Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 18. 8. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  74/6065     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, o ověření zápisu ze 73. schůze rady kraje, konané dne 4. 8. 2015
  74/6065     18. 8. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu ze 75. schůze rady kraje, konané dne 18. 8. 2015: Mgr. Věru Palkovou JUDr. Josefa Babku

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6064     18. 8. 2015
1. schvaluje

program 75. schůze rady kraje, konané dne 18. 8. 2015

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, č. p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  75/6066     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za 1. pololetí 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  75/6067     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za 1. pololetí 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4581 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6068     18. 8. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.““, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. BLOCK a.s. Stulíková 1392, 198 00 Praha 9 IČO: 18055168 2. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČO: 00676853 5. COREFLOW s.r.o. Odborů 286/12, 120 00 Praha 2 IČ: 01582933
  75/6068     18. 8. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.““, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 4. TMS Prague a.s. Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10 IČ: 29001391 za cenu nejvýše přípustnou 6.141.337,- Kč bez DPH 3. CONMEDITECH s.r.o Štěchovická 2266/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 6.221.660,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6069     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka 43 ks notebooků a 2 ks tablet PC“
  75/6069     18. 8. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. TRIVISION s.r.o. se sídlem: Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov IČ: 28612183
  75/6069     18. 8. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 3. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno IČ: 27675645 za cenu nejvýše přípustnou 877.600 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5881 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  75/6070     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. – dodatek č. 2“
  75/6070     18. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2014 (ev. č. 00098/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“, se společností: VW WACHAL a.s. se sídlem: Kroměříž, Tylova 220/17 IČ: 25567225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 518.619,49 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5806 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  75/6071     18. 8. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Nákup 4 ks velitelských automobilů pro dovybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje II.“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. se sídlem: Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 400 03 IČ 28685521 za cenu nejvýše přípustnou 2.479.000 Kč za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6072     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2016“
  75/6072     18. 8. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: Incheba, a. s. se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava IČ: 00211087 za cenu nejvýše přípustnou 548.000 Kč bez DPH (20.000 eur)

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5406 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  75/6073     18. 8. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení č. 67/5406 ze dne 7. 5. 2015, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Webová bannerová kampaň „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““, poř. č. 57/2015
  75/6073     18. 8. 2015
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) usnesení dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5958 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  75/6074     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78 - dodatek č. 1“
  75/6074     18. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2015 (ev. č. 00223/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“, se společností: Unicont Opava s.r.o. Se sídlem: Hradecká 646/4, 746 01 Opava IČ 65142756 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 313.578 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6075     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy““
  75/6075     18. 8. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Q - PARS, v.o.s. se sídlem: Ostrava - Hrušov, Pláničkova 144/14, PSČ 71100 IČ: 47984589 za cenu nejvýše přípustnou 288.580 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6076     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o." III“
  75/6076     18. 8. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Subterra a.s. Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ 45309612 za cenu nejvýše přípustnou 871.824 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  75/6077     18. 8. 2015
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu společnosti: AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s. Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ: 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj za cenu nejvýše přípustnou 6.479.280 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  75/6077     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.326.280 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.326.280 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5875 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  75/6078     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále – dodatek č. 3“
  75/6078     18. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015 (ev. č. 00497/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, se společností: VHH THERMONT s.r.o. se sídlem: Troubelice 352, PSČ 78383 IČ: 25878778 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 907.494,12 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5263 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  75/6079     18. 8. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“, a to se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. WISS CZECH, s.r.o. se sídlem: Halenkovice 10, PSČ 763 63 IČ: 29305934 za cenu nejvýše přípustnou 3.176.000 Kč bez DPH za 1 ks vozidla dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5879 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  75/6080     18. 8. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Domov Bílá Opava - rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova - dodatek č. 1“
  75/6080     18. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2014 (ev. č. 01735/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“, se společností: První KEY-STAV, a.s. Se sídlem Lánská 128, 739 61 Třinec IČ 25385127 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.897.788,94 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1111 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  75/6081     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku JAGELLO 2000 ze dne 16. 6. 2015 o vydání souhlasu Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6081     18. 8. 2015
2. rozhodla

vydat souhlas Moravskoslezského kraje jako vlastníka Letiště Ostrava, a.s. s vyhlášením střeženého prostoru v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky 2015“ ve dnech 14. – 21. září 2015 v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava, dle předloženého materiálu
  75/6081     18. 8. 2015
3. rozhodla

