Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 13. 1. 2020


  Rada kraje

  78/7033                         13. 1. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 13. 1. 2020


   Rada kraje

   78/7034                         13. 1. 2020
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu ze 77. schůze rady kraje, konané dne 16. 12. 2019

   78/7034                         13. 1. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 78. schůze rady kraje, konané dne 13. 1. 2020:

   -        Mgr. Stanislava Folwarczneho

   -        Ing. Jaroslava Kaniu


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 68/6123 ze dne 27.8.2019

    78/7035                         13. 1. 2020
    1. rozhodla

    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
    § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě“ účastníka:

    ROFIS s.r.o.
    Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město
    IČO: 36440523

    za cenu nejvýše přípustnou 37.070.000 Kč bez DPH


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 73/6579 ze dne 4.11.2019

     78/7036                         13. 1. 2020
     1. rozhodla

     v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) a h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“ II.“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


      Rada kraje

      78/7037                         13. 1. 2020
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

      78/7037                         13. 1. 2020
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      78/7037                         13. 1. 2020
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“, a to:

      členové:

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      78/7037                         13. 1. 2020
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“, a to:

      členové:

      Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
      Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
      Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
      Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Bc. Andrea Szotkowská, DiS, odbor sociálních věcí
      Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje
      JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
      Ing. Martina Guřanová, odbor evropských projektů
      Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
      Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
      Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       78/7038                         13. 1. 2020
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“, a to odesláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

       78/7038                         13. 1. 2020
       2. prohlašuje

       že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       78/7038                         13. 1. 2020
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“, a to:

       členové:

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       78/7038                         13. 1. 2020
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek a dále pro ústní jednání s účastníky pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“, a to:

       členové:

       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
       Mgr. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
       Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví
       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Kamila Onysko, odbor zdravotnictví
       Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje
       Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
       Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
       Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
       Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví
       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       78/7038                         13. 1. 2020
       5. pověřuje

       společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání s účastníky na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude-li jednáno ústně


        Rada kraje

        78/7039                         13. 1. 2020
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění trvalých licencí Microsoft pro školy a školská zařízení zřizované Moravskoslezským krajem

        78/7039                         13. 1. 2020
        2. rozhodla

        vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

        AUTOCONT a.s.
        Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
        IČO: 04308697

        za nejvýše přípustnou cenu 1.370.600 Kč bez DPH

        78/7039                         13. 1. 2020
        3. souhlasí

        s postupem pro uzavření smlouvy a dokumentů souvisejících se Smlouvou na zajištění trvalých licencí Microsoft pro školy a školská zařízení zřizované Moravskoslezským krajem, kterou bude Moravskoslezský kraj uzavírat v návaznosti na bod 2. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


         Rada kraje

         78/7040                         13. 1. 2020
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění inzerce na rozhlasových stanicích pro rok 2020-2021“

         78/7040                         13. 1. 2020
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

         RADIOHOUSE s.r.o.
         se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
         IČO: 03497313

         za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH dle návrhu smlouvy tohoto dodavatele, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


          Rada kraje

          78/7041                         13. 1. 2020
          1. bere na vědomí

          sdělení o odstoupení z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Bezpečnostní politika ICT pro příspěvkové organizace“ účastníka RELSIE spol. s r.o., se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 62417339, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          78/7041                         13. 1. 2020
          2. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

          78/7041                         13. 1. 2020
          3. rozhodla

          vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení dodavatele:

          RELSIE spol. s r.o.
          Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
          IČO: 62417339

          78/7041                         13. 1. 2020
          4. rozhodla

          vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          I3 Consultants s.r.o.
          Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 16300
          IČO: 27921344

          za nejvýše přípustnou cenu 342.500 Kč bez DPH


           Rada kraje

           78/7042                         13. 1. 2020
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nabíjecí stanice pro elektrokola v oblasti Jeseníků"

           78/7042                         13. 1. 2020
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

           ekolo.cz s.r.o.
           se sídlem: Keltská 348, 252 62 Statenice
           IČO: 27141659

           za cenu nejvýše přípustnou 1.012.245,40 Kč bez DPH


            Rada kraje

            78/7043                         13. 1. 2020
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Interaktivní výstava historických motocyklů Grand Prix II.

