         30. 7. 2019
                                                          1. souhlasí

                                                          s umístěním a realizací stavby „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“ realizované stavebníkem městem Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892, na části pozemku parc. č. 2249/1 ostatní plocha, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, a s odstraněním stavby na pozemku parc. č. 2246 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, dle předloženého materiálu

                                                          67/6062                         30. 7. 2019
                                                          2. souhlasí

                                                          s umístěním a realizací stavby „Parkovací objekty DK Poklad“ realizované stavebníkem a investorem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451,  na části pozemku parc. č. 283 ostatní plocha v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669/16, Poruba, IČO 00842702, a to pro účely územního řízení této stavby, dle předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

                                                           67/6063                         30. 7. 2019
                                                           1. rozhodla

                                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v max. výši 4.016.023,90 Kč na financování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0009321 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011617, ze dne 11. 7. 2019, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 65/5887 ze dne 25.6.2019

                                                            67/6064                         30. 7. 2019
                                                            1. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout

                                                            a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

                                                            pozemek parc. č. 2245 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                            v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                                            do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

                                                            za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 29.400 Kč bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                            b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                            67/6064                         30. 7. 2019
                                                            2. rozhodla

                                                            o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to:

                                                            část pozemku parc. č. 403/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318‑35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 403/5 o výměře 113 m2

                                                            část pozemku parc. č. 403/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318‑35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 403/6 o výměře 19 m2

                                                            část pozemku parc. č. 406 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318‑35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 406/3 o výměře 241 m2

                                                            pozemek parc. č. 492/7 ostatní plocha

                                                            část pozemku parc. č. 614 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 614/2 o výměře 10 m2

                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                            vše v k. ú. a obci Jablunkov

                                                            67/6064                         30. 7. 2019
                                                            3. rozhodla

                                                            a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to:

                                                            část pozemku parc. č. 406 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 406/2 o výměře 403 m2,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                            vše v k. ú. a obci Jablunkov

                                                            b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                            67/6064                         30. 7. 2019
                                                            4. ukládá

                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                            předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                            Termín: 12. 9. 2019


                                                             Rada kraje

                                                             67/6065                         30. 7. 2019
                                                             1. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout

                                                             a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                                             se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                             z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                             za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                             b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                             67/6065                         30. 7. 2019
                                                             2. ukládá

                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                             předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                             Zodp: Ing. Jaroslav Kania

                                                             Termín: 12. 9. 2019


                                                              Rada kraje

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              1. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              pozemek parc. č. 1046/23, ostatní plocha,

                                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                              v k. ú. a obci Morávka,

                                                              z vlastnictví obce obce Morávka, Morávka 599, Pražmo, IČO 00296945,

                                                              za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              2. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              pozemek parc. č. 3663/20 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. a obci Bruzovice,

                                                              z podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½ a pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

                                                              za kupní cenu ve výši 5.520 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              3. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              pozemek parc. č. 2618/1 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,

                                                              z vlastnictví společnosti Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Kyje, Praha 9, IČO 00011754,

                                                              za kupní cenu ve výši 8.521.587,36 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              4. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 304/3 ostatní plocha,

                                                              v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava a

                                                              pozemek parc. č. 6396/68 ostatní plocha,

                                                              v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              oba z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro MILNEA, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, IČO 00016187,

                                                              za kupní cenu ve výši 234.874 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              5. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              pozemek parc. č. 1582/12 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice,

                                                              z vlastnictví pana **********za kupní cenu ve výši 3.180 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              6. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              pozemek parc. č. 1582/23 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice,

                                                              ze společného jmění manželů **********

                                                              za kupní cenu ve výši 1.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              7. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 683/44 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 683/45 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 683/46 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 683/47 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. a obci Štáblovice,

                                                              z vlastnictví pana **********,

                                                              za kupní cenu ve výši 44.200 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              8. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              ideální ½ pozemku parc. č. 839/9 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Smolkov, obec Háj ve Slezsku,

                                                              z vlastnictví pana **********,**********za kupní cenu ve výši 2.640 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              9. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 476/3 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 476/4 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 476/5 ostatní plocha a

                                                              pozemek parc. č. 476/16 ostatní plocha,

                                                              se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Horní Lhota u Ostravy, obec Horní Lhota,

