Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 10. 2019


  Rada kraje

  71/6437                         7. 10. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 7. 10. 2019


   Rada kraje

   71/6438                         7. 10. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu ze 70. schůze rady kraje, konané dne 24. 9. 2019

   71/6438                         7. 10. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 71. schůze rady kraje, konané dne 7. 10. 2019:

   -      MUDr. Martina Gebauera

   -      Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 64/5780 ze dne 11.6.2019

    71/6439                         7. 10. 2019
    1. rozhodla

    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ účastníka:

    Atelier T-plan, s.r.o.
    Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle
    IČO: 26483734

    za cenu nejvýše přípustnou 1.598.000 Kč bez DPH


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 61/5421 ze dne 30. 4. 2019

     71/6440                         7. 10. 2019
     1. rozhodla

     na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“ účastníka:

     pro část 1 veřejné zakázky – DOZP SAGAPO a STD+ADM SAGAPO
     EKOBAU INVEST a.s.
     Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
     IČO: 26820897

     za cenu nejvýše přípustnou 77.999.902,17 Kč bez DPH

     pro část 2 veřejné zakázky – CHB SAGAPO
     EKOBAU INVEST a.s.
     Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
     IČO: 26820897

     za cenu nejvýše přípustnou 20.498.659,55 Kč bez DPH


      Rada kraje

      71/6441                         7. 10. 2019
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

      71/6441                         7. 10. 2019
      2. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, a to:

      členové:

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      71/6441                         7. 10. 2019
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, a to:

      členové:

      Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:

      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
      Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
      Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
      Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
      Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
      Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       71/6442                         7. 10. 2019
       1. rozhodla

       o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Připojení elektrické požární signalizace objektu KÚ MSK na pult centralizované ochrany“ se subjektem:

       Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
       Se sídlem: Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava – Zábřeh
       IČO: 70884561

       za jednotkové ceny dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


        Rada kraje

        71/6443                         7. 10. 2019
        1. rozhodla

        v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Nákup osobního automobilu s pohonem 4x4“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

        71/6443                         7. 10. 2019
        2. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        71/6443                         7. 10. 2019
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 9 odst. 8 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení ve složení:

        členové:

        Ing. Pavla Stanková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Ing. Lucie Kožaná, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Lenka Vinklárková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        71/6443                         7. 10. 2019
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 8 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, a to:

        členové:

        Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
        Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Martin Vymětal, odbor právní a organizační
        Pavel Bernatský, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
        Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 70/6381 ze dne 24.9.2019

         71/6444                         7. 10. 2019
         1. bere na vědomí

         sdělení o odstoupení vybraného účastníka Dozor koordinátor s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, Místek, 8. pěšího pluku 2380, IČO 04202783, ze dne 26. 9. 2019, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         71/6444                         7. 10. 2019
         2. schvaluje

         zápis z 2. jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

         71/6444                         7. 10. 2019
         3. rozhodla

         vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

         Dozor koordinátor s.r.o.
         se sídlem: Frýdek-Místek, Místek, 8. pěšího pluku 2380
         IČO: 04202783

         71/6444                         7. 10. 2019
         4. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj.:

         ČECH - ENGINEERING, a.s.
         se sídlem: Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 545/166
         IČO: 25394983

         za cenu nejvýše přípustnou 453.000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 69/6309 ze dne 10.9.2019

          71/6445                         7. 10. 2019
          1. bere na vědomí

          sdělení ze dne 24. 9. 2019 o odstoupení vybraného účastníka PPS Kania s.r.o. se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26821940, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování PD, IČ, BOZP a AD – SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek – rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          71/6445                         7. 10. 2019
          2. schvaluje

          zápis z 2. jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

          71/6445                         7. 10. 2019
          3. rozhodla

          vyloučit z další účasti u veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

          PPS Kania s.r.o.
          se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
          IČO: 26821940

          71/6445                         7. 10. 2019
          4. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj.:

          CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
          se sídlem Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
          IČO: 05725674

          za cenu nejvýše přípustnou 1 526 000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           71/6446                         7. 10. 2019
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Databáze využití krajiny 2018 pro území Moravskoslezského kraje

           71/6446                         7. 10. 2019
           2. rozhodla

           vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

           TopGis, s.r.o
           Se sídlem: Brno-jih, Komárov, Svatopetrská 35/7
           IČO: 29182263

           za cenu nejvýše přípustnou 330.000 Kč bez DPH


            Rada kraje

            71/6447                         7. 10. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka turniketů "Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea Těšínska"“

            71/6447                         7. 10. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            AS Parking s.r.o.
            se sídlem: Masarykova 118, 664 42 Modřice
            IČO: 25532961

            za cenu nejvýše přípustnou 248.310 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

             71/6448                         7. 10. 2019
             1. rozhodla

             ocenit sportovce Moravskoslezského kraje za reprezentaci a umístění na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 v Libereckém kraji; oceněni budou všichni zlatí medailisté a to jak jednotlivci, tak i každý člen výherního družstva; celkem bude předáno 103 ks dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč za jednu poukázku, tj. v maximální celkové výši 51.500 Kč., dle předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

              71/6449                         7. 10. 2019
              1. rozhodla

              zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst“

              71/6449                         7. 10. 2019
              2. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              kapitálové výdaje

              na § 6409 -

              Ostatní činnosti jinde nezařazené

              pol. 6901 -

              Rezervy kapitálových výdajů

              o

              200 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 3326 -

              Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, mezinárodního a historického povědomí

              pol. 6341 -

              Investiční transfery obcím

              o

              200 tis. Kč

              71/6449                         7. 10. 2019
              3. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3349 -

              Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

              pol. 5166 -

              Konzultační, poradenské a právní služby

              o

              240,79 tis. Kč

              a

              zvyšují

              kapitálové výdaje

              na § 3313 -

              Filmová tvorba, distribuce, kina

              a shromažďování audiovizuální techniky

              pol. 6119 -

              Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

              o

              240,79 tis. Kč

              71/6449                         7. 10. 2019
              4. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3341 -

              Rozhlas a televize

              pol. 5179 -

              Ostatní nákupy jinde nezařazené

              o

              189,97 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 3341 -

              Rozhlas a televize

              pol. 5041 -

              Odměny za užití duševního vlastnictví

              o

              189,97 tis. Kč

              71/6449                         7. 10. 2019
              5. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 2141 -

              Vnitřní obchod

              pol. 5164 -

              Nájemné

              o

              400 tis. Kč

              pol. 5175 -

              Pohoštění

              o

              442 tis. Kč

              pol. 5194 -

              Věcné dary

              o

              200 tis. Kč

              Celkem

              o

              1.042 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 2141 -

              Vnitřní obchod

              pol. 5134 -

              Prádlo, oděv a obuv

              o

              242 tis. Kč

              pol. 5139 -

              Nákup materiálu jinde nezařazený

              o

              600 tis. Kč

              pol. 5169 -

              Nákup ostatních služeb

              o

              200 tis. Kč

              Celkem

              o

              1.042 tis. Kč

              71/6449                         7. 10. 2019
              6. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 2141 -

              Vnitřní obchod

              pol. 5164 -

              Nájemné

              o

              700,0 tis. Kč

              na § 3341 -

              Rozhlas a televize

              pol. 5179 -

              Ostatní nákupy jinde nezařazené

              o

              127,2 tis. Kč

              na § 3349 -

              Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

              pol. 5166 -

              Konzultační, poradenské a právní služby

              o

              2.470,0 tis. Kč

              Celkem

              o

              3.297,2 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 2141 -

              Vnitřní obchod

              pol. 5169 -

              Nákup ostatních služeb

              o

              847,0 tis. Kč

              na § 3341 -

              Rozhlas a televize

              pol. 5041 -

              Odměny za užití duševního vlastnictví

              o

              745,0 tis. Kč

              na § 3349 -

              Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

              pol. 5139 -

              Nákup materiálu jinde nezařazený

              o

              605,0 tis. Kč

              pol. 5169 -

              Nákup ostatních služeb

              o

              1.100,2 tis. Kč

              Celkem

              o

              3.297,2 tis. Kč


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

               71/6450                         7. 10. 2019
               1. rozhodla

               vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle předloženého materiálu

               71/6450                         7. 10. 2019
               2. schvaluje

               podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 11 předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 73/6024 ze dne 4.8.2015

                71/6451                         7. 10. 2019
                1. bere na vědomí

                žádost organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                71/6451                         7. 10. 2019
                2. souhlasí

                s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 5. 8. 2015 uzavřené mezi organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 00100579, a společností HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091, na dobu neurčitou, kterým bude rozšířen předmět nájmu o skladovací prostory v průmyslovém centru Homola holding s.r.o., pozemek parc. č. 1654/297 zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 506 m², dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                71/6451                         7. 10. 2019
                3. schvaluje

                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579,

                a)    o částku 178.000 Kč s účelovým určením na pokrytí nákladů spojených s pronájmem prostor s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                b)   o částku 194.000 Kč s účelovým určením na pokrytí nákladů spojených se stěhováním knihovního fondu s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                71/6451                         7. 10. 2019
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                kapitálové výdaje

                na § 3315 -

                Činnosti muzeí a galerií

                pol. 5331 -

                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                o

                159 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3314 -

                Činnosti knihovnické

                pol. 5331 -

                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                o

                159 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                 71/6452                         7. 10. 2019
                 1. rozhodla

                 vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“ dle předloženého materiálu

                 71/6452                         7. 10. 2019
                 2. schvaluje

                 podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 10 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

                  71/6453                         7. 10. 2019
                  1. rozhodla

                  vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“

                  71/6453                         7. 10. 2019
                  2. schvaluje

                  podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3-9 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                   71/6454                         7. 10. 2019
                   1. bere na vědomí

                   žádost **********o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 5.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce kříže v obci Čaková – svěcení a koncert 29. 9. 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   71/6454                         7. 10. 2019
                   2. rozhodla

                   poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 **********, na realizaci projektu „Rekonstrukce kříže v obci Čaková – svěcení a koncert
                   29. 9. 2019“, ve výši 5.000 Kč s časovou použitelností 29. 9. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                   71/6454                         7. 10. 2019
                   3. bere na vědomí

                   žádost společnosti Navínko s. r. o., IČO 06771491, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 115.000 Kč na realizaci projektu „Kulturní program na festivalu Frýdek-Místek žije vínem“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   71/6454                         7. 10. 2019
                   4. rozhodla

                   neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Navínko s. r. o., IČO 06771491, na realizaci projektu „Kulturní program na festivalu Frýdek-Místek žije vínem“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                   71/6454                         7. 10. 2019
                   5. rozhodla

                   navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                   5 tis. Kč

                   71/6454                         7. 10. 2019
                   6. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol.  5901 -

                   Nespecifikované rezervy

                   o

                   5 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3312 -

                   Hudební činnost

                   pol.  5493 -

                   Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                   o

                   5 tis. Kč


                    Rada kraje

                    71/6455                         7. 10. 2019
                    1. rozhodla

                    zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                    71/6455                         7. 10. 2019
                    2. rozhodla

                    a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                    b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                    71/6455                         7. 10. 2019
                    3. souhlasí

                    se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                    71/6455                         7. 10. 2019
                    4. souhlasí

                    s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                    71/6456                         7. 10. 2019
                    1. bere na vědomí

