Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 29. 1. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  7/366     29. 1. 2013
1. schvaluje

program 7. schůze rady kraje, konané dne 29. 1. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  7/367     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Martina Sikory a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu ze 6. schůze rady kraje, konané dne 15. 1. 2013
  7/367     29. 1. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu ze 7. schůze rady kraje, konané dne 29. 1. 2013: Ing. Ivana Strachoně PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje (č. usnesení)
  7/368     29. 1. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, k financování projektu obnovy zdravotnické přístrojové techniky z finančního nástroje Jessica

Rada kraje (č. usnesení)
  7/369     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o návrhu na uzavření dohody ve věci nemajetkové újmy, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/370     29. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  7/370     29. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  7/370     29. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor evropských projektů 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/6621 ze dne 14. 2. 2012 č. 116/7539 ze dne 24. 7. 2012 č. 120/7917 ze dne 18. 9. 2012 č. 3/50 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  7/371     29. 1. 2013
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, původní rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 11. 2012, a to ve vztahu k části 8 veřejné zakázky
  7/371     29. 1. 2013
2. schvaluje

výzvu podle ust. § 58 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazeči 14. PROSTAVBY a.s.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8080 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/372     29. 1. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Domy na půl cesty v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 2. Potravinová banka v Ostravě, o. s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951
  7/372     29. 1. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Domy na půl cesty v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/372     29. 1. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  7/372     29. 1. 2013
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Domy na půl cesty v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8079 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/373     29. 1. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Azylové domy pro jednotlivce v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 2. Potravinová banka v Ostravě, o. s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951
  7/373     29. 1. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Azylové domy pro jednotlivce v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/373     29. 1. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  7/373     29. 1. 2013
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Azylové domy pro jednotlivce v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8078 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/374     29. 1. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 2. Potravinová banka v Ostravě, o. s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951
  7/374     29. 1. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/374     29. 1. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  7/374     29. 1. 2013
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji", a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7999 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/375     29. 1. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ: 1. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 798.600,- Kč bez DPH 2. Diecézní charita ostravsko-opavská Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 66181127 za cenu nejvýše přípustnou 799.260,- Kč bez DPH pro část 2 VZ: 1. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 4.125.000,- Kč bez DPH 2. Diecézní charita ostravsko-opavská Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 66181127 za cenu nejvýše přípustnou 4.125.704,- Kč bez DPH pro část 3 VZ: 1. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 730.400,- Kč bez DPH 2. Diecézní charita ostravsko-opavská Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 66181127 za cenu nejvýše přípustnou 730.752,- Kč bez DPH pro část 4 VZ: 1. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 3.234.000,- Kč bez DPH 2. Diecézní charita ostravsko-opavská Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 66181127 za cenu nejvýše přípustnou 3.235.100,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7996 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/376     29. 1. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Terénní programy v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 4 VZ: 3. Bunkr, o. s. Lidická 541, 739 61 Třinec IČ: 26617013 za cenu nejvýše přípustnou 980.870,- Kč bez DPH 4. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 980.914,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7997 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/377     29. 1. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 5 VZ: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.369.400,- Kč bez DPH 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 2.370.324,- Kč bez DPH pro část 6 VZ: 5. Bunkr, o. s. Lidická 541, 739 61 Třinec IČ: 26617013 za cenu nejvýše přípustnou 2.500.300,- Kč bez DPH 4. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 2.500.564,- Kč bez DPH pro část 7 VZ: 6. Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585, 749 01 Vítkov IČ: 73214892 za cenu nejvýše přípustnou 1.474.000,- Kč bez DPH 8. OPEN HOUSE Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál IČ: 70645671 za cenu nejvýše přípustnou 1.497.760,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7998 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/378     29. 1. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Sociální rehabilitace v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: 1. Tyfloservis, o.p.s. Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 IČ: 49276077 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 3. Potravinová banka v Ostravě, o. s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 4. Asociace TRIGON Skautská 1045, 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 27027686
  7/378     29. 1. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Sociální rehabilitace v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji", z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/378     29. 1. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  7/378     29. 1. 2013
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Sociální rehabilitace v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji", a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8145 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/379     29. 1. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Domov Bílá Opava, 2. etapa humanizace domova pro seniory“ níže uvedeného uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 5. RENESA – stavební firma s.r.o. Komárovská 2869/27, 746 01 Opava IČ: 62305620 7. BYSTROŇ – zateplení a.s. Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 27800466 9. FICHNA – HUDECZEK a.s. Píšť 535, 747 18, Píšť IČ: 27765857 10. B&P INTERIÉRY s.r.o. Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 25392077
  7/379     29. 1. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Domov Bílá Opava, 2. etapa humanizace domova pro seniory“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o. Gudrichova 31, 746 01 Opava IČ: 63323524 za cenu nejvýše přípustnou 9.683.769,86 Kč bez DPH. 1. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 101/543, 716 12 Slezská Ostrava IČ: 45193771 za cenu nejvýše přípustnou 9.860.388,20 Kč bez DPH 8. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 9.895.207,90 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  7/380     29. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka a instalace didaktických pomůcek v rámci projektu »Podpora přírodovědných předmětů«“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/380     29. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace didaktických pomůcek v rámci projektu »Podpora přírodovědných předmětů«“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  7/380     29. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace didaktických pomůcek v rámci projektu »Podpora přírodovědných předmětů«“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/102 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/381     29. 1. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« a »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra«“, ve vztahu k části 1 veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/381     29. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« II, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  7/381     29. 1. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« II, ve složení členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky
  7/381     29. 1. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« II, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 101/6501 ze dne 10. 1. 2012 č. 118/7733 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  7/382     29. 1. 2013
1. rozhodla

