Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 10. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  79/6387     6. 10. 2015
1. schvaluje

program 79. schůze rady kraje, konané dne 6. 10. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6388     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu ze 78. schůze rady kraje, konané dne 25. 9. 2015
  79/6388     6. 10. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu ze 79. schůze rady kraje, konané dne 6. 10. 2015: Ing. RSDr. Svatomír Recman Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  79/6389     6. 10. 2015
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2015 a výroční zprávy za rok 2015 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 434/211, PSČ 709 00, IČ 25874705

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 77/6154 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1565 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  79/6390     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

odstoupení MUDr. Dagmar Palasové z funkce místopředsedkyně představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 2. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  79/6390     6. 10. 2015
2. bere na vědomí

odstoupení Ing. Kamila Mašíka z funkce předsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 4. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  79/6390     6. 10. 2015
3. souhlasí

u navrhovaného člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Ing. Tomáše Stejskala dle ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s činností podle ust. § 441 téhož zákona dle předloženého materiálu
  79/6390     6. 10. 2015
4. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Tomáše Stejskala, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, s účinností ode dne 6. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  79/6390     6. 10. 2015
5. souhlasí

u navrhovaného člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 MUDr. Radomíra Maráčka dle ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s činností podle ust. § 441 téhož zákona
  79/6390     6. 10. 2015
6. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje MUDr. Radomíra Maráčka, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, s účinností ode dne 6. 10. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6391     6. 10. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Modernizace Školního statku v Opavě" - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou obchodních podmínek
  79/6391     6. 10. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Modernizace Školního statku v Opavě" - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  79/6391     6. 10. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Modernizace Školního statku v Opavě" - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  79/6391     6. 10. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Modernizace Školního statku v Opavě" - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Marin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Mgr. Jana Švecová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5971 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  79/6392     6. 10. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě“, pro část 1 a 4 VZ, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Ing. Karel Grygera Lesní 69/4, 747 06 Opava IČO: 15437191

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6297 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  79/6393     6. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr zhotovitele rozestavělé stavby “Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, p.o., přístavba tělocvičny“– dodatek č. 1“
  79/6393     6. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2014 (ev. č. 03510/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, p.o., přístavba tělocvičny“, se společností: Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 572.268,46 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6288 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  79/6394     6. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova) - dodatek č. 2“
  79/6394     6. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2015 (ev. č. 03582/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“, se společností: 1. INTOZA s.r.o. Se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava IČ: 25873261 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 349.348,33 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6395     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě změny rozsahu prací při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk“ v rámci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ dle předloženého materiálu
  79/6395     6. 10. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 14.394,16 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 373.549,60 Kč vč. DPH při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk“ v rámci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ dle předloženého materiálu
  79/6395     6. 10. 2015
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk – dodatek č. 1“
  79/6395     6. 10. 2015
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – EUROVIA CS, a.s. (ev. č. 01646/2015/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk“, se společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 308.718,68 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6144 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  79/6396     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě změny rozsahu prací při realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ v rámci projektu „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dle předloženého materiálu
  79/6396     6. 10. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 1.237.537,15 Kč vč. DPH při realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ v rámci projektu „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dle předloženého materiálu
  79/6396     6. 10. 2015
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Silnice II/452 Bruntál - Mezina II - dodatek č. 5“
  79/6396     6. 10. 2015
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby SILNICE MORAVA s.r.o. (ev. č. 02170/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“, se společností SILNICE MORAVA s.r.o. se sídlem: Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ: 25357352 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.022.757,98 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6384 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  79/6397     6. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ - dodatek č. 1“
  79/6397     6. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – AQUA – GAS, s.r.o. (ev. č. 02130/2015/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody““, se společností AQUA-GAS, s.r.o. se sídlem: Berkova 92, 612 00 Brno IČ 25513117 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 94.140 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012 č. 12/825 ze dne 2. 4. 2013 č. 26/1964 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  79/6398     6. 10. 2015
1. pověřuje

