Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 9. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  77/6149     10. 9. 2015
1. schvaluje

program 77. schůze rady kraje, konané dne 10. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6150     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu ze 74. schůze rady kraje, konané dne 11. 8. 2015 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky, o ověření zápisu ze 75. schůze rady kraje, konané dne 18. 8. 2015 c) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, o ověření zápisu ze 76. schůze rady kraje, konané dne 25. 8. 2015
  77/6150     10. 9. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu ze 77. schůze rady kraje, konané dne 10. 9. 2015: Mgr. Daniela Havlíka PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5636 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6151     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6151     10. 9. 2015
2. jmenuje

dnem 11. 9. 2015 Mgr. Tomáše Řežába, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141
  77/6151     10. 9. 2015
3. stanoví

s účinností od 11. 9. 2015 plat Mgr. Tomáši Řežábovi, řediteli organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  77/6152     10. 9. 2015
1. schvaluje

uzavření Smlouvy o úvěru za podmínek stanovených v návrhu smlouvy Československé obchodní banky, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  77/6153     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o právním jednání místopředsedkyně představenstva společnosti MUDr. Dagmar Palasové ze dne 20. 7. 2015 a 18. 8. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6154     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

odstoupení MUDr. Dagmar Palasové z funkce místopředsedkyně představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 2. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6154     10. 9. 2015
2. bere na vědomí

odstoupení Ing. Kamila Mašíka z funkce předsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 4. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6154     10. 9. 2015
3. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu Ing. Tomáše Stejskala, s účinností ode dne 6. 10. 2015, a MUDr. Radomíra Maráčka, s účinností ode dne 6. 10. 2015, za členy představenstva této obchodní společnosti
  77/6154     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) a návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5894 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  77/6155     10. 9. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřicích přístrojů, včetně zaškolení obsluhy v rámci projektu „Podpora strojírenských oborů““ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. KUBOUŠEK s.r.o. Lidická 1937, 370 07 České Budějovice IČO: 26076306
  77/6155     10. 9. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka měřicích přístrojů, včetně zaškolení obsluhy v rámci projektu „Podpora strojírenských oborů““, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Mitutoyo Česko s.r.o. Dubská 1626, Teplice 415 01 IČO: 25458400 za cenu nejvýše přípustnou 2.348.760,- Kč bez DPH 2. PROMINENT, spol. s r.o. Komenského nám. 338, 767 01 Kroměříž IČO: 18188788 za cenu nejvýše přípustnou 2.380.455,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5971 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6156     10. 9. 2015
1. rozhodla

zrušit část 2 zadávacího řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  77/6156     10. 9. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení části 2 zadávacího řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5396 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6157     10. 9. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě" II, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČO: 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 5.448.950,- Kč bez DPH 2. HRASPO spol. s r.o. Krejčího 40a, 627 00 Brno IČO: 25323610 za cenu nejvýše přípustnou 5.496.400,- Kč bez DPH 1. Stargen EU s.r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČO: 28487150 za cenu nejvýše přípustnou 5.630.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 63/4975 ze dne 5. 3. 2015 č. 71/5796 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6158     10. 9. 2015
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) a písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zrušit zadávací řízení pod označením Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ II, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě
  77/6158     10. 9. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ II, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5488 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6159     10. 9. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. « III.“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853
  77/6159     10. 9. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. « III.“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 4. BLOCK a.s. Stulíková 1392, 198 00 Praha 9 IČ: 18055168 za cenu nejvýše přípustnou 4.589.588,- Kč bez DPH 2. z TECHNIK s.r.o. Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10 IČ: 04115490 za cenu nejvýše přípustnou 4.947.800,- Kč bez DPH 1. B.Braun Medical s.r.o. v Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285 za cenu nejvýše přípustnou 5.225.637,-Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5397 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6160     10. 9. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup specializovaných vícemístných vozidel do sociálních zařízení“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. MALÝ a VELKÝ, spol. s r.o. Opava, Jánská 1660/28, PSČ 74601 IČO: 44738633 za cenu nejvýše přípustnou 6.066.297,54 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6161     10. 9. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  77/6161     10. 9. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Darja Kosmáková - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  77/6161     10. 9. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy 4. Ing. Gabriela Jursová - odbor dopravy 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Aleš Stejskal - společnost Koordinátor ODIS s.r.o. náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy 4. Ing. Silvie Mošová - odbor dopravy 5. Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Martin Dutko - společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
  77/6161     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 894.289.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu
  77/6161     10. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení a odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6043 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6162     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum – dodatek č. 2“
  77/6162     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby ZLÍNSTAV a.s. (ev. č. 03198/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, se společností: ZLÍNSTAV a.s. se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 4.544.470,30 Kč bez DPH dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6044 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6163     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“ - dodatek č. 2“
  77/6163     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2014 (ev. č. 03509/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů“, se společností: Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 227.735,26 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6164     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka technického vybavení do objektu sociální služby chráněné bydlení v Osoblaze v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"“
  77/6164     10. 9. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Z + M Partner, spol. s r.o. se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 26843935 za cenu nejvýše přípustnou 85.942 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6165     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí II“
  77/6165     10. 9. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. ULTIMATE CZ, s.r.o. se sídlem: Brno - Ponava, Štefánikova 131/61, PSČ 61200 IČ: 26168987
  77/6165     10. 9. 2015
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Nákup 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí II“, poř. č. veřejné zakázky 183/2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5903 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  77/6166     10. 9. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Dodávka a instalace hudebních nástrojů v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ III.“, se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: Pro 1. část VZ: Dodávka a instalace strunných hudebních nástrojů 2. Strunal CZ, a.s. se sídlem: Petra Bezruče 730, 351 37 Luby IČ: 27150747 za cenu nejvýše přípustnou 104.234 Kč bez DPH Pro 2. část VZ: Dodávka a instalace bicích hudebních nástrojů 1. AUDIO PARTNER s.r.o. se sídlem: Praha 4 - Nusle, Děkanská Vinice I 1644, PSČ 14000 IČ: 27114147 za cenu nejvýše přípustnou 259.078,50 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6132 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6167     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice – dodatek č. 1“
  77/6167     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - EUROVIA CS, a.s. (ev. č. 03236/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice“, se společností EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 327.151,52 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5979 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6168     10. 9. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup mikrobusu pro 9 osob“, uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava se sídlem: Praha 5, Vrchlického 31/18, PSČ 150 00 IČ: 47124652
  77/6168     10. 9. 2015
2. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup mikrobusu pro 9 osob“, poř. č. 180/2015, v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5981 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6169     10. 9. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2014 (ev. č. 03171/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“, se společností: Porr a.s. se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ 43005560 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 10.009.857,91 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6170     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Prodloužení podpory bezpečnostního řešení McAfee“
  77/6170     10. 9. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. VIAVIS a.s. Se sídlem: Obránců míru 237/35, Ostrava, 703 00 IČ 25848402 za nejvýše přípustnou cenu 390.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6071 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6171     10. 9. 2015
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření kupní smlouvy uchazečem PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. v zadávacím řízení s názvem „Nákup 4 ks velitelských automobilů pro dovybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje II.“, uzavřít smlouvu s uchazečem Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava, se sídlem Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, IČ 47124652, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 2.462.810 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6136 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6172     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA - JIH – dodatek č. 3“
  77/6172     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2014 (ev. č. 02719/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“, se společností: Zlínstav a.s. se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001 IČ: 28315669 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 4.498.248,66 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6173     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě změny rozsahu prací při realizaci stavby „Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka – Kunín“ v rámci projektu „Silnice 2014 – III. etapa“ dle předloženého materiálu
  77/6173     10. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 650.544,40 Kč vč. DPH při realizaci stavby „Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka – Kunín“ v rámci projektu „Silnice 2014 – III. etapa“ a s prodloužením termínu plnění dle smlouvy o dílo dle předloženého materiálu
  77/6173     10. 9. 2015
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka – Kunín – dodatek č. 2“
  77/6173     10. 9. 2015
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 4. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – COLAS CZ, a.s. (ev. č. 00810/2015/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka – Kunín“, se společností COLAS CZ, a.s. se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ 26177005 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 537.640 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6039 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6174     10. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku – dodatek č. 1“
  77/6174     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2014 (ev. č. 03072/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, se společností: CONE – STAVITELSTVÍ a.s. Se sídlem: Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava IČ 25357603 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.780.451,13 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6175     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Televize Přerov s.r.o., ze dne 11. 8. 2015, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6175     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Televizi Přerov s.r.o., IČ 28624882, na výdaje související s výrobou dokumentárního snímku „Poválečný kmotr“, v maximální výši 10 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015 dle předloženého materiálu a uzavřít s uvedeným subjektem, IČ 28624882, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6175     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6176     10. 9. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcný dar u příležitosti návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana v Moravskoslezském kraji ve dnech 22. - 24. 9. 2015 v celkové maximální výši 10 tis. Kč dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6177     10. 9. 2015
1. vyjadřuje

podporu požadavku horníků hlubinných dolů na zákonné vyřešení předčasných odchodů do důchodu pro tyto horníky ve smyslu návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí
  77/6177     10. 9. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje informovat o tomto usnesení vládu České republiky prostřednictvím předsedy vlády Zodp.: Miroslav Novák Termín: ihned

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6178     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 584 - 644/V ze dne 29. 7. 2015 a č. 645 - 684 ze dne 20. 8. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6109 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6179     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 12. 8. 2015 do 2. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6179     10. 9. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6180     10. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k Deklaraci vzájemné spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a společností MARLENKA international s.r.o. dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2015 č. 12/1069 ze dne 11. 12. 2015 (č. usnesení)
  77/6181     10. 9. 2015
1. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Německa (Mnichov) ve dnech 5. – 7. 10. 2015 a Tomáše Hanzla, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Německa (Mnichov) ve dnech 4. – 6. 10. 2015 za účelem účasti na veletrhu investičních příležitostí Expo Real 2015 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  77/6181     10. 9. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje a členovi rady kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Tomáš Hanzel