o zrušení zadávacího řízení pod označením „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/382     29. 1. 2013
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“ včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/240 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/383     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče Office Assistance s.r.o. ze dne 15. 1. 2013, jehož nabídka byla v rámci veřejné zakázky pod č. 285/2012 "Nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru pro rok 2013" vybrána jako nejvhodnější, o odmítnutí uzavřít smlouvu dle předloženého materiálu
  7/383     29. 1. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyzvat k uzavření smlouvy v souladu s § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru pro rok 2013 uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí a který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. se sídlem: Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, PSČ 738 01 IČ: 25910027 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče, maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 2.200.000 Kč včetně DPH a uzavřít s ním smlouvu za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  7/384     29. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Hlasovací a komunikační zařízení“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  7/384     29. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jan Martínek - odbor informatiky 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  7/384     29. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Jan Martínek - odbor informatiky 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 5. Mgr. Aleš Pokluda - odbor informatiky 6. Bc. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/311 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  7/385     29. 1. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2012, ev. č. 01036/2012/IM, na zabezpečení dodatečných stavebních prací pro realizaci stavby “Těšínské divadlo – Malá scéna“, se společností: VOKD, a.s. se sídlem: Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47675853 za cenu nejvýše přípustnou 5.225.965,53 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/386     29. 1. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění jazykových kurzů anglického jazyka pro zaměstnance Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje, se společností: Fishnet, s.r.o. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Chelčického 691/8, PSČ 702 00 IČ: 26837871 za nejvýše přípustné položkové ceny bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu; maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 390.000 Kč včetně DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7700 ze dne 7. 8. 2012 (č. usnesení)
  7/387     29. 1. 2013
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, Tomáše Hanzla, člena rady kraje na zahraniční pracovní cestu do Francie (Cannes) ve dnech 11. – 14. 3. 2013; Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje a Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje na zahraniční pracovní cestu do Francie (Cannes) ve dnech 12. – 15. 3. 2013 za účelem účasti na investičním veletrhu MIPIM 2013 a za podmínek uvedených v předloženém materiále

