Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 10. 2019


  Rada kraje

  72/6498                         21. 10. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 21. 10. 2019


   Rada kraje

   72/6499                         21. 10. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu ze 71. schůze rady kraje, konané dne 7. 10. 2019

   72/6499                         21. 10. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 72. schůze rady kraje, konané dne 21. 10. 2019:

   -      Ing. Jaroslava Kaniu

   -      Jana Krkošku


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 60/5339 ze dne 9. 4. 2019

    72/6500                         21. 10. 2019
    1. rozhodla

    změnit podmínky soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého návrhu

    72/6500                         21. 10. 2019
    2. rozhodla

    poskytnout ocenění dle upravených podmínek soutěže manažerce společnosti elieva s. r. o., paní **********, která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 v kategorii „Manažerka“

    72/6500                         21. 10. 2019
    3. rozhodla

    poskytnout ocenění dle upravených podmínek soutěže studentce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, slečně **********, která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 v kategorii „Výjimečná studentka“


     Rada kraje

     72/6501                         21. 10. 2019
     1. vydává

     nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 až 6 předloženého materiálu

     72/6501                         21. 10. 2019
     2. vydává

     nařízení kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 a 8 předloženého materiálu

     72/6501                         21. 10. 2019
     3. stanoví

     že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 12/1389 ze dne 13.6.2019

      72/6502                         21. 10. 2019
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

      72/6502                         21. 10. 2019
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      72/6502                         21. 10. 2019
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“, a to:

      členové:

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      72/6502                         21. 10. 2019
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“, a to:

      členové:

      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
      Ing. Ivana Durczoková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
      Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
      Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje
      Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
      Ing. Martina Miczková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
      Ing. Martina Lubojacká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
      Ing. Šárka Hazuková, odbor kultury a památkové péče
      RNDr. Ing. Alois Slovák, architekt ICT
      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 67/6014 ze dne 30.7.2019

       72/6503                         21. 10. 2019
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
       § 122 odst. 3 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““ účastníka:

       INVISTA Craft s.r.o.
       4. května 870, 755 01 Vsetín
       IČO: 47973749

       za cenu nejvýše přípustnou 1.761.994 Kč bez DPH


        Rada kraje

        72/6504                         21. 10. 2019
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

        72/6504                         21. 10. 2019
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        72/6504                         21. 10. 2019
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“, a to:

        členové:
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        72/6504                         21. 10. 2019
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“, a to:

        členové:
        Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:
        Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
        Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
        Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje
        Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
        Ing. Daniela Matějů, odbor evropských projektů
        Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
        Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
        Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 63/5635 ze dne 28.5.2019

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 4/381 ze dne 20.6.2013

         č. 12/1405 ze dne 13.6.2019

         72/6505                         21. 10. 2019
         1. rozhodla

         zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

         72/6505                         21. 10. 2019
         2. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“, a to:

         členové:
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Darja Kosmáková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M.,, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., advokátní kancelář

         72/6505                         21. 10. 2019
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“, a to:

         členové:
         Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
         Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:
         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
         Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje
         Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
         Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Valová, odbor financí
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          72/6506                         21. 10. 2019
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2020“

          72/6506                         21. 10. 2019
          2. rozhodla

          vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          I3 Consultants s.r.o.
          se sídlem: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 16300
          IČO: 27921344

          za cenu nejvýše přípustnou 407.232 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

           72/6507                         21. 10. 2019
           1. rozhodla

           navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 995.346 Kč

           72/6507                         21. 10. 2019
           2. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 6409 -

           Ostatní činnosti jinde nezařazené

           pol. 5901 -

           Nespecifikované rezervy

           o

           995.346 Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 4339 -

           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

           pol. 5139 -

           Nákup materiálu jinde nezařazený

           o

           314.600 Kč

           pol. 5164 -

           Nájemné

           o

           558.052 Kč

           pol. 5169 -

           Nákup ostatních služeb

           o

           122.694 Kč

           Celkem

           o

           995.346 Kč

           72/6507                         21. 10. 2019
           3. rozhodla

           o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění celoplošného polepu tramvaje a provoz reklamy na reklamních nosičích v tramvaji v souvislosti s propagací náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji s dodavatelem:

           RENCAR PRAHA, a. s.

           se sídlem: Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8

           IČO: 00506397

           za cenu nejvýše přípustnou 822.600 Kč bez DPH


            Rada kraje

            72/6508                         21. 10. 2019
            1. souhlasí

            s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

            72/6508                         21. 10. 2019
            2. stanoví

            u usnesení č. 60/5377 bod 3. ze dne 9. 4. 2019 termín další kontroly plnění na listopad 2019


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

             72/6509                         21. 10. 2019
             1. rozhodla

             uzavřít Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence
             se společností Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             72/6509                         21. 10. 2019
             2. rozhodla

             uzavřít Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence
             se společností RADIOHOUSE s.r.o., IČO 03497313, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             72/6509                         21. 10. 2019
             3. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 2141 -

             Vnitřní obchod

             pol. 5041 -

             Odměny za užití duševního vlastnictví

             o

             49 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 3341 -

             Rozhlas a televize

             pol. 5041 -

             Odměny za užití duševního vlastnictví

             o

             49 tis. Kč


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

              72/6510                         21. 10. 2019
              1. bere na vědomí

              žádost organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              72/6510                         21. 10. 2019
              2. schvaluje

              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 50.000 Kč s účelovým určením na zajištění festivalu „Souznění 2019 – 21. Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel“, s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              72/6510                         21. 10. 2019
              3. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 6409 -

              Ostatní činnosti jinde nezařazené

              pol. 5901 -

              Nespecifikované rezervy

               o

              50 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 3319 -

              Ostatní záležitosti kultury

              pol. 5331 -

              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

              o

              50 tis. Kč


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 111/8592 ze dne 4.10.2016

               72/6511                         21. 10. 2019
               1. schvaluje

               zápis nemateriálního statku „Dudáctví na Těšínsku“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 13/1541 ze dne 12. 9. 2019

                72/6512                         21. 10. 2019
                1. souhlasí

                s výpůjčkou uměleckých děl a kulturních předmětů nad limit stanovený zřizovací listinou v letech 2019 až 2020 u organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00095630, s tím, že celková výše vypůjčených uměleckých děl a kulturních předmětů v souhrnu nepřesáhne 5,9 mil. Kč

