Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 8. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  74/6060     11. 8. 2015
1. schvaluje

program 74. schůze rady kraje, konané dne 11. 8. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  74/6061     11. 8. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu ze 74. schůze rady kraje, konané dne 11. 8. 2015: Mgr. Věru Palkovou Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5490 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  74/6062     11. 8. 2015
1. rozhodla

schválit úpravu zadávací dokumentace a obchodních podmínek k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  74/6063     11. 8. 2015
1. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč fyzické osobě v souvislosti s konáním benefiční akce Opel Handy Cyklo Maraton 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  74/6063     11. 8. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje – činnost zastupitelstva kraje“ ve výši 20 tis. Kč
  74/6063     11. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 20 tis. Kč

  frame-scrollup