Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 1. 2020


  Rada kraje

  79/7079                         27. 1. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 27. 1. 2020


   Rada kraje

   79/7080                         27. 1. 2020
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Mgr. Stanislava Folwarczneho a Ing. Jaroslava Kanii, o ověření zápisu ze 78. schůze rady kraje, konané dne 13. 1. 2020

   79/7080                         27. 1. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 79. schůze rady kraje, konané dne 27. 1. 2020:

   - Jarmilu Uvírovou

   - Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 65/5858 ze dne 25.6.2019

    79/7081                         27. 1. 2020
    1. rozhodla

    vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

    1. „Společnost ČECH – ENGINEERING / Vysplan / TEEN engineering – Správce Stavby –
    MS vědecká knihovna“
    ČECH - ENGINEERING, a.s.
    Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz
    IČO: 5394983

    a

    Vysplan s.r.o.
    Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
    IČO: 27717089

    a

    TEEN engineering s.r.o.
    Havlíčkova 484/4, 757 01 Valašské Meziříčí
    IČO: 26795744

    2. Správce stavby SAFETY – SGS
    SAFETY PRO s.r.o.
    Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
    IČO: 28571690

    a

    SGS Czech Republic s.r.o.
    K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
    IČO: 48589241

    3. INVIN s.r.o.
    Sochorova 23, 616 00 Brno
    IČO: 29211751


     Rada kraje

     79/7082                         27. 1. 2020
     1. schvaluje

     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup serverů“

     79/7082                         27. 1. 2020
     2. rozhodla

     zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Nákup serverů“


      Rada kraje

      79/7083                         27. 1. 2020
      1. schvaluje

      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování žádosti o dotaci integrovaného projektu z komunitárního programu LIFE“

      79/7083                         27. 1. 2020
      2. rozhodla

      vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

      RADDIT consulting s.r.o.
      se sídlem: Fojtská 574, 739 24 Krmelín
      IČO: 27811221

      za cenu nejvýše přípustnou 648.400 Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

       79/7084                         27. 1. 2020
       1. schvaluje

       Ediční plán na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


        Rada kraje

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

        79/7085                         27. 1. 2020
        1. bere na vědomí

        žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        79/7085                         27. 1. 2020
        2. rozhodla

        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, na výdaje související s pořádáním konference „Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2020“ v maximální výši 50 tis. Kč, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, dle předloženého materiálu

        79/7085                         27. 1. 2020
        3. rozhodla

        uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


         Rada kraje

         79/7086                         27. 1. 2020
         1. souhlasí

         s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

         79/7086                         27. 1. 2020
         2. stanoví

         a.      u usnesení č. 180/6422 bod 2. ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2021

         b.      u usnesení č. 32/1522 bod 4. ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2021

         c.      u usnesení č. 38/1942 bod 2. ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2021

         d.      u usnesení č. 50/2582 bod 6. ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2021

         e.      u usnesení č. 56/3131 bod 2. ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2021

         f.       u usnesení č. 76/4594 bod 19. ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2021

         g.      u usnesení č. 77/4686 bod 2. ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2021

         h.      u usnesení č. 98/6283 bod 2. ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2021

         i.       u usnesení č. 118/7750 bod 16. ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2021

         j.       u usnesení č. 58/4629 bod 3. ze dne 18. 12. 2014 termín další kontroly plnění na červen 2020

         k.      u usnesení č. 67/6048 bod 2. ze dne 30. 7. 2019 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2020

         l.       u usnesení č. 75/6809 bod 6. ze dne 25. 11. 2019 termín další kontroly plnění na březen 2020

         79/7086                         27. 1. 2020
         3. vyřazuje

         usnesení č. 75/6698 bod 3. ze dne 25. 11. 2019 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

          79/7087                         27. 1. 2020
          1. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 6113 -

          Zastupitelstva krajů

          pol. 5901 -

          Nespecifikované rezervy

          o

          100 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 6113 -

          Zastupitelstva krajů

          pol. 5164 -

          Nájemné

          o

          100 tis. Kč

          79/7087                         27. 1. 2020
          2. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 3349 -

          Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

          pol. 5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          478 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 3341 -

          Rozhlas a televize

          pol. 5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          478 tis. Kč

          79/7087                         27. 1. 2020
          3. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 2141 -

          Vnitřní obchod

          pol. 5139 -

          Nákup materiálu jinde nezařazený

          o

          800 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 2141 -

          Vnitřní obchod

          pol. 5134 -

          Prádlo, oděv a obuv

          o

          800 tis. Kč


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

           79/7088                         27. 1. 2020
           1. rozhodla

           uzavřít se společností Pohoda Media Services s.r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 07458126, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           79/7088                         27. 1. 2020
           2. rozhodla

           uzavřít se společností FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČO 26849976, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           79/7088                         27. 1. 2020
           3. rozhodla

           uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25859838, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

           79/7088                         27. 1. 2020
           4. rozhodla

           uzavřít se společností Radio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava-Plesná, IČO 25817183, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Radiu Čas, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

           79/7088                         27. 1. 2020
           5. rozhodla

           uzavřít se společností MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 26765586, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Hitrádiu Orion, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

           79/7088                         27. 1. 2020
           6. rozhodla

           snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Realizace komunikační strategie“ o 2.683,4 tis. Kč a navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akcích:

           a.    „Mediální publicita v odvětví zdravotnictví“ o 573 tis. Kč

           b.    „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 968 tis. Kč

           c.    „Ekomagazín“ o 549,5 tis. Kč

           d.    „Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti“ o 193,6 tis. Kč

           e.    „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o 399,3 tis. Kč

           79/7088                         27. 1. 2020
           7. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 3349 -

           Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

           pol. 5169 -

           Nákup ostatních služeb

           o

             2.683,4 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje            

           na § 3599 -

           Ostatní činnost ve zdravotnictví

           pol. 5041 -

           Odměny za užití duševního vlastnictví

           o

            573,0 tis. Kč

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 2143 -

           Cestovní ruch

           pol. 5041 -

           Odměny za užití duševního vlastnictví

           o

           968,0 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje            

           na § 3792 -

           Ekologická výchova a osvěta

           pol. 5041 -

           Odměny za užití duševního vlastnictví

           o

            549,5 tis. Kč

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 3299 -

           Ostatní záležitosti vzdělávání

           pol. 5041 -

           Odměny za užití duševního vlastnictví

           o

           193,6 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje            

           na § 3319 -

           Ostatní záležitosti kultury

           pol. 5041 -

           Odměny za užití duševního vlastnictví

           o

            399,3 tis. Kč

           79/7088                         27. 1. 2020
           8. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 3349 -

           Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

           pol. 5169 -

           Nákup ostatních služeb

           o

             605 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje            

           na § 3341 -

           Rozhlas a televize

           pol. 5169 -

           Nákup ostatních služeb

           o

            605 tis. Kč


            Rada kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 14/1650 ze dne 12.12.2019

            79/7089                         27. 1. 2020
            1. rozhodla

            poskytnout peněžitý dar:

            a)    nejbližším pozůstalým každé z oběti tragické střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava dne 10. 12. 2019 k překlenutí jejich tíživé životní situace

            b)   každé zraněné osobě (nikoliv smrtelně) při tragické střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava dne 10. 12. 2019 k překlenutí jejich nastalé životní situace,

            a to konkrétním osobám a ve výši dle důvodové zprávy dle předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

             79/7090                         27. 1. 2020
             1. stanoví

             účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 67/6012 ze dne 30.7.2019

             79/7091                         27. 1. 2020
             1. rozhodla

             uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. číslo 05963/2019/KPP ze dne 19. 9. 2019 se společností AV MEDIA, a.s., IČO 48108375, v rámci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 68/6128 ze dne 27. 8. 2019

              79/7092                         27. 1. 2020
              1. schvaluje

              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 05278/2019/KŘ ze dne 16. 9. 2019 na dodávku policových a pojezdových regálů v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ se společností PROMAN s.r.o., se sídlem Za Pivovarem 830, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČO 62028774, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 59/5270 ze dne 26.3.2019

               79/7093                         27. 1. 2020
               1. bere na vědomí

               zprávu o činnosti zmocněnce Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury Moravskoslezského kraje


                Rada kraje

                79/7094                         27. 1. 2020
                1. bere na vědomí

                informaci o stavbě „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“

                79/7094                         27. 1. 2020
                2. rozhodla

                uzavřít memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“ se Správou železnic, státní organizací, IČO 70994234, a městem Studénka, IČO 00298441, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 67/6048 ze dne 30.7.2019

                 79/7095                         27. 1. 2020
                 1. bere na vědomí

                 informace o dosavadních výsledcích jednání se zástupci statutárního města Ostravy týkající se změny vlastnické struktury v obchodní společnosti Koordinátor ODIS s. r. o., IČO 64613895, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  79/7096                         27. 1. 2020
                  1. bere na vědomí

                  informaci o způsobu užívání komunikace D56 v úseku Ostrava – Hrabová – Frýdek-Místek

                  79/7096                         27. 1. 2020
                  2. ukládá

                  náměstkovi hejtmana kraje

                  uplatnit u Ministerstva dopravy požadavek na vynětí dálnice D56 v úseku "Ostrava, Hrabová – průmyslová zóna – Frýdek-Místek (exity 40–51)" z režimu časového zpoplatnění

                  Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                  Termín: do 30. 6. 2020


                   Rada kraje

                   79/7097                         27. 1. 2020
                   1. bere na vědomí

                   informaci o potřebě zadání Rozvojové studie rozšířeného zájmového území Mošnov a informaci o vhodnosti připravit Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném rozvojovém území Mošnov ve spolupráci se statutárním městem Ostravou, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                   79/7097                         27. 1. 2020
                   2. souhlasí

                   se zpracováním Rozvojové studie rozšířeného zájmového území Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 49/4282 ze dne 23.10.2018