                                                              z vlastnictví obce Horní Lhota, Záhumení 44, Horní Lhota, IČO  00535125,

                                                              za kupní cenu ve výši Kč 26.160 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              10. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 545 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 1622 ostatní plocha a

                                                              pozemek parc. č. 1717 ostatní plocha,

                                                              se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Olbramice, obec Olbramice,

                                                              z vlastnictví obce Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, IČO  60798416,

                                                              za kupní cenu ve výši Kč 611.460 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 10 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              11. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              pozemek parc. č. 433/12 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Muglinov a obci Ostrava,

                                                              z vlastnictví společnosti H-Zone, s.r.o., Brandlova 1267/6, Ostrava, IČO 27411842,

                                                              za kupní cenu ve výši 1.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 11 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              12. bere na vědomí

                                                              žádost pana **********o prodej části pozemku parc. č. 3205/42 trvalý travní porost v k. ú. Kylešovice, obec Opava, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              13. rozhodla

                                                              a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                              část pozemku parc. č. 3205/42 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3569 – 25/2019 ze dne 14. 2. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/149 ostatní plocha, o výměře 264 m2,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Kylešovice, obec Opava

                                                              b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 13 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              14. bere na vědomí

                                                              žádost společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, IČO 25345401, o prodej pozemků specifikovaných v bodě 15 písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Kylešovice, obec Opava, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              15. rozhodla

                                                              a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                              pozemek parc. č. 3205/60 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc.č. 3205/65 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 3205/139 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava

                                                              b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 15 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                              67/6066                         30. 7. 2019
                                                              16. ukládá

                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                              předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. až 11. tohoto usnesení

                                                              Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                              Termín: 12. 9. 2019


                                                               Rada kraje

                                                               67/6067                         30. 7. 2019
                                                               1. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout

                                                               a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                               z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111,

                                                               za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                               b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                               67/6067                         30. 7. 2019
                                                               2. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                               Zodp: Ing. Jaroslav Kania

                                                               Termín: 12. 9. 2019


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 63/5650 ze dne 28. 5. 2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

                                                                67/6068                         30. 7. 2019
                                                                1. rozhodla

                                                                uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 00222/2019/IM ze dne 11. 1. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                                JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
                                                                se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
                                                                IČO: 26876574

                                                                dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 63/5675 ze dne 28.5.2019

                                                                 67/6069                         30. 7. 2019
                                                                 1. rozhodla

                                                                 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 00676/2019/KŘ ze dne 27. 3. 2019 na realizaci stavby „Oprava správní budovy, Náš svět Pržno, příspěvková organizace“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                                 POSITOR stavební s.r.o.
                                                                 se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
                                                                 IČO: 06883184

                                                                 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  67/6070                         30. 7. 2019
                                                                  1. souhlasí

                                                                  a.    s návrhem dodatku č. 26 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                  b.    s návrhem dodatku č. 27 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                  67/6070                         30. 7. 2019
                                                                  2. ukládá

                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                  předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                                                  Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                                  Termín: 12. 9. 2019


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   2. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 25 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „3. multioborové setkání Dětské polytrauma“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   3. bere na vědomí

                                                                   žádost společnosti DTO CZ, s.r.o., IČO 47666439, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   4. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti DTO CZ, s.r.o., IČO 47666439, ve výši 60 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášením Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2019, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   5. rozhodla

                                                                   zvýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 85 tis. Kč

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   6. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   25 tis. Kč

                                                                   na § 6113

                                                                   Zastupitelstva krajů

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   60 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3599

                                                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                                   pol. 5332 -

                                                                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                   o

                                                                   25 tis. Kč

                                                                   pol. 5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   60 tis. Kč

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   7. ukládá

                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                   předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                   Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                                   Termín: 12. 9. 2019

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   8. rozhodla

                                                                   poskytnout ocenění Moravskoslezského kraje vítězkám a finalistkám jednotlivých kategorií ankety Moravskoslezská sestra 2019 v souhrnné maximální hodnotě 140 tis. Kč, a to vítězce hlavní kategorie v hodnotě 30 tis. Kč, vítězkám jednotlivých kategorií v hodnotě 20 tis. Kč a ostatním finalistkám v hodnotě 3 tis. Kč

