Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 19. 5. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  68/5477     19. 5. 2015
1. schvaluje

program 68. schůze rady kraje, konané dne 19. 5. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5478     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a RSDr. Karla Kuboše, o ověření zápisu z 67. schůze rady kraje, konané dne 7. 5. 2015
  68/5478     19. 5. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 68. schůze rady kraje, konané dne 19. 5. 2015: Ing. Ivan Strachoň Ing. RSDr. Svatomír Recman

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5479     19. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci v sociální oblasti mezi Moravskoslezským krajem a Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, se sídlem Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  68/5479     19. 5. 2015
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje k podpisu Memoranda dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  68/5480     19. 5. 2015
1. schvaluje

výroční zprávu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5480     19. 5. 2015
2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ze dne 3. 4. 2015 o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  68/5480     19. 5. 2015
3. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5480     19. 5. 2015
4. rozhodla

o rozdělení zisku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2014, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  68/5480     19. 5. 2015
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5480     19. 5. 2015
6. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  68/5481     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za leden - březen roku 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/4852 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  68/5482     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období paní Táni Honajzrové v dozorčí radě obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858
  68/5482     19. 5. 2015
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu MUDr. Jana Andrleho členem dozorčí rady této obchodní společnosti
  68/5482     19. 5. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 46/3461 ze dne 24. 6. 2014 č. 51/3929 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  68/5483     19. 5. 2015
1. schvaluje

návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, č. p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  68/5484     19. 5. 2015
1. schvaluje

výroční zprávu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5484     19. 5. 2015
2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., ze dne 29. 4. 2015 o přezkoumání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5484     19. 5. 2015
3. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5484     19. 5. 2015
4. rozhodla

o rozdělení zisku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., vykazovaný za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5484     19. 5. 2015
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5484     19. 5. 2015
6. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, č. p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  68/5485     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za období leden - březen 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 č. 42/3122 ze dne 24. 4. 2014 č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5486     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informace z oblasti zdravotní péče, informace o ekonomické činnosti a informace o zdravotnické produkci příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2014, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5486     19. 5. 2015
2. bere na vědomí

Zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2014 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  68/5486     19. 5. 2015
3. bere na vědomí

Zprávy o činnosti interního auditu a výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2014, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
  68/5486     19. 5. 2015
4. bere na vědomí

Závěrečné inventarizační zápisy příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. 2014 s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
  68/5486     19. 5. 2015
5. schvaluje

účetní závěrky za rok 2014 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00841641, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava c) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek d) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec e) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná f) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov g) Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČ 63024594, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov h) Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČ 68177992, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava i) Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, Metylovice 1, 739 49 Metylovice j) Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
  68/5486     19. 5. 2015
6. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření za rok 2014 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do peněžních fondů u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví či pokrytí ztrát let minulých, dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu
  68/5486     19. 5. 2015
7. rozhodla

o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2014 na vrub výsledku hospodaření let budoucích u organizace: a) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná b) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu
  68/5486     19. 5. 2015
8. rozhodla

o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2014 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, úhradou z rezervního fondu organizace, dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 31/2401 ze dne 9. 12. 2013 č. 33/2512 ze dne 14. 1. 2014 č. 36/2691 ze dne 17. 2. 2014 č. 37/2743 ze dne 27. 2. 2014 č. 54/4135 ze dne 21. 10. 2014 č. 66/5247 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  68/5487     19. 5. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení nabídky v souladu s obdobným použitím § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. č. 03198/2014/IM ve veřejné zakázce „Výstavba integrovaného výjezdového centra - Letiště Leoše Janáčka Ostrava - staveništní komunikace - dodatek č. 1“ s níže uvedeným uchazečem: 1. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 9.071.289,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5488     19. 5. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « III.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  68/5488     19. 5. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « III.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  68/5488     19. 5. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « III.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  68/5488     19. 5. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « III.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 7. Tomáš Ondračka - Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, p. o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 7. Ing. Rostislav Šimanský - Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, p. o.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4973 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  68/5489     19. 5. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem I-64/,č. p. 1392, 101 00 Praha 10 IČ: 26700778 2. ZAHAS s.r.o. Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou IČ: 60775840
  68/5489     19. 5. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka a technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona
  68/5489     19. 5. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka a technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5490     19. 5. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  68/5490     19. 5. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  68/5490     19. 5. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje
  68/5490     19. 5. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 7. mjr. Ing. Viktor Mičan - Hasičský záchranný sbor MSK náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 7. Ivana Sztulová - Hasičský záchranný sbor MSK

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5491     19. 5. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to v okamžiku zrušení předchozího zadávacího řízení číslo 26/2015
  68/5491     19. 5. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  68/5491     19. 5. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“ a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Bohdan Ptáček - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Bc. Pavel Klečka - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5259 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  68/5492     19. 5. 2015
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 66/5259 ze dne 21. 4. 2015, bod 2) tak, že text „25310119“ nahrazuje textem „25844091“