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6182     10. 9. 2015
1. schvaluje

harmonogram zpracování návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a rozpočtového výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2017 – 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6183     10. 9. 2015
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6183     10. 9. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5910 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  77/6184     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 25. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6184     10. 9. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6185     10. 9. 2015
1. schvaluje

návrh programu 16. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 25. 9. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou
  77/6185     10. 9. 2015
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 70/5775 ze dne 15. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6186     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat a) 10 ks hydraulických vyprošťovacích zařízení b) 26 ks zástěn k dopravním nehodám c) 10 ks kanalizačních rychloucpávek d) 10 ks detekčních přístrojů e) 73 ks tlakových láhví vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  77/6186     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat a) 2 ks technických automobilů protiplynových, b) 1 ks technického automobilu chemického, c) 2 ks spektrometrů, d) 1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů, e) 2 ks hydraulických vyprošťovacích zařízení, f) 20 ks dýchacích přístrojů, g) 19 ks radiostanic Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  77/6186     10. 9. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5996 ze dne 4. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6187     10. 9. 2015
1. rozhodla

nahradit přílohu č. 1 materiálu schváleného usnesením rady kraje č. 73/5996 ze dne 4. 8. 2015 přílohou č. 1 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1113 ze dne 5. 3. 2015 č. 10/830 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6188     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Mosty u Jablunkova o prodloužení termínu použití investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 13/1113, bod 5) ze dne 5. 3. 2015 text „s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01240/2015/KH s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
4. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01571/2014/KH dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01571/2014/KH se statutárním městem Opava, IČ 00300535, jímž se článek v odst. 2 konec písmene n) smlouvy doplňuje slovy „vyjímaje bezplatného převodu uvedeného majetku do vlastnictví obce na území Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
6. bere na vědomí

žádost o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obce Luboměř ze dne 18. března 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 270 tis. Kč obci Luboměř, IČ 00298158, na nákup dopravního automobilu s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s obcí Luboměř, IČ 00298158, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
9. bere na vědomí

žádost o neinvestiční finanční příspěvek na podporu činnosti Humanitární jednotky Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
10. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, na vzdělávání a materiální vybavení Humanitární jednotky Českého červeného kříže Ostrava, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
11. rozhodla

uzavřít s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  77/6188     10. 9. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 5 tis. Kč
  77/6188     10. 9. 2015
13. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2), 3), 5), 7) a 8) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6189     10. 9. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na nákup automatizovaných externích defibrilátorů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, plánovanou pro rok 2015, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5991 ze dne 4. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6190     10. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 456,14 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 456,14 tis. Kč
  77/6190     10. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 160 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 160 tis. Kč
  77/6190     10. 9. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 81 tis. Kč
  77/6190     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany pol. 5164 - Nájemné o 20 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 61 tis. Kč Celkem o 81 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5175 - Pohoštění o 81 tis. Kč
  77/6190     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5164 - Nájemné o 22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 22 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  77/6191     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 text „…vyhlašováním dotačních programů v rozsahu rozpočtu kraje“ na text „…vyhlašováním dotačních programů“
  77/6191     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uložit řediteli krajského úřadu vydat dodatek vnitřního předpisu „Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu
  77/6191     10. 9. 2015
3. ukládá

řediteli krajského úřadu předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6192     10. 9. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcný dar pro generálního konzula Ruské federace Andreje Šaraškina dle předloženého materiálu
  77/6192     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro velvyslance Italské republiky a Litevské republiky, kteří navštíví náš region dne 18. 9. 2015 u příležitosti Dnů NATO a dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4832 ze dne 17. 2. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1114 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  77/6193     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.285,3 tis. Kč na úhradu výdajů vynaložených na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů příjemce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, na specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, za uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, provedené na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mimo jejich územní obvod, za období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015, na věcné vybavení neinvestiční povahy, neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  77/6193     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6193     10. 9. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6194     10. 9. 2015
1. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, na období do 31. 12. 2015 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 4 do 5 dětí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5518 ze dne 19. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6195     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  77/6195     10. 9. 2015
2. schvaluje

návrh na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  77/6195     10. 9. 2015
3. rozhodla

a) poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v celkové hodnotě 3.200 Kč každému z oceněných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v celkové hodnotě 6.000 Kč každému z oceněných školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5515 ze dne 19. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6196     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny ustanovené pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2014/2015 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  77/6196     10. 9. 2015
2. schvaluje

návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2014/2015 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  77/6196     10. 9. 2015
3. rozhodla

a) poskytnout certifikát a věcné dary – poukazy na nákup knižního zboží, poukazy na nákup pracovních pomůcek a poukazy na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory těmto oceněným školám: kategorie mateřské školy: Mateřská škola Vratimov, na Vyhlídce 25, IČ 60043733, ve výši 25.000 Kč kategorie základní školy: Základní škola Břidličná, okres Bruntál, IČ 45234604, ve výši 25.000 Kč kategorie střední školy: Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, ve výši 25.000 Kč b) poskytnout referenční list a věcné dary - poukazy na nákup pracovních pomůcek těmto oceněným školám: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, IČ 70978310, ve výši 5.000 Kč Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ 69987181, ve výši 5.000 Kč Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek, IČ 68334273, ve výši 5.000 Kč Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, ve výši 5.000 Kč Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, ve výši 5.000 Kč
  77/6196     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 7 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6197     10. 9. 2015
1. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6197     10. 9. 2015
2. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: do 25. 9. 2015
  77/6197     10. 9. 2015
3. rozhodla

snížit o 95 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, Bruntál, IČ 00601322, tj. o 109.202 Kč, a to změnou závazného ukazatele

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5799 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6198     10. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 19. 8. 2015 č. 02366/2015/ŠMS uzavřené se společností Hudební centrum s.r.o., se sídlem Brněnská 303, 500 09 Hradec Králové, IČO 26004151, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  77/6199     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o předpokládaném počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  77/6199     10. 9. 2015
2. rozhodla

s účinností od 11. 9. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  77/6200     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o předpokládaném počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou v organizaci Sportovní Gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  77/6200     10. 9. 2015
2. rozhodla

s účinností od 11. 9. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou v organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6201     10. 9. 2015
1. schvaluje

kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6201     10. 9. 2015
2. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2016 ve složení vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje členové: PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Eliška Birková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RSDr. Ivana Kalousková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. Pavla Kovalová, zástupce pedagogické veřejnosti

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 č. 14/1251 ze dne 7. 5. 2015 č. 15/1539 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1554 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6202     10. 9. 2015
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  77/6202     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6203     10. 9. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků, a to parc. č. 3915/19 ostatní plocha, parc. č. 3915/20 ostatní plocha a parc. č. 3915/45 – ostatní plocha, vše v k. ú. Bílá, obec Bílá, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, se spolkem SKI Vítkovice – Bílá, z. s., se sídlem Bílá č. p. 173, IČ 70632219, od 1. 11. 2015 na dobu 10 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6204     10. 9. 2015
1. rozhodla

povolit rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 185.654 Kč stanoveného subjektu ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, s.r.o., Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Dvořákův okruh 298/21, PSČ 794 01, IČ 25367242, u dotace poskytnuté na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6205     10. 9. 2015
1. souhlasí

s provedením opravy ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitém majetku kraje, a to opravy střechy budovy č. p. 1794, část obce Nové Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3435/268 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Karviná - město, obec Karviná, předaném k hospodaření organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, u Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1209 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6206     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o ukončení činnosti organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dnem 30. 6. 2015 a o jejím zrušení dnem 31. 7. 2015
  77/6206     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6207     10. 9. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2015 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5800 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6208     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Ing. Petra Boukala, zastoupeného advokátem Mgr. Lukášem Liškou, o udělení souhlasu s postoupením práv a povinností z Kupní smlouvy, ev. č. 02256/2015/ŠMS, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Ing. Petrem Boukalem, podnikajícím pod jménem Ing. Petr Boukal - BOUKAL, IČ 14827093, se sídlem Partyzánská 108, Chudeřín, PSČ 436 03, Litvínov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6208     10. 9. 2015
2. souhlasí

s postoupením práv a povinností z Kupní smlouvy, ev. č. 02256/2015/ŠMS, z Ing. Petr Boukal – BOUKAL, IČ 14827093, na společnost BOUKAL s.r.o., IČ 04229282, se sídlem Partyzánská 108, Chudeřín, PSČ 436 03, Litvínov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6209     10. 9. 2015
1. souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku organizací Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610128, od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/2, 140 53 Praha 4, IČ 26721511, za účelem podpory projektu „Venkovní výtah pro imobilní žáky školy“; majetek pořízený z nadačního příspěvku organizace nabývá pro zřizovatele

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6210     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci, že Moravskoslezský kraj je ve dnech 5. – 6. 10. 2015 pořadatelem 8. krajské konference prevence rizikového chování v Malenovicích
  77/6210     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout věcné dary – knihy, knižní poukázky a předplatné časopisu Prevence v hodnotě 5.000 Kč každé z oceněných škol za nejkvalitnější vedení preventivních programů v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2014/2015 dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  77/6210     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 9 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 12 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1121 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  77/6211     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  77/6211     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) K+K LABYRINT OSTRAVA o.s., IČ 22751335, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy a výjezdu reprezentace na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy 2015 v latinských tancích; finanční prostředky jsou určeny na startovné, dopravu, ubytování, stravování, kostýmy, náklady na lektory, choreografy, zdravotníky a propagaci s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 b) BIKE 2000, IČ 69610291, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu Mistrovství Evropy mládeže horských kol; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, cestovné, materiál, sportovní výživu a dresy s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 10. 2015
  77/6211     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) K+K LABYRINT OSTRAVA o.s., IČ 22751335, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) BIKE 2000, IČ 69610291, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6211     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Volejbalový klub Ostrava, z.s., IČ 70312958, maximálně ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu Soutěž kadetů a juniorů ve volejbale v polské soutěži; finanční prostředky jsou určeny na nájem, dopravu, sportovní dresy a vybavení, stravování a ubytování s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 31. 3. 2016 b) Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 03845117, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu Bezpečné branky v oddílech MSKFS; finanční prostředky jsou určeny na nákup brankových konstrukcí s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 30. 6. 2016 c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu Příprava sportovců na Hry VII. ZODM 2016; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění soustředění-kempů, sportovní vybavení, materiál, dopravu, stravování, občerstvení, ubytování, pronájmy s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 d) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu Činnost krajského pracoviště servisního centra sportu MS KO ČUS; finanční prostředky jsou určeny na nájem, energie, služby, spoje, materiál a mzdové náklady s časovou použitelností od 1. 1 2015 do 31. 12 2015
  77/6211     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Volejbalový klub Ostrava, z.s., IČ 70312958, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu b) Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 03845117, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  77/6211     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01108/2015/ŠMS ze dne 21. 4. 2015 s organizací Hazard – country dance club, IČ 68917074, se sídlem, Hlavní tř. 591/113, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  77/6211     10. 9. 2015
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4), 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 9. 2015
  77/6211     10. 9. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30 tis. Kč Celkem 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 15 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 5 tis. Kč Celkem 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5847 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6212     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

