Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 9. 2019


  Rada kraje

  70/6362                         24. 9. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 24. 9. 2019


   Rada kraje

   70/6363                         24. 9. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 69. schůze rady kraje, konané dne 10. 9. 2019

   70/6363                         24. 9. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 70. schůze rady kraje, konané dne 24. 9. 2019:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -      Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 51/3930 ze dne 11. 9. 2014

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 11/900 ze dne 11. 9. 2014

    70/6364                         24. 9. 2019
    1. bere na vědomí

    ukončení funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, Evy Pyszkové a Pavla Lyčky, ke dni 11. 9. 2019, dle předloženého materiálu

    70/6364                         24. 9. 2019
    2. volí

    Mgr. Bohdanu Przepiorovou, nar. ********** a Annu Raszkovou, nar. **********, členkami dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, ke dni 12. 9. 2019, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 66/5938 ze dne 16. 7. 2019

     70/6365                         24. 9. 2019
     1. bere na vědomí

     odstoupení Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, z funkce člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 24. 9. 2019, dle předloženého materiálu

     70/6365                         24. 9. 2019
     2. souhlasí

     u nově navrhovaného člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Mgr. Lukáše Chaláse, dle ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s činností podle ust. § 441 téhož zákona, dle předloženého materiálu

     70/6365                         24. 9. 2019
     3. volí

     Mgr. Lukáše Chaláse, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ke dni 25. 9. 2019


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 61/5416 ze dne 30.4.2019

      70/6366                         24. 9. 2019
      1. schvaluje

      smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 68/6138 ze dne 27.8.2019

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

       70/6367                         24. 9. 2019
       1. rozhodla

       změnit výši neinvestiční účelové dotace ********** na úhradu uznatelných nákladů spojených s účastí v programu „Rok ve Francii“, o jejímž poskytnutí rozhodla svým usnesením č. 68/6138 ze dne 27. 8. 2019, z 60 tis. Kč na 80 tis. Kč dle předloženého materiálu

       70/6367                         24. 9. 2019
       2. rozhodla

       nahradit přílohy č. 5, 6, a 7 materiálu, k němuž přijala usnesení č. 68/6138 ze dne 27. 8. 2019, přílohami č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu


        Rada kraje

        70/6368                         24. 9. 2019
        1. souhlasí

        s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

        70/6368                         24. 9. 2019
        2. stanoví

        u usnesení č. 53/4791 bod 4. ze dne 13. 12. 2018 termín další kontroly plnění na listopad 2019


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 73/6016 ze dne 4. 8. 2015

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 10/856 ze dne 12. 6. 2014

         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

         70/6369                         24. 9. 2019
         1. rozhodla

         o udělení ocenění Knihovnická K2 v kategorii Knihovna Moravskoslezského kraje 2019 formou:

         a)    finančního ocenění ve výši 50.000 Kč, a to Městské knihovně Bílovec, IČ0 02235412

         b)   čestných uznání, a to Městské knihovně Nový Jičín, příspěvkové organizaci, IČO 47998261; Městské knihovně Frýdek - Místek, IČO 47999721, a Knihovně Třinec příspěvkové organizaci, IČO 00846678


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 23/2022 ze dne 24.10.2017

          č. 51/4494 ze dne 27.11.2018

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 6/540 ze dne 14.12.2017

          č. 19/1971 ze dne 21.4.2016

          č. 6/520 ze dne 14.12.2017

          č. 10/1062 ze dne 13.12.2018

          70/6370                         24. 9. 2019
          1. bere na vědomí

          Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, účelově určené pro příjemce dotace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, na projekt "Toulky údolím Olše", kterým se mění doba dokončení realizace projektu z „nejpozději do 30. 6. 2019“ na „nejpozději do 31. 12. 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          70/6370                         24. 9. 2019
          2. schvaluje

          snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 1.564.000 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu "Toulky údolím Olše" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

          70/6370                         24. 9. 2019
          3. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižuje

          financování

          pol.  8123 -

          Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

          o

          5.505 tis. Kč

          a

          snižují

          běžné výdaje

          na § 3315 -

          Činnosti muzeí a galerií

          pol.  5651-

          Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

          o

          5.505 tis. Kč


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 66/5957 ze dne 16. 7. 2019

           č. 69/6317 ze dne 10. 9. 2019

           70/6371                         24. 9. 2019
           1. bere na vědomí

           zápis o průběhu výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           70/6371                         24. 9. 2019
           2. jmenuje

           dnem 10. 12. 2019

           PhDr. Zdeňka Orlitu, Ph.D., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296


            Rada kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

            70/6372                         24. 9. 2019
            1. bere na vědomí

            žádost ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Ostrava, pobočný spolek, IČO 66181089, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 45.000 Kč na realizaci projektu „Malý ostravský řecký folklorní festival“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            70/6372                         24. 9. 2019
            2. rozhodla

            poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ASOCIACI ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Ostrava, pobočný spolek, IČO 66181089, na realizaci projektu „Malý ostravský řecký folklorní festival“, ve výši 45.000 Kč s časovou použitelností 1. 10. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

            70/6372                         24. 9. 2019
            3. bere na vědomí

            žádost Regionálne obce Slovákov v Ostravě, z.s., IČO 06834418, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Dny vzájemnosti: Bez hranic“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

            70/6372                         24. 9. 2019
            4. rozhodla

            poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Regionální obci Slovákov v Ostravě, z.s., IČO 06834418, na realizaci projektu „Dny vzájemnosti: Bez hranic“, ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností 1. 7. 2019 – 10. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

            70/6372                         24. 9. 2019
            5. bere na vědomí

            žádost spolku Ducatus Teschinensis z. s., IČO 27059979, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Dokumentace nářečních vyprávění z Karvinska a okolí“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

            70/6372                         24. 9. 2019
            6. rozhodla

            poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Ducatus Teschinensis z. s., IČO 27059979, na realizaci projektu „Dokumentace nářečních vyprávění z Karvinska a okolí“, ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

            70/6372                         24. 9. 2019
            7. rozhodla

            a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 45 tis. Kč

            b)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 100 tis. Kč

            70/6372                         24. 9. 2019
            8. schvaluje

            rozpočtové opatření, kterým se

            snižují

            běžné výdaje

            na § 3312 -

            Hudební činnost

            pol.  5212 -

            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

            o

            80 tis. Kč

            a

            snižují

            kapitálové výdaje            

            na § 6409 -

            Ostatní činnosti jinde nezařazené

            pol.  6901 -

            Rezervy kapitálových výdajů

            o

            145 tis. Kč

            Celkem

            o

            225 tis. Kč

            a

            zvyšují

            běžné výdaje            

            na § 3312 -

            Hudební činnost

            pol.  5222 -

            Neinvestiční transfery spolkům

            o

            45 tis. Kč

            na § 3316 -

            Vydavatelská činnost

            pol.  5222 -

            Neinvestiční transfery spolkům

            o

            80 tis. Kč

            na § 3319 -

            Ostatní záležitosti kultury

            pol.  5222 -

            Neinvestiční transfery spolkům

            o

            100 tis. Kč

            Celkem

            o

            225 tis. Kč

            70/6372                         24. 9. 2019
            9. rozhodla

            uzavřít dohodu o narovnání se subjektem Římskokatolická farnost Čeladná, IČO 64120007, k realizaci projektu „Izolace proti vlhkosti a plísni kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné“ týkající se změny termínu realizace ze 7. 8. 2019 na 4. 10. 2019 a změny termínu odevzdání závěrečného vyúčtování z 22. 8. 2019 na 4. 11. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 60/5342 ze dne 9.4.2019

