Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 6. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  71/5776     25. 6. 2015
1. schvaluje

program 71. schůze rady kraje, konané dne 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5777     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky, o ověření zápisu z 69. schůze rady kraje, konané dne 9. 6. 2015 b) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Ivana Strachoně a pana Martina Sikory, o ověření zápisu ze 70. schůze rady kraje, konané dne 15. 6. 2015
  71/5777     25. 6. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu ze 71. schůze rady kraje, konané dne 25. 6. 2015: Mgr. Daniela Havlíka Ing. Jiřího Martinka

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5619 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  71/5778     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 26. 5. 2015 do 15. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  71/5778     25. 6. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5779     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

oznámení o úmrtí člena zastupitelstva kraje Ing. Josefa Jalůvky dne 12. 6. 2015
  71/5779     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

že Ing. Josefu Jalůvkovi zanikl podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dnem 12. 6. 2015 mandát člena zastupitelstva kraje
  71/5779     25. 6. 2015
3. bere na vědomí

že podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastoupila dne 13. 6. 2015 na uprázdněný mandát člena zastupitelstva kraje náhradnice MUDr. Hana Heráková, členka volební strany ODS
  71/5779     25. 6. 2015
4. bere na vědomí

že úmrtím Ing. Josefa Jalůvky zanikla jeho funkce člena výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje a funkce člena komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch rady kraje
  71/5779     25. 6. 2015
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5780     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu
  71/5780     25. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, maximálně ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti v soutěži CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015 b) HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ 26861836, maximálně ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti v soutěži CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015
  71/5780     25. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ 26861836, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  71/5780     25. 6. 2015
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015
  71/5780     25. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4850 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5781     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09, IČ 22715746, se sídlem, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5781     25. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01201/2015/ŠMS ze dne 24. 4. 2015 s pobočným spolkem ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09, IČ 22715746, se sídlem, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  71/5781     25. 6. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5685 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5782     25. 6. 2015
1. mění

text přílohy č. 1 k materiálu č. 9/6, ke kterému bylo radou kraje přijato usnesení č. 69/5685 ze dne 9. 6. 2015
  71/5782     25. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje novou přílohu č. 1 k materiálu č. 9/6 Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  71/5783     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5783     25. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 97 400 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“, tj. v celkové výši 87 660 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“, dle předloženého materiálu
  71/5783     25. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 108/6952 ze dne 3. 4. 2012 č. 55/4294 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1079 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5784     25. 6. 2015
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 108/6952 bod 3 písm. c) ze dne 3. 4. 2012 ve znění usnesení rady kraje č. 55/4294 bod 2. písm. b) za dne 4. 11. 2014 text: “při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení“ na text: „při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“
  71/5784     25. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1079 ze dne 11. 12. 2014
  71/5784     25. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 999/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 681, část obce Kunčice, jiná stavba, vše v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 10.500.000 Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Praha 5, IČ 26445867 b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví vydražitelem
  71/5784     25. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 č. 14/1251 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  71/5785     25. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN ze dne 19. 11. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2010 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2013, uzavřené mezi městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, na straně budoucího dárce a krajem na straně budoucího obdarovaného, kterým se prodlužuje termín pro uzavření darovací smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  71/5785     25. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1251 ze dne 7. 5. 2015 bod 1 písm. a) text „... pozemek parc. č. 93/3 ostatní plocha, ...“, na text „... pozemek parc. č. 937 ostatní plocha, pozemek parc. č. 938 ostatní plocha, ...“
  71/5785     25. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5786     25. 6. 2015
1. doplňuje

návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 25. 6. 2015, o body s názvem a) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu b) Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 c) Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost d) Návrh na prodej bývalého školského areálu v Ostravě – Kunčicích dražbou e) Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN, uzavřené s městem Frýdlant nad Ostravicí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5192 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  71/5787     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací: a) Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5787     25. 6. 2015
2. jmenuje

a) dnem 1. 8. 2015 Mgr. Libora Suchoně, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985 b) dnem 1. 9. 2015 Mgr. Miroslava Weisze, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455
  71/5787     25. 6. 2015
3. stanoví

a) s účinností od 1. 8. 2015 plat Mgr. Liboru Suchoňovi, řediteli organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985 b) s účinností od 1. 9. 2015 plat Mgr. Miroslavu Weiszovi, řediteli organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení rady kraje č. 69/5580 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1267 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5788     25. 6. 2015
1. rozhodla

o změně stanov společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, spočívající ve zrušení orgánů představenstva a dozorčí rady, a zřízení orgánů statutárního ředitele a správní rady, s účinností od 1. 7. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5788     25. 6. 2015
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje tyto členy správní rady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., nar. **********, Ing. Jaroslav Kala, nar. **********, RSDr. Tadeáš Hlawiczka, nar. **********, Ing. Eva Šillerová, nar. **********, Ing. Bc. Richard Sladký, nar. **********, Martin Sikora, nar. **********, a to s účinností od 1. 7. 2015
  71/5788     25. 6. 2015
3. volí a jmenuje

na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Petru Chovaniokovou, MBA, nar. **********, do funkce statutární ředitelky společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, s účinností od 1. 7. 2015
  71/5788     25. 6. 2015
4. schvaluje

smlouvy o výkonu funkce všem členům správní rady a statutární ředitelce společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, dle přílohy č. 2 – 8 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 79/4852 ze dne 23. 3. 2011 č. 68/5482 ze dne 19. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1262 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5789     25. 6. 2015
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje MUDr. Jana Andrleho, nar. **********, členem dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ke dni 25. 6. 2015