                72/6512                         21. 10. 2019
                2. souhlasí

                s výpůjčkou uměleckých děl a kulturních předmětů nad limit stanovený zřizovací listinou v letech 2019 až 2020 u organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, IČO 00305847, s tím, že celková výše vypůjčených uměleckých děl a kulturních předmětů v souhrnu nepřesáhne 3,9 mil. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                 72/6513                         21. 10. 2019
                 1. bere na vědomí

                 žádost organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, o finanční příspěvek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 72/6513                         21. 10. 2019
                 2. schvaluje

                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 335.000 Kč s účelovým určením na realizaci architektonické studie vstupní části Muzea automobilů TATRA vč. aktualizace projektové dokumentace stavby a interiérů v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 1. 3. 2020


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                  72/6514                         21. 10. 2019
                  1. rozhodla

                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Veřejné informační služby knihoven“ pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 66.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                  72/6514                         21. 10. 2019
                  2. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 66.000 Kč, v souladu s programem „Veřejné informační služby knihoven“, účelově určený na projekt „IT vybavení pro vzdělávání“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                  72/6514                         21. 10. 2019
                  3. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšují

                  přijaté transfery

                  pol. 4116 –

                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                  ze státního rozpočtu

                  o

                  66 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje           

                  na § 3314 -

                  Činnosti knihovnické

                          

                  pol. 5336 -

                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  66 tis. Kč

                  72/6514                         21. 10. 2019
                  4. rozhodla

                  snížit akci rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ o částku 1.070 tis. Kč

                  72/6514                         21. 10. 2019
                  5. schvaluje

                  snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 1.070.000 Kč účelově určeného na realizaci projektů v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“

                  72/6514                         21. 10. 2019
                  6. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  přijaté transfery

                  pol. 4116 –

                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                  ze státního rozpočtu

                  o

                  1.070 tis. Kč

                  a

                  snižují

                  běžné výdaje           

                  na § 3315 -

                  Činnosti muzeí a galerií

                          

                  pol. 5336 -

                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  1.070 tis. Kč

                  72/6514                         21. 10. 2019
                  7. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                   

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  165,60 tis. Kč

                  pol. 5164 -

                  Nájemné

                  o

                  7,70 tis. Kč

                  pol. 5167 -

                  Služby školení a vzdělávání

                  o

                  32,34 tis. Kč

                  pol. 5173 -

                  Cestovné

                  o

                  3,80 tis. Kč

                  pol. 5175 -

                  Pohoštění

                  o

                  8,75 tis. Kč

                  Celkem

                  218,19 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje           

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                          

                  pol. 5166 -

                  Konzultační, poradenské a právní služby

                  o

                  218,19 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 52/4687 ze dne 11. 12. 2018

                   72/6515                         21. 10. 2019
                   1. schvaluje

                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00293/2019/KPP ze dne 7. 2. 2019 na realizaci expozice v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ se společností " M plus " spol. s r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 43001432, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 11/1212 ze dne 13. 3. 2019

                    72/6516                         21. 10. 2019
                    1. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol. 5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    5 680 Kč

                    pol. 5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    62 460 Kč

                    pol. 5329 -

                    Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                    o

                    9 960 Kč

                    Celkem

                    78 100 Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol. 5213 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                    o

                    78 100 Kč


                     Rada kraje

                     72/6517                         21. 10. 2019
                     1. souhlasí

                     s umístěním a realizací stavby „Výrobní a skladová hala XZB, SO 11 - přípojka 22 kV“ na pozemku parc. č. st. 579 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost, a na pozemcích parc. č. 813/4, parc. č. 813/6, parc. č. 813/11, parc. č. 813/85 a parc. č. 813/123, vše ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                     72/6517                         21. 10. 2019
                     2. rozhodla

                     a)     zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. st. 579 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost, a k částem pozemků parc. č. 813/4, parc. č. 813/6, parc. č. 813/11, parc. č. 813/85 a parc. č. 813/123, vše ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka podzemního kabelového vedení VN, nyní ve vlastnictví společnosti XZB (Europe) s.r.o., Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov, IČO 06588603, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní kabelové vedení VN v rámci stavby „Výrobní a skladová hala XZB, SO 11 - přípojka 22 kV“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění podzemního kabelového vedení VN, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                     b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 8/576 ze dne 28. 2. 2017

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      72/6518                         21. 10. 2019
                      1. rozhodla

                      nabýt finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje ve výši 20.341.613,00 Kč na financování stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ budované pro organizaci Nový domov, příspěvková organizace za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 013D313008201, ze dne 21. 8. 2019, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       72/6519                         21. 10. 2019
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 6409 -

                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                       pol.  6901 -

                       Rezervy kapitálových výdajů

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 2251 -

                       Letiště

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       72/6519                         21. 10. 2019
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       5,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       5,60 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšují

                        nedaňové příjmy

                        na § 2143 -

                        Cestovní ruch

                        pol. 2111 -

                        Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                        o

                        8,68 tis. Kč

                        na § 2212 -

                        Silnice

                        pol. 2310 -

                        Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                        o

                        579,04 tis. Kč

                        na § 2229 -

                        Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                        pol. 2212 -

                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                        o

                        813,00 tis. Kč

                        pol. 2324 -

                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                        o

                        1,00 tis. Kč

                        na § 2292 -

                        Dopravní obslužnost veřejnými službami

                        pol. 2329

                        Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                        o

                        1 000,00 tis. Kč

                        na § 3421 -

                        Využití volného času dětí a mládeže

                        pol. 2324 -

                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                        o

                        1,52 tis. Kč

                        na § 3599 -

                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                        pol. 2212 -

                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                        o

                        10,68 tis. Kč

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 2324 -

                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                        o

                        2,00 tis. Kč

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol. 2324 -

                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                        o

                        12,00 tis. Kč

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 2111 -

                        Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                        o

                        0,27 tis. Kč

                        pol. 2324 -

                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                        o

                        7,53 tis. Kč

                        na § 6320 -

                        Pojištění funkčně nespecifikované

                        pol. 2322 -

                        Přijaté pojistné náhrady

                        o

                        14,94 tis. Kč

                        na § 6402 -

                        Finanční vypořádání minulých let

                        pol. 2223 -

                        Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                        o

                        21,71 tis. Kč

                        na § 6409

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 2229 -

                        Ostatní přijaté vratky transferů

                        o

                        12,96 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        2 485,33 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        2 485,33 tis. Kč