             70/6373                         24. 9. 2019
             1. rozhodla

             v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


              Rada kraje

              70/6374                         24. 9. 2019
              1. rozhodla

              zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

              70/6374                         24. 9. 2019
              2. prohlašuje

              že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

              70/6374                         24. 9. 2019
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““, a to:

              členové:
              Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
              Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              náhradníci:
              Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
              Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              70/6374                         24. 9. 2019
              4. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““, a to:

              členové:
              Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
              Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
              Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
              PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

              náhradníci:
              Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
              Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
              Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
              Bc. Radim Miklušák, odbor sociálních věcí
              Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje
              Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
              Ing. Daniela Matějů, odbor evropských projektů
              Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
              Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
              Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

               70/6375                         24. 9. 2019
               1. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 3639 -

               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

               pol. 5169 -

               Nákup ostatních služeb

               o

               44,64 tis. Kč

               a

               zvyšují

               kapitálové výdaje

               na § 3315 -

               Činnosti muzeí a galerií

               pol. 6121 -

               Budovy, haly a stavby

               o

               44,64 tis. Kč

               70/6375                         24. 9. 2019
               2. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zpracování projektové dokumentace pro akci - Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“

               70/6375                         24. 9. 2019
               3. rozhodla

               vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem:

               PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
               Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava
               IČO: 27787443 

               za cenu nejvýše přípustnou 1.196.400 Kč bez DPH


                Rada kraje

                70/6376                         24. 9. 2019
                1. rozhodla

                zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na „Nákup kancelářských židlí“ subjektu:

                AJAX CZ s.r.o.
                se sídlem: 28. října 9, 264 01 Sedlčany
                IČO: 28977653

                za cenu nejvýše přípustnou 1.110.653 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 70/6377                         24. 9. 2019
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD – Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice II“

                 70/6377                         24. 9. 2019
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                 Ing. Štěpán Šňupárek

                 se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

                 IČO: 72978325

                 za cenu nejvýše přípustnou 198.800 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  70/6378                         24. 9. 2019
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka serverů pro technologické centrum kraje KÚ MSK včetně jejich instalace“

                  70/6378                         24. 9. 2019
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                  3S.cz, s.r.o.
                  se sídlem Eliášova 1055/25, Žabovřesky, 616 00 Brno
                  IČO: 27683273

                  za cenu nejvýše přípustnou 964.350 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   70/6379                         24. 9. 2019
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna stávajícího vnitřního osvětlení za LED, výměna svítidel na plášti budov a svítidel na sloupech veřejného osvětlení II. etapa II."

                   70/6379                         24. 9. 2019
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                   Korelis, s.r.o.
                   se sídlem: 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín
                   IČO: 01443631

                   za cenu nejvýše přípustnou 690.120 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    70/6380                         24. 9. 2019
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem dodávka informačních obálek

                    70/6380                         24. 9. 2019
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                    Charita Opava
                    se sídlem: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař
                    IČO: 43964591

                    za cenu nejvýše přípustnou 449.745 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     70/6381                         24. 9. 2019
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27"

                     70/6381                         24. 9. 2019
                     2. rozhodla

                     vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                     Bezpečněnastavbě s.r.o.
                     se sídlem: Opava, Kylešovice, Švestková 1373/34
                     IČO: 06400523

                     70/6381                         24. 9. 2019
                     3. rozhodla

                     vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                     Dozor koordinátor s.r.o.
                     se sídlem: Frýdek-Místek, Místek
                     8. pěšího pluku 2380
                     IČO: 04202783

                     za cenu nejvýše přípustnou 392.000 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      70/6382                         24. 9. 2019
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování studie stavby „Rekonstrukce nevyužitých budov Obchodní akademie pro ZUŠ Orlová““

                      70/6382                         24. 9. 2019
                      2. rozhodla

                      vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení účastníka:

                      Ateliér Velehradský, s. r. o.
                      se sídlem: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
                      IČO 29263140

                      70/6382                         24. 9. 2019
                      3. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

                      Atelier 99 s.r.o.
                      se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
                      IČO 02463245

                      za nejvýše přípustnou cenu 264.000 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       70/6383                         24. 9. 2019
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu“

                       70/6383                         24. 9. 2019
                       2. rozhodla

                       vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                       EKOTOXA s.r.o.
                       se sídlem: Brno - Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 60200
                       IČO: 64608531

                       za cenu nejvýše přípustnou 338.500 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 69/6306 ze dne 10.9.2019

                        70/6384                         24. 9. 2019
                        1. bere na vědomí

                        sdělení o odstoupení vybraného účastníka Vysplan s.r.o. se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava IČO 27717089, ze dne 18. 9. 2019, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II.“, a to pro 2. část „Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        70/6384                         24. 9. 2019
                        2. schvaluje

                        zápis z 2. jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

                        70/6384                         24. 9. 2019
                        3. rozhodla

                        vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, a to pro část č. 2 „Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova“ dodavatele:

                        Vysplan s.r.o.
                        se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
                        IČO: 27717089

                        70/6384                         24. 9. 2019
                        4. rozhodla

                        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, a to pro část č. 2 „Výkon IČ pro stavbu CHB SAGAPO v rámci areálu na ul. Hybešova“, s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj.:

                        Uschemer s.r.o.
                        se sídlem Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk
                        IČO: 27768180

                        za cenu nejvýše přípustnou 476 300 Kč bez DPH


                         Rada kraje

                         70/6385                         24. 9. 2019
                         1. rozhodla

                         zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                         70/6385                         24. 9. 2019
                         2. rozhodla

                         a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                         b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1 tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                         Rada kraje

                         70/6386                         24. 9. 2019
                         1. bere na vědomí

                         zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2019/2020 na území Moravskoslezského kraje včetně Plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          70/6387                         24. 9. 2019
                          1. stanoví

                          s účinností od 1. 10. 2019 plat Ing. Rostislavovi Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                           70/6388                         24. 9. 2019
                           1. rozhodla

                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Smart region“ ve výši 64,4 tis. Kč

                           70/6388                         24. 9. 2019
                           2. rozhodla

                           vyčlenit finanční prostředky na akci rozpočtu „Vysokorychlostní datová síť“ ve výši 64,4 tis. Kč

                           70/6388                         24. 9. 2019
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 2299 -

                           Ostatní záležitosti v dopravě

                           pol.  5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           64,4 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3636 -

                           Územní rozvoj

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           64,4 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                            70/6389                         24. 9. 2019
                            1. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, s účelovým určením na zpracování studie propojení školy s jídelnou a instalaci invalidního výtahu v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“, o částku 90.750 Kč s časovou použitelností od 24. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                            70/6389                         24. 9. 2019
                            2. rozhodla

                            snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 90.750 Kč

                            70/6389                         24. 9. 2019
                            3. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol. 5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            90,75 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3114 -

                            Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                            pol. 5331 -

                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            90,75 tis. Kč


                             Rada kraje

                             70/6390                         24. 9. 2019
                             1. souhlasí

                             s umístěním a realizací stavby chodníku na pozemku parc. č. 1371/3 zahrada v k. ú. a obci Město Albrechtice, dle předloženého materiálu

                             70/6390                         24. 9. 2019
                             2. rozhodla

                             a)          zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1371/3 zahrada v k. ú. a obci Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve prospěch města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO 00296228, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a užívat chodník na části služebného pozemku, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a užívání chodníku, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                             b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                             70/6390                         24. 9. 2019
                             3. rozhodla