vydat souhlas Moravskoslezského kraje jako vlastníka pozemků s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky v termínu 14. – 21. září 2015, které jsou v bezprostředním sousedství areálu konané akce, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6082     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 k 4. 8. 2015 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 25. 7. 2015
  75/6082     18. 8. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6083     18. 8. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 55,18 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 55,18 tis. Kč
  75/6083     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 143,86 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 143,86 tis. Kč
  75/6083     18. 8. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Zabezpečení aktivit odborných pracovních skupin tripartity“ ve výši 42,6 tis. Kč
  75/6083     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 42,6 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 42,6 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6084     18. 8. 2015
1. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje, Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, a Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Italské republiky (Milán) v rámci konání výstavy EXPO 2015 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  75/6084     18. 8. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje, náměstkyni hejtmana kraje a náměstkům hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Mgr. Věra Palková Martin Sikora Ing. Ivan Strachoň

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5908 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  75/6085     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 9. 7. 2015 do 11. 8. 2015, dle předloženého materiálu
  75/6085     18. 8. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6086     18. 8. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014 č. 60/4675 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  75/6087     18. 8. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, IČ 60337320, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČ 14450909, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu
  75/6087     18. 8. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01718, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5831 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  75/6088     18. 8. 2015
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6088     18. 8. 2015
2. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje; členka určená zřizovatelem v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo členové: Ing. Jitka Hanusová - členka zastupitelstva kraje; členka určená zřizovatelem PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu; člen určený ředitelem krajského úřadu náhradník: Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu; náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu Ing. Martin Tobiáš - ředitel organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství náhradník: Ing. Petr Černý - ředitel organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace; náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Mgr. Jaromíra Lónová - školní inspektorka České školní inspekce RNDr. Milan Osladil - pedagogický pracovník školy Květoslav Bašista - člen školské rady náhradník: Ing. Otakar Válek - náhradník člena školské rady

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6089     18. 8. 2015
1. schvaluje

mimořádnou účetní závěrku ke dni 30. 6. 2015 organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, která se s účinností od 1. 7. 2015 sloučila s organizací Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910
  75/6089     18. 8. 2015
2. schvaluje

výsledek hospodaření za rok 2015 organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, ve výši 0 Kč
  75/6089     18. 8. 2015
3. schvaluje

mimořádnou účetní závěrku ke dni 31. 7. 2015 organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, která byla dnem 31. 7. 2015 zrušena
  75/6089     18. 8. 2015
4. schvaluje

výsledek hospodaření za rok 2015 organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, ve výši 0 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 60/4675 ze dne 13. 1. 2015 č. 63/4977 ze dne 5. 3. 2015 č. 63/4978 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  75/6090     18. 8. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, IČ 60780541, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 852481, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, IČ 60780568, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331647, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace, IČ 62330276, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace, IČ 62330292, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČ 62330349, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, IČ 62330357, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČ 47813512, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČ 47813598, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČ 47813539, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu n) předat organizaci Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 849910, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu o) předat organizaci Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČ 62330420, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu p) předat organizaci Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu q) předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČ 61989207, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu r) předat organizaci Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, IČ 61989223, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu s) předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu
  75/6090     18. 8. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01722, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6091     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

a) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 29. 7. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 3. 8. 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 5. 8. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 3. 8. 2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  75/6091     18. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč každému z níže uvedených žadatelů: a) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2016 b) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2016 c) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2016 d) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2016 a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  75/6091     18. 8. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 110 tis. Kč
  75/6091     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 110 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4849 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1121 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  75/6092     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Junák – český skaut, Moravskoslezský kraj, z.s., IČ 70630267, se sídlem Syllabova 1269/16, 703 00 Ostrava – Vítkovice o změnu nákladového rozpočtu projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6092     18. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00819/2015/ŠMS ze dne 31. 3. 2015 s organizací Junák – český skaut, Moravskoslezský kraj, z.s., IČ 70630267, se sídlem Syllabova 1269/16, 703 00 Ostrava – Vítkovice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  75/6092     18. 8. 2015
3. rozhodla

