Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 9. 2019


  Rada kraje

  69/6297                         10. 9. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2019


   Rada kraje

   69/6298                         10. 9. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera, a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 68. schůze rady kraje, konané dne 27. 8. 2019

   69/6298                         10. 9. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 69. schůze rady kraje, konané dne 10. 9. 2019:

   -      Ing. Jaroslava Kaniu

   -      Mgr. Stanislava Folwarczneho


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 66/5938 ze dne 16. 7. 2019

    69/6299                         10. 9. 2019
    1. bere na vědomí

    informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Bílovecké nemocnice, a.s.


     Rada kraje

     69/6300                         10. 9. 2019
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

     69/6300                         10. 9. 2019
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     69/6300                         10. 9. 2019
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“, a to:

     členové:
     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:
     Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     69/6300                         10. 9. 2019
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“, a to:

     členové:
     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
     Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje
     Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
     kpt. Ing. Libor Šlachta, HZS MSK
     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:
     Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Eduard Plšek, odbor kancelář hejtmana kraje
     Ing. Jiří Kuczaj, HZS MSK
     kpt. Bc. Dalibor Palička, HZS MSK
     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
     Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
     Ing. Petr Ivanko, odbor kancelář hejtmana kraje
     Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 66/5941 ze dne 16.7.2019

      69/6301                         10. 9. 2019
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
      § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu IROP v oblasti školství“ účastníka:

      VWR International s.r.o.

      Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

      IČO: 63073242

      za cenu nejvýše přípustnou 666.077 Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 61/5417 ze dne 30.4.2019

       69/6302                         10. 9. 2019
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
       § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“ účastníka:

       OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
       Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava
       IČO: 64610225

       za cenu nejvýše přípustnou 13.990.426,49 Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 67/6038 ze dne 30.7.2019

        č. 65/5860 ze dne 25.6.2019

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 12/1390 ze dne 13.6.2019

        69/6303                         10. 9. 2019
        1. rozhodla

        na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
        § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ účastníka:

        Ing. arch. Alena Švandelíková
        Nad zámečkem 385/39, 150 00 Praha 5
        IČO: 75995123

        za cenu nejvýše přípustnou 2.412.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 68/6124 ze dne 27.8.2019

         č. 62/5523 ze dne 14.5.2019

         69/6304                         10. 9. 2019
         1. rozhodla

         v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“


          Rada kraje

          69/6305                         10. 9. 2019
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

          69/6305                         10. 9. 2019
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          69/6305                         10. 9. 2019
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““, a to:

          členové:
          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:
          Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          69/6305                         10. 9. 2019
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““, a to:

          členové:
          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
          Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje

          náhradníci:
          Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
          Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
          Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje
          Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
          Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
          Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový
          Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           69/6306                         10. 9. 2019
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“

           69/6306                         10. 9. 2019
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

           pro 1. část VZ - Výkon IČ pro stavby DOZP SAGAPO a STD+ADM SAGAPO v rámci areálu na ul. Uhlířská:

           Uschemer s.r.o.
           se sídlem Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk
           IČO: 27768180

           za nejvýše přípustnou cenu 758 000 Kč bez DPH

           pro 2. část VZ - Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova:

           Vysplan s.r.o.
           se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
           IČO: 27717089

           za nejvýše přípustnou cenu 390 500 Kč bez DPH


            Rada kraje

            69/6307                         10. 9. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Inženýrská činnost, TDS a koordinátor BOZP – Výstavba dílen SOŠ ve Frýdku-Místku“

            69/6307                         10. 9. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            pro 1. část VZ - Dílna na ul. Lískovecká:

            Dozor koordinátor s.r.o.
            se sídlem 8. pěšího pluku 2380, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
            IČO: 04202783

            za nejvýše přípustnou cenu 504 000 Kč bez DPH

            pro 2. část VZ - Dílna na ul. Na Hrázi:

            Dozor koordinátor s.r.o.
            se sídlem 8. pěšího pluku 2380, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
            IČO: 04202783

            za nejvýše přípustnou cenu 504 000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             69/6308                         10. 9. 2019
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor akce „Stavební úpravy prostor VŠB pro technické lyceum““

             69/6308                         10. 9. 2019
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             ATELIER 38 s.r.o.
             se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
             IČO: 25858343

             za cenu nejvýše přípustnou 780 000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              69/6309                         10. 9. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, IČ, BOZP a AD - SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek - rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí"