                             zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 5790/1 ostatní plocha v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat na části služebného pozemku dešťovou kanalizaci, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3334-81/2019 ze dne 15. 6. 2019, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                             70/6390                         24. 9. 2019
                             4. souhlasí

                             s umístěním a realizací stavby „Opava, Statková, p.č. 2546, rozšíření kNN“ na pozemcích parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2550/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

                             70/6390                         24. 9. 2019
                             5. rozhodla

                             a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2550/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, 746 01 Opava, IČO 00098752, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat,  udržovat a odstraňovat na částech služebných pozemků podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby „Opava, Statková, p.č. 2546, rozšíření kNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                             b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

                             70/6390                         24. 9. 2019
                             6. souhlasí

                             s umístěním a realizací stavby „Plynovod ZP TČA - TKV" na částech pozemků parc. č. 6334/35 ostatní plocha a parc. č. 6346/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              70/6391                         24. 9. 2019
                              1. bere na vědomí

                              souhlas zastupitelstva Žilinského samosprávného kraje s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 4099/4 lesní pozemek, o výměře 14 m2, v k. ú. a obci Klokočov, okres Čadca, Slovenská republika, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              70/6391                         24. 9. 2019
                              2. rozhodla

                              o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                              pozemek parc. č. 4099/4 lesní pozemek,

                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                              v k. ú. a obci Klokočov, okres Čadca, Slovenská republika


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               nedaňové příjmy

                               na § 2143 -

                               Cestovní ruch

                               pol. 2111 -

                               Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                               o

                               17,97 tis. Kč

                               na § 2212 -

                               Silnice

                               pol. 2310 -

                               Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                               o

                               158,95 tis. Kč

                               na § 2229 -

                               Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                               pol. 2324 -

                               Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                               o

                               16,00 tis. Kč

                               na § 2292 -

                               Dopravní obslužnost veřejnými službami

                               pol. 2212 -

                               Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                               o

                               30,00 tis. Kč

                               na § 3421 -

                               Využití volného času dětí a mládeže

                               pol. 2324 -

                               Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                               o

                               1,53 tis. Kč

                               na § 6113 -

                               Zastupitelstva krajů

                               pol. 2310 -

                               Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                               o

                               5,59 tis. Kč

                               pol. 2324 -

                               Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                               o

                               4,93 tis. Kč

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 2324 -

                               Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                               o

                               22,87 tis. Kč

                               na § 6320 -

                               Pojištění funkčně nespecifikované

                               pol. 2322 -

                               Přijaté pojistné náhrady

                               o

                               5,87 tis. Kč

                               na § 6402 -

                               Finanční vypořádání minulých let

                               pol. 2223 -

                               Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                               o

                               81,09 tis. Kč

                               pol. 2229 -

                               Ostatní přijaté vratky transferů

                               o

                               177,92 tis. Kč

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol. 2229 -

                               Ostatní přijaté vratky transferů

                               o

                               21,73 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               544,45 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol. 6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               544,45 tis. Kč

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               přijaté transfery

                               pol. 4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                

                               o

                               166,50 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 4399 -

                               Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                               pol. 5139 -

                               Nákup materiálu

                               o

                               19,80 tis. Kč

                               pol. 5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               27,00 tis. Kč

                               pol. 5167 -

                               Služby školení a vzdělávání

                               o

                               119,70 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               166,50 tis. Kč

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               nedaňové příjmy

                               na § 4339 -

                               Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                               pol. 2111 -

                               Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                               o

                                4,84 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 4339 -

                               Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                               pol. 5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               4,84 tis. Kč

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 5134 -

                               Prádlo, oděv a obuv

                               o

                               38 tis. Kč

                               pol. 5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               5 tis. Kč

                               pol. 5173 -

                               Cestovné

                               o

                               42 tis. Kč

                               pol. 5175 -

                               Pohoštění

                               o

                               15 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               100 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               100 tis. Kč

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               5. rozhodla

                               snížit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 250 tis. Kč s účelovým určením na akci „Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu“

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               6. rozhodla

                               zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 250 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               7. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 5168 -

                               Zpracování dat a služby související s informačními

                               a komunikačními technologiemi

                               o

                                    

                               700 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 6111 -

                               Programové vybavení

                               o

                               250 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 5042 -

                               Odměny za užití počítačových programů

                               o

                               250 tis. Kč

                               pol. 5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               700 tis. Kč

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               8. schvaluje

                               snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               9. schvaluje

                               snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               10. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 2143 -

                               Cestovní ruch

                                

                               pol. 5164 -

                               Nájemné

                               o

                               195,00 tis. Kč

                               pol. 5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               48,63 tis. Kč

                               pol. 5179 -

                               Ostatní nákupy jinde nezařazené

                               o

                               11,37 tis. Kč

                               pol. 5212 -

                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                               o

                               134,65 tis. Kč

                               pol. 5213 -

                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                               o

                               463,93 tis. Kč

                               pol. 5222 -

                               Neinvestiční transfery spolkům

                               o

                               138,90 tis. Kč

                               pol. 5321 -

                               Neinvestiční transfery obcím

                               o

                               161,95 tis. Kč

                               na § 2251 -

                               Letiště

                               pol. 5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               105,31 tis. Kč

                               pol. 5171 -

                               Opravy a udržování

                               o

                               1.554,00 tis. Kč

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               3,15 tis. Kč

                               na § 3391 -

                               Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích

                               pol. 5164 -

                               Nájemné

                               o

                               7,00 tis. Kč

                               pol. 5175 -

                               Pohoštění

                               o

                               15,32 tis. Kč

                               na § 3522 -

                               Ostatní nemocnice

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               12,28 tis. Kč

                               na § 3636 -

                               Územní rozvoj

                               pol. 5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               25,00 tis. Kč

                               pol. 5212 -

                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                               o

                               51,20 tis. Kč

                               pol. 5213 -

                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                               o

                               377,30 tis. Kč

                               pol. 5222 -

                               Neinvestiční transfery spolkům

                               o

                               20,00 tis. Kč

                               pol. 5321 -

                               Neinvestiční transfery obcím

                               o

                               59,65 tis. Kč

                               pol. 5329 -

                               Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                               o

                               38,21 tis. Kč

                               pol. 5541 -

                               Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

                               o

                               40,80 tis. Kč

                               na § 3639 -

                               Komunální rozvoj a územní služby jinde nezařazené

                               pol. 5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               1.645,00 tis. Kč

                               pol. 5168 -

                               Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                               o

                               1.000,00 tis. Kč

                               pol. 5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               7.800,00 tis. Kč

                               pol. 5321 -

                               Neinvestiční transfery obcím

                               o

                               243,22 tis. Kč

                               pol. 5332 -

                               Neinvestiční transfery vysokým školám

                               o

                               1.700,00 tis. Kč

                               pol. 5362 -

                               Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                               o

                               187,98 tis. Kč

                               na § 3792 -

                               Ekologická výchova a osvěta

                               pol. 5321 -

                               Neinvestiční transfery obcím

                               o

                               5,50 tis. Kč

                               na § 5212 -

                               Ochrana obyvatelstva

                               pol. 5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               110,65 tis. Kč

                               na § 5521 -

                               Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                               pol. 5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               177,13 tis. Kč

                               pol. 5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               0,05 tis. Kč

                               na § 6113 -

                               Zastupitelstva krajů

                               pol. 5023 -

                               Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

                               o

                               2.726,00 tis. Kč

                               pol. 5032 -

                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                               o