                                                                   67/6071                         30. 7. 2019
                                                                   9. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3599 -

                                                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   26 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3599 -

                                                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                                   pol. 5494 -

                                                                   Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                   o

                                                                   26 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    3/142 ze dne 6. 12. 2016

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    2/66 ze dne 22. 12. 2016

                                                                    67/6072                         30. 7. 2019
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17876/2018-55/3 ze dne 28. 11. 2018, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Laboratoře virtuální reality“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 17876/2018-55/4 ze dne 20. 6. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 45/3992 ze dne 28.8.2018

                                                                     č. 47/4177 ze dne 25.9.2018

                                                                     67/6073                         30. 7. 2019
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_034/0008507-01 ze dne 10. 8. 2018, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání k projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, registrační číslo: CZ.02.3.68/00/0.0/16_034/0008507 na základě Opravného Rozhodnutí, ze dne 18. 7. 2019, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 18/1356 ze dne 20.6.2013

                                                                      č. 60/5380 ze dne 9.4.2019

                                                                      č. 57/5143 ze dne 26.2.2019

                                                                      67/6074                         30. 7. 2019
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      informaci o vyřešení vzájemně sporných nároků vyplývajících ze Smlouvy o komplexní podpoře Orientačně-informačního systému Jesenické magistrály uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností ELVAC SOLUTIONS, s.r.o., IČO 27396649, se sídlem Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava, evidovanou pod ev. č. 00335/2015/INF, dle předloženého materiálu

                                                                      67/6074                         30. 7. 2019
                                                                      2. rozhodla

                                                                      uzavřít Dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto usnesení se společností ELVAC SOLUTIONS, s.r.o., IČO 27396649, se sídlem Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                       67/6075                         30. 7. 2019
                                                                       1. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 5166 -

                                                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                       o

                                                                       5,5 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 5038 -

                                                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                       o

                                                                        5,5 tis. Kč

                                                                       67/6075                         30. 7. 2019
                                                                       2. rozhodla

                                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 2.000.000 Kč

                                                                       67/6075                         30. 7. 2019
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 6901 -

                                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                                       o

                                                                       2.000 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       2.000 tis. Kč

                                                                       67/6075                         30. 7. 2019
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5164 -

                                                                       Nájemné

                                                                       o

                                                                       400 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       400 tis. Kč

                                                                       67/6075                         30. 7. 2019
                                                                       5. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5164 -

                                                                       Nájemné

                                                                       o

                                                                       90 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5137 -

                                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                       o

                                                                       90 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        67/6076                         30. 7. 2019
                                                                        1. rozhodla

                                                                        uzavřít Dohodu o narovnání ke Kupní smlouvě ze dne 19. 2. 2015 ev. č. 00480/2015/KH

                                                                        se společností WISS CZECH s.r.o., IČO 29305934, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                                                         č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 11/1331 ze dne 13. 3. 2019

                                                                         č. 12/1443 ze dne 13. 6. 2019

                                                                         č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018

                                                                         č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018

                                                                         č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018

                                                                         67/6077                         30. 7. 2019
                                                                         1. rozhodla

                                                                         ukončit příjem žádostí v rámci krajského dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ k 31. 7. 2019 z důvodu vyčerpání alokace programu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          1. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          nedaňové příjmy

                                                                          na § 6402 -

                                                                          Finanční vypořádání minulých let

                                                                           

                                                                          pol.  2223 -

                                                                          Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                          o

                                                                          1.212,05 tis. Kč

                                                                          pol.  2229 -

                                                                          Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                          o

                                                                          108,60 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          1.320,65 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6402 -

                                                                          Finanční vypořádání minulých let

                                                                          pol.  5364 -

                                                                          Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                          o

                                                                          1.320,65 tis. Kč

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          2. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3122 -

                                                                          Střední odborné školy

                                                                          pol.  5173 -

                                                                          Cestovné

                                                                          o

                                                                          43,00 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3122 -

                                                                          Střední odborné školy

                                                                          pol.  5139 -

                                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                          o

                                                                          40,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          3,00 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          43,00 tis. Kč

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          3. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4319 -

                                                                          Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                          pol.  5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          20,00 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4319 -

                                                                          Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                          pol.  5175 -

                                                                          Pohoštění

                                                                          o

                                                                          20,00 tis. Kč

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          4. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol.  5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          16,15 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol.  5011

