Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 2. 2020


  Rada kraje

  80/7158                         10. 2. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 10. 2. 2020


   Rada kraje

   80/7159                         10. 2. 2020
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu ze 79. schůze rady kraje, konané dne 27. 1. 2020

   80/7159                         10. 2. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 80. schůze rady kraje, konané dne 10. 2. 2020:

   -      Jiřího Navrátila, MBA

   -      Jana Krkošku


    Rada kraje

    80/7160                         10. 2. 2020
    1. rozhodla

    vyhlásit soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje 2020 dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 72/6504 ze dne 21.10.2019

     80/7161                         10. 2. 2020
     1. rozhodla

     na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
     § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“ účastníka:

     Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
     Řehořova 992/10, 130 00 Praha-Žižkov
     IČO: 62936654

     za cenu nejvýše přípustnou 5.656.115 Kč bez DPH


      Rada kraje

      80/7162                         10. 2. 2020
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Úprava okolí školy – Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

      80/7162                         10. 2. 2020
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Úprava okolí školy – Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      80/7162                         10. 2. 2020
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Úprava okolí školy – Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.“, a to:

       

      členové:
      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       

      náhradníci:
      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      80/7162                         10. 2. 2020
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Úprava okolí školy – Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.“, a to:

       

      členové:
      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
      PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
      Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový
      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:
      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
      Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
      Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový
      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
      Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
      Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
      Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       80/7163                         10. 2. 2020
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rozšíření diskového pole"

       80/7163                         10. 2. 2020
       2. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

       VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
       se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
       IČO: 28606582

       za cenu nejvýše přípustnou 1.944.915 Kč bez DPH


        Rada kraje

        80/7164                         10. 2. 2020
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“

        80/7164                         10. 2. 2020
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

        Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
        Se sídlem: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun
        IČO: 08438391

        za cenu nejvýše přípustnou 566.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         80/7165                         10. 2. 2020
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace stavby „Nemocnice Havířov – ČOV“ II“

         80/7165                         10. 2. 2020
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

         KONEKO, spol. s r.o.
         se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
         IČO: 00577758

         za nejvýše přípustnou cenu 1 328 000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          80/7166                         10. 2. 2020
          1. rozhodla

          v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2020“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

          80/7166                         10. 2. 2020
          2. rozhodla

          zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategoriích maloodběr a středoodběr pro organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

          80/7166                         10. 2. 2020
          3. svěřuje

          krajskému úřadu dle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, činění právních jednání za kraj v souvislosti s nákupem zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno včetně stanovení limitní ceny pro konkrétní nákup


           Rada kraje

           80/7167                         10. 2. 2020
           1. rozhodla

           v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2020“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

           80/7167                         10. 2. 2020
           2. rozhodla

           zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace a pro TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

           80/7167                         10. 2. 2020
           3. svěřuje

           krajskému úřadu dle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, činění právních jednání za kraj v souvislosti s nákupem elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno včetně stanovení limitní ceny pro konkrétní nákup


            Rada kraje

            80/7168                         10. 2. 2020
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výstavba oplocení a přeložení sítí v areálu nemocnice v Novém Jičíně“

            80/7168                         10. 2. 2020
            2. rozhodla

            zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba oplocení a přeložení sítí v areálu nemocnice v Novém Jičíně“


             Rada kraje

             80/7169                         10. 2. 2020
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování služeb technické podpory pro licence Oracle v rámci IBC“

             80/7169                         10. 2. 2020
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             Oracle Czech s.r.o.
             se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
             IČO: 61498483

             za nejvýše přípustnou cenu 301 264,08 Kč bez DPH


              Rada kraje

              80/7170                         10. 2. 2020
              1. bere na vědomí

              žádost Českého svazu bojovníků za svobodu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              80/7170                         10. 2. 2020
              2. rozhodla

              neposkytnout dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu, Legerova 22, Praha 2, IČO 00442755, určenou pro bývalé politické vězně z roku 1939-1945 žijící na území Moravskoslezského kraje, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


               Rada kraje

               80/7171                         10. 2. 2020
               1. bere na vědomí

               informaci o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12. 12. 2019

               80/7171                         10. 2. 2020
               2. ukládá

               hejtmanovi kraje

               předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

               Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

               Termín: 5. 3. 2020


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                80/7172                         10. 2. 2020
                1. bere na vědomí

                žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                b)   na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                c)    na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                80/7172                         10. 2. 2020
                2. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                rozhodnout poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

                a)           neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

                b)           investiční účelovou dotaci ve výši 17.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                c)            investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                80/7172                         10. 2. 2020
                3. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

                a)           na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                b)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                c)            na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                80/7172                         10. 2. 2020
                4. ukládá

                hejtmanovi kraje

                předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                Termín: 5. 3. 2020


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

                 č. 16/1678 ze dne 25.9.2015

                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                 80/7173                         10. 2. 2020
                 1. schvaluje

                 podmínky včetně příloh dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“ dle příloh č. 1 až 6 předloženého materiálu

                 80/7173                         10. 2. 2020
                 2. vyhlašuje

                 dotační program „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“ s účinností ke dni 11. 2. 2020 dle předloženého materiálu

                 80/7173                         10. 2. 2020
                 3. jmenuje

                 odbornou hodnoticí komisi pro hodnocení podaných žádostí v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“ ve složení dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                  80/7174                         10. 2. 2020
                  1. bere na vědomí

                  žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 29. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  80/7174                         10. 2. 2020
                  2. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                  spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020“ ve výši 5.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                  80/7174                         10. 2. 2020
                  3. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  80/7174                         10. 2. 2020
                  4. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  Termín: 5. 3. 2020


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                   80/7175                         10. 2. 2020
                   1. bere na vědomí

                   žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   80/7175                         10. 2. 2020
                   2. rozhodla

                   zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

                   80/7175                         10. 2. 2020
                   3. rozhodla

                   poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO 75060779, ve výši 200 tis. Kč na koupi pozemku pro výchovu hasičské mládeže a aktivity SDH, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                   80/7175                         10. 2. 2020
                   4. rozhodla

                   uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO 75060779, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

                   80/7175                         10. 2. 2020
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol.  5901 -

                   Nespecifikované rezervy

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje

                   na § 5512 -

                   Požární ochrana – dobrovolná část

                   pol.  6322 -

                   Investiční transfery spolkům

                   o

                   200 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                    80/7176                         10. 2. 2020
                    1. bere na vědomí

                    žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                    a)    SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    b)   obce Bítov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    80/7176                         10. 2. 2020
                    2. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                    a)    SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 2.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2020, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                    b)   obci Bítov, IČO 64629929, v maximální výši 130 tis. Kč na opravu hasičského automobilu Tatra 148 CAS 32, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                    80/7176                         10. 2. 2020
                    3. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace:

                    a)    se SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                    b)   s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                    80/7176                         10. 2. 2020
                    4. rozhodla

                    zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

                    80/7176                         10. 2. 2020
                    5. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 6113 -