poskytnout věcný dar pro oceněného pedagoga v rámci 25. ročníku ocenění mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka…“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 15/1460 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  75/6093     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu
  75/6093     18. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Česká unie sportu, z.s., IČ 00469548, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Krajské veřejné konference České unie sportu; finanční prostředky jsou určeny na organizační a technické zajištění akce, pronájem a stravování s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015
  75/6093     18. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Česká unie sportu, z.s., IČ 00469548, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6093     18. 8. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Česká olympijská a.s., IČ 25268708, maximálně ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů; finanční prostředky jsou určeny na ceny, pronájem, materiál, pořadatelské a produkční zajištění, technické a organizační zajištění, stravování, dopravu, propagační materiály a certifikáty s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  75/6093     18. 8. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Česká olympijská a.s., IČ 25268708, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  75/6093     18. 8. 2015
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 9. 2015
  75/6093     18. 8. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 71/5827 ze dne 25. 6. 2015 č. 69/5649 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6094     18. 8. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen – prosinec) ve výši 4.120.875 Kč b) projekty Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 3.157.338,14 Kč c) individuální projekt prioritní osy 3 – Další vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání ve výši 499.734,33 Kč dle předloženého materiálu
  75/6094     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.120.875 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 3.842.437 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 92.813 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 185.625 Kč Celkem 4.120.875 Kč
  75/6094     18. 8. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen – prosinec) organizacím: a) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 185.625 Kč b) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 92.813 Kč
  75/6094     18. 8. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen – prosinec) organizacím: a) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 185.625 Kč b) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 92.813 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  75/6094     18. 8. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen – prosinec) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  75/6094     18. 8. 2015
6. rozhodla

změnit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 – modul B organizacím: a) Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace, IČ 72542713, snížení o 85.640 Kč b) Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace, IČ 04187997, zvýšení o 85.640 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  75/6094     18. 8. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.666.272 Kč a z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.491.068 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.666.272 Kč a z v y š u j í investiční transfery na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.491.068 Kč
  75/6094     18. 8. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, o částku 856.357,12 Kč s účelovým určením na projekt „Modernizace učeben technických předmětů“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01677) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  75/6094     18. 8. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, o částku 809.913,15 Kč s účelovým určením na projekt „Digitální škola III-modernizace vybavení Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01693) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  75/6094     18. 8. 2015
10. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, ve výši 1.491.067,87 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Zkvalitnění odborné přípravy žáků v technických oborech“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01684) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  75/6094     18. 8. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 499.736 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 499.736 Kč
  75/6094     18. 8. 2015
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Obec21“ o částku 449.734,33 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0073) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  75/6094     18. 8. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatní služeb o 31 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.114 tis. Kč Celkem 1.145 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 480 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 429 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 205 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 9 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 22 tis. Kč Celkem 1.145 tis. Kč
  75/6094     18. 8. 2015
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizacím: a) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 205.000 Kč, s účelovým určením na zvýšené náklady související se stěhováním odloučeného pracoviště na ul. Pokorného b) Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 429.000 Kč s účelovým určením na úpravu chodby mezi budovami školy a vstupními prostory v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“ c) Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, o částku 480.000 Kč s účelovým určením náklady související s přemístěním výuky z odloučeného pracoviště na ul. Pokorného do areálu na ul. 17. listopadu s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  75/6094     18. 8. 2015
15. bere na vědomí

doplňující informaci k realizaci akce „Oprava zasklení skleníku LUR1“, a to skleníku ve vlastnictví kraje, umístěného na pozemku parc. č. 254/15 orná půda, způsob využití skleník, pařeniště v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, předaného k hospodaření organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 20-22, Ostrava – Hulváky, IČ 00602027, dle předloženého materiálu
  75/6094     18. 8. 2015
16. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizacím: a) Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, o částku 139.767,75 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce ležatých rozvodů vody“ b) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o částku 293.340,61 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace“
  75/6094     18. 8. 2015
17. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akcí: a) „Rekonstrukce ležatých rozvodů vody“ organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, ve výši 139.000 Kč b) „Rekonstrukce elektroinstalace“ organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, ve výši 293.000 Kč dle předloženého materiálu
  75/6094     18. 8. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 811 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 293 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 139 tis. Kč Celkem o 432 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.243 tis. Kč
  75/6094     18. 8. 2015
19. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 1.243.000 Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce stávajících podlah v tělocvičně ul. Tyršova a likvidace septiku“ s časovou použitelností do 31. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2232 ze dne 19. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/597 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  75/6095     18. 8. 2015
1. rozhodla

předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví a) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 b) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896 c) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 d) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 e) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6096     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, k činnosti v oblasti poskytování první psychické pomoci poskytované sekundárně zasaženým
  75/6096     18. 8. 2015
2. vyjadřuje podporu

této činnosti jako podklad pro příslušná stanoviska v oblasti novelizace legislativy