                                                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                          o

                                                                          11,85 tis. Kč

                                                                          pol.  5031 -

                                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                                          a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                          o

                                                                          3,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5032 -

                                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                          o

                                                                          1,10 tis. Kč

                                                                          pol.  5038 -

                                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                          o

                                                                           0,20 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          16,15 tis. Kč

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          5. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na §  4359  -

                                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                           

                                                                          pol.   5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          20,00 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4359 -

                                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                          pol.  5167 -

                                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                                          o

                                                                          20,00 tis. Kč

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          6. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na §  2212 -

                                                                          Silnice

                                                                           

                                                                          pol.   6121 -

                                                                          Budovy, haly a stavby

                                                                          o

                                                                          23,00 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 2212 -

                                                                          Silnice

                                                                          pol.  5137 -

                                                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                          o

                                                                          23,00 tis. Kč

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          7. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 5511 -

                                                                          Požární ochrana  - profesionální část

                                                                          pol.  5164 -

                                                                          Nájemné

                                                                          o

                                                                          643,94 tis. Kč

                                                                          pol.  5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          1.030,81 tis. Kč

                                                                          pol.  5173 -

                                                                          Cestovné

                                                                          o

                                                                          243,30 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          1.918,05 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 5511 -

                                                                          Požární ochrana  - profesionální část

                                                                          pol.  5131 -

                                                                          Potraviny

                                                                          o

                                                                          225,89 tis. Kč

                                                                          pol.  5139 -

                                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                          o

                                                                           80,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5167 -

                                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                                          o

                                                                          1.185,96 tis. Kč

                                                                          pol.  5175 -

                                                                          Pohoštění

                                                                          o

                                                                          10,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5194 -

                                                                          Věcné dary

                                                                          o

                                                                          416,20 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          1.918,05 tis. Kč

                                                                          67/6078                         30. 7. 2019
                                                                          8. rozhodla

                                                                          zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 11,85 tis. Kč z 347.062,93 tis. Kč na 347.074,78 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

                                                                           č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                           67/6079                         30. 7. 2019
                                                                           1. rozhodla

                                                                           na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                                           Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
                                                                           Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
                                                                           IČ: 02995832

                                                                           jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

                                                                           za cenu nejvýše přípustnou 1.337.198 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 64/5825 ze dne 11.6.2019

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost společnosti Kamera Oko s.r.o., IČO 24728284, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „11. Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko - Žádost o dofinancování akce“

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            2. rozhodla

                                                                            navýšit neinvestiční dotaci společnosti Kamera Oko s.r.o., IČO 24728284, na projekt „11. Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko“, o 50.000 Kč na celkovou výši 100.000 Kč a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02455/2019/RRC ze dne 22. 7. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            3. rozhodla

                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 50.000 Kč

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            4. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6409 -

                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol. 5901 -

                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                            o

                                                                            50 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje            

                                                                            na § 3313 -

                                                                            Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

                                                                            pol. 5213 -

                                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                            o

                                                                            50 tis. Kč

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            5. bere na vědomí

                                                                            žádost subjektu Hrčávka, z.s., IČO 22879200, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt „Pouť Cyrila a Metoděje“

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            6. rozhodla

                                                                            poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč subjektu Hrčávka, z.s., IČO 22879200, na projekt „Pouť Cyrila a Metoděje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            7. rozhodla

                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 100.000 Kč

                                                                            67/6080                         30. 7. 2019
                                                                            8. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6409 -

                                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol. 5901 -

                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                            o

                                                                            100 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 2143 -

                                                                            Cestovní ruch

                                                                            pol. 5222 -

                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                            o

                                                                            100 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 6/387 ze dne 24.1.2017

                                                                             č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

                                                                             67/6081                         30. 7. 2019
                                                                             1. schvaluje

                                                                             změnu podmínek programu JESSICA II dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                                              č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                              č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                                              č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                                              67/6082                         30. 7. 2019
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“, vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                                                              a 10. 4. 2019, dle příloh č. 1 až 7 předloženého materiálu

                                                                              67/6082                         30. 7. 2019
                                                                              2. rozhodla

                                                                              schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 až 11 předloženého materiálu

