Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 8. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  73/5967     4. 8. 2015
1. schvaluje

program 73. schůze rady kraje, konané dne 4. 8. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5968     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a RSDr. Karla Kuboše, o ověření zápisu ze 72. schůze rady kraje, konané dne 14. 7. 2015
  73/5968     4. 8. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu ze 73. schůze rady kraje, konané dne 4. 8. 2015: Ing. RSDr. Svatomíra Recmana Mgr. Daniela Havlíka

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5969     4. 8. 2015
1. souhlasí

s realizací akce „Rekonstrukce osvětlení odbavovací plochy - Výměna osvětlení a kabeláže na severní odbavovací ploše Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ na pozemku parc. č. 822/5, k. ú. a obec Mošnov, s předpokládaným nákladem 225.000 Kč bez DPH
  73/5969     4. 8. 2015
2. bere na vědomí

že společnost Letiště Ostrava, a. s. provede rekonstrukci majetku dle bodu 1) na své náklady a souhlasí s tím, že Letiště Ostrava, a. s. bude tento majetek po dobu nájmu odepisovat

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 46/3461 ze dne 24. 6. 2014 č. 51/3929 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  73/5970     4. 8. 2015
1. schvaluje

návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5971     4. 8. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  73/5971     4. 8. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  73/5971     4. 8. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  73/5971     4. 8. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Marin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 64/5063 ze dne 24. 3. 2015 č. 71/5800 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/5972     4. 8. 2015
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy uchazečem Temex spol. s r.o., zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“, a to ve vztahu k části 9 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  73/5972     4. 8. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“, a to ve vztahu k části 9 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 35/2614 ze dne 11. 2. 2014 č. 46/3466 ze dne 24. 6. 2014 č. 72/5895 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  73/5973     4. 8. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení nabídky v souladu s obdobným použitím § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 02170/2014/IM ve veřejné zakázce „Silnice II/452 Bruntál - Mezina II - dodatek č. 3“ s níže uvedeným uchazečem: 1. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČ: 25357352 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 7 275 954,17 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 21/1537 ze dne 25. 7. 2013 č. 44/3228 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  73/5974     4. 8. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 IČO: 45790884
  73/5974     4. 8. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“ po uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona za předpokladu, že nebudou v této lhůtě podány řádné námitky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  73/5974     4. 8. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 63/4973 ze dne 5. 3. 2015 č. 68/5489 ze dne 19. 5. 2015 č. 69/5588 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/5975     4. 8. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II.“, s níže uvedeným uchazečem, který podal nabídky pod pořadovým číslem: 1. Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem I-64/,čp. 1392, 101 00 Praha 10 IČO: 26700778 za cenu nejvýše přípustnou 4.987.728,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5491 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  73/5976     4. 8. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Ziegler Hasičská Technika s.r.o. Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina IČ: 27722309 za cenu nejvýše přípustnou 2.007.500,- Kč bez DPH 2. ZAHAS Fire Services s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 IČ: 02377152 za cenu nejvýše přípustnou 2.100.000,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5977     4. 8. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p. o.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  73/5977     4. 8. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p. o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  73/5977     4. 8. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p. o.“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  73/5977     4. 8. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p. o.“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. RNDr. Jiří Trávníček - zástupce ředitele Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín náhradníci: 1. Mgr. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 7. Zdeněk Štec - vedoucí učitel odborného výcviku Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5490 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  73/5978     4. 8. 2015
1. rozhodla

schválit úpravu zadávací dokumentace a obchodních podmínek k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5979     4. 8. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup mikrobusu pro 9 osob“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínek dle důvodové zprávy
  73/5979     4. 8. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  73/5979     4. 8. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  73/5979     4. 8. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 5. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 5. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5980     4. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění sanitární techniky a dodávka náplní“
  73/5980     4. 8. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Drozd a spol. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2587/81, PSČ 702 00 IČ: 47154519 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5951 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  73/5981     4. 8. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Integrované výjezdové centrum Třinec - dodatek č. 2“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  73/5981     4. 8. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Integrované výjezdové centrum Třinec – dodatek č. 2“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jindřiška Körbelová - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kaštovská - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5952 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  73/5982     4. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Parkoviště u budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – parkoviště G – dodatek č. 1“
  73/5982     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – VOSTAV MORAVA a.s. (ev. č. 00529/2015/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Parkoviště u budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – parkoviště G“, se společností VOSTAV MORAVA a.s. se sídlem: Kuršova 468/28, 721 00, Ostrava - Svinov IČ 25836129 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 390.888,88 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5983     4. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka sportovního vybavení v rámci projektů "Modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV, V“ II“
  73/5983     4. 8. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. SPORT CLUB s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, Bahno 99, PSČ 739 11 IČ: 26845431 za cenu nejvýše přípustnou 1.584.700 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5055 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  73/5984     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o průběhu správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v rámci veřejné zakázky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT“ vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dle předloženého materiálu
  73/5984     4. 8. 2015
2. schvaluje