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/388     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“
  7/388     29. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.797,39 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.797,39 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, ve výši 9.797.390,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka Třanovice“
  7/388     29. 1. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.423 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.423 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 2.423.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 vč. ramp, Kopřivnice“
  7/388     29. 1. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 720,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 293,27 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,73 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 21,32 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 404,78 tis. Kč Celkem o 720,10 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 538,4 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 538,4 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.802 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnost muzeí a galerií pol. 5171 - Opravy a udržování o 2.802 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnost muzeí a galerií pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 87,96 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 87,96 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 12 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.700 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.700 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.900 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.900 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.900 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.900 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 14 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 48 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 17 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11 tis. Kč Celkem o 90 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 60 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.500 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
20. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 4.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybavení Iktového centra (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)“
  7/388     29. 1. 2013
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.500 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
22. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 4.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybavení Iktového centra (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)“
  7/388     29. 1. 2013
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.967,5 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.967,5 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
24. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 5.967.500,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Pojízdný skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)“
  7/388     29. 1. 2013
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.800 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.800 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
26. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 1.800.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“
  7/388     29. 1. 2013
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.800 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.800 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
28. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641 o částku 1.800.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“
  7/388     29. 1. 2013
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
30. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“
  7/388     29. 1. 2013
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.540,9 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.540,9 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
32. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, IČ 48804525, ve výši 3.540.900,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zřízení nového výjezdového stanoviště – Vrbno pod Pradědem“
  7/388     29. 1. 2013
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.688,1 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.688,1 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
34. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, IČ 48804525, ve výši 3.688.100,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce objektu pro výjezdovou skupinu“
  7/388     29. 1. 2013
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.762,4 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.762,4 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
36. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvkové organizaci, IČ 00534242, o částku 1.762.400,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce ARO“
  7/388     29. 1. 2013
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 11.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
38. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, IČ 00844853, ve výši 11.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová“
  7/388     29. 1. 2013
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 108 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 108 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
40. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, IČ 00844853, ve výši 108.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace pracoviště interního oddělení - HDS“
  7/388     29. 1. 2013
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.744 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.744 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
42. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, IČ 00844853, o částku 3.744.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava kabelových rozvodů – výměna roštů“
  7/388     29. 1. 2013
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 600 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
44. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, IČ 00844853, ve výši 600.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Přesun LDN do monobloku nemocnice v Orlové“
  7/388     29. 1. 2013
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 16.107 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15.107 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.000 tis. Kč Celkem o 16.107 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 60,93 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60,93 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
47. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČ 00844896, ve výši 60.930,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Žaluzie“
  7/388     29. 1. 2013
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 700 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 700 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 16.211 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 16.211 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 294,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 294,10 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6130 - Pozemky o 193,13 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 906,87 tis. Kč Celkem o 1.100,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2,64 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 2,64 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.667,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 6.667,40 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.886 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 6.886 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 5.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.060 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.060 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 400 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 400 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.900 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6123 - Dopravní prostředky o 3.900 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 478,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 478,24 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 531,57 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 145,92 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 385,65 tis. Kč Celkem o 531,57 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 997,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 239,8 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 523,0 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 234,3 tis. Kč Celkem o 997,1 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.762,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 2.779,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 5.733,07 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 250,00 tis. Kč Celkem o 8.762,47 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 862,85 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 862,85 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.169 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 77 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 200 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.842 tis. Kč Celkem o 2.169 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 61.991,9 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 54.991,9 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 7.000,0 tis. Kč Celkem o 61.991,9 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 990,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 698,4 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 291,6 tis. Kč Celkem o 990,0 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 928,51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 512,51 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 236,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 180,00 tis. Kč Celkem o 928,51 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.335,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 80,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 5.235,47 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.297,50 tis. Kč pol. 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím o 157,75 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 666,25 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 70,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 567,00 tis. Kč pol. 6354 - Investiční transfery veřejným výzkumným institucím o 150,00 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím o 111,50 tis. Kč Celkem o 9.335,47 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 650 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 650 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.521,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100,0 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 260,5 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 990,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 171,0 tis. Kč Celkem o 1.521,5 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 639,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 639,87 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.450 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 450 tis. Kč Celkem o 5.450 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 3.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.600 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.050 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 290 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.260 tis. Kč Celkem o 4.600 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 312,09 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 16,89 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 12,24 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 269,28 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 13,68 tis. Kč Celkem o 312,09 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.806,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 200,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 162,3 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 214,2 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.230,4 tis. Kč Celkem o 1.806,9 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.534,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.270,2 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 86,8 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.157,7 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 566,7 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 200,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 210,0 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 175,0 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.605,7 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 262,5 tis. Kč Celkem o 7.534,6 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
79. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 557,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 319,30 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 38,62 tis. Kč Celkem o 557,92 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 145,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 145,2 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.250,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 548,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.602,33 tis. Kč Celkem o 3.250,43 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 448,39 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 448,39 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.750 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.750 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 32 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 245 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 245 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
87. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.168,9 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.168,9 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 45 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
89. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 65,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 65,1 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 329 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 329 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.491,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 98,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,55 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,84 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,41 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.359,00 tis. Kč Celkem o 1.491,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
92. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.166,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 8.166,20 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 205,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 59,25 tis. Kč na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 146,70 tis. Kč Celkem o 205,95 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
94. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 10.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.317,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 9.317,60 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
96. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 450 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 450 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 5.000 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
98. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.819 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 10.819 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 144,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 144,72 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
100. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 406,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 211,4 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 20,8 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 105,6 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2,9 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 65,9 tis. Kč Celkem o 406,6 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.300 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady pol. 6201 - Nákup akcií o 3.300 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
102. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 106,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 106,1 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.000,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 6.488,1 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 3.512,0 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
104. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 984 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 984 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
105. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.213,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 186,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,78 tis. Kč Celkem o 250,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.963,28 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
106. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 26,7 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6130 - Pozemky o 26,7 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.318,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč Celkem o 150,55 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.167,76 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
108. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.874,61 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 7.229,68 tis. Kč Celkem o 11.104,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 164,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 41,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 14,76 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,69 tis. Kč Celkem o 220,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.883,84 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 380,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 150,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 301,63 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 78,67 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 376,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 134,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,55 tis. Kč Celkem o 180,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 196,70 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 858,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč Celkem o 200,55 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 658,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.045,99 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.671,27 tis. Kč Celkem o 3.717,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 163,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 40,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 14,67 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,68 tis. Kč Celkem o 219,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.498,16 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 423,89 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem o 99,47 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 324,42 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 74,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 55,72 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,93 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,01 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,24 tis. Kč Celkem o 74,90 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 463,54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 413,34 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,20 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 50,00 tis. Kč Celkem o 463,54 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.307,28 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.666,97 tis. Kč Celkem o 5.974,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 358,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 89,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 32,22 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,50 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč Celkem 781,22 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 3.000,00 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 500,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.693,03 tis. Kč Celkem 5.193,03 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
117. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 34,81 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 58,45 tis. Kč Celkem o 93,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 18,23 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 4,56 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,64 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,08 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 68,75 tis. Kč Celkem o 93,26 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.020,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.020,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem o 100,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
120. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 478,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 378,40 tis. Kč Celkem o 478,40 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
121. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 40,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 26,28 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,57 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,37 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,11 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 5,19 tis. Kč Celkem o 40,52 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.993,15 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.605,20 tis. Kč Celkem o 7.598,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.417,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 340,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 660,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 5.017,35 tis. Kč Celkem o 7.434,35 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 164,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
123. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.111 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6130 - Pozemky o 2.111 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
124. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,15 tis. Kč Celkem o 50,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 950,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
125. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 929,22 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.946,61 tis. Kč Celkem 2.875,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 52,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,22 tis. Kč Celkem o 69,90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.705,93 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 2.805,93 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
126. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.033,84 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 6.869,00 tis. Kč Celkem 9.902,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč Celkem o 150,55 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 9.752,29 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
127. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.005,96 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1.252,17 tis. Kč Celkem 2.258,13 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.000,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 1.150,01 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.008,12 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 1.108,12 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
128. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.342,32 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.653,93 tis. Kč Celkem 3.996,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč Celkem o 50,01 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.846,24 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 3.946,24 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
129. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 447,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 134,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,06 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,56 tis. Kč Celkem o 180,12 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 267,26 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
130. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 463,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 186,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,78 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč Celkem o 350,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 113,71 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
131. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 846,14 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 149,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,41 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 240,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 605,85 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
132. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 596,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 186,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,78 tis. Kč Celkem o 250,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 346,30 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
133. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 318,68 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 186,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,78 tis. Kč Celkem o 250,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 68,66 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
134. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 130,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 97,24 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,31 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,41 tis. Kč Celkem o 130,71 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
135. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.369,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 164,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 41,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 14,76 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,69 tis. Kč Celkem o 220,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.148,61 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
136. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 178,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 100,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 77,99 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
137. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 52,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,22 tis. Kč Celkem o 69,90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.430,10 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
138. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 458,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 258,40 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 358,40 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
139. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 600,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
140. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 55.757,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 19.361,22 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 881,47 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 5.956,49 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 380,77 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 12.132,07 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 3.964,05 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.482,40 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 77,75 tis. Kč Celkem o 52.236,22 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 1.947,07 tis. Kč pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 69,03 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 3,89 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 544,79 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 50,37 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 906,45 tis. Kč Celkem o 3.521,60 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
141. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 84.633,27 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 11.806,72 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.247,44 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 516,30 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.071,95 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 22.140,45 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 10.318,56 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 23.826,06 tis. Kč Celkem o 75.927,48 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 634,66 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 332,11 tis. Kč pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 98,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.298,32 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 632,05 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.710,65 tis. Kč Celkem o 8.705,79 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
142. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 32.910,02 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 4.000,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 4.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 4.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.858,21 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1,77 tis. Kč pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 4,50 tis. Kč Celkem o 28.864,48 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 200,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 1.245,54 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 200,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.000,00 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 400,00 tis. Kč Celkem o 4.045,54 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
143. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 29.627,05 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 3.000,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 3.500,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 6.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 3.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.607,00 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.000,00 tis. Kč Celkem o 29.107,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 80,00 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 177,51 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 145,25 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2,00 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím o 115,29 tis. Kč Celkem o 520,05 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
144. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 46.297,89 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 7.900,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.800,00 tis. Kč pol. 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením o 5.600,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.100,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 4.400,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 9.200,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.425,70 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 38,65 tis. Kč Celkem o 39.464,35 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 109,27 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 282,04 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 142,13 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 3.122,10 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.178,00 tis. Kč Celkem o 6.833,54 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
145. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 43.462,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.600,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.400,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 3.900,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.600,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 17.300,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.511,56 tis. Kč Celkem o 43.311,56 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 90,00 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 61,31 tis. Kč Celkem o 151,31 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
146. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 47.600,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 21.872,71 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.500,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 4.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 4.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 6.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.000,00 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 3,58 tis. Kč Celkem o 44.376,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 1.924,00 tis. Kč pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 200,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 700,00 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 400,00 tis. Kč Celkem o 3.224,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
147. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 423,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 59,37 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,85 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,25 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 276,00 tis. Kč Celkem o 355,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 67,48 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
148. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.471,52 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 15.211,11 tis. Kč Celkem o 19.682,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 197,26 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 49,33 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 17,77 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,85 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5.558,35 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,00 tis. Kč Celkem o 6.125,56 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.600,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 10.957,07 tis. Kč Celkem o 13.557,07 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
149. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 340,19 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 69,75 tis. Kč Celkem o 409,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 154,65 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,74 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,44 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,66 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 55,40 tis. Kč Celkem o 300,89 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 109,05 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
150. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 489,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 96,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,13 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,41 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 169,73 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 320,17 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
151. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 445,76 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 152,10 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 38,03 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 90,00 tis. Kč Celkem o 334,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 111,30 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
152. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 475,02 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 85,46 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 21,37 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,37 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 154,90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 320,12 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
153. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 173,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 14,78 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,70 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,08 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 45,48 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 30,40 tis. Kč Celkem o 98,49 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 74,72 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
154. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.200,61 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.000,00 tis. Kč Celkem o 3.200,61 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 58,83 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,72 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,30 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,25 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 319,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.881,51 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
155. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.107,46 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.700,00 tis. Kč Celkem o 3.807,46 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 65,33 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 16,34 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,89 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,28 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 280,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 407,84 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.399,62 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
156. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 213,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 10,62 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,66 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,97 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,07 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 33,48 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 165,83 tis. Kč Celkem o 213,63 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
157. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 343,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 16,47 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 4,12 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,49 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,08 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 33,48 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 140,57 tis. Kč Celkem o 196,21 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 147,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
158. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 775,13 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 6,19 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,55 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,57 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 111,60 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 140,58 tis. Kč Celkem o 260,53 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 514,60 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
159. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 466,37 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 4,28 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,08 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 37,07 tis. Kč Celkem o 42,87 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 423,50 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
160. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 293,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 67,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 16,85 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,07 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,29 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 57,65 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 24,00 tis. Kč Celkem o 173,25 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 120,23 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
161. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 505,23 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,98 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 19,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,84 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 276,00 tis. Kč Celkem o 378,14 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 127,09 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
162. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 360,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,29 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,08 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,99 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 33,48 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 120,41 tis. Kč Celkem o 213,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 147,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
163. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
164. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 35.695,52 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 19.334,06 tis. Kč Celkem o 55.029,58 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.124,63 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16.681,25 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.596,87 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 626,83 tis. Kč Celkem o 55.029,58 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
165. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624 s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“ ve výši 175.793,07 Kč
  7/388     29. 1. 2013
166. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizacím: a) Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“ ve výši 6.547.911,00 Kč b) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve výši 694.814,45 Kč c) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední zdravotnické školy v Karviné“ ve výši 1.948.820,27 Kč d) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299 s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“ ve výši 2.361.412,87 Kč e) Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy technických oborů v Havířově“ ve výši 5.640.127,53 Kč f) Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Základní školy na ulici Na Vizině ve Slezské Ostravě“ ve výši 626.828,37 Kč
  7/388     29. 1. 2013
167. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 801,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 788,51 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
168. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 89,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 89,00 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
169. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2 052,41 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2 052,41 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
170. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 2.052.403,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. - Nemocniční park“
  7/388     29. 1. 2013
171. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.633,37 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.633,37 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
172. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.333,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 150,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč Celkem o 201,63 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.831,95 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 300,00 tis. Kč Celkem o 2.131,95 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
173. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 108 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 108 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
174. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 149,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,41 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,00 tis. Kč Celkem o 240,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.759,71 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
175. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.264,75 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.264,75 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
176. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.687,30 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 6.000,00 tis. Kč Celkem o 7.687,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 150,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč Celkem o 251,63 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 7.435,67 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
177. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 14.382,41 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 14.382,41 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
178. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.636,15 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.636,15 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
179. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.400,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 56,49 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,12 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,23 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 89,65 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,28 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 191,43 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.455,62 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.585,30 tis. Kč Celkem o 4.400,20 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
180. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 87,66 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 87,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,66 tis. Kč Celkem o 87,66 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
181. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 399,39 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 399,39 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
182. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 191,60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 191,60 tis. Kč
  7/388     29. 1. 2013
183. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 109/7000 ze dne 17. 4. 2012 (č. usnesení)
  7/389     29. 1. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje darovat 1.000 kusů širokospektrálních ochranných filtrů České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  7/389     29. 1. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7521 ze dne 24. 7. 2012 (č. usnesení)
  7/390     29. 1. 2013
1. rozhodla