dodatečnou informaci k akci „Pořízení dětských postýlek a dětských lůžek“ v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6213     10. 9. 2015
1. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve Městě Albrechtice, Míru 230/7, na pozemku parc. č. 1283 v k. ú. Město Albrechtice, o výměře 71,08 m², uzavřené mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a pronajímateli **********, uzavřené na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6213     10. 9. 2015
2. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor – části společné garáže o výměře 33 m² ve Městě Albrechtice, na pozemku parc. č. 1283 v k. ú. Město Albrechtice, o výměře 33 m², uzavřené mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a společností ASTRA Město Albrechtice, s.r.o., Míru 7, 793 95 Město Albrechtice, IČ 25846078, uzavřené na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6214     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj ze dne 29. 7. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6214     10. 9. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ ve výši 50 tis. Kč
  77/6214     10. 9. 2015
3. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661, ve výši 50 tis. Kč na spolufinancování projektu „MOBILNÍ HOSPIC Strom života“, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6214     10. 9. 2015
4. rozhodla

uzavřít s organizací Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 03632661, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6214     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5526 ze dne 19. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6215     10. 9. 2015
1. rozhodla

nabýt neinvestiční finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 189.378,30 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice“ - CH.10/1/015
  77/6215     10. 9. 2015
2. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 189.378,30 Kč, s účelovým určením na projekt „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice“ - CH.10/1/015, v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. 135D32P001105
  77/6215     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 189.379 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 189.379 Kč
  77/6215     10. 9. 2015
4. bere na vědomí

žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o poskytnutí investičních finančních prostředků účelově na „Stavební práce zabezpečující požární ochranu v pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6215     10. 9. 2015
5. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ ve výši 1.797.036 Kč
  77/6215     10. 9. 2015
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 1.797.035,10 Kč, účelově určený na „Stavební práce zabezpečující požární ochranu v pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  77/6215     10. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.797.036 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.797.036 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  77/6216     10. 9. 2015
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Obnova přístrojového vybavení skiagraficko-skiaskopický RDG přístroj v SN Opava“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  77/6216     10. 9. 2015
2. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 jmenovat pro veřejnou zakázku tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4147 ze dne 21. 10. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  77/6217     10. 9. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu v celkové hodnotě 655.312,- Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  77/6218     10. 9. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 89.442.629,18 Kč včetně DPH, uvedený v přílohách č. 1 až 8 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4226 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  77/6219     10. 9. 2015
1. rozhodla

předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví a) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896 b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 c) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 e) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 f) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3970 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  77/6220     10. 9. 2015
1. rozhodla

změnit v usnesení č. 51/3970 ze dne 11. 9. 2014 text „s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, se sídlem Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, ve výši 750 tis. Kč účelově na akci „Výstavba plynové kotelny na pracovišti Havířov““ na text „s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, se sídlem Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, ve výši 750 tis. Kč účelově na akci „Výstavba výměníkové stanice na pracovišti Havířov““

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  77/6221     10. 9. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, spočívajících v realizaci stavby „Rekonstrukce mezioborové JIP“, dle předloženého materiálu
  77/6221     10. 9. 2015
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci „Rekonstrukce mezioborové JIP“ pro Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242
  77/6221     10. 9. 2015
3. doporučuje

řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku, dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, člena rady kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 52/4008 ze dne 23. 9. 2014 č. 63/4981 ze dne 5. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  77/6222     10. 9. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu v celkové hodnotě 23.659.438,55 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6223     10. 9. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.101.874 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  77/6223     10. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.101.874 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.101.874 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6224     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o využití finančních prostředků z evropských fondů v odvětví zdravotnictví za období 2013 - 2015
  77/6224     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6225     10. 9. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  77/6225     10. 9. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  77/6225     10. 9. 2015
3. rozhodla

odstoupit od smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6226     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6226     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6226     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6226     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6226     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6226     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5794 ze dne 25. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6227     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o aktualizaci Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015, dle předloženého materiálu
  77/6227     10. 9. 2015
2. souhlasí

s aktualizací rezervy Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6227     10. 9. 2015
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 9.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“
  77/6227     10. 9. 2015
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 5.600.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka“
  77/6227     10. 9. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“ ve výši 9.000.000,-- Kč a u úspory v rámci akce „Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka“ ve výši 5.600.000,-- Kč
  77/6227     10. 9. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 14.600.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“
  77/6227     10. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.600,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.600,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6228     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o zajištění zimní údržby silnic v období 2015/2016 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1136 ze dne 5. 3. 2015 č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  77/6229     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Lomnice ze dne 21. 8. 2015 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6229     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 a uzavřít s obcí Lomnice, IČ 00296198, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6229     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5675 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6230     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Morávka ze dne 11. 8. 2015 ve věci změny termínu ukončení realizace projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček“ podpořeného v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015 (ŽPZ/01/2015 - 2), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6230     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Morávka, IČ 00296945, uvedené pod pořadovým číslem 7 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na den 30. 4. 2016 a upravením časové použitelnosti dotace na období 1. 7. 2015 – 30. 5. 2016
  77/6230     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6231     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost DIAMO, státní podnik, ze dne 16. 6. 2015, včetně jejího doplnění ze dnů 22. 7. 2015 a 11. 8. 2015, ve věci dotace na provoz severovýchodní části vodního díla „Havarijní nápravná opatření – Dodatek č. 2“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6231     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě DIAMO, státní podnik, IČ 00002739, ve výši 10 mil. Kč na provoz severovýchodní části vodního díla „Havarijní nápravná opatření – Dodatek č. 2“ s odůvodněním dle předloženého materiálu
  77/6231     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6232     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek ze dne 30. 10. 2014, včetně jejího doplnění ze dne 26. 11. 2014, 26. 1. 2015 a 10. 8. 2015, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6232     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve výši 44.636,90 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  77/6232     10. 9. 2015
3. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek ze dne 18. 8. 2015 ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6232     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve výši 51.407,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  77/6232     10. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1) a 3) a návrhy dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6233     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 3. 6. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 23. 6. 2015, ve věci poskytnutí dotace na prezentaci regionálních potravin v rámci „Festivalu minipivovarů aneb za chutí Slezska“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6233     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, v maximální výši 20.000,-- Kč určenou na prezentaci regionálních potravin v rámci „Festivalu minipivovarů aneb za chutí Slezska“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 9. 2015 a uhrazených do dne 30. 10. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  77/6233     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se statutárním městem Opava, IČ 00300535, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6233     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015
  77/6233     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5229 - Neinvestiční transfery spolkům o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 20,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6234     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Regionální agrární komory Ostravsko ze dne 11. 8. 2015, ve věci poskytnutí dotace na prezentaci regionálních potravin v rámci výstavy Život na zahradě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6234     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Regionální agrární komoře Ostravsko, IČ 25850741, v maximální výši 200.000,-- Kč určenou na prezentaci regionálních potravin v rámci výstavy Život na zahradě a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2015 do dne 30. 9. 2015 a uhrazených do dne 30. 10. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  77/6234     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Regionální agrární komorou Ostravsko, IČ 25850741, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6234     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5229 - Neinvestiční transfery spolkům o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6235     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek ze dne 31. 7. 2015 ve věci udělení souhlasu dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách, se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících městskou hromadnou dopravou mimo svůj územní obvod, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6235     10. 9. 2015
2. souhlasí

se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou (městskou hromadnou dopravou) mimo územní obvod statutárního města Frýdek-Místek v obcích Dobrá a Nošovice v rozsahu dle předložené žádosti a dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4698 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  77/6236     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost TQM – holding s.r.o. ze dne 25. 8. 2015 o úhradu zvýšených nákladů vzniklých v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6236     10. 9. 2015
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2015 dopravci TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, o 2.000.000,-- Kč na 85.050.000,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  77/6236     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 34 ke smlouvě číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti se společností TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6237     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná ze dne 15. 6. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 19. 6. 2015, ve věci poskytnutí dotace na pořádání Krajské včelařské výstavy konané v rámci výstavy Život na zahradě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6237     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, v maximální výši 50.000,-- Kč určenou na pořádání Krajské včelařské výstavy konané v rámci výstavy Život na zahradě a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2015 do dne 30. 9. 2015 a uhrazených do dne 30. 10. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  77/6237     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6237     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikovaná rezerva o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6238     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. na silnici I/57, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6238     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, v maximální výši 14.500.000,-- Kč, na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. na silnici I/57, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu
  77/6238     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se statutárním městem Opava, IČ 00300535, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6238     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zařadit finanční prostředky ve výši 14.500.000,-- Kč na poskytnutí účelové dotace dle bodu 2) tohoto usnesení v rámci akce „Podpora aktivit obcí“ do návrhu rozpočtu kraje na rok 2017
  77/6238     10. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/930 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6239     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem profinancování projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  77/6239     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, v maximální výši 1.000.000,-- Kč na realizaci projektu „Předfinancování částky daně z přidané hodnoty u dodavatelských faktur, vztahujících se k projektu – Vybrané záměry v integrované dopravě - Informační zastávky“, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 3. 2016, dle předloženého materiálu
  77/6239     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6239     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 1.000,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6413 - Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.000,00 tis. Kč
  77/6239     10. 9. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“, ve výši 1.000.000,-- Kč
  77/6239     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6240     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Těrlicko ze dne 30. 6. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 19. 8. 2015, o poskytnutí dotace na realizaci projektu Prodloužení vodovodního řadu, k. ú. Horní Těrlicko, ulice Cílová, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6240     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Těrlicko, IČ 00297666, v maximální výši 669.348,-- Kč určenou na realizaci projektu Prodloužení vodovodního řadu, k.ú. Horní Těrlicko, ulice Cílová a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2015 do dne 15. 12. 2015 a uhrazených do dne 31. 12. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  77/6240     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Těrlicko, IČ 00297666, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6240     10. 9. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 písm. b) ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 669.350,-- Kč
  77/6240     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 669,35 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 669,35 tis. Kč
  77/6240     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6241     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Petrovice ze dne 26. 6. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 4. 8. 2015, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu Zabezpečení vodního zdroje Petrovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6241     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci obci Petrovice, IČ 00576123, v maximální výši 300.000,-- Kč určenou na realizaci projektu Zabezpečení vodního zdroje Petrovice a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 30. 9. 2015 do dne 2. 5. 2016 a uhrazených do dne 31. 5. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  77/6241     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Petrovice, IČ 00576123, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6241     10. 9. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 písmene b) ze dne 26. 2. 2013 u volných finančních prostředků vzniklých v odvětví krizové řízení na akci rozpočtu „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ ve výši 300.000,-- Kč
  77/6241     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 300 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 300 tis. Kč
  77/6241     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/678 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  77/6242     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2015 a další období s účinností od 13. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  77/6242     10. 9. 2015
2. souhlasí