                    č. 60/5391 ze dne 9.4.2019

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                    79/7098                         27. 1. 2020
                    1. rozhodla

                    na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 3 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, objednat realizaci činností souvisejících s prezentací na domácích veletrzích za cenu nejvýše přípustnou 4.112.790 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                    79/7098                         27. 1. 2020
                    2. rozhodla

                    vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a registračních poplatků, související s účastí na Mezinárodním veletrhu AMPER Brno ve dnech 17. 3. 2020 až 20. 3. 2020, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    79/7098                         27. 1. 2020
                    3. rozhodla

                    vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a registračních poplatků, související s účastí na Mezinárodním veletrhu URBIS SMART CITY FAIR Brno ve dnech 3. 6. 2020 až 4. 6. 2020, v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    79/7098                         27. 1. 2020
                    4. rozhodla

                    vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a registračních poplatků, související s účastí na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno ve dnech 5. 10. 2020 až 9. 10. 2020, v rozsahu přílohy č. 3 předloženého materiálu

                    79/7098                         27. 1. 2020
                    5. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na §  2299 -

                    Ostatní záležitosti v dopravě

                    pol.  5169  -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    569,80 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 2299 -

                    Ostatní záležitosti v dopravě

                    pol.  5163 -

                    Služby peněžních ústavů

                    o

                     0,67 tis. Kč

                    pol.  5164 -

                    Nájemné

                    o

                     569,13 tis. Kč

                    Celkem

                     

                    o

                     569,80 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/908 ze dne 17.2.2010

                     79/7099                         27. 1. 2020
                     1. rozhodla

                     o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      79/7100                         27. 1. 2020
                      1. rozhodla

                      zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                      79/7100                         27. 1. 2020
                      2. rozhodla

                      a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                      b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                      79/7100                         27. 1. 2020
                      3. souhlasí

                      se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                      79/7100                         27. 1. 2020
                      4. souhlasí

                      s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                      79/7101                         27. 1. 2020
                      1. rozhodla

                      navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 7.200 Kč

                      79/7101                         27. 1. 2020
                      2. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      zvyšují

                      nedaňové příjmy

                      na § 2229 -

                      Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                      pol. 2212 -

                      Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                      o

                      7,2 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 2229 -

                      Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                      pol. 5909 -

                      Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                      o

                      7,2 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                       79/7102                         27. 1. 2020
                       1. zvyšuje

                       závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 4.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava zdravotechniky objektu školy" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                       79/7102                         27. 1. 2020
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol.  5171 -

                       Opravy a udržování

                       o

                       4.000 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3127 -

                       Střední školy

                       pol.  5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       4.000 tis. Kč


                        Rada kraje

                        79/7103                         27. 1. 2020
                        1. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě evid. č. 05973/2018/IM ze dne 14. 6. 2018 na výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava" s příkazníkem, kterým je Ing. Miroslav Geryk, se sídlem Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IČO 63015820, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         78/7054 ze dne 13. 1. 2020

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         62,55 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2212 -

                         Silnice

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         62,55 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 639,76 tis. Kč

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         80,84 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         3 720,60 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2212 -

                         Silnice

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         3 720,60 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 470,69 tis. Kč

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                          0,35 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         6 471,04 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2212 -

                         Silnice

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         6 471,04 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         244,55 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2212 -

                         Silnice

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         244,55 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         5. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         277,09 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                         27,09 tis. Kč

                         pol. 5173 -

                         Cestovné

                         o

                         100,00 tis. Kč

                         pol. 5175 -

                         Pohoštění

                         o

                         50,00 tis. Kč

                         pol. 5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                          100,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         277,09 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         6. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                              200,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         7. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         773,25 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2212 -

                         Silnice

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                             773,25 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         8. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 624,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                             2 624,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         9. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         112,50 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol.  6111 -

                         Programové vybavení

                         o

                             112,50 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         10. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         40,71 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                             40,71 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         11. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         18,11 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 5521 -

                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         18,11 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         12. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         18,11 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 5521 -

                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         18,11 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         13. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         445,67 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 5212 -

                         Ochrana obyvatelstva

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         445,67 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         14. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         15 761,89 tis. Kč

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         6 612,87 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         22 374,76 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 5011 -

                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                         o

                         34,73 tis. Kč

                         pol. 5031 -

                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                         o

                          

                         8,63 tis. Kč

                         pol. 5032 -

                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                         o

                         3,14 tis. Kč

                         pol. 5038 -

                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                         o

                         0,16 tis. Kč

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         4 328,10 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         4 374,76 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         18 000,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         15. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 827,07 tis. Kč

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         717,64 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         2 544,71 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         2 544,71 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         16. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 361,78 tis. Kč

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         282,86 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         1 644,64 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         28,33 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 616,31 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         17. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 128,70 tis. Kč

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         813,72 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         1 942,42 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol.  5167 -

                         Služby školení a vzdělávání

                         o

                         2,47 tis. Kč

                         pol.  5171 -

                         Opravy a udržování

                         o

                         106,41 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         108,88 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol.  6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         1 833,54 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         18. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         56,78 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         56,78 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         19. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 651,65 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4354 -

                         Chráněné bydlení

                         pol.  5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         300,00 tis. Kč

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         13,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4354 -

                         Chráněné bydlení

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 338,65 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         20. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         150,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4319 -

                         Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         150,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         21. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         215,38 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         215,38 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         22. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         91,96 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         91,96 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         23. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         156,09 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         156,09 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         24. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         526,35 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3146 -

                         Zařízení výchovného poradenství

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         526,35 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         25. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         690,24 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         690,24 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         26. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         57,19 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         57,19 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         27. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 101,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5363 -

                          Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                         o

                         6 101,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         28. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         615,30 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         215,30 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         pol. 6125 -

                         Výpočetní technika

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         29. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         615,30 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         215,30 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         pol. 6125 -

                         Výpočetní technika

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         30. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         115,30 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         115,30 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         31. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         470,35 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         70,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         400,35 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         32. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3635 -

                         Územní plánování

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         33. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 104,40 tis. Kč

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         2 214,10 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         5 318,50 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         73,67 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         5 244,83 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         34. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         8 169,60 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5363 -

                         Úhrada sankcí jiným rozpočtům

                         o

                         8 169,60 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         35. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         814,29 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         25,64 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         788,65 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         36. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 758,64 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1,64 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 757,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         37. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         38. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         84,89 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3741 -

                         Ochrana druhů a stanovišť

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         84,14 tis. Kč

                         pol. 5362 -

                         Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                         o

                         0,75 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         84,89 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         39. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         664,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3741 -

                         Ochrana druhů a stanovišť

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         664,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         40. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         330,86 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3741 -

                         Ochrana druhů a stanovišť

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         142,34 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3741 -

                         Ochrana druhů a stanovišť

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         188,52 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         41. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         367,69 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3741 -

                         Ochrana druhů a stanovišť

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         367,69 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         42. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         0,20 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3741 -

                         Ochrana druhů a stanovišť

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         0,20 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         43. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         606,13 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3719 -

                         Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                         pol. 5011 -

                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         pol. 5031 -

                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                         o

                          

                         50,00 tis. Kč

                         pol. 5032 -

                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                         o

                         18,00 tis. Kč

                         pol. 5038 -

                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                         o

                         1,00 tis. Kč

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                         30,00 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         156,13 tis. Kč

                         pol. 5173 -

                         Cestovné

                         o

                         100,00 tis. Kč

                         pol. 5175 -

                         Pohoštění

                         o

                         51,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         606,13 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         44. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         50,07 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3799 -

                         Ostatní ekologické záležitosti

                         pol. 5161 -

                         Poštovní služby

                         o

                         10,00 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                          30,07 tis. Kč

                         pol. 5175 -

                         Pohoštění

                         o

                          10,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         50,07 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         45. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         29 399,90 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2212 -

                         Silnice

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         29 399,90 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         46. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          2 072,34 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2251 -

                         Letiště

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         2 072,34 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         47. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         900,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2115 -

                         Úspora energie a obnovitelné zdroje

                         pol. 6351-

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         900,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         48. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         95,55 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 6111 -

                         Programové vybavení

                         o

                         95,55 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         49. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         5 473,28 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5909 -

                         Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                         o

                         5 473,28 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         50. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         774 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 6125 -

                         Výpočetní technika

                         o

                         774 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         51. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 547 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5168 -

                         Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                         o

                         73 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 6125 -

                         Výpočetní technika

                         o

                         1 474 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         52. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          4 000 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 6125 -

                         Výpočetní technika

                         o

                         4 000 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         53. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         631 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 6123 -

                         Dopravní prostředky

                         o

                         631 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         54. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 718,83 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5521 -

                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 718,83 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         55. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         169,81 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5521 -

                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         169,81 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         56. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         555,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5521 -

                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         555,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         57. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 418,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 418,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         58. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 942,82 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         2 942,82 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         59. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 954,62 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         6 954,62 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         60. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 257,88 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3 257,88 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         61. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 360,37 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 244,33 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 116,04 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         62. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         10 358,09 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         10 358,09 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         63. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         40 572,09 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3311 -

                         Divadelní činnost

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         40 572,09 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         64. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         27 826,04 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3314 -

                         Činnosti knihovnické

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         27 826,04 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         65. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 917,04 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 917,04 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         66. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3.610,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 6111 -

                         Programové vybavení

                         o

                         3.610,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         67. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2.700,88 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2.700,88 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         68. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         12,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 6125 -

                         Výpočetní technika

                         o

                         12,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         69. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         600,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         600,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         70. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         700,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         700,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         71. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 500,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 500,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         72. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 000,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4354 -

                         Chráněné bydlení

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 000,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         73. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         4 500 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         4 500 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         74. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          18 032,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         18 032,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         75. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 100 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 100 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         76. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         47,50 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                          47,50 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         77. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                           1 200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 200,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         78. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         11 576,48 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                          22,24 tis. Kč

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                          51,74 tis. Kč

                         pol. 5167 -

                         Služby školení a vzdělávání

                         o

                         2,95 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         10 314,55 tis. Kč

