Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 3. 2018


  Zastupitelstvo kraje

  7/649                         14. 3. 2018
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Bc. Marcely Mrózkové Heříkové a Ing. Petra Havránka o  ověření zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 12. 2017


   Zastupitelstvo kraje

   7/650                         14. 3. 2018
   1. volí

   ověřovatelé zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018

   -         MUDr. Vojtěch Balcárek

   -         Jiří Čejka


    Zastupitelstvo kraje

    7/651                         14. 3. 2018
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018 ve složení

    -        Radomíra Vlčková – předsedkyně

    -        Ing. Dana Forišková, Ph.D.

    -        Mgr. Josef Alexander Matera

    -        Ing. Ivan Strachoň

    -        Ing. Radim Přeček

    -        Ing. Jiří Vzientek


     Zastupitelstvo kraje

     7/652                         14. 3. 2018
     1. schvaluje

     program 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 32/2777 ze dne 27. 2. 2018

      7/653                         14. 3. 2018
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 32/2934 ze dne 27. 2. 2018

       7/654                         14. 3. 2018
       1. volí

       opětovně za přísedící/přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 paní Marii Sedláčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.2 pana Mgr. Miroslava Valového, místo pobytu **********, navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       7/654                         14. 3. 2018
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       2.1 paní Ing. Miroslavu Cvikovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       2.2 paní Mgr. Ing. Markétu Dvorskou Kročkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Jiřím Navrátilem, MBA (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       2.3 paní Jarmilu Jílkovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       7/654                         14. 3. 2018
       3. bere na vědomí

       vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Ing. Jany Kőhlerové, místo pobytu **********


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 31/2675 ze dne 6. 2. 2018

        7/655                         14. 3. 2018
        1. bere na vědomí

        informaci o petici adresované orgánům kraje za období od 1. 1. 2018 do 29. 1. 2018, dle předloženého materiálu


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 32/2775 ze dne 27. 2. 2018

         7/656                         14. 3. 2018
         1. bere na vědomí

         návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 54)

         7/656                         14. 3. 2018
         2. vyslovuje

         podporu návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 32/2778 ze dne 27. 2. 2018

          7/657                         14. 3. 2018
          1. bere na vědomí

          návrh občana kraje ze dne 12. 11. 2017 na uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje ve věci změny zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

          7/657                         14. 3. 2018
          2. rozhodlo

          nerealizovat kroky k uplatnění zákonodárné iniciativy dle bodu 1. tohoto usnesení


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 19/1622 ze dne 29. 8. 2017

           č. 32/2772 ze dne 27. 2. 2018

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017

           č. 5/388 ze dne 14. 9. 2017

           7/658                         14. 3. 2018
           1. rozhodlo

           uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 32/2780 ze dne 27. 2. 2018

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

            7/659                         14. 3. 2018
            1. bere na vědomí

            návrh Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. na volbu člena Výboru pro národnostní menšiny obsažený v příloze č. 1 předloženého materiálu

            7/659                         14. 3. 2018
            2. stanoví

            v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva kraje výjimku z maximálního počtu členů výborů zastupitelstva kraje, a to u Výboru pro národnostní menšiny na 17 členů (předseda a 16 členů)

            7/659                         14. 3. 2018
            3. volí

            Ing. Tan Trinha členem Výboru pro národnostní menšiny

            a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. členem Výboru pro národností menšiny


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 32/2776 ze dne 27. 2. 2018

             7/660                         14. 3. 2018
             1. bere na vědomí

             informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 32/2786 ze dne 27. 2. 2018

              7/661                         14. 3. 2018
              1. bere na vědomí

              žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              7/661                         14. 3. 2018
              2. rozhodlo

              poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 15.200 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění akce „Den policie“, realizaci preventivních projektů Policie České republiky, pořízení člunu s příslušenstvím, 2 ks vozidel 4x4 s příslušenstvím, vybavení, techniky, přístrojů a zařízení potřebných pro činnost Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

              7/661                         14. 3. 2018
              3. rozhodlo

              uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje                           

               č. 10/721 ze dne 28. 3. 2017

               č. 18/1504 ze dne 8. 8. 2017

               č. 19/1602 ze dne 29. 8. 2017

               č. 32/2773 ze dne 27. 2. 2018

               7/662                         14. 3. 2018
               1. rozhodlo

               darovat

               a)    1 ks nákladní ložné plochy s plachtou,

               b)   1 ks plynového chromatografu s hmotnostním detektorem,

               c)    systém sledování a oboustranného online přenosu údajů ve výjezdové technice, jež zahrnuje:

               ca.       20 ks tabletů Samsung Galaxy Tab S2,

               cb.      5 ks PC tabletů iX104C6,

               cc.       softwarovou licenci databáze nebezpečných látek,

               cd.      softwarovou licenci pro OFFLINE Emergency Truck,

               ce.       softwarovou aplikaci „Výjezd pro ZPP“,

               cf.        2 ks pneumatického výsuvného osvětlovacího stožáru,

               cg.      2 sestavy pěti kamer vč. slučovací jednotky,

               ch.      3 sestavy čtyř kamer vč. slučovací jednotky

               České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

               7/662                         14. 3. 2018
               2. rozhodlo

               uzavřít smlouvu na darování

               a)    1 ks nákladní ložné plochy s plachtou,

               b)   1 ks plynového chromatografu s hmotnostním detektorem,

               c)    systém sledování a oboustranného online přenosu údajů ve výjezdové technice, jež zahrnuje:

               ca.       20 ks tabletů Samsung Galaxy Tab S2,

               cb.      5 ks PC tabletů iX104C6,

               cc.       softwarovou licenci databáze nebezpečných látek,

               cd.      softwarovou licenci pro OFFLINE Emergency Truck,

               ce.       softwarovou aplikaci „Výjezd pro ZPP“,

               cf.        2 ks pneumatického výsuvného osvětlovacího stožáru,

               cg.      2 sestavy pěti kamer vč. slučovací jednotky,

               ch.      3 sestavy čtyř kamer vč. slučovací jednotky

               České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               7/662                         14. 3. 2018
               3. rozhodlo

               darovat materiál České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               7/662                         14. 3. 2018
               4. rozhodlo

               uzavřít smlouvu na darování materiálu České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 32/2781 ze dne 27. 2. 2018

                7/663                         14. 3. 2018
                1. bere na vědomí

                žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                a)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                b)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                c)    Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                7/663                         14. 3. 2018
                2. rozhodlo

                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                a)    statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 1.900 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2018, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. v oblasti Beskydy a Jeseníky, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                7/663                         14. 3. 2018
                3. rozhodlo

                uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                a)    statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                b)   SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                c)    Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 32/2784 ze dne 27. 2. 2018