s návrhem rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2015 a další období s účinností od 13. 12. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6242     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje s účinností od 13. 12. 2015 stanovit podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2015 a další období dle přílohy č. 1 předloženého materiálu tohoto usnesení
  77/6242     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1227 ze dne 7. 5. 2015 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6243     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, IČ 00100528, o finanční podporu projektu „Účast souboru Národního divadla Moravskoslezského, příspěvkové organizace, na 9. ročníku Mezinárodního muzikálového festivalu v Daegu v Koreji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6243     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, IČ 00100528, na projekt „Účast souboru Národního divadla Moravskoslezského, příspěvkové organizace, na 9. ročníku Mezinárodního muzikálového festivalu v Daegu v Koreji“ ve výši 50.000,-- Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 11. 2015 dle předloženého materiálu
  77/6243     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, IČ 00100528, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6243     10. 9. 2015
4. bere na vědomí

žádost společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, o uzavření dodatku ke smlouvě č. 01705/2015/ÚPS dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6243     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01705/2015/ÚPS ze dne 16. 6. 2015 se společností Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6243     10. 9. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50,0 tis. Kč
  77/6243     10. 9. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) – 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6023 ze dne 11. 12. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1514 ze dne 25. 6. 2015 č. 15/1544 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6244     10. 9. 2015
1. mění

text přílohy č. 2 k materiálu č. 9/9, ke kterému bylo radou kraje přijato usnesení č. 73/6023 ze dne 4. 8. 2015
  77/6244     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje novou přílohu č. 2 k materiálu č. 9/9 Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5543 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6245     10. 9. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2015 plat Mgr. Bc. Anně Kačmařové, ředitelce organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6016 ze dne 4. 8. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/856 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6246     10. 9. 2015
1. rozhodla

o udělení ocenění Knihovnická K2 v kategorii Knihovna Moravskoslezského kraje 2015 formou finančního ocenění ve výši 50.000,-- Kč, a to Městské knihovně Krnov, příspěvkové organizaci, IČ 66182395, se sídlem Soukenická 29, 794 01 Krnov
  77/6246     10. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5494 - Neinvestiční transfer obyvatelstvu nemající charakter daru o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6247     10. 9. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 875.000,-- Kč na financování projektů realizovaných Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací, IČ 00095354, v rámci Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2015, dle předloženého materiálu
  77/6247     10. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 875 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 875 tis. Kč
  77/6247     10. 9. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354: a) o částku 275.000,-- Kč s účelovým určením na obnovu národní kulturní památky – zámek č. p. 1, rejstř. č. 288, k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: restaurování soch zámeckého parku (Flora, Venuše, Hygie, nymfa Nereovna) b) o částku 600.000,-- Kč s účelovým určením na obnovu kulturní památky – hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177, k. ú. Sovinec, obec Jiříkov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: obnova opevnění zříceniny hradu včetně statického zajištění a další s tím související stavební práce

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6248     10. 9. 2015
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4887 ze dne 17. 2. 2015 č. 71/5864 ze dne 25. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1039 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6249     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  77/6249     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5544 ze dne 19. 5. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015 č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6250     10. 9. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2015 do rozpočtu kraje ve výši 93.522.000,-- Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6250     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí způsob výpočtu návrhu dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  77/6250     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na r. 2015 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 9 předloženého materiálu b) neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na r. 2015 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu c) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu d) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu e) navýšit účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na r. 2015 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 10 předloženého materiálu f) nenavýšit účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na r. 2015 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 7 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  77/6250     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uložit krajskému úřadu zajistit aktualizaci nákladových rozpočtů jednotlivých sociálních služeb, které budou nedílnou součástí dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje před uzavřením těchto dodatků za dodržení Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
  77/6250     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit postup uzavření dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 4 tohoto usnesení takto: a) v případě, že příjemcem předložený nákladový rozpočet nepřesáhne v rámci jednotlivých nákladových položek požadavek uvedený v žádosti o dotaci podané prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“, bude tento poskytovatelem dotace akceptován a dodatek ke smlouvě bude uzavřen neprodleně po rozhodnutí zastupitelstva kraje b) v případě, že příjemcem předložený nákladový rozpočet přesáhne v rámci jednotlivých nákladových položek požadavek uvedený v žádosti o dotaci podané prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“, bude nákladový rozpočet předložen k rozhodnutí radě kraje a dodatek ke smlouvě bude uzavřen dle rozhodnutí rady kraje
  77/6250     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit změnu přílohy č. 5 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu s názvem Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  77/6250     10. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 93.522 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 24.740 tis. Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 33 tis. Kč Celkem o 24.773 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 552 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 183 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.151 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 214 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 568 tis. Kč na § 4344 - Sociální rehabilitace pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 880 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 873 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.640 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.415 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.359 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 3.686 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 9.960 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.501 tis. Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 421 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 221 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 2.022 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.098 tis. Kč na § 4352 - Tísňová péče pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 39 tis. Kč na § 4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 47 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 156 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.097 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.981 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.259 tis. Kč na § 4355 - Týdenní stacionáře pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 210 tis. Kč na § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 202 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 595 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.808 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.063 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 53 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 770 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.600 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 345 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.384 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.905 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 28.179 tis. Kč na § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 217 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.110 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 476 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 94 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 195 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 188 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 168 tis. Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.735 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 475 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 3.988 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 88 tis. Kč na § 4372 - Krizová pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 469 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 231 tis. Kč na § 4373 - Domy na půl cesty pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 143 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 305 tis. Kč na § 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 131 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 306 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 5.033 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 210 tis. Kč na § 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 715 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 585 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.076 tis. Kč na § 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.176 tis. Kč na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 392 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 511 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 2.160 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 219 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.695 tis. Kč na § 4378 - Terénní programy pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 329 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 607 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 662 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 641 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 244 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 211 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 73 tis. Kč Celkem o 118.295 tis. Kč
  77/6250     10. 9. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 2), 3), 4), 5) a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5326 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6251     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s žadateli u dotačního titulu PSS 1/15 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a s žadateli u dotačního titulu PSS 2/15 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  77/6251     10. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.480 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 211 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 33 tis. Kč na § 4344 - Sociální rehabilitace pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 31 tis. Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 211 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 582 tis. Kč na § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 55 tis. Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 85 tis. Kč na § 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 557 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 78 tis. Kč na § 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 39 tis. Kč na § 4378 - Terénní programy pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 148 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 102 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 48 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 300 tis. Kč Celkem o 2.480 tis. Kč
  77/6251     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 66/5326 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6252     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program protidrogové politiky kraje na rok 2015“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program protidrogové politiky kraje na rok 2015“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  77/6252     10. 9. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb“ ve výši 931,4 tis. Kč
  77/6252     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.300,0 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 931,4 tis. Kč Celkem o 3.231,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 389,4 tis. Kč na § 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.450,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 350,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 350,0 tis. Kč na § 4378 - Terénní programy pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 692,0 tis. Kč Celkem o 3.231,4 tis. Kč
  77/6252     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6253     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Koncepci rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6253     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6254     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace, IČ 00373231, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6254     10. 9. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 873.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Akvizice uměleckých děl do sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě“
  77/6254     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 383 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 383 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6255     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda, IČ 60781785, o finanční podporu projektu „Cheonan World Dance Festival 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6255     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda, IČ 60781785, ve výši 150.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s účastí souboru na mezinárodním festivalu „Cheonan World Dance Festival 2015“ v Koreji, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6255     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Souborem lidových písní a tanců Valašský vojvoda, IČ 60781785, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6255     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5936 ze dne 14. 7. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  77/6256     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6256     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit novou přílohu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s názvem: Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6256     10. 9. 2015
3. souhlasí