              69/6309                         10. 9. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              PPS Kania s.r.o.
              se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
              IČO: 26821940

              za cenu nejvýše přípustnou 1 322 000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               69/6310                         10. 9. 2019
               1. bere na vědomí

               sdělení o odstoupení z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zhotovení stavby „Novostavba tělocvičny - výstavba spojovacího krčku“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci II.“ účastníka SG STAVBY, s.r.o., se sídlem Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2, 616 00 Brno, IČO 02166283, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               69/6310                         10. 9. 2019
               2. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení stavby „Novostavba tělocvičny - výstavba spojovacího krčku“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci II.“

               69/6310                         10. 9. 2019
               3. rozhodla

               vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení dodavatele:

               SG STAVBY, s.r.o.
               Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
               IČO: 02166283

               69/6310                         10. 9. 2019
               4. rozhodla

               vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem:

               Beskydská stavební, a.s.
               se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
               IČO: 28618891

               za cenu nejvýše přípustnou 5.897.999,83 Kč bez DPH

               69/6310                         10. 9. 2019
               5. rozhodla

               navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 146 tis. Kč

               69/6310                         10. 9. 2019
               6. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               kapitálové výdaje

               na § 6409 -

               Ostatní činnosti jinde nezařazené

               pol.  6901 -

               Rezervy kapitálových výdajů

               o

               146 tis. Kč

               a

               zvyšují

               kapitálové výdaje

               na § 3121 -

               Gymnázia

               pol.  6121 -

               Budovy, haly a stavby

               o

               146 tis. Kč


                Rada kraje

                69/6311                         10. 9. 2019
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G"

                69/6311                         10. 9. 2019
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                ČEZ Solární, s.r.o.
                Se sídlem: Liberec X-Františkov, Mydlářská 105/10
                IČO: 27282074

                za cenu nejvýše přípustnou 1.259.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                 69/6312                         10. 9. 2019
                 1. bere na vědomí

                 žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                 a)    Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 b)   Vodní záchranné služby ČČK Těrlicko, pobočného spolku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 69/6312                         10. 9. 2019
                 2. rozhodla

                 poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozu a technické vybavenosti:

                 a)    Vodní záchranné službě ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, ve výši 100 tis. Kč

                 b)   Vodní záchranné službě ČČK Těrlicko, pobočný spolek, IČO 68898878, ve výši 110 tis. Kč

                 s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                 69/6312                         10. 9. 2019
                 3. rozhodla

                 uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                 a)    Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočným spolkem, IČO 70645493,

                 b)   Vodní záchrannou službou ČČK Těrlicko, pobočným spolkem, IČO 68898878

                 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                  69/6313                         10. 9. 2019
                  1. bere na vědomí

                  žádost organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, o finanční příspěvek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  69/6313                         10. 9. 2019
                  2. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 394.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s pořízením časosběrných dokumentů z průběhu rekonstrukce budovy nového muzea automobilů TATRA v Kopřivnici v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 52/4709 ze dne 11.12.2018

                   69/6314                         10. 9. 2019
                   1. stanoví

                   s účinností od 1. 10. 2019

                   plat PhDr. Libuši Foberové Ph.D., ředitelce organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                    69/6315                         10. 9. 2019
                    1. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci státní finanční podpory pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v  „Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2019“ ve výši 400.000 Kč na akci rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                    69/6315                         10. 9. 2019
                    2. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v „Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2019“, o částku 400.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                    69/6315                         10. 9. 2019
                    3. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Veřejné informační služby knihoven“ pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 450.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

                    69/6315                         10. 9. 2019
                    4. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, v programu „Veřejné informační služby knihoven“, o částku 450.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

                    69/6315                         10. 9. 2019
                    5. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    zvyšují

                    přijaté transfery

                    pol. 4116 –

                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                    ze státního rozpočtu

                    o

                    850 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje           

                    na § 3314 -

                    Činnosti knihovnické

                            

                    pol. 5336 -

                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    450 tis. Kč

                    na § 3315 -

                    Činnosti muzeí a galerií

                    pol. 5336 -

                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    400 tis. Kč

                    Celkem

                    850 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                     69/6316                         10. 9. 2019
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1-8 předloženého materiálu

                     69/6316                         10. 9. 2019
                     2. rozhodla

                     neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Events 4 you, z. s., IČO 03675131, na realizaci projektu „Urban Challenge 2019 – Ostrava“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                     69/6316                         10. 9. 2019
                     3. rozhodla