postup při uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT“ s vybraným uchazečem dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5985     4. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele vysokotlakého čističe včetně příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum III“
  73/5985     4. 8. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. D & V technika s.r.o. se sídlem: Bohumínská 168/87, Muglinov, 712 00 Ostrava IČ: 41035721 za cenu nejvýše přípustnou 354.597 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5986     4. 8. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 6 odst. 27 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje (dále jen „Pravidla“), že výběrové řízení realizované formou veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Kancelářské potřeby 2016“ bude realizováno odlišně od Pravidel, a to dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  73/5986     4. 8. 2015
2. rozhodla

v souladu s článkem 6 odst. 27 Pravidel zahájit výběrové řízení uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 71/5814 ze dne 25. 6. 2015 č. 71/5815 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/5987     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

výsledek Burzovního shromáždění ze dne 28. 7. 2015 při obchodování elektrické energie a zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno
  73/5987     4. 8. 2015
2. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 28. 7. 2015 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01 IČ: 25458302 v hladině nízkého napětí za jednotkovou cenu 930 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí za jednotkovou cenu 903 Kč bez DPH/MWh
  73/5987     4. 8. 2015
3. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 28. 7. 2015 při obchodování zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem se společností Pražská plynárenská, a.s. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ: 60193492 pro kategorii maloodběr za jednotkovou cenu 590 Kč bez DPH/MWh pro kategorii středoodběr (velkoodběr) za jednotkovou cenu 589 Kč bez DPH/MWh

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5988     4. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele technologií gastro pro Integrované výjezdové centrum Třinec II“
  73/5988     4. 8. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. MAVA spol. s r.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sovova 1291/5, PSČ 703 00 IČ: 48397555
  73/5988     4. 8. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o. se sídlem: Brno, Tovární 739/1, PSČ 643 00 IČ: 26933217 za cenu nejvýše přípustnou 1.067.604 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5989     4. 8. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 6. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  73/5989     4. 8. 2015
2. stanoví

a) u usnesení č. 112/7354 bod 5) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 9. 2015 b) u usnesení č. 112/7354 bod 6) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 9. 2015 c) u usnesení č. 30/2297 bod 5) ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na prosinec 2015 d) u usnesení č. 65/5201 bod 7) ze dne 7. 4. 2015 termín další kontroly plnění na září 2015 e) u usnesení č. 65/5202 bod 7) ze dne 7. 4. 2015 termín další kontroly plnění na září 2015 f) u usnesení č. 68/5512 bod 2) ze dne 19. 5. 2015 termín další kontroly plnění na 25. 9. 2015
  73/5989     4. 8. 2015
3. vyřazuje

usnesení č. 69/5665 bod 3) ze dne 9. 6. 2015 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/5990     4. 8. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcný dar pro Generálního konzula Ruské federace v Brně pana Andreje Šaraškina dle předloženého materiálu
  73/5990     4. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zástupce Kyrgyzské republiky v rámci zahraniční pracovní cesty Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, ve dnech 24. - 28. 8. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/5991     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sportovního klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s. ze dne 15. 6. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/5991     4. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, ve výši 160 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací významných sportovních soutěží a účastí na nich, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2015 do 30. 10. 2015, dle předloženého materiálu
  73/5991     4. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Sportovním klubem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  73/5991     4. 8. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) ve výši 160 tis. Kč
  73/5991     4. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 160 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 160 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/5992     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., ze dne 12. 6. 2015, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/5992     4. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČ 00409871, na výdaje související se zabezpečením akce „Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje“, ve výši 15 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu a uzavřít s uvedeným subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  73/5992     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 15 tis. Kč
  73/5992     4. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 60,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/5993     4. 8. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 40,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 679,40 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 92,50 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,12 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 25,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 52,85 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,20 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 12,34 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 56,10 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 50,93 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 231,53 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 165,96 tis. Kč Celkem o 1.410,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.410,93 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 č. 45/3363 ze dne 12. 6. 2014 č. 71/5779 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/5994     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

návrh politického klubu ODS ze dne 7. 7. 2015 na změny v personálním složení výboru zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/5994     4. 8. 2015
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Davida Sventka, MBA, členem Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch rady kraje
  73/5994     4. 8. 2015
3. odvolává