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 5171 -

                        Opravy a udržování

                        o

                        385 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 5173 -

                        Cestovné

                        o

                        385 tis. Kč

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 2143 -

                        Cestovní ruch

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        200.000 Kč

                        na § 2251 -

                        Letiště

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        84.700 Kč

                        na § 2299 -

                        Ostatní záležitosti v dopravě

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        822.280 Kč

                        na § 3299 -

                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                         

                        pol. 5042 -

                        Odměny za užití počítačových programů

                        o

                        70.000 Kč

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        1.200.000 Kč

                        na § 3319 -

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        80.000 Kč

                        na § 3322 -

                        Zachování a obnova kulturních památek

                        pol. 5171 -

                        Opravy a udržování

                        o

                        6.860.000 Kč

                        na § 3419 -

                        Ostatní sportovní činnost

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        129.780 Kč

                        na § 3421 -

                        Využití volného času dětí a mládeže

                         

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        190 Kč

                        pol. 5321 -

                        Neinvestiční transfery obcím

                        o

                        81.836 Kč

                        pol. 5493 -

                        Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                        o

                        15.900 Kč

                        na § 3599 -

                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                         

                        pol. 5042 -

                        Odměny za užití počítačových programů

                        o

                        20.000 Kč

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        440.000 Kč

                        na § 3636 -

                        Územní rozvoj

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        14.500.000 Kč

                        na § 4359 -

                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                         

                        pol. 5042 -

                        Odměny za užití počítačových programů

                        o

                        30.000 Kč

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        293.000 Kč

                        na § 5273 -

                        Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                        pol. 5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        77.000 Kč

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         

                        pol. 5151 -

                        Studená voda

                        o

                        31.120 Kč

                        pol. 5153 -

                        Plyn

                        o

                        49.370 Kč

                        pol. 5154 -

                        Elektrická energie

                        o

                        108.350 Kč

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        163.480 Kč

                        Celkem

                        o

                        25.257.006 Kč

                        a

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 2251 -

                        Letiště

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        5.650.000 Kč

                        na § 3299 -

                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        2.800.000 Kč

                        na § 3322 -

                        Zachování a obnova kulturních památek

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        9.980.000 Kč

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        356.951 Kč

                        Celkem

                        o

                        18.786.951 Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        44.043.957 Kč

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        4. rozhodla

                        snížit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 130 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související se sdílenými službami - neinvestiční“

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        5. schvaluje

                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 130.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu "Školení aplikací MS Office určené pro příspěvkové organizace“ v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ v rozsahu dle tohoto materiálu s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        6. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                        o

                        280 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3149 -

                        Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                                   

                        130 tis. Kč

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 5167 -

                        Služby školení a vzdělávání

                        o

                        18 tis. Kč

                        pol. 5175 -

                        Pohoštění

                        o

                        2 tis. Kč

                        pol. 5176 -

                        Účastnické poplatky na konference

                        o

                        130 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        280 tis. Kč

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        7. rozhodla

                        snížit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 1.208 tis. Kč s účelovým určením na akci „Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu“

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        8. rozhodla

                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 1.208 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

                        72/6520                         21. 10. 2019
                        9. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 6125 -

                        Výpočetní technika

                        o

                        1 208 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 5042 -

                        Odměny za užití počítačových programů

                        o

                        207 tis. Kč

                        pol. 5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        1 001 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        1 208 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                         72/6521                         21. 10. 2019
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         21 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         21 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                          72/6522                         21. 10. 2019
                          1. schvaluje

                          zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím:

                          a)    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, o částku 2.400.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanace vlhkého zdiva budovy školy“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

                          b)   Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, o částku 4.300.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna oken“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

                          72/6522                         21. 10. 2019
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          6.700 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3114 -

                          Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                          pol.  6351 -

                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          2.400 tis. Kč

                          na § 3121 -

                          Gymnázia

                          pol.  6351 -

                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          4.300 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          6.700 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 58/5198 ze dne 11.3.2019

                           72/6523                         21. 10. 2019
                           1. rozhodla

                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01275/2019/IM ze dne 24. 4. 2019 na realizaci stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, IČO 27776506, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           72/6523                         21. 10. 2019
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 3125 -

                           Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                           pol.  6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           1.020 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3125 -

                           Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                           pol.  5137 -

                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                           o

                           1.000 tis. Kč

                           pol.  5139 -

                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                           o

                               20 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           1.020 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 13/1565 ze dne 12.9.2019

                            72/6524                         21. 10. 2019
                            1. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout

                            a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                            podzemní stavbu teplovodního kanálu nacházejícího se v pozemcích kraje parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří,

                            oba v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                            z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČO 00300535

                            b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČO 72547651, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem

                            72/6524                         21. 10. 2019
                            2. bere na vědomí

                            žádost společnosti PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČO 25376357, o prodej pozemku parc. č. 1184/5 ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                            72/6524                         21. 10. 2019
                            3. rozhodla

                            a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                            pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha,

                            v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci

                            b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a nevyhlašovat výběrové řízení

                            72/6524                         21. 10. 2019
                            4. bere na vědomí

                            zájem statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00845451, nabýt darem část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2385-321/2019 ze dne 8. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 193/19 ostatní plocha o výměře 1096 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

                            72/6524                         21. 10. 2019
                            5. rozhodla

                            o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, a to:

                            část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2385-321/2019 ze dne 8. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 193/19 ostatní plocha o výměře 1096 m2,

                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti,

                            v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

                            72/6524                         21. 10. 2019
                            6. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                            Termín: 12. 12. 2019


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 23/2046 ze dne 24. 10. 2017

                             72/6525                         21. 10. 2019
                             1. rozhodla

                             a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                             část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/27 trvalý travní porost o výměře 12.148 m2,

                             část pozemku parc. č. 1356/22 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/29 trvalý travní porost o výměře 17.768 m2,

                             část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1362/7 orná půda o výměře 73.712 m2,

                             část pozemku parc. č. 1366/12 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1366/29 orná půda o výměře 756 m2,

                             se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                             vše v k. ú. a obci Mošnov

                             b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                              72/6526                         21. 10. 2019
                              1. rozhodla

                              vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.927.121 Kč s účelovým určením na akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“

                              72/6526                         21. 10. 2019
                              2. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              nedaňové příjmy