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5493     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Systém pro zpracování materiálů samosprávy“
  68/5493     19. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. PilsCom, s.r.o. se sídlem: Slovanská alej 2182/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň IČ: 25219103 za cenu nejvýše přípustnou 859.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5494     19. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 260 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 260 tis. Kč
  68/5494     19. 5. 2015
2. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup 19 ks vozidlových radiostanic“
  68/5494     19. 5. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Pramacom Prague spol. s r.o. Se sídlem: Na pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ:18630782 za nejvýše přípustnou cenu 1.101.905 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5495     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup 73 ks kompozitních tlakových láhví“
  68/5495     19. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. MEVA-Ostrava, s.r.o. se sídlem: Slovenská 1083/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ 64088707 za cenu nejvýše přípustnou 627.800 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5496     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka zdravotnického vybavení "2. etapa transformace organizace Marianum"“
  68/5496     19. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1) AUDY s.r.o. se sídlem: Brno, Živného 1a, PSČ 63500 IČ: 00544426 za cenu nejvýše přípustnou 276.082 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5171 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  68/5497     19. 5. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob II.“, uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 „osobní automobil SUV 4x4“ 1. AUTO IN s.r.o. se sídlem: Pašerových 2029/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 25298828 2. AUTOCENTRÁLA s.r.o. se sídlem: Markvartovická 1906/7, 748 01 Hlučín IČ: 48390747 4. AUTOBOND GROUP a.s. se sídlem: Praha 4 - Chodov, Leopoldova 2138, PSČ 14900 IČ: 27567575
  68/5497     19. 5. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob II.“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 „osobní automobil SUV 4x4“ 3. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava se sídlem: Praha 5, Vrchlického 31/18, PSČ 15000 IČ: 47124652 za cenu nejvýše přípustnou 374.959 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smluv doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
  68/5497     19. 5. 2015
3. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob II.“, poř. č. 87/2015, a to část 2 veřejné zakázky

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5498     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka technického vybavení do objektů sociálních služeb „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku““
  68/5498     19. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro část 2: „1. etapa transformace Zámku Jindřichov ve Slezsku“ - Vrbno pod Pradědem 1. ArjoHuntleigh s.r.o. Brno, Hlinky 505/118, PSČ 60300 IČ 46962549 za cenu nejvýše přípustnou 424.535,50 Kč bez DPH pro část 3: „1. etapa transformace Zámku Jindřichov ve Slezsku“ - Rýmařov 1. ArjoHuntleigh s.r.o. Brno, Hlinky 505/118, PSČ 60300 IČ 46962549 za cenu nejvýše přípustnou 304.200,50 Kč bez DPH
  68/5498     19. 5. 2015
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Dodávka technického vybavení do objektů sociálních služeb „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku““ poř. č. 426/2014, a to 1. část veřejné zakázky, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5473 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  68/5499     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská – dodatek č. 3“
  68/5499     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - HAOSPOL s.r.o. (ev. č. 02373/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, se společností HAOSPOL s.r.o. Havířov - Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, PSČ 73564 IČ: 25855506 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 141.811,08 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5371 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  68/5500     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále – dodatek č. 1“
  68/5500     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015 (ev. č. 00497/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, se společností: VHH THERMONT s.r.o. se sídlem: Troubelice 352, PSČ 78383 IČ: 25878778 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.295.514,58 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4822 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  68/5501     19. 5. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení č. 62/4822 ze dne 17. 2. 2015, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení dodavatele, výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Výkon investorsko-inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka u stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov“, poř. č. 14/2015
  68/5501     19. 5. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) usnesení dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5502     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Pravidelný servis a opravy zařízení – 2x UPS Newave PowerScale 33 40kVA v paralelní konfiguraci“
  68/5502     19. 5. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. ALTRON, a.s. Se sídlem: Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221 IČ: 64948251 za položkové ceny dle smlouvy o poskytování servisních služeb, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5226 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  68/5503     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení – dodatek č. 2“
  68/5503     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 (ev. č. 01535/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ se společností: Milan Holec stavební firma s.r.o., Se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec IČ: 26861178 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 682.111 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5504     19. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.089 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.089 tis. Kč
  68/5504     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, se společností CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 48118753 za cenu nejvýše přípustnou 900.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje 66/5365 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  68/5505     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Silnice 2013 – IV. etapa část D Rekonstrukce a modernizace silnic III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1., silnice – dodatek č. 1“
  68/5505     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2014 (ev. č. 00517/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce a modernizace silnic III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1., silnice“ se společností: STRABAG a.s. Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 4.792.210,17 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5506     19. 5. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Podpora zaměstnávání lidí s postižením - zajištění dodavatele pro realizaci pozice job coach“
  68/5506     19. 5. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Vzdělávací centrum a Dluhová poradna s.r.o. Ostrava, 70200, Přívoz, Hlávkova 447/5 IČ 03498808 2. JS Communication s.r.o. Albrechtice, 73543, Albrechtice, Hlavní 784 IČ 29454786
  68/5506     19. 5. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Slezská diakonie Český Těšín, 73701, Český Těšín, Na Nivách 259/7 IČ 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 680.040 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5507     19. 5. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 4. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  68/5507     19. 5. 2015
2. stanoví