Miroslava Nováka, JUDr. Josefa Babku, Ing. Tomáše Kotyzu, Ing. Annu Klimšovou, Ing. Lenku Kašičkovou a Ing. Iva Konkolského podepisováním žádostí o poskytnutí/navýšení dílčího úvěru, o čerpání dílčího úvěru a o provedení mimořádné splátky jistiny dílčího úvěru na základě Smlouvy o úvěrovém rámci č. 1130/15/5627 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s., ze dne 29. 9. 2015, vždy v libovolné kombinaci dvou osob

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6399     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 685 - 712 ze dne 26. 8. 2015, č. 713 - 727 ze dne 31. 8. 2015 a č. 728 - 735 ze dne 9. 9. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6400     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost Základní organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Dolu Darkov, ze dne 16. 7. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  79/6400     6. 10. 2015
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar Základní organizaci Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Dolu Darkov, IČ 01272616, účelově určený na zhotovení praporu a uniforem ve výši 18 tis. Kč, dle předloženého materiálu
  79/6400     6. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 18 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 18 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6401     6. 10. 2015
1. rozhodla

vyslat předsedu výboru zahraničního zastupitelstva kraje Ing. Petra Havránka a členy výboru zahraničního zastupitelstva kraje Mgr. Radima Miklase, Miroslava Polaka, Mgr. Ivana Žárského, Ing. Libora Gavlase, RSDr. Ivanu Kalouskovou, Mgr. Radka Kaňu, Ryszarda Konderlu a Marcela Sikoru, na zahraniční pracovní cestu do Bruselu a Vlámského regionu (Belgie) v termínu 11. – 14. 11. 2015, za účelem setkání se zástupci evropských institucí, dle podmínek uvedených v předloženém materiálu
  79/6401     6. 10. 2015
2. žádá

předsedu a členy výboru zahraničního zastupitelstva kraje aby předložili radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Petr Havránek, Mgr. Radim Miklas, Miroslav Polak, Mgr. Ivan Žárský, Ing. Libor Gavlas, RSDr. Ivana Kalousková, Mgr. Radek Kaňa, Ryszard Konderla, Marcel Sikora
  79/6401     6. 10. 2015
3. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Berlína (SRN) v termínu 25. – 27. 10. 2015 za účelem prezentace Moravskoslezského kraje během státní recepce při příležitosti státního svátku ČR, dle podmínek uvedených v předloženém materiálu
  79/6401     6. 10. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák
  79/6401     6. 10. 2015
5. rozhodla

poskytnout věcné dary pro pana Weie Guoqianga, tajemníka výboru města Suqian z partnerské provincie Jiangsu (ČLR) v rámci setkání s hejtmanem kraje dne 22. 10. 2015, pana Erica Schweitzera, ředitele Průmyslové a hospodářské komory v Berlíně, a pana Dietmara Woidkeho, předsedu zemské vlády spolkové země Braniborsko při příležitosti státní recepce ve dnech 26. – 27. 10. 2015, pana Wanga Yixina, viceguvernéra provincie Shanxi (ČLR), v rámci setkání s hejtmanem kraje dne 30. 10. 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6402     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

Žádost Klubu plynárenské historie ze dne 30. 6. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  79/6402     6. 10. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klubu plynárenské historie, IČ 26573377, na náhradu nákladů spojených s realizací „1. ročníku mezinárodní konference Zemní plyn – Energie ze země - CNG palivo budoucnosti“ ve výši 30 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 30. 10. 2015, dle předloženého materiálu
  79/6402     6. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Klubem plynárenské historie, IČ 26573377, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  79/6402     6. 10. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6403     6. 10. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 330 tis. Kč
  79/6403     6. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5164 - Nájemné o 60 tis. Kč na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30 tis. Kč Celkem o 90 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5175 - Pohoštění o 90 tis. Kč
  79/6403     6. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 300 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5175 - Pohoštění o 300 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6404     6. 10. 2015
1. rozhodla

poskytnout peněžité dary panu ********** a panu **********, každému ve výši 980,- Kč na pořízení bezkontaktní čipové karty ODISka a na úhradu 365denní jízdenky ODIS, dle předloženého materiálu
  79/6404     6. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 1,96 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 1,96 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6405     6. 10. 2015
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 9. 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6406     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dotazech a podnětech vznesených členy zastupitelstva kraje na 16. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 25. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  79/6406     6. 10. 2015
2. pověřuje

náměstky hejtmana kraje vyřízením podnětů a dotazů dle předloženého materiálu Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Ing. Jiří Martinek Termín: 23. 10. 2015 (bod 1 a 3) seminář listopad 2015 (bod 2)