            78/7043                         13. 1. 2020
            2. rozhodla

            vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
            Vítkovická 3366, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
            IČO: 05471052

            za cenu nejvýše přípustnou 1.997.635 Kč bez DPH


             Rada kraje

             78/7044                         13. 1. 2020
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup mediálního prostoru na podporu řemesel
             ve středních školách zřizovaných MSK“

             78/7044                         13. 1. 2020
             2. rozhodla

             vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             Knowlimits s.r.o.
             se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1948/16, PSČ 15500
             IČO: 63677792

             za cenu nejvýše přípustnou 1.300.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

              78/7045                         13. 1. 2020
              1. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 6113 -

              Zastupitelstva krajů

              pol.  5901 -

              Nespecifikované rezervy

              o

              229,88 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 6113 -

              Zastupitelstva krajů

              pol.  5041 -

              Odměny za užití duševního vlastnictví

              o

              229,88 tis. Kč

              78/7045                         13. 1. 2020
              2. rozhodla

              zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění fotografických služeb pro MSK na rok 2020 subjektu:

              Ing. Jiří Zerzoň
              se sídlem: Bieblova 2922/3, 702 00 OSTRAVA 2
              IČO: 69221243

              za cenu nejvýše přípustnou 396.880 Kč včetně DPH


               Rada kraje

               78/7046                         13. 1. 2020
               1. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy po přechodné období s dodavatelem:

               Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
               se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
               IČO: 00635162

               za cenu nejvýše přípustnou 1.666.000 Kč (osvobozeno od DPH), dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                Rada kraje

                78/7047                         13. 1. 2020
                1. bere na vědomí

                informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12. 12. 2019

                78/7047                         13. 1. 2020
                2. pověřuje

                náměstka hejtmana kraje

                vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                Termín: 5. 3. 2020


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                 78/7048                         13. 1. 2020
                 1. stanoví

                 na rok 2020 finanční limit na pohoštění

                 a)    výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru

                 b)   komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise

                 c)    politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu

                 d)   poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 48/4222 ze dne 9.10.2018

                  78/7049                         13. 1. 2020
                  1. rozhodla

                  předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 75/6717 ze dne 25.11.2019

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                   78/7050                         13. 1. 2020
                   1. bere na vědomí

                   informaci o průběhu jednání 66. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                    78/7051                         13. 1. 2020
                    1. rozhodla

                    poskytnout finanční prostředky na financování závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, dopravci:

                    a)   ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, ve výši 18.215.000 Kč

                    b)   ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, ve výši 43.332.000 Kč

                    78/7051                         13. 1. 2020
                    2. rozhodla

                    uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

                    a)   ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    b)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                    c)    ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

                     78/7052                         13. 1. 2020
                     1. rozhodla

                     uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti evid. č. 07553/2018/IM ze dne 1. 10. 2018 v rámci realizace stavby „Oprava fasády historické budovy školy“ pro Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace s příkazníkem, kterým je Miroslav Slezák, se sídlem Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 47196408, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      78/7053                         13. 1. 2020
                      1. bere na vědomí

                      žádosti společnosti DJUSU Company, s.r.o., Osadní 869/30, Praha, IČO 25364791, o odkoupení pozemků parc. č. 559/15 a parc. č. 559/16 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      78/7053                         13. 1. 2020
                      2. rozhodla

                      a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Mírová 630/3, Opava, IČO 47813148, a to:

                      pozemek parc. č. 559/15 zastavěná plocha a nádvoří,

                      pozemek parc. č. 559/16 ostatní plocha,

                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                      vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                      b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       614,16 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       150,00 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu

                       o

                       290,00 tis. Kč

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       80,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       94,16 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       614,16 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       372,15 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       372,15 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5 350,16 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       12 027,24 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       17 377,40 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       4. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       5. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       20,46 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       20,46 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       6. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       137,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       63,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       7. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       67,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       67,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       8. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       450,97 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2219 -

                       Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol. 5168 -

                       Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                       o

                       430,97 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       450,97 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       9. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 166,14 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol.  5011 -

                       Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       18,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       1,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       700,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       75,14 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       2,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 166,14 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       10. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 026,37 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 6402 -

                       Finanční vypořádání minulých let

                       pol. 5364 -

                       Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                       o

                       2 026,37 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       11. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       534,93 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 6402 -

                       Finanční vypořádání minulých let

                       pol. 5364 -

                       Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                       o

                       534,93 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       12. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       10 380,79 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       22 429,24 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       32 810,03 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       4 119,57 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       15,90 tis. Kč

