Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 12. 2019


  Rada kraje

  76/6882                         9. 12. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 9. 12. 2019


   Rada kraje

   76/6883                         9. 12. 2019
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a MUDr. Martina Gebauera, o ověření zápisu ze 74. schůze rady kraje, konané dne 18. 11. 2019

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu ze 75. schůze rady kraje, konané dne 25. 11. 2019

   76/6883                         9. 12. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 76. schůze rady kraje, konané dne 9. 12. 2019:

   -        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -        Ing. Jaroslava Kaniu


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 70/6365 ze dne 24. 9. 2019

    76/6884                         9. 12. 2019
    1. bere na vědomí

    usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. B 2911/RD291/KSOS, Fj XXXXXX/XXXX/KSOS ze dne 6. 11. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    76/6884                         9. 12. 2019
    2. volí

    Mgr. Lukáše Chaláse, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ke dni 9. 12. 2019


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     76/6885                         9. 12. 2019
     1. schvaluje

     pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2019 a výroční zprávy za rok 2019 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, auditorskou společnost WARIDO Audit s.r.o., IČO 26844257, se sídlem Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      76/6886                         9. 12. 2019
      1. bere na vědomí

      zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, za období leden – září 2019, dle předloženého materiálu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 68/6125 ze dne 27.8.2019

       76/6887                         9. 12. 2019
       1. rozhodla

       na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup chemických a protiplynových automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“ účastníka:

       pro část 1 veřejné zakázky – Chemické automobily

       THT Polička s.r.o.
       Starohradská 316, 572 01 Polička-Dolní Předměstí
       IČO: 46508147

       za cenu nejvýše přípustnou 6.429.000 Kč bez DPH

       pro část 2 veřejné zakázky – Protiplynové automobily

       THT Polička s.r.o.
       Starohradská 316, 572 01 Polička-Dolní Předměstí
       IČO: 46508147

       za cenu nejvýše přípustnou 8.696.000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 51/4474 ze dne 27.11.2018

        76/6888                         9. 12. 2019
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění systémové podpory softwarových produktů ARCGIS pro rok 2020“

        76/6888                         9. 12. 2019
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít dodatek č. 2 smlouvy ev. č. 01133/2018/KŘ k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

        ARCDATA PRAHA, s.r.o.
        se sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 11000
        IČO: 14889749

        za nejvýše přípustnou cenu 645 000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         76/6889                         9. 12. 2019
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Nákup přepínačů iSCSI s příslušenstvím

         76/6889                         9. 12. 2019
         2. rozhodla

         vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

         IXPERTA s.r.o.
         Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9
         IČO: 27599523

         za cenu nejvýše přípustnou 802.013,21 Kč bez DPH


          Rada kraje

          76/6890                         9. 12. 2019
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Realizace stavby "Trafostanice pro IVC v Českém Těšíně""

          76/6890                         9. 12. 2019
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.
          se sídlem: Lhotka 180, 739 47 Lhotka
          IČO: 26848007

          za cenu nejvýše přípustnou 694 247,12 Kč bez DPH


           Rada kraje

           76/6891                         9. 12. 2019
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - klimatizace“

           76/6891                         9. 12. 2019
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

           CLIMART s.r.o.
           se sídlem Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava
           IČO: 27845061

           za cenu nejvýše přípustnou 264.486 Kč bez DPH


            Rada kraje

            76/6892                         9. 12. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce výtahu SŠ elektrotechnická Ostrava v rámci projektu „Přírodní vědy v technických oborech““

            76/6892                         9. 12. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            KONE, a.s.
            se sídlem Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
            IČO: 00176842

            za cenu nejvýše přípustnou 1 468 000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

             76/6893                         9. 12. 2019
             1. rozhodla

             navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 248,88 tis. Kč

             76/6893                         9. 12. 2019
             2. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 4339 -

             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

             pol. 5041 -

             Odměny za užití duševního vlastnictví

             o

             23,00 tis. Kč

             pol. 5139 -

             Nákup materiálu

             o

             15,00 tis. Kč

             pol. 5175 -

             Pohoštění

             o

             2,78 tis. Kč

             pol. 5194 -

             Věcné dary

             o

             379,60 tis. Kč

             Celkem

             o

             420,38 tis. Kč

             a

             snižují

             kapitálové výdaje

             na § 6409 -

             Ostatní činnosti jinde nezařazené

             pol. 6901 -

             Rezervy kapitálových výdajů

             o

             248,88 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 4339 -

             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

             pol. 5164 -

             Nájemné

             o

             65,16 tis. Kč

             pol. 5169 -

             Nákup ostatních služeb

             o

             604,10 tis. Kč

             Celkem

             o

             669,26 tis. Kč

             76/6893                         9. 12. 2019
             3. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění akce "Spolu ruku v ruce"

             76/6893                         9. 12. 2019
             4. rozhodla

             vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             TROJHALÍ KAROLÍNA
             Se sídlem: K Trojhalí 3361/5, 70200, Ostrava-Moravská Ostrava
             IČO: 72089237

             za cenu nejvýše přípustnou 375.100 Kč bez DPH


              Rada kraje

              76/6894                         9. 12. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě"

              76/6894                         9. 12. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              PAPAYA stavební s.r.o.
              Se sídlem: Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava
              IČO: 08502714

              za cenu nejvýše přípustnou 1.095.415,63 Kč bez DPH


               Rada kraje

               76/6895                         9. 12. 2019
               1. rozhodla

               vyhlásit 3. ročník ankety Osobnost Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu


                Rada kraje

                76/6896                         9. 12. 2019
                1. bere na vědomí

                předložené Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020

                76/6896                         9. 12. 2019
                2. souhlasí

                s předložením Žádosti Moravskoslezského kraje do Programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení na realizaci projektu „Moravskoslezský kraj – Vyhodnocení ohroženosti škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji 2020“ dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                 76/6897                         9. 12. 2019
                 1. bere na vědomí

                 a)    žádost subjektu Marek Zlý, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 b)   žádost subjektu Ing. Filip Hendrych, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                 76/6897                         9. 12. 2019
                 2. rozhodla

                 poskytnout

                 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                 a)    subjektu Marek Zlý, IČO 76193411, v maximální výši 105 tis. Kč na realizaci projektu „10. reprezentační ples Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 27. 3. 2020

                 b)   subjektu Ing. Filip Hendrych, IČO 06995756, v maximální výši 50 tis. Kč na realizaci projektu „Business Real Stories Conference 2020“, s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 16. 1. 2020

                 76/6897                         9. 12. 2019
                 3. rozhodla

                 a)    uzavřít se subjektem Marek Zlý, IČO 76193411, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 b)   uzavřít se subjektem Ing. Filip Hendrych, IČO 06995756, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                 76/6897                         9. 12. 2019
                 4. rozhodla

                 a)    zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 105 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                 b)   zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

                 76/6897                         9. 12. 2019
                 5. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 6113 -

                 Zastupitelstva krajů

                 pol.  5901 -

                 Nespecifikované rezervy

                 o

                 155 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje            

                 na § 3399 -

                 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                 pol.  5212 -

                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                 o

                 105,0 tis. Kč

                 na § 3639 -

                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                 pol.  5212 -

                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                 o

                 50 tis. Kč

                 Celkem

                 o

                 155 tis. Kč


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                  76/6898                         9. 12. 2019
                  1. rozhodla

                  snížit finanční prostředky o 108,7 tis. Kč účelově určené na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

                  76/6898                         9. 12. 2019
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  73,7 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3123 -

                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                  pol. 5331 -

