Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 2. 2017


  Rada kraje

  7/415                         7. 2. 2017
  1. schvaluje

  program 7. schůze rady kraje konané dne 7. 2. 2017


   Rada kraje

   7/416                         7. 2. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 6. schůze rady kraje, konané dne 24. 1. 2017

   7/416                         7. 2. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 7. schůze rady kraje, konané dne 7. 2. 2017:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

   -      Jarmila Uvírová


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 57/4502 ze dne 11. 12. 2014

    7/417                         7. 2. 2017
    1. bere na vědomí

    informaci o odstoupení PhDr. Roberta Hrušky z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ke dni 31. 1. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 31. 1. 2017


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 4/204 ze dne 22. 12. 2016

     7/418                         7. 2. 2017
     1. schvaluje

     smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016

      7/419                         7. 2. 2017
      1. schvaluje

      smlouvy o výkonu funkce všem členům správní rady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu


       Rada kraje

       7/420                         7. 2. 2017
       1. rozhodla

       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       7/420                         7. 2. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       7/420                         7. 2. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       7/420                         7. 2. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

       Mgr. Klára Janoušková, M.A. - odbor kancelář hejtmana kraje

       Mgr. Klára Barešová - odbor kancelář hejtmana kraje

       plk. Ing. Jiří Němčík - HZS MSK

       kpt. Ing. Tomáš Kašpar - HZS MSK

       Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Ing. Dana Forišková, Ph.D. - členka zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

       Ing. Michaela Dopaterová - odbor kancelář hejtmana kraje

       kpt. Ing. Dušan Válek - HZS MSK

       kpt. Ing. Marek Slíva - HZS MSK

       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       PhDr. Igor Hendrych - člen zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        7/421                         7. 2. 2017
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        7/421                         7. 2. 2017
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        7/421                         7. 2. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to:

        členové:

        Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Jan Krkoška  - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        7/421                         7. 2. 2017
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to:

        členové:

        Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový

        Ing. Věra Štefková - odbor investiční a majetkový

        PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

        Ing. Pavlína Ledvoňová - odbor investiční a majetkový

        Ing. Pavlína Haščáková - odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         7/422                         7. 2. 2017
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         7/422                         7. 2. 2017
         2. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek“, a to:

         členové:

         Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M.  - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         7/422                         7. 2. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek“, a to:

         členové:

         Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný  - odbor investiční a majetkový

         Ing. Jana Vonsová   - odbor investiční a majetkový

         Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství

         Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek  - odbor investiční a majetkový

         Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový

         Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství

         Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 3/63 ze dne 6. 12. 2016

          č. 103/7945 ze dne 23. 6. 2016

          7/423                         7. 2. 2017
          1. rozhodla

          vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

          1.       Společnost „II/647 Ostrava, ul. Plzeňská“

          D.I.S., spol. s.r.o. (vedoucí společnosti)

          Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

          IČO: 46975616

          a

          VÁHOSTAV – SK, a.s. (člen společnosti)

          Priemyslná 6, 821 09 Bratislava

          IČO : 31356648

          6.       IMOS Brno, a.s.

          Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

          IČO: 25322257

          7.       H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.

          Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

          IČO: 45195706

          8.       Doprastav a.s.

          podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky

          Doprastav a.s, organizační složka Praha

          K zahradnictví č. ev. 13, 180 00 Praha 8

          IČO: 49281429

          7/423                         7. 2. 2017
          2. rozhodla

          na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, a to v pořadí:

          2.       Společnost „FIRESTA+ECS - Silnice II/647“

          FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

          Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

          IČO: 25317628

          a

          EUROVIA CS, a.s. (další společník)

          Národní 138/10, 110 00 Praha 1

          IČO : 45274924

                   

          za cenu nejvýše přípustnou 132.949.178,91 Kč bez DPH

          4.       STRABAG a.s.

          Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

          IČO: 60838744

          za cenu nejvýše přípustnou 134.452.631,07 Kč bez DPH

          3.       Společnost Silnice II/647 Ostrava, HOCHTIEF + POHL

          HOCHTIEF CZ a.s. (vedoucí společník)

          Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

          IČO: 46678468

          a

          POHL cz, a.s. (druhý společník)

          Nádražní 25, 252 63 Roztoky

          IČO : 25606468

          za cenu nejvýše přípustnou 136.203.145,90 Kč bez DPH


           Rada kraje

           7/424                         7. 2. 2017
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Projekt technické realizace vysokorychlostní datové sítě Moravskoslezského kraje“

           7/424                         7. 2. 2017
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1.       ALEF NULA,a.s.

           se sídlem: Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 10100

           IČ: 61858579

           za cenu nejvýše přípustnou 589.000 Kč bez DPH


            Rada kraje

            7/425                         7. 2. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Vzdělávání v pokročilém využívání nástrojů eGovernmentu“

            7/425                         7. 2. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            1.       AutoCont CZ a.s.

            se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

            IČ: 47676795

            za cenu nejvýše přípustnou 1.576.900 Kč bez DPH


             Rada kraje

             7/426                         7. 2. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinátora BOZP stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy““

             7/426                         7. 2. 2017
             2. rozhodla

             vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1.       STEMON Holding s.r.o.

             se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 1702/61b, PSČ 702 00

             IČ: 28638816

             7/426                         7. 2. 2017
             3. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             3.       FLAGRO a.s.

             se sídlem: Ostrava - Přívoz, Špálova 80/9, PSČ 702 00

             IČ: 28644344

             za cenu nejvýše přípustnou 354.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              7/427                         7. 2. 2017
              1. rozhodla

              v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

              7/427                         7. 2. 2017
              2. rozhodla

              zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce nazvané „Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