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       6,33 tis. Kč

                       pol. 5172 -

                       Programové vybavení

                       o

                       1 406,56 tis. Kč

                       pol. 5179 -

                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                       o

                       240,80 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       5 789,16 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol.  6111 -

                       Programové vybavení

                       o

                       589,85 tis. Kč

                       pol.  6119 -

                       Ostatní nákup nehmotného dlouhodobého majetku

                       o

                       2 316,32 tis. Kč

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       14 114,70 tis. Kč

                       pol.  6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       10 000,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       27 020,87 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       13. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       4 728,42 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       8 813,39 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       13 541,81 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       600,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       12 845,01 tis. Kč

                       pol.  6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       96,80 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       12 941,81 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       14. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       145,55 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       125,55 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       145,55 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       15. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 474,34 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       2 474,34 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       16. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       471,75 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5331 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       102,61 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       369,14 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       17. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       85,14 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3636 -

                       Územní rozvoj

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       80,14 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné

                       o

                       3,00 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       2,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       85,14 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       18. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       89,75 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5011 -

                       Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       66,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       16,51 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       5,95 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,29 tis. Kč

                       pol. 5136 -

                       Knihy, učební pomůcky a tisk

                       o

                       1,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       89,75 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       19. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       11,97 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4377 -

                       Sociálně terapeutické dílny

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       11,97 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       20. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       15,39 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       15,39 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       21. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       310,17 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4354 -

                       Chráněné bydlení

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       310,17 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       22. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       180,80 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                        900,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 080,80 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       25,41 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1 055,39 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       23. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                        496,70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       25,41 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       471,29 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       24. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       190,70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4354 -

                       Chráněné bydlení

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       25,43 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4354 -

                       Chráněné bydlení

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                           165,27 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       25. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 185,38 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       2 185,38 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       26. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       400,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       400,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       27. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                        2 405,41 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4399 -

                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                       pol.  5904 -

                       Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

                       o

                       2 405,41 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       28. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 596,64 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4329 -

                       Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       180,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       44,64 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       16,20 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,76 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       15,00 tis. Kč

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       400,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1 915,04 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       15,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       2 596,64 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       29. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3 879,72 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       1 500,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       250,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       434,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       157,50 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       7,35 tis. Kč

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       40,00 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                           150,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       2,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1 266,87 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné

                       o

                       22,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       3 879,72 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       30. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       112,54 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4354 -

                       Chráněné bydlení

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       112,54 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       31. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 525,61 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4339 -

                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       400,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       125,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       45,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       2,10 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                       6,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       80,00 tis. Kč

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       387,51 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 525,61 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       32. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       10 032,05 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4312 -

                       Odborné sociální poradenství

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       400,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       150,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       54,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       2,50 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                       8,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       8 977,55 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       10 032,05 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       33. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                         12 180,97 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       300,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                        

                       74,40 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                        27,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                        1,26 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                        7,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                        11 771,31 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       12 180,97 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       34. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       7 768,92 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4319 -

                       Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                        

                       57,04 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                        20,70 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                        0,97 tis. Kč

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                        30,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                        150,00 tis. Kč

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                        1 650,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                        4 250,21 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné

                       o

                       1 000,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol.  5194 -

                       Věcné dary

                       o

                        250,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                        7 768,92 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       35. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       4 818,47 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4229 -

                       Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       730,47 tis. Kč

                       pol.  5221 -

                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                       o

                       120,00 tis. Kč

                       pol.  5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       55,00 tis. Kč

                       na § 6402 -

                       Finanční vypořádání minulých let

                       pol.  5364 -

                       Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

                       o

                       3 913,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       4 818,47 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       36. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3 688,52 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4329 -

                       Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       500,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       900,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                        

                       300,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                        150,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                        10,00 tis. Kč

                       pol.  5136 -

                       Knihy, učební pomůcky a tisk

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                        100,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                        25,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                        1 413,52 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       70,00 tis. Kč

                       pol.  5179 -

                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                       o

                        10,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       3 688,52 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       37. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5 572,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol. 5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       120,00 tis. Kč

                       pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       1 000,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                        

                       277,76 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                        100,80 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                        4,70 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                        20,00 tis. Kč

                       pol. 5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                        8,00 tis. Kč

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                        60,00 tis. Kč

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                        100,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                        3 560,74 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné

                       o

                       300,00 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                        5 572,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       38. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       9 882,62 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4359 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                       pol. 5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       160,00 tis. Kč

                       pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                        

                       50,00 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                        18,00 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                        1,00 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                        5,00 tis. Kč

                       pol. 5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                        3,00 tis. Kč