a) u usnesení č. 65/5201 bod 7) ze dne 7. 4. 2015 termín další kontroly plnění na červen 2015 b) u usnesení č. 65/5202 bod 7) ze dne 7. 4. 2015 termín další kontroly plnění na červen 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5265 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1192 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  68/5508     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 18. 4. 2015 do 7. 5. 2015, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 21. 4. 2015 do 12. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  68/5508     19. 5. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5264 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5509     19. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 140,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 75,50 tis. Kč pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 125,00 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 15,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,12 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 19,44 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,00 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 8,00 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,20 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 4,57 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,20 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 44,57 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 265,27 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 97,58 tis. Kč Celkem o 800,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku o 95,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 895,45 tis. Kč
  68/5509     19. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6111 - Programové vybavení o 326,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 326,7 tis. Kč
  68/5509     19. 5. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 237,81 tis. Kč
  68/5509     19. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2112 - Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) o 237,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 237,81 tis. Kč
  68/5509     19. 5. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu“ ve výši 13,6 tis. Kč
  68/5509     19. 5. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6123 - Dopravní prostředky o 13,6 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6123 - Dopravní prostředky o 13,6 tis. Kč
  68/5509     19. 5. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 12 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5175 - Pohoštění o 12 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5510     19. 5. 2015
1. rozhodla

vypůjčit a) 4 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček se speciální technologií pro sledování polohy a monitoring a on line přenos informací a jejich příslušenství b) 5 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu a jejich příslušenství České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, za podmínky, že Moravskoslezský kraj převezme cisternové automobilové stříkačky od prodávajícího a stane se jejich vlastníkem, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5511     19. 5. 2015
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 14. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 7. 5. 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5512     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dotazech a podnětech vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 7. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  68/5512     19. 5. 2015
2. pověřuje

hejtmana kraje a náměstky hejtmana kraje vyřízením dotazů a podnětů dle předloženého materiálu Zodp.: Miroslav Novák Martin Sikora Ing. Ivan Strachoň Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 29. 5. 2015 (bod 1 a 4) 25. 6. 2015, dále průběžně (bod 3) 17. 9. 2015 (bod 2)

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  68/5513     19. 5. 2015
1. odvolává

Ing. Petra Staňa z funkce člena komise pro zemědělství a venkov rady kraje
  68/5513     19. 5. 2015
2. jmenuje

pana Ladislava Olšara členem komise pro zemědělství a venkov rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5514     19. 5. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5515     19. 5. 2015
1. rozhodla

vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2014/2015
  68/5515     19. 5. 2015
2. schvaluje

podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2014/2015 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  68/5515     19. 5. 2015
3. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2014/2015, ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 36/2698 ze dne 17. 2. 2014 č. 44/3235 ze dne 27. 5. 2014 č. 61/4750 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  68/5516     19. 5. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  68/5516     19. 5. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01401 a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5517     19. 5. 2015
1. souhlasí

s provedením oprav a stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 591 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5518     19. 5. 2015
1. rozhodla

ocenit nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015
  68/5518     19. 5. 2015
2. schvaluje

podmínky pro ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  68/5518     19. 5. 2015
3. zřizuje

pracovní skupinu pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5519     19. 5. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „I. etapa rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to na budově č. p. 145, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 342, zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Krnov – Horní předměstí, obec Krnov, předané k hospodaření organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, Krnov, IČ 00601292, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5520     19. 5. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: a) „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“ ve výši 537.200 Kč b) "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015" ve výši 156.000 Kč dle předloženého materiálu
  68/5520     19. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 693,20 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 563,50 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.015,00 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.764,00 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 617,00 tis. Kč Celkem 11.959,50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 42,70 tis. Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.367,00 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,90 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 148,30 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 13,00 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 25,80 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.879,00 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 156,00 tis. Kč Celkem 12.652,70 tis. Kč
  68/5520     19. 5. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem, obcemi a soukromým školám v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  68/5520     19. 5. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1, části a) tohoto usnesení
  68/5520     19. 5. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  68/5520     19. 5. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  68/5520     19. 5. 2015
7. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na květen a červen 2015 do 25. 5. 2015 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení
  68/5520     19. 5. 2015
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u nerozpočtovaných příjmů ve výši 69,82 tis. Kč
  68/5520     19. 5. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 9,45 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3111 - Mateřské školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 8,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 52,37 tis. Kč Celkem 60,37 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 624,18 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 694,00 tis. Kč
  68/5520     19. 5. 2015
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkové organizaci kraje Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, ve výši 694.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zabezpečení objektu školy - oplocení školy“
  68/5520     19. 5. 2015
11. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČ 62330420, ve výši 110.000 Kč k zajištění realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti v ZUŠ Klimkovice vytvořením vnitřních zábran pro vstup nežádoucích osob a zlepšení únikových možností osob při nenadálé situaci“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/8 ze dne 5. 3. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5521     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádosti: a) FC Slavoj Olympia Bruntál z.s., IČ 02999293, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Oddíl bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) Handicap Sport Club Havířov, IČ 01260596, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu d) Beskydská šachová škola z.s., IČ 49562517, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu e) Junák - český skaut, okres Nový Jičín, z. s., IČ 16627962, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu f) Tanec, sport a pohyb, z.s., IČ 03659470, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  68/5521     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01096/2015/ŠMS ze dne 21. 4. 2015 s FC Slavoj Olympia Bruntál z.s., IČ 02999293, se sídlem Zahradní 1, 792 01 Bruntál, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  68/5521     19. 5. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemcům: a) Oddíl bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, v celkové výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akcí „Czech open ADCC“, „Odkaz starých mistrů aneb Budo na hradě“, „Liga bojových umění pro rok 2015“; finanční prostředky jsou určeny na odměny, pronájmy, ceny, dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 b) Handicap Sport Club Havířov, IČ 01260596, v celkové výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na národních závodech, „Evropském poháru“ ve Španělsku, „Boccia World Open“ v Polsku a na „Boccia Europian Teams Pairs Championship“ v Londýně; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, účastnické poplatky, materiál, propagační předměty, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 c) Beskydská šachová škola z.s., IČ 49562517, v celkové výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa a Mistrovství Evropské unie mládeže v šachu; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a letenky, hráčské a účastnické poplatky, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 d) Junák - český skaut, okres Nový Jičín, z. s., IČ 16627962, ve výši 90.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátního kola „Svojsíkova závodu“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, nájem, materiál, ceny, odměny organizátorům a stravování s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015 e) Tanec, sport a pohyb, z.s., IČ 03659470, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „CDO Mistrovství ČR“; finanční prostředky jsou určeny na nájem, odměny, dopravu, ubytování porotců a moderátora a ceny s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 7. 2015
  68/5521     19. 5. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Oddíl bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, dle přílohy č. 5 dle předloženého materiálu b) Handicap Sport Club Havířov, IČ 01260596, dle přílohy č. 7 dle předloženého materiálu c) Beskydská šachová škola z.s., IČ 49562517, dle přílohy č. 9 dle předloženého materiálu d) Junák - český skaut, okres Nový Jičín, z. s., IČ 16627962, dle přílohy č. 11 dle předloženého materiálu e) Tanec, sport a pohyb, z.s., IČ 03659470, dle přílohy č. 13 dle předloženého materiálu
  68/5521     19. 5. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 330 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 480 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2260 ze dne 3. 12. 2013 č. 50/3794 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  68/5522     19. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na pořízení zdravotnické technologie s firmou B. Braun Medical s.r.o. v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 37/2746 ze dne 27. 2. 2014
             č. 48/3554 ze dne 15. 7. 2014
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 69/5660 ze dne 9. 6. 2015
  68/5523     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci dodávky mobiliáře v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
  68/5523     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši Kč 23.340,-- Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 22.366,-- Kč bez DPH v rámci dodávky mobiliáře projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5524     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