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6097     18. 8. 2015
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 3608/16, jiná plocha, stavba na pozemku parc. č. 3607/10, ostatní dopravní plocha, pozemek parc. č. 3607/9, jiná plocha, pozemek parc. č. 3607/10, ostatní dopravní plocha a pozemek parc. č. 3608/11, manipulační plocha, vše v k. ú. Bruntál-Město a zabezpečovací systém sestávající ze světelných návěstidel kolem přistávací plochy, majáku a osvětleného ukazatele větru, mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, na dobu 8 let, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3076 ze dne 24. 4. 2014 č. 52/4008 ze dne 23. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  75/6098     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 01713/2015/ZDR se společností CONMEDITECH s.r.o., IČ 24165841, v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4718 ze dne 3. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1168 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  75/6099     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 00906/2015/ZDR na pořízení sanitních vozů se společností FOSAN s.r.o., IČ 64509214, v rámci projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ dle předloženého materiálu
  75/6099     18. 8. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 00907/2015/ZDR na pořízení sanitních vozů se společností FOSAN s.r.o., IČ 64509214, v rámci projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ dle předloženého materiálu
  75/6099     18. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 00908/2015/ZDR na pořízení sanitních vozů se společností FOSAN s.r.o., IČ 64509214, v rámci projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ dle předloženého materiálu
  75/6099     18. 8. 2015
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 00909/2015/ZDR na pořízení sanitních vozů se společností FOSAN s.r.o., IČ 64509214, v rámci projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6100     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek, ze dne 10. 2. 2015 včetně jejího doplnění ze dne 9. 7. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6100     18. 8. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ ve výši 100 tis. Kč
  75/6100     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek, Vítkovická 3335, 702 00 Ostrava, IČ 22880011, ve výši 100 tis. Kč na spolufinancování projektu „Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  75/6100     18. 8. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s organizací Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek, Vítkovická 3335, 702 00 Ostrava, IČ 22880011, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6100     18. 8. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 9. 2015
  75/6100     18. 8. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  75/6101     18. 8. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci stavebních úprav dětského lůžkového oddělení, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  75/6102     18. 8. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci vestavby laboratorního zařízení pro přípravu radiofarmak, dle předloženého materiálu
  75/6102     18. 8. 2015
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci: „Vestavba laboratorního zařízení pro přípravu radiofarmak“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  75/6102     18. 8. 2015
3. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 jmenovat pro veřejnou zakázku malého rozsahu, dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: 1. p. Martina Běhunčíková – provozně–technický náměstek 2. Ing. Zdeněk Jiříček - ekonomicko-personální náměstek 3. Ing. Jan Jelínek – koordinátor stavby a investiční technik 4. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje 5. Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: 1. p. Alena Knězková – referent veřejných zakázek 2. Ing. Michaela Krečmerová – vedoucí ekonomického oddělení 3. Ing. Martin Kaňok – technik 4. Ing. Jolana Chrascinová, odbor zdravotnictví 5. Ing. Jaroslav Plaček, odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  75/6103     18. 8. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 29.734.702,32 Kč včetně DPH, uvedený v přílohách č. 1 až 6 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6104     18. 8. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, spočívajících v realizaci stavebních úprav areálových komunikací s názvem akce „Rekonstrukce vnitroareálové komunikace NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace“, dle předloženého materiálu
  75/6104     18. 8. 2015
2. bere na vědomí

žádost o navýšení fondu investic organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ze dne 14. 7. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6104     18. 8. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 1.868.000,-- Kč, účelově určený na „Rekonstrukce vnitroareálové komunikace NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  75/6104     18. 8. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši ve výši 63.600,-- Kč
  75/6104     18. 8. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce a) „Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ ve výši 679.830,-- Kč b) „Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“„ ve výši 506.330,-- Kč c) „Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském“ ve výši 618.240,-- Kč
  75/6104     18. 8. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 63.600,-- Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.804.400,-- Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.868.000,-- Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5665 ze dne 9. 6. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1110 ze dne 23. 6. 2010 č. 15/1309 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  75/6105     18. 8. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 69/5665 ze dne 9. 6. 2015
  75/6105     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti manželů ********** o výkup pozemků parc. č. 6829/44 a 6829/45 v k. ú. Rychvald za cenu 500 Kč/m², dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6105     18. 8. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1024 ze dne 11. 12. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6106     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s. o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6106     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter části ve výši 2.500.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 42.000.000 Kč společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1024 ze dne 11. 12. 2014, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu
  75/6106     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 2/2015/DSH, s obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace, dle předloženého materiálu
  75/6106     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.500 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.500 tis. Kč
  75/6106     18. 8. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012 č. 12/1025 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6107     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6107     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění dodatku č. 1, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“ na „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“, dle předloženého materiálu
  75/6107     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu
  75/6107     18. 8. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4698 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  75/6108     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádosti dopravců ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 30. 7. 2015, TQM – holding s. r. o. ze dne 24. 7. 2015, ČSAD Frýdek-Místek a. s. ze dne 30. 7. 2015, ČSAD Karviná a. s. ze dne 30. 7. 2015, ČSAD Havířov a. s. ze dne 30. 7. 2015 a Osoblažská dopravní společnost s. r. o. ze dne 4. 8. 2015, ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 předloženého materiálu
  75/6108     18. 8. 2015
2. rozhodla

zvýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2015 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o 13.211,-- Kč na 308.213.239,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  75/6108     18. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy a přílohy č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6109     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

petici občanů proti záměru „Výroba DASTITU změna užívání stavby, úprava stávajících prostor bývalé sušárny Oldřichovice u Třince na výrobní halu Dition s.r.o.“ (2. podání) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6109     18. 8. 2015
2. schvaluje

odpověď na petici občanů proti záměru „Výroba DASTITU změna užívání stavby, úprava stávajících prostor bývalé sušárny Oldřichovice u Třince na výrobní halu Dition s.r.o.“ (2. podání) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6110     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Envir & Power Ostrava a.s. ze dne 16. 7. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 5. 8. 2015, ve věci poskytnutí dotace na pořádání mezinárodní odborné konference „Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů 1“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6110     18. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Envir & Power Ostrava a.s., IČ 04171845, ve výši 50.000,-- Kč určenou na pořádání mezinárodní odborné konference „Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů 1“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 11. 2015 a uhrazených do dne 31. 12. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  75/6110     18. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít s obchodní společností Envir & Power Ostrava a.s., IČ 04171845, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6110     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6111     18. 8. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.489,99 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.489,99 tis. Kč
  75/6111     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 472,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 472,50 tis. Kč
  75/6111     18. 8. 2015
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 208,08 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2015
  75/6111     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 208,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívaní a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 5,98 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 198,95 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,15 tis. Kč Celkem o 208,08 tis. Kč
  75/6111     18. 8. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci, IČ 00534188, o částku 3.147,50 Kč účelově určené na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6112     18. 8. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  75/6112     18. 8. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6113     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o veřejné zakázce zanedbatelného rozsahu na zpracování odborné analýzy stavu železniční dopravy v České republice s ohledem na udržitelný a efektivní vývoj veřejné železniční dopravy
  75/6113     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 229,9 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2249 - Ostatní záležitosti železniční dopravy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 229,9 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6114     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Čeladná, IČ 64120007, o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce vitrážového okna v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6114     18. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Čeladná, IČ 64120007, v maximální výši 120.000,-- Kč na projekt „Rekonstrukce vitrážového okna v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné“ s časovou použitelností od 15. 8. 2015 do 30. 11. 2015 dle předloženého materiálu
  75/6114     18. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Římskokatolickou farností Čeladná, IČ 64120007, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6114     18. 8. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji“ ve výši 105.000,-- Kč a v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 15.000,-- Kč
  75/6114     18. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 120 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 120 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6115     18. 8. 2015
1. souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje na veletrhu PAMÁTKY 2015, který se bude konat ve dnech 22. - 23. 10. 2015 na Výstavišti v Praze - Holešovicích
  75/6115     18. 8. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, o částku 23.000,-- Kč s účelovým určením na pořízení informačních a propagačních předmětů a materiálů
  75/6115     18. 8. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 5.000,-- Kč
  75/6115     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5,0 tis. Kč na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36,5 tis. Kč Celkem o 41,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 23,0 tis. Kč na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 5164 - Nájemné o 8,5 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,0 tis. Kč Celkem o 41,5 tis. Kč
  75/6115     18. 8. 2015
5. bere na vědomí