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 46/3461 ze dne 24. 6. 2014 č. 51/3929 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  71/5790     25. 6. 2015
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, č. p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  71/5791     25. 6. 2015
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, č. p. 442, PSČ 739 01, IČ 27835545, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  71/5792     25. 6. 2015
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5792     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

zápis z jednání dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, ze dne 18. 5. 2015, o přezkoumání účetní závěrky, včetně návrhu dozorčí rady této společnosti na úhradu ztráty za rok 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  71/5792     25. 6. 2015
3. rozhodla

o úhradě ztráty společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, za rok 2014, dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  71/5792     25. 6. 2015
4. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, o její činnosti za rok 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  71/5792     25. 6. 2015
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  71/5792     25. 6. 2015
6. bere na vědomí

informaci o činnosti společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, za rok 2014 a plán aktivit na rok 2015, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5793     25. 6. 2015
1. schvaluje

plán na kalendářní rok 2015 a střednědobý výhled organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4861 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  71/5794     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

aktualizaci Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu
  71/5794     25. 6. 2015
2. souhlasí

s aktualizací Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5794     25. 6. 2015
3. souhlasí

s aktualizací Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5794     25. 6. 2015
4. souhlasí

s aktualizací rezervy Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5056 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5795     25. 6. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. – ultrazvuky II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. East – West Trading spol. s r.o. Opletalova 1417/25, 100 00 Praha 1 IČ: 45788405 za cenu nejvýše přípustnou 2.162.400,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4975 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5796     25. 6. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““ II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 2. České reklamní centrum, s.r.o. Praha – Strašnice, U hranic 3221/18, 100 00 okres Praha Hl. m. IČ: 24846422 za cenu nejvýše přípustnou 1.675.607,- Kč bez DPH 1. Agentura Orange s.r.o. Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 26856425 za cenu nejvýše přípustnou 1.829.057,17 Kč bez DPH 3. Leones Production, spol. s r.o. Křemencova 178, 110 00 Praha 1 IČ: 63671913 za cenu nejvýše přípustnou 1.950.233,01 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4809 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  71/5797     25. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. G & G Building s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky IČO: 27784231 10. CZASCH spol. s r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČO: 47972947 12. CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava – Přívoz IČO: 25357603 14. VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 352, 783 83 Troubelice IČO: 25878778 15. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín IČO: 47671416 20. INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky IČO: 25873261
  71/5797     25. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 11. MILIMEX společnost s ručením omezeným Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČO: 29454379 za cenu nejvýše přípustnou 42.533.518,47 Kč bez DPH 5. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČO: 28315669 za cenu nejvýše přípustnou 43.952.355,54 Kč bez DPH 21. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec, Staré Město IČO: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 45.766.341,56 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4720 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  71/5798     25. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. LINET spol. s.r.o. Želevčice 5, 274 01 Slaný IČO: 00507814
  71/5798     25. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10 IČO: 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 7.186.982,-Kč bez DPH 3. EXBYDO, s.r.o. Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov IČO: 62497791 za cenu nejvýše přípustnou 7.406.007,-Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4986 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5799     25. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II. níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: Pro část 1 veřejné zakázky: 1. Strunal CZ, a.s. Bezručova 730, 351 37 Luby IČO: 27150747 Pro část 2 a 3 veřejné zakázky: 3. AUDIO PARTNER s.r.o. Děkanská Vinice I 1644, 140 00 Praha 4 – Nusle IČO: 27114147
  71/5799     25. 6. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením "Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II, a to ve vztahu k částem 1 a 2 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  71/5799     25. 6. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „"Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II, a to ve vztahu k částem 1 a 2 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  71/5799     25. 6. 2015
4. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ II., s níže uvedeným uchazečem: Pro část 3 veřejné zakázky: 2. Hudební centrum s.r.o. Brněnská 303, 500 09 Hradec Králové IČO: 26004151 za cenu nejvýše přípustnou 846.864,26 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5063 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5800     25. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“ níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: Pro část 5 veřejné zakázky - Obráběcí centrum (Podpora strojírenských oborů) 11. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČO: 42767873 Pro část 10 veřejné zakázky - Konvenční obráběcí stroje (SŠ technická a zemědělská Nový Jičín) 1. První hanácká BOW, spol. s r. o. Příčná 84/1, 779 00 Olomouc IČO: 47670631
  71/5800     25. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 2 veřejné zakázky - Svařování (Podpora strojírenských oborů) 8. EWM Hightec Welding Sales s.r.o. Tyršova 2106, 256 01 Benešov IČO: 27936856 za cenu nejvýše přípustnou 1.913.600,- Kč bez DPH 11. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČO: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 2.156.369,94 Kč bez DPH pro část 3 veřejné zakázky - Konvenční obráběcí stroje (Podpora strojírenských oborů) 10. Ing. Petr Boukal - BOUKAL Partyzánská 108, 436 01 Litvínov 1 IČO: 14827093 za cenu nejvýše přípustnou 17.187.109,18 Kč bez DPH pro část 5 veřejné zakázky – Obráběcí centrum (Podpora strojírenských oborů) 5. KOVOSVIT MAS, a.s. náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí II IČO: 26047284 za cenu nejvýše přípustnou 5.215.000,- Kč bez DPH pro část 6 veřejné zakázky - CNC obráběcí stroje (Podpora strojírenských oborů) 3. První hanácká BOW, spol. s r. o. Příčná 84/1, 779 00 Olomouc IČO: 47670631 za cenu nejvýše přípustnou 2.958.325,83 Kč bez DPH pro část 7 veřejné zakázky – Strojírenské nářadí a vybavení (SŠ technická a zemědělská Nový Jičín) 12. TechnoBank, s.r.o. Dolina 69/15, 165 00 Praha 6 IČO: 26500213 za cenu nejvýše přípustnou 928.755,- Kč bez DPH pro část 9 veřejné zakázky – Svařování (SŠ technická a zemědělská Nový Jičín) 11. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČO: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 69.838,- Kč bez DPH
  71/5800     25. 6. 2015
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“, a to ve vztahu k částem 1 a 10 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  71/5800     25. 6. 2015
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“, a to ve vztahu k částem 1 a 10 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5801     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka sportovního vybavení v rámci projektů "Modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV, V"“
  71/5801     25. 6. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka sportovního vybavení v rámci projektů "Modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV, V"“, poř. č. veřejné zakázky 130/2015