                              na § 6320 -

                              Pojištění funkčně nespecifikované

                              pol. 2322 -

                              Přijaté pojistné náhrady

                              o

                              1.927.121 Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3533 -

                              Zdravotnická záchranná služba

                              pol. 6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              1.927.121 Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 66/6646 ze dne 16. 7. 2019

                               72/6527                         21. 10. 2019
                               1. rozhodla

                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 1461 ostatní plocha,

                               část pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha, o výměře 1173 m2,

                               pozemní komunikaci č. III/45731 umístěnou na pozemku parc. č. 1461 ostatní plocha a na části pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha o výměře 1173 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               vše v k. ú. a obec Osoblaha

                               72/6527                         21. 10. 2019
                               2. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout 

                               a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5818-690/2018 ze dne 17. 1. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 728/40 ostatní plocha o výměře 6 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvími této nemovité věci,

                               v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

                               do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

                               za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.800 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                               b)    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                               72/6527                         21. 10. 2019
                               3. ukládá

                               náměstkovi hejtmana kraje

                               předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                               Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                               Termín: 12. 12. 2019


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 20/1789 ze dne 12.9.2017

                                č. 51/4557 ze dne 27.11.2018

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                72/6528                         21. 10. 2019
                                1. rozhodla

                                uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 05688/2018/IM ze dne 4. 6. 2018 na realizaci stavby „NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Sala Terrena“ se zhotovitelem, kterým je společnost FICHNA-HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO 27765857, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                72/6528                         21. 10. 2019
                                2. rozhodla

                                uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě evid. č. 03638/2017/KŘ ze dne 18. 12. 2017 na výkon inženýrské činnosti pro stavbu „NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Salla Terrena" s příkazníkem, kterým je Ing. Miroslav Geryk, se sídlem Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IČO 63015820, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                72/6528                         21. 10. 2019
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol.  5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                1 000 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3322 -

                                Zachování a obnova kulturních památek

                                pol.  6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                1 000 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 25/2252 ze dne 21.11.2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/579 ze dne 14.12.2017

                                 72/6529                         21. 10. 2019
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01838/2019/KŘ ze dne 10. 6. 2019 na realizaci stavby „Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro chráněné bydlení v Krnově“ se zhotovitelem, kterým je společnost EDS Trade s.r.o., se sídlem Komárovská 2438/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 03832210, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                  72/6530                         21. 10. 2019
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost organizace Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČO 27006891, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  72/6530                         21. 10. 2019
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČO 27006891, ve výši 100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Výměna babyboxu za babybox nové generace ve Slezské nemocnici v Opavě“, s časovou použitelností od 19. 9. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  72/6530                         21. 10. 2019
                                  3. rozhodla

                                  zvýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 100 tis. Kč

                                  72/6530                         21. 10. 2019
                                  4. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 5901 -

                                  Nespecifikované rezervy

                                  o

                                  100 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3599

                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                  pol. 5222 -

                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                  o

                                  100 tis. Kč

                                  72/6530                         21. 10. 2019
                                  5. bere na vědomí

                                  žádost organizace Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                  72/6530                         21. 10. 2019
                                  6. rozhodla

                                  neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu „Nursing Now ČR“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   72/6531                         21. 10. 2019
                                   1. souhlasí

                                   s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na „Dodávky Centrového léku Lucentis“, organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                   72/6531                         21. 10. 2019
                                   2. doporučuje

                                   řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                   členy hodnotící komise:
                                   MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                   Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                   náhradníky hodnotící komise:
                                   Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                                   Mgr. Martu Gužíkovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                   72/6531                         21. 10. 2019
                                   3. ukládá

                                   řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávky Centrového léku Lucentis“ před vyhlášením předmětné zakázky

                                   Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

                                   Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 3/152 ze dne 16. 3. 2017

                                    72/6532                         21. 10. 2019
                                    1. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 00756/2017/ZDR ze dne 13. 4. 2017, s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    72/6532                         21. 10. 2019
                                    2. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                    Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                    Termín: 12. 12. 2019


                                     Rada kraje

                                     72/6533                         21. 10. 2019
                                     1. souhlasí

                                     s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění ostrahy pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace", organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                     72/6533                         21. 10. 2019
                                     2. doporučuje

                                     řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                     členy hodnotící komise:
                                     MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                     Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                     náhradníky hodnotící komise:
                                     Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                                     Mgr. Martu Gužíkovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                     72/6533                         21. 10. 2019
                                     3. ukládá

                                     řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem "Zajištění ostrahy pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace", ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                     Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

                                     Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                      Rada kraje

                                      72/6534                         21. 10. 2019
                                      1. rozhodla

                                      o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného, dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      72/6534                         21. 10. 2019
                                      2. rozhodla

                                      vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                       č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1776 ze dne 17.12.2015

                                       č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                       č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       1. rozhodla

                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                       č. 5 předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       3. rozhodla

                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       4. rozhodla

                                       neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       5. bere na vědomí

                                       žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                       a 10. 4. 2019 a dále v rámci individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       6. rozhodla

                                       schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 až 13 předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       7. bere na vědomí

                                       žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       8. rozhodla

                                       uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       9. bere na vědomí

                                       žádost o individuální dotaci žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                       72/6535                         21. 10. 2019
                                       10. rozhodla

                                       poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotaci na výměnu zdroje vytápění žadateli **********, nar. **********, bytem ********** a uzavřít s žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                       72/6536                         21. 10. 2019
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       200 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5494 -

                                       Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                       o

                                       200 tis. Kč

                                       72/6536                         21. 10. 2019
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       200 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5166 -

                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                       o

                                       200 tis. Kč

                                       72/6536                         21. 10. 2019
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol. 6901 -

                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                       o

                                       82,66 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 5321 -

                                       Neinvestiční transfery obcím

                                       o

                                       47,16 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 6341 -

                                       Investiční transfery obcím

                                       o

                                       35,50 tis. Kč

                                       72/6536                         21. 10. 2019
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                       o

                                       50 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

                                        č. 17/1456 ze dne 18.7.2017

                                        č. 29/2555 ze dne 9.1.2018

                                        č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

                                        č. 55/4952 ze dne 29.1.2019

                                        č. 59/5302 ze dne 26.3.2019

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

                                        č. 4/318 ze dne 15.6.2017

                                        č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

                                        č. 10/1119 ze dne 13.12.2018

                                        č. 10/1130 ze dne 13.12.2018

                                        72/6537                         21. 10. 2019
                                        1. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 28.799.999,10 Kč na financování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 43426/2019-55/1 ze dne 25. 9. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                        72/6537                         21. 10. 2019
                                        2. bere na vědomí