investiční záměr organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, na nestavební akci s názvem „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - pořízení zdravotnické techniky“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5524     19. 5. 2015
2. zmocňuje

ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 a) k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - pořízení zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212 b) jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 – S09160 a investičního záměru c) k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu
  68/5524     19. 5. 2015
3. souhlasí

s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - pořízení zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj
  68/5524     19. 5. 2015
4. ukládá

řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, využívat majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu budou použity prostředky státního rozpočtu a bude svěřen do užívání příspěvkové organizaci, výhradně k účelu, určenému v investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA Termín: ihned po pořízení (obnově) majetku
  68/5524     19. 5. 2015
5. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - pořízení zdravotnické techniky“ organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  68/5524     19. 5. 2015
6. doporučuje

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 5) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví
  68/5524     19. 5. 2015
7. ukládá

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - pořízení zdravotnické techniky“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA Termín: 30. 7. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5525     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

investiční záměr organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, na nestavební akci s názvem „Slezská nemocnice v Opavě - pořízení zdravotnické techniky“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5525     19. 5. 2015
2. zmocňuje

ředitele Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 a) k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Slezská nemocnice v Opavě - pořízení zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212 b) jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 – S09160 a investičního záměru c) k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu
  68/5525     19. 5. 2015
3. souhlasí

s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Slezská nemocnice v Opavě - pořízení zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj
  68/5525     19. 5. 2015
4. ukládá

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, využívat majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu budou použity prostředky státního rozpočtu a bude svěřen do užívání příspěvkové organizaci, výhradně k účelu, určenému v investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA Termín: ihned po pořízení (obnově) majetku
  68/5525     19. 5. 2015
5. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Slezská nemocnice v Opavě - pořízení zdravotnické techniky“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  68/5525     19. 5. 2015
6. doporučuje

řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 5) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví
  68/5525     19. 5. 2015
7. ukládá

řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Slezská nemocnice v Opavě - pořízení zdravotnické techniky“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA Termín: 30. 7. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  68/5526     19. 5. 2015
1. souhlasí

se zahájením veřejné zakázky na „Stavební práce zabezpečující požární ochranu v pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, organizace Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5527     19. 5. 2015
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5528     19. 5. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  68/5528     19. 5. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 (č. usnesení)
  68/5529     19. 5. 2015
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 tak, že u smlouvy č. KI/04/d/2006/Pal mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100,- včetně DPH
  68/5529     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5530     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

petici občanů obce Vendryně ze dne 7. 5. 2015 ve věci zřízení školního autobusového spoje ze zastávky Vendryně, stadion do zastávky Vendryně, Záolší v 14:00 hodin, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5530     19. 5. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu „s úpravou“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5223 ze dne 7. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5531     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnově, dle předloženého materiálu
  68/5531     19. 5. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 7.100.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“
  68/5531     19. 5. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“, ve výši 7.100.000,-- Kč a u úspory v rámci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ ve výši 1.200.000,-- Kč
  68/5531     19. 5. 2015
4. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 8.300.000,-- Kč účelově určené účelovým určením na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov“
  68/5531     19. 5. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.100,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.100,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5532     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na organizační zajištění etapové zastávky v Ostravě mezinárodního závodu elektromobilů – Electric Marathon 2015 (Kyjev – Monte Carlo), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5532     19. 5. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje zájmovému sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, IČ 72557630, v maximální výši 150.000,-- Kč, na organizaci, přípravu a průběh etapové zastávky v Ostravě mezinárodního závodu elektromobilů Electric Marathon 2015 (Kyjev – Monte Carlo), s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  68/5532     19. 5. 2015
3. rozhodla