              7/427                         7. 2. 2017
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a článkem 7 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek ve složení:

              členové:

              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              náhradníci:

              Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              7/427                         7. 2. 2017
              4. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a článkem 7 odst. 1 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybraným dodavatelem, ve složení:

              členové:

              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

              JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje

              náhradníci:

              Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

              Mgr. Petra Brodová, MPA, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

              Mgr. Martin Vymětal, odbor právní a organizační

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

               7/428                         7. 2. 2017
               1. bere na vědomí

               žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

               a)       na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               b)      na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               c)       na úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

               7/428                         7. 2. 2017
               2. doporučuje

               zastupitelstvu kraje

               rozhodnout poskytnout

               a)       České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

               b)      České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, investiční účelovou dotaci v maximální výši 8.000 tis. Kč na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

               c)       České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, investiční účelovou dotaci v maximální výši 7.050 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

               7/428                         7. 2. 2017
               3. doporučuje

               zastupitelstvu kraje

               uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na:

               a)       úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

               b)      financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

               c)       úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

               7/428                         7. 2. 2017
               4. ukládá

               hejtmanovi kraje

               předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

               Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

               Termín: 16. 3. 2017


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                7/429                         7. 2. 2017
                1. bere na vědomí

                žádost Advey services s.r.o. ze dne 9. 1. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                7/429                         7. 2. 2017
                2. rozhodla

                poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Advey services s.r.o., IČ 01995405, na úhradu nákladů spojených s realizací veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji „JOBfest“ ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017, dle předloženého materiálu a uzavřít s Advey services s.r.o., IČ 01995405, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 

                7/429                         7. 2. 2017
                3. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 6113 -

                Zastupitelstva krajů

                pol.  5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                100 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3639 -

                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                pol. 5213 -

                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                o

                100 tis. Kč


                 Rada kraje

                 7/430                         7. 2. 2017
                 1. bere na vědomí

                 informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 5/305 ze dne 10.1.2017

                  7/431                         7. 2. 2017
                  1. bere na vědomí

                  informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016

                  7/431                         7. 2. 2017
                  2. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  Termín: 16. 3. 2017


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 102/6548 ze dne 24. 1. 2012

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010

                   č. 23/1961 ze dne 29. 2. 2012

                   č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   7/432                         7. 2. 2017
                   1. rozhodla

                   uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2017 Evropskému hospodářskému zájmovému sdružení ACCESS EU! - EEIG se sídlem v Bruselu ve výši 7.200 EUR dle předloženého materiálu

                   7/432                         7. 2. 2017
                   2. rozhodla

                   uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2017 ve výši 22.000 EUR Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA s o. o.), dle předloženého materiálu

                   7/432                         7. 2. 2017
                   3. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 2191 -

                   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                   pol. 5511 -

                   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

                   o

                   202 tis. Kč

                   pol. 5532 -

                   Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

                   o

                   616 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   818 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 6223 -

                   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                   pol. 5541 -

                   Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

                   o

                   616 tis. Kč

                   pol. 5542 -

                   Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

                   o

                   202 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   818 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

                    7/433                         7. 2. 2017
                    1. bere na vědomí


                    návrh politického klubu SPD a SPO ze dne 2. 2. 2017 na změnu ve složení komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                    7/433                         7. 2. 2017
                    2. odvolává

                    podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Davida Bernfelda z funkce člena komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje

                    7/433                         7. 2. 2017
                    3. jmenuje

                    podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Tomáše Miczku, člena zastupitelstva kraje, členem komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     7/434                         7. 2. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 2-6 předloženého materiálu

                     7/434                         7. 2. 2017
                     2. rozhodla

                     poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7-11 předloženého materiálu

                     7/434                         7. 2. 2017
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 6113 -

                     Zastupitelstva krajů

                     pol. 5901 -

                     Nespecifikované rezervy

                     o

                     100,0 tis. Kč

                     na § 3319 -

                     Ostatní záležitosti kultury

                     pol. 5229 –

                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                     o

                     493,3 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     593,3 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3311 -

                     Divadelní činnost

                     pol. 5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     123,3 tis. Kč

                     na § 3312 -

                     Hudební činnost

                     pol. 5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     370,0 tis. Kč

                     na § 3319 -

                     Ostatní záležitosti kultury

                     pol. 5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     100,0 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     593,3 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                     7/435                         7. 2. 2017
                     1. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 2221 -

                     Provoz veřejné silniční dopravy

                     pol. 5193 -

                     Výdaje na dopravní územní obslužnost

                     o

                     716.100 tis. Kč

                     na § 2242 -

                     Provoz veřejné železniční dopravy

                     pol. 5192 -

                     Poskytnuté náhrady

                     o

                     500 tis. Kč

                     pol. 5193 -

                     Výdaje na dopravní územní obslužnost

                     o

                     889.525 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     1.606.125 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 2292 -

                     Dopravní obslužnost

                     pol. 5192 -

                     Poskytnuté náhrady

                     o

                     500 tis. Kč

                     pol. 5193 -

                     Výdaje na dopravní územní obslužnost

                     o

                     1.605.625 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     1.606.125 tis. Kč

                     7/435                         7. 2. 2017
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3636 -

                     Územní rozvoj

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     15.000,00 tis. Kč

                     na § 3792-

                     Ekologická výchova a osvěta

                     pol. 5166 -

                     Konzultační, poradenské a právní služby

                     o

                     58,90 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     943,80 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     16.002,70 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 2299 -