                                        změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 117D03G000174 ze dne 26. 2. 2019, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000174 (změna) ze dne 16. 9. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

                                         č. 52/4744 ze dne 11. 12. 2018

                                         č. 68/6214 ze dne 27. 8. 2019

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1116 ze dne 13. 12. 2018

                                         č. 13/1591 ze dne 12. 9. 2019

                                         72/6538                         21. 10. 2019
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o konání zasedání Výkonné rady a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                                         72/6538                         21. 10. 2019
                                         2. bere na vědomí

                                         informaci o výsledku předchozího zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                         72/6538                         21. 10. 2019
                                         3. zmocňuje

                                         prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, případně Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje, jako náhradníka, k  jednání na Výkonné radě spolku a na Shromáždění členů a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení a v souladu se zájmy Moravskoslezského kraje


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                          72/6539                         21. 10. 2019
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          1.275,09 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5011 -

                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                          o

                                          950,00 tis. Kč

                                          pol.  5031 -

                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                          a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                          o

                                          235,60 tis. Kč

                                          pol.  5032 -

                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                          o

                                          85,50 tis. Kč

                                          pol.  5038 -

                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                          o

                                          3,99 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          1.275,09 tis. Kč

                                          72/6539                         21. 10. 2019
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          10,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          10,00 tis. Kč

                                          72/6539                         21. 10. 2019
                                          3. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4319 -

                                          Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          180,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4319 -

                                          Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                          pol.  5137 -

                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                          o

                                          180,00 tis. Kč

                                          72/6539                         21. 10. 2019
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3322 -

                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          110,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3322 -

                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                          pol.  5166 -

                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                          o

                                          55,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3322 -

                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                          pol.  6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          55,00 tis. Kč

                                          72/6539                         21. 10. 2019
                                          5. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          4.038,00 tis. Kč

                                          a

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 5212 -

                                          Ochrana obyvatelstva

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          3.500,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšuje

                                          dlouhodobé financování

                                          pol. 8124 -

                                          Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                          o

                                          5.243,09 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          nedaňové příjmy

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol.  2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          o

                                          32,08 tis. Kč

                                          na § 2212 -

                                          Silnice

                                          pol.  2310 -

                                          Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                          o

                                          110,91 tis. Kč

                                          pol.  2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          26,36 tis. Kč

                                          na § 3121 -

                                          Gymnázia

                                          pol.  2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          o

                                          26,39 tis. Kč

                                          na § 4357 -

                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                          pol.  2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          o

                                          150,00 tis. Kč

                                          CELKEM

                                          o

                                          345,74 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4152 -

                                          Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                          o

                                          188,25 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          investiční přijaté transfery

                                          pol. 4216 -

                                          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          5.824,24 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3635 -

                                          Územní plánování

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          200,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol.  6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          377,14 tis. Kč

                                          72/6539                         21. 10. 2019
                                          6. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4354 -

                                          Chráněné bydlení

                                          pol.  5137 -

                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                          o

                                          102,80 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 4354 -

                                          Chráněné bydlení

                                          pol.  6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          102,80 tis. Kč

                                          72/6539                         21. 10. 2019
                                          7. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4329 -

                                          Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          60,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4329 -

                                          Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          60,00 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 51/4603 ze dne 27. 11. 2018

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018

                                           72/6540                         21. 10. 2019
                                           1. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           schválit změnit název projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ na „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“

                                           72/6540                         21. 10. 2019
                                           2. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ dle předloženého materiálu

                                           72/6540                         21. 10. 2019
                                           3. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 936.717,76 EUR na 1.100.043,14 EUR dle předloženého materiálu

                                           72/6540                         21. 10. 2019
                                           4. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout změnit v bodě 3) písm. c) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 514.873,00 EUR na 678.197,80 EUR dle předloženého materiálu

                                           72/6540                         21. 10. 2019
                                           5. ukládá

                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                           předložit návrh dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                           Termín: 12. 12. 2019


                                            Rada kraje

                                            72/6541                         21. 10. 2019
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor pro projekt „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ mezi Moravskoslezským krajem a  Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, na dobu určitou od 1. 11. 2019 do 31. 8. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             72/6542                         21. 10. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s. ze dne 10. 9. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt XII. Euroregionální jarmark v Dolní Lomné, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             72/6542                         21. 10. 2019
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s., IČO 04183118, na projekt XII. Euroregionální jarmark v Dolní Lomné ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2019 do dne 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             72/6542                         21. 10. 2019
                                             3. bere na vědomí

                                             žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek - Místek ze dne 9. 9. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Mezinárodní dobrovolnictví, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                             72/6542                         21. 10. 2019
                                             4. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek - Místek, IČO 14613271, na projekt Mezinárodní dobrovolnictví ve výši 10.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2019 do dne 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             72/6542                         21. 10. 2019
                                             5. bere na vědomí

                                             žádost spolu Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. ze dne 26. 9. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Včelařská akademie pro začínající včelaře a zájemce o včelařství dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                             72/6542                         21. 10. 2019
                                             6. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., IČO 04927940, na projekt Včelařská akademie pro začínající včelaře a zájemce o včelařství ve výši 30.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              72/6543                         21. 10. 2019
                                              1. schvaluje

                                              podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              72/6543                         21. 10. 2019
                                              2. rozhodla

                                              vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               72/6544                         21. 10. 2019
                                               1. schvaluje

                                               podmínky dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               72/6544                         21. 10. 2019
                                               2. rozhodla

                                               vyhlásit dotační program „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                72/6545                         21. 10. 2019
                                                1. rozhodla

                                                změnit v usnesení rady kraje č. 23/2065 ze dne 24. 10. 2017 v bodě 1 písm. s) den vzdání se vedoucího pracovního místa PaedDr. Karly Vítkové, ředitelky organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, z 31. 7. 2020 na 31. 7. 2021


                                                 Rada kraje

                                                 72/6546                         21. 10. 2019
                                                 1. souhlasí

                                                 s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2019/2020

                                                 72/6546                         21. 10. 2019
                                                 2.