                               250,00 tis. Kč

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               10,88 tis. Kč

                               pol. 5161 -

                               Poštovní služby

                               o

                               760,00 tis. Kč

                               pol. 5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               4,86 tis. Kč

                               pol. 5168 -

                               Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                               o

                               1.575,00 tis. Kč

                               pol. 5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               345,00 tis. Kč

                               pol. 5179 -

                               Ostatní nákupy jinde nezařazené

                               o

                               100,00 tis. Kč

                               pol. 5189 -

                               Jistoty

                               o

                               2,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               22.106,92 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 2143 -

                               Cestovní ruch

                                

                               pol. 6312 -

                               Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                               o

                               35,01 tis. Kč

                               pol. 6322 -

                               Investiční transfery spolkům

                               o

                               7,17 tis. Kč

                               na § 3114 -

                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               3,82 tis. Kč

                               na § 3121 -

                               Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                               pol. 6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               910,73 tis. Kč

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               200,00 tis. Kč

                               na § 3133 -

                               Dětské domovy

                               pol. 6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               900,00 tis. Kč

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               29,69 tis. Kč

                               na § 3322 -

                               Zachování a obnova kulturních památek

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               752,44 tis. Kč

                               na § 3522 -

                               Ostatní nemocnice

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               451,83 tis. Kč

                               na § 3636 -

                               Územní rozvoj

                               pol. 6312 -

                               Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                               o

                               31,00 tis. Kč

                               pol. 6313 -

                               Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                               o

                               9,01 tis. Kč

                               pol. 6341 -

                               Investiční transfery obcím

                               o

                               1.629,93 tis. Kč

                               pol. 6349 -

                               Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                               o

                               200,00 tis. Kč

                               na § 4350 -

                               Domovy pro seniory

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               87,05 tis. Kč

                               na § 5212 -

                               Ochrana obyvatelstva

                               pol. 6122 -

                               Stroje, přístroje a zařízení

                               o

                               10,65 tis. Kč

                               na § 5511 -

                               Požární ochrana – profesionální část

                               pol. 6122 -

                               Stroje, přístroje a zařízení

                               o

                               340,36 tis. Kč

                               na § 5521 -

                               Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                               pol. 6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               79,85 tis. Kč

                               pol. 6122 -

                               Stroje, přístroje a zařízení

                               o

                               107,94 tis. Kč

                               na § 6172 -

                               Činnost regionální správy

                               pol. 6111 -

                               Programové vybavení

                               o

                               550,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               6.336,48 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol. 6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               28.443,40 tis. Kč

                               70/6392                         24. 9. 2019
                               11. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               kapitálové příjmy

                               na § 3639 -

                               Komunální rozvoj a územní služby jinde nezařazené

                               pol. 3111 -

                               Příjmy z prodeje pozemků

                               o

                               15.000 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                

                               pol. 6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               15.000 tis. Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 55/4902 ze dne 29.1.2019

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                               70/6393                         24. 9. 2019
                               1. rozhodla

                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 555 tis. Kč

                               70/6393                         24. 9. 2019
                               2. rozhodla

                               vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 555 tis. Kč s účelovým určením na akci „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - klimatizace“

                               70/6393                         24. 9. 2019
                               3. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

                               a)    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 7.494.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                               b)   Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 6.830.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Novostavba lékárny a onkologie" s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                               70/6393                         24. 9. 2019
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol.  6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               14.324 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 3522 -

                               Ostatní nemocnice

                               pol.  6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               13.769 tis. Kč

                               na § 5521 -

                               Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               555 tis. Kč

                               Celkem

                               14.324 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 55/4860 ze dne 29.1.2019

                                70/6394                         24. 9. 2019
                                1. rozhodla

                                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00582/2019/IM ze dne 13. 3. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, se zhotovitelem stavby – společností MH - STAVBY, s. r. o. se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 27776506, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                70/6394                         24. 9. 2019
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol.  5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                123,00 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3231 -

                                Základní umělecké školy

                                pol.  6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                123,00 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                 70/6395                         24. 9. 2019
                                 1. schvaluje

                                 snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, o částku 534.879,35 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Regulace ústředního topení"

                                 70/6395                         24. 9. 2019
                                 2. rozhodla

                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Regulace ústředního topení“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 471.000,00 Kč

                                 70/6395                         24. 9. 2019
                                 3. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

                                 a.     Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, o částku 241.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                 b.     Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, o částku 230.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna elektrického výtahu" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                 70/6395                         24. 9. 2019
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3122 -

                                 Střední odborné školy

                                 pol.  6351 -

                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 304,87 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3121 -

                                 Gymnázia

                                 pol.  6351 -

                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 241,00 tis. Kč

                                 na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                 pol.  6901 -

                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                 o

                                 63,87 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 304,87 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  70/6396                         24. 9. 2019
                                  1. stanoví

                                  vztah rozpočtu kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2021 – 2023 k příspěvkovým organizacím kraje za jednotlivá odvětví pro sestavení návrhu rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací kraje na léta 2021 – 2023 dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 67/6069 ze dne 30. 7. 2019

                                   č. 69/6310 ze dne 10. 9. 2019

                                   70/6397                         24. 9. 2019
                                   1. rozhodla

                                   navýšit akci rozpočtu kraje „Oprava správní budovy“ pro organizaci Náš Svět, příspěvková organizace o částku 215,55 tis. Kč

                                   70/6397                         24. 9. 2019
                                   2. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol.  5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   4,19 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol.  6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   215,55 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol.  6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   219,74 tis. Kč

                                   70/6397                         24. 9. 2019
                                   3. rozhodla

                                   navýšit akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ pro organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace o částku 44 tis. Kč

                                   70/6397                         24. 9. 2019
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol.  6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   44 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol.  6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   44 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    70/6398                         24. 9. 2019
                                    1. souhlasí

                                    s uzavřením smluv o nájmu bytu mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a vlastníkem bytů statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČO 00300535, na dobu neurčitou, za podmínky, že tyto byty budou dále podnajímány zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, jako byty služební, dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                     70/6399                         24. 9. 2019
                                     1. souhlasí

                                     s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, Mgr. Petrem Jaššem, MBA, vedoucím týmu pro specializované činnosti a vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska, dle předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                      70/6400                         24. 9. 2019
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na akci „Přístrojové vybavení GASTRO – detašované pracoviště v Orlové“

                                      70/6400                         24. 9. 2019
                                      2. rozhodla

                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Manažerský informační systém“ ve výši 1.500 tis. Kč a akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 459,42 tis. Kč

                                      70/6400                         24. 9. 2019
                                      3. schvaluje

                                      závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 8.470 tis. Kč, účelově určený na „Přístrojové vybavení GASTRO – detašované pracoviště v Orlové“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                      70/6400                         24. 9. 2019
                                      4. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      459,42 tis. Kč

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 5901 -

                                      Nespecifikované rezervy

                                      o

                                      700,00 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol. 6111 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                      1.500,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol. 6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2.659,42 tis. Kč

                                      70/6400                         24. 9. 2019
                                      5. souhlasí

                                      s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

                                      70/6400                         24. 9. 2019
                                      6. doporučuje

                                      řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra“ jako zástupce zřizovatele

                                      členy hodnotící komise:
                                      MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                      Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                      náhradníky členů hodnotící komise:
                                      Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                                      Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                      70/6400                         24. 9. 2019
                                      7. ukládá

                                      řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, předložit odboru zdravotnictví kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra“