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů JUDr. Jiřího Mlčocha z funkce člena Komise investiční rady kraje
  73/5994     4. 8. 2015
4. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Vladimíra Návrata členem Komise investiční rady kraje
  73/5994     4. 8. 2015
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh na změnu ve složení Výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5995     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 483 - 512/V ze dne 24. 6. 2015, č. 513 - 535 ze dne 1. 7. 2015, č. 536 - 556 ze dne 8. 7. 2015 a č. 557 - 575 ze dne 13. 7. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/5996     4. 8. 2015
1. rozhodla

v souvislosti s železničním neštěstím ve Studénce dne 22. července 2015 poskytnout peněžitý dar k překlenutí tíživé sociální situace ve výši 100 tis. Kč/osoba z rozpočtu kraje fyzickým osobám dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  73/5996     4. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar k překlenutí tíživé sociální situace ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu kraje strojvedoucímu vlaku, za profesionální postup, jímž snížil následky železničního neštěstí ve Studénce dne 22. července 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  73/5996     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 1.100 tis. Kč
  73/5996     4. 8. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout v souvislosti s železničním neštěstím ve Studénce dne 22. července 2015 peněžitý dar k překlenutí tíživé sociální situace ve výši 100 tis. Kč/osoba z rozpočtu kraje pozůstalým po obětech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/5996     4. 8. 2015
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4) tohoto usnesení a informovat zastupitelstvo kraje o poskytnutí peněžitého daru k překlenutí tíživé sociální situace fyzickým osobám v souvislosti s železničním neštěstím ve Studénce dne 22. 7. 2015 Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/5997     4. 8. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí „Propagace kraje a prezentační předměty“ ve výši 193,31 tis. Kč a „Příspěvky mezinárodním organizacím“ ve výši 8,43 tis. Kč
  73/5997     4. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2,22 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 131,09 tis. Kč na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím o 8,43 tis. Kč Celkem o 201,74 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5175 - Pohoštění o 201,74 tis. Kč
  73/5997     4. 8. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ ve výši 165,71 tis. Kč
  73/5997     4. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč
  73/5997     4. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 65,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 65,71 tis. Kč
  73/5997     4. 8. 2015
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví „Krizové řízení“ na akcích „Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst“ ve výši 10 tis. Kč a „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 19 tis. Kč
  73/5997     4. 8. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích pol. 5175 - Pohoštění o 10 tis. Kč na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5175 - Pohoštění o 19 tis. Kč Celkem o 29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5175 - Pohoštění o 29 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5998     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/5999     4. 8. 2015
1. souhlasí

s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  73/6000     4. 8. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 9. 2015 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6001     4. 8. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 384/1 ostatní plocha o výměře 11m², v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvkové organizace, Sýkorova 613/1, Havířov-Šumbark, IČ 13644289, se statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, IČ 00297488, od 1. 9. 2015 na dobu 10 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6002     4. 8. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) individuální projekt prioritní osy 3 - Další vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání ve výši 330.973,48 Kč; b) projekty prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Výzva č. 56) ve výši 50.989.469 Kč c) na financování účelových dotací v odvětví školství na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvkové organizaci – rok 2015 ve výši 143.334 Kč d) programu „Kulturní aktivity“ ve výši 330.000 Kč e) projekt Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 3.222.732,12 Kč; f) programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ ve výši 329.390 Kč dle předloženého materiálu
  73/6002     4. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 51.320.512 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 577.251 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.905.941 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.128.354 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.321.076 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.749.761 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.638.129 Kč Celkem 51.320.512 Kč
  73/6002     4. 8. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, s účelovým určením na projekt „Klíčové vzdělávání na venkově“ o částku 330.973,48 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0165)
  73/6002     4. 8. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Výzva č. 56) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  73/6002     4. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 802.724 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 230.624 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 242.100 Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 330.000 Kč Celkem 802.724 Kč
  73/6002     4. 8. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 143.334 Kč s účelovým určením na úhradu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu v rámci ubytování španělských lektorů s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  73/6002     4. 8. 2015
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci programu „Kulturní aktivity“ organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 330.000 Kč s účelovým určením na projekt „7. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2015“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  73/6002     4. 8. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 s účelovým určením na program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ příspěvkovým organizacím: a) Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, o částku 87.290 Kč b) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 242.100 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  73/6002     4. 8. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 400.488 Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.822.245 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 400.488 Kč a zvyšují investiční transfery na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.822.245 Kč
  73/6002     4. 8. 2015
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, o částku 400.487,95 Kč s účelovým určením na projekt „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.0167) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  73/6002     4. 8. 2015
11. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 2.822.244,17 Kč s účelovým určením na projekt „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.0167) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  73/6002     4. 8. 2015
12. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor: a) v rámci akce „Kvalita vzdělávání na středních školách“ ve výši 309.000 Kč b) v rámci akce „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje ve výši 1.012.000 Kč c) nerozpočtovaných příjmů ve výši 13.200 Kč
  73/6002     4. 8. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 13,2 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatní služeb o 309,0 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.269,8 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 105,0 tis. Kč Celkem 2.683,8 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.012,0 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 200,0 tis. Kč Celkem 1.212,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,0 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250,0 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 105,0 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 800,0 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250,0 tis. Kč Celkem 1.485,0 tis. Kč
  73/6002     4. 8. 2015
14. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 200.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Nástěnný zdvižný systém pro tělesně postižené žáky“ s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  73/6002     4. 8. 2015
15. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 000602060, ve výši 1.012.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce ústředního topení školy a tělocvičny“ s časovou použitelností do 31. 8. 2016
  73/6002     4. 8. 2015
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizacím: a) Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČ 47998296, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na obnovu zařízení kuchyněk a související opravy b) Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, o částku 800.000 Kč s účelovým určením na výdaje na záchovný provoz areálu na ul. Vratimovská c) Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na malování prostor budovy školy a tělocvičny s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  73/6002     4. 8. 2015
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 105.000 Kč s účelovým určením na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů spojených s dopravou žáků s časovou použitelností do 30. 6. 2016