s postupem jednání s poskytovateli, kteří poskytují sociální služby na území Moravskoslezského kraje a území jiných krajů, dle důvodové zprávy tohoto materiálu
  77/6256     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit novou přílohu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s názvem: Struktura obecních komunitních plánů sociálních služeb doporučená Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6256     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit radu kraje definovat schválenou síť sociálních služeb v parametrech dle platného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
  77/6256     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1), 2), 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6116 ze dne 18.8.2015 č. 71/5827 ze dne 25.6.2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1146 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  77/6257     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace v oblasti kultury z rozpočtu kraje dle přílohy č. 3 - 16 předloženého materiálu
  77/6257     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace v oblasti kultury z rozpočtu kraje žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení
  77/6257     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace rozpočtu kraje dle přílohy č. 17 předloženého materiálu s příjemci dotace uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení
  77/6257     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace v oblasti kultury z rozpočtu kraje žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  77/6257     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 17 předloženého materiálu s příjemci dotace uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu
  77/6257     10. 9. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.350,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 102,5 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 100,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 80,0 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 100,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 672,3 tis. Kč na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 55,0 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 240,2 tis. Kč Celkem 1.350,0 tis. Kč
  77/6257     10. 9. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6258     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6258     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s pověřenými subjekty dle bodu 1) tohoto usnesení dle vzoru smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
  77/6258     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6259     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Březiny, příspěvková organizace, IČ 00847348, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČ 71197010, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Příbor, příspěvková organizace, IČ 48804878, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
17. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nový domov, příspěvková organizace, IČ 00847330, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
19. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
21. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
22. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle předloženého materiálu
  77/6259     10. 9. 2015
23. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 22) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 12/1047 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6260     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Matice slezské, místního odboru v Dolní Lomné, IČ 45235287, o finanční podporu projektu „Výměna vodovodního potrubí, venkovního osvětlení a souvisejících elektrických rozvodů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6260     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Matici slezské, místnímu odboru v Dolní Lomné, IČ 45235287, ve výši 2.000.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Výměna vodovodního potrubí, venkovního osvětlení a souvisejících elektrických rozvodů“, s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2016, dle předloženého materiálu
  77/6260     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Maticí slezskou, místním odborem v Dolní Lomné, IČ 45235287, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6260     10. 9. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 1.000.000,-- Kč a u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 1.000.000,-- Kč
  77/6260     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné o 500 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 500 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000 tis. Kč Celkem o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.000 tis. Kč
  77/6260     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2360 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  77/6261     10. 9. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 26.262.780,52 Kč na financování projektu "Archeopark Chotěbuz – II. část", registrační číslo CZ.1.10/2.2.00/18.01482 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  77/6261     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Archeopark Chotěbuz – II. část" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1674 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  77/6262     10. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/24.01364, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 38/2812 ze dne 11. 3. 2014 č. 67/5408 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6263     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje prominout smluvní pokutu ve výši 379.091,90 Kč vůči společnosti PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu
  77/6263     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6264     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 19.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020
  77/6264     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1056 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6265     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 03254/2014/EP ze dne 17. 12. 2014 se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00576310, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6265     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6266     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 ke dni 31. 8. 2015 dle předloženého materiálu
  77/6266     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2678 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6267     10. 9. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 28.521.562,00 Kč na financování projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/32.01728 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  77/6267     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4901 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1158 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  77/6268     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Implementace soustava Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ předpokládané náklady 2.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2018
  77/6268     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 8.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2018
  77/6268     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 12.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018
  77/6268     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Vybudování tůní na Krnovsku“ předpokládané náklady 5.700.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018
  77/6268     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020, v letech 2015 – 2018, ve výši 2.000.000,-- Kč
  77/6268     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z Operačního programu Životní prostředí v letech 2019 – 2024 v maximální výši 250.000,-- Kč
  77/6268     10. 9. 2015
7. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje profinancovat a kofinancovat uvedený projekt
  77/6268     10. 9. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6269     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 1.364.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2018
  77/6269     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6270     10. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.206.140,00 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 19.925.749,00 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 78.515,00 Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 10.144,00 Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14.665,00 Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5.311,00 Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 305,00 Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 51.710,00 Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 31.854,00 Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 982.455,00 Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 370,00 Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 216,00 Kč pol. 5164 - Nájemné o 200,00 Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 8,00 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.418.755,00 Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 84.841,00 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 283.810,00 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.684,00 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.670.201,00 Kč Celkem 18.637.044,00 Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 82.565,00 Kč
  77/6270     10. 9. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  77/6270     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 26,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 200,00tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 26,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.949,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 90,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 257,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 84,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 30,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,50 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 4,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 75,69 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 5,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 4.401,46 tis. Kč Celkem 4.949,65 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15,00 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.066,31 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 408,65 tis. Kč Celkem 1.474,96 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.066,31 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 408,65 tis. Kč Celkem 1.474,96 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.000,00 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8.000,00 tis. Kč Celkem 11.000,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.000,00 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.100,00 tis. Kč Celkem 13.100,00 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 79,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 59,00 tis. Kč Celkem 79,00 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 7,10 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 7,10 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.497,33 tis. Kč na § 3122 - pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 634,12 tis. Kč Celkem 2.131,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.131,45 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
11. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 106,49 tis. Kč z 261.643,69 tis. Kč na 261.750,18 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 63,00 tis. Kč Celkem 63,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 60,00 tis. Kč pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 3,00 tis. Kč Celkem 63,00 tis. Kč
  77/6270     10. 9. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný majetek o 6,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 6,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 50/3880 ze dne 26. 8. 2014 č. 62/4903 ze dne 17. 2. 2015 č. 69/5704 ze dne 9. 6. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010 č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013 č. 12/1066 ze dne 11. 12. 2014 č. 18/1560 ze dne 23. 3. 2011 č. 13/1149 ze dne 5. 3. 2015 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 11/968 ze dne 11. 9. 2014 č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6271     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o prodloužení časové použitelnosti dotací dle přílohy č. 1, 5, 9 a 12 předloženého materiálu
  77/6271     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01789/2013/RRC s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 6. 2016, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC s obcí Hať, IČ 00635511, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 31. 3. 2016, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  77/6271     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02070/2015/RRC s městysem Litultovice, IČ 00300381, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 11. 2015, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  77/6271     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02551/2014/RRC s obcí Karlovice, IČ 00296112, jehož předmětem je prodloužení časové použitelnosti dotace do 31. 8. 2016 a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2016, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
  77/6271     10. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6272     10. 9. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II“ včetně příloh
  77/6272     10. 9. 2015
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II“ ke dni 11. 9. 2015 s termínem lhůty pro podávání žádostí od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6273     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektů Moravskoslezského kraje z oblasti cestovního ruchu financovaných z evropských finančních zdrojů určených k zahájení přípravy v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6273     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1527 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6274     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ předkládaný do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, v letech 2015 – 2019 v celkové výši 82.000.000 Kč
  77/6274     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  77/6274     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ v roce 2015 před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory
  77/6274     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 2.200.000 Kč v případě nevydání právního aktu o poskytnutí podpory
  77/6274     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v letech 2019 – 2021 v maximální výši 750.000 Kč
  77/6274     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ předkládaný do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, v letech 2016 - 2020 v celkové ve výši 9.000.000 Kč
  77/6274     10. 9. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
  77/6274     10. 9. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost projektu kraje „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v letech 2021 – 2025 v maximální výši 500.000 Kč
  77/6274     10. 9. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1161 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  77/6275     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit projekt „Podpora služeb sociální prevence 1“ ze souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Předpokládané výdaje projektu 65.000.000 Kč doba realizace v letech 2016 – 2020
  77/6275     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 1“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2020 v celkové výši 65.000.000 Kč
  77/6275     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  77/6275     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Implementace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb s ohledem na efektivitu poskytování soc. služeb v MSK“ na „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“
  77/6275     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2019 v celkové výši 17.200.000 Kč
  77/6275     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  77/6275     10. 9. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit provozuschopnost výstupů projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ v letech 2017 - 2021 v maximální výši 2.000.000 Kč
  77/6275     10. 9. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Podpora procesu transformace v MSK III“ na „Podpora transformace v MSK III“
  77/6275     10. 9. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora transformace v MSK III“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2019 v celkové výši 21.000.000 Kč
  77/6275     10. 9. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora transformace v MSK III“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  77/6275     10. 9. 2015
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora komunitní práce v MSK“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2019 v celkové výši 8.400.000 Kč
  77/6275     10. 9. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora komunitní práce v MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  77/6275     10. 9. 2015
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Podpora pečujících osob“ na „Podporujeme hrdinství, které není vidět“
  77/6275     10. 9. 2015
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2019 v celkové výši 22.200.000 Kč
  77/6275     10. 9. 2015
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  77/6275     10. 9. 2015
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2019 v celkové výši 8.200.000 Kč
  77/6275     10. 9. 2015
17. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  77/6275     10. 9. 2015
18. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) - 17) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1527 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6276     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“ do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  77/6276     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v letech 2015 – 2022 v celkové výši 26.500.000 Kč
  77/6276     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“ v roce 2015 před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory
  77/6276     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí podpory v předpokládané výši 1.225.000 Kč
  77/6276     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“, který je předkládán do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  77/6276     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  77/6276     10. 9. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v letech 2016 – 2019 v celkové výši 25.000.000 Kč
  77/6276     10. 9. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 č. 97/6163 ze dne 16. 11. 2011 č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013 č. 61/4783 ze dne 3. 2. 2015 č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  77/6277     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 1.505.753,22 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na projekt „INTERNETOVÁ ŠKOLA II“, tj. v celkové výši 1.430.465,56 Kč, zaokrouhleně 1.430.465 Kč b) povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 99.178,86 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na projekt „INTERNETOVÁ ŠKOLA II“, tj. v celkové výši 99.178,86 Kč, zaokrouhleně 99.178 Kč c) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na projekt „INTERNETOVÁ ŠKOLA II“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 1.258.066 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na projekt „INTERNETOVÁ ŠKOLA II“, tj. v celkové výši 1.195.162,70 Kč zaokrouhleně 1.195.162 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na projekt „INTERNETOVÁ ŠKOLA II“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.807,41 Kč ze stanoveného odvodu 10.529,79 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na projekt „TECHNIKA HROU“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na projekt „TECHNIKA HROU“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 12.701,52 Kč ze stanoveného odvodu 13.806 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, na projekt „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
9. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 25.237 Kč ze stanoveného odvodu 31.547,25 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
11. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 10.320 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, na projekt „Interaktivní laboratoř chemie“, tj. v celkové výši 8.256 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, na projekt „Interaktivní laboratoř chemie“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
13. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ 00849821, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 38.585 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ 00849821, na projekt „Inovace přírodovědných a technických předmětů“, tj. v celkové výši 36.655,75 Kč, zaokrouhleně 36.655 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ 00849821, na projekt „Inovace přírodovědných a technických předmětů“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
15. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, na projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
17. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu SEDUKON, o.p.s., IČ 25894099, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 157.344 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu SEDUKON, o.p.s., IČ 25894099, na projekt „Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal“, tj. v celkové výši 149.476,80 Kč, zaokrouhleně 149.476 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu SEDUKON, o.p.s., IČ 25894099, na projekt „Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
19. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 700.787 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Vím, co chci – Vím, jak na to“, tj. v celkové výši 700.787 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Vím, co chci – Vím, jak na to“, dle předloženého materiálu
  77/6277     10. 9. 2015
21. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 4), 6), 8), 10), 12), 14), 16), 18) a 20) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6278     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2020
  77/6278     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6279     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit pozastavenou přípravu projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
  77/6279     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 65.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2018
  77/6279     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Přístavba Domu umění – Galerie 21. Století“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 500.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020
  77/6279     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6280     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK“
  77/6280     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2016 – 2018 v celkové výši 2.100.000 Kč
  77/6280     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci na projekt „Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  77/6280     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6281     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Testování a provozní měření vozu StudentCar SCX“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6281     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje maximálně ve výši 200.000 Kč Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, z toho investiční dotaci ve výši 100.000 Kč, neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč, účelově určenou na realizaci projektu „Testování a provozní měření vozu StudentCar SCX“ s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  77/6281     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6281     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 100 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 100 tis. Kč
  77/6281     10. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6282     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) schválit přípravu projektu „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR“ v rámci technické pomoci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko b) schválit předložení projektu „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR“ na Společný technický sekretariát v Olomouci c) rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR“ v celkové výši 1.767.500 Kč v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
  77/6282     10. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 129 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 95 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1 tis. Kč Celkem 129 tis. Kč
  77/6282     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6283     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit předložení žádosti o grantové schéma do výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, specifického cíle 2.1 „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečisťujících látek“ vyhlášené dne 15. 7. 2015
  77/6283     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6284     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Jakubčovice nad Odrou, IČ 60798483, o poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů projektu „SO 01-Půdní vestavba ložnice a dalších místností včetně únikového schodiště v budově MŠ, č. popisné 77 v obci Jakubčovice nad Odrou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Jakubčovice nad Odrou, IČ 60798483, ve výši 300.000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „SO 01-Půdní vestavba ložnice a dalších místností včetně únikového schodiště v budově MŠ, č. popisné 77 v obci Jakubčovice nad Odrou“, s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s obcí Jakubčovice nad Odrou, IČ 60798483, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
4. bere na vědomí