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 68/6256 ze dne 27.8.2019

                                                  č. 69/6352 ze dne 10.9.2019

                                                  72/6547                         21. 10. 2019
                                                  1. jmenuje

                                                  konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                  Rada kraje

                                                  72/6548                         21. 10. 2019
                                                  1. stanoví

                                                  s účinností od 1. 11. 2019

                                                  platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                   72/6549                         21. 10. 2019
                                                   1. bere na vědomí

                                                   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
                                                   79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                   72/6549                         21. 10. 2019
                                                   2. rozhodla

                                                   nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesením rady kraje

                                                    č. 112/8645 ze dne 18.10.2016

                                                    č. 2/43 ze dne 22.11.2016

                                                    č. 15/1293 ze dne 12.6.2017

                                                    72/6550                         21. 10. 2019
                                                    1. bere na vědomí

                                                    a)    informaci o vzdání se funkce členky školské rady při základní škole organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, Ing. Heleny Kudelové ke dni 30. 9. 2019

                                                    b)   informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, Ing. Štěpána Pelce, který byl radou kraje jmenován s účinností od 6. 11. 2016

                                                    c)    informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, Ing. Jaroslava Bazaly, Ph.D., který byl radou kraje jmenován s účinností od 4. 12. 2016

                                                    d)   informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, Ing. arch. Czeslawa Mendreka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 5. 12. 2016

                                                    72/6550                         21. 10. 2019
                                                    2. jmenuje

                                                    a)    dnem 22. 10. 2019 Roberta Sivulku členem školské rady při základní škole organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619

                                                    b)   dnem 6. 11. 2019 Ing. Štěpána Pelce členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322

                                                    c)    dnem 4. 12. 2019 Ing. Jaroslava Bazalu, Ph.D., členem školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254

                                                    d)   dnem 5. 12. 2019 Mgr. Tomasze Pustówku, členem školské rady při střední škole organizace Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493


                                                     Rada kraje

                                                     72/6551                         21. 10. 2019
                                                     1. schvaluje

                                                     kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     72/6551                         21. 10. 2019
                                                     2. zřizuje

                                                     pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2020 ve složení

                                                     vedoucí pracovní skupiny:
                                                     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                                                     členové:
                                                     PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
                                                     Ing. Lenka Fojtíková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
                                                     Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
                                                     RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
                                                     Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
                                                     Mgr. Milan Škrabal, zástupce pedagogické veřejnosti
                                                     Mgr. Daniel Havlík, náhradník členů výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


                                                      Rada kraje

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2 a 4 předloženého materiálu

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      2. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, o částku 28.000 Kč na úhradu nákladů spojených s přehlídkou odborných dovedností žáků školy „K-MODE“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      3. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, ve výši 30.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Taneční soutěžní přehlídka Paforta“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      4. rozhodla

                                                      uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s žadatelem Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      5. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      6. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout uzavřít smlouvu s žadatelem MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      7. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3421 -

                                                      Využití volného času dětí a mládeže

                                                      pol. 5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      28 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3421 -

                                                      Využití volného času dětí a mládeže

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      28 tis. Kč

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      8. rozhodla

                                                      snížit akci rozpočtu kraje „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o částku 28 tis. Kč a tyto finanční prostředky vyčlenit na akci „Významné akce kraje – využití volného času dětí mládeže – příspěvkové organizace MSK“

                                                      72/6552                         21. 10. 2019
                                                      9. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                      Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                      Termín: 12. 12. 2019


                                                       Rada kraje

                                                       72/6553                         21. 10. 2019
                                                       1. souhlasí

                                                       s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020


                                                        Rada kraje

                                                        72/6554                         21. 10. 2019
                                                        1. souhlasí

                                                        s uvedením investičních záměrů Základní umělecké školy, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvkové organizace do Strategického rámce Místního akčního plánu II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 56/5020 ze dne 12.2.2019

                                                         č. 61/5498 ze dne 30.4.2019

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         1. rozhodla

                                                         nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                                         a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.699.496,00 Kč

                                                         b)   rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019" ve výši 1.326.153 Kč

                                                         dle předloženého materiálu

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         2. schvaluje


                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         2.699.499 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3112 -

                                                         Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         418.227 Kč

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.281.272 Kč

                                                         Celkem

                                                         2.699.499 Kč

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         4. rozhodla

                                                         poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019" v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         5. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019" v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         6. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         1.326.153 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.326.153 Kč

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         7. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         nedaňové příjmy

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 2229 -

                                                         Ostatní přijaté vratky transferů

                                                         o

                                                         74.075 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 5364 -

                                                         Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                         o

                                                         74.075 Kč

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         8. rozhodla

                                                         změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                          

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         9. schvaluje

                                                          

                                                         změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         10. rozhodla

                                                         změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         11. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3114 -

                                                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         293.777 Kč

                                                          

                                                         na § 3143 -

                                                         Školní družiny a kluby

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         178.977 Kč

                                                          

                                                         na § 3145 -

                                                         Internáty

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         137.166 Kč

                                                          

                                                         na § 3150 -

                                                         Vyšší odborné školy

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         161.090 Kč

                                                          

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          

                                                         pol. 5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         106.572.413 Kč

                                                          

                                                         Celkem

                                                         107.343.423 Kč

                                                          

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                          

                                                         na § 3111 -

                                                         Mateřské školy

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         66.856 Kč

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         9.915.288 Kč

                                                          

                                                         na § 3112 -

                                                         Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         727.171 Kč

                                                          

                                                         na § 3113 -

                                                         Základní školy

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.779.101 Kč

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         52.261.881 Kč

                                                          

                                                         na § 3114 -

                                                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         6.539.349 Kč

                                                          

                                                         na § 3117 -

                                                         První stupeň základních škol

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.859.885 Kč

                                                          

                                                         na § 3121 -

                                                         Gymnázia

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         4.888.930 Kč

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         55.572 Kč

                                                          

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         3.268.762 Kč

                                                          

                                                         na § 3123 -

                                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         10.564.591 Kč

                                                          

                                                         na § 3124 -

                                                         Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.062.598 Kč

                                                          

                                                         na § 3126 -

                                                         Konzervatoře

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         404.792 Kč

                                                          

                                                         na § 3133 -

                                                         Dětské domovy

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.494.416 Kč

                                                          

                                                         na § 3141 -

                                                         Školní stravování

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         365.684 Kč

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         3.356.704 Kč

                                                          