                         pol. 6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         1 185,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         79. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         26 813,44 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         118,62 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         22 807,84 tis. Kč

                         pol. 6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         3 886,98 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         80. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 000,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3 000,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         81. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 160,27 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3147 -

                         Domovy mládeže

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 160,27 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         82. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         16 656,28 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         pol. 5171 -

                         Opravy a udržování

                         o

                         15 256,28 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         15 656,28 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 000,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         83. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 223,15 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 223,15 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         84. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         5 406,49 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         5 406,49 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         85. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         21 104,36 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         19 779,46 tis. Kč

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 324,90 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         21 104,36 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         86. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         8 025,26 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3125 -

                         Střediska praktického vyučování a školního hospodářství

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         1 000,00 tis. Kč

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                         20,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         1 020,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3125 -

                         Střediska praktického vyučování a školního hospodářství

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         7 005,26 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         87. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         257,10 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3146 -

                         Zařízení výchovného poradenství

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         257,10 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         88. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 503,22 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3231 -

                         Základní umělecké školy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         6 503,22 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         89. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         17 677,70 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         17 677,70 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         90. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         13 597,73 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3133 -

                         Dětské domovy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         13 597,73 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         91. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         908,59 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         908,59 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         92. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 477,94 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3 477,94 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         93. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         874,02 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         874,02 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         94. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         7 155,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3133 -

                         Dětské domovy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         7 155,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         95. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 500,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         2 500,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         96. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         2 200,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         97. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         492,47 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         492,47 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         98. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         14 905,05 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         14 905,05 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         99. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 916,31 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3 916,31 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         100. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         13 200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         13 200,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         101. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 598,48 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 598,48 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         102. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         379,80 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         379,80 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         103. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         500,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3231 -

                         Základní umělecké školy

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         500,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         104. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         700,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         700,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         105. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         285,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3147 -

                         Domovy mládeže

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         285,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         106. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         107. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         350,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3133 -

                         Dětské domovy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         350,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         108. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3124 -

                         Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         109. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 916,51 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 916,51 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         110. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         4 171,98 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         4 171,98 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         111. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 400,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3112 -

                         Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 400,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         112. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         300,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         300,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         113. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 500,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 500,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         114. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 400,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 000,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         400,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         115. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         832,05 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3112 -

                         Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         832,05 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         116. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 420 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 6123 -

                         Dopravní prostředky

                         o

                         2 420 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         117. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         44 206,14 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol. 6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         44 024,64 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         181,50 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         44 206,14 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         118. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 927,13 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3533 -

                         Zdravotnická záchranná služba

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 927,13 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         119. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 196,03 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3533 -

                         Zdravotnická záchranná služba

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 196,03 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         120. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 912,4 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 912,4 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         121. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 630,19 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3 630,19 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         122. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 653,23 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3 653,23 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         123. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 073,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         1 073,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         124. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 891,39 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 891,39 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         125. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3526 -

                         Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 200,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         126. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         443,53 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         443,53 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         127. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         5 886,26 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         5 886,26 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         128. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         617,27 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         617,27 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         129. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 591,75 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                          200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 391,75 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         130. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         800,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         800,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         131. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         8 549,86 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         7 349,86 tis. Kč

                         pol. 6349 -

                         Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                         o

                         1 200,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         8 549,86 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         132. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         700 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 6322 -

                         Investiční transfery spolkům

                         o

                         700 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         133. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         800 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         800 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         134. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 000,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         259,19 tis. Kč

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         117,80 tis. Kč

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                         411,79 tis. Kč

                         pol. 5164 -

                         Nájemné

                         o

                         7,35 tis. Kč

                         pol. 5168 -

                         Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                         o

                         48,12 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         2 067,52 tis. Kč

                         pol. 5175 -

                         Pohoštění

                         o

                         88,23 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         3 000,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         135. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         300 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 6322 -

                         Investiční transfery spolkům

                         o

                         300 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         136. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         89 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 5168 -

                         Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                         o

                         89 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         137. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 499,70 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2292 -

                         Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

                         pol. 5193 -

                         Výdaje na dopravní územní obslužnost

                         o

                         6 499,70 tis. Kč

                          

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         138. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         7 800,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                         pol. 6313 -

                         Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                         o

                         7 800,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         139. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 683,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2251 -

                         Letiště

                         pol. 6313 -

                         Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                         o

                         2 683,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         140. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         27 865,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 2219 -

                         Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         27 865,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         141. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         342,43 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2219 -

                         Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         342,43 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         142. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                          

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 011,54 tis. Kč

                          

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                          

                         na § 2292 -

                         Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         105,10 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         126,90 tis. Kč

                         na § 2294 -

                         Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

                          

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         574,60 tis. Kč

                          

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                          

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         2 204,94 tis. Kč

                          

                         Celkem

                         o

                         3 011,54 tis. Kč

                          

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         143. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                          

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 195,50 tis. Kč

                          

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                          

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                          

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         968,00 tis. Kč

                          

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         2 227,50 tis. Kč

                         Celkem

                         3 195,50 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         144. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         748,70 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2293 -

                         Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         748,70 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         145. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                          

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 150,00 tis. Kč

                          

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                          

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                          

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         580,00 tis. Kč

                         pol. 5332 -

                         Neinvestiční transfery vysokým školám

                         o

                         70,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         650,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                          

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                          

                         pol. 6352 -

                         Investiční transfery vysokým školám

                         o

                         1 500,00 tis. Kč

                          

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         146. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         95,1 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         95,1 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         147. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 800 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         1 800 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         148. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         40 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol. 5909 -

                         Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                         o

                         40 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         149. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 720,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6320 -

                         Pojištění funkčně nespecifikované

                         pol. 5163 -

                         Služby peněžních ústavů

                         o

                         1 720,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         150. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 222 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5168 -

                         Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                         o

                         2 222 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         151. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          360 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         360 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         152. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 317 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         1 086 tis. Kč

                         pol. 5168 -

                         Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                         o

                         231 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         1 317 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         153. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 052 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         1 052 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         154. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         835,1 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5171 -

                         Opravy a udržování

                         o

                         835,1 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         155. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         414,5 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         414,5 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         156. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         28 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         28 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         157. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         7 806,45 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5212 -

                         Ochrana obyvatelstva

                         pol. 6123 -

                         Dopravní prostředky

                         o

                         7 806,45 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         158. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         10 559,18 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5511 -

                         Požární ochrana – profesionální část

                         pol. 6123 -

                         Dopravní prostředky

                         o

                         10 559,18 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         159. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 449,05 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5512 -

                         Požární ochrana – dobrovolná část

                         pol. 6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         2 449,05 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         160. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         5 100 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5512 -

                         Požární ochrana – dobrovolná část

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         5 100 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         161. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 750 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5512 -

                         Požární ochrana – dobrovolná část

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         6 750 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         162. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         12 965,66 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 5521 -

                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         12 965,66 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         163. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         58,1 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 5519 -

                         Ostatní záležitosti požární ochrany

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         58,1 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         164. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          

                          

                          

                         136,33 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         100,03 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         36,30 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         136,33 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         165. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          

                          

                          

                         7,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol. 5494 -

                         Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                         o

                         7,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         166. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         33 208,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         5 500,00 tis. Kč

                         pol. 5223 -

                         Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                         o

                         5 500,00 tis. Kč

                         pol. 5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         16 448,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         27 448,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         3 760,00 tis. Kč

                         pol. 6323 -

                         Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                         o

                         2 000,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         5 760,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         167. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         13 275,04 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         4 368,04 tis. Kč

                         pol. 5223 -

                         Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                         o

                         8 907,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         13 275,04 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         168. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         299 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3313 -

                         Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         200 tis. Kč

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         99 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         299 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         169. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         357,02 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2141 -

                         Vnitřní obchod

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                         357,02 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         170. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         24,2 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2141 -

                         Vnitřní obchod

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         24,2 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         171. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         20 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2141 -

                         Vnitřní obchod

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         20 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         172. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         376,12 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2141 -

                         Vnitřní obchod

                         pol. 5175 -

                         Pohoštění

                         o

                         376,12 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         173. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 303,18 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3349 -

                         Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         1 303,18 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         174. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          

                         1 555,27 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3349 -

                         Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         1 555,27 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         175. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 442,32 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3349 -

                         Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         1 442,32 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         176. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         371,63 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3341 -

                         Rozhlas a televize

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         371,63 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         177. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         532,89 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3341 -

                         Rozhlas a televize

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         532,89 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         178. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         493,75 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3341 -

                         Rozhlas a televize

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         493,75 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         179. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         95 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6223 -

                         Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                         pol. 5164 -

                         Nájemné

                         o

                         95 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         180. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         100 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6223 -

                         Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         100 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         181. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         411,58 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6223 -

                         Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                         pol. 5173 -

                         Cestovné

                         o

                         411,58 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         182. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         163,1 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6223 -

                         Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                         pol. 5175 -

                         Pohoštění

                         o

                         163,1 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         183. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         3 129,21 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3636 -

                         Územní rozvoj

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         2 873,41 tis. Kč

                         pol. 6349 -

                         Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                         o

                         255,80 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         3 129,21 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         184. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         10 360,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3636 -

                         Územní rozvoj

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         10 360,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         185. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 686 600 Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3636 -

                         Územní rozvoj

                         pol. 5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                         o

                         35 925 Kč

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         1 196 525 Kč

                         Celkem

                         o

                         1 232 450 Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3636 -

                         Územní rozvoj

                         pol. 6313 -

                         Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                         o

                         454 150 Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         186. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         52,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3636 -

                         Územní rozvoj

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         52,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         187. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         12 985,01 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2141 -

                         Vnitřní obchod

                         pol. 5164 -

                         Nájemné

                         o

                         250,00 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         750,00 tis. Kč

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         5 023,51 tis. Kč

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         1 050,00 tis. Kč

                         pol. 5332 -

                         Neinvestiční transfery vysokým školám

                         o

                         2 187,50 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         9 261,01 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 6322 -

                         Investiční transfery spolkům

                         o

                         600,00 tis. Kč

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         3 124,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         3 724,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         188. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          54,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 6129 -