                                                                              67/6082                         30. 7. 2019
                                                                              3. rozhodla

                                                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                                                              č. 13 předloženého materiálu

                                                                              67/6082                         30. 7. 2019
                                                                              4. rozhodla

                                                                              neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                              67/6082                         30. 7. 2019
                                                                              5. bere na vědomí

                                                                              informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                              67/6082                         30. 7. 2019
                                                                              6. rozhodla

                                                                              zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadateli dle bodu 5. tohoto usnesení

                                                                              67/6082                         30. 7. 2019
                                                                              7. rozhodla

                                                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 novému příjemci uvedenému v příloze č. 15 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                              67/6083                         30. 7. 2019
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 4. 7. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Podpora zarybnění revírů, produkce a chovu lososovitých ryb v organizačních složkách ČRS v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              67/6083                         30. 7. 2019
                                                                              2. rozhodla

                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt Podpora zarybnění revírů, produkce a chovu lososovitých ryb v organizačních složkách ČRS v Moravskoslezském kraji ve výši maximálně 150.939 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              67/6083                         30. 7. 2019
                                                                              3. rozhodla

                                                                              navýšit akci rozpočtu Moravskoslezského kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 150.940 Kč

                                                                              67/6083                         30. 7. 2019
                                                                              4. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol.  5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              150,94 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 1070 -

                                                                              Rybářství

                                                                              pol.  5222 -

                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                              o

                                                                              150,94 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               67/6084                         30. 7. 2019
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek ze dne 30. 5. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Výstava „Příroda a včely“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               67/6084                         30. 7. 2019
                                                                               2. rozhodla

                                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek, IČO 00434990, na projekt Výstava „Příroda a včely“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                67/6085                         30. 7. 2019
                                                                                1. rozhodla

                                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 416.696 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                                67/6085                         30. 7. 2019
                                                                                2. rozhodla

                                                                                navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 416.696 Kč

                                                                                67/6085                         30. 7. 2019
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                přijaté transfery

                                                                                pol.  4111 -

                                                                                Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                                 o

                                                                                416.696 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3741 -

                                                                                Ochrana druhů a stanovišť

                                                                                pol.  5811 -

                                                                                Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                                                 o

                                                                                416.696 Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 64/5828 ze dne 11. 6. 2019

                                                                                 67/6086                         30. 7. 2019
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost společnosti AQUATEST a.s. ze dne 17. 7. 2019 ve věci změny časové použitelnosti dotace na projekt 2. Česko-polská konference, „Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 67/6086                         30. 7. 2019
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 změnit u dotace na projekt 2. Česko-polská konference, „Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“ společnosti AQUATEST a.s., IČO 44794843, o jejímž poskytnutí rozhodla svým usnesením č. 64/5828 ze dne 11. 6. 2019, datum realizace projektu z „nejpozději do dne 30. 6. 2019“ na „nejpozději do dne 31. 8. 2019“, časovou použitelnost dotace z „ode dne 1. 1. 2019 do dne 30. 6. 2019“ na „ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 8. 2019“ a datum pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu z „nejpozději do dne 31. 7. 2019“ na „nejpozději do dne 30. 9. 2019“ a s uvedeným subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  67/6087                         30. 7. 2019
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s řediteli škol a školských zařízení, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2019

                                                                                  67/6087                         30. 7. 2019
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 2.000 Kč ředitelům škol a školských zařízení, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   67/6088                         30. 7. 2019
                                                                                   1. stanoví

                                                                                   s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                   plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    67/6089                         30. 7. 2019
                                                                                    1. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 280 tis. Kč organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, k zajištění profinancování mikroprojektu s názvem „Bez hranic a bez bariér“ v rámci výzvy Interreg V-A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia), nejpozději do 31. 3. 2020

                                                                                    67/6089                         30. 7. 2019
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    kapitálové výdaje

                                                                                    na § 6409 -

                                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                    pol.  6901 -

                                                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                    o

                                                                                    280 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3114 -

                                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol.  5651 -

                                                                                    Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    280 tis. Kč

                                                                                    67/6089                         30. 7. 2019
                                                                                    3. ukládá

                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                    Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                    Termín: 12. 9. 2019

                                                                                     