                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  73,7 tis. Kč

                  76/6898                         9. 12. 2019
                  3. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím:

                  a)    Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 31,2 tis. Kč účelově určený na „Zajištění provozu, balení a zdobení spojených s výrobou perníků určených k propagaci kraje“ s časovou použitelností od 5. 9. 2019 do 26. 12. 2019 v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                  b)   Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, o částku 14 tis. Kč účelově určený na „Zajištění provozu, balení a zdobení spojených s výrobou perníků určených k propagaci kraje“ s časovou použitelností od 5. 9. 2019 do 26. 12. 2019 v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                  c)    Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, o částku 14 tis. Kč účelově určený na „Zajištění provozu, balení a zdobení spojených s výrobou perníků určených k propagaci kraje“ s časovou použitelností od 5. 9. 2019 do 26. 12. 2019 v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                  d)   Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, o částku 7,5 tis. Kč účelově určený na „Zajištění provozu, balení a zdobení spojených s výrobou perníků určených k propagaci kraje“ s časovou použitelností od 5. 9. 2019 do 26. 12. 2019 v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                  e)    Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, o částku 7 tis. Kč účelově určený na „Zajištění provozu, balení a zdobení spojených s výrobou perníků určených k propagaci kraje“ s časovou použitelností od 5. 9. 2019 do 26. 12. 2019 v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                  76/6898                         9. 12. 2019
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  35 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 4377 -

                  Sociálně terapeutické dílny

                  pol. 5331 -

                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  35 tis. Kč

                  76/6898                         9. 12. 2019
                  5. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Harmonie příspěvková organizace, IČO 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 35 tis. Kč účelově určený na „Zajištění provozu sociálně terapeutické dílny“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví sociálních věcí – příspěvkové organizace kraje“

                  76/6898                         9. 12. 2019
                  6. rozhodla

                  schválit rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol. 5164 -

                  Nájemné

                  o

                  440 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol. 5041 -

                  Odměny za užití duševního vlastnictví

                  o

                  30 tis. Kč

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  270 tis. Kč

                  pol. 5175 -

                  Pohoštění

                  o

                  140 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  440 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 52/4706 ze dne 11.12.2018

                   76/6899                         9. 12. 2019
                   1. vydává

                   Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13. 12 .2018

                    76/6900                         9. 12. 2019
                    1. bere na vědomí

                    žádost Česko-Čínské asociace pro kulturní výměnu ze dne 3. 12. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    76/6900                         9. 12. 2019
                    2. rozhodla

                    navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a edičního plánu“ o 200 tis. Kč

                    76/6900                         9. 12. 2019
                    3. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    120 tis. Kč

                    a

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 6409

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  6901

                    Rezervy kapitálových výdajů

                    o

                    80 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 6223 -

                    Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    200    tis. Kč

                    76/6900                         9. 12. 2019
                    4. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-Čínské asociaci pro kulturní výměnu, IČO 03151468, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Oslavy Šťastného čínského nového roku 2020“ v maximální výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 15. 3. 2020, dle předloženého materiálu

                    76/6900                         9. 12. 2019
                    5. rozhodla

                    uzavřít s Česko-Čínskou asociací pro kulturní výměnu, IČO 03151468, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/529 ze dne 14.12.2017

                     č. 10/1040 ze dne 13.12.2018

                     76/6901                         9. 12. 2019
                     1. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout stanovit s účinností od 1. 1. 2020 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to takto:

                     člen rady kraje                                                                  16 122 Kč

                     předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje          9 404 Kč

                     člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                 8 060 Kč

                     člen zastupitelstva kraje                                                       6 718 Kč

                     76/6901                         9. 12. 2019
                     2. ukládá

                     hejtmanovi kraje

                     předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení, a to za podmínky, že návrh zvýšení odměn bude schválen vládou ČR přede dnem konání zasedání zastupitelstva kraje

                     Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                     Termín: 12. 12. 2019


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      10/1083 ze dne 13.12.2018

                      76/6902                         9. 12. 2019
                      1. bere na vědomí

                      žádost organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      76/6902                         9. 12. 2019
                      2. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 60.000 Kč s účelovým určením na realizaci Novoročních koncertů, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      76/6902                         9. 12. 2019
                      3. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 6113 -

                      Zastupitelstva krajů

                      pol.  5901 -

                      Nespecifikované rezervy

                      o

                      60 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 3312 -

                      Hudební činnost

                      pol.  5331 -

                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      60 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 55/4878 ze dne 29.1.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       76/6903                         9. 12. 2019
                       1. schvaluje

                       změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                       76/6903                         9. 12. 2019
                       2. schvaluje

                       změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 40/3555 ze dne 12.6.2018

                       č. 67/6040 ze dne 30.7.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       76/6904                         9. 12. 2019
                       1. rozhodla

                       uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ev. číslo 07347/2018/KPP ze dne 2. 10. 2018 se společností ATELIÉRY BÁRTA s.r.o., IČO 27478548, v rámci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                       76/6904                         9. 12. 2019
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                        

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       94,30 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5171 -

                       Opravy a udržování

                       o

                       94,30 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        76/6905                         9. 12. 2019
                        1. rozhodla

                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, v programu „Akviziční fond“ ve výši 1.942.000 Kč a v programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ ve výši 225.000 Kč na výkup specifikovaných děl, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, dle příloh č. 1 až 10 předloženého materiálu

                        76/6905                         9. 12. 2019
                        2. schvaluje

                        závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, v celkové výši 2.167.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 až 10 předloženého materiálu na výkup děl:

                        a)    Tomáš Vaněk, 2018, Particip č. 206, ve výši 67.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        b)   Sylva Lacinová, Květ, 1973, ve výši 49.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        c)    Igor Korpaczewski, Horizontální (Plující obličej), 1994, ve výši 175.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                        d)   Ivan Pinkava (soubor děl), ve výši 188.000 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        e)    Marius Kotrba, kolíbka, 1994, ve výši 350.000 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                        f)     Jiří David (soubor děl), ve výši 350.000 Kč, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                        g)   Vladimír Skrepl (soubor děl), ve výši 210.000 Kč, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                        h)   Eduard Ovčáček (soubor děl), ve výši 315.000 Kč, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                        i)     Petr Nikl (soubor děl), ve výši 238.000 Kč, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                        j)     Soubor děl z pozůstalosti Aloise Zapletala a obraz Břetislava Bartoše, Valašská Madona, ve výši 225.000 Kč, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                        76/6905                         9. 12. 2019
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšují

                        investiční přijaté transfery

                        pol. 4216 –

                        Ostatní investiční přijaté transfery

                        ze státního rozpočtu

                        o

                        2 167 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje       

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol. 6356 -

                        Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        2 167 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2016

                         76/6906                         9. 12. 2019
                         1. bere na vědomí

                         žádost Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s., IČO 70305382, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „2. etapa rekonstrukce budovy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         76/6906                         9. 12. 2019
                         2. rozhodla

                         poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s., IČO 70305382, na realizaci projektu „2. etapa rekonstrukce budovy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s.“, ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností 1. 12. 2019 – 30. 6. 2020 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         76/6906                         9. 12. 2019
                         3. rozhodla

                         navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                         200 tis. Kč

                         76/6906                         9. 12. 2019
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol.  5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                         200 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol.  6322 -

                         Investiční transfery spolkům

                         o

                         200 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 107/8292 ze dne 23.8.2016

                          76/6907                         9. 12. 2019
                          1. rozhodla

                          o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: **********, za obor uchovávané řemeslné tradice: dřevo - řezbářství

                          76/6907                         9. 12. 2019
                          2. rozhodla

                          o poskytnutí finančních prostředků ve výši 49.000 Kč za získání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: **********


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 52/4709 ze dne 11.12.2018

                           č. 56/4984 ze dne 12.2.2019

                           č. 69/6314 ze dne 10.9.2019

                           č. 75/6685 ze dne 25.11.2019

                           76/6908                         9. 12. 2019
                           1. stanoví

                           s účinností ode dne 1. 1. 2020

                           platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

                           76/6908                         9. 12. 2019
                           2. stanoví

                           výši odměny pro ředitele organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 86/6909 ze dne 17.12.2015

                            č. 21/1884 ze dne 26.9.2017

                            č. 30/2587 ze dne 23.1.2018

                            76/6909                         9. 12. 2019
                            1. bere na vědomí

                            návrh Dodatku č. 3 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle předloženého materiálu

                            76/6909                         9. 12. 2019
                            2. rozhodla

                            uzavřít Dodatek č. 3 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             76/6910                         9. 12. 2019
                             1. stanoví

                             s účinností od 1. 1. 2020 plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                             76/6910                         9. 12. 2019
                             2. stanoví

                             s účinností od 1. 1. 2020 plat Ing. Rostislavovi Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                             76/6910                         9. 12. 2019
                             3. stanoví