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                        30,00 tis. Kč

                       pol. 5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       120,00 tis. Kč

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       500,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       8 765,62 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       9 882,62 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       39. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5 722,73 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4399 -

                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                       pol. 5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       600,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                        

                       175,00 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                        54,00 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                        2,50 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                        10,00 tis. Kč

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                        60,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                        4 511,23 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné

                       o

                       170,00 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       40,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       5 722,73 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       40. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       12 227,27 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4329 -

                       Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                       pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       3 960,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                        

                       990,00 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                        360,00 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                        15,90 tis. Kč

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       427,00 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                        100,00 tis. Kč

                       pol. 5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       5 874,37 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       12 227,27 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       41. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       214 894,91 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       214 894,91 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       42. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2,50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       2,50 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       43. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       4 227,49 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       993,67 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       5 221,16 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 5171 -

                       Opravy a udržování

                       o

                       988,91 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       3 841,00 tis. Kč

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       391,25 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       4 232,25 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       44. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3 703,69 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       356,12 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       4 059,81 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       21,79 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       4 038,02 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       45. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 823,80 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       1 538,71 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                        4 362,51 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       3,64 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       3 184,78 tis. Kč

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       49,00 tis. Kč

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1 125,09 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       4 358,87 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       46. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3 314,15 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       1 634,21 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                        4 948,36 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       4 948,36 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       47. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       9 400,65 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       9 400,65 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       48. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       160,61 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       160,61 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       49. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       105,59 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       105,59 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       50. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       770,63 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       770,63 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       51. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       670,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       670,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       52. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       387,19 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       387,19 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       53. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       55,47 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       55,47 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       54. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       250,93 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3231 -

                       Základní umělecké školy

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       250,93 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       55. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       313,38 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       313,38 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       56. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       112,17 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3231 -

                       Základní umělecké školy

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       112,17 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       57. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       499,11 tis. Kč

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       538,27 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 037,38 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       117,38 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       137,38 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       900,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       58. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 849,80 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol. 5011 -

                       Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       700,00 tis. Kč

                       Pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       400,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       175,00 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       63,00 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       2,90 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol. 5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                       3,00 tis. Kč

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       60,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       325,90 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 849,80 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       59. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 609,82 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu

                       o

                       15,00 tis. Kč

                       na § 6402 -

                       Finanční vypořádání minulých let

                       pol. 5364 -

                       Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                       o

                       2 594,82 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       60. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       515,30 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       495,30 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       61. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       17 932,29 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol. 5011 -

                       Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       500,00 tis. Kč

                       Pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       124,00 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       45,00 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       2,10 tis. Kč

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       500,00 tis. Kč

                       pol. 5162 -

                       Služby elektronických komunikací

                       o

                       16,00 tis. Kč

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       150,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       7 295,19 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné

                       o

                       300,00 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol. 5213 -

                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                       o

                       700,00 tis. Kč

                       pol. 5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       2 000,00 tis. Kč

                       pol. 5229 -

                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                       o

                       300,00 tis. Kč

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       275,00 tis. Kč

                       pol. 5332 -

                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       5 225,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       17 932,29 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       62. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5 046,61 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3141 -

                       Školní stravování

                       pol. 5213 -

                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                       o

                       10,34 tis. Kč

                       pol. 5223 -

                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                       o

                       20,33 tis. Kč

                       pol. 5321 -

                       Neinvestiční transfery obcím

                       o

                       4 887,04 tis. Kč

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       128,90 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       5 046,61 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       63. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       497,31 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3719 -

                       Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                       pol. 5011 -

                       Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       160,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       39,70 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       14,40 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,68 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       132,53 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       497,31 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       64. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       37 025,20 tis. Kč

                       pol. 8117 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                       o

                       80 890,11 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       117 915,31 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3713 -

                       Změny technologií vytápění

                       pol. 5011 -

                       Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       2 704,88 tis. Kč

                       pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       224,27 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       741,96 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       266,62 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       119,14 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       373,69 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       38,68 tis. Kč

                       pol. 5424 -

                       Náhrady mezd v době nemoci

                       o

                       237,50 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       4 906,74 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3713 -

                       Změny technologií vytápění

                       pol. 6371 -

                       Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                       o

                       113 008,57 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       65. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       202 094,74 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3713 -