                     Zastupitelstva krajů

                    pol.  5901 -

                     Nespecifikované rezervy

                    o

                    130 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 5512 -

                    Požární ochrana – dobrovolná část

                    pol.  5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    130 tis. Kč

                    80/7176                         10. 2. 2020
                    6. ukládá

                    hejtmanovi kraje

                    předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                    Termín: 5. 3. 2020


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                     80/7177                         10. 2. 2020
                     1. bere na vědomí

                     žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     80/7177                         10. 2. 2020
                     2. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 9.580 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činnosti a podporu pořízení technického vybavení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                     80/7177                         10. 2. 2020
                     3. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     80/7177                         10. 2. 2020
                     4. ukládá

                     hejtmanovi kraje

                     předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                     Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                     Termín: 5. 3. 2020


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                      80/7178                         10. 2. 2020
                      1. bere na vědomí

                      žádost Nadačního fondu Paragraf, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      80/7178                         10. 2. 2020
                      2. rozhodla

                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Nadačnímu fondu Paragraf, IČO 07213433, ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu „Festival noc práva v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 5. 2020

                      80/7178                         10. 2. 2020
                      3. rozhodla

                      uzavřít s Nadačním fondem Paragraf, IČO 07213433, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      80/7178                         10. 2. 2020
                      4. rozhodla

                      zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 100 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                      80/7178                         10. 2. 2020
                      5. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 6113 -

                      Zastupitelstva krajů

                      pol.  5901 -

                      Nespecifikované rezervy

                      o

                      100 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3900 -

                      Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                      pol.  5221 -

                      Neinvestiční transfery refundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                       

                       o

                      100 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                       80/7179                         10. 2. 2020
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky v celkové výši 2.196 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky, IČO 00007064, na základě Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020, č.j. MV-181676-3/OBP-2019 na „Ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů“, dle předloženého materiálu

                       80/7179                         10. 2. 2020
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       neinvestiční přijaté transfery

                       pol.  4116 -

                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                       o

                       2.196 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 5399 -

                       Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

                       pol.  5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       2.070 tis. Kč

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       20 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       30 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       76 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       2.196 tis. Kč

                       80/7179                         10. 2. 2020
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 5311 -

                       Bezpečnost a veřejný pořádek

                       pol.  5319 -

                       Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                       o

                       1.142,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 5311 -

                       Bezpečnost a veřejný pořádek

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                          11,94 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       105,37 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       227,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné

                       o

                       98,65 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                        345,00 tis. Kč

                       pol.  5494 -

                       Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                       o

                       192,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 5311 -

                       Bezpečnost a veřejný pořádek

                       pol.  6125 -

                       Výpočetní technika

                       o

                          62,04 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1.142,00 tis. Kč

                       80/7179                         10. 2. 2020
                       4. rozhodla

                       ocenit první tři družstva po čtyřech žácích, tj. 12 žáků základních škol z každého z 9. oblastních kol, tj. celkem 108 žáků základních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v měsících duben, květen a červen 2020, věcným oceněním v maximální výši 1.000 Kč na jednoho žáka, tj. v maximální celkové výši 108.000 Kč, dle předloženého materiálu

                       80/7179                         10. 2. 2020
                       5. rozhodla

                       ocenit první tři družstva po čtyřech studentech, tj. 12 studentů z každého z 3. oblastních kol, tj. celkem 36 studentů středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v měsících duben, květen a červen 2020, věcným oceněním v maximální výši 1.000 Kč na jednoho studenta, tj. v maximální celkové výši 36.000 Kč, dle předloženého materiálu

                       80/7179                         10. 2. 2020
                       6. rozhodla

                       ocenit první tři družstva po čtyřech žácích, tj. 12 žáků základních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní krajského kola branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v září 2020, věcným oceněním v maximální výši 2.000 Kč na jednoho žáka, tj. v maximální celkové výši 24.000 Kč, dle předloženého materiálu

                       80/7179                         10. 2. 2020
                       7. rozhodla

                       ocenit první tři družstva po čtyřech studentech, tj. 12 studentů středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní krajského kola branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v září 2020, věcným oceněním v maximální výši 2.000 Kč na jednoho studenta, tj. v maximální celkové výši 24.000 Kč, dle předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 14/1662 ze dne 12.12.2019

                        č. 14/1663 ze dne 12.12.2019

                        80/7180                         10. 2. 2020
                        1. souhlasí

                        s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                        80/7180                         10. 2. 2020
                        2. souhlasí

                        s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                        80/7180                         10. 2. 2020
                        3. ukládá

                        náměstkovi hejtmana kraje

                        předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                        Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                        Termín: 5. 3. 2020


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                         80/7181                         10. 2. 2020
                         1. bere na vědomí

                         žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 9

                         80/7181                         10. 2. 2020
                         2. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve zkrácené výši (s výjimkou subjektu elieva s. r. o., IČO 04804228) dle přílohy č. 2, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                         80/7181                         10. 2. 2020
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3311

                         Divadelní činnost

                         pol.  5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         3.573 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3311

                         Divadelní činnost

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                         o

                         2.238 tis. Kč

                         na § 3312

                         Hudební činnost

                         pol.  5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         1.335 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         3.573 tis. Kč

                         80/7181                         10. 2. 2020
                         4. ukládá

                         náměstkovi hejtmana kraje

                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                         Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                         Termín: 5. 3. 2020


                          Rada kraje

                          80/7182                         10. 2. 2020
                          1. rozhodla

                          uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje kulturních a kreativních odvětví regionu s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, za účasti Fakulty umění Ostravské univerzity, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 82/6534 ze dne 4. 11. 2015

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 16/1673 ze dne 25. 9. 2015

                           80/7183                         10. 2. 2020
                           1. rozhodla

                           předat organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 71/6450 ze dne 7. 10. 2019

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                            80/7184                         10. 2. 2020
                            1. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout

                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                            b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                            c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                            80/7184                         10. 2. 2020
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3322 -

                            Zachování a obnova kulturních památek

                            pol. 5229 -

                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

                            a podobným organizacím

                            o

                            12.000,0 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3322 -

                            Zachování a obnova kulturních památek

                            pol. 5222 -

                            Neinvestiční transfery spolkům

                            o

                            878 tis. Kč

                            pol. 5223 -

                            Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                            o

                            5.638,3 tis. Kč

                            pol. 5321 -

                            Neinvestiční transfery obcím

                            o

                            2.525,9 tis. Kč

                            pol. 5493 -

                            Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                            o

                            2.957,8 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            12.000,0 tis. Kč

                            80/7184                         10. 2. 2020
                            3. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                            Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                            Termín: 5. 3. 2020