                             s účinností od 1. 1. 2020 plat Mgr. Jiřímu Matějovi, řediteli organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČ 06839517, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 55/4893 ze dne 29.1.2019

                              76/6911                         9. 12. 2019
                              1. bere na vědomí

                              žádost dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s. ze dne 27.11.2019, ČSAD Havířov a.s. ze dne 27.11.2019 a České dráhy, a.s. ze dne 29.11.2019 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu

                              76/6911                         9. 12. 2019
                              2. rozhodla

                              uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

                              a)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 6

                              b)   ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 7

                              c)    České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 8


                               Rada kraje

                               76/6912                         9. 12. 2019
                               1. rozhodla

                               zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                               76/6912                         9. 12. 2019
                               2. rozhodla

                               a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                               b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                               76/6912                         9. 12. 2019
                               3. souhlasí

                               se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                               76/6912                         9. 12. 2019
                               4. souhlasí

                               a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                               b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 75/6698 ze dne 25. 11. 2019

                               76/6913                         9. 12. 2019
                               1. bere na vědomí

                               zpětvzetí žádosti obce Melč o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Oprava části komunikace III/44333 v majetku MSK“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 69/6330 ze dne 10.9.2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                76/6914                         9. 12. 2019
                                1. rozhodla

                                uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                MORYS s.r.o.
                                se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
                                IČO: 42864771
                                dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 76/6915                         9. 12. 2019
                                 1. rozhodla

                                 snížit akci rozpočtu kraje „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 300 tis. Kč

                                 76/6915                         9. 12. 2019
                                 2. rozhodla

                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 300 tis. Kč

                                 76/6915                         9. 12. 2019
                                 3. rozhodla

                                 vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce interiéru nemocniční kaple v areálu nemocnice v Novém Jičíně“

                                 76/6915                         9. 12. 2019
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3639 -

                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                 pol.  5166 -

                                 Konzultační, poradenské a právní služby

                                 o

                                 300 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol.  5137 -

                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                 o

                                 50 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje            

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 250 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 64/5808 ze dne 11.6.2019

                                  č. 66/5973 ze dne 16.7.2019

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                  76/6916                         9. 12. 2019
                                  1. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, s účelovým určením na zpracování studie rekultivace areálu školy v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“, o částku 72.600 Kč s časovou použitelností od 10. 12. 2019 do 30. 6. 2020

                                  76/6916                         9. 12. 2019
                                  2. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, s účelovým určením na zpracování studie na rekultivaci vnitrobloku školy v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“, o částku 72.600 Kč s časovou použitelností od 10. 12. 2019 do 30. 6. 2020

                                  76/6916                         9. 12. 2019
                                  3. rozhodla

                                  snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 145.200 Kč

                                  76/6916                         9. 12. 2019
                                  4. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3639 -

                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                  pol. 5166 -

                                  Konzultační, poradenské a právní služby

                                  o

                                  145,20 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3121 -

                                  Gymnázia

                                  pol. 5331 -

                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  72,60 tis. Kč

                                  na § 3123 -

                                  Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                  pol. 5331 -

                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  72,60 tis. Kč

                                  76/6916                         9. 12. 2019
                                  5. rozhodla

                                  změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 ve výši 96.800 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, z „od 15. 6. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 15. 6. 2019 do 31. 3. 2020 dle předloženého materiálu

                                  76/6916                         9. 12. 2019
                                  6. rozhodla

                                  změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 ve výši 84.700 Kč s účelovým určením na zpracování studie rekultivace prostor areálu školy v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, z „od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 8. 2019 do 31. 3. 2020 dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                   76/6917                         9. 12. 2019
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 2119 -

                                   Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                                   o

                                   30 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   30 tis. Kč

                                   76/6917                         9. 12. 2019
                                   2. rozhodla

                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory vzniklé v rámci akce „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ ve výši 410 tis. Kč a v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 60 tis. Kč

                                   76/6917                         9. 12. 2019
                                   3. rozhodla

                                   a)    snížit akci rozpočtu „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o částku 410 tis. Kč

                                   b)   snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 60 tis. Kč

                                   c)    zvýšit akci rozpočtu „Vypořádaní pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy“ o částku 470 tis. Kč

                                   76/6917                         9. 12. 2019
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   60 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 6130 -

                                   Pozemky

                                   o

                                   410 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 6130 -

                                   Pozemky

                                   o

                                   470 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 69/6329 ze dne 10.9.2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                    76/6918                         9. 12. 2019
                                    1. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, s účelovým určením na zpracování studie „Řešení novostavby depozitáře Český Těšín včetně rekonstrukce prostranství školy, ulice Frýdecká“ v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, o částku 118.580 Kč s časovou použitelností od 10. 12. 2019 do 30. 6. 2020

                                    76/6918                         9. 12. 2019
                                    2. rozhodla

                                    snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 118.580 Kč

                                    76/6918                         9. 12. 2019
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3639 -

                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                    pol. 5166 -

                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                    o

                                    118,58 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3315 -

                                    Činnosti muzeí a galerií

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    118,58 tis. Kč

                                    76/6918                         9. 12. 2019
                                    4. rozhodla

                                    změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 ve výši 114.950 Kč s účelovým určením na zpracování studie řešení vstupních prostor a nádvoří Žerotínského zámku v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, z „od 10. 9. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 10. 9. 2019 do 31. 3. 2020 dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 71/6467 ze dne 7. 10. 2019

                                     76/6919                         9. 12. 2019
                                     1. rozhodla

                                     pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                     pozemek parc. č. 419/1 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 449/1 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 449/4 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 449/5 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 449/26 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 449/36 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 449/37 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 450 orná půda,

                                     pozemek parc. č. 1278/1 ostatní plocha,

                                     vše v k. ú. a obci Nošovice,

                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                     společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, IČO 45357366,

                                     od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                      76/6920                         9. 12. 2019
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      2,26 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      2,26 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       76/6921                         9. 12. 2019
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava“ mezi krajem jako investorem a statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, IČO 00300535, jako vlastníkem pozemku parc. č. 2704/20 ostatní plocha, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       76/6921                         9. 12. 2019
                                       2. souhlasí

                                       s umístěním a realizací stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ realizované stavebníkem a investorem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, na částech pozemků parc. č. 1999/1 ostatní plocha, parc. č. 1996 ostatní plocha, parc. č. 1994 ostatní plocha a parc. č. 1988/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Poruba, IČO 13644319, a to pro účely územního řízení této stavby, dle předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                        76/6922                         9. 12. 2019
                                        1. rozhodla

                                        vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje roku 2019 ve výši 163.309 Kč s účelovým určením na akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“

                                        76/6922                         9. 12. 2019
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        nedaňové příjmy

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 2324 -

                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                        o

                                        3.850 Kč

                                        na § 6320 -

                                        Pojištění funkčně nespecifikované

                                        pol. 2322 -

                                        Přijaté pojistné náhrady

                                        o

                                        159.459 Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 5171 -

                                        Opravy a udržování

                                        o

                                        163.309 Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 101/7703 ze dne 24.5.2016

                                         76/6923                         9. 12. 2019
                                         1. rozhodla

                                         změnit některé účetní postupy používané při evidenci a oceňování majetku účetní jednotky Moravskoslezský kraj s účinností od 1. 1. 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 56/4970 ze dne 12.2.2019

                                          76/6924                         9. 12. 2019
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00591/2019/IM ze dne 15. 3. 2019 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Příbor“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 27800466, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 62/5522 ze dne 14.5.2019

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                           76/6925                         9. 12. 2019
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02204/2019/IM ze dne 21. 6. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                           MH-STAVBY, s.r.o.,

                                           se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava,

                                           IČO: 27776506,

                                           dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           76/6925                         9. 12. 2019
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           1.125,50 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3114 -

                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                           pol. 6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           689,20 tis. Kč

                                           na § 3133 -

                                           Dětské domovy

                                           pol. 6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           436,30 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           1.125,50 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 69/6310 ze dne 10.9.2019

                                            č. 73/6602 ze dne 4.11.2019

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                            76/6926                         9. 12. 2019
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                                            Beskydská stavební, a.s.,