žádost Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace, IČ 00100536, o navýšení příspěvku na provoz na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6115     18. 8. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 200.000,-- Kč s účelovým určením na Festival divadel Moravy a Slezska a oslavy výročí 70 let od založení divadla
  75/6115     18. 8. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5827 ze dne 25.6.2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1146 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  75/6116     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost ANGELUS AUREUS o.p.s. o finanční podporu projektu „Ostrava v plamenech 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6116     18. 8. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadateli ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, ve výši 150.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Ostrava v plamenech 2015“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6116     18. 8. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ ve výši 1.500.000,-- Kč
  75/6116     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4555 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6117     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14172683 k projektu „Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1877 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  75/6118     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o zajištění vzdělávacích programů ze dne 7. 10. 2013, ev. č. 02266/2013/KŘ, se společností Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Ruská 2887101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 75125285, v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4714 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  75/6119     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 02030/2015/ŠMS se společností KVANT spol. s r.o., se sídlem FMFI UK, Mlýnská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31398294, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/2758 ze dne 7. 4. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 (č. usnesení)
  75/6120     18. 8. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu Moravskoslezského kraje financovatelného z evropských finančních zdrojů připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací hala II. etapa“, předpokládané náklady 200.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace 2010 - 2013
  75/6120     18. 8. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6121     18. 8. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 53.500.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2020
  75/6121     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 62.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2020
  75/6121     18. 8. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6122     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6122     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., IČ 00576310, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Region pro sebe 2015“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  75/6122     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 73/6029 ze dne 4. 8. 2015 č. 73/6034 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  75/6123     18. 8. 2015
1. rozhodla

o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p. o.“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 4. 8. 2015 usnesením č. 73/6029, dle předloženého materiálu
  75/6123     18. 8. 2015
2. rozhodla

o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu "Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 4. 8. 2015 usnesením č. 73/6034, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 č. 97/6163 ze dne 16. 11. 2011 č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 61/4783 ze dne 3. 2. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/166 ze dne 21. 3. 2013 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  75/6124     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 66.977 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p. o.“, tj. v celkové výši 50.232,75 Kč, zaokrouhleně 50.232 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p. o.“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 451.501 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Progress“, tj. v celkové výši 451.501 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Progress“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 176.561 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Elementarium“, tj. v celkové výši 176.561 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Elementarium“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 176.827,72 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji“, tj. v celkové výši 167.986,33 Kč, zaokrouhleně 167.986 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
9. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o., IČ 27816371, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 19.867 ze stanoveného odvodu 33.112,15 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o., IČ 27816371, na projekt „Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o., IČ 27816371, na projekt „Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
11. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 57.158 Kč ze stanoveného odvodu 71.447,70 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „KOUČOVÁNÍ DO ŠKOL – od vzdělávání ke sdílení“, b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „KOUČOVÁNÍ DO ŠKOL – od vzdělávání ke sdílení“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
13. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu IHAS s.r.o., IČ 26824922, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 79.900 Kč ze stanoveného odvodu 99.875 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu IHAS s.r.o., IČ 26824922, na projekt „Hodnocení průmyslových rizik“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu IHAS s.r.o., IČ 26824922, na projekt „Hodnocení průmyslových rizik“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
15. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Polygrafie v praxi“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
17. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) nepovolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu ve výši 96.251 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
19. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 26.956 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Škola s místem pro všechny“, tj. v celkové výši 26.956 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Škola s místem pro všechny“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
21. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ 61989100, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
22. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 99 % ze stanoveného odvodu 55.416,50 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ 61989100, na projekt „Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy“, tj. v celkové výši 54.862,34 Kč, zaokrouhleně 54.862 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ 61989100, na projekt „Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy“, dle předloženého materiálu
  75/6124     18. 8. 2015
23. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2), 4), 6), 8), 10), 12), 14), 16), 18), 20), 22) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7887 ze dne 5. 9. 2012 č. 23/1675 ze dne 20. 8. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  75/6125     18. 8. 2015
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „2. etapa transformace organizace Marianum“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu
  75/6125     18. 8. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ realizovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6126     18. 8. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 - 2018
  75/6126     18. 8. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6127     18. 8. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Laboratoře virtuální reality“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2017
  75/6127     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2017
  75/6127     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace IT vybavení škol zřizovaných Moravskoslezským krajem“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  75/6127     18. 8. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Učebny CAD/CAM programování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  75/6127     18. 8. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1 - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2922 ze dne 25. 3. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  75/6128     18. 8. 2015
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „3. etapa transformace organizace Marianum A“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6129     18. 8. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 70,00 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 1,76 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.076,21 tis. Kč Celkem 1.077,97 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 1.040,36 tis. Kč pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 37,61 tis. Kč Celkem 1.077,97 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,08 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, o částku 3.080,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  75/6129     18. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8.125,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5172 - Programové vybavení o 45,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení 80,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika 8.000,00 tis. Kč Celkem 8.080,00 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 540,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 540,00 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 316,70 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 27,00 tis. Kč Celkem 343,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 110,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 40,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 15,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,70 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 110,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 18,00 tis. Kč Celkem 343,70 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 20,00 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 368,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 368,00 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 34,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 34,00 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 31,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 40,00 tis. Kč
  75/6129     18. 8. 2015
12. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 462,00 tis. Kč z 262.105,69 tis. Kč na 261.643,69 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6130     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o finančních opravách v přílohách č. 1 a č. 2 vystavených ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ dle předloženého materiálu
  75/6130     18. 8. 2015
2. rozhodla