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6003     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu
  73/6003     4. 8. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 150.000 Kč
  73/6003     4. 8. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Futsal club Ostrava, z.s., IČ 03883051, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu Podpora pro Futsal club Ostrava; finanční prostředky jsou určeny na náklady spojené se zabezpečením turnajů a jejich doprovodných programů, stravování a pronájem sportovišť s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 30. 6. 2016 b) Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČ 42864313, maximálně ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením turnaje O pohár Moravskoslezského kraje; finanční prostředky jsou určeny na údržbu areálu, sportovní vybavení, odměny rozhodčím, ceny a občerstvení s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 8. 2015 c) 1. FK Spartak Jablunkov, IČ 22737693, maximálně ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem Mládežnická fotbalová sezóna 2015; finanční prostředky jsou určeny na údržbu areálu, sportovní vybavení a dopravu s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015
  73/6003     4. 8. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Futsal club Ostrava, z.s., IČ 03883051, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČ 42864313, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) 1. FK Spartak Jablunkov, IČ 22737693, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  73/6003     4. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 350 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 54/4140 ze dne 21. 10. 2014 č. 64/5060 ze dne 24. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  73/6004     4. 8. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu v celkové hodnotě 13.820.970,80 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3076 ze dne 24. 4. 2014 č. 52/4008 ze dne 23. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  73/6005     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke kupní smlouvě č. 01735/2015/ZDR se společností Metrostav a.s., IČ 00014915, v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6006     4. 8. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 225.000 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  73/6006     4. 8. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 90.000 Kč b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 135.000 Kč v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  73/6006     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 225.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 225.000 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 53/4100 ze dne 7. 10. 2014 č. 55/4262 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  73/6007     4. 8. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 55/4262 ze dne 4. 11. 2014, kterým bylo odsouhlaseno pořízení 10 ks sanitních vozidel na splátky organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853
  73/6007     4. 8. 2015
2. souhlasí

s uzavřením 10 smluv o úvěru, účelově určených na „financování sanitních vozidel“, mezi subjekty Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná-Ráj, IČ 00884853, a ČSOB Leasing, a. s., se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČ 63998980, dle podmínek definovaných v příloze č. 5 předloženého materiálu a důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006 (č. usnesení)
  73/6008     4. 8. 2015
1. schvaluje

s účinností od 5. 8. 2015 Doplněk č. 7 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, které zřizuje Moravskoslezský kraj, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 č. 71/5854 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/6009     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání 53. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6010     4. 8. 2015
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6011     4. 8. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  73/6011     4. 8. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6012     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

petici občanů Vítkova požadující urychlenou opravu komunikací v místní části Klokočov
  73/6012     4. 8. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6013     4. 8. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podat návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj orgánům obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a to Tomáše Hanzela, člena rady kraje, pro nové funkční období
  73/6013     4. 8. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6014     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje ze dne 2. 7. 2015 ve věci poskytnutí dotace na prezentaci MAS Moravskoslezského kraje na výstavě Země živitelka 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/6014     4. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, IČ 22610707, v maximální výši 40.000,-- Kč určenou na prezentaci MAS Moravskoslezského kraje na výstavě Země živitelka 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 15. 7. 2015 do dne 30. 9. 2015 a uhrazených do dne 15. 10. 2015 včetně
  73/6014     4. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, IČ 22610707, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  73/6014     4. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 40,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6015     4. 8. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 120.000,- Kč na financování obnovy (restaurování) movité kulturní památky – soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál – Muzeum v Bruntále, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, realizované Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací, IČ 00095354, v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2015, dle předloženého materiálu
  73/6015     4. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 120 tis. Kč
  73/6015     4. 8. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 120.000,-- Kč s účelovým určením na obnovu (restaurování) movité kulturní památky – soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál – Muzeum v Bruntále, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/856 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  73/6016     4. 8. 2015
1. schvaluje