                    žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Konference Smart technologie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    71/6456                         7. 10. 2019
                    2. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na realizaci projektu Konference Smart technologie v maximální výši 70 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 31. 12. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    71/6456                         7. 10. 2019
                    3. ukládá

                    náměstkovi hejtmana kraje

                    předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                    Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                    Termín: 12. 12. 2019

                    71/6456                         7. 10. 2019
                    4. bere na vědomí

                    žádost společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o., IČO 03513041, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Konference energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                    71/6456                         7. 10. 2019
                    5. rozhodla

                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o., IČO 03513041, na realizaci projektu Konference Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy v maximální výši 80 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2019 do dne 31. 10. 2019 a uhrazených do dne 31. 10. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                    71/6456                         7. 10. 2019
                    6. rozhodla

                    navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 150 tis. Kč

                    71/6456                         7. 10. 2019
                    7. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    150 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 2299 -

                    Ostatní záležitosti v dopravě

                    pol.  5213 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám


                    o


                    80 tis. Kč

                    pol.  5332 -

                    Neinvestiční transfery vysokým školám

                    o

                    70 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    150 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008

                     č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

                     71/6457                         7. 10. 2019
                     1. rozhodla

                     předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci vyhlášené výzvy v Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.“ dle předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 3/109 ze dne 6.12.2016

                      71/6458                         7. 10. 2019
                      1. souhlasí

                      s umístěním a realizací stavby „Rychlodobíjecí stanice – úřad MSK“ na části pozemku parc. č. 2639/2 ostatní plocha, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle situačního snímku

                      71/6458                         7. 10. 2019
                      2. rozhodla

                      uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti č. 00024/2017/IM uzavřené dne 9. 3. 2017 se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 45274649, dle předloženého materiálu

                      71/6458                         7. 10. 2019
                      3. souhlasí

                      s umístěním a realizací stavby „16010-053865 VPIC Bruntál, Kavalcova, výst. sport. hřiště“, na části pozemku parc. č. 2252 ostatní plocha, k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle situačního snímku

                      71/6458                         7. 10. 2019
                      4. rozhodla

                      a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2252 ostatní plocha v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení a zařízení v rámci stavby „16010-053865 VPIC Bruntál, Kavalcova, výst. sport. hřiště“ a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení a zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                      b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                      71/6458                         7. 10. 2019
                      5. souhlasí

                      s umístěním a realizací stavby „FTTH-Ostrava-Dubina“ na části pozemku parc. č. 434/18 ostatní plocha, k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle situačního snímku

                      71/6458                         7. 10. 2019
                      6. rozhodla

                      a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 434/18 ostatní plocha, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Fr. Hajdy 1429/34, Ostrava, IČO 00842745, ve prospěch společnosti T-Mobil Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1, IČO 64949681, spočívající v právu zřídit, provozovat, modernizovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení v části služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu motorovými vozidly oprávněného na služebný pozemek za účelem běžného provozu, kontroly, provádění údržby, oprav, modernizace a rozvoje podzemního komunikačního vedení a v povinnosti zdržet se činností bránících běžnému provozu nebo ohrožujících funkčnost podzemního komunikačního vedení, v rámci stavby „FTTH-Ostrava-Dubina“ na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                      b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                       71/6459                         7. 10. 2019
                       1. bere na vědomí

                       žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       71/6459                         7. 10. 2019
                       2. rozhodla

                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 1.700 tis. Kč

                       71/6459                         7. 10. 2019
                       3. schvaluje

                       závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 600 tis. Kč, účelově určený na akci „Rozšíření kanalizace v rámci odvodnění budovy I“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

                       71/6459                         7. 10. 2019
                       4. schvaluje

                       závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 800 tis. Kč, účelově určený na akci „Odvětrání chodeb oddělení následné péče“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

                       71/6459                         7. 10. 2019
                       5. schvaluje

                       závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 300 tis. Kč, účelově určený na akci „Výměna střešních oken na budovách A - E“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

                       71/6459                         7. 10. 2019
                       6. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3599 -

                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1.700 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.700 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        71/6460                         7. 10. 2019
                        1. schvaluje

                        závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, ve výši 800.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Využití objektu v Bílé" s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020

                        71/6460                         7. 10. 2019
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3299 -

                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                        pol.  6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        800 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3299 -

                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                        pol.  6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        800 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

                         č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

                         č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

                         č. 60/5362 ze dne 9.4.2019

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 3/140 ze dne 16.3.2017

                         č. 4/266 ze dne 15.6.2017

                         č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

                         71/6461                         7. 10. 2019
                         1. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, o částku 163,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností od 9. 4. 2019 do 31. 12. 2019

                         71/6461                         7. 10. 2019
                         2. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČO 62330420, o částku 116,00 tis. Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ s časovou použitelností od 9. 4. 2019 do 31. 12. 2019

                         71/6461                         7. 10. 2019
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3639

                         Komunální služby a územní rozvoj j. n.

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         279,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3114

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         163,00 tis. Kč

                         na § 3231

                         Základní umělecké školy

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         116,00 tis. Kč

                         71/6461                         7. 10. 2019
                         4. bere na vědomí

                         změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010868, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006246 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010868, ze dne 3. 9. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                         71/6461                         7. 10. 2019
                         5. bere na vědomí

                         změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010873, ze dne 13. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006140 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010894, ze dne 20. 3. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                         71/6461                         7. 10. 2019
                         6. bere na vědomí

                         změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010871, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006249 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010871, ze dne 17. 9. 2019, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                         71/6461                         7. 10. 2019
                         7. bere na vědomí

                         změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010855, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006250 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010855, ze dne 6. 9. 2019, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 12/1503 ze dne 13. 6. 2019

                          71/6462                         7. 10. 2019
                          1. rozhodla

                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to:

                          pozemek parc. č. 3435/267 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 3435/268 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1794, část obce Nové Město, občanská vybavenost,