                             Rada kraje

                             80/7185                         10. 2. 2020
                             1. bere na vědomí

                             podání občana města Jablunkov „Podnět pro členy Rady Moravskoslezského kraje“ ve věci tzv. kauzy svodidlo, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             80/7185                         10. 2. 2020
                             2. schvaluje

                             obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 4/381 ze dne 15.6.2017

                              80/7186                         10. 2. 2020
                              1. bere na vědomí

                              informaci o zprovoznění stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“

                              80/7186                         10. 2. 2020
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              ukončit monitoring stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“

                              80/7186                         10. 2. 2020
                              3. ukládá

                              náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit informaci podle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                              Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                              Termín: 5. 3. 2020


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 11/1221 ze dne 13. 3. 2019

                               80/7187                         10. 2. 2020
                               1. bere na vědomí

                               informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                               80/7187                         10. 2. 2020
                               2. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                               80/7187                         10. 2. 2020
                               3. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

                               80/7187                         10. 2. 2020
                               4. ukládá

                               náměstkovi hejtmana kraje

                               předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                               Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                               Termín: 5. 3. 2020


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 77/7004 ze dne 16.12.2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                80/7188                         10. 2. 2020
                                1. bere na vědomí

                                průběžnou informaci organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o realizaci příprav strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci nových obnovitelných zdrojů energií a z toho vyplývající „Dopadové studie pro odklon od uhlí v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                80/7188                         10. 2. 2020
                                2. rozhodla

                                snížit akci rozpočtu „Smart region“ o částku 2.401.850 Kč

                                80/7188                         10. 2. 2020
                                3. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 2.401.850 Kč, s účelovým určením na zpracování „Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů v Moravskoslezském kraji“, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 - 30. 9. 2020

                                80/7188                         10. 2. 2020
                                4. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 2299 -

                                Ostatní záležitosti v dopravě

                                pol.  5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                2.401,85 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje            

                                na § 2115 -

                                Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                pol.  5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                2.401,85 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 80/7189                         10. 2. 2020
                                 1. rozhodla

                                 zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                 80/7189                         10. 2. 2020
                                 2. rozhodla

                                 a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                 b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 79/7099 ze dne 27.1.2020

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 10/908 ze dne 17.2.2010

                                 80/7190                         10. 2. 2020
                                 1. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

                                 a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd
                                 včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2
                                 předloženého materiálu

                                 80/7190                         10. 2. 2020
                                 2. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 80/7190                         10. 2. 2020
                                 3. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 80/7190                         10. 2. 2020
                                 4. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II.
                                 a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 80/7190                         10. 2. 2020
                                 5. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 80/7190                         10. 2. 2020
                                 6. ukládá

                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                 předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

                                 Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                 Termín: 5. 3. 2020


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 5/178 ze dne 7.1.2009

                                  80/7191                         10. 2. 2020
                                  1. rozhodla

                                  změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 5/178 ze dne 7. 1. 2009 tak, že u smlouvy č. OV/119/d/2008/Žd, bod 11, str. 15 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                  80/7191                         10. 2. 2020
                                  2. rozhodla

                                  uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 12/1400 ze dne 13.6.2019

                                  č. 14/1674 ze dne 12.12.2019

                                  80/7192                         10. 2. 2020
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít smlouvu o provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava s obchodní společností POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT” SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000056844, dle předloženého materiálu

                                  80/7192                         10. 2. 2020
                                  2. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 2293

                                  Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                  pol. 5193 -

                                  Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                  o

                                  15.246 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 2293

                                  Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                  pol. 5192 -

                                  Poskytnuté náhrady

                                  o

                                  15.246 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                   80/7193                         10. 2. 2020
                                   1. bere na vědomí

                                   technické úpravy schváleného rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 vyplývající ze změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   80/7193                         10. 2. 2020
                                   2. bere na vědomí

                                   úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 k 27. 1. 2020 dle předloženého materiálu

                                   80/7193                         10. 2. 2020
                                   3. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                   Termín: 5. 3. 2020


                                    Rada kraje

                                    80/7194                         10. 2. 2020
                                    1. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                    pozemek parc. č. 579 orná půda,

                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                    v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

                                    z podílového spoluvlastnictví spoluvlastníků:

                                    **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální 1/3,

                                    **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální 1/3,

                                    **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální 1/3,

                                    za kupní cenu ve výši 4.500.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                    80/7194                         10. 2. 2020
                                    2. rozhodla

                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o částku 4.500 tis. Kč

                                    80/7194                         10. 2. 2020
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    4.500 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3639 -

                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                    pol. 6130 -

                                    Pozemky

                                    o

                                    4.500 tis. Kč

                                    80/7194                         10. 2. 2020
                                    4. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                    Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                    Termín: 5. 3. 2020


                                     Rada kraje

                                     80/7195                         10. 2. 2020
                                     1. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     části pozemku parc. č. 45/1 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 5652-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 30. 8. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 45/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a pozemek parc. č. 45/7 ostatní plocha o výměře 361 m2,

                                     část pozemku parc. č. 45/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 5652-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 30. 8. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 45/6 ostatní plocha o výměře 428 m2,

                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                     vše v k. ú. Opava-Předměstí a obci Opava,

                                     z vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČO 00300535, za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 2. tohoto usnesení, a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí, využití darovaných nemovitých věcí k vybudování parkovacích stání a zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                     b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                     80/7195                         10. 2. 2020
                                     2. rozhodla

                                     zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 45/2 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 5652-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 30. 8. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 45/6 ostatní plocha o nové doposud nezapsané výměře 428 m2, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s údržbou břehů, stromů a městského náhonu, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3055/13 vodní plocha a pozemku parc. č. 45/2 ostatní plocha, o doposud nezapsané výměře 177 m2 dle geometrického plánu 5652-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 30. 8. 2019, nyní ve vlastnictví statutárního města Opava, vše v k. ú. Opava-Předměstí a obci Opava, na dobu neurčitou, bezúplatně

                                     80/7195                         10. 2. 2020
                                     3. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                     Termín: 5. 3. 2020 


                                      Rada kraje

                                      80/7196                         10. 2. 2020
                                      1. rozhodla

                                      zřídit věcná břemena – služebnosti k pozemkům parc. č. 1777/1 ostatní plocha a parc. č. 3031/1 ostatní plocha, vše k. ú. a obci Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3006/104 ostatní plocha, v k. ú. a obci Český Těšín, v současné době ve vlastnictví kraje,  a to:

                                      a)  k částem služebných pozemků parc. č. 1777/1 ostatní plocha a parc. č. 3031/1 ostatní plocha, spočívající v právu provozovat, užívat, udržovat, opravovat a upravovat na částech služebných pozemků sjezdy a v právu vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků v souvislosti s provozováním, užíváním, udržováním, opravováním a upravováním sjezdů,