darovat 7 kusů balistických přileb HL A3, US třída, ochrany IIIA Vězeňské službě ČR – Věznici Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava, IČ 00212423, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/391     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vojenského sdružení rehabilitovaných AČR ze dne 2. 12. 2012 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/391     29. 1. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR, se sídlem Křižíkova 20, 180 00 Praha, IČ 49279319, na výdaje související se zajištěním úhrady režijních výdajů ústředí Vojenského sdružení rehabilitovaných AČR ve výši 10 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  7/391     29. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 10 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  7/392     29. 1. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2012 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  7/392     29. 1. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 169/5923 bod 2) ze dne 5. 3. 2008 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 b) u usnesení č. 180/6422 bod 2) ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 c) u usnesení č. 20/1190 bod 4) ze dne 24. 6. 2009 termín další kontroly plnění na březen 2013 d) u usnesení č. 32/1522 bod 4) ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 e) u usnesení č. 38/1942 bod 2) ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 f) u usnesení č. 50/2582 bod 6) ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 g) u usnesení č. 55/3085 bod 2) ze dne 20. 5. 2010 termín další kontroly plnění na březen 2013 h) u usnesení č. 56/3131 bod 2) ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 i) u usnesení č. 73/4468 bod 3) ze dne 9. 1. 2011 termín další kontroly plnění na 30. 6. 2013 j) u usnesení č. 76/4594 bod 19) ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 k) u usnesení č. 77/4686 bod 2) ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2013 l) u usnesení č. 84/5129 bod 2) ze dne 19. 5. 2011 termín další kontroly plnění na únor 2013 m) u usnesení č. 108/6980 bod 2) ze dne 3. 4. 2012 termín další kontroly plnění na březen 2013
  7/392     29. 1. 2013
3. vyřazuje

