Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 9. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  78/6320     25. 9. 2015
1. schvaluje

program 78. schůze rady kraje, konané dne 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6321     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a PhDr. Jaroslava Dvořáka, o ověření zápisu ze 77. schůze rady kraje, konané dne 10. 9. 2015
  78/6321     25. 9. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu ze 78. schůze rady kraje, konané dne 25. 9. 2015: Ing. Jiřího Martinka Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6322     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, o souhlas s provedením technického zhodnocení majetku kraje dle předloženého materiálu
  78/6322     25. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout závazek kraje vypořádat technické zhodnocení dle bodu 3) tohoto usnesení ve výši 9,8 mil. Kč ke dni ukončení Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, dle předloženého materiálu
  78/6322     25. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s provedením stavby „Rekonstrukce budovy ředitelství – umístění veřejné lékárny“ umístěné na pozemku parc. č. st. 405/1, jehož součástí je stavba – budova č. p. 775, a na pozemcích parc. č. 633/1, 613/13, 613/14, 633/25, 633/26, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, na náklady společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  78/6322     25. 9. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit, aby Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, odepisovala technické zhodnocení majetku kraje specifikované v bodě 3) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  78/6322     25. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1195 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  78/6323     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci ve věci řešení dotazu na výstavbu – umístění vědecké knihovny Moravskoslezského kraje, vzneseného členkou zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 7. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  78/6323     25. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6324     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Asociace řeckých obcí v České republice, IČ 65349334, o finanční podporu projektu „Oslava životního jubilea hudebního skladatele Mikise Theodorakise“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  78/6324     25. 9. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Asociaci řeckých obcí v České republice, IČ 65349334, ve výši 200.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Oslava životního jubilea hudebního skladatele Mikise Theodorakise“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  78/6324     25. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Asociací řeckých obcí v České republice, IČ 65349334, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  78/6324     25. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč
  78/6324     25. 9. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1527 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  78/6325     25. 9. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ předkládaného do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, se subjekty: 1) Dolnoślaska Organizacja Turystyczna, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław, Polsko, IČ 932116764 2) Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, Polsko, IČ 532404257 3) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČ 70889546 4) Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc, Česká republika, IČ 75087057 5) Stowarzyszenie Certus, ul. Palestyńska 2, 52-133 Wrocław, Polsko, IČ 8992729291 6) Destinační společnost Východní Čechy, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice, Česká republika, IČ 75126842 7) Stowarzyszenie Region Beskidy, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, IČ 072310256 8) Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČ 68923244 9) Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Rynek 18, 43-400 Cieszyn, Polsko, IČ 070940415 10) Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Družstevní 294, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ 44741031 11) Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, Polsko, IČ 276453182
  78/6325     25. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1151 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  78/6326     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity v Ostravě o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00955/2015/RRC dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  78/6326     25. 9. 2015
2. bere na vědomí

oznámení Ostravské univerzity v Ostravě o změnách v realizaci projektu „Podpora bilaterální spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání, vědy a výzkumu mezi univerzitami z Moravskoslezského kraje a čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  78/6326     25. 9. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00955/2015/RRC ze dne 29. 4. 2015 s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  78/6326     25. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6327     25. 9. 2015
1. doplňuje

návrh programu 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 25. 9. 2015, o body s názvem a) Žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. o souhlas s provedením technického zhodnocení majetku kraje b) Podání informací k řešení dotazu Ing. Evy Poštové CSc., vzneseného k materiálu č. 4/5 na 14. zasedání zastupitelstva kraje dne 7. 5. 2015 ve věci výstavby – umístění vědecké knihovny Moravskoslezského kraje c) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury d) Návrh na uzavření Dohody o spolupráci na projektu, která je povinnou přílohou žádosti projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ e) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00955/2015/RRC s Ostravskou univerzitou v Ostravě