                 7/664                         14. 3. 2018
                 1. bere na vědomí

                 žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                 a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 b)   na rekonstrukci a výstavbu haly Integrovaného záchranného systému Opava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 c)    na rekonstrukci objektu hasičská stanice Orlová – II. etapa, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                 d)   na projektovou dokumentaci pro Integrované výjezdové centrum Kopřivnice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                 e)    na pořízení monitorů a touchscreenů, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                 f)     na pořízení projektové dokumentace čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                 7/664                         14. 3. 2018
                 2. rozhodlo

                 poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

                 a)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 29.539 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                 b)   investiční účelovou dotaci ve výši 16.970 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí a výstavbou haly Integrovaného záchranného systému Opava, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                 c)    investiční účelovou dotaci ve výši 8.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí objektu Hasičské stanice Orlová – II. etapa, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                 d)   investiční účelovou dotaci ve výši 4.370 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace v rámci projektu „Projektová dokumentace pro IVC Kopřivnice“, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                 e)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením monitorů a touchscreenů, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                 f)     investiční účelovou dotaci ve výši 1.205 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih – Projektová dokumentace“, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                 7/664                         14. 3. 2018
                 3. rozhodlo

                 uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na:

                 a)    úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                 b)   úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí a výstavbou haly Integrovaného záchranného systému Opava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                 c)    úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí Hasičské stanice Orlová – II. etapa, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                 d)   úhradu uznatelných nákladů spojených s projektovou dokumentací pro Integrované výjezdové centrum Kopřivnice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                 e)    pořízení monitorů a touchscreenů, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                 f)     projektovou dokumentaci čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č.  32/2787 ze dne 27. 2. 2018

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                  7/665                         14. 3. 2018
                  1. rozhodlo

                  poskytnout neinvestiční dotaci subjektu PETARDA PRODUCTION, a.s., IČO 25382900, maximálně ve výši 1.000.000 Kč na projekt Československá filmová pohádka Když draka bolí hlava, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                  7/665                         14. 3. 2018
                  2. rozhodlo

                  uzavřít se subjektem PETARDA PRODUCTION, a.s., IČO 25382900, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje č. 32/2785 ze dne 27. 2. 2018

                   7/666                         14. 3. 2018
                   1. bere na vědomí

                   žádost Jagella 2000 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 20. 2. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   7/666                         14. 3. 2018
                   2. rozhodlo

                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                   Jagellu 2000, IČO 70640866, na výdaje související s organizací akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2018“ ve výši 1.955 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018, dle předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 32/2862 ze dne 27. 2. 2018

                    7/667                         14. 3. 2018
                    1. bere na vědomí

                    informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje č. 32/2788 ze dne 27. 2. 2018

                     7/668                         14. 3. 2018
                     1. bere na vědomí

                     žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 5. 2. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     7/668                         14. 3. 2018
                     2. rozhodlo

                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2017“, ve výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018, dle předloženého materiálu


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 33/2959    ze dne 12. 3. 2018

                      7/669                         14. 3. 2018
                      1. vyjadřuje

                      zásadní zájem Moravskoslezského kraje být co nejdříve členem Platformy pro uhelné regiony v transformaci

                      7/669                         14. 3. 2018
                      2. prohlašuje

                      že vítá iniciativu Ministerstva pro místní rozvoj, které bude prosazovat společný vstup všech tuzemských strukturálně postižených regionů sdružených na platformě vládního programu RESTART

                      7/669                         14. 3. 2018
                      3. deklaruje

                      že Moravskoslezský kraj chce v rámci této Platformy pro uhelné regiony v transformaci spolupracovat se všemi evropskými regiony, které prochází útlumem těžby uhlí, především pak se sousedním Slezským vojvodstvím, zejména z důvodu společné černouhelné pánve a identických problémů s ukončováním těžby a přechodem na přírodě šetrnější energetické zdroje

                      7/669                         14. 3. 2018
                      4. deklaruje

                      že Moravskoslezský kraj učiní kroky k doplnění programu RESTART tak, aby obsahoval všechny potřebné nástroje ke splnění podmínek zařazení regionu do Platformy pro uhelné regiony v transformaci

                       

                      7/669                         14. 3. 2018
                      5. ukládá

                      náměstkům hejtmana kraje

                      spolupracovat na plnění usnesení dle bodu 1. – 4. tohoto usnesení s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský a Ústecký kraj doc. Ing. Jiřím Ciencialou, CSc.

                      Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                      Jan Krkoška

                      Termín: 30. 5. 2018


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 32/2801 ze dne 27. 2. 2018

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                       7/670                         14. 3. 2018
                       1. rozhodlo

                       zahájit přípravu projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ s předpokládanými náklady 1.350.000 tis. Kč dle návrhu Akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše Pilaře dle předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesením rady kraje

                        č. 23/2018 ze dne 24. 10. 2017

                        č. 32/2793 ze dne 27. 2. 2018

                        k usnesením zastupitelstva kraje

                        č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                        č.  6/520 ze dne 14. 12. 2017

                        7/671                         14. 3. 2018
                        1. rozhodlo

                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                        b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                        c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                         


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 32/2800 ze dne 27. 2. 2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                         č. 6/532 ze dne 14. 12. 2017

                         7/672                         14. 3. 2018
                         1. rozhodlo

                         poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                         7/672                         14. 3. 2018
                         2. rozhodlo

                         navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“, o 500.000 Kč na celkovou výši 3.000.000 Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06564/2017/KPP ze dne 19. 12. 2017 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 32/2797 ze dne 27. 2. 2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 017

                         7/673                         14. 3. 2018
                         1. rozhodlo

                         a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                         Tisková oprava změna ZK 13.9.2018 v příloze č. 1 změna u čísla žádosti 24/18


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesením rady kraje

                         č. 32/2798 ze dne 27. 2. 2018

                         č. 23/2017 ze dne 24. 10. 2017

                         k usnesením zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                         č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                         7/674                         14. 3. 2018
                         1. rozhodlo

                         a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                         b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                         c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje                           

                         č.  32/2795 ze dne 27. 2. 2018

                         k usnesením zastupitelstva kraje           

                         5/434 ze dne 14. 9. 2017

                         6/538 ze dne 14. 12. 2017

                         6/539 ze dne 14. 12. 2017

                         7/675                         14. 3. 2018
                         1. schvaluje

                         dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         7/675                         14. 3. 2018
                         2. vydává

                         dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                          Zastupitelstvo kraje

                          7/676                         14. 3. 2018
                          1. schvaluje

                          dodatek č. 16 ke zřizovací listině Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                          7/676                         14. 3. 2018
                          2. vydává

                          dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                           Zastupitelstvo kraje

                           7/677                         14. 3. 2018
                           1. schvaluje

                           dodatek č. 19 ke zřizovací listině Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO    00305847 uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                           7/677                         14. 3. 2018
                           2. vydává

                           dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 32/2794 ze dne 27. 2. 2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                            7/678                         14. 3. 2018
                            1. bere na vědomí

                            žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 8

                            7/678                         14. 3. 2018
                            2. rozhodlo

                            poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 32/2799 ze dne 27. 2. 2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                            7/679                         14. 3. 2018
                            1. bere na vědomí

                            bere na vědomí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 předloženého materiálu

                            7/679                         14. 3. 2018
                            2. rozhodlo

                            poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 15 - 24 předloženého materiálu

                            7/679                         14. 3. 2018
                            3. rozhodlo

                            neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Vražné, IČO 62351290, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Mobilní zvukoví průvodci DVD ORPHEO MIKRO" s odůvodněním dle předloženého materiálu

                            7/679                         14. 3. 2018
                            4. rozhodlo