usnesení č. 83/5104 body 2), 3), 4) a 5) ze dne 4. 5. 2011 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  7/393     29. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o porozumění a dlouhodobé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. dle předloženého materiálu s doplněním

Rada kraje (č. usnesení)
  7/394     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 9. 1. 2013 do 23. 1. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/395     29. 1. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcné dary Moravskoslezského kraje pro členy delegace z partnerského regionu Doněcká oblast (Ukrajina), kteří navštíví náš kraj ve dnech 30. ledna až 1. února 2013 a v rámci plánované návštěvy Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, partnerského regionu Vologodská oblast (Ruská federace) ve dnech 13. – 18. února 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/396     29. 1. 2013
1. vysílá

Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, členy výboru zahraničního zastupitelstva kraje Ing. Petra Havránka, RSDr. Ivanu Kalouskovou, Jiřího Navrátila a Marcela Sikoru do Ruské federace – Vologodské oblasti ve dnech 13. 2. – 18. 2. 2013 na základě pozvání administrativy Vologodské oblasti a v rámci účasti Moravskoslezského kraje na turistickém veletrhu Brána Severu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/397     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

žádost Městské rady České-ruské společnosti v Ostravě ze dne 23. 1. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/397     29. 1. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-ruské společnosti, o.s., se sídlem V Závětří 4, 170 00 Praha 7, IČ 00442747, na výdaje související se zajištěním projektu „Volgograd v Ostravě“ ve výši 20 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 dle předloženého materiálu
  7/397     29. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/821 ze dne 16. 12. 2009 (č. usnesení)
  7/398     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o uskutečněné zahraniční pracovní cestě Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na Slovensko (Bratislava) dne 24. 01. 2013 za účelem účasti na oficiálním zahájení veletrhu ITF Slovakiatour 2013 Bratislava a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/399     29. 1. 2013
1. schvaluje