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/894 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  78/6328     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu připravované investice společnosti HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. v Průmyslové zóně Mošnov a žádost o souhlas s právním jednáním dle předloženého materiálu
  78/6328     25. 9. 2015
2. souhlasí

s právním jednáním Statutárního města Ostrava, IČ 0084545, a společnosti HYUNDAI MOBIS Co., Ltd., resp. společnosti Mobis Automotive System Czech s.r.o., IČ 03758397, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6329     25. 9. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Návrh architektury ICT kraje“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  78/6329     25. 9. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Návrh architektury ICT kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  78/6329     25. 9. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Návrh architektury ICT kraje“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  78/6329     25. 9. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Návrh architektury ICT kraje“ a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. RNDr. Alois Slovák - odbor informatiky 7. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 4. Ing. Aleš Trnka - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivan Ivanov - odbor informatiky 7. Ing. Gabriela Vysocká - odbor kontroly a sdílených služeb

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6330     25. 9. 2015
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním úprav ve výtazích v budově E, F s dodavatelem: OTIS a.s. se sídlem: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav IČ: 42324254 za cenu nejvýše přípustnou 301.691 Kč bez DPH, tj. 365.046 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5986 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  78/6331     25. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Kancelářské potřeby 2016“
  78/6331     25. 9. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele: SMERO, spol. s r.o. se sídlem: Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 66461 IČ: 25527886 ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. se sídlem: Karviná - Ráj, Kosmonautů 670/68, PSČ 73401 IČ: 27791661 ARBO CKP s.r.o. se sídlem: Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 25838261 Ivan Kaspřák se sídlem: Těšínská 1023/29, 746 01, Opava – Předměstí IČ: 40356558 ACTIVA spol. s r.o. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 19900 IČ: 48111198 Frankospol Office s.r.o. se sídlem: Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, PSČ 73801 IČ: 25910027 Papera, s.r.o. se sídlem Svitavy, Hálkova 2217/13, PSČ 56802 IČ: 25945653 ASTRA Office s.r.o. se sídlem: Karviná - Ráj, Kosmonautů 670/68, PSČ 73401 IČ: 27771351 Lyreco CE, SE, organizační složka se sídlem: Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000 IČ: 27592537 BÜROPROFI s.r.o. se sídlem: České Budějovice, Hlinská 456/2, PSČ 37001 IČ: 62502034, a to pro položky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  78/6331     25. 9. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavateli, kteří se pro jednotlivé položky umístili v 1. až 3. pořadí: ARBO CKP s.r.o. se sídlem: Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 25838261 Ivan Kaspřák se sídlem: Těšínská 1023/29, 746 01, Opava - Předměstí IČ: 40356558 ACTIVA spol. s r.o. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 19900 IČ: 48111198 FRANKOSPOL OFFICE s.r.o se sídlem: Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, PSČ 73801 IČ: 25910027 ASTRA Office s.r.o. se sídlem: Karviná - Ráj, Kosmonautů 670/68, PSČ 73401 IČ: 27771351 Lyreco CE, SE, organizační složka se sídlem: Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000 IČ: 27592537 BÜROPROFI s.r.o. se sídlem: České Budějovice, Hlinská 456/2, PSČ 37001 IČ: 62502034 Papera, s.r.o. se sídlem Svitavy, Hálkova 2217/13, PSČ 56802 IČ: 25945653 a to pro položky a za nejvýše přípustné ceny bez DPH dle příloh č. 4 až 11 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6332     25. 9. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup mikrobusu pro 9 osob II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínek dle důvodové zprávy
  78/6332     25. 9. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  78/6332     25. 9. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  78/6332     25. 9. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 5. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 5. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5962 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  78/6333     25. 9. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – dodatek č. 9“ dle předloženého materiálu
  78/6333     25. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2012 (ev. č. 02188/2012/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, se společností: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 762.012,70 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6334     25. 9. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MSK, že veřejnou zakázku na zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v deníku Právo bude realizovat oddělení veřejných zakázek
  78/6334     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.029,2 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.029,2 tis. Kč
  78/6334     25. 9. 2015
3. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k podlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v deníku Právo“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  78/6334     25. 9. 2015
4. jmenuje