pravidla pro udělování ocenění „Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje“ tzv. Knihovnická K2 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 11/770 ze dne 21. 3. 2013 č. 49/3711 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  73/6017     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1356/2013/MJ mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, a organizací Náš svět, příspěvková organizace, ze dne 19. 4. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/6017     4. 8. 2015
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1356/2013/MJ mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, a organizací Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, ze dne 19. 4. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6901 ze dne 20. 3. 2012 (č. usnesení)
  73/6018     4. 8. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6019     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost pana **********, ze dne 17. 6. 2015 ve věci poskytnutí peněžitého daru na tisk a vydání knihy „Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
2. rozhodla

neposkytnout peněžitý dar panu ********** na tisk a vydání knihy „Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě“, dle předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
3. bere na vědomí

žádost Národního památkového ústavu, IČ 75032333, o finanční podporu projektu „Vydání publikace „Vitruvius Moravicus. Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800““ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
4. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Národnímu památkovému ústavu, IČ 75032333, ve výši 50.000,-- Kč, na projekt „Vydání publikace „Vitruvius Moravicus. Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800““ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015 dle předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
5. rozhodla

uzavřít s Národním památkovým ústavem, IČ 75032333, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
6. bere na vědomí

žádost spolku „Společnost pro Pobeskydí”, IČ 02507269, o finanční podporu projektu „Hudební festival „Zámecké babí léto““ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
7. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku „Společnost pro Pobeskydí”, IČ 02507269, ve výši 50.000,-- Kč, na projekt „Hudební festival „Zámecké babí léto““ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
8. rozhodla

uzavřít se spolkem „Společnost pro Pobeskydí”, IČ 02507269, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  73/6019     4. 8. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3316 - Vydavatelská činnost pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč Celkem o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6020     4. 8. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 568.597,63 Kč na financování projektu „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“, realizovaného organizací kraje Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  73/6020     4. 8. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 568.597,63 Kč, s účelovým určením na projekt „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1031/2013
  73/6020     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 568.598 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 568.598 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3681 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  73/6021     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 6. 10. 2014, ev. č. 01926/2014/KŘ, se společností EDUCO CENTRUM s.r.o., se sídlem Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 26869250, v rámci projektu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4818 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  73/6022     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 00508/2015/KŘ k projektu „2. etapa transformace organizace Marianum, registrační číslo CZ.1.06/3.1.00/07.08036“, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence, oblast podpory 3. 1 Služby v oblasti sociální integrace, se společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČ 47917601, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1514 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1515 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1516 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1517 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1518 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1519 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1520 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/6023     4. 8. 2015
1. doporučuje

rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1514, 15/1515, 15/1516, 15/1517, 15/1518, 15/1519 a 15/1520 ze dne 25. 6. 2015
  73/6023     4. 8. 2015
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  73/6023     4. 8. 2015
3. souhlasí

s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  73/6023     4. 8. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu
  73/6023     4. 8. 2015
5. souhlasí

s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  73/6023     4. 8. 2015
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu
  73/6023     4. 8. 2015
7. souhlasí

s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu
  73/6023     4. 8. 2015
8. souhlasí

s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu
  73/6023     4. 8. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6024     4. 8. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti pro knihovní sklad, a to: pozemku parc. č. 1654/675 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, adminis., pozemku parc. č. 1654/676 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, výroba, vše v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, mezi společností HOMOLA a.s., IČ 26792770, jako pronajímatelem a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, IČ 00100579, jako nájemcem, na dobu neurčitou s účinností ode dne 1. 9. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/857 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  73/6025     4. 8. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v maximální výši 7.979.447,25 Kč na financování projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“, registrační číslo CZ.1.10/2.4.00/08.01730 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  73/6025     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/854 ze dne 2. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  73/6026     4. 8. 2015
1. rozhodla