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5802     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka nábytku v rámci projektů "Modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV, V““
  71/5802     25. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. se sídlem: Brno, Výstaviště 405/1, PSČ 64700 IČ 26943344 za cenu nejvýše přípustnou 913.880 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5560 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  71/5803     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově - dodatek č. 3“
  71/5803     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - Ekotempo spol. s r.o. (ev. č. 01510/2014/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“, se společností Ekotempo spol. s r.o. Mikulášská 1059/46, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ: 15503771 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 784.512 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5804     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP a 2. NP - Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava“
  71/5804     25. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava IČ 65142756 za cenu nejvýše přípustnou 1.747.446,30 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5805     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup monitorů“
  71/5805     25. 6. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. SUMA spol. s r.o. se sídlem: Antala Staška 1074/53a, 140 00 Praha 4 IČ 63995433
  71/5805     25. 6. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 6. BRAIN computers s.r.o. se sídlem: Kalvodova 1087/2, PSČ 709 00 Ostrava IČ 25397265 za cenu nejvýše přípustnou 590.250 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5806     25. 6. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup 4 ks velitelských automobilů pro dovybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje II.“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  71/5806     25. 6. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  71/5806     25. 6. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  71/5806     25. 6. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jan Bojko - ředitel odboru služeb, HZS MSK náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Fiedler - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Pavel Melecký - vedoucí oddělení strojní služby, HZS MSK

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5807     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Revitalizace budovy Domova Letokruhy““
  71/5807     25. 6. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Ing. Roman Fildán se sídlem: U Jiřinky 33, 735 53 Dolní Lutyně IČ 75379007 6. Atelier 38 s.r.o. se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava IČ 25858343 9. Projekt 2010, s.r.o. se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ 48391531
  71/5807     25. 6. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 15. Ing. Štěpán Šňupárek se sídlem: 30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava 1 IČ 72978325 za cenu nejvýše přípustnou 710.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5561 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  71/5808     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Transformace Zámku Dolní Životice – Horní Benešov, novostavba – dodatek č. 4“
  71/5808     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. (ev. č. 01346/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Transformace Zámku Dolní Životice – Horní Benešov, novostavba“, se společností: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00 IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 136.228,00 Kč bez DPH dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5730 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5809     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě – dodatek č. 2“
  71/5809     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby - Beskydská stavební, a.s., (ev. č. 00336/2015/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, se společností Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.326.220,05 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5743 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5810     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci - dodatek č. 1“
  71/5810     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby – BYSTROŇ Group a.s., (ev. č. 02956/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, se společností BYSTROŇ Group a.s. se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ 27800466 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.051.459,58 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5811     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění 5. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko““
  71/5811     25. 6. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Agentura API s.r.o. se sídlem: Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ 25844091
  71/5811     25. 6. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. Agentura Orange s.r.o. se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČ 26856425 za cenu nejvýše přípustnou 639.300 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5812     25. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 363 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 363 tis. Kč
  71/5812     25. 6. 2015
2. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Úplatný převod doménového jména "msk.cz"“
  71/5812     25. 6. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. NWT a.s. se sídlem: Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, PSČ 76824 IČ: 63469511 za nejvýše přípustnou cenu 300.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje 69/5742 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5813     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení – dodatek č. 3“
  71/5813     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 (ev. č. 01535/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ se společností: Milan Holec stavební firma s.r.o., Se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec IČ: 26861178 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 598.310 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5814     25. 6. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2016“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu
  71/5814     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  71/5814     25. 6. 2015
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se zájemci účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu
  71/5814     25. 6. 2015
4. rozhodla

o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 980 Kč bez DPH/MWh v hladině nízkého napětí a 960 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5815     25. 6. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka zemního plynu pro Moravskoslezský kraj 2016“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu
  71/5815     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu zemního plynu dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  71/5815     25. 6. 2015
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem se zájemci účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu
  71/5815     25. 6. 2015
4. rozhodla