                         Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                         o

                         54,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         189. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 043,71 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5042 -

                         Odměny za užití počítačových programů

                         o

                         497,65 tis. Kč

                         pol. 5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         491,17 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         54,89 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         1 043,71 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         190. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 500,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         1 500,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         191. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         478,94 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3636 -

                         Územní rozvoj

                         pol. 5042 -

                         Odměny za užití počítačových programů

                         o

                         234,79 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         244,15 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         478,94 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         192. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 958,23 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4339 -

                         Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         9,26 tis. Kč

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                         314,60 tis. Kč

                         pol. 5164 -

                         Nájemné

                         o

                         623,22 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         1 011,15 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         1 958,23 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         193. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         750,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 4399 -

                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                         pol. 6323 -

                         Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                         o

                         750,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         194. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                          

                         1 658,43 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5172 -

                         Programové vybavení

                         o

                         1 658,43 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         195. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         786,26 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3419 -

                         Ostatní sportovní činnost

                         pol. 5134 -

                         Prádlo, oděv a obuv

                         o

                         786,26 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         196. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         381,15 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         381,15 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         197. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 360 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3419 -

                         Ostatní sportovní činnost

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                         o

                         6 360 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         198. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         30 469,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5651 -

                         Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                           2 970,00 tis. Kč

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 5651 -

                         Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         5 225,00 tis. Kč

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5651 -

                         Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 988,00 tis. Kč

                         na § 3127 -

                         Střední školy

                         pol. 5651 -

                         Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3 378,00 tis. Kč

                         Celkem

                         14 561,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 6451 -

                         Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         330,00 tis. Kč

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6451 -

                         Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         12 939,00 tis. Kč

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6451 -

                         Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 139,00 tis. Kč

                         na § 3127 -

                         Střední školy

                         pol. 6451 -

                         Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         500,00 tis. Kč

                         Celkem

                         15 908,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         199. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         121,4 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol. 5909 -

                         Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                         o

                         121,4 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         200. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 767,46 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3635 -

                         Územní plánování

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         1 767,46 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         201. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         215,64 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3599 -

                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                         pol.  5021 -

                         Ostatní osobní výdaje

                         o

                          215,64 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         202. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         70 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3599 -

                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         70 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         203. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         7 329,46 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5651 -

                         Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         230,77 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6451 -

                         Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         7 098,69 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         204. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8123 -

                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                         o

                         24 827,71 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6451 -

                         Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         24 827,71 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         205. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         2 000,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 2369 -

                         Ostatní správa ve vodním hospodářství

                         pol.  6111 -

                         Programové vybavení

                         o

                         2 000,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         206. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         53,75 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3769 -

                         Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         53,75 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         207. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         94,38 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3719 -

                         Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                         pol.  5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         94,38 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         208. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         230,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3769 -

                         Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         230,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         209. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         177,09 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3742 -

                         Chráněné části přírody

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         110,89 tis. Kč

                         pol.  5192 -

                         Poskytnuté náhrady

                         o

                         66,20 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         177,09 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         210. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         11 181,60 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3769 -

                         Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                         pol.  5909 -

                         Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                         o

                         11 181,60 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         211. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         10 000,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2399 -

                         Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                         pol.  5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         10 000,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         212. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         58,57 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3792 -

                         Ekologická výchova a osvěta

                         pol.  5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         58,57 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         213. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         555,70 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3769 -

                         Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                         pol.  5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         409,59 tis. Kč

                         pol.  5168 -

                         Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                         o

                         146,11 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         555,70 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         214. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         205,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3741 -

                         Ochrana druhů a stanovišť

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                         o

                         205,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         215. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         517,81 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3792 -

                         Ekologická výchova a osvěta

                         pol.  5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         321,41 tis. Kč

                         pol.  5166 -

                         Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         196,40 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         517,81 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         216. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         452,54 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2115 -

                         Úspora energie a obnovitelné zdroje

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         452,54 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         217. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         27 003,73 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 2399 -

                         Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                         pol.  6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         27 003,73 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         218. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         3 576,30 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 1039 -

                         Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                         pol.  5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                         o

                         505,60 tis. Kč

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         1 670,10 tis. Kč

                         pol.  5223 -

                         Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                         o

                         115,00 tis. Kč

                         pol.  5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         822,50 tis. Kč

                         pol.  5493 -

                         Neinvestiční transfery fyzickým osobám

                         o

                         463,10 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         3 576,30 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         219. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         372,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 1019 -

                         Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                         pol.  5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         62,70 tis. Kč

                         pol.  5493 -

                         Neinvestiční transfery fyzickým osobám

                         o

                         309,30 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         372,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         220. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         1 541,95 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2321 -

                         Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

                         pol.  5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         1 079,95 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 2321 -

                         Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

                         pol.  6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         462,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         1 541,95 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         221. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         3 782,43 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3900 -

                         Ostatní činností související se službami pro obyvatelstvo

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         1 036,00 tis. Kč

                         pol.  5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         2 746,43 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         3 782,43 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         222. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol.  8115 -

                         Změny stanu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů ostatních finančních aktiv, které tvoří kapitolu o OSFA

                         o

                         6 262,26 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3900 -

                         Ostatní činností související se službami pro obyvatelstvo

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         532,00 tis. Kč

                         pol.  5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         5 730,26 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         6 262,26 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         223. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         1 740,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1 740,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         224. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         10 982,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         10 982,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         225. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         2 400,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2 400,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         226. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         227. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         6 800,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         6 800,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         228. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         300,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                          50,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         250,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         229. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         650 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                         o

                         350 tis. Kč

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         300 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         650 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         230. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         220,30 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5164 -

                         Nájemné

                         o

                         220,30 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         231. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         50 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5179 -

                         Ostatní nákupy jinde nezařazené

                         o

                         50 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         232. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         50,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4329 -

                         Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         50,00 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         233. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         800 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4349 -

                         Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                         pol. 5492 -

                         Dary obyvatelstvu

                         o

                         800 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         234. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         105 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3399 -

                         Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                         pol. 5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – fyzickým osobám

                         o

                          

                         105 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         235. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         50 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – fyzickým osobám

                         o

                          

                         50 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         236. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšuje

                         financování

                         pol. 8115 -

                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                         163,31 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol. 5171 -

                         Opravy a udržování

                         o

                         163,31 tis. Kč

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         237. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         238. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         239. schvaluje

                         závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                         79/7104                         27. 1. 2020
                         240. rozhodla

                         zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 734,73 tis. Kč z 355.601,45 tis. Kč na 356.336,18 tis. Kč


                         Rada kraje

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         1. souhlasí

                         s umístěním a realizací stavby „Optický propoj ČD Telematika - lokalita Karviná, napojení NsP Karviná-Ráj“ na pozemcích parc. č. 475/1 ostatní plocha, parc. č. 475/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 480/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Ráj, obec Karviná, dle předloženého materiálu

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         2. rozhodla

                         a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 475/1 ostatní plocha v k. ú. Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve prospěch každého vlastníka komunikační sítě, nyní ve vlastnictví společnosti ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61459445, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a upravovat na služebném pozemku vedení komunikační sítě, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, provozováním, údržbou, opravami a úpravami vedení komunikační sítě, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                         b)     uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         3. rozhodla

                         zrušit věcné břemeno cesty na pozemku parc. č. 543/2 orná půda v k. ú. a obci Metylovice, ve vlastnictví ********** zřízené ve prospěch pozemků parc. č. st. 731 a parc. č. 543/1 v k. ú. a obci Metylovice, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         4. souhlasí

                         s umístěním dvou reklamních tabulí společnosti Pernická s.r.o., K nemocnici 2253/51, 741 01 Nový Jičín, IČO 07628706, na pozemku parc. č. 558/30 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, dle předloženého materiálu

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         5. souhlasí

                         s umístěním a realizací stavby „Optické propoje ČD Telematika - lokalita Opava, napojení Slezské nemocnice v Opavě“ na pozemcích:

                         parc. č. 2273/1 ostatní plocha,

                         parc. č. 2280 zastavěná plocha a nádvoří,

                         parc. č. 2281 zastavěná plocha a nádvoří,

                         parc. č. 2282 zastavěná plocha a nádvoří,

                         parc. č. 2287 zastavěná plocha a nádvoří,

                         parc. č. 2288 zastavěná plocha a nádvoří,

                         parc. č. 2289 ostatní plocha,

                         parc. č. 2986/4 ostatní plocha,

                         vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         6. rozhodla

                         a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 2273/1 ostatní plocha a parc. č. 2289 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve prospěch každého vlastníka komunikační sítě, nyní ve vlastnictví společnosti ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61459445, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a upravovat na služebných pozemcích vedení komunikační sítě, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, provozováním, údržbou, opravami a úpravami vedení komunikační sítě, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                         b)     uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         7. souhlasí

                         s umístěním a realizací stavby „Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba, objekt SO 10 Přípojka plynu“ na pozemku parc. č. 2001/1 ostatní plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                         79/7105                         27. 1. 2020
                         8. rozhodla

                         a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2001/1 ostatní plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Poruba, IČO 13644319, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, provozováním, stavebními úpravami, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, v rámci stavby „Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba, objekt SO 10 Přípojka plynu“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšeno o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                         b)  uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 8. písm. a) tohoto usnesení


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 67/6050 ze dne 30. 7. 2019

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 13/1559 ze dne 12. 9. 2019

                          79/7106                         27. 1. 2020
                          1. rozhodla

                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                          pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

                          pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

                          vše v k. ú. a obci Mošnov,

                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí


                           Rada kraje

                           79/7107                         27. 1. 2020
                           1. souhlasí

                           s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2020 v maximální celkové výši 7.400 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           79/7107                         27. 1. 2020
                           2. souhlasí

                           se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2020 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

                           79/7107                         27. 1. 2020
                           3. rozhodla

                           snížit akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje“ o částku 7.400 tis. Kč

                           79/7107                         27. 1. 2020
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           nedaňové příjmy