                          pozemek parc. č. 3435/269 ostatní plocha,

                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                          vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                          pozemek parc. č. 4/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 23, část obce Ráj, občanská vybavenost,

                          pozemek parc. č. 4/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, zemědělská stavba,

                          pozemek parc. č. 5 zahrada,

                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                          vše v k. ú. Ráj, obec Karviná,

                          pozemek parc. č. st. 620 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 207, část obce Řeka, občanská vybavenost,

                          pozemek parc. č. st. 719/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

                          pozemek parc. č. st. 719/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

                          pozemek parc. č. 293/2 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 358/4 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 359/2 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1286/5 ostatní plocha,

                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                          vše v k. ú. a obci Řeka


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                           71/6463                         7. 10. 2019
                           1. rozhodla

                           uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru týkající se stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia“ na Moravskoslezský kraj se subjekty:

                           Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín,
                           příspěvková organizace

                           se sídlem: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
                           IČ 62331493

                           a

                           DUPLEX s.r.o.
                           se sídlem: Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
                           IČ: 62305433

                           dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 67/6054 ze dne 30. 7. 2019

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

                            71/6464                         7. 10. 2019
                            1. rozhodla

                            uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO 25458302, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                             71/6465                         7. 10. 2019
                             1. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  5137 -  

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             9,92 tis. Kč

                             pol.  5171 -  

                             Opravy a udržování

                             o

                             14,46 tis. Kč

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galerií

                             pol.  5137 -  

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             980,86 tis. Kč

                             pol.  5167 -  

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             26,13 tis. Kč

                             pol.  5172 -  

                             Programové vybavení

                             o

                             26,75 tis. Kč

                             celkem

                             o

                             1.058,12 tis. Kč

                             a

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             57,21 tis.  Kč

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galérií

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             50.650,00 tis. Kč

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             7.280,85 tis. Kč

                             na § 3322 -

                             Zachování a obnova kulturních památek

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             1.000,00 tis. Kč

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             4.500,00 tis. Kč

                             na § 3533 -

                             Zdravotnická záchranná služba

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             5.195,60 tis. Kč

                             na § 4354 -

                             Chráněné bydlení

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             12.683,00 tis. Kč

                             na § 4357 -

                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             9.479,00 tis. Kč

                             na § 4377 -

                             Sociálně terapeutické dílny

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             6.694,00 tis. Kč

                             celkem

                             o

                             97.539,66 tis. Kč

                             a

                             snižuje

                             dlouhodobé financování

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             41.872,21 tis. Kč

                             pol. 8124 -

                             Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                             o

                             10.703,01 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             investiční přijaté transfery

                             pol.  4216 -

                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                             o

                             1.709,08 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             Pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             3.000,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             20.060,93 tis. Kč

                             na § 3123 -

                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             4.803,00 tis. Kč

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol.  6901 -

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             41.273,73 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             66.137,66 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

                              č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

                              č. 63/5653 ze dne 28. 5. 2019

                              č. 64/5842 ze dne 11. 6. 2019

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                              71/6466                         7. 10. 2019
                              1. schvaluje

                              snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

                              a.    Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, o částku 400.000 Kč s účelovým určením na vybudování plotu v rámci akce "Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“

                              b.    Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, o částku 3.207.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanační opatření v budově Psychiatrické nemocnice v Opavě“

                              71/6466                         7. 10. 2019
                              2. rozhodla

                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspor v rámci akcí:

                              a.    „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ organizace Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, ve výši 400.000 Kč

                              b.     „Sanační opatření v budově Psychiatrické nemocnice v Opavě“ organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, ve výši 3.207.000 Kč

                              71/6466                         7. 10. 2019
                              3. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                              71/6466                         7. 10. 2019
                              4. schvaluje

                              závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                              71/6466                         7. 10. 2019
                              5. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, o částku 7.700.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky" s časovou použitelností do 31. 12. 2020

                              71/6466                         7. 10. 2019
                              6. rozhodla

                              navýšit akci rozpočtu kraje „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“ o částku 2.500 tis. Kč

                              71/6466                         7. 10. 2019
                              7. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3114 -

                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              207 tis. Kč

                              na § 6409 -

                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              pol.  6901 -

                              Rezervy kapitálových výdajů

                              o

                              31.643 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              31.850 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3114 -

                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol.  5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                               1.800 tis. Kč

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol.  5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              1.700 tis. Kč

                              na § 3124 -

                              Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol.  5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              400 tis. Kč

                              na § 3133 -

                              Dětské domovy

                              pol.  5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              14.700 tis. Kč

                              na § 3322 -

                              Zachování a obnova kulturních památek

                              pol.  5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              600 tis. Kč

                              na § 6172 -

                              Činnost regionální správy

                              pol.  5137 -

                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                              o

                              2.500 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              21.700 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3112 -

                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              1.000 tis. Kč

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              8.100 tis. Kč

                              na § 3123 -

                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              700 tis. Kč

                              na § 3133 -

                              Dětské domovy

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              350 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              10.150 tis. Kč


                              Rada kraje

                              71/6467                         7. 10. 2019
                              1. rozhodla

                              o záměru pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                              pozemek parc. č. 419/1 orná půda,

                              pozemek parc. č. 449/1 orná půda,

                              pozemek parc. č. 449/4 orná půda,

                              pozemek parc. č. 449/5 orná půda,

                              pozemek parc. č. 449/26 orná půda,

                              pozemek parc. č. 449/36 orná půda,

                              pozemek parc. č. 449/37 orná půda,

                              pozemek parc. č. 450 orná půda,

                              pozemek parc. č. 1278/1 ostatní plocha,

                              vše v k. ú. a obci Nošovice,

                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                              dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               71/6468                         7. 10. 2019
                               1. bere na vědomí