uzavřít se zájmovým sdružením právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, IČ 72557630, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5532     19. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč
  68/5532     19. 5. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“, ve výši 150.000,-- Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  68/5533     19. 5. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0407/8 a 0949/8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5534     19. 5. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 111,44 tis. Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem
  68/5534     19. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 111,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 111,44 tis. Kč
  68/5534     19. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.824,66 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.824,66 tis. Kč
  68/5534     19. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 86,97 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 86,97 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  68/5535     19. 5. 2015
1. rozhodla

navýšit účelovou investiční dotaci poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů **********, na výměnu zdroje tepla, o 4.655,-- Kč, tj. na celkovou výši 55.000,--Kč
  68/5535     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00170/2015/ŽPZ, uzavřené s **********, jehož předmětem je navýšení investiční dotace o 4.655,-- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/2178 ze dne 9. 12. 2009 (č. usnesení)
  68/5536     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí za rok 2014 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
  68/5536     19. 5. 2015
2. schvaluje

účetní závěrku příspěvkové organizace kraje v odvětví životního prostředí za rok 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  68/5536     19. 5. 2015
3. schvaluje

zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí za rok 2014 a jeho rozdělení dle předloženého materiálu
  68/5536     19. 5. 2015
4. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 43/2178 ze dne 9. 12. 2009 tak, že text „v oblasti školství, kultury, zdravotnictví, sociálních věcí a dopravy“ nahrazuje textem „, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj,“

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5537     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5537     19. 5. 2015
2. stanoví

příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury úkoly na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5537     19. 5. 2015
3. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  68/5537     19. 5. 2015
4. schvaluje

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2014 a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření za rok 2014 do peněžních fondů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5537     19. 5. 2015
5. stanoví

výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  68/5537     19. 5. 2015
6. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 25 %

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5538     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5538     19. 5. 2015
2. stanoví

příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje poskytujícím sociální služby úkoly na rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5538     19. 5. 2015
3. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  68/5538     19. 5. 2015
4. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 do peněžních fondů příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5538     19. 5. 2015
5. stanoví

s účinností od 1. 6. 2015 výši osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  68/5538     19. 5. 2015
6. stanoví

výši odměn ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  68/5538     19. 5. 2015
7. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2015 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25 %

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1145 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  68/5539     19. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 250,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 250,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5540     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Janáčkův máj, o.p.s., IČ 26807882, o finanční podporu projektu „Valná hromada a konference Evropské festivalové asociace v Ostravě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5540     19. 5. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu kraje společnosti Janáčkův máj, o.p.s., IČ 26807882, na projekt „Valná hromada a konference Evropské festivalové asociace v Ostravě“ ve výši 200.000,-- Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  68/5540     19. 5. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností Janáčkův máj, o.p.s., IČ 26807882, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5540     19. 5. 2015
4. bere na vědomí

žádost spolku Svatováclavský hudební festival, o.s., IČ 26632578, o finanční podporu projektu „8. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  68/5540     19. 5. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Svatováclavský hudební festival, o.s., IČ 26632578, ve výši 150.000,-- Kč na projekt „8. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období“, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  68/5540     19. 5. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se spolkem Svatováclavský hudební festival, o.s., IČ 26632578, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  68/5540     19. 5. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 150,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 150,0 tis. Kč
  68/5540     19. 5. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5541     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uplatňovaný společností NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5541     19. 5. 2015
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti NIPI bezbariérové prostředí o. p. s.
  68/5541     19. 5. 2015
3. schvaluje

obsah odpovědi k žádosti společnosti NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4889 ze dne 17. 2. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5542     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

Zprávu o naplňování aktivit Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 – 2016 za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5542     19. 5. 2015
2. bere na vědomí

souhrnné výsledky Programu prevence kriminality 2015 za Moravskoslezský kraj uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
  68/5542     19. 5. 2015
3. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 308 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Resocializační program MSK 2015“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  68/5542     19. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 308 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 32 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 340 tis. Kč
  68/5542     19. 5. 2015
5. rozhodla

spolufinancovat projekt „Resocializační program MSK 2015“ v minimální výši 10 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5389 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  68/5543     19. 5. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 6. 2015 plat Mgr. Bc. Anně Kačmařové, ředitelce organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3857 ze dne 26. 8. 2014 č. 62/4890 ze dne 17. 2. 2015 č. 66/5329 ze dne 21. 4. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  68/5544     19. 5. 2015
1. stanoví