                            neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku "MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti", IČO 66741611, ve výši 248.000 Kč, na projekt „VIII. mezinárodní konference Moravian" s odůvodněním dle předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 31/2681 ze dne 6. 2. 2018

                            7/680                         14. 3. 2018
                            1. bere na vědomí

                            žádost obce Dobrá o řešení dopravní situace v obci Dobrá

                            7/680                         14. 3. 2018
                            2. bere na vědomí

                            podmínky spolupráce a úkoly vymezené v návrhu Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h

                            7/680                         14. 3. 2018
                            3. rozhodlo

                            uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h  s obcí Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 3/127 ze dne 16. 3. 2017

                             k usnesení rady kraje

                             č. 31/2688 ze dne 6. 2. 2018

                             7/681                         14. 3. 2018
                             1. bere na vědomí

                             informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                             7/681                         14. 3. 2018
                             2. podporuje

                             záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                             7/681                         14. 3. 2018
                             3. ukládá

                             náměstkovi hejtmana

                             provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

                             Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                             Termín: 1. pololetí 2019


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 19/1663 ze dne 29. 8. 2017

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017

                              k usnesení rady kraje

                              č. 31/2682 ze dne 6. 2. 2018

                              7/682                         14. 3. 2018
                              1. bere na vědomí

                              návrh statutárního města Ostravy na úpravu „Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, viz příloha č. 1

                              7/682                         14. 3. 2018
                              2. rozhodlo

                              změnit „Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje usn. č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 32/2812 ze dne 27. 2. 2018

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

                               7/683                         14. 3. 2018
                               1. bere na vědomí

                               informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje                           

                                č. 32/2806 ze dne 27. 2. 2018

                                7/684                         14. 3. 2018
                                1. bere na vědomí

                                žádost obce Karlova Studánka o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                7/684                         14. 3. 2018
                                2. rozhodlo

                                poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Karlova Studánka, IČO 00296104, v maximální výši 830.000 Kč, na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje                                    

                                 č. 32/2816 ze dne 27. 2. 2018

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                 7/685                         14. 3. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z jiných zdrojů, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                  

                                 7/685                         14. 3. 2018
                                 2. rozhodlo

                                 podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2018 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018, dle předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje                           

                                  č. 32/2803 ze dne 27. 2. 2018

                                  7/686                         14. 3. 2018
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost města Bílovec o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  7/686                         14. 3. 2018
                                  2. rozhodlo

                                  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Bílovec, IČO 00297755, v maximální výši 1.765.000 Kč, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 32/2815 ze dne 27. 02. 2018

                                   7/687                         14. 3. 2018
                                   1. zřizuje

                                   příspěvkovou organizaci kraje Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, se sídlem Na jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, s účinností od 1. 4. 2018

                                   7/687                         14. 3. 2018
                                   2. vydává

                                   dnem 14. 3. 2018 zřizovací listinu příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, se sídlem Na jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, dle předloženého materiálu


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 32/2811 ze dne 27. 2. 2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                    7/688                         14. 3. 2018
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost právnické osoby Hub for Change, spolek, IČO 02228025, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    7/688                         14. 3. 2018
                                    2. rozhodlo

                                    poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Hub for Change, spolek, IČO 02228025, na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 15. 1. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 32/2807 ze dne 27. 2. 2018

                                     7/689                         14. 3. 2018
                                     1. rozhodlo

                                     uzavřít souhlasné prohlášení mezi krajem a obcí Malá Morávka o neplatnosti darovací smlouvy č. BR/12/j/2016/HH ze dne 28. 12. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 31/2685 ze dne 6. 2. 2018

                                      7/690                         14. 3. 2018
                                      1. rozhodlo

                                      uzavřít budoucí smlouvy:

                                      a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                      b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                      7/690                         14. 3. 2018
                                      2. rozhodlo

                                      nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                      7/690                         14. 3. 2018
                                      3. rozhodlo

                                      předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                      7/690                         14. 3. 2018
                                      4. rozhodlo

                                      převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                      7/690                         14. 3. 2018
                                      5. rozhodlo

                                      vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 31/2683 ze dne 6. 2. 2018

                                      7/691                         14. 3. 2018
                                      1. rozhodlo

                                      rozhodnout vykupovat pozemky pro silnice II. třídy a pro silnice III. třídy za minimální kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví kraje z důvodu výstavby či z důvodu vypořádání majetkových vztahů k pozemkům již zastavěných silnicemi II. a III. tříd, jestliže zákon o oceňování majetku stanovuje hodnotu nižší


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       K usnesení rady kraje

                                       č. 32/2813 ze dne 27. 2. 2018

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 11/195 ze dne 20. 6. 2002

                                       č. 14/382 ze dne 6. 2. 2003

                                       7/692                         14. 3. 2018
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

                                       7/692                         14. 3. 2018
                                       2. rozhodlo

                                       zrušit své usnesení č. 14/382 bod. 2 ze dne 6. 2. 2003, dle předloženého materiálu

                                       7/692                         14. 3. 2018
                                       3. ukládá

                                       radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 32/2804 ze dne 27. 2. 2018

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                        č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

                                        7/693                         14. 3. 2018
                                        1. rozhodlo

                                        uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Krnovsko s obcí Hošťálkovy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        7/693                         14. 3. 2018
                                        2. rozhodlo

                                        uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Krnovsko s obcí Holčovice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 32/2818 ze dne 27. 2. 2018

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                         7/694                         14. 3. 2018
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         7/694                         14. 3. 2018
                                         2. rozhodlo

                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II., v maximální celkové výši 20.000.000 Kč, z toho investiční dotaci v maximální výši 12.300.000 Kč a neinvestiční dotaci v maximální výši 7.700.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 21. 1. 2019 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 32/2817 ze dne 27. 2. 2018

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          7/695                         14. 3. 2018
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          7/695                         14. 3. 2018
                                          2. rozhodlo

                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě, v maximální celkové výši 20.200.000 Kč, z toho investiční dotaci v maximální výši 17.800.000 Kč a neinvestiční dotaci v maximální výši 2.400.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 20. 1. 2019 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 30/2597    ze dne 23. 1. 2018

                                           7/696                         14. 3. 2018
                                           1. rozhodlo

                                           a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                           pozemek parc. č. 2774/4 ostatní plocha,

                                           v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov,

                                           pozemek parc. č. 1529/96 ostatní plocha,

                                           pozemek parc. č. 1529/97 ostatní plocha,

                                           pozemek parc. č. 1529/98 ostatní plocha,

                                           pozemek parc. č. 1529/99 ostatní plocha,

                                           pozemek parc. č. 1529/100 ostatní plocha,

                                           pozemek parc. č. 1533/18 ostatní plocha a 

                                           pozemek parc. č. 1596/22 ostatní plocha,

                                           všechny v k. ú. a obci Životice u Nového Jičína,

                                           pozemek parc. č. 100/7 ostatní plocha,

                                           v k. ú. Hrabětice nad Odrou, obec Jeseník nad Odrou a

                                           pozemek parc. č. 5967/15 ostatní plocha a

                                           pozemek parc. č. 5967/16 ostatní plocha,

                                           všechny v k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice,

                                           všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                           z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                           za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                           b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje č.  31/2695  ze dne 6. 2. 2018

                                            7/697                         14. 3. 2018
                                            1. rozhodlo