k veřejné zakázce uvedené v bodě 1) usnesení a) jednací komisi pro případ potřeby ústního jednání se zájemcem b) komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona c) hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona všechny ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Taťána Kahánková - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Nazim Afana - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. PhDr. Miroslava Chlebounová - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6335     25. 9. 2015
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MSK, že veřejnou zakázku na zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a na jeho webových stránkách bude realizovat oddělení veřejných zakázek
  78/6335     25. 9. 2015
2. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k podlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a na jeho webových stránkách“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  78/6335     25. 9. 2015
3. jmenuje

k veřejné zakázce uvedené v bodě 1) tohoto usnesení jednací komisi pro případ potřeby ústního jednání se zájemcem komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona všechny ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Taťána Kahánková - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Nazim Afana - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. PhDr. Miroslava Chlebounová - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015 č. 75/6077 ze dne 18. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6336     25. 9. 2015
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu společnosti: AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s. Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ: 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj za cenu nejvýše přípustnou 454.720 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  78/6336     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 454.720 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 454.720 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6337     25. 9. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  78/6337     25. 9. 2015
2. vyřazuje

usnesení č. 24/1729 bod 3) ze dne 3. 9. 2013 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 72/5911 ze dne 14. 7. 2015 č. 75/6084 ze dne 18. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6338     25. 9. 2015
1. rozhodla

vyslat Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Belgie (Brusel) ve dnech 12. – 14. 10. 2015 za účelem účasti na akci OPEN DAYS v Bruselu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  78/6338     25. 9. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora
  78/6338     25. 9. 2015
3. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, a RSDr. Tadeáše Hlawiczku, předsedu komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Ostróda) ve dnech 7. – 9. 10. 2015 za účelem účasti na prezentaci Moravskoslezského kraje v rámci mezinárodního turistického veletrhu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  78/6338     25. 9. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň
  78/6338     25. 9. 2015
5. bere na vědomí

zprávu Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Srbské republiky (Bački Petrovac) uskutečněné ve dnech 5. – 9. 8. 2015, uvedenou v předloženém materiálu
  78/6338     25. 9. 2015
6. bere na vědomí

zprávu Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Kyrgyzské republiky (Biškek, Karakol) uskutečněné ve dnech 24. – 28. 8. 2015, uvedenou v předloženém materiálu
  78/6338     25. 9. 2015
7. bere na vědomí

zprávu Miroslava Nováka, hejtmana kraje, Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, Martina Sikory, náměstka hejtmana kraje, Mgr. Věry Pálkové, náměstkyně hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Italské republiky (Milán, EXPO 2015) uskutečněné ve dnech 1. – 4. 9. 2015, a uvedenou v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6339     25. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 50,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 73,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.514,30 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 111,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,24 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 157,19 tis. Kč pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 0,05 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,65 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 42,46 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,20 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 11,99 tis. Kč pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 3,84 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 11,38 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 83,26 tis. Kč Celkem o 2.063,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.063,56 tis. Kč
  78/6339     25. 9. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Hrazené úroky z úvěrů“ ve výši 300 tis. Kč
  78/6339     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 300 tis. Kč
  78/6339     25. 9. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2015 do rozpočtu kraje ve výši 2.454.000,-- Kč na financování sociální práce dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  78/6339     25. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.454,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1.500,0 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 375,0 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 135,0 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 6,3 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300,0 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 137,7 tis. Kč Celkem o 2.454,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6340     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