v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu lhůtu pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování v termínu od 1. 7. 2015 do 12. 7. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5545     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost Armády spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Happening k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5545     19. 5. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Armádě spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, ve výši 20.000,-- Kč, maximálně však ve výši 43,48 % celkových uznatelných nákladů na projekt s názvem „Happening k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby“, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  68/5545     19. 5. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Armádou spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5545     19. 5. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) těchto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015
  68/5545     19. 5. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 20.000,-- Kč
  68/5545     19. 5. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4893 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  68/5546     19. 5. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o sloučení organizací kraje Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, a Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, ke dni 1. 1. 2016 s tím, že přejímající organizací se stane Domov Duha, příspěvková organizace
  68/5546     19. 5. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, zanikne s účinností ke dni 1. 1. 2016
  68/5546     19. 5. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout, že všechen majetek, práva a závazky organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ: 48804908, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886
  68/5546     19. 5. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh na sloučení příspěvkových organizací kraje dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1269 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  68/5547     19. 5. 2015
1. souhlasí

s návrhem Dohody o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, uzavírané mezi Moravskoslezským krajem a městem Bohumín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5547     19. 5. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/854 ze dne 2. 4. 2013 č. 60/4707 ze dne 13. 1. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  68/5548     19. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 13140255, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  68/5549     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5549     19. 5. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 55.528,44 Kč ze stanoveného odvodu 60.357 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, na projekt „Cesta za poznáním“, tj. v celkové výši 55.528,44 Kč, zaokrouhleně 55.528 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, na projekt „Cesta za poznáním“, dle předloženého materiálu
  68/5549     19. 5. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  68/5549     19. 5. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 60.030 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Vím, co chci – Vím, jak na to“, tj. v celkové výši 57.028,50 Kč, zaokrouhleně 57.028 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Vím, co chci – Vím, jak na to“, dle předloženého materiálu
  68/5549     19. 5. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 10,56 tis. Kč
  68/5549     19. 5. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 10,56 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 10,56 tis. Kč
  68/5549     19. 5. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, IČ 49562291, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  68/5549     19. 5. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 87.265,93 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, IČ 49562291, na projekt „Otevřená škola aneb příklady táhnou“, tj. v celkové výši 65.449,45 Kč, zaokrouhleně 65.449 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, IČ 49562291, na projekt „Otevřená škola aneb příklady táhnou“, dle předloženého materiálu
  68/5549     19. 5. 2015
9. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu FIRE GROUP s.r.o., Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 26880822, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  68/5549     19. 5. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 77.746,66 Kč ze stanoveného odvodu 97.183,33 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu FIRE GROUP s.r.o., IČ 26880822 na projekt „Vzdělávání v oblasti požární ochrany staveb, bezpečnosti práce a rizik ve stavebnictví“, tj. v celkové výši 77.746,66 Kč, zaokrouhleně 77.746 Kč
  68/5549     19. 5. 2015
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2), 4), 8) a 10) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3625 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  68/5550     19. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností stavebníka z rozhodnutí - stavebního povolení a souhlasu s provedením stavby, pro potřeby realizace dopravních staveb v rámci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 1-7 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/695 ze dne 27. 2. 2014 č. 9/794 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  68/5551     19. 5. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.741.279,39 Kč na financování projektu "Atraktivnější výuka zahradnických oborů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01745 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  68/5551     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Atraktivnější výuka zahradnických oborů" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5552     19. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 739,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 70,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 569,91 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč Celkem 739,91 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, ve výši 91 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  68/5552     19. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 5,00 tis. Kč Celkem 15,00 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,00 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5175 - Pohoštění o 48,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 36,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 12,00 tis. Kč Celkem 48,00 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5,63 tis. Kč Celkem 205,63 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 11,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 467,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 315,00 tis. Kč Celkem 793,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 782,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 211,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5,63 tis. Kč Celkem 216,63 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 12,50 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 91,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 67,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 17,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,10 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,30 tis. Kč Celkem 91,00 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na financování akce „Pavilon N - dovybavení příslušenstvím zdrojových napájecích jednotek“, organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 2.763.077 Kč
  68/5552     19. 5. 2015
10. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ ve výši 2.763.080 Kč
  68/5552     19. 5. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.763,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.763,08 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,30 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152 o částku 650 Kč, b) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985 o částku 582 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  68/5552     19. 5. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,20 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 o částku 1.190,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  68/5552     19. 5. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5164 - Nájemné o 2,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč Celkem 12,00 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 40,00 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 414,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 414,00 tis. Kč
  68/5552     19. 5. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5175 - Pohoštění o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4225 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  68/5553     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“ dle předloženého materiálu
  68/5553     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu víceprací v maximální výši 240.336,78 Kč vč. DPH v rámci stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3467 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  68/5554     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci akce „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“ dle předloženého materiálu
  68/5554     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 68.356,74 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 211.209,10 Kč bez DPH v rámci stavby „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5072 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  68/5555     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
  68/5555     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu víceprací v maximální výši 241.200,-- Kč bez DPH v rámci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5556     19. 5. 2015
1. rozhodla

vyjmout osobní vozidlo MAZDA, registrační značka 8T0 0555, rok výroby 2012, výrobní číslo JMZKEK97800103256, z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, Opava, IČ 00098752