                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9-15 předloženého materiálu

                     69/6316                         10. 9. 2019
                     4. rozhodla

                     navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                     594,5 tis. Kč

                     69/6316                         10. 9. 2019
                     5. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol.  5901 -

                     Nespecifikované rezervy

                     o

                     194,5 tis. Kč

                     na § 3312 -

                     Hudební činnost

                     pol.  5212 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

                     o

                     358,0 tis. Kč

                     a

                     snižují

                     kapitálové výdaje            

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol.  6901 -

                     Rezervy kapitálových výdajů

                     o

                     400,0 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     952,5 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 3311 -

                     Divadelní činnost

                     pol.  5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     49,5 tis. Kč

                     na § 3312 -

                     Hudební činnost

                     pol.  5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     200,0 tis. Kč

                     na § 3316 -

                     Vydavatelská činnost

                     pol.  5212 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

                     o

                     40,0 tis. Kč

                     na § 3319 -

                     Ostatní záležitosti kultury

                     pol.  5212 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

                     o

                     200,0 tis. Kč

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                     o

                     358,0 tis. Kč

                     pol.  5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     105,0 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     952,5 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 66/5957 ze dne 16.7.2019

                     69/6317                         10. 9. 2019
                     1. odvolává

                     Mgr. Stanislava Kopeckého z funkce člena komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296

                     69/6317                         10. 9. 2019
                     2. jmenuje

                     JUDr. Václava Dobrozemského členem komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 12/1395 ze dne 13.6.2019

                      69/6318                         10. 9. 2019
                      1. bere na vědomí

                      informaci o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                      69/6318                         10. 9. 2019
                      2. ukládá

                      náměstkovi hejtmana kraje

                      předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                      Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                      Termín: 12. 9. 2019


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 67/6023 ze dne 30.7.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       69/6319                         10. 9. 2019
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 2292 -

                       Dopravní obslužnost

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       500 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2292 -

                       Dopravní obslužnost

                       pol.  5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       500 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        69/6320                         10. 9. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádost obce Petřvald o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806 v rámci projektu „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        69/6320                         10. 9. 2019
                        2. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Petřvald, IČO 00298263, v maximální výši 198.000 Kč, na projekt „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        69/6320                         10. 9. 2019
                        3. rozhodla

                        navýšit akci rozpočtu „Podpora aktivit obcí“ o 198.000 Kč

                        69/6320                         10. 9. 2019
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        198 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 2219 -

                        Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                        pol. 6341 -

                        Investiční transfery obcím

                        o

                        198 tis. Kč

                        69/6320                         10. 9. 2019
                        5. ukládá

                        náměstkovi hejtmana kraje

                        předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                        Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                        Termín: 12. 9. 2019


                         Rada kraje

                         69/6321                         10. 9. 2019
                         1. rozhodla

                         zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                         69/6321                         10. 9. 2019
                         2. rozhodla

                         a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                         b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                         69/6321                         10. 9. 2019
                         3. souhlasí

                         se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                         69/6321                         10. 9. 2019
                         4. souhlasí

                         s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                         Rada kraje

                         69/6322                         10. 9. 2019
                         1. bere na vědomí

                         petici obyvatel obce Ropice a města Třince, místní části Nebory, s názvem „Petice za stavbu chodníku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         69/6322                         10. 9. 2019
                         2. schvaluje

                         obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 57/5031 ze dne 26.2.2019

                          69/6323                         10. 9. 2019
                          1. rozhodla

                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01398/2019/IM ze dne 7. 5. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“, se zhotovitelem stavby – společností SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČO 25357352, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          69/6323                         10. 9. 2019
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3639 -

                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          2.600 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 2212 -

                          Silnice

                          pol.  6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          2.600 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                           69/6324                         10. 9. 2019
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           neinvestiční přijaté transfery

                           pol. 4116 -

                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                           o

                           42,66 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           investiční přijaté transfery

                           pol. 4216 -

                           Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                           o

                           31,9 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 - 

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol.  6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           74,56 tis. Kč

                           69/6324                         10. 9. 2019
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol. 5171 -

                           Opravy a udržování

                           o

                           200,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           200,00 tis. Kč


                            Rada kraje

                            69/6325                         10. 9. 2019
                            1. rozhodla

                            a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, Sýkorova 613/1, Havířov, IČO 13644289, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Havířov-Šumbark 7. část“ a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřizováním, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                            b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