dopis paní Ing. Evy Stejskalové, jednatelky Regionální televize CZ s.r.o. ve věci žádosti o záštitu a finanční podporu televizního projektu Doteky Otce vlasti Karla IV dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  78/6340     25. 9. 2015
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Regionální televize CZ s.r.o.
  78/6340     25. 9. 2015
3. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6341     25. 9. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 880 tis. Kč
  78/6341     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5175 - Pohoštění o 120 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5175 - Pohoštění o 120 tis. Kč
  78/6341     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 760 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 600 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 160 tis. Kč Celkem o 760 tis. Kč
  78/6341     25. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 1,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6342     25. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 13 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5240 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím o 13 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6343     25. 9. 2015
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6344     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávek organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Moravská 2/964, IČ 1445093 vůči dlužníkům: a) **********, v celkové výši 130.000 Kč b) Průmyslové stavby Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Pelclova 5, IČ 13644505, v celkové výši 31.122 Kč c) TEMOS technik s.r.o., se sídlem Ostrava, Ruská 328/54A, IČ 25513125, v celkové výši 40.460 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  78/6345     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  78/6345     25. 9. 2015
2. rozhodla

s účinností od 26. 9. 2015 nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  78/6346     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Sportovní Gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  78/6346     25. 9. 2015
2. rozhodla

s účinností od 26. 9. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6347     25. 9. 2015
1. rozhodla

prominout penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-Město, příspěvková organizace, IČ 75 027 666, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4591 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6348     25. 9. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  78/6348     25. 9. 2015
2. ukládá

řediteli organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smlouvy o partnerství č. 01342/2014/EP k projektu "Výstavba fóliovníků v Opavě“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01726, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1729 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  78/6349     25. 9. 2015
1. rozhodla

nerealizovat ve školách v Moravskoslezském kraji v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě vzdělávání pro školní rok 2016/2017 přijímací zkoušku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím testování jednotně zabezpečovaného Moravskoslezským krajem
  78/6349     25. 9. 2015
2. ukládá

řediteli organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403 zabezpečit činnosti spojené s rozhodnutím dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál Termín: do 15. 10. 2015
  78/6349     25. 9. 2015
3. doporučuje

ředitelům středních škol všech zřizovatelů přihlásit se do 15. října 2015 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě vzdělávání pro školní rok 2016/2017 k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášenému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MŠMT-26724/2015-1 ze dne 10. září 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje 58/4589 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6350     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 01399/2015/ŠMS v rámci projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/29.01725, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se společností Hilbert Interiéry s. r. o., IČ: 28661133, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6351     25. 9. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2015 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6352     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  78/6352     25. 9. 2015
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6353     25. 9. 2015
1. souhlasí

a) s nájmem prostor v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží o výměře 899,05 m² v části budovy č. p. 479, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 45 v k. ú. a obci Jablunkov, mezi městem Jablunkov, se sídlem Dukelská 144, Jablunkov, IČ 00296759, jako pronajímatelem a vlastníkem nemovité věci, a organizací Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 64120392, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu prostor nesloužících k podnikání dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6354     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září a říjen 2015 do 25. 9. 2015 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  78/6354     25. 9. 2015
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 – (období září – prosinec) ve výši 85.203 Kč b) účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 180.000 Kč c) příspěvek Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky – Zámek velké Heraltice č. p. 1 ve výši 125.000 Kč d) projekty Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 537.380,96 Kč dle předloženého materiálu
  78/6354     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 390.203 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 18.934 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 37.868 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 28.401 Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 125.000 Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 180.000 Kč Celkem 390.203 Kč
  78/6354     25. 9. 2015
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 (období září – prosinec 2015) – modul A v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  78/6354     25. 9. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 s účelovým určením na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, o částku 180.000 Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  78/6354     25. 9. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, o částku 125.000 Kč, s účelovým určením na obnovu nemovité kulturní památky – Zámek Velké Heratlice č. p. 1, rejstř. č. ÚSKP 20745/8-1505 k. ú. Velké Heraltice, obec Velké Heraltice, okres Opava, kraj Moravskoslezský s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  78/6354     25. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 35.998 Kč a z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 501.384 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.998 Kč a z v y š u j í investiční transfery na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 501.384 Kč
  78/6354     25. 9. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 35.997,50 Kč s účelovým určením na projekt „Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01690) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  78/6354     25. 9. 2015
9. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 501.383,46 Kč s účelovým určením na projekt „Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01690) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  78/6354     25. 9. 2015
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Obec21“ o částku 50.000 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0073) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  78/6354     25. 9. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.492.982 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 998.355 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 494.627 Kč Celkem 1.492.982 Kč
  78/6354     25. 9. 2015
12. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Výzva č. 56) příspěvkovým organizacím kraje: a) Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, o částku 744.277 Kč na projekt „Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2568) b) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 494.626 Kč na projekt „Jazyková komunikace pro 21. Století“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0700) c) Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, o částku 254.076 Kč na projekt „Rozšíření jazykových znalostí pedagogů“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2749)
  78/6354     25. 9. 2015
13. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 195.350 Kč
  78/6354     25. 9. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 20,00 tis. Kč na § 3111 - Mateřské školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 12,00 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 163,35 tis. Kč Celkem 195,35 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 279,65 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3133 - Dětské domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 350,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 125,00 tis. Kč
  78/6354     25. 9. 2015
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, o částku 350.000 Kč s účelovým určením na „Obnova části oplocení v úseku s kovovým litinovým plotem v areálu zámku Velké Heraltice“ s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  78/6354     25. 9. 2015
16. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, ve výši 125.000 Kč s účelovým určením na podíl na nákladech spojených s připojením odběrného zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  78/6354     25. 9. 2015
17. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, ve výši 230.000 Kč na akci stavební opravy a úpravy pavilonu F