                                            a)    vyjmout z hospodaření organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, nemovité věci, a to:

                                            pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

                                            pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                            a to ode dne 1. 4. 2018

                                            b)   předat k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, nemovité věci, a to:

                                            pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

                                            pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                            a to ke dni 1. 4. 2018


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje č.   31/2695  ze dne 6. 2. 2018

                                             7/698                         14. 3. 2018
                                             1. schvaluje

                                             dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                             7/698                         14. 3. 2018
                                             2. vydává

                                             dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje č.   31/2695 ze dne 6. 2. 2018

                                              7/699                         14. 3. 2018
                                              1. schvaluje

                                              dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                              7/699                         14. 3. 2018
                                              2. vydává

                                              dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje č.  31/2695 ze dne 6. 2. 2018

                                               7/700                         14. 3. 2018
                                               1. schvaluje

                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68  Kyjovice, IČO 71197001, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                               7/700                         14. 3. 2018
                                               2. vydává

                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 31/2698 ze dne 6. 2. 2018

                                                7/701                         14. 3. 2018
                                                1. rozhodlo

                                                a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                část pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/5 ostatní plocha, o výměře 62 m2 a

                                                části pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označené jako pozemky parc. č. 3861/2 ostatní plocha, o výměře 145 m2 a parc. č. 3861/3 ostatní plocha, o výměře 106 m2,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                                do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892,

                                                za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                7/701                         14. 3. 2018
                                                2. rozhodlo

                                                a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                pozemek parc. č. 1430/10 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 1430/11 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 1430/12 ostatní plocha a 

                                                pozemek parc. č. 1560/9 ostatní plocha,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                vše v k. ú. a obci Dolní Moravice,

                                                do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,

                                                za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 162.504,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                7/701                         14. 3. 2018
                                                3. rozhodlo

                                                a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                část pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy,

                                                do výlučného vlastnictví paní **********,

                                                za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 10.360,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                7/701                         14. 3. 2018
                                                4. rozhodlo

                                                a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                část pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora,

                                                do výlučného vlastnictví paní **********,

                                                za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 17.680,- bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 5. usnesení rady kraje č. 31/2698 ze dne 6. 2. 2018

                                                b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 32/2825 ze dne 27. 2. 2018

                                                 7/702                         14. 3. 2018
                                                 1. bere na vědomí

                                                 úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 k 6. 2. 2018 dle předloženého materiálu


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 32/2822 ze dne 27. 2. 2018

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017

                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                  č. 6/560 ze dne 14. 12. 2017

                                                  7/703                         14. 3. 2018
                                                  1. bere na vědomí

                                                  předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 dle předloženého materiálu

                                                  7/703                         14. 3. 2018
                                                  2. rozhodlo

                                                  přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 269.694 tis. Kč


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje č. 32/2831 ze dne 27. 2. 2018

                                                   7/704                         14. 3. 2018
                                                   1. rozhodlo

                                                   a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                   pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                   část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1215-158/2017 ze dne 25. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/189 ostatní plocha o výměře 653 m2,

                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                   vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                   do vlastnictví společnosti THT Ostrava CZ, a.s., Mezinárodní letiště Ostrava č.p. 402, 742 51 Mošnov, IČO 25854542, za kupní cenu 753.900 Kč; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                   b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 32/2823 ze dne 27. 2. 2018

                                                    7/705                         14. 3. 2018
                                                    1. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to:

                                                    pozemek parc. č. 381/3 ostatní plocha,

                                                    část pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu  č. 5519 – 74/2016 ze dne 3. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 382/9 ostatní plocha o výměře 23 m2,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věci,

                                                    vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                    do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
                                                    Ostrava, Ostrava, IČO 00845451,

                                                    za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                    7/705                         14. 3. 2018
                                                    2. rozhodlo

                                                    a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                    pozemek parc. č. 382/4 ostatní plocha,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                    v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                    z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
                                                    Ostrava, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 32/2829 ze dne 27. 2. 2018

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 10/902 ze dne 17. 2. 2010

                                                     7/706                         14. 3. 2018
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     7/706                         14. 3. 2018
                                                     2. rozhodlo

                                                     a)    uzavřít dodatek č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM ze dne 14. 06. 2010 uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     b)     souhlasit s prodejem nemovitých věcí, a to:

                                                     části pozemku parc. č. st. 597 zastavěná plocha a nádvoří, oddělené dle geometrického plánu č. 1492-18/2018 ze dne 30. 1. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. st. 597 zastavěná plocha a nádvoří o nové, dosud nezapsané výměře 1.623 m2, jehož součástí je stavba č. p. 545, Hrabůvka, občanská vybavenost,

                                                     části pozemku parc. č. 245/3 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1492-18/2018 ze dne 30. 1. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 245/33 ostatní plocha o výměře 5.075 m2,

                                                     části pozemku parc. č. 278/6 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1486-6/2018 ze dne 26. 1. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 278/22 ostatní plocha o výměře 4.499 m2,

                                                     pozemku parc. č. st. 865 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

                                                     vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     z vlastnictví VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, Ostrava, IČO 26836025,

                                                     do vlastnictví společnosti ELVAC a.s., se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, Ostrava, IČO 25833812,

                                                     za podmínek uvedených v čl. III. a IV. dodatku č. 1


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje č. 32/2836 ze dne 27. 2. 2018

                                                      7/707                         14. 3. 2018
                                                      1. rozhodlo

                                                      a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                      pozemek parc. č. st. 926, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

                                                      pozemek parc. č. 2368/1, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2368/11, ostatní plocha,

                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                      vše v k. ú. a obec Budišov nad Budišovkou,

                                                      z vlastnictví města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, za kupní cenu ve výši 550.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, Budišov nad Budišovkou,  IČO  71197010, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 32/2824 ze dne 27. 2. 2018

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

                                                       č. 5/441 ze dne 14. 9. 2017

                                                       č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                                       č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                                       7/708                         14. 3. 2018
                                                       1. souhlasí

                                                       u projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 22.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       7/708                         14. 3. 2018
                                                       2. souhlasí

                                                       u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 83.800.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       7/708                         14. 3. 2018
                                                       3. souhlasí

                                                       u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice n. Odrou“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 29.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       7/708                         14. 3. 2018
                                                       4. souhlasí

                                                       u projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 275.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       7/708                         14. 3. 2018
                                                       5. souhlasí

                                                       u projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 56.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       7/708                         14. 3. 2018
                                                       6. souhlasí

                                                       u projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (III/48425) II. etapa“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 48.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       7/708                         14. 3. 2018
                                                       7. souhlasí

                                                       u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 43.400.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 32/2837 ze dne 27. 2. 2018

                                                        7/709                         14. 3. 2018
                                                        1. rozhodlo

                                                        a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                        pozemek parc. č. 995/2 ostatní plocha,

                                                        pozemek parc. č. 996/1 ostatní plocha,

                                                        pozemek parc. č. 996/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 754, obč. vyb., část obce Vítkovice,

                                                        pozemek parc. č. 997 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 378, obč. vyb., část obce Vítkovice,

                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                        vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

                                                        z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za následujících podmínek:

                                                        ·         obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, popř. kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby,