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                                     67/6090                         30. 7. 2019
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. C prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                                                     67/6090                         30. 7. 2019
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                     povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2. C ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 67/5435 ze dne 7.5.2015

                                                                                      67/6091                         30. 7. 2019
                                                                                      1. souhlasí

                                                                                      s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. OPVHR ze dne 23. 6. 2015 mezi organizací Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, IČO 47813571, Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, dle předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 26/2393 ze dne 5.12.2017

                                                                                       67/6092                         30. 7. 2019
                                                                                       1. zrušuje

                                                                                       s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                       Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem schválené radou kraje usnesením č. 26/2393 ze dne 5. 12. 2017

                                                                                       67/6092                         30. 7. 2019
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                       Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        67/6093                         30. 7. 2019
                                                                                        1. stanoví

                                                                                        s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                        plat ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného
                                                                                        v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         67/6094                         30. 7. 2019
                                                                                         1. souhlasí

                                                                                         s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                                          67/6095                         30. 7. 2019
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.D prvního ročníku oboru
                                                                                          79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                                                          67/6095                         30. 7. 2019
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                          povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2.D ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná po dobu studijního pobytu žáka ze zahraničí, nejdéle však do 31. 8. 2020


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 63/5729 ze dne 28.5.2019

                                                                                           67/6096                         30. 7. 2019
                                                                                           1. souhlasí

                                                                                           a)    s vydáním stipendijního řádu organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           b)   s vydáním stipendijního řádu organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           c)    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                           d)   s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           e)    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                           f)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                           g)   s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                           h)   s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                           i)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                           j)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                                           k)    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                                           l)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                                           m)  s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                           n)   s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                           o)   s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                                           p)   s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, uvedeného v příloze č. 16 předloženého materiálu

                                                                                           q)   s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, uvedeného v příloze č. 17 předloženého materiálu

                                                                                           r)    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu

                                                                                           s)    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, uvedeného v příloze č. 19 předloženého materiálu

                                                                                           t)    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, uvedeného v příloze č. 20 předloženého materiálu

                                                                                           u)    s vydáním stipendijního řádu organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, uvedeného v příloze č. 21 předloženého materiálu


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            67/6097                         30. 7. 2019
                                                                                            1. souhlasí

                                                                                            se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             67/6098                         30. 7. 2019
                                                                                             1. rozhodla

                                                                                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 4.249.857 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                              

                                                                                             67/6098                         30. 7. 2019
                                                                                             2. schvaluje


                                                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                                             67/6098                         30. 7. 2019
                                                                                             3. schvaluje

                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                             zvyšují

                                                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                                                             pol. 4116 -

                                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                             o

                                                                                             4.249.864 Kč

                                                                                             a

                                                                                             zvyšují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 3112 -

                                                                                             Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                             pol. 5336 -

                                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                             o

                                                                                             414.945 Kč

                                                                                             na § 3114 -

                                                                                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                             pol. 5336 -

                                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                             244.449 Kč

                                                                                             na § 3231 -

                                                                                             Základní umělecké školy

                                                                                             pol. 5336 -

                                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                             o

                                                                                             3.590.470 Kč

                                                                                             Celkem

                                                                                             4.249.864 Kč

                                                                                             67/6098                         30. 7. 2019
                                                                                             4. souhlasí

                                                                                             s přijetím nadačního příspěvku ve výši 80.000 Kč organizací Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511, za účelem podpory části projektu pod názvem „Zefektivnění výuky pro neslyšící žáky“; majetek pořízený z nadačního příspěvku organizace nabývá pro zřizovatele                               


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                             67/6099                         30. 7. 2019
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

                                                                                             67/6099                         30. 7. 2019
                                                                                             2. rozhodla

                                                                                             poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s., IČO 63028972, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dokončení skladu táborové základny“; s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                             67/6099                         30. 7. 2019
                                                                                             3. rozhodla

                                                                                             uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s., IČO 63028972, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                             67/6099                         30. 7. 2019
                                                                                             4. rozhodla

                                                                                             poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                             a)    **********, ve výši 11.960 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ME v šachu 2019 - Bartoloměj a Viktorie Buchtovi“; s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                             b)   **********, ve výši 40.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Opavská míle 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                                             c)    Ostrava Steelers, z.s., IČO 22818227, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní program týmu Ostrava Steelers 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                             d)   ROCKET CLUB SILESIA OLZA ČESKÝ TĚŠÍN p.s., IČO 75154072, ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Raketové modelářství - celoroční činnost a účast v reprezentaci České republiky na Mistrovství Evropy v Rumunsku – Busau“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                             67/6099                         30. 7. 2019
                                                                                             5. rozhodla