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3089 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  78/6355     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí servisní a uživatelské podpory, ev. č. 01109/2014/KŘ, ze dne 13. 6. 2014, mezi Moravskoslezským krajem a ICZ a.s., Praha 4 – Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PS4 147 00, IČ 2514544, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6356     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení mezi Moravskoslezským krajem a a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896 d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 g) Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  78/6356     25. 9. 2015
2. svěřuje

hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavírání smluv o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení s poskytovateli zdravotních služeb, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6357     25. 9. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 348.661 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  78/6357     25. 9. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 53.620 Kč b) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 31.231,50 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 263.809,50 Kč v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  78/6357     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 348.662 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 348.662 Kč
  78/6357     25. 9. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 674.016 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ a „Sdružeňáček – zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p.o.“ pro příspěvkové organizace v odvětví
  78/6357     25. 9. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 337.008 Kč, s účelovým určením na projekt „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.1.04/3.4.04/A4.00007
  78/6357     25. 9. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 337.008 Kč, s účelovým určením na projekt „Sdružeňáček – zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p.o.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.1.04/3.4.04/A4.00005
  78/6357     25. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 674.018 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 674.018 Kč
  78/6357     25. 9. 2015
8. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na preventivní programy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  78/6357     25. 9. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů preventivních programů, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  78/6357     25. 9. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 68.500 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50.000 Kč na § 3529 - Ostatní ústavní péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.500 Kč Celkem o 68.500 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6358     25. 9. 2015
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanova 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, Ing. Ivou Kajfoszovou, ekonomicko-personálním náměstkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  78/6359     25. 9. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, 700 30, IČ 48804525, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 30.419.491,86 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  78/6360     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Příkazní smlouvu na výkon činností, které vedou k efektivní organizaci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v rámci poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících mezi Moravskoslezským krajem a obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6361     25. 9. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 20,86 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  78/6361     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 20,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 20,86 tis. Kč
  78/6361     25. 9. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 písmene b) ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Osvětová činnost“ ve výši 12.920,-- Kč
  78/6361     25. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 47,15 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 47,15 tis. Kč
  78/6361     25. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 6.095,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 6.095,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 36/2700 ze dne 17. 2. 2014 č. 54/4180 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  78/6362     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 00335/2014/KŘ se společností Lesostavby Frýdek–Místek a. s., se sídlem Slezská 2766, 738 32 Frýdek–Místek, IČ 45193118, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  78/6363     25. 9. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0795/8 a 0925/8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6364     25. 9. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2015 plat Ing. Jiřině Zdražilové, ředitelce organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  78/6364     25. 9. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 11. 2015 plat Mgr. Svatopluku Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6365     25. 9. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 57.179,49 Kč na financování projektu „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“, realizovaného organizací kraje Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu
  78/6365     25. 9. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, ve výši 57.179,49 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 984/2013
  78/6365     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 57.180 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 57.180 Kč
  78/6365     25. 9. 2015
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 353.826,54 Kč, s účelovým určením na projekt „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1031/2013
  78/6365     25. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 353.825 Kč a snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 353.825 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3857 ze dne 26. 8. 2014 č. 62/4890 ze dne 17. 2. 2015 č. 66/5329 ze dne 21. 4. 2015 č. 77/6250 ze dne 10. 9. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  78/6366     25. 9. 2015
1. stanoví