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011 č. 48/3638 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  68/5557     19. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 k rámcové pojistné smlouvě č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01008/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5558     19. 5. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6112 - Ocenitelná práva o 257,46 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 87,38 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 70,40 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 25,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 74,68 tis. Kč Celkem o 257, 46 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  68/5559     19. 5. 2015
1. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/2 ostatní plocha, parc. č. 1340/5 ostatní plocha, parc. č. 1340/6 ostatní plocha a parc. č. 1340/12 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kanalizační přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-27-10.2“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1029-5072_a/2014 ze dne 11. 12. 2014 b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/11 ostatní plocha a parc. č. 822/10 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kanalizační přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-27-10.3“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1029-5072_b/2014 ze dne 11. 12. 2014 c) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 822/10 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebném pozemku kanalizační přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-27-10.5“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1029-5072_c/2014 ze dne 11. 12. 2014 d) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/6 ostatní plocha, parc. č. 1340/9 ostatní plocha a parc. č. 1340/45 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kanalizační přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-27-10.6“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1049-5072a/2014 ze dne 26. 3. 2015 e) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/9 ostatní plocha, parc. č. 813/11 ostatní plocha, parc. č. 1340/5 ostatní plocha, parc. č. 1340/9 ostatní plocha a parc. č. 1340/10 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kanalizační přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-27-10.6“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1049-5072b/2014 ze dne 26. 3. 2015 f) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 902/1 ostatní plocha a parc. č. 902/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kanalizační přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 07-18-01“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1050-5072/2014 ze dne 26. 3. 2015 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  68/5559     19. 5. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/2 ostatní plocha, parc. č. 1340/5 ostatní plocha, parc. č. 1340/6 ostatní plocha a parc. č. 1340/12 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích plynovodní přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-22-01.1“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1030-5072_a/2014 ze dne 12. 12. 2014 b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/8 ostatní plocha, parc. č. 822/10 ostatní plocha, parc. č. 822/23 ostatní plocha, parc. č. 902/1 ostatní plocha a parc. č. 902/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích plynovodní přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-22-01.2“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1030-5072_b/2014 ze dne 12. 12. 2014 c) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/3 ostatní plocha a parc. č. 1340/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích plynovodní přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-22-01.3“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1030-5072_c/2014 ze dne 12. 12. 2014 d) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 813/5 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebném pozemku plynovodní přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-22-01.5“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1031-5072_a/2014 ze dne 5. 1. 2015 e) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 822/10 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebném pozemku plynovodní přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-22-01.6“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1031-5072_b/2014 ze dne 5. 1. 2015 f) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 822/10 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebném pozemku plynovodní přípojku v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-22-01.7“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1031-5072_c/2014 ze dne 5. 1. 2015 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  68/5559     19. 5. 2015
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/2 ostatní plocha, parc. č. 1340/5 ostatní plocha, parc. č. 1340/6 ostatní plocha a parc. č. 1340/12 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích sdělovací kabel dálkového komunikačního vedení v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-10-04“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1032-5072_a/2014 ze dne 16. 12. 2014 b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/5 ostatní plocha, parc. č. 822/9 ostatní plocha a parc. č. 822/10 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích sdělovací kabel dálkového komunikačního vedení v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-10-04“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1032-5072_b/2014 ze dne 16. 12. 2014 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  68/5559     19. 5. 2015
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/23 ostatní plocha, parc. č. 902/1 ostatní plocha a parc. č. 902/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 07-18-01“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1051-5072/2014 ze dne 26. 3. 2015 b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/4 ostatní plocha, parc. č. 813/8 ostatní plocha, parc. č. 1340/2 ostatní plocha, parc. č. 1340/5 ostatní plocha, parc. č. 1340/6 ostatní plocha, parc. č. 1340/9 ostatní plocha, parc. č. 1340/10 ostatní plocha, parc. č. 1340/12 ostatní plocha a parc. č. 1340/45 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.3“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1063-5072/2015 ze dne 12. 3. 2015 c) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/9 ostatní plocha, parc. č. 1340/10 ostatní plocha a parc. č. 1429 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.4“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1066-5072/2015 ze dne 11. 3. 2015 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  68/5559     19. 5. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/4 ostatní plocha, parc. č. 813/8 ostatní plocha, parc. č. 813/11 ostatní plocha, parc. č. 1340/2 ostatní plocha, parc. č. 1340/5 ostatní plocha, parc. č. 1340/6 ostatní plocha, parc. č. 1340/9 ostatní plocha, parc. č. 1340/10 ostatní plocha, parc. č. 1340/12 ostatní plocha a parc. č. 1429 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení VN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.17“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1055-22/2015 ze dne 24. 2. 2015 b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/23 ostatní plocha, parc. č. 902/1 ostatní plocha a parc. č. 902/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení VN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 07-18-01“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1060-26/2015 ze dne 25. 2. 2015 c) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/5 ostatní plocha, parc. č. 813/85 ostatní plocha, parc. č. 822/9 ostatní plocha a parc. č. 822/10 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení VN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.14“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1069-5072/2015 ze dne 16. 3. 2015 d) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/23 ostatní plocha a parc. č. 902/1 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení VN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 07-18-01-1020“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1061-27/2015 ze dne 25. 2. 2015 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  68/5559     19. 5. 2015
6. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 902/5 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebném pozemku kabelové vedení NN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 07-18-01“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1052-5072b/2014 ze dne 26. 3. 2015 b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/3 ostatní plocha a parc. č. 1340/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení NN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.22“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1057-23/2015 ze dne 24. 2. 2015 c) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/6 ostatní plocha, parc. č. 1340/8 ostatní plocha a parc. č. 1340/9 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov 401, IČ 26827719, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení NN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.24“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1058-24/2015 ze dne 25. 2. 2015 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  68/5559     19. 5. 2015
7. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 813/5 ostatní plocha, parc. č. 813/12 ostatní plocha, parc. č. 1340/2 ostatní plocha a parc. č. 1340/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 49710371, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích dálkové komunikační vedení vybudované v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-10-05“, provádět jeho úpravy, opravy, údržbu, rekonstrukci a modernizaci za účelem zlepšení jeho výkonnosti, a zahrnující právo vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem provádění výše uvedených činností, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1033-5072/2014 ze dne 15. 1. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; povinný z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a se vkladem práv do katastru nemovitostí
  68/5559     19. 5. 2015
8. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba" na částech pozemků ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 2451/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2460/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2460/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2468/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2468/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2469/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha – Nusle, IČ 65993390, a to na náklady investora stavby, dle předloženého materiálu
  68/5559     19. 5. 2015
9. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „MDKS křižovatka 28. října × Na Jízdárně“ na pozemku parc. č. 2639/2 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  68/5559     19. 5. 2015
10. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2639/2 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava, IČ 29399491, spočívající v právu zřídit a provozovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení v rámci stavby „MDKS křižovatka 28. října x Na Jízdárně“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 10 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5069 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  68/5560     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, a to u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“ dle předloženého materiálu
  68/5560     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 103.500,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 925.000,-- Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4239 ze dne 4. 11. 2015 (č. usnesení)
  68/5561     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Transformace Zámku Dolní Životice A“ dle předloženého materiálu
  68/5561     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 69.000,-- Kč vč. DPH a dodatečných prací v maximální výši 172.500,-- Kč vč. DPH v rámci stavby „Transformace Zámku Dolní Životice – Horní Benešov, novostavba“ a s prodloužením termínu plnění ze smlouvy o dílo dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 29/2235 ze dne 19. 11. 2013 č. 45/3442 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  68/5562     19. 5. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu Jesenická magistrála, se subjektem Tomáš Hrazdil, IČ 76003027, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5562     19. 5. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 01757/2014/RRC se subjektem Sportovní klub policie OLOMOUC, IČ 49593358, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5136 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  68/5563     19. 5. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1679 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 561-00666/2014 ze dne 27. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1679/2 ostatní plocha, o výměře 274 m² se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Lichnov u Bruntálu, obec Lichnov, do SJM **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 27.400,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  68/5563     19. 5. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5564     19. 5. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: ideální 1/13 pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha a ideální 1/13 pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 3.981,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  68/5564     19. 5. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 bod 3 písm. a) text „... s tím, že se kraj zavazuje zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků do doby převodu vlastnického práva a také poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí“, na text „...s tím, že se kraj zavazuje zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků do doby převodu vlastnického práva, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále daň z nabytí nemovitých věcí“
  68/5564     19. 5. 2015
3. bere na vědomí