                               žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 1217/2 ostatní plocha, v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               71/6468                         7. 10. 2019
                               2. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 1217/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1508-109/2019 ze dne 7. 4. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1217/9 ostatní plocha, o výměře 5 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy

                               b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               71/6468                         7. 10. 2019
                               3. bere na vědomí

                               žádost státního podniku Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o převod části pozemku parc. č. 2194 ostatní plocha, v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                               71/6468                         7. 10. 2019
                               4. rozhodla

                               o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 2194 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 428-1317/2018 ze dne 10. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2194/2 vodní plocha, o výměře 17 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou

                               71/6468                         7. 10. 2019
                               5. bere na vědomí

                               žádost obce Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, Dvorce, IČO 00296155, o převod pozemků specifikovaných v bodě 6 návrhu usnesení, všechny v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                               71/6468                         7. 10. 2019
                               6. rozhodla

                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. st. 38/8 zastavěná plocha a nádvoří,

                               pozemek parc. č. 2543/6 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 2543/68 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 2632/47 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 2663/1 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 2663/19 ostatní plocha a 

                               pozemek parc. č. 2663/20 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               všechny v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí

                               71/6468                         7. 10. 2019
                               7. rozhodla

                               o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 851/10 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 55/4867 ze dne 29.1.2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 7/670 ze dne 14.3.2018

                                71/6469                         7. 10. 2019
                                1. rozhodla

                                uzavřít smlouvu č. 19_SOBS01_4121562469 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 45/3978 ze dne 28.8.2018

                                 71/6470                         7. 10. 2019
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, o schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011 k zahájení realizace stavebních úprav budovy transfúzního oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                 71/6470                         7. 10. 2019
                                 2. souhlasí

                                 se zahájením realizace stavebních úprav transfúzního oddělení nemocnice Nový Jičín dle předloženého materiálu

                                 71/6470                         7. 10. 2019
                                 3. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 61/5419 ze dne 30. 4. 2019

                                  71/6471                         7. 10. 2019
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 02056/2019/IM ze dne 12. 6. 2019 týkající se stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                  TECHNICO Opava s. r. o.,
                                  se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,
                                  IČO: 25849204,

                                  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   71/6472                         7. 10. 2019
                                   1. souhlasí

                                   s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Výpůjčka 2 ks mobilních separátorů krevních buněk a dodávky specifického spotřebního materiálu“, organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                   71/6472                         7. 10. 2019
                                   2. doporučuje

                                   řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                   členy hodnotící komise:
                                   MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                   Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                   náhradníky hodnotící komise:
                                   Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                                   Mgr. Ing. Radanu Mutinovou, odbor zdravotnictví

                                   71/6472                         7. 10. 2019
                                   3. ukládá

                                   řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853

                                   předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Výpůjčka 2 ks mobilních separátorů krevních buněk a dodávky specifického spotřebního materiálu“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                   Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

                                   Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 57/5110 ze dne 26. 2. 2019

                                    č. 47/4171 ze dne 25. 9. 2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    1. schvaluje

                                    snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 20.120.940 Kč na celkovou výši 4.879.060 Kč, s účelovým určením na akci „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    2. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 650 tis. Kč s účelovým určením na pořízení vnitřního vybavení objektu IVC Opava v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    3. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 600 tis. Kč s účelovým určením na pořízení vnitřního vybavení objektu IVC Jablunkov v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    1.250 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3533 -

                                    Zdravotnická záchranná služba

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.250 tis. Kč

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    5. rozhodla

                                    změnit časovou použitelnost stanoveného závazného ukazatele usnesením rady kraje č. 47/4171 ze dne 25. 9. 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    6. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3599 -

                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    60 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3599 -

                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                    pol. 5167 -

                                    Služby školení a vzdělávání

                                    o

                                    60 tis. Kč

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    7. schvaluje

                                    snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    8. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    9. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    345,14 tis. Kč

                                    a

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    345,14 tis. Kč

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    10. bere na vědomí

                                    žádost organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    11. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 1.300 tis. Kč

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    12. schvaluje

                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 1.300 tis. Kč, účelově určený na pořízení operačního světla, přístrojové techniky a dalšího nutného vybavení operačních sálů, včetně potřebných stavebních úprav, v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

                                    71/6473                         7. 10. 2019
                                    13. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3599 -

                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    1.300 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.300 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 4/249 ze dne 22. 12. 2016

                                    č. 9/676 ze dne 14. 3. 2017

                                    71/6474                         7. 10. 2019
                                    1. souhlasí

                                    s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, a o nájmu prostor pro její výdej“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                    71/6474                         7. 10. 2019
                                    2. doporučuje

                                    řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750

                                    jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                    členy hodnotící komise:

                                    1.    MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                    2.    Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                    náhradníky hodnotící komise:

                                    1.    Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                    2.    Mgr. Martu Gužíkovou, odbor zdravotnictví

                                    71/6474                         7. 10. 2019
                                    3. souhlasí

                                    s uzavřením smlouvy na zajištění stravy pro zaměstnance organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a pronájem prostor pro výdej stravy, mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a vítězem nadlimitní veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení, na dobu 48 měsíců, s účinností od 1. 2. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                     č. 11/1324 ze dne 13.3.2019

                                     71/6475                         7. 10. 2019
                                     1. rozhodla

                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech ve výši 2.532.321,00 Kč na financování projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji reg.č 117D721009016“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 38177/2019-57, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                     71/6475                         7. 10. 2019
                                     2. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     neinvestiční přijaté transfery

                                     pol.  4116 -

                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                     o

                                      

                                     65,74 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     investiční přijaté transfery

                                     pol.  4216 -

                                     Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                     o

                                      