                            69/6325                         10. 9. 2019
                            2. rozhodla

                            a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků:

                            parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, Sýkorova 613/1, Havířov, IČO 13644289,

                            parc. č. 387/1 ostatní plocha, parc. č. 390/1 ostatní plocha a parc. č. 1213/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov, IČO 13644297,

                            parc. č. 395/1 ostatní plocha, parc. č. 395/2 ostatní plocha, parc. č. 395/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, Lidická 600/1a, Havířov, IČO 68321261,

                            ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Havířov-Šumbark 8. část“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresech situace stavby, které budou po provedení této stavby nahrazeny geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                            b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

                            69/6325                         10. 9. 2019
                            3. rozhodla

                            uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „Integrované výjezdové centrum Český Těšín - Ovládání SSZ na křižovatce Frýdecká a Sokolská“   na pozemcích parc. č. 1777/2 ostatní plocha, parc. č. 1777/1 ostatní plocha, parc. č. 1776/3 ostatní plocha, parc. č. 1776/1 ostatní plocha, parc. č. 1776/69 ostatní plocha, vše k. ú. a obec Český Těšín ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3006/58 orná půda, k. ú. a obec Český Těšín, v současné době ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků vedení optických kabelů včetně příslušenství a dále v právu vstupovat v nutném rozsahu na služebné pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vedení optických kabelů včetně příslušenství, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                             69/6326                         10. 9. 2019
                             1. rozhodla

                             navýšit akci rozpočtu kraje „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“ o částku 57.500 Kč

                             69/6326                         10. 9. 2019
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             nedaňové příjmy

                             na § 6320 -

                             Pojištění funkčně nespecifikované

                             pol. 2322 -

                             Přijaté pojistné náhrady

                             o

                             38,90 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové příjmy

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 3113 -

                             Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

                             o

                             18,60 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             57,50 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 27/2464 ze dne 12. 12. 2017

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

                              69/6327                         10. 9. 2019
                              1. rozhodla

                              prominout smluvní pokutu v celkové výši 4.750,00 Kč vůči společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 5/438 ze dne 14.9.2017

                               69/6328                         10. 9. 2019
                               1. bere na vědomí

                               změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011092, ze dne 20. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006524 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011092, ze dne 15. 8. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                               69/6328                         10. 9. 2019
                               2. bere na vědomí

                               změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011112, ze dne 20. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006525 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011112, ze dne 9. 8. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                69/6329                         10. 9. 2019
                                1. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením na zpracování studie řešení vstupních prostor a nádvoří Žerotínského zámku v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, o částku 114.950 Kč s časovou použitelností od 10. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                69/6329                         10. 9. 2019
                                2. rozhodla

                                snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 114.950 Kč

                                69/6329                         10. 9. 2019
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol. 5166 -

                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                o

                                114,95 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3315 -

                                Činnosti muzeí a galerií

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                114,95 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 65/5892 ze dne 25. 6. 2019

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                 69/6330                         10. 9. 2019
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                 MORYS s.r.o.
                                 se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,
                                 IČO: 42864771,
                                 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                 69/6330                         10. 9. 2019
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3639 -

                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                 pol. 5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 2.300,00 tis. Kč

                                 a

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol. 5137 -

                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                 o

                                 1.000,00 tis. Kč

                                 a

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol. 6122 -

                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                 o

                                 1.000,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol. 6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 4.300,00 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 61/5447 ze dne 30. 4. 2019

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 7/710 ze dne 14. 3. 2018

                                  69/6331                         10. 9. 2019
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít smlouvu číslo Z_S14_12_8120070204 o smlouvě budoucí v rámci akce „Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek – Místek“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009454 s provozovatelem, kterým je společnost:

                                  ČEZ Distribuce, a.s.
                                  se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
                                  IČO 24729035
                                  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 59/5283 ze dne 26. 3. 2019

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                   69/6332                         10. 9. 2019
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                                   Beskydská stavební, a.s.
                                   se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
                                   IČO: 28618891

                                   dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                   69/6332                         10. 9. 2019
                                   2. rozhodla

                                   navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 1.250,33 tis. Kč

                                   69/6332                         10. 9. 2019
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol.  6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   1.250,33 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol.  5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   35,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol.  6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.135,33 tis. Kč

                                   pol.  6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   80,00 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.215,33 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 27/2464 ze dne 12. 12. 2017