                       Změny technologií vytápění

                       pol. 5011 -

                       Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       6 333,57 tis. Kč

                       pol. 5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       1 610,38 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       580,02 tis. Kč

                       pol. 5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       40,10 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu

                       o

                       2,58 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       13,49 tis. Kč

                       pol. 5424 -

                       Náhrady mezd v době nemoci

                       o

                       140,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       8 820,14 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3713 -

                       Změny technologií vytápění

                       pol. 6371 -

                       Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                       o

                       193 274,60 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       66. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 571,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       1 540,00 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       31,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 571,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                        1 000,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       67. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       495,96 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 5521 -

                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                       pol. 5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       88,33 tis. Kč

                       pol. 5171 -

                       Opravy a udržování

                       o

                       31,37 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       119,70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 5521 -

                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       376,26 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       68. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 763,50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 5521 -

                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1 048,50 tis. Kč

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       715,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 763,50 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       69. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       11 844,10 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       11 844,10 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       70. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       17 600,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4354 -

                       Chráněné bydlení

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1 600,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4354 -

                       Chráněné bydlení

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       16 000,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       71. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 542,44 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1 542,44 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       72. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       15 089,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       74,00 tis. Kč

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1 450,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 524,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       12 092,00 tis. Kč

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       323,00 tis. Kč

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1 150,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       13 565,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       73. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5 246,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol. 5171 -

                       Opravy a udržování

                       o

                       5 046,60 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       5 246,60 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       74. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       350,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       350,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       75. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 176,17 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3126 -

                       Konzervatoře

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1 176,17 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       76. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 291,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3112 -

                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1 291,60 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       77. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       30,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       30,60 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       78. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       7 500,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       7 500,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       79. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 605,70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       2 605,70 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       80. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 250,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                        2 250,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       81. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3 819,71 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       3 819,71 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       82. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5 168,45 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol. 5164 -

                       Nájemné

                       o

                       5 168,45 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       83. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 360,0 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3312 -

                       Hudební činnost

                       pol. 5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       200,0 tis. Kč

                       na § 3319 -

                       Ostatní záležitosti kultury

                       pol. 5213 -

                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                       o

                       50,0 tis. Kč

                       pol. 5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       80,0 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.030,0 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1 360,0 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       84. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       600,0 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 5223 -

                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                       o

                       100,0 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 6323 -

                       Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                       o

                       500,0 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       85. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       147,6 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 5493 -

                       Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                       o

                       147,6 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       86. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8123 -

                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                       o

                       12 424,28 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5651 -

                       Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       9 102,04 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 6451 -

                       Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       3 322,24 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       87. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       110 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5221 -

                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                       o

                       80 tis. Kč

                       pol. 5494 -

                       Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                       o

                       30 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       110 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       88. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 451,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1 451,60 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       89. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       4 762,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3125 -

                       Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                       pol. 5651 -

                       Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       4 015,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3125 -

                        Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                       pol. 6451 -

                       Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                           747,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       90. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       200,0 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3319 -

                       Ostatní záležitosti kultury

                       pol. 6322 -

                       Investiční transfery spolkům

                       o

                       200,0 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       91. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2 200,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                        2 200,00 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       92. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3 751,02 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       2 766,02 tis. Kč

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       15,40 tis. Kč

                       pol. 5171 -

                       Opravy a udržování

                       o

                       17,80 tis. Kč

                       pol. 5172 -

                       Programové vybavení

                       o

                       16,60 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                        2 815,82 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol. 6119 -

                       Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                       o

                       209,20 tis. Kč

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       726,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       935,20 tis. Kč

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       93. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       94. schvaluje

                       závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                       78/7054                         13. 1. 2020
                       95. rozhodla

                       zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 13.374,45 tis. Kč z 342.227,00 tis. Kč na 355.601,45 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 71/6445 ze dne 7.10.2019

                       78/7055                         13. 1. 2020
                       1. rozhodla

                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06928/2019/IM ze dne 15. 10. 2019 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru stavby „SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek, rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                       CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o.
                       se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
                       IČO: 05725674
                       dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 64/5783 ze dne 11. 6. 2019

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

                        78/7056                         13. 1. 2020
                        1. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 03540/2019/IM ze dne 30. 7. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                        VDS, spol. s r.o.
                        se sídlem: Kotkova 271/6, Ostrava-Vítkovice, 703 00
                        IČO: 45194980
                        dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         78/7057                         13. 1. 2020
                         1. rozhodla