                                      Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel

                                      Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                       Rada kraje

                                       70/6401                         24. 9. 2019
                                       1. souhlasí

                                       s předložením žádosti o podporu projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“, realizovaného organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, v rámci „Programu podpory Center duševního zdraví II/2“, který je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037), realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 18/1558 ze dne 8. 8. 2017

                                        č. 65/5894 ze dne 25. 6. 2019

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2019

                                        70/6402                         24. 9. 2019
                                        1. schvaluje

                                        snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 53.588,20 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace"

                                        70/6402                         24. 9. 2019
                                        2. schvaluje

                                        snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 2.551.890,12 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace"

                                        70/6402                         24. 9. 2019
                                        3. rozhodla

                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce "Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace" ve výši 1.450 tis. Kč

                                        70/6402                         24. 9. 2019
                                        4. schvaluje

                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 650 tis. Kč na zakoupení přístroje na šokové zmrazení stravy v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                        70/6402                         24. 9. 2019
                                        5. schvaluje

                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 800 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výměna automatických dveří - COS Karviná“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                        70/6402                         24. 9. 2019
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        53,58 tis. Kč

                                        a

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        1.101,89 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol. 6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        1.155,47 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                         70/6403                         24. 9. 2019
                                         1. rozhodla

                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 5.500 tis. Kč

                                         70/6403                         24. 9. 2019
                                         2. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 200 tis. Kč, s účelovým určením na akci „Stavební úpravy na oddělení RDG“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                         70/6403                         24. 9. 2019
                                         3. schvaluje

                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 5.300 tis. Kč, s účelovým určením na akci „Stavební úpravy na oddělení RDG“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                         70/6403                         24. 9. 2019
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         200 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 5331 -

                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         200 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                          č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                          č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                          č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                          70/6404                         24. 9. 2019
                                          1. rozhodla

                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                          č. 3 předloženého materiálu

                                          70/6404                         24. 9. 2019
                                          2. rozhodla

                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                          70/6404                         24. 9. 2019
                                          3. rozhodla

                                          neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                          70/6404                         24. 9. 2019
                                          4. bere na vědomí

                                          žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                          a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                          70/6404                         24. 9. 2019
                                          5. rozhodla

                                          schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 5 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 6 až 9 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

                                          70/6405                         24. 9. 2019
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8.760.631,62 Kč na financování projektu „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010810 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G001312, ze dne 28. 8. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 54/4833 ze dne 8.1.2019

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                           70/6406                         24. 9. 2019
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           92,74 tis. Kč

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            

                                            

                                           pol.  5011 -

                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                           o

                                            

                                           108,26 tis. Kč

                                           pol.  5021 -

                                           Ostatní osobní výdaje

                                           o

                                           4,55 tis. Kč

                                           pol.  5031 -

                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                           a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                           o

                                           27,06 tis. Kč

                                           pol.  5032 -

                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                           o

                                           13,33 tis. Kč

                                           pol.  5038 -

                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                           o

                                           0,93 tis. Kč

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                           o

                                           5,00 tis. Kč

                                           pol.  5162 -

                                           Služby elektronických komunikací

                                           o

                                           0,31 tis. Kč

                                           pol.  5164 -

                                           Nájemné

                                           o

                                           7,81 tis. Kč

                                           pol.  5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           0,44 tis. Kč

                                           pol.  5167 -

                                           Služby školení a vzdělávání

                                           o

                                           565,08 tis. Kč

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           1.182,74 tis. Kč

                                           pol.  5173 -

                                           Cestovné

                                           o

                                           21,12 tis. Kč

                                           pol.  5175 -

                                           Pohoštění

                                           o

                                           17,51 tis. Kč

                                           pol.  5194 -

                                           Věcné dary

                                           o

                                           0,11 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           2.046,99 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol.  5904 -

                                           Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

                                           o

                                            

                                           321,67 tis. Kč

                                           na § 6402 -

                                           Finanční vypořádání minulých let

                                            

                                           pol.  5364 -

                                           Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                           o

                                            

                                           1.725,32 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           2.046,99 tis. Kč

                                           70/6406                         24. 9. 2019
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana  - profesionální část

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           34,78 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana  - profesionální část

                                           pol.  5167 -

                                           Služby školení a vzdělávání

                                           o

                                           33,68 tis. Kč

                                           pol.  5173 -

                                           Cestovné

                                           o

                                           1,10 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           34,78 tis. Kč

                                           70/6406                         24. 9. 2019
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2299 -

                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           5,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2299 -

                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                           pol.  5164 -

                                           Nájemné

                                           o

                                           5,00 tis. Kč

                                           70/6406                         24. 9. 2019
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           149,80 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol.  5168 -

                                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                           o

                                           149,80 tis. Kč

                                           70/6406                         24. 9. 2019
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol.  4116 -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           971,21 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4329 -

                                           Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                           pol.  5011 -

                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                           o

                                           231,21 tis. Kč

                                           pol.  5021 -

                                           Ostatní osobní výdaje

                                           o

                                            360,00 tis. Kč

                                           pol.  5031 -

                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                           o

                                           150,00 tis. Kč

                                           pol.  5032 -

                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                           o

                                           50,00 tis. Kč

                                           pol.  5038 -

                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                           o

                                           3,00 tis. Kč

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           177,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           971,21 tis. Kč

                                           70/6406                         24. 9. 2019
                                           6. rozhodla

                                           zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 122.950 Kč z 347.742.557 Kč na 347.865.507 Kč


                                            Rada kraje

                                            70/6407                         24. 9. 2019
                                            1. rozhodla

                                            na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., vystavit objednávku na zpracování studie proveditelnosti k projektu „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření příspěvkové organizace MUSEUM+“ za cenu nejvýše přípustnou 1.227.908 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                             70/6408                         24. 9. 2019
                                             1. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5175 -

                                             Pohoštění

                                             o

                                             8 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5167

                                             Služby školení a vzdělávání

                                             o

                                             8 tis. Kč

                                             70/6408                         24. 9. 2019
                                             2. rozhodla

                                             navýšit akci rozpočtu kraje „Činnosti společnosti Moravian Silesian Tourism, s.r.o.“ o částku 2.000.000 Kč

                                             70/6408                         24. 9. 2019
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol. 6901 -

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             2.000 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 2143 -

                                             Cestovní ruch

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             2.000 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice, IČO 70968012, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Revitalizace klubovny ZO ČZS Výškovice-Kačinec“

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout investiční dotaci ve výši 200.000 Kč spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice, IČO 70968012, na projekt „Revitalizace klubovny ZO ČZS Výškovice-Kačinec“, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              3. rozhodla

                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o částku 200.000 Kč

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6409

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 5901 -

                                              Nespecifikované rezervy

                                              o

                                              200 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje            

                                              na § 1019 -

                                              Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                              pol. 6322 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                              200 tis. Kč

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              5. bere na vědomí

                                              žádost spolku Ski Park Grůň, z.s., IČO 18054412, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Pořízení sněhové pásové frézy“

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              6. rozhodla

                                              poskytnout investiční dotaci ve výši 150.000 Kč spolku Ski Park Grůň, z.s., IČO 18054412, na projekt „Pořízení sněhové pásové frézy“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              7. rozhodla

                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 150.000 Kč

                                              70/6409                         24. 9. 2019
                                              8. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6409