žádost obce Staré Heřminovy, IČ 00576077, o poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů projektu „Zajištění bezpečnosti a ochrany objektu KD a areálu kulturního domu“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Staré Heřminovy, IČ 00576077, ve výši 206.860 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Zajištění bezpečnosti a ochrany objektu KD a areálu kulturního domu“, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s obcí Staré Heřminovy, IČ 00576077, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
7. bere na vědomí

žádost Mysliveckého spolku NOVINA, IČ 48772241, o poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů projektu „Podpora pro Myslivecký spolek NOVINA“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Mysliveckému spolku NOVINA, IČ 48772241, ve výši 50.000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Podpora pro Myslivecký spolek NOVINA“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
9. rozhodla

uzavřít s Mysliveckým spolkem NOVINA, IČ 48772241, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
10. bere na vědomí

žádost Českého svazu včelařů, o.s., okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, o poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů projektu „Včelařské kroužky mládeže v okrese Frýdek-Místek“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
11. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Českému svazu včelařů, o.s., okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, ve výši 22.000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Včelařské kroužky mládeže v okrese Frýdek-Místek“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
12. rozhodla

uzavřít s Českým svazem včelařů, o.s., okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
13. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 72.000 Kč
  77/6284     10. 9. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 72 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 1070 - Rybářství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 22 tis. Kč
  77/6284     10. 9. 2015
15. bere na vědomí

žádost města Bruntál, IČ 00295892, o poskytnutí dotačního příspěvku ve výši 500.000 Kč na rozvojový projekt „Zpracování komplexní vstupní dokumentace pro záměr Sociální podnikání v Bruntále“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci městu Bruntál, IČ 00295892, maximálně ve výši 500.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s rozvojovým projektem „Zpracování komplexní vstupní dokumentace pro záměr Sociální podnikání v Bruntále“ s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016
  77/6284     10. 9. 2015
17. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Bruntál, IČ 00295892, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  77/6284     10. 9. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 500.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 500.000 Kč
  77/6284     10. 9. 2015
19. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2), 3), 5), 6), 16) a 17) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1531 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6285     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje: a) vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou b) rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/727 ze dne 24. 4. 2014 termín spolufinancování akce „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z let 2014-2016 na roky 2014-2020
  77/6285     10. 9. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014 č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  77/6286     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši maximálně 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr ARAPRIM s.r.o., IČ 02336308, na projekt „Vybavení práškové lakovny závěsnou technikou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6286     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši maximálně 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr Ristorante Pellegrino s.r.o., IČ 03486451, na projekt „Vybudování a vybavení nové italské restaurace Ristorante PELLEGRINO“
  77/6286     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2125 - Podpora podnikání a inovací pol. 5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 500 tis. Kč
  77/6286     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6287     10. 9. 2015
1. souhlasí

s textem Memoranda o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti České republiky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5740 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6288     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ dle předloženého materiálu
  77/6288     10. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 80.524,- Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 349.349,- Kč bez DPH v rámci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1467 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  77/6289     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nevyhovět žádosti společnosti Ateliér T-plan, s.r.o., IČ 26483734, a neprominout (nesnížit) smluvní pokutu podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  77/6289     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6290     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje – aktualizaci 2015 v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území
  77/6290     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje - aktualizaci 2015 v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/952 ze dne 16. 4. 2013 č. 48/3636 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  77/6291     10. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120897350 mezi krajem (zákazník), Zámkem Dolní Životice, příspěvkovou organizací, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052 (nový zákazník) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 (provozovatel distribuční soustavy) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6292     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 419 ostatní plocha v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví města Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 430/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat v částech služebného pozemku vodovodní přípojku, přípojku jednotné kanalizace, plynovodní přípojku a sjezd, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace, plynovodní přípojky a sjezdu, v rámci stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 867-92/2015 ze dne 28. 7. 2015, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6292     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2990 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 2476 zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 5082-117/2015 ze dne 29. 6. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 2476/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m² v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, Opava, IČ 71197061, spočívající v právu umístění sjezdu na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami sjezdu, v rámci stavby „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5082-117/2015 ze dne 29. 6. 2015, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6292     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemku parc. č. 2789 ostatní plocha v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 2886 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, Opava, IČ 71197061, spočívající v právu zřízení, provozování a udržování vodovodní a plynovodní přípojky a přípojky dešťové a splaškové kanalizace na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním uvedených přípojek, v rámci stavby „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2961-67/2015 ze dne 28. 4. 2015 b) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2745 ostatní plocha v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 2886 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, Opava, IČ 71197061, spočívající v právu umístění a provozování sjezdu na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním a provozováním sjezdu, v rámci stavby „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude před uzavřením smlouvy nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí
  77/6292     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemku parc. č. 2265/1 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, IČ 00297488, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 2230/1 ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 2041-13/2015 ze dne 22. 1. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 2230/62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 824 m² v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřízení, provozování a udržování vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním uvedených přípojek, v rámci stavby „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2065-13/2015 ze dne 20. 8. 2015 b) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2265/1 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, IČ 00297488, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 2230/1 ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 2041-13/2015 ze dne 22. 1. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 2230/62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 824 m² v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístění a provozování sjezdu na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním a provozováním sjezdu, v rámci stavby „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude před uzavřením smlouvy nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí
  77/6292     10. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1487 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6293     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 430 zastavěná plocha a nádvoří (nově dle geometrického plánu č. 861-64/2015 ze dne 11. 6. 2015 rozdělen na pozemek parc. č. 430/1 ostatní plocha o výměře 466 m² a pozemek parc. č. 430/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 279 m², jehož součástí je stavba – budova č. p. 653 občanská vybavenost), pozemek parc. č. 436 zahrada (dle geometrického plánu č. 861-64/2015 ze dne 11. 6. 2015 o nové výměře 701 m²), vše v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem
  77/6293     10. 9. 2015
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 26 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  77/6293     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat k hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČ 00846350, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 430/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 430/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 653 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 436 zahrada, vše v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem
  77/6293     10. 9. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČ 00846350, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  77/6293     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, Havířov, IČ 00844896, nemovité věci, a to: části pozemku parc. č. 2230/1 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 2041-13/2015 ze dne 22. 1. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 2230/61 ostatní plocha o výměře 2702 m² a pozemek parc. č. 2230/62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 824 m², jehož součástí je stavba - budova č. p. 1588, část obce Město, občanská vybavenost, části pozemku parc. č. 2248 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 2041-13/2015 ze dne 22. 1. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 2248/4 ostatní plocha o výměře 277 m² a pozemek parc. č. 2248/5 ostatní plocha o výměře 199 m², vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov
  77/6293     10. 9. 2015
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, Havířov, IČ 00844896, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  77/6293     10. 9. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat k hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald, IČ 00847461, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 2230/61 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2230/62 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 1588, část obce Město, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2248/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2248/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov
  77/6293     10. 9. 2015
8. souhlasí

s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald, IČ 00847461, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  77/6293     10. 9. 2015
9. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu
  77/6293     10. 9. 2015
10. souhlasí

s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ 00534188, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  77/6293     10. 9. 2015
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 10) tohoto usnesení ke schválení a k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5953 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  77/6294     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 159 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Štáblovice, do vlastnictví obce Štáblovice, Štáblovice 166, IČ 00635448, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6294     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1582/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 396-34/2015 ze dne 22. 5. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 231, o výměře 3 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice, do vlastnictví obce Vršovice, Vršovice 38, IČ 00635588, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6294     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 669/18 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 252 m², dle geometrického plánu č. 1205-86/2014 ze dne 10. 12. 2014, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, do vlastnictví obce Soběšovice, Soběšovice 10, IČ 00576981, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6294     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 669/18 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1205-86/2014 ze dne 10. 12. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 669/19 ostatní plocha, o výměře 152 m² a pozemek parc. č. st. 752 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, do podílového spoluvlastnictví pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 30.710,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6294     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1945/18 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1300-75/2014 ze dne 28. 7. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 712 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Velké Albrechtice, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 1.750,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6294     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6295     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost obecně prospěšné společnosti Dživipen o.p.s., Jiráskova 2213/13, Opava, IČ 26571463, o odkup nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 přeloženého materiálu
  77/6295     10. 9. 2015
2. bere na vědomí