Programové prohlášení rady kraje pro období 2013 – 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/400     29. 1. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2013 ve výši 148.940.000 Kč
  7/400     29. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 148.940.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 161.757 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 8.917.416 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 409.988 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 3.195.224 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.383.331 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 582.424 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 8.840.166 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 17.169 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 38.979.209 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.530.545 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 45.067.106 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.452.432 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 295.914 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 725.527 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 7.818 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 653.654 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.067.002 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 499.784 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 124.729 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.106.248 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 579.638 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.212.829 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 165.386 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 7.149.532 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.768.019 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.912.200 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.413.484 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 223.469 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.498.000 Kč Celkem 148.940.000 Kč
  7/400     29. 1. 2013
3. rozhodla

o poskytnutí neinvestiční dotace pro soukromé školy a školská zařízení pro rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  7/401     29. 1. 2013
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2012/2013

Rada kraje k usnesení rady kraje 6/331 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  7/402     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  7/402     29. 1. 2013
2. jmenuje

dnem 1. 2. 2013 Ing. Petru Schwarzovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, na dobu určitou, do 31. 1. 2019
  7/402     29. 1. 2013
3. stanoví

s účinností od 1. 2. 2013 plat Ing. Petře Schwarzové, ředitelce organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/403     29. 1. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 nájemní smlouvy na dobu neurčitou o nájmu nebytových prostor v domě čp. 124 na ul. Pivovarská v Bílovci ve vlastnictví města Bílovec, mezi organizací Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace, IČ 62330276, jako nájemce a městem Bílovec, IČ 297755, jako pronajímatel, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/1776 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/404     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 415.385,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.876,0 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 25.856,0 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 64.044,4 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 96.524,6 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 96.243,5 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.198,0 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.066,0 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.910,0 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.277,0 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 28.131,0 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.376,0 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 879,0 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.661,0 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.925,0 tis. Kč na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.631,0 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.388,0 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.699,0 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 34.700,0 tis. Kč Celkem 415.385,5 tis. Kč
  7/404     29. 1. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  7/404     29. 1. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, ve výši 1.200.000 Kč s účelovým určením na náklady spojené se zajištěním testování žáků v rámci přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách
  7/404     29. 1. 2013
4. schvaluje

závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje – odvod za porušení rozpočtové kázně“ příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, ve výši 3.140 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 113/7404 ze dne 19. 6. 2012 č. 123/8192 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/405     29. 1. 2013
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  7/405     29. 1. 2013
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/09.00725, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7103 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  7/406     29. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke kupní smlouvě č. 01266/2012/KŘ uzavřené k realizaci projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/09.00725, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/407     29. 1. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu ve výši 9.095.503 tis. Kč na financování účelové dotace v odvětví školství na přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školské zařízení zřizovaná kraji a obcemi dle předloženého materiálu
  7/407     29. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.095.503 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 164.196 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 752 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.853 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 652.346 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 56.232 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 487 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 90.546 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 94.242 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 111.841 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 165.141 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.954 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.526 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 5.921 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 509 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.895 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 996 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60.500 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 8.373 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.114 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 16.487 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 30.228 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 7.587.364 tis. Kč Celkem 9.095.503 tis. Kč
  7/407     29. 1. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  7/407     29. 1. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  7/407     29. 1. 2013
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  7/407     29. 1. 2013
6. bere na vědomí

informaci o termínech a výši prostředků, které jsou poskytovány dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb. na leden, únor 2013 školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  7/408     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

dopis Mgr. Vladimíra Tancíka, starosty Otic, ze dne 11. 12. 2012 ve věci sjednání nápravy po odstranění přečerpávací stanice ropných produktů v Oticích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/408     29. 1. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  7/409     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, o plánovaném udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti v souvislosti s transformací poskytovatele zdravotnických služeb na právnickou osobu, dle předloženého materiálu
  7/409     29. 1. 2013
2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v 1. NP budovy bez čp/če občanská vybavenost na pozemku parc. č. 563/8 v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, mezi organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 a společností Plicní ambulance Na Sosně, s.r.o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7991 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  7/410     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dalším postupu ve věci restrukturalizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová a výsledcích jednání o pronájmu budovy léčebny dlouhodobě nemocných

Rada kraje (č. usnesení)
  7/411     29. 1. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, k projektu „Zkvalitnění zdravotní péče pacientů v LDN s důrazem na bezpečí“ z Fondů švýcarsko-české spolupráce
  7/411     29. 1. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Zkvalitnění zdravotní péče pacientů v LDN s důrazem na bezpečí“ a příjemcem dotace byla organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853

Rada kraje (č. usnesení)
  7/412     29. 1. 2013
1. jmenuje

jako zástupkyni ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, pro pracoviště v Opavě Bc. Petru Hruškovou a pro pracoviště v Havířově Mgr. Simonu Šostou – Skovajsovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  7/412     29. 1. 2013
2. jmenuje

jako zástupkyni ředitelky organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská č. 34/1, 793 42 Janovice u Rýmařova, paní Anežku Oravcovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/262 ze dne 21. 1. 2009 (č. usnesení)
  7/413     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

podmínky pro realizaci veřejných zakázek v silničním hospodářství Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu
  7/413     29. 1. 2013
2. rozhodla

zrušit bod 3) usnesení rady kraje č. 6/262 ze dne 21. 1. 2009 ve znění usnesení č. 49/2549 ze dne 17. 2. 2010
  7/413     29. 1. 2013
3. doporučuje