                                            se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,

                                            IČO: 28618891,

                                            dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                            76/6926                         9. 12. 2019
                                            2. rozhodla

                                            navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 121,73 tis. Kč

                                            76/6926                         9. 12. 2019
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            121,73 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            121,73 tis. Kč

                                            76/6926                         9. 12. 2019
                                            4. rozhodla

                                            uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 05704/2019/IM ze dne 24. 9. 2019 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny – výstavba spojovacího krčku“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                                            Beskydská stavební, a.s.,

                                            se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,

                                            IČO: 28618891,

                                            dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                            76/6926                         9. 12. 2019
                                            5. schvaluje

                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, ve výši 11.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Úprava venkovního areálu" s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2020

                                            76/6926                         9. 12. 2019
                                            6. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            11.000 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  6351 -

                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            11.000 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1038 ze dne 13.12.2018

                                             76/6927                         9. 12. 2019
                                             1. schvaluje

                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, ve výši 2.400.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Novostavba sportovní haly a multifunkčního sportoviště" s časovou použitelností od 9. 12. 2019 do 31. 12. 2020

                                             76/6927                         9. 12. 2019
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol.  6901 -

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             2.400 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3121 -

                                             Gymnázia

                                             pol.  6351 -

                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             2.400 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              76/6928                         9. 12. 2019
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít Dohodu o narovnání mezi krajem a společností Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Praha 9, Kyje, IČO 00011754, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              76/6928                         9. 12. 2019
                                              2. rozhodla

                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Nájemné“ o částku 206 tis. Kč

                                              76/6928                         9. 12. 2019
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 6901 -

                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                              o

                                              206 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol. 5164 -

                                              Nájemné

                                              o

                                              206 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 19/1769 ze dne 29. 8. 2017

                                               76/6929                         9. 12. 2019
                                               1. rozhodla

                                               předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ do 3. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 75/6721 ze dne 25.11.2019

                                                76/6930                         9. 12. 2019
                                                1. rozhodla

                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí - dofinancování provozu“ ve výši 1.600 tis. Kč

                                                76/6930                         9. 12. 2019
                                                2. schvaluje

                                                snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 3522/2014/SOC, o částku 1.400.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Chráněné bydlení Hynaisova" s časovou použitelností od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2020

                                                76/6930                         9. 12. 2019
                                                3. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 3522/2014/SOC, o částku 3.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Chráněné bydlení Hynaisova" s časovou použitelností od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2020

                                                76/6930                         9. 12. 2019
                                                4. schvaluje

                                                závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, ve výši 200.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska" s časovou použitelností 9. 12. 2019 do 31. 12. 2020

                                                76/6930                         9. 12. 2019
                                                5. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4354 -

                                                Chráněné bydlení

                                                pol.  5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                1.400 tis. Kč

                                                na § 4357 -

                                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                pol. 5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                1.600 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                3.000 tis. Kč

                                                a

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol.  6901 -

                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                200 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3299 -

                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                pol.  6351 -

                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                200 tis. Kč

                                                na § 4354 -

                                                Chráněné bydlení

                                                pol.  6351 -

                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                3.000 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                3.200 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 56/4977 ze dne 12.2.2019

                                                 76/6931                         9. 12. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00418/2019/KŘ ze dne 7. 3. 2019 na realizaci stavby „Integrované bezpečnostní centrum – dovybavení – úprava klimatizací“ se společností CLIMART s.r.o., IČO 27845061, se sídlem Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 70/6375 ze dne 24.9.2019

                                                  76/6932                         9. 12. 2019
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06318/2019/IM ze dne 22. 10. 2019 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.,

                                                  se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, 

                                                  IČO: 27787443,

                                                  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   76/6933                         9. 12. 2019
                                                   1. souhlasí

                                                   s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, MUDr. Zdeňkem Hrdličkou, primářem interního oddělení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    76/6934                         9. 12. 2019
                                                    1. souhlasí

                                                    s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nitrooční čočky pro operaci katarakty“, organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                    76/6934                         9. 12. 2019
                                                    2. doporučuje

                                                    řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                    členy hodnotící komise:

                                                    MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                    Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                    náhradníky hodnotící komise:

                                                    Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                                    Mgr. Marta Gužíková, oddělení řízení zdravotní správy

                                                    76/6934                         9. 12. 2019
                                                    3. ukládá

                                                    řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nitrooční čočky pro operaci katarakty“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                    Zodp.: Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

                                                    Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                     Rada kraje

                                                     76/6935                         9. 12. 2019
                                                     1. souhlasí

                                                     s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, spočívající v realizaci investiční akce Město Albrechtice – úpravy zpevněných ploch na části pozemku parc. č. 1371/3, v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      76/6936                         9. 12. 2019
                                                      1. souhlasí

                                                      s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj , příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, v celkové výši 51.838 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       76/6937                         9. 12. 2019
                                                       1. souhlasí

                                                       s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání sanitního vozidla“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

                                                       76/6937                         9. 12. 2019
                                                       2. doporučuje

                                                       řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                       členy hodnotící komise:

                                                       MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                       Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                       náhradníky hodnotící komise:

                                                       Ing. Kamilu Onysko, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                       Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                                                        Rada kraje

                                                        76/6938                         9. 12. 2019
                                                        1. stanoví

                                                        s účinností od 1. 1. 2020 včetně

                                                        platy ředitelům příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                                         76/6939                         9. 12. 2019
                                                         1. zrušuje

                                                         s účinností od 1. 1. 2020 body 2. a 3. usnesení rady kraje č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018, ve znění všech pozdějších dodatků a aktualizací

                                                         76/6939                         9. 12. 2019
                                                         2. schvaluje

                                                         "Úkoly ředitelů zdravotnických zařízení zřízených v právní formě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje", účinné od 1. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         76/6939                         9. 12. 2019
                                                         3. ukládá

                                                         ředitelům zdravotnických zařízení zřízených v právní formě příspěvkové organizace plnit úkoly dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                         Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

                                                         Termín: průběžně (1. kontrola červen 2020)


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 175/6232 ze dne 7. 5. 2008

                                                          č. 88/5437 ze dne 22. 6. 2011

                                                          č. 110/7229 ze dne 15. 5. 2012

                                                          76/6940                         9. 12. 2019
                                                          1. bere na vědomí

                                                          rezignaci MUDr. Ladislava Václavce, MBA, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ke dni 31. 12. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          76/6940                         9. 12. 2019
                                                          2. stanoví

                                                          s účinností od 1. 1. 2020 včetně

                                                          plat MUDr. Ladislavu Václavcovi, MBA, řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                                          76/6940                         9. 12. 2019
                                                          3. jmenuje

                                                          s účinností od 1. 1. 2020 včetně

                                                          Ing. Karla Sieberta, MBA, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele

                                                          76/6940                         9. 12. 2019
                                                          4. stanoví

                                                          s účinností od 1. 1. 2020 včetně

                                                          plat Ing. Karlu Siebertovi, MBA, řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           76/6941                         9. 12. 2019
                                                           1. souhlasí

                                                           s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Výpůjčka 2 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“, organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                           76/6941                         9. 12. 2019
                                                           2. doporučuje

                                                           řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853

                                                           jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                           členy hodnotící komise:
                                                           MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                                           Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                           náhradníky hodnotící komise:
                                                           Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                                                           Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                           76/6941                         9. 12. 2019
                                                           3. ukládá

                                                           řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853

                                                           předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Výpůjčka 2 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                           Zodp.: Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

                                                           Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 57/5110 ze dne 26. 2. 2019

                                                            č. 64/5818 ze dne 11. 6. 2019

                                                            č. 66/5978 ze dne 16. 7. 2019

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            1. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 3.636 Kč na celkovou výši 146.370 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů - nelékařů, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            2. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol. 4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            3,64 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            3,64 tis. Kč

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            3. bere na vědomí

                                                            žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o prodloužení termínu časové použitelnosti finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            4. rozhodla

                                                            změnit časovou použitelnost stanoveného závazného ukazatele usnesením rady kraje č. 64/5818 ze dne 11. 6. 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            5. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019, účelově určený na optimalizační procesy a činnosti příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            6. bere na vědomí