                         a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava-Vítkovice 703 00, IČO 14451093, a to:

                         aa) pozemek parc. č. 177/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba

                         čp. 964, část obce Vítkovice, občanská vybavenost,

                         v k. ú.  Vítkovice, obec Ostrava,

                         se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                         za podmínky úhrady minimální kupní ceny ve výši 26.130.000 Kč

                         ab)pozemek parc. č. 177/4 ostatní plocha,

                              pozemek parc. č. 185/48 ostatní plocha,

                              pozemek parc. č. 185/49 ostatní plocha,

                              část pozemku parc. č. 177/18 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

                              část pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

                              část pozemku parc. č. 185/50 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

                              část pozemku parc. č. 185/51 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

                              část pozemku parc. č. 185/52 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

                         vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

                         se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                         za podmínky úhrady minimální kupní ceny ve výši 480 Kč za 1 m2

                         a to vše za podmínky výpůjčky výše uvedených nemovitých věcí pro potřeby organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava-Vítkovice 703 00, IČO 14451093, a to po dobu minimálně 5 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k výše uvedeným nemovitým věcem do katastru nemovitostí

                         b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí


                          Rada kraje

                          78/7058                         13. 1. 2020
                          1. souhlasí

                          s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na akci „Pavilon K – stavební úpravy“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, dle předloženého materiálu

                          78/7058                         13. 1. 2020
                          2. doporučuje

                          řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                          členy hodnotící komise:

                          MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                          Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                          náhradníky hodnotící komise:

                          Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                          Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                          78/7058                         13. 1. 2020
                          3. ukládá

                          řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle bodu 1 tohoto usnesení, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                          Zodp.: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

                          Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                           Rada kraje

                           78/7059                         13. 1. 2020
                           1. rozhodla

                           uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, a Fakultní nemocnicí Ostrava, IČO 00843989, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a RBP, zdravotní pojišťovnou, IČO 47673036, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            78/7060                         13. 1. 2020
                            1. bere na vědomí

                            stanovisko k petici za odvolání MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje, která byla předána Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje na zasedání dne 12. 12. 2019


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                             č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                             78/7061                         13. 1. 2020
                             1. rozhodla

                             poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                             č. 3 předloženého materiálu

                             78/7061                         13. 1. 2020
                             2. rozhodla

                             poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                             78/7061                         13. 1. 2020
                             3. rozhodla

                             neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                             78/7062                         13. 1. 2020
                             1. jmenuje

                             hodnotitele v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                              78/7063                         13. 1. 2020
                              1. schvaluje

                              podmínky dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020“ včetně příloh

                              78/7063                         13. 1. 2020
                              2. vyhlašuje

                              dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020“ dle předloženého materiálu

                              78/7063                         13. 1. 2020
                              3. jmenuje

                              hodnotitele v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                              78/7063                         13. 1. 2020
                              4. jmenuje

                              ********** do pozice předsedy výběrové komise v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 68/6256 ze dne 27.8.2019

                               č. 69/6352 ze dne 10.9.2019

                               78/7064                         13. 1. 2020
                               1. bere na vědomí

                               a)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               b)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               c)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                               d)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                               78/7064                         13. 1. 2020
                               2. jmenuje

                               dnem 1. 2. 2020

                               a)    Mgr. Ludmilu Kainarovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050

                               b)   Mgr. Lukáše Šuberta na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213

                               c)    Mgr. Marii Schindlerovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370

                               d)   Mgr. Pavla Kantora na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752

                               78/7064                         13. 1. 2020
                               3. stanoví

                               s účinností od 1. 2. 2020

                               a)    plat Mgr. Ludmile Kainarové na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050

                               b)   Mgr. Lukáši Šubertovi na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213

                               c)    plat Mgr. Marii Schindlerové na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370

                               d)   plat Mgr. Pavlu Kantorovi na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752

                               dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                78/7065                         13. 1. 2020
                                1. stanoví

                                s účinností od 1. 2. 2020

                                platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 23/2065 ze dne 24.10.2017

                                 č. 64/5830 ze dne 11.6.2019

                                 č. 73/6624 ze dne 4.11.2019

                                 č. 76/6963 ze dne 9.12.2019

                                 78/7066                         13. 1. 2020
                                 1. rozhodla

                                 vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

                                 a)    Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 b)   Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 c)    Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 d)   Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 e)    Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                 f)     Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  78/7067                         13. 1. 2020
                                  1. souhlasí