                                                        ·         v případě, že se předmět daru stane pro obdarovaného nepotřebným, zavazuje se jej darovat zpět do vlastnictví dárce,

                                                        ·         obdarovaný se zavazuje uhradit poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva a služebností do katastru nemovitostí a uhradit náklady za vypracování geometrického plánu č. 3063-286/2017 ve výši 4.840 Kč,

                                                        ·         smluvní strany zřídí zákaz zcizení a zatížení předmětu daru, jako právo věcné, na dobu určitou do 31. 12. 2117,

                                                        ·         smluvní strany zřídí věcná břemena-služebnosti dle bodu 2. usnesení rady kraje č. 32/2837 ze dne 27. 2. 2018,

                                                        ·         bude uzavřena smlouva o výpůjčce části předmětu daru dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 32/2837 ze dne 27. 2. 2018 

                                                         

                                                        b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) návrhu usnesení do hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava, IČO 00600920, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí  

                                                                


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 33/2970 ze dne 12. 3. 2018

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

                                                         č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

                                                         č. 19/1978 ze dne 21. 4. 2016

                                                         č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         1. rozhodlo

                                                         vyčlenit projekt s názvem „Přeložka silnice III/4848 F-M – Palkovická, návaznost na obchvat F-M“, financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 72.000.000 Kč z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1630 ze dne 25.  9.  2015

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         2. schvaluje

                                                         změnu názvu projektu „Přeložka silnice III/4848 F-M – Palkovická, návaznost na obchvat F-M“ na „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“ 

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         3. rozhodlo

                                                         profinancovat a kofinancovat projekt „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 72.000.000 Kč

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         4. rozhodlo

                                                         zahájit realizaci projektu „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         5. bere na vědomí

                                                         riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         6. rozhodlo

                                                         zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  s předpokládanými náklady projektu 32.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         7. rozhodlo

                                                         profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 32.000.000 Kč

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         8. rozhodlo

                                                         zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         9. bere na vědomí

                                                         riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         10. rozhodlo

                                                         zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         11. rozhodlo

                                                         profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 80.000.000 Kč

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         12. rozhodlo

                                                         zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         13. bere na vědomí

                                                         riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         14. rozhodlo

                                                         zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsk o“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady projektu 72.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023 

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         15. rozhodlo

                                                         profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 72.000.000 Kč

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         16. rozhodlo

                                                         zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         17. bere na vědomí

                                                         riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         18. rozhodlo

                                                         zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  s předpokládanými náklady projektu 110.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         19. rozhodlo

                                                         profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 110.000.000 Kč

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         20. rozhodlo

                                                         zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         21. bere na vědomí

                                                         riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         22. rozhodlo

                                                         ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ koncipovaného jako tzv. zásobníkový projekt

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         23. rozhodlo

                                                         ukončit přípravu projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                         7/710                         14. 3. 2018
                                                         24. rozhodlo

                                                         ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                          


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 33/2971 ze dne 12. 3. 2018

                                                          7/711                         14. 3. 2018
                                                          1. rozhodlo

                                                          a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po dokončení stavby zařízení transformovny/trafostanice 22/0,4kV o výkonu 250kVA v rámci stavby „Frýdek-obnova DTS FM_7035“ nahrazen geometrickým plánem vyhotoveném na základě zaměření skutečného provedení stavby,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                                          do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 800 Kč za 1 m2 navýšenou o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 31/2706 ze dne 6. 2. 2018

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                           7/712                         14. 3. 2018
                                                           1. rozhodlo

                                                           podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 4,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČO 26865858

                                                           7/712                         14. 3. 2018
                                                           2. rozhodlo

                                                           o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČO 26865858


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 31/2707 ze dne 6. 2. 2018

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                            7/713                         14. 3. 2018
                                                            1. rozhodlo

                                                            podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 14 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                                            7/713                         14. 3. 2018
                                                            2. rozhodlo

                                                            o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 32/2843 ze dne 27. 2. 2018

                                                             7/714                         14. 3. 2018
                                                             1. rozhodlo

                                                             poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 32/2847 ze dne 27. 2. 2018

                                                             7/715                         14. 3. 2018
                                                             1. schvaluje

                                                             dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                             7/715                         14. 3. 2018
                                                             2. vydává

                                                             dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 32/2847 ze dne 27. 2. 2018

                                                              7/716                         14. 3. 2018
                                                              1. schvaluje

                                                              dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                              7/716                         14. 3. 2018
                                                              2. vydává

                                                              dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 32/2849 ze dne 27. 2. 2018

                                                               7/717                         14. 3. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               průběžnou analýzu lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               7/717                         14. 3. 2018
                                                               2. schvaluje

                                                               výchozí návrh optimalizačních změn struktury lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, a jeho další rozpracování a konkretizování, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 32/2846 ze dne 27. 2. 2018

                                                                7/718                         14. 3. 2018
                                                                1. rozhodlo

                                                                poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                7/718                         14. 3. 2018
                                                                2. rozhodlo

                                                                poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                7/718                         14. 3. 2018
                                                                3. rozhodlo

                                                                neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení včetně odůvodnění o neposkytnutí


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 32/2845 ze dne 27. 2. 2018

                                                                7/719                         14. 3. 2018
                                                                1. rozhodlo

                                                                poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                7/719                         14. 3. 2018
                                                                2. rozhodlo

                                                                poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2018“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 32/2848 ze dne 27. 2. 2018

                                                                7/720                         14. 3. 2018
                                                                1. rozhodlo

                                                                poskytnout návratnou finanční výpomoc, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 24.500 tis. Kč na období let 2018 - 2022 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, pro zajištění profinancování akce „Vybudování NIP a DIOP“, za podmínek 36 měsíčních splátek s odkladem první splátky o 12 měsíců, se splatností nejpozději do 31. 8. 2022


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 32/2751 ze dne 27. 2. 2018

                                                                 7/721                         14. 3. 2018
                                                                 1. schvaluje

                                                                 změnu stanov obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO: 47673168, dle předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                  č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

                                                                  č. 102/7893 ze dne 7. 6. 2016

                                                                  č. 32/2887 ze dne 27. 2. 2018

                                                                  7/722                         14. 3. 2018
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se Svazkem obcí REGION POODŘÍ, IČO 69581762, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                  b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04498/2016/RRC se SVAZKEM OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                  c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                  d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                  e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                  f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03865/2016/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                  g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                  h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05398/2016/RRC s obcí Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                  i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03486/2016/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                  j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                  k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                                                  l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03976/2016/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                                                  m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04488/2016/RRC s obcí Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

                                                                  n)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03879/2016/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                                                   č. 32/2861 ze dne 27. 2. 2018

                                                                   č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                                                   7/723                         14. 3. 2018
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. usnesení 32/2852 ze dne 27. 2. 2018

                                                                   7/724                         14. 3. 2018
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

                                                                   7/724                         14. 3. 2018
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2018 – 2019 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesením rady kraje

                                                                    č. 26/2369 ze dne 5. 12. 2017

                                                                    č. 32/2859 ze dne 27. 2. 2018

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                    7/725                         14. 3. 2018
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    7/725                         14. 3. 2018
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 13 a 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    7/725                         14. 3. 2018
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 32/2884  ze dne 27. 2.2018