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 5901 -

                                              Nespecifikované rezervy

                                              o

                                              150 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje            

                                              na § 2143

                                              Cestovní ruch

                                              pol. 6322 -

                                              Investiční transfery spolkům

                                              o

                                              150 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 6/387 ze dne 24.1.2017

                                               č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

                                               č. 67/6081 ze dne 30.7.2019

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

                                               70/6410                         24. 9. 2019
                                               1. schvaluje

                                               změnu podmínek programu JESSICA II dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                70/6411                         24. 9. 2019
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Meat Design Ostrava 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                70/6411                         24. 9. 2019
                                                2. rozhodla

                                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, na realizaci projektu Meat Design Ostrava 2019 ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

                                                 č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                 70/6412                         24. 9. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
                                                 Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
                                                 IČ: 02995832

                                                 jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

                                                 za cenu nejvýše přípustnou 2.000.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 62/5576 ze dne 14.5.2019

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  zápis z jednání pracovní skupiny ustanovené pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  2. schvaluje

                                                  návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ obsažený v zápisu z jednání pracovní skupiny dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  3. rozhodla

                                                  poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč na nákup didaktických pomůcek zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále jen „EVVO“), subjektu Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace, IČO 72069899, oceněnému v kategorii mateřské školy

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  4. rozhodla

                                                  poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč, z toho 20.000 Kč na nákup laboratorního vybavení, 10.000 Kč na nákup didaktických pomůcek zaměřených na EVVO, 5.000 Kč na nákup knih, subjektu Základní škola Břidličná, okres Bruntál, IČO 45234604, oceněnému v kategorii základní školy

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  5. rozhodla

                                                  poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, oceněnému v kategorii střední školy

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  6. rozhodla

                                                  poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup didaktických pomůcek zaměřených na EVVO, subjektu Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO 61988685

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  7. rozhodla

                                                  poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70982741

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  8. rozhodla

                                                  poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace, IČO 70945951

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  9. rozhodla

                                                  poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, IČO 00849642

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  10. rozhodla

                                                  poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 10.000 Kč na nákup odborných knih subjektu Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181

                                                  70/6413                         24. 9. 2019
                                                  11. rozhodla

                                                  poskytnout zvláštní ocenění „Skokan roku“ za mimořádný posun školy v oblasti EVVO v daném školním roce a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 5.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159


                                                   Rada kraje

                                                   70/6414                         24. 9. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   podmínky dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   70/6414                         24. 9. 2019
                                                   2. rozhodla

                                                   vyhlásit dotační program „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    70/6415                         24. 9. 2019
                                                    1. rozhodla

                                                    o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    70/6415                         24. 9. 2019
                                                    2. rozhodla

                                                    vyřadit z evidence majetku a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    70/6415                         24. 9. 2019
                                                    3. rozhodla

                                                    o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    70/6415                         24. 9. 2019
                                                    4. rozhodla

                                                    darovat 2 tabule Hvězda plech 1mm, umístěné na pozemku obce Karlova Studánka, v katastrálním území Malá Morávka, parcelní číslo 1619/1, LV č. 350 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu obci Karlova Studánka, IČO 00296104

                                                    70/6415                         24. 9. 2019
                                                    5. rozhodla

                                                    uzavřít darovací smlouvu s obcí Karlova Studánka, IČO 00296104, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                     70/6416                         24. 9. 2019
                                                     1. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 12.800 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                     70/6416                         24. 9. 2019
                                                     2. rozhodla

                                                     navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 12.800 Kč

                                                     70/6416                         24. 9. 2019
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     zvyšují

                                                     přijaté transfery

                                                     pol.  4111 -

                                                     Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                      o

                                                     12,80 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3741 -

                                                     Ochrana druhů a stanovišť

                                                     pol.  5811 -

                                                     Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                      o

                                                     12,80 tis. Kč

                                                     70/6416                         24. 9. 2019
                                                     4. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3792 -

                                                     Ekologická výchova a osvěta

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                     30,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 1070 -

                                                     Rybářství

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                     30,00 tis. Kč

                                                     70/6416                         24. 9. 2019
                                                     5. rozhodla

                                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Expertní studie, průzkumy“ o 506.900 Kč

                                                     70/6416                         24. 9. 2019
                                                     6. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3769 -

                                                     Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                     pol. 5166 -

                                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                                     o

                                                     86,00 tis. Kč

                                                     na § 6409 -

                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                     pol.  5901 -

                                                     Nespecifikovaná rezervy

                                                     o

                                                     506,90 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     592,90 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3749 -

                                                     Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny prostředí

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     592,90 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     592,90 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      70/6417                         24. 9. 2019
                                                      1. stanoví

                                                      s účinností od 1. 10. 2019

                                                      platy ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       70/6418                         24. 9. 2019
                                                       1. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 149,8 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/5, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací BTM Plan s. r. o., se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 29459842, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       70/6418                         24. 9. 2019
                                                       2. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 2 260,8 m2 v budově č. p. 2069, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací Střední škola informačních technologií, s. r. o., se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 25378767, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       70/6418                         24. 9. 2019
                                                       3. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 201,7 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a nájemcem Petrem Vicianem, se sídlem **********, IČO 02002485, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                       70/6418                         24. 9. 2019
                                                       4. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 1 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací DELIKOMAT s. r. o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice u Brna, IČO 63475260, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       70/6418                         24. 9. 2019
                                                       5. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to části nebytových prostor o celkové výměře 1,7 m2 v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1951/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací DELIKOMAT s. r. o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice u Brna, IČO 63475260, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                       70/6418                         24. 9. 2019
                                                       6. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku, a to části pozemku o celkové výměře 260 m2 parc. č. 1951/1, ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 13644301, mezi touto organizací a organizací PTÁČEK – velkoobchod, a. s., se sídlem U Velké ceny 4, 623 00 Brno, IČO 25501143, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                        70/6419                         24. 9. 2019
                                                        1. bere na vědomí

                                                        informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. B třetího ročníku oboru
                                                        79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                        70/6419                         24. 9. 2019
                                                        2. rozhodla

                                                        s účinností od 25. 9. 2019

                                                        povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                         Rada kraje

                                                         70/6420                         24. 9. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                         70/6420                         24. 9. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                         70/6420                         24. 9. 2019
                                                         3. stanoví

                                                         s účinností od 1. 10. 2019

                                                         plat řediteli příspěvkové organizace kraje uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                         70/6420                         24. 9. 2019
                                                         4. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         sdělit obsah přijatého opatření řediteli příspěvkové organizace kraje uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                         Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                         Termín: do 30. 9. 2019


                                                          Rada kraje

                                                          70/6421                         24. 9. 2019
                                                          1. bere na vědomí

                                                          informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, vůči dlužníku Roudnické strojírny a slévárny, a. s., se sídlem Kratochvílova 1107, Roudnice nad Labem, IČO 49903187, v celkové výši 148 195,04 Kč


                                                           Rada kraje

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           1. rozhodla

                                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019“ (V. etapa) ve výši 3.170.680 Kč, dle předloženého materiálu

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           2. rozhodla

                                                           změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           3. schvaluje

                                                           změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           4. rozhodla

                                                           změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           5. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3117 -

                                                           První stupeň základních škol

                                                           pol. 5339 -

                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           939.225 Kč

                                                           na § 3143 -

                                                           Školní družiny a kluby

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           566.460 Kč

                                                           na § 3299 -

                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                           pol. 5901 -

                                                           Nespecifikované rezervy

                                                           o

                                                           18.644.522 Kč

                                                           Celkem

                                                           20.150.207 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3111 -

                                                           Mateřské školy

                                                           pol. 5339 -

                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                           2.646.851 Kč