o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 680 Kč bez DPH/MWh pro maloodběr a 660 Kč bez DPH/MWh pro středoodběr, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5553 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  71/5816     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“ - dodatek č. 1“
  71/5816     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2015 (ev. č. 03509/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“, se společností: Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 198.625,44 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5731 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5817     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích – dodatek č. 4“
  71/5817     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2014 (ev. č. 01881/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, se společností: BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem: Bruzovice 88, PSČ 73936 IČ: 26807947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 117.571,37 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5818     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele technologií gastro pro Integrované výjezdové centrum Třinec“
  71/5818     25. 6. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Výběr dodavatele technologií gastro pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, poř. č. veřejné zakázky 122/2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5468 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  71/5819     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné – dodatek č. 1“
  71/5819     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby OMLUX, spol. s r.o. (ev. č. 02537/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, se společností: OMLUX, spol. s r.o. se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava IČ: 61944840 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 374.129,91 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5739 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5820     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce - dodatek č. 2“
  71/5820     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2015 (ev. č. 00051/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, se společností: 1. BYSTROŇ Group a.s. Se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava 702 00 IČ: 27800466 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.599.467,16 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5740 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5821     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova) - dodatek č. 1“
  71/5821     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2015 (ev. č. 03582/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“, se společností: 2. INTOZA s.r.o. Se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava IČ: 25873261 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.628.438,98 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5822     25. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění mediálního prostoru v deníku E15 a týdeníku EURO“
  71/5822     25. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Mladá fronta a.s. Se sídlem: Mezi Vodami 1952/9, Praha 4- Modřany, 143 00 IČ: 49240315 za cenu nejvýše přípustnou 1.532.058 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/3949 ze dne 11. 9. 2014 č. 64/5073 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5823     25. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z účasti v zadávacím řízení s označením „Nákup technologického vybavení pro projekt "Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" II“ níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: pro část 2 veřejné zakázky: 5. business communication s.r.o. se sídlem: Pod Všemi svatými 449/15, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ: 26353717 6. DATA-INTER spol. s r.o. se sídlem: U Fortny 50/1, Město, 746 01 Opava IČ: 14615754 pro část 3 veřejné zakázky: 4. RCS Kladno, s.r.o. se sídlem: Kladno, Mánesova 1772, PSČ 27201 IČ: 63495295 pro část 4 veřejné zakázky: 3. SOVT - RADIO spol. s r.o. se sídlem: Vodňany, Budějovická 1320, okres Strakonice, PSČ 38901 IČ: 47238810
  71/5823     25. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup technologického vybavení pro projekt "Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" II“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 - Radiostanice: 2. Pramacom Prague spol. s r.o. se sídlem: Na pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ: 18630782 za cenu nejvýše přípustnou 2.249.210 Kč bez DPH pro část 2 – Hardware, operační systémy, WiFi: 8. AutoCont CZ a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 1.602.400 Kč bez DPH pro část 3 - Informační systém OŘ, integrace radiofonie a NIS IZS: 7. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 3.990.000 Kč bez DPH pro část 4 - Pagery: 1. RCS Brno - radiostanice.cz, a.s. se sídlem: Stránského 1350/35, Žabovřesky, 616 00 Brno IČ: 25397443 za cenu nejvýše přípustnou 2.471.140 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5824     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 283 - 300 ze dne 22. 4. 2015, č. 301 - 318 ze dne 27. 4. 2015, č. 319 ze dne 29. 4. 2015, č. 320 - 343/D ze dne 6. 5. 2015, č. 345 - 358 ze dne 13. 5. 2015, č. 359 - 372 ze dne 18. 5. 2015 a č. 373 - 410 ze dne 25. 5. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 65/5187 ze dne 7. 4. 2015 č. 66/5275 ze dne 21. 4. 2015 č. 67/5420 ze dne 7. 5. 2015 č. 9/821 ze dne 16. 12. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5825     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty z Ruské federace (Vologda) Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, a RSDr. Tadeáše Hlawiczky, předsedy komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, uskutečněnou ve dnech 6. – 9. 5. 2015 za účelem účasti na oslavách konce 2. světové války uvedenou v předloženém materiálu
  71/5825     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

zprávy ze zahraničních pracovních cest Martina Sikory, náměstka hejtmana kraje, z Polské republiky (Opole, Katowice) uvedené v předloženém materiálu
  71/5825     25. 6. 2015
3. bere na vědomí

zprávy ze zahraničních pracovních cest Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, z Francouzské republiky (Paříž) ve dnech 8. – 10. 5. 2015 a ze Španělského království (Barcelona) ve dnech 20. – 21. 5. 2015 uvedené v předloženém materiálu
  71/5825     25. 6. 2015
4. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Miroslava Nováka, hejtmana kraje, z Čínské lidové republiky (Peking, provincie Hebei) konanou ve dnech 16. 5. – 21. 5. 2015 uvedenou v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5826     25. 6. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  71/5826     25. 6. 2015
2. stanoví

a) u usnesení č. 103/6739 bod 4) ze dne 14. 2. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 5. 2016 b) u usnesení č. 68/5512 bod 2) ze dne 19. 5. 2015 termín další kontroly plnění na 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5827     25. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 392.339,96 tis. Kč a snižuje financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 105.816,00 tis. Kč a snižují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 15.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné o 1.210,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.210,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 363,00 tis. Kč na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 7.100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.500,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.200,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.720,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 800,00 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.300,00 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.300,00 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.500,00 tis. Kč na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 300,00 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5.339,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.000,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 150,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 6.950,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7.000,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 28.000,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.953,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 750,00 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 500,00 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.000,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3.000,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 750,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 270,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 13,00 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 14.106,00 tis. Kč pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 133.079,96 tis. Kč Celkem o 238.563,96 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.700,00 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.100,00 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.150,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.410,00 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 500,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 750,00 tis. Kč na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 750,00 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.500,00 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 32.960,00 tis. Kč
  71/5827     25. 6. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  71/5827     25. 6. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 150.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna podlahových krytin – dětské oddělení“ s časovou použitelností od 25. 6. 2015 do 31. 12. 2015
  71/5827     25. 6. 2015
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
  71/5827     25. 6. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 3.800.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení“ s časovou použitelností od 25. 6. 2015 do 31. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5828     25. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy pol. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob o 41,00 tis. Kč na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,73 tis. Kč na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 85,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 106,07 tis. Kč pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 157,00 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 30,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,11 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 60,00 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 150,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 53,30 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,80 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 26,83 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,20 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 23,86 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 10,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,50 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 65,98 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 55,24 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 250,06 tis. Kč Celkem o 1.123,68 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.123,68 tis. Kč
  71/5828     25. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.573.600 Kč na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100.000 Kč na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 26.295 Kč Celkem o 1.699.895 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.699.895 Kč
  71/5828     25. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje o 2.304,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 2.304,52 tis. Kč
  71/5828     25. 6. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Mladecko vyhlášených na den 13. června 2015
  71/5828     25. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 15,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 9,70 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,40 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,90 tis. Kč pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 1,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 0,50 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 0,50 tis. Kč Celkem o 15,00 tis. Kč
  71/5828     25. 6. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 454,95 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 454,95 tis. Kč
  71/5828     25. 6. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 19.783 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 19.783 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7174 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  71/5829     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

a) informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, PaedDr. Aleše Koutného, který byl radou kraje jmenován s účinností od 1. 7. 2012 b) informaci o ukončení funkčního období členek školské rady při střední škole organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Mgr. Ireny Fialové, Ph.D., a JUDr. Evy Kafkové, které byly radou kraje jmenovány s účinností od 13. 7. 2012
  71/5829     25. 6. 2015
2. jmenuje

a) dnem 1. 7. 2015 PaedDr. Aleše Koutného členem školské rady při střední škole organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace b) dnem 13. 7. 2015 Mgr. Irenu Fialovou, Ph.D., a JUDr. Evu Kafkovou, členkami školské rady při střední škole organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  71/5830     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o předpokládaném počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  71/5830     25. 6. 2015
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5093 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5831     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

vzdání se funkce RNDr. Milana Osladila, ředitele organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, dnem 31. 8. 2015
  71/5831     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

a) informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Nataša Richtárová z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace b) informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Ing. Aleš Zouhar z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  71/5831     25. 6. 2015
3. stanoví

a) s účinností od 1. 8. 2015 plat Mgr. Nataši Richtárové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s účinností od 1. 9. 2015 plat Ing. Aleši Zouharovi, zástupci statutárního orgánu organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5832     25. 6. 2015
1. stanoví

a) s účinností od 1. 7. 2015 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s účinností od 1. 8. 2015 plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu c) s účinností od 1. 9. 2015 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 64/5099 ze dne 24. 3. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1121 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5833     25. 6. 2015
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  71/5833     25. 6. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací kraje uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení řídit se při používání těchto finančních prostředků platnými pravidly „Postup vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ a kritérii vyhlášenými v podmínkách dotačního programu Zodp.: ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací Termín: průběžně (termín 1. kontroly plnění úkolu: 31. 1. 2016)
  71/5833     25. 6. 2015
3. bere na vědomí

žádost organizace Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s., IČ 01417495, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5833     25. 6. 2015
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01093/2015/ŠMS ze dne 21. 4. 2015 s organizací Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s., IČ 01417495, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5834     25. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava dřevěné podlahy v tělocvičně“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 117 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1380 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, předané k hospodaření organizaci Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, IČ 00100307, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5835     25. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav budovy ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1111 část obce Nové Město, občanská vybavenost, na pozemcích parc. č. 3259/1, parc. č. 3259/2, parc. č. 3259/4, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, předané k hospodaření organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Karviná, IČ 13644254, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5836     25. 6. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 1. 7. 2015 do 31. 3. 2016 mezi organizací Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261 a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, ve výši 1 421 387 Kč dle podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4820 ze dne 17. 2. 2015 č. 56/4319 ze dne 25. 11. 2014 č. 45/3396 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  71/5837     25. 6. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 00602124, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 964/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 14451093, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  71/5837     25. 6. 2015
2. ukládá

a) řediteli organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smlouvy o partnerství k projektu „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/29.01524, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků b) řediteli organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smlouvy o partnerství k projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/25.01417, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5838     25. 6. 2015
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 45/3402 ze dne 12. 6. 2014 č. 45/3410 ze dne 12. 6. 2014 č. 53/4094 ze dne 7. 10. 2014 č. 56/4376 ze dne 25. 11. 2014 č. 56/4377 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  71/5839     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výsledcích změnového řízení v rejstříku škol a školských zařízení středních a vyšších odborných škol poskytující vzdělávání v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5840     25. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce WC ve správní budově SOU“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/16 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice“, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5841     25. 6. 2015
1. schvaluje

finanční plány pro rok 2015 příspěvkových organizací v odvětví školství v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5841     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

návrhy střednědobých výhledů na období let 2016 až 2017 příspěvkových organizací v odvětví školství v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 56/4319 ze dne 25. 11. 2014 č. 57/4511 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5842     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00772/2015/ŠMS se společností Moderní škola s.r.o. se sídlem K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 28607376, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5842     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01398/2015/ŠMS se společností Hilbert Interiéry s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín, IČ 28661133, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a s úpravou důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5843     25. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.634 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.634 tis. Kč
  71/5843     25. 6. 2015
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 organizacím: a) Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, snížení o 1.634.000 Kč b) Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, snížení o 3.580.000 Kč c) Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, zvýšení o 3.580.000 Kč
  71/5843     25. 6. 2015
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 organizacím: a) Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, snížení o částku 1.634.000 Kč b) Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, snížení o částku 3.580.000 Kč c) Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, zvýšení o částku 3.580.000 Kč
  71/5843     25. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 423 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč Celkem o 623 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 623 tis. Kč
  71/5843     25. 6. 2015
5. schvaluje

změny závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  71/5843     25. 6. 2015
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, o částku 2.183.010,84 Kč s účelovým určením na rekonstrukci budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“
  71/5843     25. 6. 2015
7. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, ve výši 2.183.010,84 Kč s účelovým určením na rekonstrukci budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“
  71/5843     25. 6. 2015
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u nerozpočtovaných příjmů ve výši 18 tis. Kč
  71/5843     25. 6. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 14 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3111 - Mateřské školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 782 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázium pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 800 tis. Kč
  71/5843     25. 6. 2015
10. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, ve výši 800.000 Kč s účelovým určením na rekonstrukci osobního výtahu v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“
  71/5843     25. 6. 2015
11. schvaluje