                                                                                             uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                             a)   **********, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                             b)   **********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                             c)    Ostrava Steelers, z.s., IČO 22818227, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                             d)   ROCKET CLUB SILESIA OLZA ČESKÝ TĚŠÍN p.s., IČO 75154072, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                             67/6099                         30. 7. 2019
                                                                                             6. rozhodla

                                                                                             navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 40.000 Kč

                                                                                             67/6099                         30. 7. 2019
                                                                                             7. schvaluje

                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                             snižují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 3421 -

                                                                                             Využití volného času dětí a  mládeže

                                                                                             pol. 5222 -

                                                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                             o

                                                                                             50,00 tis. Kč

                                                                                             na § 6409 -

                                                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                             pol. 5901 -

                                                                                             Nespecifikované rezervy

                                                                                             o

                                                                                             40,00 tis. Kč

                                                                                             Celkem

                                                                                             o

                                                                                             90,00 tis. Kč

                                                                                             a

                                                                                             zvyšují

                                                                                             kapitálové výdaje

                                                                                             na § 3421 -

                                                                                             Využití volného času dětí a  mládeže

                                                                                             pol. 6322 -

                                                                                             Investiční transfery spolkům

                                                                                             o

                                                                                             50,00 tis. Kč

                                                                                             a

                                                                                             zvyšují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 3419 -

                                                                                             Ostatní sportovní činnost

                                                                                             pol. 5493 -

                                                                                             Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                             o

                                                                                             40,00 tis. Kč


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                              67/6100                         30. 7. 2019
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              67/6100                         30. 7. 2019
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Fotbalový klub Bolatice, z.s., IČO 42864038, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového hřiště v Bolaticích“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              67/6100                         30. 7. 2019
                                                                                              3. rozhodla

                                                                                              uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Fotbalový klub Bolatice, z.s., IČO 42864038, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              67/6100                         30. 7. 2019
                                                                                              4. rozhodla

                                                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 200.000 Kč

                                                                                              67/6100                         30. 7. 2019
                                                                                              5. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 6409 -

                                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                              pol. 5901 -

                                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                                              o

                                                                                              200 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              kapitálové výdaje

                                                                                              na § 3419 -

                                                                                              Ostatní sportovní činnost

                                                                                              pol. 6322 -

                                                                                              Investiční transfery spolkům

                                                                                              o

                                                                                              200 tis. Kč


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               67/6101                         30. 7. 2019
                                                                                               1. souhlasí

                                                                                               s podáním projektové žádosti organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, s názvem „Podpora rozvoje kvality služeb Domova Jistoty“ do výzvy č. 98 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                               67/6101                         30. 7. 2019
                                                                                               2. souhlasí

                                                                                               s podáním projektové žádosti organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace s názvem „NaNovo a ještě kvalitněji“ do výzvy č. 98 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                               67/6101                         30. 7. 2019
                                                                                               3. souhlasí

                                                                                               s podáním projektové žádosti organizace Fontána, příspěvková organizace s názvem „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v organizaci Fontána, příspěvková organizace“ do výzvy č. 98 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 61/5512 ze dne 30.4.2019

                                                                                                č. 64/5845 ze dne 11.6.2019

                                                                                                67/6102                         30. 7. 2019
                                                                                                1. stanoví

                                                                                                s účinností od 1. 8. 2019

                                                                                                a)    plat Ing. Aleši Šupinovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052

                                                                                                b)   plat Ing. Janu Zvoníčkovi, řediteli organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046

                                                                                                dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 67/6103                         30. 7. 2019
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 žádost organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Oprava fasády zámku (čelní křídla)“

                                                                                                 67/6103                         30. 7. 2019
                                                                                                 2. souhlasí

                                                                                                 s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Oprava fasády zámku (čelní křídla)“, na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to na budově č. p. 1, v k. ú. Dolní Životice, ulice Zámecká, obec Dolní Životice, předané k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 42/3788 ze dne 17.7.2018