v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu lhůtu pro podání žádostí o dofinancování v termínu od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5681 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  78/6367     25. 9. 2015
1. souhlasí

s přeregistrací sociální služby chráněné bydlení Jakartovice – Deštné, identifikátor 9861101, poskytované organizací Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, na sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice - Deštné, ke dni 1. 1. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  78/6367     25. 9. 2015
2. souhlasí

s ukončením poskytování sociální služby centrum denních služeb, identifikátor 5786576, v organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, do dne 31. 12. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6368     25. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 350,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 350,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 23,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5175 - Pohoštění o 23,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 16,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 11,90 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,98 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,07 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,05 tis. Kč Celkem 16,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 o částku 5.184,64 Kč
  78/6368     25. 9. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 145,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 145,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,15 tis. Kč Celkem 50,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 22,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 16,37 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 4,09 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,47 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,07 tis. Kč Celkem 22,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,02 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 2,23 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,56 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,20 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,03 tis. Kč Celkem 3,02 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 897,82 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 897,82 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6125 - Výpočetní technika o 12,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 12,11 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 387,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 387,20 tis. Kč
  78/6368     25. 9. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4151 - Neinvestiční přijaté transfery od cizích států o 139,70 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 7 581,14 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 139,70 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 7 581,14 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6369     25. 9. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“, včetně příloh
  78/6369     25. 9. 2015
2. vyhlašuje

program „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“ ke dni 29. 9. 2015 s termínem podávání žádostí od 30. 10. 2015 do 6. 11. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6165 ze dne 11. 11.2011 (č. usnesení)
  78/6370     25. 9. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 300.000 Kč
  78/6370     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné o 300 tis. Kč
  78/6370     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 40 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 40 tis. Kč
  78/6370     25. 9. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ ve výši 127.990 Kč
  78/6370     25. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 127.990 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 95.210 Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 23.810 Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8.570 Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 400 Kč Celkem 127.990 Kč
  78/6370     25. 9. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazené o 300 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 255 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 200 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 660 tis. Kč Celkem o 1.465 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.465 tis. Kč
  78/6370     25. 9. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,2 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 80,2 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5808 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  78/6371     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o méněpracech, které nebylo potřeba realizovat v rámci stavby „Transformace Zámku Dolní Životice – Horní Benešov, novostavba“, a o změně technické specifikace dle předloženého materiálu
  78/6371     25. 9. 2015
2. souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání v rámci stavby „Transformace Zámku Dolní Životice – Horní Benešov, novostavba“ se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 64610225, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4135 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  78/6372     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

žádost technického dozoru stavebníka na akci „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, kterým je Ing. Petr Kostka, jednatel společnosti FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ 18188711, ze dne 9. 9. 2015 o prominutí či zmírnění smluvní pokuty za nesplnění povinností vyplývající z příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti č. 00379/2014/KŘ ze dne 19. 3. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  78/6372     25. 9. 2015
2. rozhodla