                     Ostatní záležitosti v dopravě

                     pol. 5166 -

                     Konzultační, poradenské a právní služby

                     o

                     338,80 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     15.663,90 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     16.002,70 tis. Kč


                      Rada kraje

                      7/436                         7. 2. 2017
                      1. bere na vědomí

                      petici obyvatel obcí Jakubčovice, Skřípov, Hlubočec, Pustá Polom, Kyjovice, Vřesina, Raduň a Vršovice ve věci omezení kamionové dopravy na trase Jakubčovice, Skřípov, Hlubočec, Pustá Polom, Kyjovice, Vřesina, Raduň a Vršovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      7/436                         7. 2. 2017
                      2. schvaluje

                      obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                       7/437                         7. 2. 2017
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       40 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5122 -

                       Podlimitní věcná břemena

                       o

                       40 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 48/3643 ze dne 15. 7. 2014

                        7/438                         7. 2. 2017
                        1. rozhodla

                        změnit v usnesení rady kraje č. 48/3643 ze dne 15. 7. 2014 bod 7 písm. a) text „zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1955/1 ostatní plocha“, na text „zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1955/1 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 1793/1 ostatní plocha“, a dále text „v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene“, na text „v rozsahu dle geometrického plánu č. 4086-147/2016 ze dne 22. 9. 2016“

                        7/438                         7. 2. 2017
                        2. rozhodla

                        a)    zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 1344, ostatní plocha, v k. ú. Malenovice, obec Malenovice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČ 00845213, ve prospěch každého vlastníka pozemků, a to:

                        parc. č. st. 302, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. e. 134, část obce Malenovice, stavba pro rodinnou rekreaci,

                        parc. č. st. 305, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. e. 133, část obce Malenovice, stavba pro rodinnou rekreaci,

                        parc. č. 388/7, trvalý travní porost,

                        parc. č. 388/8, trvalý travní porost,

                        vše v k. ú. a obec Malenovice, nyní ve vlastnictví **********

                        věcné břemeno – služebnost stezky a cesty spočívající v právu chůze a jízdy bude zřízeno za účelem zpřístupnění panujících pozemků, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude nahrazen geometrický plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný

                        b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení


                         Rada kraje

                         7/439                         7. 2. 2017
                         1. rozhodla

                         uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Výroba a distribuce příkazových bloků mezi Českou republikou –   Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ 00006947, a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 106/8148 ze dne 9.8.2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

                          7/440                         7. 2. 2017
                          1. rozhodla

                          uzavřít dohodu o zániku závazků ze smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 05208/2016/IM se společností MÁTL a KYŠÁK s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25366319, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                          7/440                         7. 2. 2017
                          2. rozhodla

                          uzavřít dohodu o zániku závazků ze smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 05207/2016/IM se společností MÁTL a KYŠÁK s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25366319, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           7/441                         7. 2. 2017
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           4.000,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           1.100,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol.  6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           2.900,00 tis. Kč

                           7/441                         7. 2. 2017
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3322 -

                           Zachování a obnova kulturních památek

                           pol.  5171 -

                           Opravy a udržování

                           o

                           338,80 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3322 -

                           Zachování a obnova kulturních památek

                           pol.  5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           338,80 tis. Kč

                           7/441                         7. 2. 2017
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol.  6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           1,11 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol.  5137 -

                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                           o

                           1,11 tis. Kč

                           a

                           snižují

                           investiční přijaté transfery

                           pol.  4216 -

                           Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                           o

                           87,03 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           neinvestiční přijaté transfery

                           pol.  4116 -

                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                           o

                           87,03 tis. Kč

                           7/441                         7. 2. 2017
                           4. konstatuje

                           že zůstatek závazného ukazatele investiční příspěvek do fondu investic organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, s účelovým určením na realizaci akce „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017, o němž rozhodla svým usnesením č. 105/8139 dne 19. 7. 2016, se pro rok 2017 nahrazuje závaznými ukazateli, o kterých rozhodla svým usnesením č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017, a to

                           a)    „účelový investiční příspěvek do fondu investic“, ve výši 155.870,00 Kč, s účelovým určením na akci „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                           b)   „účelový investiční příspěvek do fondu investic“, ve výši 91.520,00 Kč, s účelovým určením na akci „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017


                            Rada kraje

                            7/442                         7. 2. 2017
                            1. bere na vědomí

                            informaci o žádosti místostarosty města Krnova ve věci zachování uměleckého díla v rámci stavby „Zateplení Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy na ul. Jiráskové 1a“

                            7/442                         7. 2. 2017
                            2. souhlasí

                            s návrhem odpovědi na dopis dle bodu 1. tohoto usnesení

                            7/442                         7. 2. 2017
                            3. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            zaslat místostarostovi města Krnova, Ing. Michalu Brunclíkovi, odpověď dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                            Termín: 10. 2. 2017


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                             7/443                         7. 2. 2017
                             1. bere na vědomí

                             informaci o výplatě pojistného plnění ve výši 1.419.692,- Kč na odstranění následků pojistné události ze dne 1. 6. 2016 na majetku kraje v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, dle předloženého materiálu

                             7/443                         7. 2. 2017
                             2. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 928.553,- Kč, s účelovým určením na náhradu výdajů vynaložených na odstranění následků pojistné události ze dne 1. 6. 2016 v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“

                             7/443                         7. 2. 2017
                             3. schvaluje

                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 491.139,- Kč, s účelovým určením na náhradu výdajů vynaložených na odstranění následků pojistné události ze dne 1. 6. 2016 v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“