                                     2.466,59 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 2143 -

                                     Cestovní ruch

                                     pol.  5139 -

                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                     o

                                     16,10 tis. Kč

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     49,64 tis. Kč

                                     Celkem

                                     o

                                     65,74 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 2143 -

                                     Cestovní ruch

                                     pol.  6122 -

                                     Stroje, přístroje a zařízení

                                     o

                                     2.466,59 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 68/6202 ze dne 27.8.2019

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                      č. 11/1325 ze dne 13.3.2019

                                      71/6476                         7. 10. 2019
                                      1. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou neinvestiční dotace ve výši 439.000 Kč ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na financování projektu „Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci“, registrační číslo: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000031/NDT pro příjemce dotace projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000031, za podmínek uvedených v Rozhodnutí č. 30_19_009_31/NDT o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019/2020, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                      71/6476                         7. 10. 2019
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      neinvestiční přijaté transfery

                                      pol.  4116 -

                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      197,57 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3141 -

                                      Školní stravování

                                       

                                       

                                      pol.  5011 -

                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      147,19 tis. Kč

                                      pol.  5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                      a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      36,51 tis. Kč

                                      pol.  5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      13,25 tis. Kč

                                      pol.  5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,62 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      197,57 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       71/6477                         7. 10. 2019
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o kampani Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu dle předloženého materiálu

                                       71/6477                         7. 10. 2019
                                       2. rozhodla

                                       zapojit Moravskoslezský kraj do kampaně Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu dle předloženého materiálu

                                       71/6477                         7. 10. 2019
                                       3. doporučuje

                                       ředitelům příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem

                                       zapojit jimi řízené organizace do kampaně #dostbyloplastu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 42/3772 ze dne 17.7.2018

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        nedaňové příjmy

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol.  2229 -

                                        Ostatní přijaté vratky transferů

                                        o

                                        0,75 tis. Kč

                                        a

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4379 -

                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        325,46 tis. Kč

                                        pol. 5175 -

                                        Pohoštění

                                        o

                                        27,93 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        353,39 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4379 -

                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                        pol.  5904 -

                                        Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

                                        o

                                        0,72 tis. Kč

                                        na § 6402 -

                                        Finanční vypořádání minulých let

                                        pol.  5364 -

                                        Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                        o

                                        353,42 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        354,14 tis. Kč

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4329 -

                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        262,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4329 -

                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                        pol.  5137 -

                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                        o

                                        262,00 tis. Kč

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3299 -

                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        636,87 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3299 -

                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                        pol.  5011 -

                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                        o

                                        325,00 tis. Kč

                                        pol.  5031 -

                                        Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                        o

                                        81,25 tis. Kč

                                        pol.  5032 -

                                        Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

                                        o

                                        29,25 tis. Kč

                                        pol.  5038 -

                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                        o

                                        1,37 tis. Kč

                                        pol.  5137 -

                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                        o

                                        200,00 tis. Kč

                                        Celkem

                                        636,87 tis. Kč

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        neinvestiční přijaté transfery

                                        na § 4116 -

                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                        ze státního rozpočtu

                                        o

                                        3.897,75 tis. Kč

                                        a

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4229 -

                                        Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb 

                                        o

                                        205,14 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4229 -

                                        Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                        pol.  5011 -

                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                        o

                                        500,00 tis. Kč

                                        pol.  5031 -

                                        Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                        o

                                        125,00 tis. Kč

                                        pol.  5032 -

                                        Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

                                        o

                                        45,00 tis. Kč

                                        pol.  5038 -

                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                        o

                                        3,89 tis. Kč

                                        pol.  5221 -

                                        Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                        o

                                        2.529,00 tis. Kč

                                        pol.  5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        900,00 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        4.102,89 tis. Kč

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        5. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4329 -

                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        250,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4329 -

                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                        pol.  5139 -

                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                        o

                                        100,00 tis. Kč

                                        pol.  5167 -

                                        Služby školení a vzdělávání

                                        o

                                        150,00 tis. Kč

                                        Celkem

                                        250,00 tis. Kč

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4379 -

                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        15,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4379 -

                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                        pol.  5137 -

                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                        o

                                        15,00 tis. Kč

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        7. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4312 -

                                        Odborné sociální poradenství

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        1,20 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4312 -

                                        Odborné sociální poradenství

                                        pol.  5136 -

                                        Knihy, učební pomůcky a tisk

                                        o

                                        1,20 tis. Kč

                                        71/6478                         7. 10. 2019
                                        8. rozhodla

                                        zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 972.190 Kč z 347.865.507  Kč na 348.837.697 Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                         č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                         č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                         č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         1. rozhodla

                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                         č. 3 předloženého materiálu

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         2. rozhodla

                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         3. rozhodla

                                         neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         4. bere na vědomí

                                         žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                         a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         5. rozhodla

                                         schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 11 předloženého materiálu

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         6. bere na vědomí

                                         návrh žadatele na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uvedený v příloze
                                         č. 13 předloženého materiálu

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         7. souhlasí

                                         se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uzavřené s žadatelem dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         8. bere na vědomí

                                         informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         9. rozhodla

                                         zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli dle bodu 8. tohoto usnesení

                                         71/6479                         7. 10. 2019
                                         10. rozhodla

                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 novému příjemci uvedenému v příloze č. 14 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         1. rozhodla

                                         navýšit dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí“ o částku 4.426.480 Kč

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol. 6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         4.426,48 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3636 -

                                         Územní rozvoj

                                         pol. 6341 -

                                         Investiční transfery obcím

                                         o

                                         4.426,48 tis. Kč

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         3. rozhodla

                                         navýšit dotační program „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ o částku 878.000 Kč

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol. 6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         878,0 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3636 -

                                         Územní rozvoj

                                         pol. 6341 -

                                         Investiční transfery obcím

                                         o

                                         878,0 tis. Kč

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         5. rozhodla

                                         navýšit příjmy akce „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II“ o částku 120.000 Kč