                                                         na § 3143 -

                                                         Školní družiny a kluby

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.798.408 Kč

                                                          

                                                         na § 3146 -

                                                         Zařízení výchovného poradenství

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         264.580 Kč

                                                          

                                                         na § 3147 -

                                                         Domovy mládeže

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         154.907 Kč

                                                          

                                                         na § 3231 -

                                                         Základní umělecké školy

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.056.389 Kč

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         141.286 Kč

                                                          

                                                         na § 3233 -

                                                         Střediska volného času

                                                          

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         55.406 Kč

                                                          

                                                         pol. 5339 -

                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.260.867 Kč

                                                          

                                                         Celkem

                                                         107.343.423 Kč

                                                          

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         12. schvaluje

                                                         změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         13. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         29.800 Kč

                                                         na § 3123 -

                                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         19.300 Kč

                                                         Celkem

                                                         49.100 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3114 -

                                                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         16.000 Kč

                                                         na § 3121 -

                                                         Gymnázia

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         11.700 Kč

                                                         na § 3124 -

                                                         Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         21.400 Kč

                                                         Celkem

                                                         49.100 Kč

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         14. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         15. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         3.314.000 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3114 -

                                                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.225.000 Kč

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         752.000 Kč

                                                         na § 3123 -

                                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.337.000 Kč

                                                         Celkem

                                                         3.314.000 Kč

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         16. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu rozvoje kompetencí psaní desetiprstovou hmatovou metodou dle přílohy č. 7 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         17. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na zajištění kurzů na posílení kompetencí v českém jazyce v rámci akce "Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji" příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

                                                         a)    Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 15.500 Kč

                                                         b)   Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 15.500 Kč

                                                          s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         18. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         362.050 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3121 -

                                                         Gymnázia

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         362.050 Kč

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         19. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         20. schvaluje

                                                         závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         21. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         600.000 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         100.000 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3123 -

                                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         500.000 Kč

                                                         72/6555                         21. 10. 2019
                                                         22. souhlasí

                                                         s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, ve výši 334 tis. Kč na posílení zdrojů na akci „Zateplení objektu Turistické základny Řeka“


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                         72/6556                         21. 10. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu

                                                         72/6556                         21. 10. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                         a.    Karate Havířov, z.s., IČO 22716408, ve výši 55.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MS v karate“ s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019

                                                         b.    BIKE 2000 z.s., IČO 69610291, ve výši 95.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vytváření podmínek pro kvalitní sportovní celoroční činnost talentované mládeže cyklistického oddílu BIKE 2000“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                         c.    Ing. Roman Kubica, narozen 18. 2. 1989, bydliště Leoše Janáčka 869, Polanka nad Odrou, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Doprava na Mistrovství světa v triatlonu XTERRA“; s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

                                                         72/6556                         21. 10. 2019
                                                         3. rozhodla

                                                         uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                         a.    Karate Havířov, z.s., IČO 22716408, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         b.    BIKE 2000 z.s., IČO 69610291, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         c.    Ing. Roman Kubica, narozen 18. 2. 1989, bydliště Leoše Janáčka 869, Polanka nad Odrou, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                         72/6556                         21. 10. 2019
                                                         4. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 70.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Opava cantat 2019“ s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                         72/6556                         21. 10. 2019
                                                         5. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         150 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         30 tis. Kč

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         70 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         100 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují běžné výdaje

                                                         na § 3419 -

                                                         Ostatní sportovní činnost

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         150 tis. Kč

                                                         pol. 5493 –

                                                         Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                         o

                                                         30 tis. Kč

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         70 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         250 tis. Kč

                                                         72/6556                         21. 10. 2019
                                                         6. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 180 tis. Kč

                                                         72/6556                         21. 10. 2019
                                                         7. rozhodla

                                                         snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 70 tis. Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 58/5246 ze dne 11.3.2019

                                                          č. 62/5586 ze dne 14.5.2019

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                          72/6557                         21. 10. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 459.316,68 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“, realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

                                                          72/6557                         21. 10. 2019
                                                          2. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 459.316,68 Kč, organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007711

                                                          72/6557                         21. 10. 2019
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          přijaté transfery

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          459.318 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4357 -

                                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          459.318 Kč

                                                          72/6557                         21. 10. 2019
                                                          4. rozhodla

                                                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 718.780,68 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „NaNovo a kvalitně“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                          72/6557                         21. 10. 2019
                                                          5. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 718.780,68 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „NaNovo a kvalitně“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007691

                                                          72/6557                         21. 10. 2019
                                                          6. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          přijaté transfery

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          718.782 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4354 -

                                                          Chráněné bydlení

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          718.782 Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 90/7119 ze dne 9.2.2016

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 11/1337 ze dne 13.3.2019

                                                           72/6558                         21. 10. 2019
                                                           1. souhlasí

                                                           s registrací nové sociální služby sociální rehabilitace, kterou bude poskytovat Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            72/6559                         21. 10. 2019
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Oprava příjezdové komunikace k technickým provozům Domova Jistoty“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            72/6559                         21. 10. 2019
                                                            2. souhlasí

                                                            s provedením opravy ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Oprava příjezdové komunikace k technickým provozům Domova Jistoty“ na pozemku, který je ve vlastnictví kraje, a to na parc. č. 1537/30, ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, předaném k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle předloženého materiálu

                                                            72/6559                         21. 10. 2019
                                                            3. bere na vědomí

                                                            žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Výměna oken v areálu organizace Náš svět“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            72/6559                         21. 10. 2019
                                                            4. souhlasí

                                                            s provedením opravy ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Výměna oken v areálu organizace Náš svět“ na nemovitých věcech kraje, a to v budovách bez čp/če, stavby občanského vybavení, které jsou součástí pozemků parc. č. 812/69 a 812/70, v k. ú. Pržno, obec Pržno, předané k hospodaření organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                             72/6560                         21. 10. 2019
                                                             1. souhlasí

                                                             s přípravou akce „Spolu ruku v ruce“ v roce 2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                             72/6560                         21. 10. 2019
                                                             2. rozhodla

                                                             navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 100.000 Kč

                                                             72/6560                         21. 10. 2019
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4339 -

                                                             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                             pol. 5229 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             127 tis. Kč

                                                             pol. 5494 -

                                                             Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                             o

                                                             6 tis. Kč

                                                             na § 6409 -

                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                             pol. 5901 -