                                                            žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o navýšení příspěvku na provoz, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            7. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 5 mil. Kč s účelovým určením na dofinancování mzdových nákladů a úhradu závazků z obchodního styku po splatnosti, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            8. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol. 6901 -

                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                            o

                                                            5.712 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 5331 -

                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            5.712 tis. Kč

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            9. rozhodla

                                                            zrušit závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 4.312.440 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo ZZS pro transport pacientů s VNN – 2017“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001703

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            10. rozhodla

                                                            zrušit závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 5.841.880 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální vozidlo pro RLP – 2018“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001811

                                                            76/6942                         9. 12. 2019
                                                            11. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            investiční přijaté transfery

                                                            pol. 4216 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            10.154,32 tis. Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3533 -

                                                            Zdravotnická záchranná služba

                                                            pol. 6356 -

                                                            Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            10.154,32 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                            76/6943                         9. 12. 2019
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ze dne 25. 11. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            76/6943                         9. 12. 2019
                                                            2. schvaluje

                                                            snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 1.500 tis. Kč na celkovou výši 7.533 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            76/6943                         9. 12. 2019
                                                            3. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 1.500 tis. Kč s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                            76/6943                         9. 12. 2019
                                                            4. ukládá

                                                            odvod do rozpočtu kraje na rok 2019 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 5.000 tis. Kč, a to formou závazného ukazatele

                                                            76/6943                         9. 12. 2019
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            nedaňové příjmy

                                                            na § 3526 -

                                                            Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                                                            pol. 2122 -

                                                            Odvody příspěvkových organizací

                                                            o

                                                            5.000 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol. 6901 -

                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                            o

                                                            5.000 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 94/7350 ze dne 22. 3. 2016

                                                             76/6944                         9. 12. 2019
                                                             1. souhlasí

                                                             s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor s Městskou nemocnicí v Odrách, příspěvkovou organizací, Nadační 375/1, 742 35 Odry, IČO 66183596, na dobu neurčitou od 1. 1. 2020, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             76/6944                         9. 12. 2019
                                                             2. souhlasí

                                                             s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Richardem Balcarem, Lešetínská 389/5b, 733 01 Karviná – Staré Město, IČO 44917899, na dobu neurčitou od 1. 2. 2020, dle předloženého materiálu a přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                              76/6945                         9. 12. 2019
                                                              1. schvaluje

                                                              závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 6.800 tis. Kč s účelovým určením na akci „Vybavení ambulancí primární péče“, s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020

                                                              76/6945                         9. 12. 2019
                                                              2. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol. 5901 -

                                                              Nespecifikované rezervy

                                                              o

                                                              1.610,10 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol. 6901 -

                                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                                              o

                                                              5.189,90 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 3522 -

                                                              Ostatní nemocnice

                                                              pol. 6351 -

                                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              6.800,00 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 9/684 ze dne 14.3.2017

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 10/1119 ze dne 13.12.2018

                                                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                               76/6946                         9. 12. 2019
                                                               1. rozhodla

                                                               nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 140.683,50 Kč na financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_010/0000160 na základě změny rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315010003 ze dne 13. 1. 2017 provedenou rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) č. 115D315010003 ze dne 14. 11. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                               76/6946                         9. 12. 2019
                                                               2. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               zvyšují

                                                               neinvestiční přijaté transfery

                                                               pol.  4116 -

                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                               o

                                                               140,68 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 6409 -

                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                               pol.  6901 -

                                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                                               o

                                                               140,68 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost společnosti METVEST s.r.o., IČO 06660240, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Ledové Pustevny – festival ledových soch“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč společnosti METVEST s.r.o., IČO 06660240, na projekt „Ledové Pustevny – festival ledových soch“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                3. rozhodla

                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                4. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                158.888 Kč

                                                                a

                                                                snižují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 6901 -

                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                o

                                                                41.112 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5213 -

                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                o

                                                                200.000 Kč

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                5. bere na vědomí

                                                                žádost spolku Programy pro veřejnost, z.s., IČO 08723338, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Doprovodné programy ve městě“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                6. rozhodla

                                                                poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč spolku Programy pro veřejnost, z.s., IČO 08723338, na projekt „Doprovodné programy ve městě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 1. 12. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                7. rozhodla

                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                8. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 6901 -

                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                o

                                                                200 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                200 tis. Kč

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                9. bere na vědomí

                                                                žádost spolku Krajina Břidlice, z.s., IČO 08581916, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Podpora produktu Krajina břidlice“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                10. rozhodla

                                                                poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč spolku Krajina Břidlice, z.s., IČO 08581916, na projekt „Podpora produktu Krajina břidlice“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 4. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                11. rozhodla

                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 100.000 Kč

                                                                76/6947                         9. 12. 2019
                                                                12. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 6901 -

                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                o

                                                                100 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                100 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 72/6500 ze dne 21.10.2019

                                                                 č. 60/5339 ze dne 9.4.2019

                                                                 76/6948                         9. 12. 2019
                                                                 1. rozhodla

                                                                 uzavřít darovací smlouvu

                                                                 a)    na částku 40.000 Kč s organizací Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 26850176

                                                                 b)   na částku 40.000 Kč s organizací Nový příběh, zapsaný ústav se sídlem Svatoňovice 8, 747 87 Svatoňovice,  IČO 08121303

                                                                 76/6948                         9. 12. 2019
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3639 -

                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                 pol. 5494 -

                                                                 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                 o

                                                                 80 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3639 -

                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                 pol. 5221 -

                                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                 o

                                                                 80 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                                  č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                  č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                                  č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  1. rozhodla

                                                                  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                                                  č. 3 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  2. rozhodla

                                                                  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  3. rozhodla

                                                                  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  4. bere na vědomí

                                                                  žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                                                  a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  5. rozhodla

                                                                  schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 5 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle příloh č. 6 a 7 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  6. bere na vědomí

                                                                  žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017,
                                                                  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  7. rozhodla

                                                                  uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 9 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  8. bere na vědomí

                                                                  žádosti o individuální dotaci uvedené v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  9. rozhodla

                                                                  poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotaci na výměnu zdroje vytápění žadatelům uvedeným v příloze č. 12 a uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 13 a 14 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  10. bere na vědomí

                                                                  informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                  76/6949                         9. 12. 2019
                                                                  11. rozhodla

                                                                  uzavřít s novým příjemcem uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  76/6950                         9. 12. 2019
                                                                  1. schvaluje

                                                                  účast Moravskoslezského kraje na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                   76/6951                         9. 12. 2019
                                                                   1. rozhodla

                                                                   navýšit příjmy akce „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II“ o částku 135.360,10 Kč

                                                                   76/6951                         9. 12. 2019
                                                                   2. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   přijaté transfery

                                                                   pol. 4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   135,36 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   135,36 tis. Kč

                                                                   76/6951                         9. 12. 2019
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   nedaňové příjmy

                                                                   na § 6310 -

                                                                   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                                                   pol. 2141 -

                                                                   Příjmy z úroků

                                                                   o

                                                                   2.262 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3713 -

                                                                   Změny technologií vytápění

                                                                   pol. 6371 -

                                                                   Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   2.262 tis. Kč

                                                                   76/6951                         9. 12. 2019
                                                                   4. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5041 -

                                                                   Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                   o

                                                                   260 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5137 -

                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                   o

                                                                   120 tis. Kč

                                                                   pol. 5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                   o

                                                                   140 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                    260 tis. Kč

                                                                   76/6951                         9. 12. 2019
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2141 -

                                                                   Vnitřní obchod

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   183,89 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2141 -

                                                                   Vnitřní obchod

                                                                   pol. 5175 -

                                                                   Pohoštění

                                                                   o

                                                                   177,03 tis. Kč

                                                                   pol. 5173 -

                                                                   Cestovné

                                                                   o

                                                                   6,86 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   183,89 tis. Kč

                                                                   76/6951                         9. 12. 2019
                                                                   6. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3636 -

                                                                   Územní rozvoj

                                                                   pol. 5212 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   99,3 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3636 -