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         6. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         přijaté transfery

                                         pol. 4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         121,24 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol. 6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         121,24 tis. Kč

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         7. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         108,65 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2141 -

                                         Vnitřní obchod

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         28,76 tis. Kč

                                         pol. 5173 -

                                         Cestovné

                                         o

                                         79,89 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         108,65 tis. Kč

                                         71/6480                         7. 10. 2019
                                         8. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2143 -

                                         Cestovní ruch

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         100 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2143 -

                                         Cestovní ruch

                                         pol. 5175 -

                                         Pohoštění

                                         o

                                         100 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 68/6234 ze dne 27.8.2019

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                          71/6481                         7. 10. 2019
                                          1. jmenuje

                                          hodnotitele v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 – 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          71/6481                         7. 10. 2019
                                          2. rozhodla

                                          uzavřít s hodnotiteli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít smlouvy o hodnocení žádostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                           71/6482                         7. 10. 2019
                                           1. rozhodla

                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 85.036 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                           71/6482                         7. 10. 2019
                                           2. rozhodla

                                           navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 85.036 Kč

                                           71/6482                         7. 10. 2019
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           přijaté transfery

                                           pol.  4111 -

                                           Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                            o

                                           85.036 Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3741 -

                                           Ochrana druhů a stanovišť

                                           pol.  5811 -

                                           Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                            o

                                           85.036 Kč

                                           71/6482                         7. 10. 2019
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3792 -

                                           Ekologická výchova a osvěta

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                            o

                                           196.400 Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3792 -

                                           Ekologická výchova a osvěta

                                           pol.  5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                            o

                                           196.400 Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                            71/6483                         7. 10. 2019
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšuje

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol.  4113 -

                                            Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                            o

                                            2.416,71 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezerva kapitálových výdajů

                                            o

                                            615,12 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšuje

                                            dlouhodobé financování

                                            pol.  8124 -

                                            Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                            o

                                            1.801,59 tis. Kč

                                            71/6483                         7. 10. 2019
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3729 -

                                            Ostatní nakládání s odpady

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            1.951,45 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3769 -

                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                            pol.  5909 -

                                            Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                            o

                                            1.452,45 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezerva kapitálových výdajů

                                            o

                                            0,12 tis. Kč

                                            a

                                            snižuje

                                            dlouhodobé financování

                                            pol.  8123 -

                                            Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                            o

                                            498,88 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             71/6484                         7. 10. 2019
                                             1. souhlasí

                                             s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020 „Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje 2020“


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              1. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                              a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 8.570.084 Kč

                                              b)   rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019“ ve výši 855.100 Kč

                                              c)    dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019“ ve výši 41.940 Kč

                                              d)   na individuální projekt Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 5.475.056,03 Kč

                                              dle předloženého materiálu

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              2. schvaluje


                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              8.570.089 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3114 -

                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              1.109.027 Kč

                                              na § 3121 -

                                              Gymnázia

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              1.760.042 Kč

                                              na § 3122 -

                                              Střední odborné školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              4.820.000 Kč

                                              na § 3231 -

                                              Základní umělecké školy

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              881.020 Kč

                                              Celkem

                                              8.570.089 Kč

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              4. rozhodla

                                              poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              5. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              6. rozhodla

                                              poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 organizaci Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              7. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              855.100 Kč

                                              a

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3113 -

                                              Základní školy

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                                  16.000 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3117 -

                                              První stupeň základních škol

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                                  16.000 Kč

                                              na § 3146 -

                                              Zařízení výchovného poradenství

                                              pol. 5221 -

                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                              o

                                              29.500 Kč

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              825.600 Kč

                                              Celkem

                                              871.100 Kč

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              8. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              9. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              41.940 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3299 -

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              41.940 Kč

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              10. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných učeben ve školním statku Opava“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010581), o částku 564.024,84 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              11. schvaluje

                                              závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných učeben ve školním statku Opava“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010581), ve výši 4.911.031,19 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              12. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              564.026 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              investiční přijaté transfery

                                              pol. 4216 -

                                              Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              4.911.033 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3125 -

                                              Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              564.026 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3125 -

                                              Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                              pol. 6356 -

                                              Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              4.911.033 Kč

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              13. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              nedaňové příjmy

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 2229 -

                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                              o

                                              1.187 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 5364 -

                                              Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                              o

                                              1.187 Kč

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              14. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 168.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené se zajištěním recepce na společenské akci pořádané Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech u příležitosti státního svátku v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 7. 2019 - 30. 11. 2019

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              15. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3299 -

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              168.000 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3123 -

                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              168.000 Kč

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              16. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              17. schvaluje

                                              závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              18. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3299 -

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              64.000 Kč

                                              a

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3299 -

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              575.000 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3121 -

                                              Gymnázia

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              125.000 Kč

                                              na § 3122 -

                                              Střední odborné školy

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              62.000 Kč

                                              na § 3231 -

                                              Základní umělecké školy

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              52.000 Kč

                                              Celkem

                                              239.000 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3123 -

                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                              pol. 6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              400.000 Kč

                                              71/6485                         7. 10. 2019
                                              19. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3541 -

                                              Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                              pol. 5167 -

                                              Služby školení a vzdělávání

                                              o

                                              15.000 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3541 -

                                              Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                              pol. 5173 -

                                              Cestovné

                                              o

                                              14.000 Kč

                                              pol. 5175 -

                                              Pohoštění

                                              o

                                              1.000 Kč

                                              Celkem

                                              15.000 Kč


                                              Rada kraje

                                              71/6486                         7. 10. 2019
                                              1. souhlasí

                                              se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 68/5479 ze dne 19.5.2015

                                               71/6487                         7. 10. 2019
                                               1. souhlasí