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                    69/6333                         10. 9. 2019
                                    1. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky“ ve výši 7.716 tis. Kč

                                    69/6333                         10. 9. 2019
                                    2. rozhodla

                                    snížit výdaje na akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky“ o částku 7.716 tis. Kč

                                    69/6333                         10. 9. 2019
                                    3. rozhodla

                                    navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ o částku 7.716 tis. Kč

                                    69/6333                         10. 9. 2019
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 2251 -

                                    Letiště

                                    pol.  6121 -

                                    Budovy, haly a stavby

                                    o

                                    7 716 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 2212 -

                                    Silnice

                                    pol.  6121 -

                                    Budovy, haly a stavby

                                    o

                                    7 716 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     69/6334                         10. 9. 2019
                                     1. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, z vlastnictví města statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za kupní cenu ve výši 134.780 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                     69/6334                         10. 9. 2019
                                     2. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                     Termín: 12. 9. 2019


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 65/5888 ze dne 25.6.2019

                                      69/6335                         10. 9. 2019
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 02883/2017/IM ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                      STRABAG a.s.
                                      se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 150 00 Praha
                                      IČO: 60838744
                                      dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 68/6201 ze dne 27. 8. 2019

                                       69/6336                         10. 9. 2019
                                       1. stanoví

                                       plat Ing. Pavlu Rydrychovi, s účinností ode dne jeho jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 33/2993 ze dne 12.3.2018

                                        č. 46/4101 ze dne 11.9.2018

                                        69/6337                         10. 9. 2019
                                        1. bere na vědomí

                                        oznámení společnosti Aquaklim, s.r.o., se sídlem Gorkého 2, 702 00 Ostrava, IČO 27849562, o vrácení 4 ks elektrokol a 1 ks nabíjecího stojanu jako předmětu výpůjčky, poskytnutého této společnosti na základě smlouvy o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, ev. č. 07870/2018/RRC a s tímto vrácením souhlasí, dle předloženého materiálu

                                        69/6337                         10. 9. 2019
                                        2. rozhodla

                                        uzavřít se společností BESKYDY SPORT s.r.o., se sídlem kpt. Nálepky 13, 779 00 Olomouc, IČO 26864207, smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        69/6337                         10. 9. 2019
                                        3. rozhodla

                                        uzavřít se společností PUSTEVNY, s.r.o., se sídlem Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice, IČO 27775658, dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy ev. č. 03432/2018/RRC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         69/6338                         10. 9. 2019
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít podlicenční smlouvu se společností profiq s.r.o., IČ 24660761, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, k převzetí výstupů projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ Moravskoslezským krajem


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                          č. 12/1454 ze dne 13. 6. 2019

                                          69/6339                         10. 9. 2019
                                          1. rozhodla

                                          snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o finanční prostředky ve výši 1.228.000 Kč a navýšit o tyto finanční prostředky akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy“

                                          69/6339                         10. 9. 2019
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 6341 -

                                          Investiční transfery obcím

                                          o

                                          1.228 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5166 -

                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                          o

                                          1.228 tis. Kč

                                          69/6339                         10. 9. 2019
                                          3. rozhodla

                                          vyčlenit investiční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2019 na akci „Finanční nástroj Jessica“ ve výši 8.000.000 Kč

                                          69/6339                         10. 9. 2019
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšuje

                                          financování

                                          pol. 8115 -

                                           Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                          o

                                          8.000,0 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 6441 -

                                          Investiční půjčené prostředky obcím

                                          o

                                          8.000,0 tis. Kč

                                          69/6339                         10. 9. 2019
                                          5. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol. 5168 -

                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                          o

                                          40 tis. Kč

                                          pol. 5172 -

                                          Programové vybavení

                                          o

                                          150 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          190 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol. 5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          190 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 9/989 ze dne 13.9.2018

                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                           69/6340                         10. 9. 2019
                                           1. rozhodla

                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 473.789.836,80 Kč na financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-33/2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                           69/6340                         10. 9. 2019
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol.  4116 -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           236.894,91 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4399 -

                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           236.894,91 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                            69/6341                         10. 9. 2019
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  5137 -

                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                            o

                                            250,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  6122 -

                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                            o

                                            250,00 tis. Kč

                                            69/6341                         10. 9. 2019
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            5,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3799 -

                                            Ostatní ekologické záležitosti

                                            pol.  5161 -

                                            Poštovní služby

                                            o

                                            5,00 tis. Kč

                                            69/6341                         10. 9. 2019
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 2212 -