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3583 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  79/6407     6. 10. 2015
1. jmenuje

dnem 7. 10. 2015 Ing. Martinu Černochovou členkou školské rady při základní škole organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6408     6. 10. 2015
1. souhlasí

s pronájmem části nemovité věci, a to nebytových prostor části 1. nadzemního podlaží o celkové výměře 2 m² v budově č. p. 528, část obce Příbor, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 134/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Příbor, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, Příbor, IČ 00601641, se společností RIO Media a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Kovanecká 30/2124, IČ 28216733, na dobu pěti let, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6409     6. 10. 2015
1. souhlasí

s pronájmem prostor o velikosti 26,95 m² v budově č. p. 918, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 894 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, 709 00 Ostrava, IČ 00602086, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, na dobu 5 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6410     6. 10. 2015
1. souhlasí

s umístěním sídla spolku Sdružení přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně, o.s., IČ 28559606, v budově 336/4a, část obce Hlučín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 216/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hlučín, obec Hlučín, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. Armády 336/4a, Hlučín, IČ 00601837

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3546 ze dne 15. 7. 2014 č. 57/4511 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6411     6. 10. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  79/6411     6. 10. 2015
2. ukládá

ředitelce příspěvkové organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smlouvy o partnerství a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01745

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6412     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Rada rodičů a přátel při ZUŠ Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, Ostrava, IČ 22721533, o souhlas se zápisem sídla spolku na adrese Sologubova 3039/9A, 700 30 Ostrava – Zábřeh, v budově č. p. 3039, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2855/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, se sídlem Sologubova 3039/9A, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 63731983, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  79/6412     6. 10. 2015
2. souhlasí

se zápisem sídla spolku Rada rodičů a přátel při ZUŠ Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, Ostrava, IČ 22721533, na adrese Sologubova 3039/9A, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v budově č. p. 3039, obec Ostrava, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2855/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, do spolkového rejstříku