                                                           na § 3112 -

                                                           Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           912.999 Kč

                                                           na § 3113 -

                                                           Základní školy

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           179.602 Kč

                                                           pol. 5339 -

                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           8.911.414 Kč

                                                           na § 3114 -

                                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           4.639.688 Kč

                                                           pol. 5339 -

                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           796.864 Kč

                                                           na § 3121 -

                                                           Gymnázia

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           126.080 Kč

                                                           na § 3122 -

                                                           Střední odborné školy

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           970.196 Kč

                                                           na § 3123 -

                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           265.003 Kč

                                                           na § 3124 -

                                                           Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           247.425 Kč

                                                           na § 3126 -

                                                           Konzervatoře

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           18.224 Kč

                                                           na § 3141 -

                                                           Školní stravování

                                                           pol. 5339 -

                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           435.861 Kč

                                                           Celkem

                                                           20.150.207 Kč

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           6. bere na vědomí

                                                           informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září až říjen 2019 do 26. 9. 2019 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           7. rozhodla

                                                           poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ organizacím:

                                                           a)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, ve výši 7.840 Kč

                                                           b)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 2.400 Kč

                                                           s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           8. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ organizacím:

                                                           a)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, o částku 7.840 Kč

                                                           b)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, o částku 2.400 Kč

                                                           s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           9. rozhodla

                                                           poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           10. rozhodla

                                                           poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ soukromé škole Základní škola AMOS, školská právnická osoba, IČO 25830635,
                                                           ve výši 9.120 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace 

                                                           70/6422                         24. 9. 2019
                                                           11. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           zvyšují

                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                           pol. 4116 -

                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                           o

                                                           3.170.680 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3113 -

                                                           Základní školy

                                                            

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           2.400 Kč

                                                           pol. 5339 -

                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           2.381.080 Kč

                                                           na § 3114 -

                                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                            

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           7.840 Kč

                                                           na § 3117 -

                                                           První stupeň základních škol

                                                            

                                                           pol. 5212 -

                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                           o

                                                            

                                                           9.120 Kč

                                                           pol. 5339 -

                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           770.240 Kč

                                                           Celkem

                                                           3.170.680 Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 63/5731 ze dne 28.5.2019

                                                           70/6423                         24. 9. 2019
                                                           1. schvaluje

                                                           ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                           70/6423                         24. 9. 2019
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout věcná ocenění:

                                                           a.    keramické plastiky v hodnotě max. 2.000 Kč každému oceněnému žákovi a zástupci školního týmu, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 předloženého materiálu, v celkové hodnotě max. 60.000 Kč

                                                           b.    poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 3.500 Kč 24 oceněným žáků uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, v celkové hodnotě 84.000 Kč

                                                           c.    poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 6.000 Kč 6 oceněným týmům, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v celkové hodnotě 36.000 Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 67/6030 ze dne 30.7.2019

                                                            č. 68/6186 ze dne 27.8.2019

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            1. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 4.338.131,00 Kč, dle předloženého materiálu

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            2. schvaluje


                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol. 4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            4.338.135 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3114 -

                                                            Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            632.953 Kč

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            1.516.384 Kč

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            1.066.754 Kč

                                                            na § 3231 -

                                                            Základní umělecké školy

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            1.122.044 Kč

                                                            Celkem

                                                            4.338.135 Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            4. schvaluje

                                                            změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3123 -

                                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            191.000 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            191.000 Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            6. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky cizích jazyků ve školním roce 2019/2020 dle přílohy č. 3 s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            7. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            1.497.000 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            1.361.400 Kč

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            135.600 Kč

                                                            Celkem

                                                            1.497.000 Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            8. rozhodla

                                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 331.450 Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            9. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            10. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            daňové příjmy

                                                            pol. 1361 -

                                                            Správní poplatky

                                                            o

                                                            77.200 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            nedaňové příjmy

                                                            na § 3419 -

                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                            pol. 2212 -

                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                            o

                                                            151.960 Kč

                                                            na § 3541 -

                                                            Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                            pol. 2212 -

                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                            o

                                                            31.130 Kč

                                                            na § 6402 -

                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                            pol. 2223 -

                                                            Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                            o

                                                            3.610 Kč

                                                            na § 6402 -

                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                            pol. 2229 -

                                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                                            o

                                                            67.550 Kč

                                                            Celkem

                                                            254.250 Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            246.065 Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 6351 -

                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            158.550 Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            Na § 3114 -

                                                            Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            150.000 Kč

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            356.665 Kč

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            3.300 Kč

                                                            na § 3123 -

                                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            152.100 Kč

                                                            na § 3231 -

                                                            Základní umělecké školy

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            74.000 Kč

                                                            Celkem

                                                            736.065 Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            11. schvaluje

                                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, ve výši 420.000 Kč, s účelovým určením na pořízení osobního elektromobilu v rámci akce „Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            12. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3299

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol.  6351 -

                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            420 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3122

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol.  6351 -

                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            420 tis. Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            13. rozhodla

                                                            změnit výši finančních prostředků z rozpočtu kraje:

                                                            a)    snížit akci „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ o částku 420 tis. Kč;

                                                            b)   zvýšit akci „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ o částku 2.420 tis. Kč;

                                                            c)    zvýšit akci „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví školství“ o částku 2.500 tis. Kč

                                                            d)   zvýšit akci „Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti“ o částku 318 tis. Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            14. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5221 -

                                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                            o

                                                            63 tis. Kč

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            420 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            483 tis. Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 6409

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol.  6901

                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                            o

                                                            4.818 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            381 tis. Kč

                                                            pol. 5172 -

                                                            Programové vybavení

                                                            o

                                                            2.500 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            2.881 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3299

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol.  6123

                                                            Dopravní prostředky

                                                            o

                                                            2.420 tis. Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            15. rozhodla

                                                            snížit akci rozpočtu kraje „Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK“ o částku 135 tis. Kč a navýšit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“ o částku 135 tis. Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            16. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            150,90 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            7,95 tis. Kč

                                                            na § 3123 -

                                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            7,95 tis. Kč

                                                            na § 3291 -

                                                            Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

                                                            pol. 5173 -

                                                            Cestovné

                                                            o

                                                            115,00 tis. Kč

                                                            pol. 5179 -

                                                            Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                            o

                                                            20,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            150,90 tis. Kč

                                                            70/6424                         24. 9. 2019
                                                            17. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na výdaje spojené s účastí žáků na gastronomickém kurzu čínské kuchyně v Tchaj-jüan (Taiyuan) dle přílohy č. 5 tohoto usnesení


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                            a)    Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO 13643444, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Úprava startovací rampy BMX pro 8 jezdců s bezpečnostním bubnem“; s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            b)   Tělovýchovná jednota Ludgeřovice, z.s., IČO 44738820, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vřetenová travní sekačka“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            3. rozhodla

                                                            poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                            a)    BESKI z.s., IČO 04899369, ve výši 87.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní skialpový závod KORUNA BESKYD“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 10. 2. 2020

                                                            b)   Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Four Nationals Championships 2019/2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            c)    Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Logická olympiáda 2019 v Moravskoslezském kraji“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            4. rozhodla

                                                            uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                            a)    Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO 13643444, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            b)   Tělovýchovná jednota Ludgeřovice, z.s., IČO 44738820, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            c)    BESKI z.s., IČO 04899369, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                            d)   Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                            e)    Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            5. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku 6.500 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Župná kalokagathia 2019“ s časovou použitelností od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            6. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3419 -