                                  s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2019/2020


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                   78/7068                         13. 1. 2020
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3.D třetího ročníku oboru
                                   79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                   78/7068                         13. 1. 2020
                                   2. rozhodla

                                   s účinností od 1. 2. 2020

                                   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3.D ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 72/6547 ze dne 21.10.2019

                                    78/7069                         13. 1. 2020
                                    1. bere na vědomí

                                    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    78/7069                         13. 1. 2020
                                    2. jmenuje

                                    dnem 1. 2. 2020

                                    MgA. Terezii Krainovou, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 65/5922 ze dne 25.6.2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                     78/7070                         13. 1. 2020
                                     1. rozhodla

                                     rozšířit v letech 2020 a 2021 program na podporu jazykového vzdělávání „YES, I DO“ o realizaci modulu odborně orientovaných zahraničních stáží žáků a učitelů v osmi do programu zapojených školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                     78/7070                         13. 1. 2020
                                     2. schvaluje

                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci zahraničních stáží programu „YES, I DO“ v roce 2020, organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                     78/7070                         13. 1. 2020
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3299 -

                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     3.058.000 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3122 -

                                     Střední odborné školy

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     792.000 Kč

                                     na § 3127 -

                                     Střední školy

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     2.266.000 Kč

                                     Celkem

                                     3.058.000 Kč

                                     78/7070                         13. 1. 2020
                                     4. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3121 -

                                     Gymnázia

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     17.787.000 Kč

                                     na § 3122 -

                                     Střední odborné školy

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     107.130.000 Kč

                                     na § 3123 -

                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     167.723.000 Kč

                                     na § 3124 -

                                     Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     12.178.000 Kč

                                     Celkem

                                     304.818.000 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3127 -

                                     Střední školy

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     304.818.000 Kč

                                     78/7070                         13. 1. 2020
                                     5. rozhodla

                                     snížit akci „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT“ o částku 328.271 Kč a o tuto částku navýšit akci „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví školství“

                                     78/7070                         13. 1. 2020
                                     6. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3299 -

                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     328.271 Kč

                                     na § 3419 -

                                     Ostatní sportovní činnost

                                     pol. 5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     150.000 Kč

                                     Celkem

                                     478.271 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3299 -

                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                     pol. 5168 -

                                     Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                     o

                                     328.271 Kč

                                     na § 3419 -

                                     Ostatní sportovní činnost

                                     pol. 5173 -

                                     Cestovné

                                     o

                                     150.000 Kč

                                     Celkem

                                     478.271 Kč

                                     78/7070                         13. 1. 2020
                                     7. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšuje

                                     financování

                                     pol. 8115 -

                                     Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                     o

                                     3.825 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 6409 -

                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                     pol. 5364 -

                                     Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                     o

                                     3.825 Kč


                                     Rada kraje

                                     78/7071                         13. 1. 2020
                                     1. rozhodla

                                     nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
                                     č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
                                     ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020
                                     ve výši 229.091.064 Kč dle předloženého materiálu

                                     78/7071                         13. 1. 2020
                                     2. rozhodla

                                     poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

                                     78/7071                         13. 1. 2020
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     přijaté transfery

                                     pol. 4116 - 

                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                     ze státního rozpočtu

                                     o

                                     229.091.064 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3111 -

                                     Mateřské školy

                                      

                                      

                                     pol. 5212 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     fyzickým osobám

                                     o

                                     754.640 Kč

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     11.159.507 Kč

                                     pol.  5222 -

                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                     o

                                     311.728 Kč

                                     na § 3112 -

                                     Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                     1.665.549 Kč

                                     na § 3113 -

                                     Základní školy

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     16.646.274 Kč

                                     na § 3114 -

                                     Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     16.599.647 Kč

                                     na § 3117 -

                                     První stupeň základních škol

                                      

                                      

                                     pol.  5212 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                     o

                                     1.746.300 Kč

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                     1.874.889 Kč

                                     na § 3121 -

                                     Gymnázia

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     13.548.035 Kč

                                     na § 3122 -

                                     Střední odborné školy

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     53.743.357 Kč

                                     na § 3123 -

                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                     12.103.495 Kč

                                     na § 3125 -

                                     Střediska praktického vyučování

                                     a školní hospodářství

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     258.295 Kč

                                     pol.  5221 -

                                     Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                     o

                                      

                                     911.331 Kč

                                     na § 3127 -

                                     Střední školy

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                     50.689.043 Kč