                                                             Nespecifikované rezervy

                                                             o

                                                             100 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             233 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 4339 -

                                                             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                             pol. 5139 -

                                                             Nákup materiálu

                                                             o

                                                             25 tis. Kč

                                                             pol. 5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             208 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             233 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 63/4976 ze dne 5.3.2015

                                                              č. 61/5514 ze dne 30.4.2019

                                                              72/6561                         21. 10. 2019
                                                              1. rozhodla

                                                              uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření komplexního řešení nákupního systému pro příspěvkové organizace a poskytování servisních a konzultačních služeb, č. 01164/2015/KON se společností eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00, IČ 27149862, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               72/6562                         21. 10. 2019
                                                               1. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 6172 -

                                                               Činnost regionální správy

                                                               pol. 5011 -

                                                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                               o

                                                               415 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 6172 -

                                                               Činnost regionální správy

                                                               pol. 5038 -

                                                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                               o

                                                               15 tis. Kč

                                                               pol. 5424 -

                                                               Náhrady mezd v době nemoci

                                                               o

                                                               400 tis. Kč

                                                               72/6562                         21. 10. 2019
                                                               2. rozhodla

                                                               zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 535 tis. Kč z 348.837.697 Kč na 349.372.697 Kč


                                                                Rada kraje

                                                                72/6563                         21. 10. 2019
                                                                1. bere na vědomí

                                                                a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                                b)   výsledek šetření stížnosti u příspěvkové organizace kraje realizovaného odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončeného do 30. 9. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                72/6563                         21. 10. 2019
                                                                2. rozhodla

                                                                a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetření stížnosti u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                72/6563                         21. 10. 2019
                                                                3. stanoví

                                                                a)   s účinností od 1. 11. 2019 mzdu Ing. Arnoštu Kleinovi, řediteli organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, 746 01 Opava, IČO 00098752 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                b)   s účinností od 1. 11. 2019 plat Mgr. Darji Kuncové, ředitelce organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČO 00847461 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                72/6563                         21. 10. 2019
                                                                4. ukládá

                                                                náměstkům hejtmana kraje

                                                                sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny, Jiří Navrátil, MBA

                                                                Termín: 31. 10. 2019


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                 72/6564                         21. 10. 2019
                                                                 1. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2299 -

                                                                 Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                 pol.  5222 -

                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                 o

                                                                 170 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje            

                                                                 na § 2299 -

                                                                 Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 170 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 4/381 ze dne 20.6.2013

                                                                  72/6565                         21. 10. 2019
                                                                  1. rozhodla

                                                                  uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 – 13. 6. 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                   72/6566                         21. 10. 2019
                                                                   1. rozhodla

                                                                   poskytnout věcné dary v celkové výši 37 tis. Kč členům družstva ze Základní školy Krnov, Smetanův okruh 4, reprezentující Českou republiku na European Traffic Education Contest (Evropská dopravní vzdělávací soutěž), dle předloženého materiálu

                                                                   72/6566                         21. 10. 2019
                                                                   2. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2292 -

                                                                   Dopravní obslužnost

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   37 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 2299 -

                                                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                   pol.  5194 -

                                                                   Věcné dary

                                                                   o

                                                                   37 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    72/6567                         21. 10. 2019
                                                                    1. stanoví

                                                                    odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 12/1398 ze dne 13.6.2019

                                                                     72/6568                         21. 10. 2019
                                                                     1. rozhodla

                                                                     uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      72/6569                         21. 10. 2019
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost Zlínského kraje ze dne 7. 10. 2019 o vydání souhlasu se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským krajem na území Moravskoslezského kraje dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dle přílohy č. 1 - 13 předloženého materiálu

                                                                      72/6569                         21. 10. 2019
                                                                      2. souhlasí

                                                                      se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským krajem na území Moravskoslezského kraje v rozsahu dle předložené žádosti a dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 53/4102 ze dne 7.10.2014

                                                                       72/6570                         21. 10. 2019
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o dosavadním způsobu zajištění užívání účelové komunikace ve vlastnictví kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna dle předloženého materiálu

                                                                       72/6570                         21. 10. 2019
                                                                       2. souhlasí

                                                                       s aktualizací podmínek pro zajištění užívání účelové komunikace ve vlastnictví kraje v úseku Hvězda - Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna dle předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        72/6571                         21. 10. 2019
                                                                        1. rozhodla

                                                                        zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                                        72/6571                         21. 10. 2019
                                                                        2. rozhodla

                                                                        a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                        b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                                        72/6571                         21. 10. 2019
                                                                        3. souhlasí

                                                                        se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                                        72/6571                         21. 10. 2019
                                                                        4. souhlasí

                                                                        s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                                                                        č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        1. schvaluje

                                                                        snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 20.000 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        2. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 20.000 tis. Kč, s účelovým určením na „krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku" v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        3. schvaluje

                                                                        snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 3.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        4. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 3.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        5. schvaluje

                                                                        snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 2.700 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        6. schvaluje

                                                                        snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.300 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka silnic II/647 x III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        7. rozhodla

                                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín“ ve výši 2.700 tis. Kč a úspory v rámci akce „Okružní křižovatka silnic II/647 x III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice“ ve výši 4.300 tis. Kč

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        8. rozhodla

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 7.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Most 477-032 přes místní potok Baška“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        9. schvaluje

                                                                        snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 9.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice“

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        10. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 63 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        11. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        kapitálové výdaje

                                                                        na § 2212 -

                                                                        Silnice

                                                                        pol.  6351 -

                                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        3.000 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 2212 -

                                                                        Silnice

                                                                        pol.  5331 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                         

                                                                        3.000 tis. Kč

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        12. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        kapitálové výdaje

                                                                        na § 2212 -

                                                                        Silnice

                                                                        pol.  6351 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        9.000 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        kapitálové výdaje            

                                                                        na § 6409 -

                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                        pol.  6901 -

                                                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                                                        o

                                                                        9.000 tis. Kč

                                                                        72/6572                         21. 10. 2019
                                                                        13. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        kapitálové výdaje

                                                                        na § 6409 -

                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                        pol.  6901 -

                                                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                                                        o

                                                                        63 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 2212 -

                                                                        Silnice

                                                                        pol.  5331 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        63 tis. Kč


                                                                         frame-scrollup