                           na § 2251 -

                           Letiště

                           pol. 2132 -

                           Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                           o

                           7.400 tis. Kč

                           a

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 2251 -

                           Letiště

                           pol. 5171 -

                           Opravy a udržování

                           o

                           7.400 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 14/1688 ze dne 12. 12. 2019

                            79/7108                         27. 1. 2020
                            1. rozhodla

                            uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             79/7109                         27. 1. 2020
                             1. bere na vědomí

                             žádost města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO 00297437, o darování části pozemku parc. č. 145/2 ostatní plocha v k. ú. a obci Český Těšín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             79/7109                         27. 1. 2020
                             2. rozhodla

                             o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to:

                             část pozemku parc. č. 145/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4263-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 28. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 145/23 ostatní plocha o výměře 105 m2,

                             včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                             vše v k. ú. a obci Český Těšín


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 12/887 ze dne 25. 4. 2017

                              č. 55/4908 ze dne 29. 1. 2019

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1091 ze dne 13. 12. 2018

                              č. 14/1695 ze dne 12. 12. 2019

                              79/7110                         27. 1. 2020
                              1. bere na vědomí

                              změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 117D03J000054 ze dne 15. 3. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001698 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 16. 12. 2019, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                              79/7110                         27. 1. 2020
                              2. bere na vědomí

                              změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 117D03J000018 ze dne 8. 12. 2016, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000293 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 25. 11. 2019, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 75/6734 ze dne 25. 11. 2019

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                               79/7111                         27. 1. 2020
                               1. rozhodla

                               uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru, uzavřené dne 23. 5. 2019 mezi Gymnáziem, Karviná, příspěvkovou organizací, IČO 62331795, a Ing. Vladimírem Hamplem, Masná 1324/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 60312971, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                79/7112                         27. 1. 2020
                                1. rozhodla

                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost,

                                pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                část pozemku parc. č. 1340/5 ostatní plocha,

                                část pozemku parc. č. 1340/69 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 1340/70 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 1340/71 ostatní plocha,

                                část pozemku parc. č. 1340/72 ostatní plocha,

                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                Rada kraje

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                1. bere na vědomí

                                žádost státního podniku Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, o převod části pozemku parc. č. 56 ostatní plocha a pozemků parc. č. 1625 ostatní plocha a parc. č. 1626 ostatní plocha, vše v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                2. rozhodla

                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                část pozemku parc. č. 56 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 742-224/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 56/3 ostatní plocha, o výměře 432 m2,

                                pozemek parc. č. 1625 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 1626 ostatní plocha,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                vše v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor

                                b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                3. bere na vědomí

                                žádost pana **********, o prodej částí pozemku parc. č. 1085/1 ostatní plocha, v k. ú. Tyra, obec Třinec, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                4. rozhodla

                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                části pozemku parc. č. 1085/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1188-100/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 1. 2020 a nově označené jako pozemky parc. č. 1085/13 ostatní plocha, o výměře 18 m2 a parc. č. 1085/15 ostatní plocha, o výměře 47 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                vše v k. ú. Tyra, obec Třinec

                                b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                5. bere na vědomí

                                žádost ********** o směnu pozemků specifikovaných v bodě 6. tohoto usnesení, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                6. rozhodla

                                o záměru směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                pozemek parc. č. 3551/18 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3551/19 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3551/20 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3551/24 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3703/11 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3703/17 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3703/20 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3703/5 trvalý travní porost,

                                část pozemku parc. č. 3818/24 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 986 – 17/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 10. 2019 nově označenou jako pozemek parc. č. 3818/39 ostatní plocha, o výměře 357 m2,

                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                vše v k. ú. a obci Razová,

                                pozemek parc. č. st. 38/8 zastavěná plocha a nádvoří,

                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí,

                                za nemovité věci ve vlastnictví pana ********** a to za:

                                pozemek parc. č. 1408/16 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3818/14 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3818/16 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 3818/23 ostatní plocha,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                vše v k. ú. a obci Razová

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                7. bere na vědomí

                                žádost **********, o směnu pozemku specifikovaného v bodě 8. tohoto usnesení, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                8. rozhodla

                                o záměru směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                část pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, označenou jako díl „c“, o výměře 12 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1075 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov

                                za nemovité věci ve společném jmění manželů ********** a to za:

                                části pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, označených jako díly „b“ a „d“, o výměře 20 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, o výměře 36.377 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                9. bere na vědomí

                                žádost pana **********, o směnu pozemku specifikovaného v bodě 10. tohoto usnesení, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                10. rozhodla

                                o záměru směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                část pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 21 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 90-18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                v k. ú. Rejchartice, obec Dvorce

                                za nemovité věci ve spoluvlastnictví pana ********** a to za:

                                část pozemku parc. č. st. 37 označenou jako díl „b“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č. 854/24 označenou jako díl „c“, o výměře 13 m2, oddělených dle geometrického plánu  č. 90 – 18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, o výměře 34.900 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                v k. ú. Rejchartice, obec Dvorce

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                11. bere na vědomí

                                žádost obce Palkovice, Palkovice 619, IČO 00297054, o převod pozemku parc. č. 1059/1 ostatní plocha, v k. ú. Myslík, obec Palkovice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                79/7113                         27. 1. 2020
                                12. rozhodla

                                o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                pozemek parc. č. 1059/1 ostatní plocha,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                v k. ú. Myslík, obec Palkovice


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 60/5371 ze dne 9.4.2019

                                 79/7114                         27. 1. 2020
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 04890/2019/IM ze dne 22. 8. 2019 na realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1“ se zhotovitelem, kterým je společnost:

                                 STRABAG a.s.,
                                 se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
                                 IČO: 60838744,

                                 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 79/7114                         27. 1. 2020
                                 2. rozhodla

                                 navýšit akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky“ o částku 1.700 tis. Kč

                                 79/7114                         27. 1. 2020
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                 pol.  6901 -

                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                 o

                                 1.700 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 2251 -

                                 Letiště

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 1.700 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  79/7115                         27. 1. 2020
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru mezi Moravskoslezským krajem, Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací, IČO 47813113, a Ing. arch. Taťánou Tzoumasovou, Cholina 161, 783 22 Cholina, IČO 15505782, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  79/7115                         27. 1. 2020
                                  2. schvaluje

                                  závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, ve výši 383,57 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě“ s časovou použitelností do 31. 12. 2020

                                  79/7115                         27. 1. 2020
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 3121 -

                                  Gymnázia

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  383,57 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje            

                                  na § 3121 -

                                  Gymnázia

                                  pol.  6351 -

                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  383,57 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   79/7116                         27. 1. 2020
                                   1. souhlasí

                                   s jednorázovým odpisem nedobytných pohledávek organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, v celkové výši 425.398 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   79/7116                         27. 1. 2020
                                   2. souhlasí

                                   s jednorázovým odpisem nedobytných pohledávek organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, v celkové výši 91.337,51 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                    79/7117                         27. 1. 2020
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost organizace Golf Club Lipiny, spolek, IČO 22842501, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    79/7117                         27. 1. 2020
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci Golf Club Lipiny, spolek, IČO 22842501, ve výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Ozdravný a edukační pobyt“, s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    79/7117                         27. 1. 2020
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                    150 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3599

                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    150 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 66/5978 ze dne 16. 7. 2019

                                     č. 76/6942 ze dne 9. 12. 2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                     79/7118                         27. 1. 2020
                                     1. rozhodla

                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 2.101.165 Kč na realizaci projektů pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                     79/7118                         27. 1. 2020
                                     2. schvaluje

                                     závazné ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, s účelovým určením v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                     79/7118                         27. 1. 2020
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     investiční přijaté transfery

                                     pol. 4216 -

                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                     o

                                     12.255,49 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 3533 -

                                     Zdravotnická záchranná služba

                                     pol. 6356 -

                                     Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     12.255,49 tis. Kč

                                     79/7118                         27. 1. 2020
                                     4. schvaluje

                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020, účelově určený na provedení analýzy bezpečnosti z hlediska objektové a kybernetické bezpečnosti příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                     79/7118                         27. 1. 2020
                                     5. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3599 -

                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                     pol. 5166 -

                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                     o

                                     660 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3522 -

                                     Ostatní nemocnice

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     660 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 57/4503 ze dne 11. 12. 2014

                                     č. 64/5062 ze dne 24. 3. 2015

                                     79/7119                         27. 1. 2020
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo Dodání kompletně nového SW pro plánování operací, řízení operačních sálů a centrálních sterilizací, ev. č. 00021/2015/INF, mezi Moravskoslezským krajem a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28606582, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     79/7119                         27. 1. 2020
                                     2. rozhodla

                                     uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo na dodávku a údržbu díla „Systém pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení, ev. číslo 01218/2015/ZDR“, mezi Moravskoslezským krajem a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28606582, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                      79/7120                         27. 1. 2020
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ze dne 14. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      79/7120                         27. 1. 2020
                                      2. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 722.700 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostrava do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      79/7120                         27. 1. 2020
                                      3. ukládá

                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                      předložit zastupitelstvu doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                      Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                      Termín: 5. 3. 2020


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                       č. 76/6939 ze dne 9. 12. 2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 20/2049 ze dne 23. 6. 2016

                                       č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018

                                       č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019

                                       79/7121                         27. 1. 2020
                                       1. bere na vědomí

                                       informace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, o průběhu nadlimitní veřejné zakázky "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.", dle předloženého materiálu

                                       79/7121                         27. 1. 2020
                                       2. doporučuje

                                       řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896

                                       jmenovat pro nadlimitní veřejnou zakázku "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o." jako zástupce zřizovatele

                                       členy hodnotící komise:
                                       MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                       Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                       náhradníky hodnotící komise:
                                       Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví
                                       Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                        79/7122                         27. 1. 2020
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        79/7122                         27. 1. 2020
                                        2. schvaluje

                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 1.300 tis. Kč na zakoupení očního laseru, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 14/1706 ze dne 12.12.2019