                                            Silnice

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            305,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 2212 -

                                            Silnice

                                            pol.  6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            305,00 tis. Kč

                                            69/6341                         10. 9. 2019
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se:

                                            snižují

                                            běžné výdaje                                                             

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            10,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují 

                                            běžné výdaje

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5194 - 

                                            Věcné dary

                                            o

                                            10,00 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 3/132 ze dne 6.12.2016

                                             č. 56/4974 ze dne 12.2.2019

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                             69/6342                         10. 9. 2019
                                             1. rozhodla

                                             prominout podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu obchodní společnosti Fleming Trainings s.r.o., IČO 51773228, ve výši 1.200,00 EUR, uloženou v rámci realizace projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 68/6202 ze dne 27. 8. 2019

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 11/1325 ze dne 13. 3. 2019

                                              č. 12/1449 ze dne 13. 6. 2019

                                              69/6343                         10. 9. 2019
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009, ev. č. 02340/2019/EP ze dne 8. 7. 2019, s partnerem projektu Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, IČ 70995427, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              69/6343                         10. 9. 2019
                                              2. rozhodla

                                              uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 se subjektem Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, IČ 08146497, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                               69/6344                         10. 9. 2019
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost spolku SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČO 70632219, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Pohár Beskydské magistrály Bílá 2019“

                                               69/6344                         10. 9. 2019
                                               2. rozhodla

                                               poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč spolku SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČO 70632219, na projekt „Pohár Beskydské magistrály Bílá 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               69/6344                         10. 9. 2019
                                               3. rozhodla

                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 50.000 Kč

                                               69/6344                         10. 9. 2019
                                               4. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 6409 -

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                               pol. 5901 -

                                               Nespecifikované rezervy

                                               o

                                               50 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje            

                                               na § 3419 -

                                               Ostatní sportovní činnost

                                               pol. 5222 -

                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                               o

                                               50 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 12/1434 ze dne 13. 6. 2019

                                                69/6345                         10. 9. 2019
                                                1. rozhodla

                                                nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 28.202.793,60 Kč na financování projektu „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/00014639  za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-41/2019, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                69/6345                         10. 9. 2019
                                                2. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol. 4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                10.717,11 tis. Kč

                                                a

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4329 -

                                                Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                564,20 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4329 -

                                                Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                pol.  5021 -

                                                Ostatní osobní výdaje

                                                o

                                                8.220,00 tis. Kč

                                                pol.  5031 -

                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                o

                                                2.038,60 tis. Kč

                                                pol.  5032 -

                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                o

                                                739,80 tis. Kč

                                                pol.  5038 -

                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                o

                                                32,91 tis. Kč

                                                pol.  5137 -

                                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                o

                                                165,00 tis. Kč

                                                pol.  5139 -

                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                o

                                                10,00 tis. Kč

                                                pol.  5162 -

                                                Služby elektronických komunikací a 

                                                o

                                                10,00 tis. Kč

                                                pol.  5164 -

                                                Nájemné

                                                o

                                                45,00 tis. Kč

                                                pol.  5167 -

                                                Služby školení a vzdělávání

                                                o

                                                5,00 tis. Kč

                                                pol.  5173 -

                                                Cestovné

                                                o

                                                10,00 tis. Kč

                                                pol.  5175 -

                                                Pohoštění

                                                o

                                                5,00 tis. Kč

                                                Celkem

                                                11.281,31 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                 č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                 č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                 č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                                 č. 3 předloženého materiálu

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 3. rozhodla

                                                 neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 4. bere na vědomí

                                                 návrh žadatele na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uvedený v příloze
                                                 č. 6 předloženého materiálu

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 5. souhlasí

                                                 se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uzavřené s žadatelem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 6. bere na vědomí

                                                 žádost o individuální dotaci žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 7. rozhodla

                                                 poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotaci na výměnu zdroje vytápění žadateli **********, nar. **********, bytem ********** a uzavřít
                                                 s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 8. bere na vědomí

                                                 žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                                 a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                 69/6346                         10. 9. 2019
                                                 9. rozhodla

                                                 schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 9 předloženého materiálu dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 10 až 12 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 66/5985 ze dne 16.7.2019