                                                                   Územní rozvoj

                                                                   pol. 5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   99,3 tis. Kč

                                                                   76/6951                         9. 12. 2019
                                                                   7. rozhodla

                                                                   snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 185.240 Kč a navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje “Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy“ o částku 185.240 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 57/5125 ze dne 26.2.2019

                                                                    76/6952                         9. 12. 2019
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    vyhlášení 1. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření

                                                                    76/6952                         9. 12. 2019
                                                                    2. rozhodla

                                                                    podat žádost o podporu v rámci výzvy dle bodu 1. tohoto usnesení pro projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“ dle předloženého materiálu a jeho příloh


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 1/5 ze dne 10. 11. 2016

                                                                     č. 54/4836 ze dne 8. 1. 2019

                                                                     76/6953                         9. 12. 2019
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     informaci o aktualizaci stanov a jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 – č. 2 předloženého materiálu

                                                                     76/6953                         9. 12. 2019
                                                                     2. bere na vědomí

                                                                     návrh Rezoluce zástupců zaměstnanců, odborových organizací, vedení Moravskoslezského kraje a Rady hospodářské a sociální dohody dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                     76/6953                         9. 12. 2019
                                                                     3. zmocňuje

                                                                     prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako čestného předsedu Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje, k podpisu Rezoluce ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 18/1560 ze dne 8.8.2017

                                                                      č. 44/3868 ze dne 7.8.2018

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      1. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2299 -

                                                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      50,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5175 -

                                                                      Pohoštění

                                                                      o

                                                                      32,40 tis. Kč

                                                                      pol.  5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      52,00 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      134,40 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2299 -

                                                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                      pol.  5011 -

                                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                      o

                                                                      100,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5031 -

                                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                      o

                                                                      24,80 tis. Kč

                                                                      pol.  5032 -

                                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                      o

                                                                      9,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5038 -

                                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                      o

                                                                      0,60 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      134,40 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      2. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol.  4116 -

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      811,15 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4319 -

                                                                      Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                      pol.  5021 -

                                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                                      o

                                                                      200,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5167 -

                                                                      Služby školení a vzdělávání

                                                                      o

                                                                      100,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      511,15 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      811,15 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      3. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol.  4116 -

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      815,01 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4329 -

                                                                      Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                      pol.  5011 -

                                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                      o

                                                                      110,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5021 -

                                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                                      o

                                                                      300,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5031 -

                                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                      o

                                                                      102,50 tis. Kč

                                                                      pol.  5032 -

                                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                      o

                                                                       36,90 tis. Kč

                                                                      pol.  5038 -

                                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                      o

                                                                      1,80 tis. Kč

                                                                      pol.  5162 -

                                                                      Služby elektronických komunikací

                                                                      o

                                                                      2,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      261,81 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      815,01 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3719 -

                                                                      Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      27,10 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3719 -

                                                                      Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                                      pol.  5011 -

                                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                      o

                                                                      20,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5031 -

                                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                      o

                                                                      5,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5032 -

                                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                      o

                                                                      2,00 tis. Kč

                                                                      pol.  5038 -

                                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                      o

                                                                      0,10 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      27,10 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      5. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3113 -

                                                                      Základní školy

                                                                       

                                                                      pol.  5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      195,13 tis. Kč

                                                                      na § 3117 -

                                                                      První stupeň základních škol

                                                                       

                                                                      pol.  5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      4,92 tis. Kč

                                                                      na § 3141 -

                                                                      Školní stravování

                                                                       

                                                                      pol.  5213 -

                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                      o

                                                                      16,13 tis. Kč

                                                                      pol.  5223 -

                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                      o

                                                                      52,13 tis. Kč

                                                                      pol.  5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      8.001,51 tis. Kč

                                                                      pol.  5336 -

                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      166,74 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      8.436,56 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 6402 -

                                                                      Finanční vypořádání minulých let

                                                                      pol.  5364 -

                                                                      Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                      o

                                                                      8.436,56 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      6. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      nedaňové příjmy

                                                                      na § 6409 -

                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       

                                                                      pol.  2229 -

                                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                      o

                                                                      1,39 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4379 -

                                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      1,39 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      7. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3741 -

                                                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      1,50 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3741 -

                                                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                                                      pol.  5362 -

                                                                      Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                                                      o

                                                                      1,50 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      8. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3799 -

                                                                      Ostatní ekologické záležitosti

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      5,00 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3799 -

                                                                      Ostatní ekologické záležitosti

                                                                      pol.  5175 -

                                                                      Pohoštění

                                                                      o

                                                                      5,00 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      9. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      20,00 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol.  5011 -

                                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                      o

                                                                      20,00 tis. Kč

                                                                      76/6954                         9. 12. 2019
                                                                      10. rozhodla

                                                                      zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 250.000 Kč z 352.019.547 Kč na 352.269.547 Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

                                                                       č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

                                                                       76/6955                         9. 12. 2019
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádosti

                                                                       a)    obce Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       b)   obce Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       76/6955                         9. 12. 2019
                                                                       2. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       rozhodnout uzavřít

                                                                       a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07880/2019/RRC s obcí Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                       b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01396/2019/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                       76/6955                         9. 12. 2019
                                                                       3. ukládá

                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                       předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                       Zodp.: Jan Krkoška

                                                                       Termín: 12. 12. 2019


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 18/1535 ze dne 23.3.2011

                                                                        76/6956                         9. 12. 2019
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                                                                        76/6956                         9. 12. 2019
                                                                        2. zmocňuje

                                                                        Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 13/1530 ze dne 12.9.2019

                                                                         76/6957                         9. 12. 2019
                                                                         1. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                                                                         76/6957                         9. 12. 2019
                                                                         2. rozhodla

                                                                         neuplatňovat nárok na odpočet DPH v celkové výši 13.986 Kč, a to v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

                                                                         76/6957                         9. 12. 2019
                                                                         3. ukládá

                                                                         hejtmanovi kraje

                                                                         předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                         Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                         Termín: 12. 12. 2019


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                          76/6958                         9. 12. 2019
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost společnosti moloko film s.r.o., IČO 49619918, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Nová šichta“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          76/6958                         9. 12. 2019
                                                                          2. rozhodla

                                                                          poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 150.000 Kč společnosti moloko film s.r.o., IČO 49619918, na projekt „Nová šichta“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          76/6958                         9. 12. 2019
                                                                          3. bere na vědomí

                                                                          žádost společnosti BRU & KILS s.r.o., IČO 06078168, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Stavba čtvrtstoletí“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                          76/6958                         9. 12. 2019
                                                                          4. rozhodla

                                                                          poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 50.000 Kč společnosti BRU & KILS s.r.o.., IČO 06078168, na projekt „Stavba čtvrtstoletí“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                          76/6958                         9. 12. 2019
                                                                          5. rozhodla

                                                                          navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč

                                                                          76/6958                         9. 12. 2019
                                                                          6. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 6409 -

                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                          pol. 6901 -

                                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 2143 -

                                                                          Cestovní ruch

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                           76/6959                         9. 12. 2019
                                                                           1. rozhodla

                                                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.466.249 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                           76/6959                         9. 12. 2019
                                                                           2. rozhodla

                                                                           navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 1.466.249 Kč

                                                                           76/6959                         9. 12. 2019
                                                                           3. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšují

                                                                           přijaté transfery

                                                                           pol.  4111 -

                                                                           Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                            o

                                                                           1.466.249 Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3741 -

                                                                           Ochrana druhů a stanovišť

                                                                           pol.  5811 -

                                                                           Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                                            o

                                                                           1.466.249 Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                            76/6960                         9. 12. 2019
                                                                            1. schvaluje

                                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v rámci akce „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) – příspěvkové organizace MSK“ v rozsahu a s časovým použitím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                            76/6960                         9. 12. 2019
                                                                            2. rozhodla

                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK“ o 582.000 Kč

                                                                            76/6960                         9. 12. 2019
                                                                            3. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6409 -

                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol.  5901 -

                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                            o

                                                                            582,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3792 -

                                                                            Ekologická výchova a osvěta

                                                                            pol.  5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            582,00 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 63/5749 ze dne 28.5.2019

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 12/1503 ze dne 13.6.2019

                                                                            76/6961                         9. 12. 2019
                                                                            1. jmenuje