nevyhovět žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení a neupustit od vymáhání pohledávky ve výši 3.000,-- Kč, vzniklé porušením povinností příkazníka stanovených příkazní smlouvou na výkon inženýrské činnosti č. 00379/2014/KŘ ze dne 19. 3. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5601 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  78/6373     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o provedení dodatečných prací při realizaci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ které vznikly v samém závěru lhůty výstavby a o méněpracech, které nebylo potřeba realizovat, dle předloženého materiálu
  78/6373     25. 9. 2015
2. souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání v rámci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu se společností HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ 46678468, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4812 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  78/6374     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ dle předloženého materiálu
  78/6374     25. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 305 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Park zahrad – SZAS Ostrava“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6304 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  78/6375     25. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 85 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 85 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5904 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  78/6376     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, a to u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu
  78/6376     25. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 69.784,88 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 2.215.135,72 Kč vč. DPH v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5613 ze dne 9. 6. 2014 (č. usnesení)
  78/6377     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě změny rozsahu prací při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk - Fryčovice“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ dle předloženého materiálu
  78/6377     25. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.771.767,37 Kč vč. DPH při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk - Fryčovice“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ a s uzavřením dohody dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6378     25. 9. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Dělnická, Havířov-Město“ na pozemku parc. č. 2230/10 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6379     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to: částí pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha, označené jako část A a část B, části pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, dle zákresu v kopii katastrální mapy, vše k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství, mezi krajem jako vypůjčitelem a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, jako půjčitelem, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy kraj nabude vlastnické právo k uvedeným nemovitým věcem, nejdéle však do 31. 3. 2016, dle předloženého materiálu
  78/6379     25. 9. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to: pozemku parc. č. 1544/1 orná půda, pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1544/6 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1546/2 zahrada, pozemku parc. č. 1548/1 trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1548/16 trvalý travní porost, vše k. ú. Třinec, obec Třinec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména staveb umístěných na těchto pozemcích v rámci stavby Integrované výjezdové centrum Třinec, a dále movitých věcí dodaných v rámci projektu Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci, mezi krajem jako půjčitelem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5820 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  78/6380     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ dle předloženého materiálu
  78/6380     25. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 206 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 2.245 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6317 ze dne 10. 9. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 16/1673 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  78/6381     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o podnájmu prostor a poskytování služeb pro „Stálou expozici historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“ se společností Ostravské výstavy, a.s., Černá louka 3235, 728 26 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25399471, dle předloženého materiálu
  78/6381     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 195 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5151 - Studená voda o 3,10 tis. Kč pol. 5152 - Teplo o 19,80 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 9,70 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 59,60 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 102,80 tis. Kč Celkem o 195,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6169 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  78/6382     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 03171/2014/IM ze dne 5. 12. 2014 na změnu termínu ukončení prací a změnu způsobu uvolnění pozastávek u stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava – TŘINEC“, se společností: Porr a.s., se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/1702 ze dne 3. 9. 2013 č. 73/6056 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  78/6383     25. 9. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem a městem Odry, se sídlem Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry, IČ 00298221, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 69/5584 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  78/6384     25. 9. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“, dle předloženého materiálu
  78/6384     25. 9. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 113.909,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 113.909,-- Kč vč. DPH v rámci stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ IV, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  78/6385     25. 9. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5154 - Elektrická energie o 300,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 500,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 661,06 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 300,08 tis. Kč pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení o 1.160,98 tis. Kč
  78/6385     25. 9. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300,00 tis. Kč
  78/6385     25. 9. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 150,1 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 30,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 150,0 tis. Kč pol. 5191 - Zaplacené sankce o 0,1 tis. Kč pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 30,0 tis. Kč
  78/6385     25. 9. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 15,00 tis. Kč
  78/6385     25. 9. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 36,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5134 - Prádlo, oděv, obuv o 36,30 tis. Kč
  78/6385     25. 9. 2015
6. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 1.662,91 tis. Kč z 261.750,18 tis. Kč na 263.413,09 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  78/6386     25. 9. 2015
1. schvaluje

pro období leden - říjen 2016 termíny konání a) schůzí RADY KRAJE: 12. ledna 26. ledna 9. února 25. února 8. března 22. března 5. dubna 21. dubna 3. května 24. května 7. června 23. června 19. července 9. srpna 23. srpna 6. září 22. září 4. října 18. října b) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE: 25. února 21. dubna 23. června 22. září

  frame-scrollup