                                      b)  k části služebného pozemku parc. č. 1777/1 ostatní plocha, spočívající v právu provozovat, užívat, udržovat, opravovat a upravovat na části služebného pozemku chodník, a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti s provozováním, užíváním, udržováním, opravováním a upravováním chodníku,

                                      vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 4288-6/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 28. 1. 2020, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 4.600 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                      80/7196                         10. 2. 2020
                                      2. rozhodla

                                      zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 5399 orná půda, v k. ú. Místek a obci Frýdek-Místek, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Místek, Farní náměstí 56, Frýdek-Místek, IČO 49562401, ve prospěch každého vlastníka vodovodní přípojky, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, spočívající v právu umístit a provozovat vodovodní přípojky a v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na služebný pozemek v souvislosti s provozem, údržbou, opravami nebo odstraňováním vodovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4990-4XXXXXX/XXXX potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 4. 2019, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč včetně DPH, kterou uhradí investor stavby „Silnice D48 Frýdek-Místek, obchvat“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO 65993390, společně s poplatkem spojeným se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                       80/7197                         10. 2. 2020
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                        

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 4354 -

                                       Chráněné bydlení

                                       pol. 6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       397,21 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4354 -

                                       Chráněné bydlení

                                       pol. 5123 -

                                       Podlimitní technické zhodnocení

                                       o

                                       25,70 tis. Kč

                                       pol. 5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       63,80 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       89,50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 4354 -

                                       Chráněné bydlení

                                       pol. 6122 -

                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                       o

                                       307,71 tis. Kč

                                       80/7197                         10. 2. 2020
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                        

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 4377 -

                                       Sociálně terapeutické dílny

                                       pol. 6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       1.456,27 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4377 -

                                       Sociálně terapeutické dílny

                                       pol. 5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       234,82 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 4377 -

                                       Sociálně terapeutické dílny

                                       pol. 6122 -

                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                       o

                                       1.221,45 tis. Kč

                                       80/7197                         10. 2. 2020
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                        

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 4357 -

                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                       pol. 6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       2.617,50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4357 -

                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                       pol. 5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       320,80 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 4357 -

                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                       pol. 6122 -

                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                       o

                                       2.296,70 tis. Kč

                                       80/7197                         10. 2. 2020
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                        

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3315 -

                                       Činnosti muzeí a galerií

                                       pol. 6122 -

                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                       o

                                       130,30 tis. Kč

                                       na § 3322 -

                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                       pol. 6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       19,40 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3315 -

                                       Činnosti muzeí a galerií

                                       pol. 5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       130,30 tis. Kč

                                       na § 3322 -

                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                       pol. 5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       19,40 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 39/3433 ze dne 29.5.2018

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 8/852 ze dne 14.6.2018

                                        80/7198                         10. 2. 2020
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout změnit v bodě 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020 ve výši 44.000.000 Kč“ na „2017 – 2021 ve výši 48.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                        80/7198                         10. 2. 2020
                                        2. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                        předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                        Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                        Termín: 5. 3. 2020


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 79/7109 ze dne 27. 1. 2020

                                         80/7199                         10. 2. 2020
                                         1. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout

                                         a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to:

                                         část pozemku parc. č. 145/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4263-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 28. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 145/23 ostatní plocha, o výměře 105 m2,

                                         včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                         vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                         do vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO 00297437, za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 2. tohoto usnesení

                                         b)     vyjmout nemovitý majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

                                         80/7199                         10. 2. 2020
                                         2. rozhodla

                                         zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 145/2 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 4263-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 28. 11. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 145/23 ostatní plocha o výměře 105 m2, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 145/2 ostatní plocha, nyní ve vlastnictví kraje, vše v k. ú. a obci Český Těšín, na dobu neurčitou, bezúplatně

                                         80/7199                         10. 2. 2020
                                         3. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout

                                         a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                         části pozemku parc. č. 180/12 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 5687-169/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 1. 2020 a nově označené jako pozemek parc. č. 180/20 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, a pozemek parc. č. 180/21 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                         vše v k.ú. Opava-Předměstí a obci Opava,

                                         z vlastnictví pana **********,

                                         za kupní cenu ve výši 20.880 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                         b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČO 47813750, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                         80/7199                         10. 2. 2020
                                         4. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout

                                         a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                         část pozemku parc. č. 180/9 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5687-169/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 1. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 180/22 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2,

                                         včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                         vše v k.ú. Opava-Předměstí a obci Opava,

                                         z vlastnictví společnosti Model obaly a.s., se sídlem Těšínská 2675/102, 746 01 Opava, IČO 45192944

                                         za kupní cenu ve výši 18.370 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                         b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČO 47813750, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                         80/7199                         10. 2. 2020
                                         5. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1., 3. a 4. tohoto usnesení

                                         Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                         Termín: 5. 3. 2020


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č.39/3433 ze dne 29. 5. 2018

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

                                          80/7200                         10. 2. 2020
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o stavu projektu „Chráněné bydlení Fontána“, dle předloženého materiálu

                                          80/7200                         10. 2. 2020
                                          2. rozhodla

                                          stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Chráněné bydlení Fontána“ předloženou do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne o ukončení přípravy projektu

                                          80/7200                         10. 2. 2020
                                          3. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Chráněné bydlení Fontána“, dle předloženého materiálu

                                          80/7200                         10. 2. 2020
                                          4. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout ukončit přípravu projektu s názvem „Chráněné bydlení Fontána“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

                                          80/7200                         10. 2. 2020
                                          5. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout zrušit bod 4) usnesení č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení Fontána“

                                          80/7200                         10. 2. 2020
                                          6. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout zrušit bod 5) usnesení č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení Fontána“

                                          80/7200                         10. 2. 2020
                                          7. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit návrh dle bodů 3., 4., 5. a 6 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                          Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                          Termín: 5. 3. 2020


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 79/7113 ze dne 27. 1. 2020

                                           80/7201                         10. 2. 2020
                                           1. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                           části pozemku parc. č. 1085/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1188-100/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 1. 2020 a nově označené jako pozemky parc. č. 1085/13 ostatní plocha, o výměře 18 m2 a parc. č. 1085/15 ostatní plocha, o výměře 47 m2,

                                           do výlučného vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 22.750,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                           vše v k. ú. Tyra, obec Třinec

                                           b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví nabyvatelem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           80/7201                         10. 2. 2020
                                           2. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a)     uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to k:

                                           části pozemku parc. č. 1085/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1188-100/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 1. 2020 a nově označené jako pozemek parc. č. 1085/14 ostatní plocha, o výměře 122 m2,