                                                                            na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 s úvazkem 0,5

                                                                            Bronislava Drobneho, ředitele organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925

                                                                            76/6961                         9. 12. 2019
                                                                            2. stanoví

                                                                            na období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 při úvazku 0,5 plat

                                                                            Bronislavu Drobnemu, řediteli organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             76/6962                         9. 12. 2019
                                                                             1. souhlasí

                                                                             s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2019 a lednu 2020


                                                                              Rada kraje

                                                                              76/6963                         9. 12. 2019
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu RNDr. Jitka Filipcová z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                                              76/6963                         9. 12. 2019
                                                                              2. stanoví

                                                                              s účinností od 10. 12. 2019

                                                                              plat RNDr. Jitce Filipcové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               76/6964                         9. 12. 2019
                                                                               1. souhlasí

                                                                               s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v části 1. nadzemního podlaží budovy č. p. 1691, část obce Poruba, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parcela č. 3462, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem M. Majerové 1691/4, IČO 00602159, mezi touto organizací (jako pronajímatel) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (jako nájemce), na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 69/6357 ze dne 10.9.2019

                                                                                76/6965                         9. 12. 2019
                                                                                1. vyhodnotila

                                                                                nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2019 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 76/6966                         9. 12. 2019
                                                                                 1. souhlasí

                                                                                 s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovité věci kraje  v hospodaření organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Volgogradská 2631/6, IČO 00602060, a to na akci „Rekonstrukce vestibulu školy“, v budově č. p. 2631, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2895 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  76/6967                         9. 12. 2019
                                                                                  1. stanoví

                                                                                  odměny ředitelům a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   76/6968                         9. 12. 2019
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   s účinností od 1. 1. 2020

                                                                                   povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v oddělení školní družiny stanoveného prováděcím právním předpisem v organizaci Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v tomto oddělení, nejdéle však pro školní rok 2019/2020


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    76/6969                         9. 12. 2019
                                                                                    1. stanoví

                                                                                    s účinností od 1. 1. 2020

                                                                                    a)     platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    b)     mzdy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     76/6970                         9. 12. 2019
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, vůči společnosti VOKD, a.s. se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 47675853, v celkové výši 144.843,10 Kč

                                                                                     76/6970                         9. 12. 2019
                                                                                     2. nesouhlasí

                                                                                     s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, vůči dlužníkovi **********, ve výši 30.433,00 Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ ve výši 460.160 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      4. rozhodla

                                                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      5. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      460.160 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3113 -

                                                                                      Základní školy

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      229.120 Kč

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      231.040 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      460.160 Kč

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      6. rozhodla

                                                                                      zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, o částku 72.465 Kč s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      7. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, o částku 72.465 Kč s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      8. rozhodla

                                                                                      zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 organizacím:

                                                                                      a)    Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČO 60043733, o částku 50.240 Kč

                                                                                      b)   Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, IČO 72545933, o částku 2.288 Kč

                                                                                      s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      9. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                      pol. 5901 -

                                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                                      o

                                                                                      124.993 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3111 -

                                                                                      Mateřské školy

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      50.240 Kč

                                                                                      na § 3113 -

                                                                                      Základní školy

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.288 Kč

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      72.465 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      124.993 Kč

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      10. bere na vědomí

                                                                                      informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad a prosinec 2019 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

                                                                                      76/6971                         9. 12. 2019
                                                                                      11. bere na vědomí

                                                                                      informaci o doplnění souhrnné výše prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základních, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2019 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje o zbývající část dosud nerozdělených prostředků na přímé výdaje na vzdělávání dle bodů 6. a 8. tohoto usnesení a prostředky určené na rozvojový program dle bodů 2. a 4. tohoto usnesení


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 58/5242 ze dne 11.3.2019

                                                                                      č. 66/5998 ze dne 16.7.2019

                                                                                      č. 71/6485 ze dne 7.10.2019

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 22.133.252,27 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      2. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizaci v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      4. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      22.073.266 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      investiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4216 -

                                                                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      60.000 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3112 -

                                                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      356.728 Kč

                                                                                      na § 3113 -

                                                                                      Základní školy

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      707.659 Kč

                                                                                      na § 3114 -

                                                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      5.355.883 Kč

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      3.421.652 Kč

                                                                                      na § 3122 -

                                                                                      Střední odborné školy

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      8.105.343 Kč

                                                                                      na § 3123 -

                                                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.406.193 Kč

                                                                                      na § 3124 -

                                                                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.719.808 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      22.073.266 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      kapitálové výdaje

                                                                                      na § 3114 -

                                                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 6356 -

                                                                                      Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      60.000 Kč

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      5. rozhodla

                                                                                      snížit akci rozpočtu kraje „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji -příspěvkové organizace MSK“ o částku 2.000.000 Kč a současně navýšit akci „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ o částku 2.000.000 Kč

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      6. schvaluje

                                                                                      závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      7. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.000.000 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      kapitálové výdaje

                                                                                      na § 3122 -

                                                                                      Střední odborné školy

                                                                                      pol. 6351 -

                                                                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      420.000 Kč

                                                                                      na § 3123 -

                                                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                      pol. 6351 -

                                                                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.580.000 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      2.000.000 Kč

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      8. schvaluje

                                                                                      snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojové a dotační programy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      9. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      23.176.791 Kč

                                                                                      a

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3111 -

                                                                                      Mateřské školy

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      12.984.734 Kč

                                                                                      na § 3112 -

                                                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      255.344 Kč

                                                                                      na § 3113 -

                                                                                      Základní školy

                                                                                      pol. 5213 -

                                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                      o

                                                                                      2.442 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      28 Kč

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.891.239 Kč

                                                                                      na § 3114 -

                                                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5213 -

                                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                      o

                                                                                      52.836 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      639.269 Kč

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      136 Kč

                                                                                      na § 3117 -

                                                                                      První stupeň základních škol

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      608.298 Kč

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      174.363 Kč

                                                                                      na § 3122 -

                                                                                      Střední odborné školy

                                                                                      pol. 5213 -

                                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                      o

                                                                                      532.022 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.184.476 Kč

                                                                                      na § 3123 -

                                                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                      pol. 5213 -

                                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                      o

                                                                                      18.370 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.880.271 Kč

                                                                                      na § 3124 -

                                                                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      676 Kč

                                                                                      na § 3143 -

                                                                                      Školní družiny a kluby

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      5 Kč

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      59 Kč

                                                                                      na § 3146 -

                                                                                      Zařízení výchovného poradenství

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      790.936 Kč

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      161.287 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      23.176.791 Kč

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      10. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3541 -

                                                                                      Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                                      pol. 5173 -

                                                                                      Cestovné

                                                                                      o

                                                                                      4.500 Kč

                                                                                      pol. 5139 -

                                                                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                      o

                                                                                      7.740 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      12.240 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3541 -

                                                                                      Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                                      pol. 5136 -

                                                                                      Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                                      o

                                                                                      2.240 Kč

                                                                                      pol. 5137 -

                                                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                      o

                                                                                      10.000 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      12.240 Kč

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      11. schvaluje

                                                                                      změnu časové použitelnosti závazného ukazatele účelový investiční příspěvek do fondu investic s účelovým určením na úpravu nových prostor pro SPC v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol – PO v odvětví školství“ organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, ve výši 537.000 Kč z „od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020“

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      12. schvaluje

                                                                                      změnu časové použitelnosti závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na vybavení prostor tělocvičny a kabinetů nábytkem v rámci akce "Reprodukce majetku v odvětví školství" organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, ve výši 125.000 Kč z „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 9. 2019 do 31. 3. 2020“

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      13. schvaluje

                                                                                      změnu názvu diagnostického nástroje schváleného v rámci závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 dle předloženého materiálu

                                                                                      76/6972                         9. 12. 2019
                                                                                      14. souhlasí

                                                                                      s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

                                                                                      a)    Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330381, ve výši 5.000 Kč na posílení zdrojů fondu investic

                                                                                      b)   Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace,  IČO 62330420, ve výši 7.500 Kč na úhradu poplatku za úpravu distribuční soustavy