                             7/443                         7. 2. 2017
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             nedaňové příjmy

                             na § 6320 -

                             Pojištění funkčně nespecifikované

                             pol. 2322 -

                             Přijaté pojistné náhrady

                             o

                             1.419.692,00 Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             928.553,00 Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             491.139,00 Kč


                              Rada kraje

                              7/444                         7. 2. 2017
                              1. bere na vědomí

                              informaci o majetkových poměrech nemovitostí v areálu Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Karviná, IČ 13644254, dle předloženého materiálu

                              7/444                         7. 2. 2017
                              2. konstatuje

                              že má zájem, aby nemovité věci tvořící areál Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Karviná, IČ 13644254, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, byly po dobu nejméně dalších 20 let užívány ve veřejném zájmu, a to zejména pro účely veřejného středního školství


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                               7/445                         7. 2. 2017
                               1. bere na vědomí

                               žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 13. 12. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               7/445                         7. 2. 2017
                               2. rozhodla

                               poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč České republice - Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009167, na podporu pořádání 17. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               7/445                         7. 2. 2017
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3599 -

                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                               pol. 5229 -

                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                               o

                               50 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3531 -

                               Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví

                               pol. 5319 -

                               Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                               o

                               50 tis. Kč

                               7/445                         7. 2. 2017
                               4. bere na vědomí

                               žádost organizace Naděje pro každého z.s., IČ 22735674, o finanční podporu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                               7/445                         7. 2. 2017
                               5. rozhodla

                               poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Naděje pro každého z.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 22735674, ve výši 40 tis. Kč, na spolufinancování organizace konference „Diabetologický a podiatrický den 2017“, konané dne 22. 4. 2017 v Ostravě – Petřkovicích, s časovou použitelností od 2. 1. 2017 do 31. 5. 2017, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu

                               7/445                         7. 2. 2017
                               6. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3599 -

                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                               pol. 5229 -

                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                               o

                               40 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3599 -

                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                               pol. 5222 -

                               Neinvestiční transfery spolkům

                               o

                               40 tis. Kč

                               7/445                         7. 2. 2017
                               7. bere na vědomí

                               žádost o dotaci organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                               7/445                         7. 2. 2017
                               8. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 72.700 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Už to vím, už se nezraním“; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál a služby s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017

                               7/445                         7. 2. 2017
                               9. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3599 -

                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                               pol. 5229 -

                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                               o

                               72,70 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3299 -

                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               72,70 tis. Kč

                               7/445                         7. 2. 2017
                               10. bere na vědomí

                               žádost Společnosti radiologických asistentů ČR, z.s., IČ 26538890, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                               7/445                         7. 2. 2017
                               11. rozhodla

                               neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Společnosti radiologických asistentů ČR, z.s., IČ 26538890, na realizaci projektu „Jarní sympozium radiologických asistentů ČR“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                7/446                         7. 2. 2017
                                1. bere na vědomí

                                žádost Nemocnice Nový Jičín, a.s., IČ 25886207, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, o vydání pověření v režimu závazku veřejné služby

                                7/446                         7. 2. 2017
                                2. vyjadřuje

                                úmysl předložit zastupitelstvu kraje doporučení rozhodnout pověřit Nemocnici Nový Jičín, a.s., IČ 25886207, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011, dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016

                                 č. 21/2238 ze dne 22. 9. 2016

                                 7/447                         7. 2. 2017
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p. o.“, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, s organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 103/7962 ze dne 23. 6. 2016

                                  7/448                         7. 2. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  oznámení Bc. Josefa Grochola, MBA, ze dne 6. 2. 2017 o jeho rezignaci na pozici ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ke dni 31. 3. 2017, a tuto rezignaci nepřijímá

                                  7/448                         7. 2. 2017
                                  2. odvolává

                                  ke dni 7. 2. 2017

                                  Bc. Josefa Grochola, MBA, z vedoucího pracovního místa ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

                                  7/448                         7. 2. 2017
                                  3. jmenuje

                                  s účinností od 8. 2. 2017 včetně

                                  Ing. et Ing., Bc. Jiřího Matěje, MBAce, na vedoucí pracovní místo ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, na dobu určitou, a to od 8. 2. 2017 do dne, který předchází dni nástupu nově jmenovaného ředitele vybraného na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace

                                  7/448                         7. 2. 2017
                                  4. stanoví

                                  s účinností od 8. 2. 2017 včetně

                                  plat Ing. et Ing., Bc. Jiřímu Matějovi, MBAce, řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                  7/448                         7. 2. 2017
                                  5. vyhlašuje

                                  výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                  7/448                         7. 2. 2017
                                  6. jmenuje

                                  členy komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve složení:

                                  předseda komise:

                                  MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                                  členové komise:

                                  Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                  Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

                                  Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                  Ing. Karel Plunder, MBA, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                  MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

                                  7/448                         7. 2. 2017
                                  7. pověřuje

                                  funkcí tajemnice výběrové komise Janu Brodovou, zaměstnankyni Moravskoslezského kraje, zařazenou k výkonu práce do krajského úřadu, odboru zdravotnictví


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 79/6390 ze dne 6. 10. 2015

                                   7/449                         7. 2. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   odstoupení Ing. Tomáše Stejskala z funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 16. 1. 2017, dle předloženého materiálu

                                   7/449                         7. 2. 2017
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, členem představenstva této obchodní společnosti

                                   7/449                         7. 2. 2017
                                   3. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                   Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                   Termín: 16. 3. 2017