žádost společnosti MG Senior Centrum OP s.r.o., Ostrožná 244/27, Opava, IČ 29454336, o odkup nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4) tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu
  77/6295     10. 9. 2015
3. bere na vědomí

žádost společnosti SB Development s.r.o., Za Stolařstvím 1110/7, Ostrava – Stará Bělá, IČ 26847213, o odkup nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4) tohoto usnesení, dle přílohy č. 5 přeloženého materiálu
  77/6295     10. 9. 2015
4. rozhodla

že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2290/39 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2520, část obce Předměstí, objekt bydlení, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6048 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  77/6296     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 558/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 558/25 trvalý travní porost, pozemek parc. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če občanská vybavenost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín do vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín, IČ 00298212, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek: a) obdarovaný se zavazuje o Předmět daru řádně pečovat, užívat jej pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, neužívat jej ke komerčním účelům, a dále jej nepřevést do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí b) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. a) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost c) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. a), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí d) v případě porušení povinností dle odst. a) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty. Náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván. Ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení e) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. b) nebo nesplní-li povinnost dle odst. c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván
  77/6296     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 643/16 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/23 ostatní plocha o výměře 72 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.328,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle písm. b) tohoto bodu usnesení b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 643/16 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 643/23 ostatní plocha o výměře 72 m², ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 1729 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu kdekoliv na služebném pozemku zřídit, provozovat a udržovat kanalizační vedení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a odstraňováním kanalizačního vedení, na dobu neurčitou
  77/6296     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 643/16 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/24 ostatní plocha o výměře 15 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, do podílové spoluvlastnictví, a to tak, že: do společného jmění manželů **********, podíl ve výši ideální 48372/55153, a do vlastnictví **********, podíl ve výši ideální 6781/55153, za podmínky, že kupující uhradí společně a nerozdílně kupní cenu ve výši 1.113,- Kč a poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle písm. b) tohoto bodu usnesení b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 643/16 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 643/24 ostatní plocha o výměře 15 m², ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 1729 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu kdekoliv na služebném pozemku zřídit, provozovat a udržovat kanalizační vedení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a odstraňováním kanalizačního vedení, na dobu neurčitou
  77/6296     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 45/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 45/4 ostatní plocha o výměře 132 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 10.279,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle písm. b) tohoto bodu usnesení b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 45/2 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1573-96/2015 ze dne 14. 7. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 45/4 ostatní plocha o výměře 132 m², ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 1729 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu kdekoliv na služebném pozemku zřídit, provozovat a udržovat kanalizační vedení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a odstraňováním kanalizačního vedení, na dobu neurčitou
  77/6296     10. 9. 2015
5. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu podniku ze dne 26. 9. 2011 ev. č. 2262/2011/ZDR mezi Moravskoslezským krajem a společností Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  77/6296     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4227 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  77/6297     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, přístavba tělocvičny“ dle předloženého materiálu
  77/6297     10. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 94.766-- Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 572.270,-- Kč bez DPH v rámci stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, přístavba tělocvičny“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6298     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, Hany Kvapilové 1655/20, Opava, IČ 47813083, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 168, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 482, Předměstí, bydlení, pozemek parc. č. 169, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, a to ode dne 1. 1. 2016 b) předat k hospodaření organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČ 47813482, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 168, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, č. p. 482, Předměstí, bydlení, pozemek parc. č. 169, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, a to ke dni 1. 1. 2016
  77/6298     10. 9. 2015
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, Hany Kvapilové 1655/20, Opava, IČ 47813083, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČ 47813482, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  77/6298     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 72/5956 ze dne 14. 7. 2015 č. 73/6050 ze dne 4. 8. 2015 č. 68/5564 ze dne 19. 5. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013 č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014 č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6299     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 2) ze dne 20. 6. 2013 a usnesení č. 9/812 bod 6) ze dne 24. 4. 2014
  77/6299     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to: pozemek parc. č. 221 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 365, část obce Nový Bohumín, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 223 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín – Nový Bohumín, IČ 00297569, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek: i. obdarovaný se zavazuje o Předmět daru řádně pečovat, užívat jej pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, neužívat jej ke komerčním účelům, a dále jej nepřevést do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí ii. obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. i. ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost iii. obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. i., k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí iv. v případě porušení povinností dle odst. i. je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení v. v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ii. nebo nesplní-li povinnost dle odst. iii. ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to: pozemek parc. č. 1220/28 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín – Nový Bohumín, IČ 00297569, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: pozemek parc. č. 553/3 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 66.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6.2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 2702/604, ostatní plocha, o výměře 44 m² v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 917 m² dle geometrického plánu č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6.2015 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na celý služebný pozemek za účelem oprav a údržby plotu a opěrné zdi, a to na dobu neurčitou; za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne prodat pozemek dle bodu 6) návrhu usnesení; kraj uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: část pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2702/604, ostatní plocha, o výměře 44 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 21.680,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 5 návrhu usnesení b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6.2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 2702/605, ostatní plocha, o výměře 22 m² v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 917 m² dle geometrického plánu č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6.2015 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na celý služebný pozemek za účelem oprav a údržby plotu a opěrné zdi, a to na dobu neurčitou; za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne prodat pozemek dle bodu 8) návrhu usnesení; kraj uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: část pozemku parc. č. 2702/212, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5080-5044/2015 ze dne 10. 6. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2702/605, ostatní plocha, o výměře 22 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.340,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 7 návrhu usnesení b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, a to: část pozemku parc. č. 1793/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3846-52067/2015 ze dne 6. 8. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1793/14, ostatní plocha, o výměře 1.400 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.053.790,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČ 00601357, a to: pozemek parc. č. 16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 12, část obce Vrbno pod Pradědem, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 577, část obce Vrbno pod Pradědem, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 25 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, do vlastnictví města Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457; dárce uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) darovat movité věci dle inventurních soupisů ke dni 30. 6. 2015 v celkové pořizovací ceně 773.204,61 1.283.722,61 Kč ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČ 00601357, do vlastnictví města Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457 c) vyjmout majetek specifikovaný v bodě 10 písm. a) a b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČ 00601357, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným
  77/6299     10. 9. 2015
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: pozemek parc. č. st. 1494 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Bílá, obec Bílá, do vlastnictví sdružení SKI Vítkovice - Bílá, o.s., Bílá 173, IČ 70632219, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 13.200,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 11 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2221/4, ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 12.413 m², dle geometrického plánu č. 5057-023/2015 ze dne 13. 7. 2015, pozemek parc. č. 2221/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. č. 2221/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova rozestavěná, pozemek parc. č. 2221/40 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví společnosti HON a.s., Srbská 347/2, Praha 6, IČ 47682523, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 15.000.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 12 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
13. bere na vědomí