                                               s rolí kraje jako aplikačního garanta v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou, Fakultou sociálních studií, IČ 61988987, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 52/4771 ze dne 11.12.2018

                                                71/6488                         7. 10. 2019
                                                1. schvaluje

                                                změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019 s názvem Metodika pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“, verze 7/2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                71/6488                         7. 10. 2019
                                                2. schvaluje

                                                změny následujících příloh Metodiky pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“:

                                                a)    Přílohy Metodiky č. 18 - Závěr. vyúčt. VP – Přehled hospodaření

                                                b)   Přílohy Metodiky č. 19 -  Závěr. vyúčt. VP - Vypořádání VP

                                                dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

                                                71/6488                         7. 10. 2019
                                                3. schvaluje

                                                změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 s názvem Metodika pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“, verze 6/2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 71/6489                         7. 10. 2019
                                                 1. schvaluje

                                                 podmínky dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 71/6489                         7. 10. 2019
                                                 2. rozhodla

                                                 vyhlásit dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  71/6490                         7. 10. 2019
                                                  1. schvaluje

                                                  podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  71/6490                         7. 10. 2019
                                                  2. rozhodla

                                                  vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“, dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 21/2228 ze dne 22.9.2016

                                                   71/6491                         7. 10. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   71/6491                         7. 10. 2019
                                                   2. rozhodla

                                                   vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“, dle předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    71/6492                         7. 10. 2019
                                                    1. schvaluje

                                                    podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    71/6492                         7. 10. 2019
                                                    2. rozhodla

                                                    vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, dle předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014

                                                     71/6493                         7. 10. 2019
                                                     1. schvaluje

                                                     podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v  Moravskoslezském kraji na rok 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     71/6493                         7. 10. 2019
                                                     2. rozhodla

                                                     vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v  Moravskoslezském kraji na rok 2020“, dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizace Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, na projekt „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK v roce 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, ve výši 115.500 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK v roce 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      3. rozhodla

                                                      navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 115.500 Kč

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      4. bere na vědomí

                                                      žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Cesta za snem, z.s., IČO 22712950, na projekt „Kurz bezpečné jízdy pro handicapované řidiče Ostrava“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      5. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Cesta za snem, z.s., IČO 22712950, ve výši 60.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Kurz bezpečné jízdy pro handicapované řidiče Ostrava“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      6. bere na vědomí

                                                      žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizace Charita Jeseník, IČO 60339241, na projekt „Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      7. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Jeseník, IČO 60339241, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      8. rozhodla

                                                      navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 200.000 Kč

                                                      71/6494                         7. 10. 2019
                                                      9. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4399 -

                                                      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                      pol. 5492 -

                                                      Dary obyvatelstvu

                                                      o

                                                      60,0 tis. Kč

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol. 5901 -

                                                      Nespecifikované rezervy

                                                      o

                                                      315,5 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      375,5 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3525 -

                                                      Hospice

                                                      pol. 5223 -

                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      115,5 tis. Kč

                                                      na § 4399 -

                                                      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      60,0 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      175,5 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 4350 -

                                                      Domovy pro seniory

                                                      pol. 6323 -

                                                      Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      200,0 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       71/6495                         7. 10. 2019
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost organizace Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Výměna elektronické požární signalizace v objektech organizace Fontána“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       71/6495                         7. 10. 2019
                                                       2. souhlasí

                                                       s provedením opravy (výměny EPS) ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Výměna elektronické požární signalizace v objektech organizace Fontána“ na nemovitých věcech, které jsou ve vlastnictví kraje, a to v budovách č. p. 409 a č. p. 412, stavby občanského vybavení, v k. ú. Hlučín, obec Hlučín, předané k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 78/6356 ze dne 25.9.2015

                                                        č. 37/3253 ze dne 24.4.2018

                                                        71/6496                         7. 10. 2019
                                                        1. mění

                                                        bod 3) usnesení č. 37/3253 ze dne 24. 4. 2018, tak, že text

                                                        „svěřuje

                                                        krajskému úřadu podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o

                                                        a)    uzavírání smluv o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení s poskytovateli zdravotních služeb, a dodatků k těmto smlouvám

                                                        b)   uzavírání smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dodatků k těmto smlouvám“

                                                        se nahrazuje textem

                                                        „svěřuje

                                                        krajskému úřadu podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o

                                                        a)    uzavírání smluv o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení s poskytovateli zdravotních služeb, a dodatků k těmto smlouvám

                                                        b)   uzavírání smluv o vymezení vzájemných práv a povinností při provádění zpracování osobních údajů společnými správci dle čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dodatků k těmto smlouvám“

                                                        c)    uzavírání smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dodatků k těmto smlouvám“

                                                        d)   uzavírání smluv a jakýchkoliv jiných ujednání bez finančního plnění ze strany Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany osobních údajů či souvisejících se zpracováním osobních údajů, do kterého je zapojen Moravskoslezský kraj“ 


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 46/4074 ze dne 11.9.2018

                                                         č. 64/5849 ze dne 11.6.2019

                                                         č. 70/6436 ze dne 24.9.2019

                                                         71/6497                         7. 10. 2019
                                                         1. rozhodla

                                                         že schůze rady kraje dne 9. 12. 2019 se neuskuteční jako výjezdní ve Frýdlantu nad Ostravicí, ale proběhne v sídle kraje

                                                         71/6497                         7. 10. 2019
                                                         2. schvaluje

                                                         termíny konání výjezdních schůzí rady kraje v měsících leden - říjen 2020:

                                                         13. leden – Frýdlant nad Ostravicí

                                                         27. leden – Havířov
                                                         23. březen – Krnov
                                                         20. duben – Fulnek
                                                         22. červen – Bohumín
                                                         31. srpen – Bystřice


                                                          frame-scrollup