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                    7/450                         7. 2. 2017
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost o poskytnutí dotace subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČ 05424089, ve výši 30.000 Kč na projekt „Malá Morávka 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    7/450                         7. 2. 2017
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout neinvestiční dotaci subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČ 05424089, maximálně ve výši 30.000 Kč, na projekt „Malá Morávka 2017“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017

                                    7/450                         7. 2. 2017
                                    3. rozhodla

                                    uzavřít se subjektem SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČ 05424089, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    7/450                         7. 2. 2017
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 2143 -

                                    Cestovní ruch

                                    pol. 5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                    o

                                    30 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 2143 -

                                    Cestovní ruch

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    30 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     1. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 6172 -

                                     Činnost regionální správy

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     248,00 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 6172 -

                                     Činnost regionální správy

                                     pol.  5167 -

                                     Služby školení a vzdělávání

                                     o

                                     50,38 tis. Kč

                                     pol.  5173 -

                                     Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                     o

                                     150,00 tis. Kč

                                     pol.  5175 -

                                     Pohoštění

                                     o

                                     3,00 tis. Kč

                                     pol.  5176 -

                                     Účastnické poplatky na konference

                                     o

                                     43,62 tis. Kč

                                     pol.  5179 -

                                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                     o

                                     1,00 tis. Kč

                                     Celkem

                                     248,00 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     2. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     neinvestiční přijaté transfery

                                     na § 4116 -

                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                     ze státního rozpočtu

                                     o

                                     1.877,49 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3299 -

                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                     pol.  5011 - 

                                     Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                     o

                                     1.170,00 tis. Kč

                                     pol.  5021 -

                                     Ostatní osobní výdaje

                                     o

                                     120,00 tis. Kč

                                     pol.  5031 -

                                     Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                     a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                     o

                                      

                                      

                                     300,00 tis. Kč

                                     pol.  5032 -

                                     Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                     o

                                      

                                     108,00 tis. Kč

                                     pol.  5038 -

                                     Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                     o

                                     5,04 tis. Kč

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     54,45 tis. Kč

                                     pol.  5173 -

                                     Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                     o

                                     120,00 tis. Kč

                                     Celkem

                                     1.877,49 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 4399 -

                                     Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                     a politiky zaměstnanosti

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     2.130,00 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 4399 -

                                     Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                     a politiky zaměstnanosti

                                     pol.  5166 -

                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                     o

                                     2.130,00 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     4. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3639 -

                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     84,70 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3522 -

                                     Ostatní nemocnice

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     84,70 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     5. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     neinvestiční přijaté transfery

                                     na § 4116 -

                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                     ze státního rozpočtu

                                     o

                                     344,93 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 6172 -

                                     Činnost regionální správy

                                     pol.  5136 -

                                     Knihy, učební pomůcky a tisk

                                     o

                                     2,00 tis. Kč

                                     pol.  5139

                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                     o

                                     25,00 tis. Kč

                                     pol.  5164 -

                                     Nájemné

                                     o

                                     107,00 tis. Kč

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                     o

                                     210,93 tis. Kč

                                     Celkem

                                     344,93 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     6. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 4379 -

                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     1.795,00 tis. Kč

                                     a

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 4379 -

                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                     pol.  6119 -

                                     Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                                     o

                                     544,50 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 4379 -

                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                     pol.  5166 -

                                     Konzultační a poradenské služby

                                     o

                                     195,00 tis. Kč

                                     pol.  5167 -

                                     Služby školení a vzdělávání

                                     o

                                     1.600,00 tis. Kč

                                     pol.  5179 -

                                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                     o

                                     544,50 tis. Kč

                                     Celkem

                                     2.339,50 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     7. rozhodla

                                     zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 1.270 tis. Kč z 290.886,13 tis. Kč na 292.156,13 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     8. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 2212 -

                                     Silnice

                                     pol.  5137 -

                                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                     o

                                     9,02 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 2212 -

                                     Silnice

                                     pol.  6121 -

                                     Budovy, haly a stavby

                                     o

                                     9,02 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     9. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 6409 -

                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                     pol.  6901 -

                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                     o

                                     1,44 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3125 -

                                     Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                     pol.  5909 -

                                     Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                     o

                                     1,44 tis. Kč

                                     7/451                         7. 2. 2017
                                     10. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3639 -

                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     630,00 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3122 -

                                     Střední odborné školy

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     200,00 tis. Kč

                                     na § 5521 -

                                     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                     pol.  5166 -

                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                     o

                                     230,00 tis. Kč

                                     na § 6172 -

                                     Činnost regionální správy

                                     pol.  5166 -

                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                     o

                                     200,00 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      7/452                         7. 2. 2017
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitostí se společností ČEPS, a.s., IČ 25702556, dle předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 19/1989 ze dne 21. 4. 2016

                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                       7/453                         7. 2. 2017
                                       1. rozhodla

                                       přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 8.027.421,23,- Kč na financování projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002973, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                       7/453                         7. 2. 2017
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       neinvestiční přijaté transfery

                                       pol.  4116 -

                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                       ze státního rozpočtu

                                       o

                                       2.408,23 tis. Kč

                                        

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                        

                                       na §5511 -

                                       Požární ochrana  - profesionální část

                                        

                                       pol.  5011 - 

                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                       o

                                       100,00 tis. Kč

                                        

                                       pol. 5021 -

                                       Ostatní osobní výdaje

                                       o

                                       180,00 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5031 -

                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                       a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                       o

                                       25,00 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5032 -

                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                       o

                                       9,00 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5038 -

                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                       o

                                       0,42 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       10,00 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5167 -