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6413     6. 10. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  79/6413     6. 10. 2015
2. nesouhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6414     6. 10. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol s konzervatoří na období září – prosinec 2015“ ve výši 144.200 Kč b) individuální projekt prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 2.598.734,41 Kč c) projekt Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 128.080,55 Kč dle předloženého materiálu
  79/6414     6. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 144.200 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 144.200 Kč
  79/6414     6. 10. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období září - prosinec“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  79/6414     6. 10. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.598.736 Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 128.081 Kč Celkem 2.726.817 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.726.817 Kč
  79/6414     6. 10. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Spirála“ o částku 2.598.734,41 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0046) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  79/6414     6. 10. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, o částku 128.080,55 Kč s účelovým určením na projekt „Digitální škola III-modernizace vybavení Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01693) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  79/6414     6. 10. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 157,84 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 99,60 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 26,88 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 31,36 tis. Kč Celkem 157,84 tis. Kč
  79/6414     6. 10. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 s účelovým určením na výdaje spojené se zajištěním pomoci při organizaci společenských akcí pořádaných Velvyslanectvím České republiky v Berlíně u příležitostí státního svátku organizacím: a) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 99.600 Kč b) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 26.880 Kč c) Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, o částku 31.360 Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6415     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 předloženého materiálu
  79/6415     6. 10. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací 4. ročníku klubu MENSA pro nadané děti ostravských základních škol; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, přepravu, osobní náklady a ceny pro soutěžící, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 b) Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271, o částku 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků „K-MODE“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 31. 1. 2016
  79/6415     6. 10. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Ostravské výstavy, a.s., IČ 25399471, maximálně ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací výstavy „Učeň, Středoškolák, Vysokoškolák 2015“; finanční prostředky jsou určeny na instalaci a vybavení expozic s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 15. 12. 2015 b) AMK Hlučín – Automotoklub, IČ 44941820, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Havířovský volant“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, propagaci a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 c) **********, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „HOROLEZECKÁ EXPEDICE ALPAMAYO 2015“; finanční prostředky jsou určeny na leteckou a místní dopravu, sportovní vybavení, potraviny a místní poplatky s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 d) Miroslav Spáčil, IČ 11545577, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s reprezentací kraje na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa ve stepu; finanční prostředky jsou určeny na kostýmy, obuv, licence, startovné, cestovné, ubytování, odměny trenérovi a choreografii s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 e) Jezdecký klub voltiž Albertovec, IČ 01274066, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí týmu „Jezdecký klub voltiž Albertovec“ na „Mistrovství světa juniorů ve voltiži“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu cvičenců a koní a voltižní madla s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 f) Lezení do škol o.s, IČ 22762477, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „MČR v boulderingu 2015 Ostrava Trojhalí“; finanční prostředky jsou určeny na nájem objektu, pronájem technického zajištění a pronájem lešení s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 g) SK Slavia Orlová o.s, IČ 14613972, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu a účast na MS mládeže“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, poplatky pořadateli, ubytování, poháry, medaile, ceny, nájem, odměny, materiál a tisk s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 h) HC Havířov 2010 s.r.o, IČ 28627181, maximálně ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „1. ročník mezinárodního hokejového turnaje“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, ceny a odměny rozhodčím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  79/6415     6. 10. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Ostravské výstavy, a.s., IČ 25399471, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) AMK Hlučín – Automotoklub, IČ 44941820, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) **********, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu d) Miroslav Spáčil, IČ 11545577, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu e) Jezdecký klub voltiž Albertovec, IČ 01274066, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu f) Lezení do škol o.s, IČ 22762477, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu g) SK Slavia Orlová o.s, IČ 14613972, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu h) HC Havířov 2010 s.r.o, IČ 28627181, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
  79/6415     6. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč Celkem 240 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 20 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 100 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 20 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 50 tis. Kč Celkem 240 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/464/1 ze dne 27. 3. 2003 (č. usnesení)
  79/6416     6. 10. 2015
1. souhlasí

s uzavřením dodatků ke stávajícím Smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, a nájemci uvedenými v příloze č. 2, z důvodu změny doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/5007 ze dne 5. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6417     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ze dne 3. 9. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  79/6417     6. 10. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ ve výši 55 tis. Kč
  79/6417     6. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 55 tis. Kč
  79/6417     6. 10. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 55 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Zdravé děti – šťastní rodiče“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, materiál včetně edukačních pomůcek, tisk a propagaci, náklady na výrobu a nákup kostýmů, odměny a dárkové předměty pro děti a odměny žákům, studentům a realizátorům, s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016, dle předloženého materiálu
  79/6417     6. 10. 2015
5. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ze dne 24. 2. 2015 včetně jejího doplnění ze dne 15. 9. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  79/6417     6. 10. 2015
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ ve výši 30 tis. Kč
  79/6417     6. 10. 2015
7. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, Červeného kříže 4/1672, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 49593412, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatým křížem 2. třídy“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  79/6417     6. 10. 2015
8. rozhodla

uzavřít s organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  79/6417     6. 10. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč
  79/6417     6. 10. 2015
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 121 tis. Kč
  79/6417     6. 10. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 121 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5175 - Pohoštění o 121 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6418     6. 10. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  79/6418     6. 10. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/556 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  79/6419     6. 10. 2015
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno k pozemku parc č. 4051/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 4140-84/2013 ze dne 20. 6. 2013 z pozemku parc. č. 4051/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek ve prospěch ********** (dále jen „oprávnění z věcného břemene“), spočívající v právu chůze a jízdy po výše uvedeném pozemku, na dobu určitou, a to do kolaudace stavby nebo do doby předčasného užívání stavby „Nové vedení silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek-Místek“, za cenu 100 Kč (včetně DPH), za podmínky nabytí uvedeného pozemku do vlastnictví kraje
  79/6419     6. 10. 2015
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno k pozemku parc č. a 4049/10 trvalý travní porost o výměře 148 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 4140-84/2013 ze dne 20. 6. 2013 z pozemku parc. č. 4049/5 trvalý travní porost v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek ve prospěch ********** (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu chůze a jízdy po výše uvedeném pozemku, na dobu určitou, a to do kolaudace stavby nebo do doby předčasného užívání stavby „Nové vedení silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek-Místek“, za cenu 100 Kč (včetně DPH), za podmínky nabytí uvedeného pozemku do vlastnictví kraje
  79/6419     6. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6420     6. 10. 2015
1. souhlasí

s pořízením osobního vozidla – střední třídy, kategorie A3 pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ 0095711