                                         79/7123                         27. 1. 2020
                                         1. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout změnit název projektu z „Sharing of pedagogical practice in nursery schools“ na „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“

                                         79/7123                         27. 1. 2020
                                         2. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ předkládaný do programu ERASMUS+ v letech 2020 - 2022 ve výši 200.000 EUR dle předloženého materiálu

                                         79/7123                         27. 1. 2020
                                         3. rozhodla

                                         předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ do programu ERASMUS+

                                         79/7123                         27. 1. 2020
                                         4. rozhodla

                                         stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ v rámci programu ERASMUS+ v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

                                         79/7123                         27. 1. 2020
                                         5. rozhodla

                                         přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách” do programu ERASMUS+, od partnerských institucí:

                                         a.    Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

                                         b.    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková

                                         c.    organizace

                                         d.    Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

                                         e.    Mendelova střední škola, Novy Jičín, příspěvková organizace

                                         f.     Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

                                         g.    Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace

                                         79/7123                         27. 1. 2020
                                         6. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                         Zodp.: Jan Krkoška

                                         Termín: 5. 3. 2020


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 103/8026 ze dne 23.6.2016

                                          č. 69/6340 ze dne 10.9.2019

                                          č. 59/5289 ze dne 26. 3. 2019

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                           

                                          zvyšují

                                          nedaňové příjmy

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           

                                          pol.  2229 -

                                          Ostatní přijaté vratky transferů

                                          o

                                          4,88 tis. Kč

                                          a

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          13,12 tis. Kč

                                           

                                          a

                                           

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          18,00 tis. Kč

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                           

                                          zvyšují

                                          nedaňové příjmy

                                          na § 6402 -

                                          Finanční vypořádání minulých let

                                           

                                          pol.  2223 -

                                          Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                          o

                                          204,52 tis. Kč

                                          a

                                           

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3141 -

                                          Školní stravování

                                          pol.  5321 -

                                          Neinvestiční transfery obcím

                                          o

                                          204,52 tis. Kč

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          3. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol.  4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          22 000,00 tis. Kč

                                          a

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          3 672,89 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4344 -

                                          Sociální rehabilitace

                                          pol.  5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          113,69 tis. Kč

                                          pol.  5336 -

                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          2 160,02 tis. Kč

                                          na § 4351 -

                                          Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                          pol.  5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          130,00 tis. Kč

                                          pol.  5336 -

                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          2 470,00 tis. Kč

                                          na § 4377 -

                                          Sociálně terapeutické dílny

                                          pol.  5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          991,95 tis. Kč

                                          pol.  5336 -

                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          18 847,05 tis. Kč

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                           960,18 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          25 672,89 tis. Kč

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          4. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          5. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                           

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          49 063,64 tis. Kč

                                           

                                          a

                                           

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4344 -

                                          Sociální rehabilitace

                                          pol.  5223 -

                                          Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                          o

                                          1 539,00 tis. Kč

                                          na § 4371 -

                                          Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                          pol.  5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          1 050,00 tis. Kč

                                          na § 4374 -

                                          Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                          pol.  5221 -

                                          Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                          o

                                          7 226,00 tis. Kč

                                          pol.  5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          19 068,02 tis. Kč

                                          pol.  5223 -

                                          Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                          o

                                          13 897,02 tis. Kč

                                          pol.  5321 -

                                          Neinvestiční transfery obcím

                                          o

                                          6 283,60 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          49 063,64 tis. Kč

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          6. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol.  4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                          ze státního rozpočtu

                                          o

                                          1 779,10 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují 

                                          běžné výdaje

                                          na § 3299 -

                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                          pol.  5011 - 

                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                          o

                                          500,00 tis. Kč

                                          pol.  5031 -

                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                          a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                          o

                                          125,00 tis. Kč

                                          pol.  5032 -

                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                          o

                                          45,00 tis. Kč

                                          pol.  5038 -

                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                          o

                                          2,10 tis. Kč

                                          pol.  5139 -

                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          130,00 tis. Kč

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          427,00 tis. Kč

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          250,00 tis. Kč

                                          pol.  5175 -

                                          Pohoštění

                                          o

                                          200,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          1 779,10 tis. Kč

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          7. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                           

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol.  5139 -

                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                          o

                                          200,00 tis. Kč

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          80,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          280,00 tis. Kč

                                           

                                          a

                                           

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                           

                                          pol.  5137 -

                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          pol.  5175 -

                                          Pohoštění

                                          o

                                          140,00 tis. Kč

                                          pol.  5179 -

                                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                          o

                                          40,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          280,00 tis. Kč

                                          79/7124                         27. 1. 2020
                                          8. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol.  4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          426,41 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4399 -

                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          426,41 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 68/6206 ze dne 27.8.2019

                                          č. 14/1135 ze dne 30.5.2017

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 4/317 ze dne 15.6.2017

                                          79/7125                         27. 1. 2020
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o stavu projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“, dle předloženého materiálu

                                          79/7125                         27. 1. 2020
                                          2. rozhodla

                                          stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ předloženou do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

                                          79/7125                         27. 1. 2020
                                          3. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“, dle předloženého materiálu

                                          79/7125                         27. 1. 2020
                                          4. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout zrušit bod 2. usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017, ve znění bodu 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/469  ze dne 14. 9. 2017 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“

                                          79/7125                         27. 1. 2020
                                          5. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout zrušit bod 4. usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017, ve znění bodu 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/469  ze dne 14. 9. 2017 týkající se výše zajištění udržitelnosti projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“

                                          79/7125                         27. 1. 2020
                                          6. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit návrh dle bodu 3., 4. a 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                          Termín: 5. 3. 2020


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                           79/7126                         27. 1. 2020
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           38,3 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol. 5167 -

                                           Služby školení a vzdělávání

                                           o

                                           38,3 tis. Kč

                                           79/7126                         27. 1. 2020
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           investiční přijaté transfery

                                           pol. 4216 -

                                           Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           9 692,31 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol. 4116 -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           9 692,31 tis. Kč

                                           a

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3713 -

                                           Změny technologií vytápění

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           1 307,69 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3713 -

                                           Změny technologií vytápění

                                           pol. 6371 -

                                           Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                           o

                                           1 307,69 tis. Kč

                                           79/7126                         27. 1. 2020
                                           3. rozhodla

                                           navýšit finanční prostředky alokované na dotačním programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace o 32.000 Kč

                                           79/7126                         27. 1. 2020
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 6901 -

                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                           o

                                           32,0 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3636 -

                                           Územní rozvoj

                                           pol. 6341 -

                                           Investiční transfery obcím

                                           o

                                           32,0 tis. Kč

                                           79/7126                         27. 1. 2020
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3636 -

                                           Územní rozvoj

                                           pol. 5212 -

                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                           o

                                           99,8 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3636 -

                                           Územní rozvoj

                                           pol. 5213 -

                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                           o

                                           99,8 tis. Kč

                                           79/7126                         27. 1. 2020
                                           6. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           37,0 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol. 5152 -

                                           Teplo

                                           o

                                           37,0 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                            79/7127                         27. 1. 2020
                                            1. schvaluje

                                            podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            79/7127                         27. 1. 2020
                                            2. rozhodla

                                            vyhlásit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ ke dni 29. 1. 2020 dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 73/6615 ze dne 4.11.2019

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                             79/7128                         27. 1. 2020
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             79/7128                         27. 1. 2020
                                             2. rozhodla

                                             uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje č. 07891/2019/RRC s MOMENT Česká republika,  obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 12/1085 ze dne 11.12.2014

                                              79/7129                         27. 1. 2020
                                              1. bere na vědomí

                                              informaci o aktuálních a plánovaných činnostech sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 

                                              79/7129                         27. 1. 2020
                                              2. souhlasí

                                              s návrhem způsobu rozvoje Cyrilometodějské stezky na území Polska


                                               Rada kraje

                                               79/7130                         27. 1. 2020
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít smlouvu o partnerství s Horskými lázněmi Karlova Studánka, státním podnikem, IČ 14450216, za účelem realizace 10. a 11. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 72/5943 ze dne 14.7.2015

                                                č. 14/1153 ze dne 30.5.2017

                                                č. 49/4282 ze dne 23.10.2018

                                                č. 60/5391 ze dne 9.4.2019

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                79/7131                         27. 1. 2020
                                                1. rozhodla

                                                na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu společnosti:

                                                Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
                                                se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava
                                                IČO: 47673168

                                                jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                                                za cenu nejvýše přípustnou 26.313.797,40 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                79/7131                         27. 1. 2020
                                                2. schvaluje

                                                zrušení dílčích částí objednávek schválených usnesením rady kraje č.49/4282 dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 55/4932 dne 29. 1. 2019 z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                79/7131                         27. 1. 2020
                                                3. rozhodla

                                                snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 634.900 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy“

                                                79/7131                         27. 1. 2020
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3636 -

                                                Územní rozvoj

                                                pol. 5166 -

                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                o

                                                7.110,00 tis. Kč

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                318,80 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                7.428,80 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3636 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                7.110,00 tis. Kč

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 5041 -

                                                Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                o

                                                55,20 tis. Kč

                                                pol. 5166 -

                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                o

                                                185,30 tis. Kč

                                                pol. 5173 -

                                                Cestovné

                                                o

                                                78,30 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                7.428,80 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 76/6950 ze dne 9.12.2019

                                                 79/7132                         27. 1. 2020
                                                 1. rozhodla

                                                 vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na pronájem výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků na dodavatele:

                                                 ABF, a.s., se sídlem: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
                                                 IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575

                                                 za cenu nejvýše přípustnou 307.570 Kč vč. DPH


                                                  Rada kraje

                                                  79/7133                         27. 1. 2020
                                                  1. rozhodla

                                                  přijmout věcný dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nápoje v hodnotě 60.000 Kč od společnosti Kofola a.s., IČ 27767680, s využitím na kulturně společenských akcích Moravskoslezského kraje


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                   č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                   č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                   č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   1. rozhodla