                                       Služby školení a vzdělávání

                                       o

                                       1 500,00 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                        223,81 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5173 -

                                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                       o

                                       350,00 tis. Kč

                                        

                                       pol.  5175 -

                                       Pohoštění

                                       o

                                       10,00 tis. Kč

                                        

                                       Celkem

                                       2.408,23 tis. Kč

                                        


                                        Rada kraje

                                                 

                                        k usnesení zastupitelstva kraje    

                                        č. 2/28         ze dne 22. 12. 2016

                                        7/454                         7. 2. 2017
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        neinvestiční přijaté transfery

                                        pol.  4118 -

                                        Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu

                                        o

                                        1.900,0 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        neinvestiční přijaté transfery

                                        pol. 4116 -

                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                        o

                                          1.900,0 tis. Kč

                                        7/454                         7. 2. 2017
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3636 -

                                        Územní rozvoj

                                        pol. 5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                        5.000,0 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3636 -

                                        Územní rozvoj

                                        pol. 5179 -

                                        Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                        o

                                        5.000,0 tis. Kč

                                        7/454                         7. 2. 2017
                                        3. rozhodla

                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“ ve výši 1.920 tis. Kč

                                        7/454                         7. 2. 2017
                                        4. rozhodla

                                        navýšit neinvestiční prostředky na akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 1.920 tis. Kč z akce „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“

                                        7/454                         7. 2. 2017
                                        5. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        820 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5139 -

                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                        o

                                        100 tis. Kč

                                        pol. 5173 -

                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                        o

                                        70 tis. Kč

                                        pol. 5175 -

                                        Pohoštění

                                        o

                                        100 tis. Kč

                                        pol. 5179 -

                                        Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                        o

                                        550 tis. Kč

                                        Celkem

                                        820 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         7/455                         7. 2. 2017
                                         1. rozhodla

                                         akceptovat Výzvu k vrácení nezpůsobilých výdajů ve výši 10.890,- Kč ze dne 10. 1. 2017 k projektu „Rekonstrukce gynekologicko – porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         7/455                         7. 2. 2017
                                         2. rozhodla

                                         vrátit nezpůsobilé výdaje výši 10.890,- Kč na základě Výzvy k vrácení nezpůsobilých výdajů ze dne 10. 1. 2017 u projektu „Rekonstrukce gynekologicko – porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.“ a dále procesně postupovat dle předloženého materiálu

                                         7/455                         7. 2. 2017
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          

                                          

                                         pol.  6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         10,89 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 6409

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          

                                         pol.  5909 -

                                         Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                         o

                                         10,89 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          7/456                         7. 2. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o finanční opravě ve výši 42.037,18 Kč v projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu – Pokyn správce programu k vrácení peněžních prostředků dotace ze dne 18. 1. 2017

                                          7/456                         7. 2. 2017
                                          2. rozhodla

                                          nehradit finanční opravu na základě Pokynu správce programu k vrácení peněžních prostředků dotace ze dne 18. 1. 2017 u projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ a dále uplatnit opravné prostředky, včetně odvolání proti rozhodnutím o porušení rozpočtové kázně v režimu zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 111/8600 ze dne 4. 10. 2016

                                           7/457                         7. 2. 2017
                                           1. odvolává

                                           člena Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Martina Sikoru

                                           7/457                         7. 2. 2017
                                           2. jmenuje

                                           člena Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Jana Krkošku

                                           7/457                         7. 2. 2017
                                           3. jmenuje

                                           odborným konzultantem Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Ing. Martina Zuštíka, Ph.D.


                                            Rada kraje

                                            7/458                         7. 2. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            informace o vymáhaných škodách vzniklých v souvislosti s realizací projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů v rámci programového období 2007 – 2013, dle předloženého materiálu a jeho příloh č. 1 a č. 2

                                            7/458                         7. 2. 2017
                                            2. bere na vědomí

                                            informace o nově řešených škodách vzniklých v souvislosti s realizací projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů v rámci programového období 2007 – 2013, dle předloženého materiálu a jeho přílohy č. 3

                                            7/458                         7. 2. 2017
                                            3. bere na vědomí

                                            informace o neuzavřených nesrovnalostech vzniklých v souvislosti s realizací projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů v rámci programového období 2007 – 2013, dle předloženého materiálu a jeho přílohy č. 4

                                            7/458                         7. 2. 2017
                                            4. schvaluje

                                            procesní postupy u nesrovnalostí a škod v rámci projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů dle návrhu Směrnice pro řešení nesrovnalostí u projektů z evropských finančních zdrojů uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                            7/458                         7. 2. 2017
                                            5. ukládá

                                            krajskému úřadu v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nastavit procesní postupy u nesrovnalostí a škod v rámci projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů včetně zřízení Pracovní skupiny pro řešení nesrovnalostí u projektů z evropských finančních zdrojů,

                                            Zodp: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

                                            Termín: 1. 3. 2017

                                            7/458                         7. 2. 2017
                                            6. jmenuje

                                            a)        Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje

                                            b)        Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje

                                            členy Pracovní skupiny pro řešení nesrovnalostí u projektů z evropských finančních zdrojů


                                             Rada kraje

                                             7/459                         7. 2. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 5. 12. 2016 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             7/459                         7. 2. 2017
                                             2. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2017 ve výši 750.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 15. 12. 2017 a uhrazených do dne 31. 12. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             7/459                         7. 2. 2017
                                             3. bere na vědomí