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                 69/6347                         10. 9. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 zrušit bod 6. usnesení rady kraje č. 66/5985 ze dne 16. 7. 2019 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                 69/6347                         10. 9. 2019
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč společnosti promalluo.cz, s.r.o., IČO 07481381, na projekt „YOUMATCH.CZ & nejsme jen generace za počítačem“, na úhradu nákladů souvisejících s projektem vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2019 do 30. 8. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  69/6348                         10. 9. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  otevřený dopis neformálního kolektivu Rodiče za klima Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  69/6348                         10. 9. 2019
                                                  2. bere na vědomí

                                                  odpověď na otevřený dopis neformálního kolektivu Rodiče za klima Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   69/6349                         10. 9. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3792 -

                                                   Ekologická výchova a osvěta

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   235,95 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3792 -

                                                   Ekologická výchova a osvěta

                                                   pol.  5041 -

                                                   Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                   o

                                                   235,95 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                    69/6350                         10. 9. 2019
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost spolku Myslivecký spolek Komorní Lhotka - Hnojník ze dne 23. 8. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Rozvoj činnosti spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    69/6350                         10. 9. 2019
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje spolku Myslivecký spolek Komorní Lhotka - Hnojník, IČO 48772615, na projekt Rozvoj činnosti spolku ve výši maximálně 200.000 Kč, z toho investiční dotaci maximálně ve výši 170.000 Kč a neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 29. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    69/6350                         10. 9. 2019
                                                    3. rozhodla

                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 200.000 Kč

                                                    69/6350                         10. 9. 2019
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol.  5901 -

                                                    Nespecifikované rezervy

                                                    o

                                                    200 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 1070 -

                                                    Rybářství

                                                    pol.  5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    30 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 1070 -

                                                    Rybářství

                                                    pol.  6322 -

                                                    Investiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    170 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2019

                                                     69/6351                         10. 9. 2019
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci, že Moravskoslezský kraj je ve dnech 7. – 8. 10. 2019 pořadatelem 12. krajské konference prevence rizikového chování v Malenovicích

                                                     69/6351                         10. 9. 2019
                                                     2. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3541 -

                                                     Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                     pol. 5173 -

                                                     Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                     o

                                                     6,0 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3541 -

                                                     Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                     pol. 5021 -

                                                     Ostatní osobní výdaje

                                                     o

                                                     6,0 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 30/2635 ze dne 23.1.2018

                                                      69/6352                         10. 9. 2019
                                                      1. rozhodla

                                                      vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 106/8165 ze dne 9.8.2016

                                                       69/6353                         10. 9. 2019
                                                       1. souhlasí

                                                       s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14. 9. 2016 uzavřené mezi organizací Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČO 00601357, a městem Bruntál, Nádražní 994/20, IČO 00295892, kterým bude rozšířen předmět nájmu o další místo k umístění kamerového zařízení, a to na fasádě budovy č. p. 1423, část obce Bruntál, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 2296 a stojí na pozemku parc. č. 1691/2 v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČO 00601357, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       69/6353                         10. 9. 2019
                                                       2. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor v části 1. nadzemního podlaží, budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 457/3, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín, IČO 00845027, mezi touto organizací a podnikající fyzickou osobou Marta Štěpánková, se sídlem Kojetín 13, 741 01 Nový Jičín, IČO  62367625, na dobu určitou (5 let), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       69/6353                         10. 9. 2019
                                                       3. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o pachtu nemovité věci, a to části dílny v budově čp. 823, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 348/10 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 00602141, jako propachtovatelem, a firmou ODIZEN TECHNIC s.r.o., se sídlem Viléma Balarina 1958/4, 748 01 Hlučín, IČO 07759525, jako pachtýřem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        69/6354                         10. 9. 2019
                                                        1. souhlasí

                                                        se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                         69/6355                         10. 9. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         informaci o počtu žáků ve třetím ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020 ve třídě označené jako tercie

                                                         69/6355                         10. 9. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         s účinností od 16. 9. 2019

                                                         povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako tercie ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 60/5403 ze dne 9. 4. 2019

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                          69/6356                         10. 9. 2019
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu

                                                          69/6356                         10. 9. 2019
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Kraj Vysočina, IČO 70890749, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kraje pro bezpečný internet 2019; s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020

                                                          69/6356                         10. 9. 2019
                                                          3. rozhodla

                                                          uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem Kraj Vysočina, IČO 70890749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          69/6356                         10. 9. 2019
                                                          4. rozhodla