                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                                   č. 3 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   2. rozhodla

                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   3. rozhodla

                                                   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 24 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   4. bere na vědomí

                                                   žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                                   a 10. 4. 2019, dle příloh č. 4 a 5 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   5. rozhodla

                                                   schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dohody o narovnání a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 10 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   6. bere na vědomí

                                                   žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017,
                                                   dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   7. rozhodla

                                                   uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 12 dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   8. bere na vědomí

                                                   informaci o odstoupení žadatele od realizace dílčího projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne
                                                   10. 4. 2019 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   9. bere na vědomí

                                                   informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   10. rozhodla

                                                   uzavřít s novým příjemcem uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   11. bere na vědomí

                                                   informaci o nemožnosti poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 18 s odůvodněním dle důvodové zprávy a žádosti o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   12. rozhodla

                                                   poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotaci na výměnu zdroje vytápění žadatelům uvedeným v příloze č. 18 a uzavřít s žadateli dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   13. bere na vědomí

                                                   návrh žadatele uvedeného v příloze č. 21 předloženého materiálu na zrušení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   14. souhlasí

                                                   se zrušením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, uzavřené s žadatelem dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   15. souhlasí

                                                   s doplněním pověření hejtmana kraje Bc. Pavlu Ballaschovi, vedoucímu oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k podepisování smluv dle usnesení rady kraje č. 55/4924 ze dne 29. 1. 2019 a usnesení rady kraje č. 65/5908 ze dne 25. 6. 2019 spočívající v podepisování také dodatků nebo dohod o narovnání k výše uvedeným smlouvám, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

                                                   79/7134                         27. 1. 2020
                                                   16. souhlasí

                                                   s doplněním pověření hejtmana kraje Mgr. Lucii Hochmanové, projektové manažerce oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k podepisování smluv dle usnesení rady kraje č. 65/5908 ze dne 25. 6. 2019 spočívající v podepisování také dodatků nebo dohod o narovnání k výše uvedeným smlouvám, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 72/5950 ze dne 14.7.2015

                                                   č. 25/2240 ze dne 21.11.2017

                                                   č. 72/6540 ze dne 21.10.2019

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 16/1620 ze dne 25.9.2015

                                                   č. 6/581 ze dne 14.12.2017

                                                   č. 14/1703 ze dne 12.12.2019

                                                   79/7135                         27. 1. 2020
                                                   1. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 55.052.366,82 Kč na financování projektu „Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura“ reg. číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006549 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 50293/2019-55/1/O ze dne 18. 11. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                   79/7135                         27. 1. 2020
                                                   2. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace ze státního rozpočtu ČR v maximální výši  23.435,85 EUR na financování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“, reg. číslo: NFP30404020P405  za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ze dne 14. 10. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                   79/7135                         27. 1. 2020
                                                   3. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V‑A Slovenská republika – Česká republika v maximální výši 398.409,48 EUR na financování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“, reg. číslo: NFP30404020P405, za podmínek uvedených v Dohodě o spolupráci partnerů uzavřené s vedoucím partnerem Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika, IČO 37808427, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                                   79/7135                         27. 1. 2020
                                                   4. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   schválit změnu názvu projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ na „Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura“

                                                   79/7135                         27. 1. 2020
                                                   5. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout změnit v bodě 3. usnesení č. 16/1620 ze dne 25. 9. 2015 dobu financování projektu „RESOLVE–Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ z „2015 – 2020“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                                   79/7135                         27. 1. 2020
                                                   6. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit návrh dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                   Termín: 5. 3. 2020


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                    79/7136                         27. 1. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost subjektu B.O.CHANCE OSTRAVA RIDERA SPORTCLUB z.s., IČO 05836140, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Turnaje badmintonu v ČR i MSK jako jeden z vývozních artiklů cestovního ruchu MSK“

                                                    79/7136                         27. 1. 2020
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu B.O.CHANCE OSTRAVA RIDERA SPORTCLUB z.s., IČO 05836140, na projekt „Turnaje badmintonu v ČR i MSK jako jeden z vývozních artiklů cestovního ruchu MSK“, s časovou použitelností od 15. 12. 2019 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    79/7136                         27. 1. 2020
                                                    3. rozhodla

                                                    navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 200.000 Kč

                                                    79/7136                         27. 1. 2020
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol. 5901 -

                                                    Nespecifikované rezervy

                                                    o

                                                    200 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3419 -

                                                    Ostatní sportovní činnost

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    200 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 14/1717 ze dne 12.12.2019

                                                     79/7137                         27. 1. 2020
                                                     1. bere na vědomí

                                                     návrh Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu

                                                     79/7137                         27. 1. 2020
                                                     2. schvaluje

                                                     Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      79/7138                         27. 1. 2020
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost TROJHALÍ KAROLINA ze dne 19. 12. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      79/7138                         27. 1. 2020
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje zájmovému sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČO 72089237, na projekt ReFashioN ve výši maximálně 50.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       79/7139                         27. 1. 2020
                                                       1. schvaluje

                                                       návrh na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickému pracovníkovi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       79/7139                         27. 1. 2020
                                                       2. pověřuje

                                                       náměstka hejtmana kraje

                                                       k podání návrhu schváleného v bodě 1. tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

                                                       Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 69/6357 ze dne 10.9.2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                        79/7140                         27. 1. 2020
                                                        1. schvaluje

                                                        kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        79/7140                         27. 1. 2020
                                                        2. svěřuje

                                                        hejtmanovi kraje

                                                        uzavírání smluv s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 zařazenými do kategorie Partner dle Kategorizace partnerů, která je uvedena v příloze č. 1 předloženého materiálu, jejichž předmětem je reklamní, marketingové či obdobné plnění včetně plnění poskytnutého partnery (protiplnění), a to za podmínky schválení kategorizace

                                                        79/7140                         27. 1. 2020
                                                        3. rozhodla

                                                        uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        79/7140                         27. 1. 2020
                                                        4. rozhodla

                                                        uzavřít podnájemní smlouvu k dočasnému užívání budovy Multifunkční auly GONG se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        79/7140                         27. 1. 2020
                                                        5. rozhodla

                                                        uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 78/7069 ze dne 13.1.2020

                                                         79/7141                         27. 1. 2020
                                                         1. bere na vědomí

                                                         informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Lenka Kahánková z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                         79/7141                         27. 1. 2020
                                                         2. stanoví

                                                         s účinností od 1. 2. 2020

                                                         a)    plat Mgr. Lence Kahánkové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                         b)   plat MgA. Terezii Krainové, ředitelce organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                         79/7141                         27. 1. 2020
                                                         3. stanoví

                                                         odměny zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                          79/7142                         27. 1. 2020
                                                          1. bere na vědomí

                                                          a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako Prima prvního ročníku oboru
                                                          79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                          b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 5.A pátého ročníku oboru
                                                          79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                          c)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3.C třetího ročníku oboru
                                                          79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                          79/7142                         27. 1. 2020
                                                          2. rozhodla

                                                          s účinností od 1. 2. 2020

                                                          a)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako Prima ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                          b)   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu označenou jako 5.A ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                          c)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3.C ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                           Rada kraje

                                                           79/7143                         27. 1. 2020
                                                           1. souhlasí

                                                           s vydáním stipendijního řádu organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            79/7144                         27. 1. 2020
                                                            1. souhlasí

                                                            se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u dvou organizací zřizovaných krajem, a to Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, a Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             1. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelové dotace v odvětví školství na individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.200.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             2. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 3.200.000 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání „Cesta“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             3.200.000 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             3.200.000 Kč

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             4. rozhodla

                                                             realizovat v roce 2020 „Program podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             5. pověřuje

                                                             Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403

                                                             organizací a zajištěním „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“

                                                             Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

                                                             Termín: 30. 11. 2020

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             6. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na náklady spojené s přípravou a realizací „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ o částku 1.650.000 Kč s časovým použitím od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             7. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             1.650.000 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3149 -

                                                             Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             1.650.000 Kč

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             8. rozhodla

                                                             snížit akci „Smart region“ o částku 135.000 Kč a akci „Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ o částku 290.000 Kč

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             9. schvaluje

                                                             závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 135.000 Kč s účelovým určením na rozšíření přístupového systému na pokoje Domova mládeže s využitím karet ODIS v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelnosti od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             10. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2299 -

                                                             Ostatní záležitosti v dopravě

                                                             pol. 5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             135.000 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3127 -

                                                             Střední školy

                                                             pol. 6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             135.000 Kč

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             11. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím:

                                                             a)    Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, o částku 140.000 Kč, s účelovým určením na pořízení plynového kotle v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství"

                                                             b)   Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Slowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, o částku 150.000 Kč s účelovým určením na pronájem sportovní haly v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                                                             s časovou použitelnosti od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             12. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             290.000 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3121 -

                                                             Gymnázia

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             290.000 Kč

                                                             79/7145                         27. 1. 2020
                                                             13. souhlasí

                                                             s provedením stavebních prací ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Modernizace učebny kosmetiky a pedikúry“ v budově č. p. 1306, část obce Podlesí, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 110 v k. ú. Bludovice, obec Havířov, který je ve vlastnictví kraje a předaný k hospodaření organizaci Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov, IČO 13644271, dle předloženého materiálu

                                                              


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                              79/7146                         27. 1. 2020
                                                              1. rozhodla

                                                              nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
                                                              o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školský zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2020 ve výši 2.711.956.900 Kč, dle předloženého materiálu

                                                              79/7146                         27. 1. 2020
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem (dle přílohy č. 1 tohoto usnesení) a obcemi (dle přílohy č. 2 tohoto usnesení) s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                              79/7146                         27. 1. 2020
                                                              3. schvaluje

                                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                              79/7146                         27. 1. 2020
                                                              4. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol. 4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              2.711.956.900 Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3111 -

                                                              Mateřské školy

                                                              pol. 5339 -

                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              285.823.180 Kč