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4698 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  79/6421     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádosti dopravců České dráhy, a.s. ze dne 9. 9. 2015 a ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 23. 9. 2015 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
  79/6421     6. 10. 2015
2. rozhodla

zvýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2015 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o 437.051,-- Kč na 308.650.290,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  79/6421     6. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 a č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6422     6. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3716 - Monitoring ochrany ovzduší pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 199,65 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3716 - Monitoring ochrany ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 199,65 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4765 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  79/6423     6. 10. 2015
1. rozhodla

přijmout podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky, IČ 00020729, ve výši 667.436,-- Kč určenou na zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za podmínek uvedených ve smlouvě č. 02051542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, dle předloženého materiálu
  79/6423     6. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu č. 02051542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6704 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1996 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  79/6424     6. 10. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši 850.000,00 Kč na financování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/27.01469, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
  79/6424     6. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy se statutárním městem Opava, IČ 00300535, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  79/6424     6. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 850,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 850,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6425     6. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 0,84 tis. Kč pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 5,01 tis. Kč CELKEM o 5,85 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 104,98 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.146,25 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 162.687,97 tis. Kč pol. 4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 17,70 tis. Kč CELKEM o 163.956,90 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 37,85 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 0,56 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 268,13 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 2.631,97 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.478,85 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 397,37 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 62,08 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 930,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 37,92 tis. Kč na § 3146 - Dětské domovy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 861,52 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 10,00 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5171 - Opravy a udržování o 482,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 32,75 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 17,51 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 11,84 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 60,67 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 193,50 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 20,51 tis. Kč CELKEM o 8.537,03 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 40.823,70 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.386,37 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.000,00 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 44,81 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.231,62 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 378,02 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.973,82 tis. Kč na § 3146 - Dětské domovy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 57,21 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 240,54 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 45,27 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.000,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 118,82 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.889,40 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 420,42 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 2.620,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.793,00 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 344,64 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.729,61 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 683,64 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 457,02 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 1.250,83 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 294,14 tis. Kč CELKEM o 81.782,88 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 264.243,62 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 601,00 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 5.243,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 21.635,81 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 163.839,62 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 483,00 tis. Kč CELKEM o 164.322,62 tis. Kč
  79/6425     6. 10. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6426     6. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.030,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.630,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5172 - Programové vybavení o 400,00 tis. Kč
  79/6426     6. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15,00 tis. Kč
  79/6426     6. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 190,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 105,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 85,00 tis. Kč Celkem 190,00 tis. Kč
  79/6426     6. 10. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 968,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 968,00 tis. Kč
  79/6426     6. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 4,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  79/6427     6. 10. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 léta „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ a výši financování z „36.000.000 Kč“ na „39.245.000 Kč“
  79/6427     6. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.245 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 3.245 tis. Kč
  79/6427     6. 10. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6428     6. 10. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Podpora podnikání 2015“ ve výši 240.070 Kč
  79/6428     6. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 240,07 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 240,07 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6429     6. 10. 2015
1. jmenuje

