Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 18. 11. 2019


  Rada kraje

  74/6644                         18. 11. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 18. 11. 2019


   Rada kraje

   74/6645                         18. 11. 2019
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 74. schůze rady kraje, konané dne 18. 11. 2019:

   -        Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -        MUDr. Martina Gebauera


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 56/4972 ze dne 12.2.2019

    74/6646                         18. 11. 2019
    1. bere na vědomí

    informaci o stavu realizace akce „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ dle předloženého materiálu

    74/6646                         18. 11. 2019
    2. rozhodla

    uzavřít dohodu o zániku závazků se společností šmíragroup a.s., se sídlem Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO 04670329, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    74/6646                         18. 11. 2019
    3. rozhodla

    pokračovat v zajištění realizace akce, jejímž zhotovitelem byla společnost šmíragroup a.s., se sídlem Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO 04670329, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     74/6647                         18. 11. 2019
     1. doporučuje

     zastupitelstvu kraje

     schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ dle předloženého materiálu

     74/6647                         18. 11. 2019
     2. doporučuje

     zastupitelstvu kraje

     rozhodnout zahájit přípravu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ financovatelného z programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme 

     74/6647                         18. 11. 2019
     3. doporučuje

     zastupitelstvu kraje

     rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ předkládaný do programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme, prioritní osy 3. Lépe propojená a energeticky odpovědná oblast Dunaje, specifický cíl 3.1. Podpora ekologických a bezpečných dopravních systémů a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí, v letech 2020-2022 ve výši 102.000 EUR

     74/6647                         18. 11. 2019
     4. schvaluje

     rozpočtové opatření, kterým se

     snižují

     běžné výdaje

     na § 3639 -

     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

     pol.  5169 -

     Nákup ostatních služeb

     o

     624,00 tis. Kč

     a

     snižují

     kapitálové výdaje

     na § 6409 -

     Ostatní činnosti jinde nezařazené

     pol.  6901 -

     Rezervy kapitálových výdajů

     o

     2.000,00 tis. Kč

     a

     zvyšují

     běžné výdaje

     na § 2299 -

     Ostatní záležitosti v dopravě

     pol.  5169 -

     Nákup ostatních služeb

     o

     2.624,00 tis. Kč

     74/6647                         18. 11. 2019
     5. schvaluje

     znění Prohlášení o výkazu předběžného a společného financování pro projektové partnery v rámci programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme k projektu s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     74/6647                         18. 11. 2019
     6. schvaluje

     znění Prohlášení o stavu žadatele podle Pravidel státní podpory k projektu s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

     74/6647                         18. 11. 2019
     7. schvaluje

     znění Dohody o partnerství k projektu s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

     74/6647                         18. 11. 2019
     8. ukládá

     náměstkovi hejtmana kraje

     předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

     Zodp.: Jan Krkoška

     Termín: 12. 12. 2019


      frame-scrollup