                                                                                      dle předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 6

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie, IČO 70240655, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Komfortní prostředí pro děti a žáky“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      3. rozhodla

                                                                                      uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie, IČO 70240655, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      4. rozhodla

                                                                                      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci **********, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora motokárového jezdce Adama Kowalského“ s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      5. rozhodla

                                                                                      uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků **********, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      6. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                                      a)    Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 51.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beijing Youth Science Creation Competition“ s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020

                                                                                      b)   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR“ s časovou použitelností od 1.11.2019 do 31.1.2020

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      7. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      kapitálové výdaje

                                                                                      na § 6409 -

                                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                      pol.  6901 - 

                                                                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                      o

                                                                                      200 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                      pol.  5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      200 tis. Kč

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      8. rozhodla

                                                                                      navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 200 tis. Kč

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      9. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 6113 -

                                                                                      Zastupitelstva krajů

                                                                                      pol.  5901 - 

                                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                                      o

                                                                                      200 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3419 -

                                                                                      Ostatní sportovní činnost

                                                                                      pol. 5493 -

                                                                                      Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                      o

                                                                                      200 tis. Kč

                                                                                      76/6973                         9. 12. 2019
                                                                                      10. rozhodla

                                                                                      navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „ Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje „ o 200 tis. Kč


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       76/6974                         9. 12. 2019
                                                                                       1. stanoví

                                                                                       s účinností od 1. 1. 2020

                                                                                       plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociální, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                        76/6975                         9. 12. 2019
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Rotary klub Ostrava, zapsaný spolek, IČO 48809306, na projekt „Letní tábor STRUŽIELKA“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        76/6975                         9. 12. 2019
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Rotary klub Ostrava, zapsaný spolek, IČO 48809306, ve výši 50.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Letní tábor STRUŽIELKA“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        76/6975                         9. 12. 2019
                                                                                        3. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 4399 -

                                                                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                        pol. 5169 -

                                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                                        o

                                                                                        50 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje            

                                                                                        na § 4329 -

                                                                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        50 tis. Kč

                                                                                        76/6975                         9. 12. 2019
                                                                                        4. rozhodla

                                                                                        schválit změnu nákladového limitu osobních nákladů pro čerpání dotace v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, u sociální služby č. reg. 2703738, a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. 02064/2019/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 64/5843 ze dne 11.6.2019

                                                                                         č. 65/5927 ze dne 25.6.2019

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                         76/6976                         9. 12. 2019
                                                                                         1. rozhodla

                                                                                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1.650.178,50 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Cesta NaNovo“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                                         76/6976                         9. 12. 2019
                                                                                         2. schvaluje

                                                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 1.650.178,50 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Cesta NaNovo“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/066/0007316

                                                                                         76/6976                         9. 12. 2019
                                                                                         3. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         zvyšují

                                                                                         přijaté transfery

                                                                                         pol. 4116 -

                                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                         o

                                                                                         1.650.179 Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 4357 -

                                                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         1.650.179 Kč

                                                                                         76/6976                         9. 12. 2019
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         přijaté transfery

                                                                                         pol. 4116 -

                                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                         o

                                                                                         10,34 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 4349 -

                                                                                         Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                         pol. 5167 -

                                                                                         Služby školení a vzdělávání

                                                                                         o

                                                                                         10,34 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          76/6977                         9. 12. 2019
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          informace o výzvě č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle předloženého materiálu

                                                                                          76/6977                         9. 12. 2019
                                                                                          2. vyjadřuje

                                                                                          úmysl předložit zastupitelstvu kraje doporučení schválit vstup sociální služby denního stacionáře poskytovatele DomA – domácí asistence, IČO 27031012, zadavatele obce Kobeřice do krajské sítě sociálních služeb a doporučení pověřit službu závazkem veřejné služby v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 za podmínek zajištění spolufinancování oprávněné provozní ztráty služby ze strany veřejných zadavatelů


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                           76/6978                         9. 12. 2019
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádost organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČO 48804843, se sídlem Za střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Rekonstrukce vzduchotechniky varny v Domově Hortenzie“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           76/6978                         9. 12. 2019
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspor v rámci akcí „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí - dofinancování provozu“ ve výši 819 tis. Kč, „Program na podporu financováni běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje“ ve výši 444 tis. Kč, „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ ve výši 166 tis. Kč, „Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí“ ve výši 130 tis. Kč a „Zpracování odborných posudků - psychologická vyšetření“ ve výši 48 tis. Kč

                                                                                           76/6978                         9. 12. 2019
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČO 48804843, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03539/2014/SOC ve výši 1.740 tis. Kč, s účelovým určením na akci "Rekonstrukce vzduchotechniky varny v Domově Hortenzie" s časovou použitelností od 09. 12. 2019 do 31. 10. 2020

                                                                                           76/6978                         9. 12. 2019
                                                                                           4. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4339 -

                                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                           pol. 5169 -

                                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                                           o

                                                                                           9,10 tis. Kč

                                                                                           na § 4351 -

                                                                                           Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                           pol. 5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                           444,00 tis. Kč

                                                                                           na § 4357 -

                                                                                           Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           819,00 tis. Kč

                                                                                           na 4399 -

                                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                           pol. 5139 -

                                                                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                           o

                                                                                           2,20 tis. Kč

                                                                                           pol. 5166 -

                                                                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                           o

                                                                                           89,56 tis. Kč

                                                                                           pol. 5167 -

                                                                                           Služby školení a vzdělávání

                                                                                           o

                                                                                           52,20 tis. Kč

                                                                                           pol. 5168 -

                                                                                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                           o

                                                                                           43,44 tis. Kč

                                                                                           pol. 5169 -

                                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                                           o

                                                                                           147,50 tis. Kč

                                                                                           na § 6409 -

                                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                           pol. 5901 -

                                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                                           o

                                                                                           133,00 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           1.740,00 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                           na § 4350 -

                                                                                           Domovy pro seniory

                                                                                           pol. 6351 -

                                                                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           1.740,00 tis. Kč

                                                                                           76/6978                         9. 12. 2019
                                                                                           5. rozhodla

                                                                                           navýšit akci rozpočtu „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 60 tis. Kč

                                                                                           76/6978                         9. 12. 2019
                                                                                           6. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                           na § 6409 -

                                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                           pol. 6901 -

                                                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                           o

                                                                                           60 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4339 -

                                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                           pol. 5139 -

                                                                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                           o

                                                                                           30 tis. Kč

                                                                                           pol. 5169 -

                                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                                           o

                                                                                           30 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           60 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 26/2320 ze dne 5.12.2017

                                                                                            76/6979                         9. 12. 2019
                                                                                            1. rozhodla

                                                                                            uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování systémové podpory softwarových produktů GECORTEX, se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28606582, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             76/6980                         9. 12. 2019
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                             snižují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 6172 -

                                                                                             Činnost regionální správy

                                                                                             pol. 5171 -

                                                                                             Opravy a udržování

                                                                                             o

                                                                                             50 tis. Kč

                                                                                             a

                                                                                             zvyšují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 6172 -

                                                                                             Činnost regionální správy

                                                                                             pol.  - 5179

                                                                                             Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                             o

                                                                                             50 tis. Kč

                                                                                             76/6980                         9. 12. 2019
                                                                                             2. rozhodla

                                                                                             o uzavření Smlouvy o kolektivním členství v České manažerské asociaci mezi Moravskoslezským krajem a Českou manažerskou asociací, z. s., se sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha – Nové Město, PSČ 110 00, IČO 00570753, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              76/6981                         9. 12. 2019
                                                                                              1. schvaluje

                                                                                              Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2020, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                               76/6982                         9. 12. 2019
                                                                                               1. odvolává

                                                                                               podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Kláru Dudovou, M.A., z funkce členky komise organizační rady kraje

                                                                                               76/6982                         9. 12. 2019
                                                                                               2. jmenuje

                                                                                               podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Taťánu Kahánkovou, členkou komise organizační rady kraje


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                76/6983                         9. 12. 2019
                                                                                                1. doplňuje

                                                                                                návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 12. 2019, o body s názvem

                                                                                                a.      Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

                                                                                                b.      Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

                                                                                                c.      Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě


                                                                                                 frame-scrollup