žádost sdružení SUN Outdoor o. s., Bílá 149, IČ 26575868, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodu 5) tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  68/5564     19. 5. 2015
4. bere na vědomí

žádost **********, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodu 5) tohoto usnesení, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  68/5564     19. 5. 2015
5. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: pozemek parc. č. st. 770 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 143, část obce Bílá, objekt k bydlení, pozemek parc. č. st. 771 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Bílá, obec Bílá b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 5 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  68/5564     19. 5. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3387 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  68/5565     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu prací vzniklých při realizaci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná – vnější okruh“ dle předloženého materiálu
  68/5565     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 132.428,69 Kč vč. DPH a dodatečných prací v maximální výši 574.687,08 Kč vč. DPH při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná – vnější okruh“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5566     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskuteční dne 21. 5. 2015, a informaci o jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5566     19. 5. 2015
2. zmocňuje

Mgr. Davida Karčmáře, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531 k jednání na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., dne 21. 5. 2015, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4677 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  68/5567     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ dle předloženého materiálu
  68/5567     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 1.050 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 1.300 tis. Kč bez DPH v rámci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2508 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  68/5568     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5“, která je součástí projektu „Silnice 2013 I. etapa“, dle předloženého materiálu
  68/5568     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané hodnotě 266.804,08 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 210.668,20 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5“, která je součástí projektu „Silnice 2013 I. etapa“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3387 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  68/5569     19. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě změny rozsahu prací při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk - Fryčovice“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ dle předloženého materiálu
  68/5569     19. 5. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 684.165,67 Kč vč. DPH a dodatečných prací v maximální výši 3.897.217,77 Kč vč. DPH při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk - Fryčovice“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ a s prodloužením termínu plnění dle smlouvy o dílo dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  68/5570     19. 5. 2015
1. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2015 na financování projektu „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  68/5570     19. 5. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 450,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 322,70 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 80,68 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 29,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,36 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 1,72 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,50 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 2,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,00 tis. Kč Celkem o 450,00 tis. Kč
  68/5570     19. 5. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 659,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5024 - Odstupné o 181,70 tis. Kč pol. 5051 - Mzdové náhrady o 478,00 tis. Kč
  68/5570     19. 5. 2015
4. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 337 tis. Kč z 257.788,97 tis. Kč na 257.451,97 tis. Kč

  frame-scrollup