                                           v k. ú. Tyra, obec Třinec,

                                           ve prospěch

                                           paní **********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼,

                                           pana**********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼,

                                           pana**********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼

                                           pana**********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼,

                                           za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí krajem

                                           b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví nabyvateli vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           80/7201                         10. 2. 2020
                                           3. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                           pozemek parc. č. 227/6 ostatní plocha,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                           v k. ú. Slezská Harta, obec Leskovec nad Moravicí,

                                           z vlastnictví obce Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, IČO 00296155,

                                           za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 4. tohoto usnesení a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                           b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           80/7201                         10. 2. 2020
                                           4. rozhodla

                                           zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 227/3 ostatní plocha, v k. ú. Slezská Harta, obec Leskovec nad Moravicí, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 227/6 ostatní plocha, v k. ú. Slezská Harta, obec Leskovec nad Moravicí, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat, upravovat a odstraňovat odtokový žlab povrchových vod na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umisťováním, provozováním, opravami, údržbou, úpravou a odstraňováním odtokového žlabu povrchových vod, v rozsahu dle geometrického plánu č. 105-249/2017 potvrzeného katastrálním úřadem dne 19. 1. 2018, na dobu neurčitou, bezúplatně, dle předloženého materiálu

                                           80/7201                         10. 2. 2020
                                           5. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                           část pozemku parc. č. 223/1 ostatní plocha, označenou jako díl „e“ o výměře 12 m2,

                                           část pozemku parc. č. 223/2 ostatní plocha, označenou jako díl „f“ o výměře 14 m2,

                                           část pozemku parc. č. 232/1 ostatní plocha, označenou jako díl „g“ o výměře 34 m2,

                                           část pozemku parc. č. 232/2 ostatní plocha, označenou jako díl „i“ o výměře 182 m2,

                                           část pozemku parc. č. 2677/9 ostatní plocha, označenou jako díl „r“ o výměře 1 556 m2,

                                           část pozemku parc. č. 2677/35 ostatní plocha, označenou jako díl „l“ o výměře 23 m2,

                                           část pozemku parc. č. 2677/68 ostatní plocha, označenou jako díl „m“ o výměře 7 m2,

                                           všechny oddělené dle geometrického plánu č. 787-212/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15. 01. 2020 a nově sloučené do pozemku parc. č. 2677/9 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1 828 m2,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                           vše v k. ú. a obci Melč,

                                           z vlastnictví obce Melč, Melč 6, IČO 00300420,

                                           za kupní cenu ve výši 109.680 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                           b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           80/7201                         10. 2. 2020
                                           6. ukládá

                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                           předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. - 3. a 5. tohoto usnesení

                                           Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                           Termín: 5. 3. 2020


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 75/6754 ze dne 25. 11. 2019

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                            80/7202                         10. 2. 2020
                                            1. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            80/7202                         10. 2. 2020
                                            2. rozhodla

                                            snížit akci rozpočtu kraje „DP - Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti“ o částku 613.500 Kč

                                            80/7202                         10. 2. 2020
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3549 -

                                            Ostatní speciální zdravotnická péče

                                            pol. 5212 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                            o

                                            393,9 tis. Kč

                                            pol. 5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            219,6 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol. 6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            613,5 tis. Kč

                                            80/7202                         10. 2. 2020
                                            4. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                            Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                            Termín: 5. 3. 2020


                                             Rada kraje

                                             80/7203                         10. 2. 2020
                                             1. souhlasí

                                             a.    s návrhem dodatku č. 28 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                             b.    s návrhem dodatku č. 28 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                             80/7203                         10. 2. 2020
                                             2. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                             Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                             Termín: 5. 3. 2020


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 75/6754 ze dne 25. 11. 2019

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                              80/7204                         10. 2. 2020
                                              1. rozhodla

                                              navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ o částku 397.200 Kč na celkovou výši 1.397.200 Kč

                                              80/7204                         10. 2. 2020
                                              2. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              80/7204                         10. 2. 2020
                                              3. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              80/7204                         10. 2. 2020
                                              4. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, včetně odůvodnění o neposkytnutí

                                              80/7204                         10. 2. 2020
                                              5. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3549 -

                                              Ostatní speciální zdravotnická péče

                                              pol. 5229 -

                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                              o

                                              1.000 tis. Kč

                                              a

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 6901 -

                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                              o

                                              397,2 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3549 -

                                              Ostatní speciální zdravotnická péče

                                              pol. 5221 -

                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                              o

                                              145,7 tis. Kč

                                              pol. 5222 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                              957,5 tis. Kč

                                              pol. 5223 -

                                              Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                              o

                                              294,0 tis. Kč

                                              80/7204                         10. 2. 2020
                                              6. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit doporučení dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                              Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                              Termín: 5. 3. 2020


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 75/6754 ze dne 25. 11. 2019

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                               80/7205                         10. 2. 2020
                                               1. rozhodla

                                               navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „DP – Podpora hospicové péče“ o částku 216.300 Kč na celkovou výši 3.216.300 Kč

                                               80/7205                         10. 2. 2020
                                               2. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                               80/7205                         10. 2. 2020
                                               3. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                               80/7205                         10. 2. 2020
                                               4. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu, včetně odůvodnění o neposkytnutí

                                               80/7205                         10. 2. 2020
                                               5. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3549 -

                                               Ostatní speciální zdravotnická péče

                                               pol. 5229 -

                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                               o

                                               3.000 tis. Kč

                                               a

                                               snižují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 6409 -

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                               pol. 6901 -

                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                               o

                                               216,3 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3549 -

                                               Ostatní speciální zdravotnická péče

                                               pol. 5221 -

                                               Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                               o

                                               1.517,7 tis. Kč

                                               pol. 5222 -

                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                               o

                                               600 tis. Kč

                                               pol. 5223 -

                                               Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                               o

                                               1.098,6 tis. Kč

                                               80/7205                         10. 2. 2020
                                               6. ukládá

                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                               předložit doporučení dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                               Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                               Termín: 5. 3. 2020


                                                Rada kraje

                                                80/7206                         10. 2. 2020
                                                1. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

                                                80/7206                         10. 2. 2020
                                                2. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2020 – 2021 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                80/7206                         10. 2. 2020
                                                3. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit návrhy dle bodů 1. – 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                Termín: 5. 3. 2020


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 63/5691 ze dne 28.5.2019

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 12/1438 ze dne 13.6.2019

                                                 80/7207                         10. 2. 2020
                                                 1. doporučuje

                                                 zastupitelstvu kraje

                                                 schválit změnit název projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II" na "Obnova alejí na Opavsku"

                                                 80/7207                         10. 2. 2020
                                                 2. ukládá

                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                 předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                 Zodp.: Jan Krkoška

                                                 Termín: 5. 3. 2020


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 75/6766 ze dne 25.11.2019

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                  80/7208                         10. 2. 2020
                                                  1. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                  80/7208                         10. 2. 2020
                                                  2. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII odst. 12 a 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                  80/7208                         10. 2. 2020
                                                  3. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                  80/7208                         10. 2. 2020
                                                  4. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  předložit doporučení dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                                  Termín: 5. 3. 2020