                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                            pol. 5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                            o

                                                            287 tis. Kč

                                                            pol. 5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            4 tis. Kč

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol. 5901 -

                                                            Nespecifikované rezervy

                                                            o

                                                            220 tis. Kč

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5229 -

                                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                            o

                                                            3 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            514 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3419 -

                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                            pol. 6322 -

                                                            Investiční transfery spolkům

                                                            o

                                                            220 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3419 -

                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                            pol. 5222 -

                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                            o

                                                            287 tis. Kč

                                                            pol. 5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            4 tis. Kč

                                                            na § 3299 - 

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            3 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            294 tis. Kč

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            7. rozhodla

                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 220.000 Kč

                                                            70/6425                         24. 9. 2019
                                                            8. rozhodla

                                                            snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 3 tis. Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                             70/6426                         24. 9. 2019
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informaci o počtu žáků ve třídě označené jako Tercie A třetího ročníku oboru
                                                             79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                             70/6426                         24. 9. 2019
                                                             2. rozhodla

                                                             s účinností od 25. 9. 2019

                                                             povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu dvou žáků pro třídu označenou jako Tercie A ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                              Rada kraje

                                                              70/6427                         24. 9. 2019
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rodinné centrum Provázek v novém kabátě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              70/6427                         24. 9. 2019
                                                              2. rozhodla

                                                              neposkytnout spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rodinné centrum Provázek v novém kabátě“ ve výši 50.000 Kč s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                              70/6427                         24. 9. 2019
                                                              3. bere na vědomí

                                                              žádost podnikající fyzické osoby Andrey Hamové o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, IČO 76544583, na projekt „Tančím srdcem (akce konaná 13. 10. 2019)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              70/6427                         24. 9. 2019
                                                              4. rozhodla

                                                              neposkytnout podnikající fyzické osobě Andrei Hamové, IČO 76544583, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Tančím srdcem (akce konaná 13. 10. 2019)“ ve výši 63.500 Kč s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               70/6428                         24. 9. 2019
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, se sídlem Pržno č. p. 239, 739 11, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Rekonstrukce EPS, objekty SO03, SO04 a SO21 v areálu Náš svět Pržno“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               70/6428                         24. 9. 2019
                                                               2. souhlasí

                                                               s provedením opravy (výměny EPS) ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH), v rámci akce „Rekonstrukce EPS, objekty SO03, SO04 a SO21 v areálu Náš svět Pržno“, na nemovitých věcech kraje, a to v budovách bez čp/če, občanská vybavenost, které jsou součástí pozemků parc. č. 812/69, 812/70 a 812/86 v k. ú. Pržno, obec Pržno, předané k hospodaření organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 69/6340 ze dne 10.9.2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 11/1337 ze dne 13.3.2019

                                                                70/6429                         24. 9. 2019
                                                                1. schvaluje

                                                                podmínky dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                70/6429                         24. 9. 2019
                                                                2. schvaluje

                                                                Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                70/6429                         24. 9. 2019
                                                                3. rozhodla

                                                                vyhlásit dotační program Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021 dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 68/6284 ze dne 27. 8. 2019

                                                                 č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 13/1637 ze dne 12. 9. 2019

                                                                 č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                 č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                 70/6430                         24. 9. 2019
                                                                 1. doporučuje

                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                 rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Slezská diakonie, IČO 65468562, dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 70/6430                         24. 9. 2019
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozšíření sociální služby sociální rehabilitace, reg. č. 2248240, poskytované organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, v rámci projektu „Společně v jedinečnosti a sociálním začleňování“, a to s dobou trvání od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022

                                                                 70/6430                         24. 9. 2019
                                                                 3. rozhodla

                                                                 pověřit poskytovatele Slezská diakonie, IČO 65468562, poskytováním služby obecného hospodářského zájmu u služby sociální rehabilitace, reg. č. 2248240, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 70/6430                         24. 9. 2019
                                                                 4. rozhodla

                                                                 schválit Aktualizaci č. 36 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                 70/6430                         24. 9. 2019
                                                                 5. rozhodla

                                                                 neschválit změny v Krajské optimální síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji u sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, reg. č. 2026800, a odborné sociální poradenství, reg. č. 2500401, poskytované organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., IČO 65399447

                                                                 70/6430                         24. 9. 2019
                                                                 6. ukládá

                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                 předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                 Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                 Termín: 12. 12. 2019


                                                                  Rada kraje

                                                                  70/6431                         24. 9. 2019
                                                                  1. rozhodla

                                                                  o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a organizací Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00373222, se sídlem 28. října 124, 702 00 Ostrava, při poskytnutí slev zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazených do Krajského úřadu, zaměstnancům příspěvkových organizací a obchodních společností Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 18/1353 ze dne 20.6.2013

                                                                   70/6432                         24. 9. 2019
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb Datového skladu a Business Intelligence, ze dne 21. 8. 2013, ev. č. 02005/2013/INF, se společností GIST, s.r.o., se sídlem Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČO 60916851, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 64/5151 ze dne 24.3.2015

                                                                    70/6433                         24. 9. 2019
                                                                    1. rozhodla

                                                                    o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a organizací Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava, IČ 00533874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 24/1702 ze dne 3.9.2013

                                                                     70/6434                         24. 9. 2019
                                                                     1. rozhodla

                                                                     uzavřít dodatek ke Smlouvě o vytvoření Krajské digitální spisovny, evidenční číslo: 02542/2013/INF, jehož předmětem je prodloužení podpory Krajské digitální spisovny, mezi Moravskoslezským krajem a společností ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle, IČ 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 50/4451 ze dne 6.11.2018

                                                                      70/6435                         24. 9. 2019
                                                                      1. rozhodla

                                                                      zahájit zadávání veřejné zakázky na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání č. 08289/2018/INF ze dne 19. 11. 2018, na pořizování produktů Microsoft, a to formou minitendru realizovaného Ministerstvem vnitra České republiky v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 64/5849 ze dne 11.6.2019

                                                                       č. 46/4074 ze dne 11.9.2018

                                                                       70/6436                         24. 9. 2019
                                                                       1. rozhodla

                                                                       zrušit termíny konání schůzí rady kraje v roce 2019:

                                                                       22. říjen
                                                                       5. listopad
                                                                       26. listopad
                                                                       10. prosinec
                                                                       17. prosinec

                                                                       70/6436                         24. 9. 2019
                                                                       2. schvaluje

                                                                       termíny konání schůzí rady kraje v roce 2019:

                                                                       21. říjen
                                                                       4. listopad
                                                                       25. listopad
                                                                       9. prosinec
                                                                       16. prosinec

                                                                       schůze rady kraje, probíhající v prostorách krajského úřadu, budou zahájeny v 12:30 hodin

                                                                       70/6436                         24. 9. 2019
                                                                       3. schvaluje

                                                                       termíny konání schůzí rady kraje v měsících leden – říjen 2020:

                                                                       13. leden
                                                                       27. leden
                                                                       10. únor
                                                                       24. únor
                                                                       2. březen
                                                                       23. březen
                                                                       6. duben
                                                                       20. duben
                                                                       4. květen
                                                                       18. květen
                                                                       1. červen
                                                                       22. červen
                                                                       20. červenec
                                                                       17. srpen
                                                                       31. srpen
                                                                       21. září
                                                                       12. říjen

                                                                       schůze rady kraje, probíhající v prostorách krajského úřadu, budou zahájeny v 12:30 hodin

                                                                        


                                                                        frame-scrollup