řediteli Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, jmenovat k realizaci veřejných zakázek dle bodu 1) tohoto usnesení vždy za členy hodnotící komise tyto zástupce zřizovatele: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivo Muras - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/414     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  7/414     29. 1. 2013
2. souhlasí

s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2013, dle předloženého materiálu
  7/414     29. 1. 2013
3. pověřuje

státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/118 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/415     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání 48. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/416     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

petici občanů města Hradec nad Moravicí, místních částí Jakubčovic a Bohučovic, k projektu „Úprava veřejné dopravy po dokončení revitalizace přednádražního prostoru Svinov“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/416     29. 1. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  7/417     29. 1. 2013
1. souhlasí

s ukončením výpůjční smlouvy č. FM/49/f/2008/Kž uzavřené dne 29. 9. 2008 mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a organizací Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, dle předloženého materiálu
  7/417     29. 1. 2013
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce k části budovy č. p. 2287 technická vybavenost na pozemku parc. č. 727 a části pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, organizaci Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/418     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 181.227 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 181.227 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 161/5684 ze dne 16. 1. 2008 (č. usnesení)
  7/419     29. 1. 2013
1. schvaluje

s účinností od 1. 2. 2013 změnu přílohy č. 1. „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení rady kraje č. 6/320 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  7/420     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 800 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.500 tis. Kč Celkem o 14.800 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 800 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.500 tis. Kč Celkem o 14.800 tis. Kč
  7/420     29. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.500 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč Celkem o 8.500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.500 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč Celkem o 8.500 tis. Kč
  7/420     29. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 25.469 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč Celkem o 25.769 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 25.469 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč Celkem o 25.769 tis. Kč
  7/420     29. 1. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 7 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  7/421     29. 1. 2013
1. rozhodla

o vyhlášení dotačních programů s názvy: a) Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013, b) Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013, c) Program protidrogové politiky kraje na rok 2013, d) Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013, e) Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013, f) Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013, g) Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013
  7/421     29. 1. 2013
2. schvaluje

podmínky dotačních programů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, dle příloh č. 1 - 7 předloženého materiálu, včetně návrhů smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedených v příloze č. 11 - 17 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 18 - 28 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/422     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

žádost sdružení Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s., o finanční podporu projektu „Mezikrajová postupová přehlídka OTEVŘENO“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  7/422     29. 1. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje sdružení Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s., IČ 65767659, ve výši 15.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Mezikrajová postupová přehlídka OTEVŘENO“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  7/422     29. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 49,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 15,00 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 34,84 tis. Kč Celkem o 49,84 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení rady kraje č. 117/7700 ze dne 7. 8. 2012 (č. usnesení)
  7/423     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce pol. 5164 - Nájemné o 121 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 121 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7346 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  7/424     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 20,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/425     29. 1. 2013
1. rozhodla

opětovně předložit žádost o dotaci projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních" do programu Partnerství Comenius Regio
  7/425     29. 1. 2013
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ do programu Partnerství Comenius Regio

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/426     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 38,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 38,50 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 413,88 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 50,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,84 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 77,10 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 2,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 63,94 tis. Kč Celkem 413,88 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  7/426     29. 1. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem 100,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,63 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 10,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,16 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,02 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč Celkem 70,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 185,95 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,49 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,73 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,83 tis. Kč Celkem 250,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 251,37 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,40 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 112,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,83 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,79 tis. Kč Celkem 251,37 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.250,76 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 193,63 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 48,40 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 17,43 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,82 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 75,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 5,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 506,26 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 390,22 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,00 tis. Kč Celkem 1.250,76 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 120,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 89,27 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,32 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,38 tis. Kč Celkem 120,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 54,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,15 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 4,00 tis. Kč Celkem 54,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 120,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 89,27 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,32 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,38 tis. Kč Celkem 120,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 326,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 176,00 tis. Kč Celkem 326,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 481,22 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 99,47 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 99,47 tis. Kč Celkem 680,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 358,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 89,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 32,22 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,50 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem 680,16 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.930,71 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.930,71 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 10,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 4,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 4,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 790,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné o 150,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem o 1.500,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o 27,00 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 27,00 tis. Kč
  7/426     29. 1. 2013
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.023,22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 1.023,22 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  7/427     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výzvě k navrácení části poskytnuté dotace a o vzniklé škodě dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  7/427     29. 1. 2013
2. rozhodla