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 62/4914 ze dne 17. 2. 2015

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 13/1166 ze dne 5. 3. 2015

                                                   80/7209                         10. 2. 2020
                                                   1. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout ukončit přípravu projektů

                                                   a)    „Digitalizace krajské radiosítě“

                                                   b)   „Systém přímé digitalizace“

                                                   c)    „Vyžádaná a koordinovaná péče mezi poskytovateli MSK“

                                                   d)   „Modernizace a pořízení ICT systémů zajišťující ochranu a zabezpečení dat, síťového provozu nemocnic“

                                                   připravovaných k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

                                                   80/7209                         10. 2. 2020
                                                   2. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                   Termín: 5. 3. 2020


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                    80/7210                         10. 2. 2020
                                                    1. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4359 -

                                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                     

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    20,00 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4359 -

                                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                    pol.  5167 -

                                                    Služby školení a vzdělávání

                                                    o

                                                    10,00 tis. Kč

                                                    pol.  5175 -

                                                    Pohoštění

                                                    o

                                                    10,00 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    20,00 tis. Kč

                                                    80/7210                         10. 2. 2020
                                                    2. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4339 -

                                                    Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    130,00 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4339 -

                                                    Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                    pol.  5164 - 

                                                    Nájemné

                                                    o

                                                    30,00 tis. Kč

                                                    pol.  5173 -

                                                    Cestovné

                                                    o

                                                    70,00 tis. Kč

                                                    pol.  5175 -

                                                    Pohoštění

                                                    o

                                                    30,00 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    130,00 tis. Kč

                                                    80/7210                         10. 2. 2020
                                                    3. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6172 -

                                                    Činnost regionální správy

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    30,00 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6172 -

                                                    Činnost regionální správy

                                                    pol.  5173 -

                                                    Cestovné

                                                    o

                                                    30,00 tis. Kč

                                                    80/7210                         10. 2. 2020
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                     

                                                    zvyšují

                                                    nedaňové příjmy

                                                    na § 6402 -

                                                    Finanční vypořádání minulých let

                                                     

                                                    pol.  2223 -

                                                    Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                    o

                                                    460,00 tis. Kč

                                                    pol.  2229 -

                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                    o

                                                    196,43 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    656,43 tis. Kč

                                                     

                                                    a

                                                     

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4379 -

                                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    656,43 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 45/4000 ze dne 28.8.2018

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 9/992 ze dne 13.9.2018

                                                     80/7211                         10. 2. 2020
                                                     1. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout ukončit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

                                                     80/7211                         10. 2. 2020
                                                     2. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                     předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                     Termín: 5. 3. 2020


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 14/1706 ze dne 12.12.2019

                                                      80/7212                         10. 2. 2020
                                                      1. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Supporting attractivness of health and social care professions in regions“ předkládaný do programu ERASMUS+ v letech 2020 – 2023 ve výši 450.000 EUR dle předloženého materiálu

                                                      80/7212                         10. 2. 2020
                                                      2. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Supporting attractivness of health and social care professions in regions“ do programu ERASMUS+, od partnerských institucí dle předloženého materiálu

                                                      80/7212                         10. 2. 2020
                                                      3. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                      Termín: 5. 3. 2020


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                       80/7213                         10. 2. 2020
                                                       1. rozhodla

                                                       navýšit finanční prostředky alokované na dotačním programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace o 100.000 Kč

                                                       80/7213                         10. 2. 2020
                                                       2. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol. 6901 -

                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                       o

                                                       100 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3636 -

                                                       Územní rozvoj

                                                       pol. 6341 -

                                                       Investiční transfery obcím

                                                       o

                                                       100 tis. Kč

                                                       80/7213                         10. 2. 2020
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       6.238,91 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol. 5011 -

                                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                       o

                                                         3.825,00 tis. Kč

                                                       pol. 5021 -

                                                       Ostatní osobní výdaje

                                                       o

                                                         1.197,60 tis. Kč

                                                       pol. 5031-

                                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                       o

                                                         848,78 tis. Kč

                                                       pol. 5032-

                                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                       o

                                                         357,53 tis. Kč

                                                       pol. 5038-

                                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                       o

                                                         10,00 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o      

                                                       6.238,91 tis. Kč

                                                       80/7213                         10. 2. 2020
                                                       4. rozhodla

                                                       zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 3.825.000 Kč z 356.336.180 Kč na 360.161.180 Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                        č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                        č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                        č. 14/1728 ze dne 12.12.2019

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        1. rozhodla

                                                        zrušit své rozhodnutí poskytnout dotaci v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli uvedenému v příloze č. 8 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        2. bere na vědomí

                                                        žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                                        a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        3. rozhodla

                                                        schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 2 dohody o narovnání a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 3 až 5 a 16 předloženého materiálu

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        4. bere na vědomí

                                                        informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        5. rozhodla

                                                        zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli dle bodu č. 4. tohoto usnesení

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        6. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 novému příjemci uvedenému v příloze č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        7. rozhodla

                                                        přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg.
                                                        č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        8. rozhodla

                                                        přijmout od obcí uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg.
                                                        č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                        80/7214                         10. 2. 2020
                                                        9. rozhodla

                                                        uzavřít s městem Kravaře, IČO 00300292, smlouvu o vypořádání závazků dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                        č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                        č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                        č. 14/1728 ze dne 12.12.2019

                                                        80/7215                         10. 2. 2020
                                                        1. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                        80/7215                         10. 2. 2020
                                                        2. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout změnit bod 1. svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017, usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 a usnesení č. 14/1728 ze dne 12. 12. 2019 takto:

                                                        „1. rozhodlo

                                                        o závazku kraje na období 2016–2024 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši:

                                                        a)  5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                        b)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                        c)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům a podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační
                                                        a mitigační opatření

                                                        tj. maximálně 187 mil. Kč“

                                                        80/7215                         10. 2. 2020
                                                        3. ukládá

                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

                                                        Zodp.: Jan Krkoška

                                                        Termín: 5. 3. 2020


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                         80/7216                         10. 2. 2020
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Poradenství a osvěta pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         80/7216                         10. 2. 2020
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Poradenství a osvěta pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         80/7216                         10. 2. 2020
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         50 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2141 -

                                                         Vnitřní obchod

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         50 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu Hrčávka, z.s., IČO 22879200, o poskytnutí dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Betlém na Hrčavě“

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout dotaci v celkové výši 200.000 Kč, z toho 100.000 Kč investiční část a 100.000 Kč neinvestiční část, subjektu Hrčávka, z.s., IČO 22879200, na projekt „Betlém na Hrčavě“, s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          3. rozhodla