                                                                    7/726                         14. 3. 2018
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    zahájit přípravu projektu „Revitalizace přírodní památky Stará řeka“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 2.000.000 Kč a  předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2020

                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 32/2885 ze dne 27. 2. 2018

                                                                     7/727                         14. 3. 2018
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ financovatelného z Integrovaného operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 - 2020

                                                                      


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 32/2889 ze dne 27. 2. 2018

                                                                      7/728                         14. 3. 2018
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Janovi Pyšnovi, IČO 66171580, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Nábytková výroba“ ve výši 2.000.000 Kč


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 32/2888 ze dne 27. 2. 2018

                                                                       7/729                         14. 3. 2018
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje České hutnické společnosti, z.s., IČO 00538671, ve výši 350.000 Kč na projekt „INVENT ARENA 2018“, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 8. 2018 s odůvodněním dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 32/2851 ze dne 27. 2. 2018

                                                                        7/730                         14. 3. 2018
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        ukončit přípravu projektu s názvem „Transformace organizace Fontána“


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011

                                                                         č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

                                                                         č. 32/2869 ze dne 27. 2. 2018

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         7/731                         14. 3. 2018
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 2.000.000 Kč na projekt „Kontinuální financování činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v roce 2018“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 15. 1. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 19/1723 ze dne 29. 8. 2017

                                                                          č. 32/2882 ze dne 27. 2. 2018

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 5/465 ze dne 14. 9. 2017

                                                                          7/732                         14. 3. 2018
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 6.500.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji II“, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 4/291 ze dne 15. 6. 2017

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 32/2883 ze dne 27. 2 2018

                                                                           7/733                         14. 3. 2018
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 4/285 ze dne 15. 6. 2017

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 32/2866 ze dne 27. 2. 2018

                                                                            7/734                         14. 3. 2018
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05696/2017/RRC se statutárním městem Opava, IČO 00300535, viz příloha č. 3 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

                                                                             č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

                                                                             7/735                         14. 3. 2018
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5

                                                                             b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5

                                                                             c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018" žadatelům uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             31/2712 ze dne 6. 2. 2018

                                                                             7/736                         14. 3. 2018
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             odvolat Ing. Petru Solanskou, nar. xx. xx. xxxx jako zástupce Moravskoslezského kraje z Řídicího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

                                                                             7/736                         14. 3. 2018
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             delegovat Ing. Martina Hiltavského, nar. 3********** jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídicím výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje č. 32/2857 ze dne 27. 2. 2018

                                                                              7/737                         14. 3. 2018
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              profinancovat a kofinancovat projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v letech 2018-2020 ve výši 31.000.000 Kč
                                                                              dle předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 31/2714 ze dne 6. 2. 2018

                                                                               7/738                         14. 3. 2018
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obci Šenov u Nového Jičína, IČO 60798432, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní hala“ ve výši 2.000.000 Kč, maximálně však ve výši 6,64 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 32/2853 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                7/739                         14. 3. 2018
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                uzavřít Smlouvu o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ z programu INTERREG V-A SK-CZ, číslo smlouvy: Z SKCZ304031C867 s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, IČ 00156621, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 32/2858 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                 č. 25/2262 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 6/584 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                 7/740                         14. 3. 2018
                                                                                 1. schvaluje

                                                                                 účast Moravskoslezského kraje v projektu „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší v České republice“ financovatelného z nadnárodního programu LIFE dle předloženého materiálu

                                                                                 7/740                         14. 3. 2018
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice“ financovatelného z programu LIFE v letech 2018 - 2025 v maximální výši 32.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                 7/740                         14. 3. 2018
                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                 zajistit udržitelnost projektu „Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice“ financovatelného z programu LIFE v letech 2025 – 2030 v maximální výši 2.000.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 32/2870 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                  7/741                         14. 3. 2018
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  neposkytnout investiční dotaci ve výši 600.000 Kč subjektu BYTOSLAN spol. s r.o., IČO 62303457, na projekt Výměna elektroinstalace a pohonů na Lanové dráze Javorový vrch, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 32/2871 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 2/73 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                   7/742                         14. 3. 2018
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00758/2017/RRC se subjektem Bruntálsko, IČO 04690290, týkající se změny způsobu financování projektu Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   7/742                         14. 3. 2018
                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                   zrušit bod 2. usnesení č. 2/73 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                   7/742                         14. 3. 2018
                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                   dofinancovat projekt Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě z rozpočtu kraje na období 2019 – 2021 ve výši 200 tis. Kč ročně


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 32/2872 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                    7/743                         14. 3. 2018
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 2.700.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt Rozšíření expozice „Tělo a technika“ ve Velkém světě techniky, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 32/2873 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                     7/744                         14. 3. 2018
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 340.000 Kč subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt Cyklostezka Slezská Harta – TS a DUR – I. etapa – II. část, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 32/2877 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                      7/745                         14. 3. 2018
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 1.000.000 Kč subjektu obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, na projekt Oživlá historie aneb Slezsko a Napoleonské války, s časovou použitelností od 15. 3. 2018 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 32/2880 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                       7/746                         14. 3. 2018
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 199.900 Kč subjektu město Bohumín, IČO 00297569, na projekt Naučná stezka po stavbách z červených cihel v Bohumíně, s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 32/2881 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                        7/747                         14. 3. 2018
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 700.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2018, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č.  30/2626 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                         7/748                         14. 3. 2018
                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 780.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje č. 30/2631 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                          k usnesení rady kraje č. 32/2850 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                          7/749                         14. 3. 2018
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          účast Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ financovatelného
                                                                                          z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, a souhlasí se zněním Deklarace partnera projektu, dle předloženého materiálu

                                                                                          7/749                         14. 3. 2018
                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                          zahájit přípravu projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

                                                                                          7/749                         14. 3. 2018
                                                                                          3. rozhodlo

                                                                                          profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ předkládaného do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, prioritní osy 4. Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE (Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě) v letech 2019 – 2021 ve výši 166.146 EUR, dle předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 20/1830 ze dne 12. 9. 2017

                                                                                           č. 30/2620 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                           7/750                         14. 3. 2018
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           vzdát se veškerých práv z ručení z Operační smlouvy ze strany Moravskoslezského kraje vůči stávajícímu Manažeru Fondu rozvoje měst (CONTERA Management s.r.o., IČO  28573510)


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 33/2977 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                            7/751                         14. 3. 2018
                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                            zahájit přípravu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s předpokládanými náklady 69.000.000 Kč

                                                                                            7/751                         14. 3. 2018
                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                            uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            7/751                         14. 3. 2018
                                                                                            3. rozhodlo

                                                                                            zahájit přípravu projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s předpokládanými náklady 27.000.000 Kč

                                                                                            7/751                         14. 3. 2018
                                                                                            4. rozhodlo

                                                                                            uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427 dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 33/2985 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                             7/752                         14. 3. 2018
                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                             zahájit přípravu projektu „Dopravní dispečink“ s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a dobou realizace v letech 2019 – 2021 za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o zřízení příspěvkové organizace „Moravskoslezské datové centrum“, dle předloženého materiálu


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č.  33/2987  ze dne 12. 3. 2018