prodloužení časové použitelnosti prostředků účelového investičního příspěvku do fondu investic ve výši 300.000 Kč poskytnutého příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, s účelovým určením na akci „Nákup 9místného automobilu“ do 31. 8. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4015 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  71/5844     25. 6. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Dodávka a instalace hudebních nástrojů v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ III“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5845     25. 6. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 61m² v budově bez čp/če, jiná stavba, část obce Mariánské Hory, která stojí na pozemcích parc. č. st. 3004 a parc. č. st. 3006, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5846     25. 6. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 7. 2015 včetně plat MUDr. Radimu Dudkovi, řediteli organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  71/5846     25. 6. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 8. 2015 včetně plat Mgr. Aleně Horké, ředitelce organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5847     25. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 825.137 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  71/5847     25. 6. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 269.620 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 207.000 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 273.285,50 Kč d) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 31.231,50 Kč e) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 44.000 Kč v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  71/5847     25. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 825.138 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 825.138 Kč
  71/5847     25. 6. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 576.219,90 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“ pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
  71/5847     25. 6. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 1.275 Kč, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.1.06/3.2.01/08.07629
  71/5847     25. 6. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 574.944,90 Kč, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.1.06/3.2.01/08.07629
  71/5847     25. 6. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.275 Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 574.945 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.275 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 574.945 Kč
  71/5847     25. 6. 2015
8. schvaluje

závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2015, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 29.053,63 Kč
  71/5847     25. 6. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 29.053 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 29.053 Kč
  71/5847     25. 6. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.125 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 1.125 tis. Kč
  71/5847     25. 6. 2015
11. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků účelově na „pořízení serveru a dvou licencí MS SQL Server 2014 Standard“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  71/5847     25. 6. 2015
12. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků účelově na „pořízení dětských postýlek a dětských lůžek“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  71/5847     25. 6. 2015
13. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 550.000 Kč, účelově určený na „pořízení serveru a dvou licencí MS SQL Server 2014 Standard“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  71/5847     25. 6. 2015
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 600.000 Kč, účelově určený na „pořízení dětských postýlek a dětských lůžek“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  71/5847     25. 6. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.150 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 550 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 č. 42/3122 ze dne 24. 4. 2014 č. 61/4755 ze dne 3. 2. 2015 č. 68/5486 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  71/5848     25. 6. 2015
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5849     25. 6. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektu, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  71/5849     25. 6. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  71/5849     25. 6. 2015
3. rozhodla

odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 39/2872 ze dne 25. 3. 2014 č. 54/4178 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  71/5850     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport, ev. č. 00530/2014/KŘ, ze dne 4. 4. 2014, s organizací Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, IČ 70994234, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5851     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti MOTÝL MEDIA s.r.o. ze dne 16. 3. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 22. 4. 2015 a ze dne 12. 5. 2015, ve věci poskytnutí dotace na projekt „O Zakleté Elektrolhotě aneb jak chytrý Janek řešení našel“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5851     25. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti MOTÝL MEDIA s.r.o., IČ 26867583, v maximální výši 100.000,-- Kč určenou na projekt „O Zakleté Elektrolhotě aneb jak chytrý Janek řešení našel“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 5. 2015 do dne 31. 10. 2015 a uhrazených do dne 16. 11. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  71/5851     25. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít s obchodní společností MOTÝL MEDIA s.r.o., IČ 26867583, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  71/5852     25. 6. 2015
1. rozhodla

poskytnout peněžité dary z rozpočtu kraje ve výši a příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010 č. 12/841 ze dne 2. 4. 2013 č. 24/1769 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  71/5853     25. 6. 2015
1. rozhodla

jmenovat do funkce vedoucí Řídicího výboru pro místní Agendu 21 paní Ing. Silvii Součkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  71/5854     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání 53. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5854     25. 6. 2015
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 53. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 30. 6. 2015 k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu a v bodě 2 programu valné hromady k hlasování pro variantu č. 1

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5855     25. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.875,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.875,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5856     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

plán na kalendářní rok 2015 a střednědobý výhled Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
  71/5856     25. 6. 2015
2. schvaluje

plán příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí na rok 2015 dle předloženého materiálu
  71/5856     25. 6. 2015
3. stanoví

plán činností na rok 2015 příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  71/5856     25. 6. 2015
4. stanoví

s účinností od 1. 7. 2015 Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli organizace s názvem Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, úvazek 0,75 a plat dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12 2014 (č. usnesení)
  71/5857     25. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 3.584.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  71/5857     25. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelový investiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, ve výši 3.584.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Blatný – obnova přehrážky v km 0,580“ a „HB Ropičný - obnova přehrážky v km 0,750“, dle předloženého materiálu
  71/5857     25. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.584 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 3.584 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 59/3388 ze dne 8. 7. 2010 č. 55/4269 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  71/5858     25. 6. 2015
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 7. 2015 plat ředitelce Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, IČ 00096296, paní PhDr. Sylvě Dvořáčkové podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
  71/5858     25. 6. 2015
2. stanoví

s účinností ode dne 1. 2. 2015 plat řediteli Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ 00095630, panu Mgr. Stanislavu Hrabovskému podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5859     25. 6. 2015
1. stanoví

mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5860     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Návsí, IČ 70924881, o finanční podporu projektu „Účast pěveckého sboru Gorol na Mezinárodním folklórním festivalu SLOVAKIA FOLK 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5860     25. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 spolku Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Návsí, IČ 70924881, ve výši 15.000,-- Kč, na projekt „Účast pěveckého sboru Gorol na Mezinárodním folklórním festivalu SLOVAKIA FOLK 2015“ s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015 dle předloženého materiálu
  71/5860     25. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít se spolkem Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Návsí, IČ 70924881, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5860     25. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 15 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 15 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5861     25. 6. 2015
1. schvaluje

finanční plány příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na rok 2015 dle příloh č. 1 a 2 tohoto materiálu
  71/5861     25. 6. 2015
2. bere na vědomí

střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2016 – 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5862     25. 6. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 7. 2015 a) plat Mgr. Darji Kuncové, ředitelce organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, dle důvodové zprávy předloženého materiálu b) plat Ing. Pavlu Zelkovi, řediteli organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  71/5862     25. 6. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 8. 2015 plat Mgr. Daně Jančálkové, ředitelce organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, a organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5863     25. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 737.463,78 Kč na financování projektu „Konečně venku“, realizovaného organizací kraje Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  71/5863     25. 6. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, ve výši 737.463,78 Kč, s účelovým určením na projekt „Konečně venku“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1245/2014
  71/5863     25. 6. 2015
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 392.604,29 Kč na financování projektu „Podpora chráněného bydlení“, realizovaného organizací kraje Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  71/5863     25. 6. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, ve výši 392.604,29 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora chráněného bydlení“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1247/2014
  71/5863     25. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.130,07 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.130,07 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4887 ze dne 17. 2. 2015 č. 67/5451 ze dne 7. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5864     25. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2015 do rozpočtu kraje ve výši 8.100 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  71/5864     25. 6. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určený na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  71/5864     25. 6. 2015
3. rozhodla

upravit výši účelového neinvestičního transferu - státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 poskytovaného zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  71/5864     25. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.950 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.100 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.500 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.550 tis. Kč Celkem o 8.100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  71/5865     25. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 28.319.717,70 Kč na financování projektu „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20149, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172813 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004180
  71/5865     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172813, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5865     25. 6. 2015
3. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 16.173.153,00 Kč na financování projektu „Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20177, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172633 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004446
  71/5865     25. 6. 2015
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172633, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  71/5865     25. 6. 2015
5. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 9.243.748,80 Kč na financování projektu „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20911, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14196943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004993
  71/5865     25. 6. 2015
6. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14196943, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4447 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1048 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5866     25. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 10.259.702,02 Kč na financování projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“, registrační číslo CZ.1.10/1.2.00/07.01749, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  71/5866     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“, registrační číslo CZ.1.10/1.2.00/07.01749, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 57/3270 ze dne 16. 6. 2010 č. 15/1113 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  71/5867     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí č. 01096/2010/IM dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/854 ze dne 2. 4. 2013 č. 60/4707 ze dne 13. 01. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  71/5868     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o přistoupení ke Smlouvě o partnerství č. 02531/2012/EP ze dne 7. 11. 2012 s městem Studénkou, IČ 00298441, v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5868     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dohodu o přistoupení ke Smlouvě o partnerství č. 02440/2012/EP ze dne 30. 10. 2012 s městem Kopřivnicí, IČ 00298077, v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5868     25. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít dohodu o přistoupení ke Smlouvě o partnerství č. 02460/2012/EP ze dne 1. 11. 2012 se statutárním městem Havířovem, IČ 00297488, v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  71/5868     25. 6. 2015
4. rozhodla

změnit usnesení č. 60/4707 bod 6) ze dne 13. 1. 2015 text „c) Bidvest Opava s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25867334, ve výši 154.264,01 Kč“ na text „c) Bidvest Opava s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25867334, ve výši 153.759,20 Kč“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/489 ze dne 17. 12. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1155 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  71/5869     25. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.046.420,25 Kč na financování projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“ registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/13.21607, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D122003908 a ve Smlouvě č. 14189976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
  71/5869     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 14189976 k projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  71/5869     25. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 69,77 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 976,66 tis. Kč Celkem o 1 046,43 tis. Kč a z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 69,77 tis. Kč pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 976,66 tis. Kč Celkem o 1 046,43 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.972,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.866,37 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 106,38 tis. Kč Celkem o 1.972,75 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5870     25. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5164 - Nájemné o 10 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 40 tis. Kč Celkem o 50 tis. Kč
  71/5870     25. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200 tis. Kč
  71/5870     25. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 59,54 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 59,54 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3511 ze dne 24. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/950 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  71/5871     25. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 25.714.920,42 Kč na financování projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/03.01711 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  71/5871     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5872     25. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.561,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 125,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 8,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 32,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,60 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.383,70 tis. Kč Celkem o 2.561,30 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 791,78 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 32,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 44,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,40 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 13,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 371,03 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 91,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 212,35 tis. Kč Celkem o 791,78 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 52,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 52,50 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 o částku 52.496,62 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  71/5872     25. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 37,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery o 7,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,80 tis. Kč Celkem o 37,80 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134 o částku 10.798,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  71/5872     25. 6. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 323,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 240,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 60,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 22,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,50 tis. Kč Celkem o 323,50 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 6,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 194,00 tis. Kč Celkem o 200,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.327,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 177,21 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 44,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 15,95 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,74 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.088,84 tis. Kč Celkem o 4.327,04 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 832,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 26,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,80 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 796,85 tis. Kč Celkem o 832,31 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.039,08 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.039,08 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
12. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 221.000 Kč
  71/5872     25. 6. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 221,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 221,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5175 - Pohoštění o 88,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 83,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 5,00 tis. Kč Celkem o 88,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 12.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 6.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.000,00 tis. Kč Celkem o 12.000,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 14.030,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 30,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 14.000,00 tis. Kč Celkem o 14.030,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 1.520,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 120,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.400,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 134,42 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč Celkem o 134,42 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
19. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 15.020 Kč
  71/5872     25. 6. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 390,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 15,02 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 320,70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 83,05 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,27 tis. Kč Celkem o 84,32 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,20 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 1.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 12,11 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 808,29 tis. Kč Celkem o 820,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 79,60 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 100,00 tis. Kč Celkem o 179,60 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 1,53 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 303,01 tis. Kč a zvyšují ostatní nedaňové příjmy na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary o 0,60 tis. Kč a snižují ostatní kapitálové příjmy na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o 0,60 tis. Kč a zvyšují ostatní neinvestiční výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 304,54 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 6,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5164 - Nájemné o 20,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 30,00 tis. Kč Celkem o 50,00 tis. Kč
  71/5872     25. 6. 2015
26. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 3.659,91 tis. Kč z 257.836,46 tis. Kč na 261.496,37 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  71/5873     25. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 69.534.123,24 Kč na financování projektu „Silnice 2014 – II. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01528 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  71/5873     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3774 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  71/5874     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“ dle předloženého materiálu
  71/5874     25. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 60 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 550 tis. Kč bez DPH v rámci stavby „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4677 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  71/5875     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ dle předloženého materiálu
  71/5875     25. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 300 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 1.500 tis. Kč bez DPH v rámci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ a s prodloužením termínu plnění ze smlouvy o dílo včetně stanovení nových aktualizovaných závazných termínů finanční prostavěnosti stavby dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5168 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  71/5876     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, a to u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu
  71/5876     25. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 1.028.537,20 Kč vč. DPH v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/103 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  71/5877     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5878     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost Tomáše Trávníka, IČ 70318662, se sídlem Dlouhá 300/63a, Darkovice, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč na projekt Big Holiday Cup - mezinárodní fotbalový turnaj v Darkovicích u Hlučína
  71/5878     25. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč Tomáši Trávníkovi, IČ 70318662, se sídlem Dlouhá 300/63a, Darkovice, na projekt Big Holiday Cup - mezinárodní fotbalový turnaj v Darkovicích u Hlučína, s časovou použitelností od 20. 6. 2015 do 20. 7. 2015
  71/5878     25. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Tomášem Trávníkem, IČ 70318662, se sídlem Dlouhá 300/63a, Darkovice, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  71/5878     25. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3541 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  71/5879     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci akce „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“ dle předloženého materiálu
  71/5879     25. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 438.496,34 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 3.824.826,89 Kč bez DPH v rámci stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“ a prodloužením doby realizace díla dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5880     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