uplatnit vzniklé škody v souvislosti s povinností Moravskoslezského kraje vrátit část poskytnuté dotace dle bodu 1) tohoto usnesení vůči mandatáři, Sdružení UEtender, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011 č. 2/76 ze dne 20. 12. 2012 k usnesením rady kraje č. 92/5830 ze dne 7. 9. 2011 č. 4/187 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
bod 2) nahrazen usnesením č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013
  7/428     29. 1. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „3. etapa transformace organizace Marianum A“ do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
  7/428     29. 1. 2013
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „3. etapa transformace organizace Marianum B“ do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6936 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  7/429     29. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01094/2012/IM na rekonstrukci a modernizaci komunikací v rámci projektu „Silnice 2011“ (11 staveb) se zhotovitelem stavby, kterým je Sdružení Silnice 2011 se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Ostrava - Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08, zastoupeno: vedoucím účastníkem sdružení, tj. STRABAG a.s. na základě smlouvy o sdružení ze dne 18. 1. 2012 tvořené společnostmi STRABAG a.s. – vedoucí účastník sdružení se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744 a EUROVIA CS, a.s. - účastník sdružení se sídlem: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ: 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/110 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/430     29. 1. 2013
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 4/110 ze dne 4. 12. 2012, kterým rada kraje rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Beskydská stavební, a. s., IČ 28618891 (ev. č. 01338/2012/IM), dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 a č. 2/145 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení rady kraje č. 5/213 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/431     29. 1. 2013
1. mění

v usnesení rady kraje č. 108/6944 ze dne 3. 4. 2012 částku ve výši 177.884.466 Kč vč. DPH na částku 166.920.397,90 Kč vč. DPH dle předloženého materiálu
  7/431     29. 1. 2013
2. uznává

závazek Moravskoslezského kraje vůči společnosti EVČ s.r.o. vyplývající ze smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. 00481/2012/IM, a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  7/431     29. 1. 2013
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. 00481/2012/IM v rámci akce „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu
  7/431     29. 1. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.100 tis. Kč Celkem o 1.150 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5141 - Úroky vlastní o 30 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5141 - Úroky vlastní o 165 tis. Kč Celkem o 195 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 260 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 840 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50 tis. Kč Celkem o 1.150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5141 - Úroky vlastní o 165 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5141 - Úroky vlastní o 30 tis. Kč Celkem o 195 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7394 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  7/432     29. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01900/2012/IM na rekonstrukci a modernizaci komunikací v rámci projektu „Silnice 2011 – II. etapa“ (4 stavby) se zhotovitelem stavby, kterým je KARETA s.r.o. se sídlem: Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 109/7076 ze dne 17. 4. 2012 č. 111/7285 ze dne 21. 5. 2012 (č. usnesení)
  7/433     29. 1. 2013
1. rozhodla

prodloužit platnost nájemní smlouvy v souvislosti s výstavbou sítě stezek pro horské cyklisty „SingleTrails Bílá“ s Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové, IČ 42196451, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje 4/104 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/434     29. 1. 2013
1. rozhodla

změnit platební podmínky návrhu smlouvy o dílo na akci „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7908 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  7/435     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o postupu výstavby akce „Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, rekonstrukce operačního sálu očního oddělení“
  7/435     29. 1. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02447/2012/IM se zhotovitelem stavby „Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, rekonstrukce operačního sálu očního oddělení“, kterým je Unicont Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
bod 3 písm. a) změněn usnesením č. 13/946 ze dne 16. 4. 2013
  7/436     29. 1. 2013
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 553/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121 a k části pozemku parc. č. 2896/1 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, ve prospěch statutárního města Opavy, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení na dotčených pozemcích v rámci stavby „Stavební úpravy venkovního osvětlení městských parků v Opavě“ a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, rekonstrukcí a odstraněním kabelového vedení veřejného osvětlení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 410-704/2012 ze dne 28. 8. 2012 (pro pozemek parc. č. 553/1) a geometrického plánu č. 4730-703-B/2012 ze dne 28. 8. 2012 (pro pozemek parc. č. 2896/1) za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  7/436     29. 1. 2013
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby, která je součástí projektu 35/AKT „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, a to „Odplyňovací vrt VM-OV č. 69“, kterou bude realizovat společnost UNIGEO, a.s., Místecká 329/258, Hrabová, IČ 45192260, na částech pozemků specifikovaných v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  7/436     29. 1. 2013
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1778 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 1777/5 ostatní plocha, oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, ve prospěch společnosti DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, IČ 00002739 (jako budoucí I. oprávněný) a společnosti GEOSAN GROUP a.s., Kolín III, U Nemocnice 430, IČ 25671464 a společnosti Energie-stavební a báňská a.s., Kladno, Vašíčkova 3081, IČ 45146802 (obě společně jako budoucí II. oprávněný) spočívající v právu umístění a provozování bezpečnostního prvku „Odplyňovací vrt VM-OV č. 69“ včetně oplocení na dotčeném pozemku parc. č. 1778 a v právu pěšího přístupu k bezpečnostnímu prvku přes dotčené pozemky parc. č. 1778 a parc. č. 1775/5, pro budoucího I. oprávněného na dobu neurčitou a pro budoucího II. oprávněného na dobu určitou do 31. 12. 2019, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; II. oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  7/436     29. 1. 2013
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Chodníky na ul. U Hrůbků, k. ú. Nová Ves u Ostravy“ na pozemku parc. č. 260/12 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední zahradnické školy, příspěvková organizace, Žákovská 20, Ostrava-Hulváky, IČ 00602027, pro žadatele statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava, IČ 00845451, s majetkoprávní úpravou vztahu k dotčenému pozemku do 31. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  7/437     29. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 90,68 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 90,68 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  7/438     29. 1. 2013
1. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 6.328,17 tis. Kč z 224.878,59 tis. Kč na 231.206,76 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  7/439     29. 1. 2013
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2012 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 – 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2012 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 5 předloženého materiálu
  7/439     29. 1. 2013
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  7/439     29. 1. 2013
3. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu. Zodp.: PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. Termín: 15. 2. 2013

  frame-scrollup