podat žádosti o individuální dotace, jejichž předmětem je poskytnutí finančních prostředků od partnerů projektu CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON ke spolufinancování celkových realizačních nákladů tohoto projektu, subjektům: a) město Studénka, se sídlem nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441, b) město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, c) statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČ 00297488 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu
  73/6026     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace, jejichž předmětem je přijetí dotace v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON ke spolufinancování celkových realizačních nákladů tohoto projektu, se subjekty: a) město Studénka, se sídlem nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441, b) město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, c) statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČ 00297488 dle příloh č. 4 - 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4013 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  73/6027     4. 8. 2015
1. rozhodla

neprominout smluvní pokutu v celkové výši 88.737,60 Kč Moravskoslezského kraje vůči společnosti CONE – STAVITELSTVÍ a. s., IČ 25357603, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1648 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  73/6028     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00737/2013/RRC s obcí Milíkov, IČ 00492621, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3883 ze dne 26. 8. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/190 ze dne 21. 3. 2013 č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  73/6029     4. 8. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 43.556.986,40 Kč na financování projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p. o.“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/26.01448 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  73/6029     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 57/4558 ze dne 11. 12. 2014 č. 62/4898 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  73/6030     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora strojírenských oborů“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/29.01670, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3625 ze dne 15. 7. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  73/6031     4. 8. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši maximálně 148.834.333,99 Kč na financování projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/24.01736 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  73/6031     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1523 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/6032     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady č. 90807/2014, uzavřené dne 18. 6. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  73/6032     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu projektové dokumentace a postoupení práv k s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. projektu „Destinační management Moravskoslezského kraje“, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/19.01493, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014 č. 62/4903 ze dne 17. 2. 2015 č. 69/5704 ze dne 9. 6. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/6033     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Oldřišov, IČ 00300527, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00245/2015/RRC
  73/6033     4. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00245/2015/RRC s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  73/6033     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 250 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 250 tis. Kč
  73/6033     4. 8. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) změnit v příloze č. 1 schválenou usnesením zastupitelstva č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 14 obec Mezina, IČ 00576026, ve sloupci „N“ investiční dotaci ve výši 250.000 Kč na dotaci neinvestiční do sloupce „O“ b) změnit v příloze č. 2 schválenou usnesením zastupitelstva č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 4 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, údaj ve sloupci „I“ celkové uznatelné náklady projektu z částky 577 000 Kč na částku 427.000 Kč a údaj ve sloupci „K“ podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu z částky 427.000 Kč na částku 277.000 Kč
  73/6033     4. 8. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 č. 12/1055 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6034     4. 8. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 37.945.609,14 Kč na financování projektu "Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/34.01714 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  73/6034     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5338 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  73/6035     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ předloženého k financování do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 1, oblast podpory 1.4 – Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení, dle předloženého materiálu
  73/6035     4. 8. 2015
2. souhlasí