                                                                                              7/753                         14. 3. 2018
                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                              přistoupit v roli partnera k projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ předkládaného do programu Urban Innovative Action

                                                                                              7/753                         14. 3. 2018
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              zahájit přípravu projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ financovatelného z programu Urban Innovative Action

                                                                                              7/753                         14. 3. 2018
                                                                                              3. rozhodlo

                                                                                              profinancovat a kofinancovat projekt „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ předkládaný do programu Urban Innovative Action v letech 2018 – 2022 ve výši 13.200.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                               


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                                                               č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                               č. 20/1832 ze dne 12. 9. 2017

                                                                                               č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

                                                                                               č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                               č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                               č. 5/474 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                               č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                               7/754                         14. 3. 2018
                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                               pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                               7/754                         14. 3. 2018
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, ve výši 39.500.000 Kč účelově určenou na výkon služeb v obecném hospodářském zájmu v rozsahu pověření dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                               7/754                         14. 3. 2018
                                                                                               3. rozhodlo

                                                                                               uzavřít Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 2 tohoto předloženého materiálu

                                                                                               7/754                         14. 3. 2018
                                                                                               4. rozhodlo

                                                                                               dofinancovat Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s., IČO 25379631, činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu kraje v letech 2019 – 2021, a to ročně ve výši 10 mil. Kč


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 31/2724 ze dne 6. 2. 2018

                                                                                                7/755                         14. 3. 2018
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 31/2729 ze dne 6. 2. 2018

                                                                                                 7/756                         14. 3. 2018
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 9. 11. 2017 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                 7/756                         14. 3. 2018
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018 ve výši 900.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 31/2725 ze dne 6. 2. 2018

                                                                                                  7/757                         14. 3. 2018
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádost obce Nošovice ze dne 18. 12. 2017 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  7/757                         14. 3. 2018
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Nošovice, IČO 00577049, na realizaci projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ v roce 2018 ve výši 455.100 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů s časovou použitelností ode dne 27. 4. 2017 do dne 30. 11. 2018 a uhrazených do dne 30. 11. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesením rady kraje

                                                                                                   č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017

                                                                                                   č. 31/2726 ze dne 6. 2. 2018

                                                                                                   7/758                         14. 3. 2018
                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   7/758                         14. 3. 2018
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.345.100 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 31/2727 ze dne 6. 2. 2018

                                                                                                   7/759                         14. 3. 2018
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   žádost statutárního města Opava ze dne 6. 12. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 17. 1. 2018, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                   7/759                         14. 3. 2018
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 17.374 Kč určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 32/2896 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                    7/760                         14. 3. 2018
                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                    7/760                         14. 3. 2018
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 32/2895 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                    7/761                         14. 3. 2018
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádost obce Staré Hamry ze dne 9. 1. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 6. 2. 2018, o poskytnutí dotace na projekt „Staré Hamry – rekonstrukce vodovodního řadu – havarijní stav“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    7/761                         14. 3. 2018
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Staré Hamry, IČO 00297241, na projekt „Staré Hamry – rekonstrukce vodovodního řadu – havarijní stav“ ve výši maximálně 1.250.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 14. 9. 2017 do dne 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 25/2277 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                     č. 32/2892 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                     7/762                         14. 3. 2018
                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                     7/762                         14. 3. 2018
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 14 a odst. 15 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                     7/762                         14. 3. 2018
                                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                                     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 25/2278 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                                     č. 32/2893 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                     7/763                         14. 3. 2018
                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2018/2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                     7/763                         14. 3. 2018
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2018/2019 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 12 a odst. 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 30/2648 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                                     7/764                         14. 3. 2018
                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018

                                                                                                     7/764                         14. 3. 2018
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 32/2916 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                      7/765                         14. 3. 2018
                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                      poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                                      a)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Český běh žen 26. 5. 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018

                                                                                                      b)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „23. ročník mezinárodního basketbalového turnaje „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 5. 2018

                                                                                                      c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Provoz servisních center sportu v rámci Moravskoslezské krajské organizace ČUS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      d)   CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

                                                                                                      e)    Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2018“; s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      f)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava – 13. 6. 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018

                                                                                                      g)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Čokoládová tretra 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018

                                                                                                      h)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale Ostrava 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      i)     Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Krajský sokolský slet“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      j)     T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, ve výši 1.200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „MS v latinskoamerických tancích a CZECH DANCE OPEN OSTRAVA 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

                                                                                                      k)    RWR s.r.o., IČO 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 8. 2018

                                                                                                      l)     Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „ISU Junior Grand Prix 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      m)  TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Letní světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      n)   Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Příprava Barbory Závadové na LOH 2020“; s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      o)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, ve výši 2.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Regionální fotbalová Akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                                                      p)   TTV Sport Group CZ s.r.o., IČO 05366569, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „6. ročník Závodu míru/Course de la Paix U23 2018 Světový pohár v silniční cyklistice – Pohár Národů, Nations Cup – Grand Prix Priessnitz spa 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                      7/765                         14. 3. 2018
                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                      neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 R.M.S. Praha, IČO 22684841, ve výši 580.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CZECHIA – PRO 2018“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                      7/765                         14. 3. 2018
                                                                                                      3. rozhodlo

                                                                                                      uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                      a)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                      b)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                      c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                      d)   CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                      e)   Český tenisový svaz z.s., IČO 00538388, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                      f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                      g)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                      h)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                      i)     Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                      j)    T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                                                      k)   RWR s.r.o., IČO 27793460, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                                      l)     Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                                                      m)  TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                                                      n)   Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                                                      o)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                                                      p)   TTV Sport Group CZ s.r.o., IČO 05366569, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje        

                                                                                                       č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                       7/766                         14. 3. 2018
                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                       7/766                         14. 3. 2018
                                                                                                       2. vydává

                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                        7/767                         14. 3. 2018
                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                        dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                        7/767                         14. 3. 2018
                                                                                                        2. vydává

                                                                                                        dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                         7/768                         14. 3. 2018
                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                         dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                         7/768                         14. 3. 2018
                                                                                                         2. vydává

                                                                                                         dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                          7/769                         14. 3. 2018
                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                          dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                          7/769                         14. 3. 2018
                                                                                                          2. vydává

                                                                                                          dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje        

                                                                                                           č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                           7/770                         14. 3. 2018
                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                           dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola služeb a podnikání,
                                                                                                           Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                           7/770                         14. 3. 2018
                                                                                                           2. vydává

                                                                                                           dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje        

                                                                                                            č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                            7/771                         14. 3. 2018
                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola speciální,
                                                                                                            Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                            7/771                         14. 3. 2018
                                                                                                            2. vydává

                                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje        

                                                                                                             č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                             7/772                         14. 3. 2018
                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                             dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna,
                                                                                                             Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                             7/772                         14. 3. 2018
                                                                                                             2. vydává

                                                                                                             dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 24/2142 ze dne 7. 11. 2017

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 32/2911 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                              7/773                         14. 3. 2018
                                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                                              poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                              7/773                         14. 3. 2018
                                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                                              poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                              7/773                         14. 3. 2018
                                                                                                              3. rozhodlo

                                                                                                              neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje č.  32/2913ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                              7/774                         14. 3. 2018
                                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                                              poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 1 v max. výši 32.790.000,- Kč k zajištění profinancování schválených investičních projektů v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu a neinvestičního projektu v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2019