                                                                                                  č. 46/4123 ze dne 11.9.2018

                                                                                                  č. 66/6001 ze dne 16.7.2019

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 11/946 ze dne 11.9.2014

                                                                                                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                                  67/6104                         30. 7. 2019
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  informace o financování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019

                                                                                                  67/6104                         30. 7. 2019
                                                                                                  2. souhlasí

                                                                                                  s podáním „Žádosti Moravskoslezského kraje o navýšení dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019“ o 170.000.000 Kč na celkovou výši 2.231.588.000 Kč

                                                                                                  67/6104                         30. 7. 2019
                                                                                                  3. rozhodla

                                                                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2019 do rozpočtu kraje ve výši 119.900 tis. Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                  67/6104                         30. 7. 2019
                                                                                                  4. schvaluje

                                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                  zvyšují

                                                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                  pol. 4116 -

                                                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                  o

                                                                                                  119.900 tis. Kč

                                                                                                  a

                                                                                                  zvyšují

                                                                                                  běžné výdaje

                                                                                                  na § 4359 -

                                                                                                  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                                  pol. 5229 -

                                                                                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                  o

                                                                                                  119.900 tis. Kč


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 41/3705 ze dne 26.6.2018

                                                                                                   67/6105                         30. 7. 2019
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   informace o skutečnostech při hodnocení projektových žádostí ve výzvě č. 81 „Rozvoj sociálních služeb“ a výzvě č. 82 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ vyhlašovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle předloženého materiálu

                                                                                                   67/6105                         30. 7. 2019
                                                                                                   2. souhlasí

                                                                                                   s postupem vydávání vyjádření Moravskoslezského kraje o úmyslu předložit zastupitelstvu kraje doporučení schválit vstup sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb a doporučení pověřit služby závazkem veřejné služby v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    67/6106                         30. 7. 2019
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                    67/6106                         30. 7. 2019
                                                                                                    2. ukládá

                                                                                                    hejtmanovi kraje

                                                                                                    předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                                                    Termín: 12. 9. 2019


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     67/6107                         30. 7. 2019
                                                                                                     1. rozhodla

                                                                                                     podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 331.945,18 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti EOCELL lighting s.r.o., IČO 29384044, 30. dubna 1684/25, 702 00 Ostrava, dle předloženého materiálu


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      67/6108                         30. 7. 2019
                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                      snižují

                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                      na § 6172 -

                                                                                                      Činnost regionální správy

                                                                                                      pol. 5499 -

                                                                                                      Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

                                                                                                      o

                                                                                                      115 tis. Kč

                                                                                                      a

                                                                                                      zvyšují

                                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                                      na § 6172 -

                                                                                                      Činnost regionální správy

                                                                                                      pol. 5164 -

                                                                                                      Nájemné

                                                                                                      o

                                                                                                      115 tis. Kč


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       67/6109                         30. 7. 2019
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly ukončených do 30. 6. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu

                                                                                                       b)   výsledky šetření stížnosti u příspěvkové organizace kraje realizovaného odborem školství, mládeže a sportu ukončeného do 30. 6. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                       67/6109                         30. 7. 2019
                                                                                                       2. rozhodla

                                                                                                       a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 4 předloženého materiálu

                                                                                                       a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 5 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                                                       67/6109                         30. 7. 2019
                                                                                                       3. stanoví

                                                                                                       s účinností od 1. 9. 2019

                                                                                                       plat Ing. Věře Predikantové, ředitelce organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 499/49, 794 01 Krnov, IČO 63731371 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                       67/6109                         30. 7. 2019
                                                                                                       4. ukládá

                                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                       sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                       Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                       Termín: 31. 8. 2019


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        67/6110                         30. 7. 2019
                                                                                                        1. rozhodla

                                                                                                        uzavřít Memorandum o spolupráci ve věci tvorby a využití nové čipové karty VŠB-TUO mezi Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, a společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje
                                                                                                         č. 62/5523 ze dne 14.5.2019

                                                                                                         67/6111                         30. 7. 2019
                                                                                                         1. rozhodla

                                                                                                         doplnit v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, člena hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování technické dokumentace k projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“, a to Ing. Jakuba Unucku, MBA


                                                                                                          frame-scrollup