s dalším postupem při realizaci projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6036     4. 8. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuje kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.444,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 5.444,46 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.342,87 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 131,03 tis. Kč Celkem 2.473,90 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.342,87 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 131,03 tis. Kč Celkem 2.473,90 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
3. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 8.000 Kč
  73/6036     4. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5164 - Nájemné o 0,13 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 32,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,00 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 3,36 tis. Kč Celkem 37,49 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 8,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5175 - Pohoštění o 45,49 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 39,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5164 - Nájemné o 16,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 23,00 tis. Kč Celkem 39,00 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 44,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5164 - Nájemné o 14,50 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 29,80 tis. Kč Celkem 44,30 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 26,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13,60 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 13,20 tis. Kč Celkem 26,80 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 32,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 32,75 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.560,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 14,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 380,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 254,00 tis. Kč na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 406,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.534,00 tis. Kč Celkem 2.194,00 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 157,30 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 157,30 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 50,00 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 350,00 tis. Kč Celkem 350,00 tis. Kč snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 66,62 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.160,72tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.205,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6111 - Programové vybavení o 105,00 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5,60 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 3.798,60 tis. Kč Celkem 9.341,54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 5,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.950,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 250,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 6,20 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.765,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 138,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.418,13 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 155,76 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3,45 tis. Kč Celkem 9.691,54 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.903,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 3,00 tis. Kč Celkem o 203,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.700,00 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 137,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 23,30 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 106,40 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,20 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,12 tis. Kč Celkem 137,92 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 350,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 140,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 120,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 65,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 24,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,10 tis. Kč Celkem 350,10 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,30 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, o částku 6.591,00 Kč, b) Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152, o částku 13.642,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  73/6036     4. 8. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 33,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1,50 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24,80 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7,40 tis. Kč Celkem 33,70 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
19. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o částku 24.733,00 Kč, b) Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, o částku 7.383,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  73/6036     4. 8. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 24,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24,50 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
21. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Envitalent“ příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, o částku 24.482,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  73/6036     4. 8. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,40 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.264,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 200,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 1.000,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 300,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 108,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 5,04 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 351,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 70,00 tis. Kč Celkem 2.264,04 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 35,14 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 227,85 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 210,64 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 144,20 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,31 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,00 tis. Kč Celkem 688,14 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 35,14 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 238,74 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 199,75 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 144,20 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 30,31 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 40,00 tis. Kč Celkem 688,14 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 1,30 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,80 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 6,90 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 0,70 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 15,80 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 0,50 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 2,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 118,60 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 11,00 tis. Kč Celkem 165,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 120,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 32,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,00 tis. Kč Celkem 165,00 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 68,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 68,70 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
27. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 157.300 Kč
  73/6036     4. 8. 2015
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 157,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 157,30 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 140,00 tis. Kč Celkem 140,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.715,00 tis. Kč Celkem 1.715,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 140,00 tis. Kč Celkem 140,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 1.160,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 555,00 tis. Kč Celkem 1.715,00 tis. Kč
  73/6036     4. 8. 2015
30. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 483,30 tis. Kč z 261.622,39 tis. Kč na 262.105,69 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4009 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  73/6037     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00810/2015/IM ze dne 2. 4. 2015 na realizaci stavby „Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka - Kunín“, se zhotovitelem, kterým je společnost: COLAS CZ, a.s., se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6038     4. 8. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Karviná - Nové Město, IČ 00847330, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 1.703.487,91 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3943 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  73/6039     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“ dle předloženého materiálu
  73/6039     4. 8. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 32 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 2.200 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 64/5106 ze dne 24. 3. 2015 č. 71/5827 ze dne 25. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6040     4. 8. 2015
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 862.800,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy - budova A na ul. 1. máje“
  73/6040     4. 8. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Oprava střechy - budova A na ul. 1. máje“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 820.000,-- Kč dle předloženého materiálu
  73/6040     4. 8. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, o částku 320.000,-- Kč, účelově určenou na realizaci akce "Výměna otopných těles a osazení termostatických ventilů"
  73/6040     4. 8. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, o částku 500.000,-- Kč účelově určenou na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení“
  73/6040     4. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 820 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 320 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč Celkem o 820 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4126 ze dne 7. 10. 2014 (č. usnesení)
  73/6041     4. 8. 2015
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 518.000 Kč účelově určenou na akci „Modernizace operačních sálů Orlová“
  73/6041     4. 8. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 400.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace operačních sálů Orlová“
  73/6041     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 400 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/4538 ze dne 2. 2. 2011 (č. usnesení)
  73/6042     4. 8. 2015
1. rozhodla

zrušit bod 11) usnesení rady kraje č. 75/4538 ze dne 2. 2. 2011
  73/6042     4. 8. 2015
2. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej části pozemku parc. č. 1425 ostatní plocha, v k. ú. a obci Raškovice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  73/6042     4. 8. 2015
3. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1425 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1334-114/2014 ze dne 20. 4. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1425/2 ostatní plocha, o výměře 113 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Raškovice b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  73/6042     4. 8. 2015
4. bere na vědomí

nabídku Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, IČ 13642090, na prodej pozemku parc. č. 461 ostatní plocha, v k. ú. Ráj, obec Karviná, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  73/6042     4. 8. 2015
5. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 4) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3373 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  73/6043     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ dle předloženého materiálu
  73/6043     4. 8. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 4.782 tis. Kč bez DPH, tj. do 5.786 tis. Kč vč. DPH u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5816 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  73/6044     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“ dle předloženého materiálu
  73/6044     4. 8. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 25.177,68 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 275.559,66 Kč vč. DPH v rámci stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 72/5895 ze dne 14. 7. 2015
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 75/6144 ze dne 18. 8. 2015
  73/6045     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o překážce bránící řádnému provedení díla zjištěné při realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ realizované v rámci projektu „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dle předloženého materiálu
  73/6045     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 02170/2014/IM na přerušení realizace díla dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3467 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  73/6046     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 01579/2014/KŘ se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00, IČ 64610225, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 54/4139 ze dne 21. 10. 2014 č. 56/4483 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  73/6047     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o úhradě nákladů při realizaci stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ se společností KARIPER a.s., Frýdecká 272, 739 61 Třinec, IČ 25854135, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6048     4. 8. 2015
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 558/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 558/25 trvalý travní porost, pozemek parc. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če občanská vybavenost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín
  73/6048     4. 8. 2015
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 643/16 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/23 ostatní plocha o výměře 72 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  73/6048     4. 8. 2015
3. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 643/16 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/24 ostatní plocha o výměře 15 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  73/6048     4. 8. 2015
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 45/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 45/4 ostatní plocha o výměře 132 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6049     4. 8. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce: a) Výdaje související se sdílenými službami – neinvestiční, ve výši 5.000 tis. Kč, b) Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu, ve výši 500 tis. Kč
  73/6049     4. 8. 2015
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje roku 2015 ve výši 5.500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“
  73/6049     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 5.000 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6050     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej pozemku parc. č. 2702/604, ostatní plocha, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  73/6050     4. 8. 2015
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: část pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2702/604, ostatní plocha, o výměře 44 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  73/6050     4. 8. 2015
3. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej pozemku parc. č. 2702/605, ostatní plocha, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  73/6050     4. 8. 2015
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: část pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2702/605, ostatní plocha, o výměře 22 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  73/6050     4. 8. 2015
5. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej části pozemku parc. č. 1793/1, ostatní plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  73/6050     4. 8. 2015
6. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, a to: část pozemku parc. č. 1793/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3846-52067/2015 ze dne 20. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1793/14, ostatní plocha, o výměře 1.400 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  73/6050     4. 8. 2015
7. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČ 00601357, a to: pozemek parc. č. 16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 12, část obce Vrbno pod Pradědem, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 577, část obce Vrbno pod Pradědem, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 25 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, v k. ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem
  73/6050     4. 8. 2015
8. bere na vědomí