nehradit finanční opravy na základě výzev k vrácení části dotace u projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ dle příloh č. 1 a č. 2 a uplatnit opravné prostředky proti rozhodnutím o porušení rozpočtové kázně v režimu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  75/6130     18. 8. 2015
3. bere na vědomí

informaci o finanční opravě v příloze č. 3 vystavené ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ dle předloženého materiálu
  75/6130     18. 8. 2015
4. rozhodla

nehradit finanční opravu na základě výzvy k vrácení části dotace u projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ dle přílohy č. 3 a uplatnit opravné prostředky proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně v režimu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6131     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost Základní školy a Mateřské školy Kyjovice, příspěvkové organizace, IČ 75027259, o poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů projektu „Oslavy 725 let založení obce“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6131     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50 tis. Kč
  75/6131     18. 8. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Základní škole a Mateřské škole Kyjovice, příspěvkové organizaci, IČ 75027259, ve výši 50.000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Oslavy 725 let založení obce“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, dle předloženého materiálu
  75/6131     18. 8. 2015
4. rozhodla

uzavřít se Základní školou a Mateřskou škole Kyjovice, příspěvkovou organizací, IČ 75027259, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6131     18. 8. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3374 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  75/6132     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“, která je součástí projektu „Silnice 2014 - IV. etapa“, dle předloženého materiálu
  75/6132     18. 8. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané hodnotě 5.905,23 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 327.151,52 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“, která je součástí projektu „Silnice 2014 - IV. etapa“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1542 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  75/6133     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 02312/2013/IM ze dne 9. 10. 2013 na realizaci stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je společnost: SDS EXMOST spol. s r.o. Se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ 49454501 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5931 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  75/6134     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2015 (ev. č. 00239/2015/IM) na přerušení prací v rámci stavby „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ se zhotovitelem kterým je společnost: S u b t e r r a a.s. se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 45309612 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6135     18. 8. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Parkoviště na ulici Opletalova – lokalita 1“ na pozemku parc. č. 1213/16 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, dle předloženého materiálu
  75/6135     18. 8. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1213/16 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov, IČ 13644297, ve prospěch statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, IČ 00297488, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat na části služebného pozemku vedení kabelu veřejného osvětlení a 3 sloupy veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami nebo odstraňováním vedení kabelu veřejného osvětlení a 3 sloupů veřejného osvětlení, v rámci stavby „Parkoviště na ulici Opletalova – lokalita 1“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  75/6135     18. 8. 2015
3. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na služebném pozemku teplovodní přípojku včetně obslužného zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním a provozem rozvodného tepelného zařízení, v rámci stavby „Modernizace tepelného hospodářství“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5148-622/2015 ze dne 23. 6. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán č. 5148-622/2015 ze dne 23. 6. 2015; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí
  75/6135     18. 8. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemku parc. č. 379 ostatní plocha v k. ú. a obci Osoblaha, ve vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, ve prospěch každého vlastníka panujících pozemků parc. č. 452 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 453 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Osoblaha, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat v částech služebného pozemku vodovodní přípojku a přípojku dešťové kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace, v rámci stavby „Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze“ b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 383 ostatní plocha v k. ú. a obci Osoblaha, ve vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, ve prospěch každého vlastníka panujících pozemků parc. č. 452 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 453 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Osoblaha, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat v části služebného pozemku přípojku splaškové kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky splaškové kanalizace, v rámci stavby „Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze“ vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 614-30/2015 ze dne 15. 5. 2015, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí
  75/6135     18. 8. 2015
5. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“ mezi krajem jako investorem stavby a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, jako vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 297/29 a parc. č. 384/2, oba ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  75/6135     18. 8. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 384/2 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch kraje, spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat kabelové vedení označené jako provozní soubor „PS 02.2 Parkovací systém“ v části dotčeného pozemku v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení
  75/6135     18. 8. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 4) a 6) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5261 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  75/6136     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací v rámci realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“ dle předloženého materiálu
  75/6136     18. 8. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 4.502.237,-- Kč bez DPH, tj. 5.447.707,-- Kč vč. DPH a se změnou termínu dokončení stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 72/5956 ze dne 14. 7. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013 č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014 č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6137     18. 8. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a to: ideální 9/13 pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha a ideální 9/13 pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, za kupní cenu ve výši 51.000,- Kč s tím, že se kraj zavazuje zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků do doby převodu vlastnického práva, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  75/6137     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 1) ze dne 20. 6. 2013, usnesení č. 9/812 bod 5) ze dne 24. 4. 2014 a usnesení č. 12/1075 bod 4) ze dne 11. 12. 2014
  75/6137     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to: pozemek parc. č. 508, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, průmyslový objekt, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Fulnek, obec Fulnek, do vlastnictví společnosti NC – Colour s.r.o., se sídlem Komenského 233, Suchdol nad Odrou, IČ 25904108, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.800.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  75/6137     18. 8. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6138     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ve věci poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem realizace projektu „Podpora tvorby a marketingu produktů cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje“ v roce 2015 a 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6138     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, v celkové výši 3.500.000 Kč, s jednorázovou splatností nejpozději do 29. 4. 2016, na realizaci projektu „Podpora tvorby a marketingu produktů cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje“ v roce 2015 a 2016
  75/6138     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6138     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským–právnickým osobám o 3 500 tis. Kč
  75/6138     18. 8. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k použití finančních prostředků alokovaných v rámci akce „Dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE“ ve výši 3.500.000 Kč k pokrytí návratné finanční výpomoci krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
  75/6138     18. 8. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  75/6139     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP a KP“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
  75/6139     18. 8. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 80% uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 10.000.000 Kč zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP a KP“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu
  75/6139     18. 8. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  75/6139     18. 8. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.000 tis. Kč
  75/6139     18. 8. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat akci “Dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE“ pro Dolní oblasti VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob, IČ 75125285, z rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 3.500.000 Kč
  75/6139     18. 8. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6140     18. 8. 2015
1. rozhodla