                                             žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 6. 1. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 9. 1. 2017, ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             7/459                         7. 2. 2017
                                             4. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČO 69594481, na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2017 ve výši 200.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 15. 12. 2017 a uhrazených do dne 31. 12. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                             7/459                         7. 2. 2017
                                             5. ukládá

                                             náměstkyni hejtmana kraje

                                             předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

                                             Zodp.: Jarmila Uvírová

                                             Termín: 16. 3. 2017


                                              Rada kraje

                                              7/460                         7. 2. 2017
                                              1. bere na vědomí

                                              Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              7/460                         7. 2. 2017
                                              2. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              vzít na vědomí Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              7/460                         7. 2. 2017
                                              3. ukládá

                                              náměstkyni hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                              Zodp.: Jarmila Uvírová

                                              Termín: 16. 3. 2017

                                              7/460                         7. 2. 2017
                                              4. ukládá

                                              krajskému úřadu

                                              zpracovat a předložit radě kraje a zastupitelstvu kraje Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016

                                              Zodp.: Ing. Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

                                              Termín: nejpozději do 31. 3. 2018


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                               7/461                         7. 2. 2017
                                               1. rozhodla

                                               na základě rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, objednat realizaci aktivity „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK“ pro rok 2017 za cenu nejvýše přípustnou 799.526,-- Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                7/462                         7. 2. 2017
                                                1. rozhodla

                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 22.011,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                7/462                         7. 2. 2017
                                                2. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                přijaté transfery

                                                pol.  4111 -

                                                Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                o

                                                22,02 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3741 -

                                                Ochrana druhů a stanovišť

                                                pol.  5192 -

                                                Poskytnuté náhrady

                                                o

                                                22,02 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 7/463                         7. 2. 2017
                                                 1. stanoví

                                                 s účinností od 1. 3. 2017

                                                 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 5/321 ze dne 10. 1. 2017

                                                  7/464                         7. 2. 2017
                                                  1. bere na vědomí

                                                  zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                  7/464                         7. 2. 2017
                                                  2. schvaluje

                                                  ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                  7/464                         7. 2. 2017
                                                  3. rozhodla

                                                  poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2017


                                                   Rada kraje

                                                   7/465                         7. 2. 2017
                                                   1. bere na vědomí

                                                   výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                   7/465                         7. 2. 2017
                                                   2. rozhodla

                                                   o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                    7/466                         7. 2. 2017
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o počtu žáků ve třídě 1A4 prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                    7/466                         7. 2. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    s účinností od 8. 2. 2017

                                                    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 1A4 ve školním roce 2016/2017
                                                    v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                     č. 93/7289 ze dne 8. 3. 2016

                                                     7/467                         7. 2. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o počtu žáků ve třídě 2. B druhého ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                     7/467                         7. 2. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu čtyř žáků pro třídu 2. B ve školním roce 2016/2017 v oboru
                                                     79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 102/7832 ze dne 7. 6. 2016

                                                      č. 5/324 ze dne 10. 1. 2017

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                      a)   rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 ve výši 14.728.099 Kč

                                                      b)   rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017“ ve výši 1.624.000 Kč, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží

                                                      dle předloženého materiálu

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      3. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      4. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromé škole s účelovým určením na rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 pro organizaci Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., IČ 25353446, ve výši 1.231.188 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      14.728.099 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3146 -

                                                      Zařízení výchovného poradenství

                                                      pol. 5221 -

                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                      o

                                                      1.231.188 Kč

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      13.496.911 Kč

                                                      Celkem

                                                      14.728.099 Kč

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      6. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 6. 1. 2017 do 31. 12. 2017:

                                                      a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 147.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 2 bodu III předloženého materiálu a ve výši 324.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 2 bodu I předloženého materiálu,

                                                      b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 2 bodu II předloženého materiálu

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      7. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 6. 1. 2017 do 31. 12. 2017:

                                                      a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, o částku 147.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 2 bodu III předloženého materiálu a o částku 324.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 1 bodu I předloženého materiálu,

                                                      b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, o částku 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 2 bodu II předloženého materiálu

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      8. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 2 bodu III předloženého materiálu s časovou použitelností od 6. 1. 2017 do 31. 12. 2017 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi:

                                                      a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 439.000 Kč,

                                                      b)   Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek‑Místek, ve výši 180.000 Kč,

                                                      c)    Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 119.000 Kč,

                                                      d)   Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 92.000 Kč,

                                                      e)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, ve výši 128.000 Kč

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      9. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      přijaté transfery

                                                      pol. 4116 - 

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                      ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      1.624.000 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5336 - 

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      666.000 Kč

                                                      pol. 5339 - 

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      958.000 Kč

                                                      Celkem

                                                      1.624.000 Kč

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      10. schvaluje

                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 7.137 Kč

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      11. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663, o částku 7.137 Kč s časovou použitelnosti do 31. 12. 2017

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      12. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      nedaňové příjmy

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol. 2229 -

                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                      o

                                                      7.137 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3132 -

                                                      Základní umělecké školy

                                                      pol. 5331 - 

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      7.137 Kč

                                                      7/468                         7. 2. 2017
                                                      13. schvaluje

                                                      prodloužit časovou použitelnost u účelového investičního příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, poskytnutého ve výši 380.000 Kč na akci „Rekonstrukce prostor domova mládeže pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Bruntál, pracoviště Krnov“, a to do 31. 12. 2017


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 112/8650 ze dne 18. 10. 2016

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      1. schvaluje

                                                      kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      uzavřít podnájemní smlouvu k dočasnému užívání budovy Multifunkční auly GONG se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      3. svěřuje