                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 200.000 Kč

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 6409

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol. 5901 -

                                                          Nespecifikované rezervy

                                                          o

                                                          200 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3399

                                                           Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          100 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3399 -

                                                          Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                                          pol. 6322 -

                                                          Investiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          100 tis. Kč

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          5. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu Černí koně – spolek Praha 9, IČO 03869997, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt „CooLBĚŽKA CUP Pustevny 2020“

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          6. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 80.000 Kč subjektu Černí koně – spolek Praha 9, IČO 03869997, na projekt „CooLBĚŽKA CUP Pustevny 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          7. rozhodla

                                                          snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 80 tis. Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          8. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143

                                                          Cestovní ruch 

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          80 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3419

                                                           Ostatní sportovní činnost

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          80 tis. Kč

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          9. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice, IČO 70968012, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč, na projekt „Revitalizace klubovny Zahrádkářského svazu Ostrava Výškovice“

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          10. rozhodla

                                                          poskytnout investiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice, IČO 70968012, na projekt „Revitalizace klubovny Zahrádkářského svazu Ostrava Výškovice“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          11. rozhodla

                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o částku 200.000 Kč

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          12. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 6409

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol. 5901 -

                                                          Nespecifikované rezervy

                                                          o

                                                          200 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 1019 -

                                                          Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                          pol. 6322 -

                                                          Investiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          200 tis. Kč

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          13. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu Spolek Přátelé Vrbenska, IČO 26612186, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč, na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2020“

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          14. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 150.000 Kč subjektu Spolek Přátelé Vrbenska, IČO 26612186, na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          15. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143

                                                          Cestovní ruch 

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          150 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          150 tis. Kč

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          16. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč, na projekt „XI. Mezinárodní zimní sraz turistů“

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          17. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 50.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „XI. Mezinárodní zimní sraz turistů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                          80/7217                         10. 2. 2020
                                                          18. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143

                                                          Cestovní ruch 

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          50 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          50 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           80/7218                         10. 2. 2020
                                                           1. schvaluje

                                                           podmínky dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           80/7218                         10. 2. 2020
                                                           2. rozhodla

                                                           vyhlásit dotační program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 dle předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 57/5150 ze dne 26.2.2019

                                                            80/7219                         10. 2. 2020
                                                            1. bere na vědomí

                                                            „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            80/7219                         10. 2. 2020
                                                            2. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            vzít na vědomí „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            80/7219                         10. 2. 2020
                                                            3. ukládá

                                                            náměstkyni hejtmana kraje

                                                            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                            Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                            Termín: 5. 3. 2020

                                                            80/7219                         10. 2. 2020
                                                            4. ukládá

                                                            krajskému úřadu

                                                            zpracovat a předložit radě kraje a zastupitelstvu kraje „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019“

                                                            Zodp.: Ing. Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

                                                            Termín: nejpozději do 30. 4. 2021


                                                             Rada kraje

                                                             80/7220                         10. 2. 2020
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost ********** ze dne 16. 1. 2020 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kompletní revitalizace tří rybníků v obci Kozmice (okres: Opava)“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             80/7220                         10. 2. 2020
                                                             2. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje **********, ve výši 2.297.200 Kč na realizaci projektu „Kompletní revitalizace tří rybníků v obci Kozmice (okres: Opava)“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                             80/7220                         10. 2. 2020
                                                             3. ukládá

                                                             náměstkyni hejtmana kraje

                                                             předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                             Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                             Termín: 5. 3. 2020


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 46/4108 ze dne 11.9.2018

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 11/1351 ze dne 13.3.2019

                                                              80/7221                         10. 2. 2020
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost obce Střítež, IČO 00576913, ze dne 6. 1. 2020 o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              80/7221                         10. 2. 2020
                                                              2. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s obcí Střítež, IČO 00576913, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01341/2019/ŽPZ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jehož předmětem je změna vymezení uznatelných nákladů, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                              80/7221                         10. 2. 2020
                                                              3. ukládá

                                                              náměstkyni hejtmana kraje

                                                              předložit žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                              Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                              Termín: 5. 3. 2020


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                               80/7222                         10. 2. 2020
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 15. 1. 2020 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Opavy Komárova v roce 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               80/7222                         10. 2. 2020
                                                               2. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Opavy Komárova v roce 2020“ ve výši 1.100.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a uhrazených do dne 11. 1. 2021 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               80/7222                         10. 2. 2020
                                                               3. ukládá

                                                               náměstkyni hejtmana kraje

                                                               předložit žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                               Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                               Termín: 5. 3. 2020


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 70/6414 ze dne 24. 9. 2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                80/7223                         10. 2. 2020
                                                                1. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout

                                                                a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII odst. 8 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

                                                                c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                80/7223                         10. 2. 2020
                                                                2. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3792 -

                                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                                pol. 5321 -

                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                o

                                                                2.421,20 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3792 -

                                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                                pol.  5212 -

                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                o

                                                                99,60 tis. Kč

                                                                pol.  5213 -

                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                o

                                                                237,80 tis. Kč

                                                                pol.  5221 -

                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                o

                                                                220,00 tis. Kč

                                                                pol.  5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                1.741,30 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                2.298,70 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3792 -

                                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                                pol.  6313 -

                                                                Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                o

                                                                42,00 tis. Kč

                                                                pol.  6322 -

                                                                Investiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                80,50 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                122,50 tis. Kč

                                                                80/7223                         10. 2. 2020
                                                                3. ukládá

                                                                náměstkyni hejtmana kraje

                                                                předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                Termín: 5. 3. 2020


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                 80/7224                         10. 2. 2020
                                                                 1. rozhodla

                                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 48.331 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

                                                                 80/7224                         10. 2. 2020
                                                                 2. rozhodla

                                                                 navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 48.331 Kč

                                                                 80/7224                         10. 2. 2020
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 přijaté transfery

                                                                 pol.  4111 -

                                                                 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 48.331 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3741 -

                                                                 Ochrana druhů a stanovišť

                                                                 pol.  5811 -

                                                                 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                                 o

                                                                 48.331 Kč

                                                                 80/7224                         10. 2. 2020
                                                                 4. rozhodla

                                                                 navýšit akci rozpočtu kraje „Osvětová činnost“ o 239,58 tis. Kč

                                                                 80/7224                         10. 2. 2020
                                                                 5. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                  

                                                                 na § 6409 -

                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  

                                                                 pol.  5901 -

                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                 o

                                                                 239,58 tis. Kč

                                                                  

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3792 -

                                                                 Ekologická výchova a osvěta

                                                                 pol.  5041 -

                                                                 Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                 o

                                                                 84,70 tis. Kč

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu

                                                                 o

                                                                 36,30 tis. Kč

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 76,23 tis. Kč

                                                                 pol.  5173 -

                                                                 Cestovné

                                                                 o

                                                                 30,25 tis. Kč

                                                                 pol.  5175 -

                                                                 Pohoštění

                                                                 o

                                                                 12,10 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 239,58 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 72/6543 ze dne 21.10.2019