                                                              na § 3112 -

                                                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              9.069.000 Kč

                                                              na § 3113 -

                                                              Základní školy

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              9.499.000Kč

                                                              pol. 5339 -

                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              1.325.879.800 Kč

                                                              na § 3114 -

                                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              105.126.000 Kč

                                                              pol. 5339 -

                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              6.581.000 Kč

                                                              na § 3117 -

                                                              První stupeň základních škol

                                                              pol. 5339 -

                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              159.921.800 Kč

                                                              na § 3121 -

                                                              Gymnázia

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              133.905.000 Kč

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              119.899.000 Kč

                                                              na § 3124 -

                                                              Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              21.371.000 Kč

                                                              na § 3126 -

                                                              Konzervatoře

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              16.299.000 Kč

                                                              na § 3127 -

                                                              Střední školy

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              286.133.600 Kč

                                                              na § 3133 -

                                                              Dětské domovy

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              50.012.000 Kč

                                                              na § 3141 -

                                                              Školní stravování

                                                              pol. 5339 -

                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              10.554.000 Kč

                                                              na § 3146 -

                                                              Zařízení výchovného poradenství

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              14.069.000 Kč

                                                              na § 3147 -

                                                              Domovy mládeže

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              1.853.000 Kč

                                                              na § 3231 -

                                                              Základní umělecké školy

                                                              pol. 5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              105.903.000 Kč

                                                              pol. 5339 -

                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              14.858.000 Kč

                                                              na § 3233 -

                                                              Střediska volného času

                                                              pol. 5339 -

                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              33.742.000 Kč

                                                              na § 3299 -

                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                              pol. 5901 -

                                                              Nespecifikované rezervy

                                                              o

                                                              1.458.520 Kč

                                                              Celkem

                                                              2.711.956.900 Kč

                                                              79/7146                         27. 1. 2020
                                                              5. bere na vědomí

                                                              informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor 2020 do 4. 2. 2020 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 60/5410 ze dne 9. 4. 2019

                                                              79/7147                         27. 1. 2020
                                                              1. schvaluje

                                                              podmínky dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              79/7147                         27. 1. 2020
                                                              2. rozhodla

                                                              vyhlásit dotační program „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, dle předloženého materiálu

                                                              79/7147                         27. 1. 2020
                                                              3. zřizuje

                                                              monitorovací pracovní skupinu pro dotační program „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ ve složení dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 37/3248 ze dne 24.4.2018

                                                               79/7148                         27. 1. 2020
                                                               1. souhlasí

                                                               s realizací veřejného projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 spolu s informováním občanů kraje o jeho projednání dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 64/5843 ze dne 11.6.2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 21/2228 ze dne 22.9.2016

                                                                79/7149                         27. 1. 2020
                                                                1. bere na vědomí

                                                                informace o vyhodnocení realizace projektů „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích III“ a „Moravskoslezský kraj - Podpora prevence kriminality v kraji“ dle předloženého materiálu

                                                                79/7149                         27. 1. 2020
                                                                2. bere na vědomí

                                                                informace k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                79/7149                         27. 1. 2020
                                                                3. souhlasí

                                                                s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 na realizaci projektu „Moravskoslezský kraj – Podpora prevence kriminality v kraji 2020“, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle popisu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČO 70997136, na projekt „Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 2. rozhodla

                                                                 poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČO 70997136, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 3. bere na vědomí

                                                                 žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, na projekt „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 4. rozhodla

                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, vzniklých od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 15. 1. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 5. bere na vědomí

                                                                 žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku MIKASA z.s., IČO 022832386, na projekt „Homesharing – sdílení péče o osoby s PAS“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 6. rozhodla

                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku MIKASA z.s., IČO 22832386, ve výši 195.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Homesharing – sdílení péče o osoby s PAS“, vzniklých od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 15. 1. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 7. rozhodla

                                                                 navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 395.000 Kč

                                                                 79/7150                         27. 1. 2020
                                                                 8. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6409 -

                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                 pol. 5901 -

                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                 o

                                                                 395 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4339 -

                                                                 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                 pol. 5222 -

                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                 o

                                                                 195 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 4351 -

                                                                 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                 pol. 6341 -

                                                                 Investiční transfery obcím

                                                                 o

                                                                 70 tis. Kč

                                                                 na § 4356 -

                                                                 Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                 pol. 6341 -

                                                                 Investiční transfery obcím

                                                                 o

                                                                 110 tis. Kč

                                                                 na § 4359 -

                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                 pol. 6341 -

                                                                 Investiční transfery obcím

                                                                 o

                                                                 20 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 200 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 13/1641 ze dne 12.9.2019

                                                                  č. 13/1642 ze dne 12.9.2019

                                                                  79/7151                         27. 1. 2020
                                                                  1. vyhlašuje

                                                                  konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov TuTo, příspěvková organizace, Tvorkovských 221/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 08389519, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                  79/7151                         27. 1. 2020
                                                                  2. jmenuje

                                                                  komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov TuTo, příspěvková organizace, Tvorkovských 221/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 08389519, ve složení:

                                                                  předseda komise:

                                                                  Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                                                  členové komise:

                                                                  Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje

                                                                  Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                  Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                  Mgr. Lukáš Spurný, MBA, ředitel organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace

                                                                  79/7151                         27. 1. 2020
                                                                  3. pověřuje

                                                                  funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí

                                                                  79/7151                         27. 1. 2020
                                                                  4. vyhlašuje

                                                                  konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 08389624, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                  79/7151                         27. 1. 2020
                                                                  5. jmenuje

                                                                  komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 08389624, ve složení:

                                                                  předseda komise:

                                                                  Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                                                  členové komise:

                                                                  Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje

                                                                  Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                  Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                  Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení sociální ochrany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                  79/7151                         27. 1. 2020
                                                                  6. pověřuje

                                                                  funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 69/6359 ze dne 10.9.2019

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

                                                                   č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

                                                                   č. 4/372 ze dne 15.6.2017

                                                                   č. 8/930 ze dne 14.6.2018

                                                                   č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

                                                                   79/7152                         27. 1. 2020
                                                                   1. schvaluje

                                                                   „Základní rámec výpočtu návrhu dotace pro rok 2020 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   79/7152                         27. 1. 2020
                                                                   2. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 do rozpočtu kraje ve výši 2.109.929.664 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   79/7152                         27. 1. 2020
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                   pol. 4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    

                                                                   o

                                                                   2.109.929.664 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4359 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                    

                                                                   pol. 5229 -

                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                    

                                                                   o

                                                                   2.109.929.664 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 79/6441 ze dne 6.10.2015

                                                                    č. 86/6945 ze dne 17.12.2015

                                                                    č. 111/8615 ze dne 4.10.2016

                                                                    č. 32/2921 ze dne 27.2.2018

                                                                    č. 52/4779 ze dne 11.12.2018

                                                                    79/7153                         27. 1. 2020
                                                                    1. schvaluje

                                                                    „Doplněk č. 5 k Pravidlům pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                     79/7154                         27. 1. 2020
                                                                     1. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6113 -

                                                                     Zastupitelstva krajů

                                                                     pol.  5123 -

                                                                     Podlimitní technické zhodnocení

                                                                     o

                                                                                 5,00 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje            

                                                                     na § 6113 -

                                                                     Zastupitelstva krajů

                                                                     pol.  5192 -

                                                                     Poskytnuté náhrady

                                                                     o

                                                                                 5,00 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      79/7155                         27. 1. 2020
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      informaci o peněžité pohledávce vůči společnosti PRVNÍ CHRANĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČO 28685521, vyplývající z Kupní smlouvy ev. č. 01509/2016/KŘ, dle předloženého materiálu

                                                                      79/7155                         27. 1. 2020
                                                                      2. souhlasí

                                                                      s dalším postupem ve věci peněžité pohledávky uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 117/7632 ze dne 7.8.2012

                                                                       79/7156                         27. 1. 2020
                                                                       1. rozhodla

                                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23 10. 2018 u úspory v rámci akce „Výdaje související se sdílenými službami – neinvestiční“ ve výši 1.065,1 tis. Kč

                                                                       79/7156                         27. 1. 2020
                                                                       2. rozhodla

                                                                       navýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 1 065,1 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související se sdílenými službami – investiční“

                                                                       79/7156                         27. 1. 2020
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 5168 -

                                                                       Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                       o

                                                                       1 065,1 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 6111 -

                                                                       Programové vybavení

                                                                       o

                                                                       1 065,1 tis. Kč

                                                                       79/7156                         27. 1. 2020
                                                                       4. rozhodla

                                                                       uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, poskytnutí licencí a zajištění dalších souvisejících služeb ev. č. 02286/2012/INF se společností NEWPS.CZ s.r.o. se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 25625632, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        79/7157                         27. 1. 2020
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledek kontroly poskytování sociálních služeb u příspěvkové organizace kraje realizované odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu

                                                                        b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem školství, mládeže a sportu a odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 5 - 8 předloženého materiálu

                                                                        79/7157                         27. 1. 2020
                                                                        2. rozhodla

                                                                        a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 4 a 6 - 8 předloženého materiálu

                                                                        b)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a 5 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                        79/7157                         27. 1. 2020
                                                                        3. stanoví

                                                                        a)    s účinností od 1. 3. 2020 plat Mgr. Ivo Schwanovi, řediteli organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, Rybí trh 177/8, 746 01 Opava, IČO 00849936 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                        b)   s účinností od 1. 3. 2020 plat Ing. Petře Schwarzové, ředitelce organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00601403 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                        c)    s účinností od 1. 3. 2020 plat Mgr. Marii Černocké, ředitelce organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, 746 01 Opava, IČO 68177992 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                        79/7157                         27. 1. 2020
                                                                        4. ukládá

                                                                        náměstkům hejtmana kraje

                                                                        sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3, 4, 7 a 8 předloženého materiálu

                                                                        Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny
                                                                        Jiří Navrátil, MBA

                                                                        Termín: 29. 2. 2020


                                                                         frame-scrollup