                                                      hejtmanovi kraje uzavírání smluv s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2016 zařazenými do kategorie Partner dle Kategorizace partnerů, která je uvedena v příloze č. 1 předloženého materiálu, jejichž předmětem je reklamní, marketingové či obdobné plnění včetně plnění poskytnutého partnery (protiplnění), a to za podmínky schválení kategorizace

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      4. rozhodla

                                                      uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2016 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      5. rozhodla

                                                      akceptovat objednávku a tím uzavřít smlouvu o poskytování reklamních a propagačních služeb v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2016 se společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      6. rozhodla

                                                      uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2016 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      7. rozhodla

                                                      poskytnout věcné ocenění – poukázky na nákup zboží v celkové hodnotě 50.000 Kč vyhodnoceným sportovcům v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2016

                                                      7/469                         7. 2. 2017
                                                      8. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3419 -

                                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      500,00 tis. Kč

                                                      pol. 5175 -

                                                      Pohoštění

                                                      o

                                                      50,00 tis. Kč

                                                      pol. 5194 -

                                                      Věcné dary

                                                      o

                                                      50,00 tis. Kč

                                                      pol. 5179 -

                                                      Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                      o

                                                      400,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      1.000,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3419 -

                                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                                      pol. 5494 -

                                                      Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                      o

                                                      50,00 tis. Kč

                                                      pol. 5041 -

                                                      Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                      o

                                                      950,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      1.000,00 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                       7/470                         7. 2. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost církevní organizace Charita Frenštát pod Radhoštěm, IČ 49590588, ze dne 25. 1. 2017 o poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení terénních sociálních služeb“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       7/470                         7. 2. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout Charitě Frenštát pod Radhoštěm, IČ 49590588, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 180.000,-- Kč, z toho 110.000,-- Kč na Charitní pečovatelskou službu, identifikátor – 1682441 a 70.000,-- Kč na Charitní asistenční službu, identifikátor – 8210455, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Dovybavení terénních sociálních služeb“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                       7/470                         7. 2. 2017
                                                       3. rozhodla

                                                       uzavřít s Charitou Frenštát pod Radhoštěm, IČ 49590588, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       7/470                         7. 2. 2017
                                                       4. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4349 -

                                                       Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                       pol. 5229 -

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                       180 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4351 -

                                                       Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                       pol. 5223 -

                                                       Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                       o

                                                       180 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                        7/471                         7. 2. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017 do rozpočtu kraje ve výši 7.000 tis. Kč na  financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        7/471                         7. 2. 2017
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytovat účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2017 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje, která jsou zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

                                                        7/471                         7. 2. 2017
                                                        3. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                        7/471                         7. 2. 2017
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol. 4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        7.000 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4324 -

                                                        Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                        pol. 5222 -

                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                        o

                                                        1.700 tis. Kč

                                                        pol. 5223 -

                                                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                        o

                                                        900 tis. Kč

                                                        pol. 5321 -

                                                        Neinvestiční transfery obcím

                                                        o

                                                        1.700 tis. Kč  

                                                        pol. 5336 -

                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        2.700 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        7.000 tis. Kč  


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 94/7359 ze dne 22. 3. 2016

                                                        č. 102/7875 ze dne 7. 6. 2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

                                                        7/472                         7. 2. 2017
                                                        1. bere na vědomí

                                                        informace o vyhodnocení realizace projektu „Resocializační program MSK 2016“ dle předloženého materiálu

                                                        7/472                         7. 2. 2017
                                                        2. bere na vědomí

                                                        informace k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a postupem pro hodnocení žádostí obcí podaných do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 dle důvodové zprávy

                                                        7/472                         7. 2. 2017
                                                        3. souhlasí

                                                        s předložením Žádosti o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 na projekt „Resocializační program MSK 2017“ uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 16,94 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                        7/472                         7. 2. 2017
                                                        4. souhlasí

                                                        s předložením Žádosti o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 na projekt „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích“ uvedenou v příloze č. 4 předloženého materiálu, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 15,37 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 6/411 ze dne 24. 1. 2017

                                                         7/473                         7. 2. 2017
                                                         1. bere na vědomí

                                                         dopis Mgr. Bc. Lukáše Volného ze dne 30. 1. 2017, adresovaný panu Jiřímu Navrátilovi, náměstkovi hejtmana kraje, kterým vrací jmenovací dekret a tímto se vzdává vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                         7/473                         7. 2. 2017
                                                         2. zrušuje

                                                         jmenování Mgr. Bc. Lukáše Volného na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, provedené usnesením rady kraje č. 6/411 ze dne 24. 1. 2017

                                                         7/473                         7. 2. 2017
                                                         3. vyhlašuje

                                                         konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 4069/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve znění návrhu veřejného oznámení uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                         7/473                         7. 2. 2017
                                                         4. jmenuje

                                                         komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 4069/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve složení

                                                         předseda komise:

                                                         Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

                                                         členové komise:

                                                         Mgr. Martina Nováková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje

                                                         Radomíra Vlčková, členka rady kraje

                                                         Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                         Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                         Mgr. Miroslava Fofová, ředitelka organizace Harmonice, příspěvková organizace

                                                         7/473                         7. 2. 2017
                                                         5. pověřuje

                                                         funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 1/3 ze dne 10. 11. 2016

                                                          č. 4/290 ze dne 22. 12. 2016

                                                          7/474                         7. 2. 2017
                                                          1. rozhodla

                                                          změnit termín konání výjezdní schůze rady kraje, která se uskuteční ve Frýdku‑Místku z 25. 4. 2017 na 16. 5. 2017


                                                           frame-scrollup