předat k hospodaření osobní vozidlo ŠKODA OCTAVIA, registrační značka 2T08492, rok výroby 2003, identifikační číslo vozidla TMBBG41U732778849, organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6141     18. 8. 2015
1. rozhodla

o záměru vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1544/1 orná půda, pozemek parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1544/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1546/2 zahrada, pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí (zejména rozestavěné budovy na pozemcích parc. č. 1544/1 a 1544/4)
  75/6141     18. 8. 2015
2. rozhodla

o záměru vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1653/1 orná půda, v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pozemek parc. č. 69/1 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 71/96 orná půda, vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí (zejména rozestavěné budovy na pozemcích parc. č. 1653/1, k. ú. Nová Bělá, a parc. č. 69/1, k. ú. Dubina u Ostravy)

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6142     18. 8. 2015
1. rozhodla

o záměru pronajmout část budovy č. p. 2824 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2641/56 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 66/5257 ze dne 21. 4. 2015 č. 72/5960 ze dne 14. 7. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  75/6143     18. 8. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a servisní smlouvě č. 01275/2015/KŘ ze dne 30. 4. 2015 na realizaci akce „Výroba regionálního exponátu Moravskoslezského kraje pro prezentaci na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně“ se subjektem Pavel Strakoš, se sídlem Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 12694134, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  75/6143     18. 8. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Propagace kraje a prezentační předměty“, ve výši 70 tis. Kč
  75/6143     18. 8. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5175 - Pohoštění o 70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5175 - Pohoštění o 70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6045 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  75/6144     18. 8. 2015
1. bere na vědomí

informaci o překážce bránící řádnému provedení díla zjištěné při realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dle předloženého materiálu
  75/6144     18. 8. 2015
2. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 73/6045 ze dne 4. 8. 2015
  75/6144     18. 8. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 02170/2014/IM se zhotovitelem Silnice MORAVA s.r.o., IČ 25357352, na přerušení realizace díla dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  75/6145     18. 8. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2015 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 na 678 zaměstnanců
  75/6145     18. 8. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 572,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5024 - Odstupné o 572,0 tis. Kč

  frame-scrollup