a) žádost sdružení “SUN Outdoor o. s.“, Bílá 149, IČ 26575868, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodu 14 tohoto usnesení, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu b) žádost pana **********, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodu 14 tohoto usnesení, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu c) žádost společnosti J & v management s.r.o., Frýdlantská 1237, Frýdek-Místek, IČ 27802671, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodu 14 tohoto usnesení, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
  77/6299     10. 9. 2015
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: pozemek parc. č. st. 770 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 143, část obce Bílá, objekt k bydlení, pozemek parc. č. st. 771 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Bílá, obec Bílá, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 3.500.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 14 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6299     10. 9. 2015
15. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. st. 1215 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Bílá, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 770 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Bílá, spočívající v právu chůze a jízdy přes část služebného pozemku za účelem zajištění přístupu a příjezdu k panující nemovitosti, v rozsahu dle geometrického plánu č. 454-31/2015 ze dne 7. 7. 2015, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonně výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí; za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne prodat pozemky dle bodu 14) návrhu usnesení a dojde k převodu vlastnického práva k předmětným pozemkům do společného jmění manželů **********
  77/6299     10. 9. 2015
16. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 14) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6300     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat stavbu fóliovníku, včetně všech součástí a příslušenství a stavby zpevněné plochy umístěnou na části pozemku parc. č. 2371/9 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, realizovanou v rámci projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ k hospodaření organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130
  77/6300     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat stavby mostů, a to: most ev. č. 01148-4 přes řeku Olši umístěný na částech pozemků parc. č. 56, 164, 171, 1397/12, 2429/139, 5142/2 a 5145, most ev. č. 01148-5 přes místní potok umístěný na částech pozemků parc. č. 1397/1, 1397/12, 1397/13, 1441/1 a 1443/4 a 5145, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Návsí, realizované v rámci projektu „Silnice 2013 – I. etapa“ k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711
  77/6300     10. 9. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1162 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  77/6301     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: část pozemku parc. č. 328 lesní pozemek, oddělenou dle geometrického plánu č. 1325-3/2015 ze dne 4. 2. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 328/2 lesní pozemek o výměře 25 m², část pozemku parc. č. 323/2 lesní pozemek, oddělenou dle geometrického plánu č. 1326-4/2015 ze dne 4. 2. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 323/3 lesní pozemek o výměře 260 m², část pozemku parc. č. 316/1 lesní pozemek, oddělenou dle geometrického plánu č. 1326-4/2015 ze dne 4. 2. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 316/6 lesní pozemek o výměře 198 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy, z vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, IČ 65468953, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ 00095630, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  77/6301     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 318/1 lesní pozemek, parc. č. 323/1 lesní pozemek, parc. č. 324/1 lesní pozemek, parc. č. 1214/2 ostatní plocha a k části nově vzniklého pozemku parc. č. 328/1 lesní pozemek (dle geometrického plánu č. 1325–3/2015 ze dne 4. 2. 2015), vše v k. ú. Sklenov obec Hukvaldy, ve vlastnictví Biskupství ostravsko–opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, IČ 65468953, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní vodovodní řád včetně signalizačního kabelu, provozovat jej a udržovat, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1325–3/2015 ze dne 4. 2. 2015 b) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 316/1 lesní pozemek, parc. č. 316/4 lesní pozemek, parc. č. 317 lesní pozemek a parc. č. 1253/1 vodní plocha, vše v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy, ve vlastnictví Biskupství ostravsko–opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, IČ 65468953, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků zemní elektrickou přípojku NN, provozovat ji a udržovat, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1327–5/2015 ze dne 2. 2. 2015 c) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 323/2 lesní pozemek v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy, ve vlastnictví Biskupství ostravsko – opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava IČ 65468953, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní vývod dešťové kanalizace, provozovat jej a udržovat, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1326–4/2015 ze dne 4. 2. 2015 d) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1251/2 vodní plocha a parc. č. 316/1 lesní pozemek, vše v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy, ve vlastnictví Biskupství ostravsko–opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava IČ 65468953, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní kanalizační vývod z čistírny odpadních vod, provozovat jej a udržovat, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1326–4/2015 ze dne 4. 2. 2015 e) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 323/2 lesní pozemek, parc. č. 319 lesní pozemek, parc. č. 318/3 lesní pozemek, parc. č. 318/4 lesní pozemek, 318/5 lesní pozemek, 316/4 lesní pozemek a parc. č. 316/1 lesní pozemek, vše v k. ú. Sklenov obec Hukvaldy, ve vlastnictví Biskupství ostravsko – opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava IČ 65468953, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní splaškový kanalizační řád včetně signalizačního kabelu, provozovat jej a udržovat, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1326–4/2015 ze dne 4. 2. 2015 vše na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka panujících pozemků parc. č. St. 59 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 60 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 61 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 62 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 318/7 ostatní plocha, parc. č. 320 ostatní plocha, parc. č. 321 ostatní plocha a parc. č. 322 ostatní plocha, vše v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy, v současné době ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ 00095630, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí; věcná břemena k lesním pozemkům určeným k plnění funkce lesa uvedeným ad a) – e) se v souladu s ust. § 1261 občanského zákoníku zřizují jako vykupitelné za podmínky úhrady jednorázové úplaty ve výši 1.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši
  77/6301     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: část pozemku parc. č. 83 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 83/2 ostatní plocha o výměře 9 m², části pozemku parc. č. 86 zahrada, oddělené dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 86/2 zahrada o výměře 35 m² a parc. č. 86/3 zahrada o výměře 25 m², část pozemku parc. č. 87 zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 87/2 zahrada o výměře 31 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obec Fulnek, z vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  77/6301     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části nově vzniklého pozemku parc. č. 83/1 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní vodovodní přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene b) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 83/1 ostatní plocha a parc. č. 87/1 zahrada dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní splaškovou kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní splaškové kanalizační přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene c) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 83/1 ostatní plocha, parc. č. 87/1 zahrada a parc. č. 86/1 zahrada dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků zemní elektrickou přípojku NN včetně dvou osvětlovacích sloupů, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní elektrické přípojky NN včetně dvou osvětlovacích sloupů, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene d) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části nově vzniklého pozemku parc. č. 86/1 zahrada dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní dešťovou kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní dešťové kanalizační přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene e) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 71 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 72 ostatní plocha a k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 83/1 ostatní plocha, parc. č. 87/1 zahrada dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní přípojku plynu, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní přípojky plynu, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene f) zřídit věcné břemeno – služebnost stezky k části nově vzniklého pozemku parc. č. 86/1 zahrada dle geometrického plánu č. 847-114/2015 ze dne 24. 8. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu chůze přes služebný pozemek, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“ nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene vše na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 85 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 84 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obec Fulnek, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí; g) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – služebností dle bodu 4 písmeno a) – f) tohoto usnesení
  77/6301     10. 9. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost stezky k části pozemku parc. č. 85 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, ve prospěch každého vlastníka panujících pozemků parc. č. 82 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 86/1 zahrada, oba v k. ú. a obec Fulnek, v současné době ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu chůze přes služebný pozemek, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; povinný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 5 písmeno a) tohoto usnesení
  77/6301     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6302     10. 9. 2015
1. rozhodla

o záměru vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 60 ostatní plocha, pozemek parc. č. 61 orná půda, pozemek parc. č. 62 ostatní plocha, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí (zejména rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 61)

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6303     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: spoluvlastnický podíl ve výši ideální 17/780 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnický podíl ve výši ideální 17/60 na pozemcích parc. č. 1213/18 ostatní plocha, parc. č. 1213/35 ostatní plocha a parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví paní **********, za kupní cenu ve výši 441.400,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6303     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: spoluvlastnický podíl ve výši ideální 17/780 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnický podíl ve výši ideální 17/60 na pozemcích parc. č. 1213/18 ostatní plocha, parc. č. 1213/35 ostatní plocha a parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví pana **********, za kupní cenu ve výši 441.400,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6303     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: spoluvlastnický podíl ve výši ideální 17/780 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnický podíl ve výši ideální 17/60 na pozemcích parc. č. 1213/18 ostatní plocha, parc. č. 1213/35 ostatní plocha a parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví pana **********, za kupní cenu ve výši 441.400,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6303     10. 9. 2015
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.324.200,-- Kč účelově určené na akci „Nákup pozemků“
  77/6303     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1 324,2 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 1 324,2 tis. Kč
  77/6303     10. 9. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. st. 3006 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, u mlýna 1755/5, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČ 00002691, za kupní cenu ve výši 19.800,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat pozemek uvedený v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava, IČ 00600920, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  77/6303     10. 9. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1), 2), 3) a 6) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2014 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  77/6304     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o nutnosti změn v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“
  77/6304     10. 9. 2015
2. souhlasí

s rozsahem navrhovaných změn v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 č. 24/1838 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  77/6305     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 b) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, a to: pozemek parc. č. st. 1197 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1172, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 5.850.000 Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867 c) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1) písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, a to ke dni přechodu vlastnického práva
  77/6305     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 15/1548 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6306     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi: Moravskoslezským krajem, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3 3/5, 601 82 Brno, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kraje, IČ 70888337, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem kraje, IČ 60609460, Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje, IČ 70891320, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6306     10. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp. Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5257 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  77/6307     10. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce regionálního exponátu Moravskoslezského kraje vyrobeného pro světovou výstavu EXPO 2015 se společností Dolní oblast Vítkovice, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 75125285, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6308     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Geometry Global s.r.o., IČ 25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, Praha, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt RunTour dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6308     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč společnosti Geometry Global s.r.o., IČ 25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, Praha, na projekt RunTour, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015
  77/6308     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít se společností Geometry Global s.r.o., IČ 25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, Praha, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5813 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  77/6309     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o méněpracech, které nebylo potřeba realizovat, dle předloženého materiálu
  77/6309     10. 9. 2015
2. souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání v rámci stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 56/4483 ze dne 25. 11.2014 (č. usnesení)
  77/6310     10. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny VN, VVN č. 14_SOBS01_4121047114 při realizaci stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6310     10. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít dohodu o vrácení části podílů ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV při realizaci stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6310     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 184,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 184,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5470 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6311     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyhodnocení úspor za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu
  77/6311     10. 9. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizovaných akcí „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství“, ve výši 2.051,8 tis. Kč
  77/6311     10. 9. 2015
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2015 o částku 195 tis. Kč účelově určené na akci „Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“
  77/6311     10. 9. 2015
4. ukládá

organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2015, ve výši 1.794,88 tis. Kč, účelovým určením na realizaci akce “Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, a to formou závazného ukazatele
  77/6311     10. 9. 2015
5. ukládá

organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896 „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2015, ve výši 2.127,88 tis. Kč, účelovým určením na realizaci akce “Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, a to formou závazného ukazatele
  77/6311     10. 9. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 191,88 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.051,80 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 3.922,76 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 195 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 5.971,44 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5368 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6312     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2015 žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 4 a 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  77/6312     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  77/6312     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2015 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  77/6312     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.380,6 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 794,2 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 731,5 tis. Kč Celkem 1 525,7 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 205,3 tis. Kč pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 313,6 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 336,0 tis. Kč Celkem 854,9 tis. Kč
  77/6312     10. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5748 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6313     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6313     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  77/6313     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  77/6313     10. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zařadit finanční prostředky ve výši 1.440.450 Kč na pokrytí zbývající části neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“ do návrhu rozpočtu kraje na rok 2016
  77/6313     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1 164,35 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 232,75 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 633,55 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 298,05 tis. Kč Celkem 1.164,35 tis. Kč
  77/6313     10. 9. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1)- 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6165 ze dne 11. 11.2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6314     10. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í přijaté transfery pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 200 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 200 tis. Kč
  77/6314     10. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 500,07 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 500,07 tis. Kč
  77/6314     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 40,77 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,77 tis. Kč
  77/6314     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6111 - Programové vybavení o 200,00 tis. Kč
  77/6314     10. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 15,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5758 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6315     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6315     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016 včetně
  77/6315     10. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3 621,1 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2 191,1 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1 430 tis. Kč Celkem 3 621,1 tis. Kč
  77/6315     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/966 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6316     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Hrčava, IČ 66740100, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na podporu akce s názvem „III. Hrčavský gastronomický festival a beerfest“, konané dne 26. 9. 2015
  77/6316     10. 9. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč na zajištění akce s názvem „III. Hrčavský gastronomický festival a beerfest“, konané dne 26. 9. 2015, Sboru dobrovolných hasičů Hrčava, IČ 66740100, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015
  77/6316     10. 9. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Hrčava, IČ 66740100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  77/6316     10. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  77/6317     10. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o schválení vytvoření „Stálé expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“ dle předloženého materiálu
  77/6317     10. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Darovací smlouvu o převodu vlastnického práva vztahující se k souboru movitých věcí tvořící sbírku historických motocyklů s akad. sochařem **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  77/6317     10. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit finanční prostředky v max. výši 5.645.000 Kč v rozpočtech kraje na roky 2016 – 2020 na pokrytí výdajů souvisejících s pronájmem výstavních prostor pro „Stálou expozici historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“, a to za podmínky uzavření darovací smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení
  77/6317     10. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5475 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  77/6318     10. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 18 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  77/6319     10. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzdání se funkce vedoucího odboru evropských projektů pana Ing. Hynka Orsága ke dni 31. 8. 2015 a ukončení jeho pracovního poměru

  frame-scrollup