žádost společnosti HON a.s., Srbská 347/2, Praha 6, IČ 47682523, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodu 9 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  73/6050     4. 8. 2015
9. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2221/4, ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 12.413 m², dle geometrického plánu č. 5057-023/2015 ze dne 13. 7. 2015, pozemek parc. č. 2221/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. č. 2221/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova rozestavěná, pozemek parc. č. 2221/40 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 9 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  73/6050     4. 8. 2015
10. bere na vědomí

žádost občanského sdružení SKI Vítkovice – Bílá o.s., Bílá 173, IČ 70632219, o prodej pozemku parc. č. st. 1494 v k. ú. Bílá, obec Bílá, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  73/6050     4. 8. 2015
11. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: pozemek parc. č. st. 1494 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Bílá, obec Bílá b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 11 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6051     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti FEMININE s.r.o., IČ 25963261, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč, na projekt TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2015
  73/6051     4. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč společnosti FEMININE s.r.o., IČ 25963261, na projekt TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2015, s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 30. 10. 2015
  73/6051     4. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností FEMININE s.r.o., IČ 25963261, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4940 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6052     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., IČ 26879280, o prominutí nedodržení termínu uznatelných nákladů v rámci projektu „Prodejní vstupenkový systém a informační směrovky OSTRAVAINFO“
  73/6052     4. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01481/2014/RRC na projekt „Prodejní vstupenkový systém a informační směrovky OSTRAVAINFO“, se společností Ostravský informační servis, s.r.o., IČ 26879280, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  73/6052     4. 8. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  73/6053     4. 8. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 701,80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený o 701,80 tis. Kč
  73/6053     4. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 275,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 13,47 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 25,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 21,16 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 97,00 tis. Kč Celkem o 156,63 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 119,19 tis. Kč
  73/6053     4. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč
  73/6053     4. 8. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“, ve výši 200.000,-- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6054     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o přeložce inženýrské sítě - „IO-19 - Přeložka části dešťové kanalizace odvodňovaného území pro stavbu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ na částech pozemků ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1653/1 orná půda, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pozemek parc. č. 69/1 trvalý travní porost, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, mezi krajem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6055     4. 8. 2015
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  73/6055     4. 8. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1702 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  73/6056     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem a městem Městem Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  73/6056     4. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem a městem Břidličná, se sídlem Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ 00295906, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  73/6056     4. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem a městem Vrbno pod Pradědem, se sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  73/6056     4. 8. 2015
4. schvaluje

Řád poskytování služby krajské digitální spisovny Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6057     4. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS, mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/7, 170 34 Praha 7, IČ 00007064, dle přílohy č. 1předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4151 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  73/6058     4. 8. 2015
1. rozhodla

zrušit termíny konání a) schůzí RADY KRAJE 7. 9. 2015 17. 9. 2015 b) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE 17. 9. 2015
  73/6058     4. 8. 2015
2. schvaluje

termíny konání a) schůzí RADY KRAJE: 10. 9. 2015 25. 9. 2015 b) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  73/6059     4. 8. 2015
1. rozhodla

k žádosti Policie České republiky ze dne 20. července 2015 takto: Moravskoslezský kraj podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zprošťuje společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb Moravskoslezskému kraji při realizaci veřejných zakázek „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“ a „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko“

  frame-scrollup