                                                          neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú., IČO 04402103, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 "Hillcross challenge 2019"“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           69/6357                         10. 9. 2019
                                                           1. schvaluje

                                                           Statut ankety Sportovec roku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           69/6357                         10. 9. 2019
                                                           2. rozhodla

                                                           vyhodnotit nejúspěšnější sportovce a sportovní aktivity za rok 2019 dle předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 65/5922 ze dne 25.6.2019

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            1. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                            a)   rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ ve výši 73.297.001 Kč,

                                                            b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 11.214.529 Kč,

                                                            dle předloženého materiálu

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            3. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            4. rozhodla

                                                            poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol. 4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            73.297.001 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3113 -

                                                            Základní školy

                                                            pol. 5339 -

                                                            Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            40.382.516 Kč

                                                            na § 3114 -

                                                            Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            1.314.924 Kč

                                                            na § 3117 -

                                                            První stupeň základních škol

                                                            pol. 5339 -

                                                            Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            2.420.659 Kč

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            3.775.559 Kč

                                                            pol. 5339 -

                                                            Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            577.547 Kč

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            14.754.179 Kč

                                                            na § 3123 -

                                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            7.501.935 Kč

                                                            na § 3124 -

                                                            Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            2.569.682 Kč

                                                            Celkem

                                                            73.297.001 Kč

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            6. schvaluje


                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            7. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol. 4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            11.214.535 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            1.441.685 Kč

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            6.373.653 Kč

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            3.399.197 Kč

                                                            Celkem

                                                            11.214.535 Kč

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            8. rozhodla

                                                            přijmout od subjektů uvedených v příloze č. 4 tohoto materiálu účastnické poplatky v celkové výši 234 tis. Kč na spolufinancování Mezikrajských sportovních her konaných ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2019 v Moravskoslezském kraji

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            9. rozhodla

                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 234 tis. Kč

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            10. schvaluje

                                                            změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

                                                            a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, zvýšení o částku 46.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            b)   Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, snížení o částku 79.153 Kč s účelovým určením na pořízení kamerového systému

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            11. schvaluje

                                                            závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, s účelovým určením na pořízení kamerového systému ve výši 79.153 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            12. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            nedaňové příjmy

                                                            na § 3419 -

                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                            pol. 2119 -

                                                            Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                                                            o

                                                            234.000 Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3124 -

                                                            Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            33.153 Kč

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            46.000 Kč

                                                            Celkem

                                                            79.153 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3419 -

                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                            pol. 5021 -

                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                            o

                                                            25.000 Kč

                                                            pol. 5164 -

                                                            Nájemné

                                                            o

                                                            50.000 Kč

                                                            pol. 5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            30.000 Kč

                                                            pol. 5173 -

                                                            Cestovné

                                                            o

                                                            106.320 Kč

                                                            pol. 5494 -

                                                            Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                            o

                                                            22.680 Kč

                                                            Celkem

                                                            234.000 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3124 -

                                                            Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                            pol. 6351 -

                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            79.153 Kč

                                                            69/6358                         10. 9. 2019
                                                            13. schvaluje

                                                            změnu časové použitelnosti závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci jazykových pobytů žáků středních škol ve školním roce 2019/2020 organizacím:

                                                            a)    Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540

                                                            b)   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124

                                                            c)    Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 60337320

                                                            z „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019“


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

                                                            č. 4/372 ze dne 15.6.2017

                                                            č. 8/930 ze dne 14.6.2018

                                                            č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

                                                            č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

                                                            69/6359                         10. 9. 2019
                                                            1. rozhodla

                                                            vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                             69/6360                         10. 9. 2019
                                                             1. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu Rozvojové projekty zdravotní péče ve výši 465.070 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Rozvoj paliativní péče v Dětském centru Čtyřlístek“, realizovaného organizací Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, dle předloženého materiálu

                                                             69/6360                         10. 9. 2019
                                                             2. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 465.070 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Rozvoj paliativní péče v Dětském centru Čtyřlístek“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OKR/19/4142/2019

                                                             69/6360                         10. 9. 2019
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             465.070 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3529 -

                                                             Ostatní ústavní péče

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             465.070 Kč


                                                              Rada kraje

                                                              69/6361                         10. 9. 2019
                                                              1. doplňuje

                                                              návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 9. 2019, o body s názvem

                                                              a.      Informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě

                                                              b.      Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Petřvald na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806

                                                              c.      Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh koupě pozemku v k. ú. Místek


                                                               frame-scrollup