                                                                                                              7/774                         14. 3. 2018
                                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                                              poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 2 v max. výši 21.010.000,- Kč k zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2019, za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na uvedené projekty

                                                                                                                       


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 32/2915 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                               7/775                         14. 3. 2018
                                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                                               poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 467.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                               7/775                         14. 3. 2018
                                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                                               uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 30/2647 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                                                č. 32/2917 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                7/776                         14. 3. 2018
                                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                                poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci spolku TJ Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00560901, ve výši 1.250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pozemky - Areál skokanských můstků Jiřího Rašky“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                                7/776                         14. 3. 2018
                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem finančních prostředků spolkem TJ Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00560901, dle přílohy č. 4 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                                7/776                         14. 3. 2018
                                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                                poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci městu Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, ve výši 1.150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příspěvek na odkup pozemků pod můstky do majetku města Frenštát pod Radhoštěm“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                                7/776                         14. 3. 2018
                                                                                                                4. rozhodlo

                                                                                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem finančních prostředků městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 3 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 23/2073 ze dne 24. 10. 2017

                                                                                                                 č. 32/2906 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                 7/777                         14. 3. 2018
                                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                 7/777                         14. 3. 2018
                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                 neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesením rady kraje

                                                                                                                 č. 32/2918 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                 7/778                         14. 3. 2018
                                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci město Třinec, IČO 00297313, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ZUŠ Třanovského 596 – výměna oken“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                                 7/778                         14. 3. 2018
                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem město Třinec, IČO 00297313, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje                           

                                                                                                                  č. 32/2908 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                  7/779                         14. 3. 2018
                                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                                  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., Doubrava 1031, 735 33 Doubrava,  IČO 22664874, na projekt „Bojová umění v Moravskoslezském kraji“

                                                                                                                  7/779                         14. 3. 2018
                                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                                  prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% ze stanoveného odvodu 357.483 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých příjemci FBC Ostrava z.s., Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 64628060, na projekt „Podpora výchovy dětí a mládeže ve florbalovém klubu FBC Ostrava“

                                                                                                                  7/779                         14. 3. 2018
                                                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                                                  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotací poskytnutých příjemci FBC Ostrava z.s., Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 64628060, na projekt „Podpora výchovy dětí a mládeže ve florbalovém klubu FBC Ostrava“

                                                                                                                  7/779                         14. 3. 2018
                                                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                                                  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Jesenická Cyklistická z.s., Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 02926865, u dotace poskytnuté na projekt „CZECH CYCLING TOUR 2016 – etapový závod mezinárodního cyklistického závodu ve Frýdku-Místku“

                                                                                                                  7/779                         14. 3. 2018
                                                                                                                  5. rozhodlo

                                                                                                                  povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 285.125 Kč stanoveného příjemci Jesenická Cyklistická z.s., Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 02926865, u dotace poskytnuté na projekt „CZECH CYCLING TOUR 2016 – etapový závod mezinárodního cyklistického závodu ve Frýdku-Místku“ na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 23/2074 ze dne 24. 10. 2017

                                                                                                                   č. 32/2907 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                   7/780                         14. 3. 2018
                                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                   7/780                         14. 3. 2018
                                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                                   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 33/3003 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                                                   7/781                         14. 3. 2018
                                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Davis Cup 2018, group I, II.kolo ČR - Izrael“; s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018

                                                                                                                   7/781                         14. 3. 2018
                                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                                   uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 32/2920 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                    7/782                         14. 3. 2018
                                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                                    dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                    7/782                         14. 3. 2018
                                                                                                                    2. vydává

                                                                                                                    dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                     č. 28/2519 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                     7/783                         14. 3. 2018
                                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                                     uzavřít s poskytovatelem Středisko volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                      č. 32/2919 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                      7/784                         14. 3. 2018
                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                      žádost organizace Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, o změnu realizace projektu s názvem „Funkční
                                                                                                                      a bezpečné prostředí pro uživatele Domov Přístav Frýdek-Místek“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                      7/784                         14. 3. 2018
                                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                                      uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
                                                                                                                      ev. č. 03480/2017/SOC ze dne 12. 10. 2017 se subjektem Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                       č. 31/2741 ze dne 06. 02. 2018

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                       7/785                         14. 3. 2018
                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                       žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba, IČO 00845451, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                       7/785                         14. 3. 2018
                                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                                       poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba, IČO 00845451, ve výši 2.000.000,00 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2931 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        7/786                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                        b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                        c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2928 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        7/787                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                        b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“ žadateli uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2925 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        7/788                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018
                                                                                                                        v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                        b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018
                                                                                                                        v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018“ žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2924 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                        7/789                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                                        žádosti o účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                        7/789                         14. 3. 2018
                                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                        7/789                         14. 3. 2018
                                                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                                                        pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu spolek Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace a o pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                        7/789                         14. 3. 2018
                                                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                                                        poskytnout spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, účelovou neinvestiční dotaci maximálně ve výši 300.000 Kč na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. na rok 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace a o pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2926 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        7/790                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                        schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2018 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                        7/790                         14. 3. 2018
                                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                                        a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                        b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                        c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2018 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                                                        d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2018 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesením rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2927 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        č. 22/1982 ze dne 10. 10. 2017

                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                        7/791                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                        a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                        b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                        c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2922 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        7/792                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                        b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesením rady kraje

                                                                                                                        č. 32/2933 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                        č. 21/1930 ze dne 26. 9. 2017

                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                        7/793                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                        schválit způsob výpočtu návrhu dotace pro roky 2018 - 2020 v rámci Podmínek dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 – 2020 dle předloženého materiálu

                                                                                                                        7/793                         14. 3. 2018
                                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2018 - 2020 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                        7/793                         14. 3. 2018
                                                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                                                        pověřit radu kraje schvalováním změn výdajových limitů a změn maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 a následným uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2018 - 2020


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                        č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                        7/794                         14. 3. 2018
                                                                                                                        1. odvolává

                                                                                                                        Jana Krkošku, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče

                                                                                                                        7/794                         14. 3. 2018
                                                                                                                        2. volí

                                                                                                                        Radomíru Vlčkovou členkou Výboru zdravotní a preventivní péče

                                                                                                                        7/794                         14. 3. 2018
                                                                                                                        3. odvolává

                                                                                                                        Mgr. Radka Krnáče z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

                                                                                                                        7/794                         14. 3. 2018
                                                                                                                        4. volí

                                                                                                                        Lenku Brzyszkowskou členkou Výboru pro tělovýchovu a sport


                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         7/795                         14. 3. 2018
                                                                                                                         1. odsuzuje

                                                                                                                         zneužívání sociálních dávek na bydlení v souvislosti s předraženými pronájmy bytů sociálně slabým občanům

                                                                                                                         7/795                         14. 3. 2018
                                                                                                                         2. vyzývá

                                                                                                                         člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného, aby zastupitelstvu kraje a všem občanům kraje veřejně vysvětlil své jednání a upustil od amorálního podnikání s chudobou“


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          7/796                         14. 3. 2018
                                                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                                                          uctít památku obětí nacistické okupace, která započala dne 14. března 1939


                                                                                                                           frame-scrollup