členy výběrové komise v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015: Ing. Davida Paweru, projektového S3 manažera Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ing. Tomáše Martena, ředitele obchodní společnosti IngeTeam a.s.
  79/6429     6. 10. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Podpora podnikání 2015“ ve výši 55.000 Kč
  79/6429     6. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 55 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 55 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2480 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/691 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  79/6430     6. 10. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 177.664.101,88 Kč na financování projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, registrační číslo CZ.1.10/1.2.00/06.01707, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  79/6430     6. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, registrační číslo CZ.1.10/1.2.00/06.01707, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1488 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  79/6431     6. 10. 2015
1. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc nezapsanou v katastru nemovitostí, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to: pergola umístěná na pozemku parc. č. 48 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6432     6. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to: části pozemku parc. č. 578/1 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 582 orná půda, dle zákresu v kopii katastrální mapy, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství, mezi krajem jako vypůjčitelem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Nová Bělá, Mitrovická 342/100, Ostrava-Nová Bělá, IČ 00845451, jako půjčitelem, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy kraj nabude vlastnické právo k uvedeným nemovitým věcem, nejdéle však do 31. 3. 2016, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/ 4224 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  79/6433     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ dle předloženého materiálu
  79/6433     6. 10. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu dodatečných prací v maximální výši 460.151,83 Kč vč. DPH a méněprací v předpokládané výši 450.953,42 Kč vč. DPH v rámci stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011 č. 108/6943 ze dne 3. 4. 2012 č. 113/7424 ze dne 19. 6. 2012 č. 15/1129 ze dne 14. 5. 2013 č. 36/2705 ze dne 17. 2. 2014 č. 51/3993 ze dne 11. 9. 2014 č. 63/5040 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  79/6434     6. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01006/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3541 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  79/6435     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci akce „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“ dle předloženého materiálu
  79/6435     6. 10. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 547.484,69 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 2.048.843,46 Kč bez DPH v rámci stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“ a s prodloužením doby realizace díla dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4329 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  79/6436     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná“ dle předloženého materiálu
  79/6436     6. 10. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu víceprací v maximální výši 218.359,90 Kč bez DPH v rámci stavby „4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 75/4530 ze dne 2. 2. 2011 č. 68/5559 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  79/6437     6. 10. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 68/5559 bod 4 písm. c) ze dne 19. 5. 2015
  79/6437     6. 10. 2015
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/9 ostatní plocha, parc. č. 1340/47 ostatní plocha, parc. č. 1340/57 ostatní plocha, parc. č. 1429/2 ostatní plocha, parc. č. 1429/4 ostatní plocha a parc. č. 1469/1 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebných pozemcích kabelové vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - SO 06-06-67.4“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1088-5072/2015 ze dne 11. 9. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  79/6437     6. 10. 2015
3. bere na vědomí

informaci o rozhodnutí společnosti PODA a. s., 28. října 1168/102, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25816179, nerealizovat část stavby „MOS Havířov – 9. etapa“ na pozemku parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289
  79/6437     6. 10. 2015
4. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 00236/2011/IM ze dne 24. 2. 2011, se společností PODA a. s., 28. října 1168/102, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25816179, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  79/6437     6. 10. 2015
5. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice, IČ 00298352, jako oprávněným, Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, jako povinným, a krajem jako investorem, ve věci přeložky komunikačního vedení realizované v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ na pozemku parc. č. 1137/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6438     6. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost **********, o prodej pozemku parc. č. 2663/19 ostatní plocha, v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  79/6438     6. 10. 2015
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2663/19 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  79/6438     6. 10. 2015
3. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej pozemku parc. č. 1085/7 ostatní plocha, v k. ú. Tyra, obec Třinec, dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu
  79/6438     6. 10. 2015
4. rozhodla

nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1085/7 ostatní plocha v k. ú. Tyra, obec Třinec, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3655 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  79/6439     6. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM se zhotovitelem stavby „Archeopark Chotěbuz – 2. část “, kterým je: NOSTA, s.r.o. se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČ: 47671416 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  79/6440     6. 10. 2015
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  79/6440     6. 10. 2015
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  79/6441     6. 10. 2015
1. schvaluje

s účinností od 15. 10. 2015 „Doplněk č. 1 k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  79/6441     6. 10. 2015
2. schvaluje

s účinností od 15. 10. 2015 „Doplněk č. 1 k Pravidlům pro předkládání účetních dat a schvalování účetních závěrek“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  79/6441     6. 10. 2015
3. schvaluje

s účinností od 15. 10. 2015 prováděcí předpis k zásadám uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení „Pravidla pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  79/6441     6. 10. 2015
4. rozhodla

že závazné ukazatele z rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí a zdravotnictví uvedené v přílohách č. 8 a 9 předloženého materiálu jsou závaznými ukazateli dle smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

  frame-scrollup