nabídku společnosti Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 65142756, na převod nemovité věci, a to: pozemku parc. č. 159 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 388, část obec Předměstí, bydlení, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přeloženého materiálu
  71/5880     25. 6. 2015
2. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4320 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  71/5881     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ dle předloženého materiálu
  71/5881     25. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 17.058,58 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 610.528,49 Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4145 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  71/5882     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a snížení konečné ceny díla při realizaci stavby „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“ dle předloženého materiálu
  71/5882     25. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 01198/2013/IM se zhotovitelem stavby, kterým je sdružení BYTOSTAV - VOSTAV, se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba tvořené společnostmi Ridera Stavební, a.s. - vedoucí účastník sdružení IČ: 45192464 a VOSTAV - MORAVA, a.s. - druhý účastník sdružení IČ: 25836129 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5883     25. 6. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Inteligentní zastávky MHD – označník zastávky Praskova II.“ na pozemku parc. č. 562/3 ostatní plocha, k. ú. Opava-Město, obec Opava, dle předloženého materiálu
  71/5883     25. 6. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 562/3 ostatní plocha, k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, ve prospěch společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., se sídlem Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98, IČ 64610250, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku 1 stožár trolejového vedení a podzemní a nadzemní kabelové vedení NN, provozovat je a udržovat, vstupovat a vjíždět v nutném rozsahu na služebný pozemek v souvislosti s provozováním údržbou a opravami 1 stožáru trolejového vedení a podzemního a nadzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Inteligentní zastávky MHD – označník zastávky Praskova II.“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  71/5883     25. 6. 2015
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1544/1 orná půda a parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků zemní kabelové vedení VN 22kV v rámci stavby „Třinec Staré Město IVC“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  71/5883     25. 6. 2015
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Vítkov, ul. Opavská - Podzemní přípojka NN pro Střední školu, Vítkov Podhradí, na pozemku parc. č. 751/1“ na pozemku parc. č. 751/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Vítkov, dle předloženého materiálu
  71/5883     25. 6. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 751/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vítkov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov, IČ 14616068, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat přípojkovou skříň umístěnou na fasádě budovy č. p. 22, část obce Vítkov, občanská vybavenost, která je součásti služebného pozemku, v rámci stavby „Vítkov, ul. Opavská - Podzemní přípojka NN pro Střední školu, Vítkov Podhradí, na pozemku parc. č. 751/1“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení
  71/5883     25. 6. 2015
6. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Novostavba Regionálního pracoviště Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA v Ostravě-Vítkovicích“ na pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  71/5883     25. 6. 2015
7. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČ 14451093, ve prospěch Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Praha-Podolí, IČ 45771570, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat na části služebného pozemku vodovodní přípojku PE 100 RC SDR11 De50, v rámci stavby „Novostavba Regionálního pracoviště Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA v Ostravě-Vítkovicích“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5759 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  71/5884     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu prací vzniklých při realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ realizované v rámci projektu „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dle předloženého materiálu
  71/5884     25. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 708.478,98 Kč vč. DPH a dodatečných prací v maximální výši 8.803.904,55 Kč vč. DPH při realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ realizované v rámci projektu „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dle předloženého materiálu
  71/5884     25. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02170/2014/IM na prodloužení termínu plnění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5471 ze dne 7. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  71/5885     25. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Silnice 2014 - I. etapa“ dle předloženého materiálu
  71/5885     25. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 5.400 tis. Kč vč. DPH a méněprací v předpokládané výši 5.041 tis Kč vč. DPH v rámci stavby „Silnice II4774 Morávka, rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  71/5886     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o nájmu ploch pro reklamní účely mezi Moravskoslezským krajem a Letištěm Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov – Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5887     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zajištění propagace a reklamy v rámci sportovní akce „Opel Handy Cyklo Maraton“ se společností Veolia Energie ČR, a. s., IČ 45193410, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5888     25. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování softwarových produktů společnosti VMware, Inc., mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  71/5889     25. 6. 2015
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2015, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

  frame-scrollup