                                     pol.  5221 -

                                     Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                     o

                                     8.119.800 Kč

                                     na § 3141 -

                                     Školní stravování

                                      

                                     pol. 5212 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     fyzickým osobám

                                     o

                                     35.025 Kč

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     3.905.337 Kč

                                     pol.  5221 -

                                     Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                     o

                                      

                                     134.968 Kč

                                     pol.  5222 -

                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                     o

                                     15.201 Kč

                                     na § 3143 -

                                     Školní družiny a kluby

                                      

                                     pol.  5212 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                     o

                                      

                                     311.902 Kč

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     3.566.964 Kč

                                     na § 3146 -

                                     Zařízení výchovného poradenství

                                      

                                      

                                     pol.  5221 -

                                     Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                     o

                                     665.147 Kč

                                     na § 3147 -

                                     Domovy mládeže

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     443.340 Kč

                                     pol.  5221 -

                                     Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                     o

                                     244.289 Kč

                                     na § 3150 -

                                     Vyšší odborné školy

                                      

                                     pol.  5212 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                     o

                                     3.208.881 Kč

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                      

                                      

                                     12.714.714 Kč

                                     na § 3231 -

                                     Základní umělecké školy

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                     9.717.912 Kč

                                     pol.  5221 -

                                     Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                     o

                                      

                                     3.717.092 Kč

                                     na § 3233 -

                                     Střediska volného času

                                      

                                     pol.  5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                     právnickým osobám

                                     o

                                     278.402 Kč

                                     Celkem

                                     229.091.064 Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 62/5531 ze dne 14.5.2019

                                     78/7072                         13. 1. 2020
                                     1. rozhodla

                                     předat organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění pozdějších dodatků


                                      Rada kraje

                                      78/7073                         13. 1. 2020
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, se sídlem Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40 Krnov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      78/7073                         13. 1. 2020
                                      2. souhlasí

                                      s provedením stavební úpravy ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40 Krnov“ na pozemku, který je ve vlastnictví kraje, a to na parc. č. 731/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opavské předměstí, obec Krnov, předaném k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, dle předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 52/4778 ze dne 11. 12. 2018

                                       78/7074                         13. 1. 2020
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 10. 12. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       78/7074                         13. 1. 2020
                                       2. rozhodla

                                       uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 54/4851 ze dne 8. 1. 2019

                                        78/7075                         13. 1. 2020
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost společnosti IPO – STAR s. r. o. o úpravu smluvní ceny ze dne 27. 12. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        78/7075                         13. 1. 2020
                                        2. rozhodla

                                        uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě na ostrahu č. 0488/2004/KŘ ze dne 2. 6. 2004 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 27/2501 ze dne 12.12.2017

                                         78/7076                         13. 1. 2020
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o rozsudku Okresního soudu v Ostravě ve věci peněžité pohledávky proti žalovaným společnostem INKOS-OSTRAVA, IČO 48394637, VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, a KANIA a.s., IČO 26817853, dle předloženého materiálu

                                         78/7076                         13. 1. 2020
                                         2. souhlasí

                                         s dalším postupem ve věci vymáhání peněžité pohledávky uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

                                         78/7076                         13. 1. 2020
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje            

                                         na §  6172 -

                                         Činnost regionální správy

                                         pol.  5362 -

                                         Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                         o

                                         403,95 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje            

                                         na §  6172 -

                                         Činnost regionální správy

                                         pol.  5192 -

                                         Poskytnuté náhrady

                                         o

                                         403,95 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          78/7077                         13. 1. 2020
                                          1. rozhodla

                                          o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          78/7077                         13. 1. 2020
                                          2. rozhodla

                                          prodat členu rady kraje techniku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, která mu byla zapůjčena za účelem zajištění funkce člena rady kraje a uzavřít smlouvu na prodej techniky


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 70/6436 ze dne 24.9.2019

                                           č. 71/6497 ze dne 7.10.2019

                                           78/7078                         13. 1. 2020
                                           1. rozhodla

                                           že schůze rady kraje dne 27. 1. 2020 se neuskuteční jako výjezdní v Havířově, ale proběhne v sídle kraje od 9:00 hodin

                                           78/7078                         13. 1. 2020
                                           2. rozhodla

                                           změnit místo konání výjezdní schůze rady kraje, která se uskuteční dne 20. 4. 2020, a to z Fulneku na Havířov


                                            frame-scrollup