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                  80/7225                         10. 2. 2020
                                                                  1. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  rozhodnout

                                                                  a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI odst. 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                  80/7225                         10. 2. 2020
                                                                  2. ukládá

                                                                  náměstkyni hejtmana kraje

                                                                  předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                  Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                  Termín: 5. 3. 2020


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                   80/7226                         10. 2. 2020
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 16. 1. 2020 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   80/7226                         10. 2. 2020
                                                                   2. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava“ ve výši 1.500.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 500.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   80/7226                         10. 2. 2020
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3792 -

                                                                   Ekologická výchova a osvěta

                                                                   pol. 5321 -

                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                   o

                                                                   500,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3792 -

                                                                   Ekologická výchova a osvěta

                                                                   pol.  6341 -

                                                                   Investiční transfery obcím

                                                                   o

                                                                   500,00 tis. Kč

                                                                   80/7226                         10. 2. 2020
                                                                   4. ukládá

                                                                   náměstkyni hejtmana kraje

                                                                   předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                   Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                   Termín: 5. 3. 2020


                                                                    Rada kraje

                                                                    80/7227                         10. 2. 2020
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost Včelařského spolku Moravy a Slezska z.s. ze dne 15. 1. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 16. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    80/7227                         10. 2. 2020
                                                                    2. rozhodla

                                                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., IČO 04927940, na projekt Včelařský veletrh „VČELA!!!“, jarní setkání včelařů v Ostravě ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 30. 4. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                     80/7228                         10. 2. 2020
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 9. 1. 2020 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     80/7228                         10. 2. 2020
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ ve výši 1.100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     80/7228                         10. 2. 2020
                                                                     3. ukládá

                                                                     náměstkyni hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                     Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                     Termín: 5. 3. 2020


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 72/6544 ze dne 21.10.2019

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                      80/7229                         10. 2. 2020
                                                                      1. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout

                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                      b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI odst. 12 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                      c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                      80/7229                         10. 2. 2020
                                                                      2. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na §  2321 -

                                                                      Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

                                                                      pol.   5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      562 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje

                                                                      na § 2321 -

                                                                      Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

                                                                      pol.  6341 -

                                                                      Investiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      562 tis. Kč

                                                                      80/7229                         10. 2. 2020
                                                                      3. ukládá

                                                                      náměstkyni hejtmana kraje

                                                                      předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                      Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                      Termín: 5. 3. 2020


                                                                       Rada kraje

                                                                       80/7230                         10. 2. 2020
                                                                       1. rozhodla

                                                                       vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelů organizací:

                                                                       a)    Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       b)   Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       80/7230                         10. 2. 2020
                                                                       2. odvolává

                                                                       Mgr. Jana Pavelku z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, dnem 31. 7. 2020, dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 7/777 ze dne 14.3.2018

                                                                        č. 9/1011 ze dne 13.9.2018

                                                                        80/7231                         10. 2. 2020
                                                                        1. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        nepovolit prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 36.654 Kč ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov – Horní Datyně, IČO 03883051, na projekt „International U-19 Futsal Cup 2018, Ostrava“

                                                                        80/7231                         10. 2. 2020
                                                                        2. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov – Horní Datyně, IČO 03883051, na projekt „International U-19 Futsal Cup 2018, Ostrava“

                                                                        80/7231                         10. 2. 2020
                                                                        3. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 51.651 Kč ze stanoveného odvodu 103.302 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci TRIKAM s.r.o., Radlická 663/28, 150 00 Praha – Smíchov, IČO 49355279, na projekt „World Inline Cup Ostrava“

                                                                        80/7231                         10. 2. 2020
                                                                        4. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci TRIKAM s.r.o., Radlická 663/28, 150 00 Praha – Smíchov, IČO 49355279, na projekt „World Inline Cup Ostrava“

                                                                        80/7231                         10. 2. 2020
                                                                        5. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení

                                                                        Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                        Termín: 5. 3. 2020


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 78/7066 ze dne 13.1.2020

                                                                         80/7232                         10. 2. 2020
                                                                         1. jmenuje

                                                                         konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 72/6551 ze dne 21.10.2019

                                                                         80/7233                         10. 2. 2020
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2020 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                         80/7233                         10. 2. 2020
                                                                         2. schvaluje

                                                                         ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                         80/7233                         10. 2. 2020
                                                                         3. rozhodla

                                                                         poskytnout finanční ocenění ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2020

                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 13/1563 ze dne 12. 9. 2019

                                                                          č. 11/1235 ze dne 13. 3. 2019

                                                                          80/7234                         10. 2. 2020
                                                                          1. souhlasí

                                                                          a)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                          b)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                          c)      s dodatkem č. 16 ke zřizovací listině organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                          d)     s dodatkem č. 22 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                          e)     s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                          f)      s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                          80/7234                         10. 2. 2020
                                                                          2. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

                                                                          Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                          Termín: 5. 3. 2020


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 75/6850 ze dne 25.11.2019

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                           80/7235                         10. 2. 2020
                                                                           1. rozhodla

                                                                           přesunout finanční prostředky v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020“

                                                                           a.    snížit dotační titul „Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže“ o částku 15.200 Kč

                                                                           b.    zvýšit dotační titul „Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením“ o částku 15.200 Kč

                                                                           80/7235                         10. 2. 2020
                                                                           2. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                           80/7235                         10. 2. 2020
                                                                           3. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020“ žadateli dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           80/7235                         10. 2. 2020
                                                                           4. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3421 -

                                                                           Využití volného času dětí a mládeže

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           55,2 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3421 -

                                                                           Využití volného času dětí a mládeže

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           15,2 tis. Kč

                                                                           pol. 5213 -

                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                           o

                                                                           40,0 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           55,2 tis. Kč

                                                                           80/7235                         10. 2. 2020
                                                                           5. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                           Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                           Termín: 5. 3. 2020


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 8/617 ze dne 28.02.2017

                                                                            č. 15/1293 ze dne 12.06.2017

                                                                            80/7236                         10. 2. 2020
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            a)    informaci o vzdání se funkce členky školské rady při střední škole organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, Mgr. Lenky Hankové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 9. 2017

                                                                            b)   informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Ing. Karla Rojka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 1. 3. 2017

                                                                            c)    informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Ing. Ladislava Kozáka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 12. 3. 2017

                                                                            80/7236                         10. 2. 2020
                                                                            2. jmenuje

                                                                            a)    MUDr. Evu Sehnálkovou členkou školské rady při střední škole organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, s účinností od 11. 2. 2020

                                                                            b)   Ing. Karla Rojka členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, s účinností od 1. 3. 2020

                                                                            c)    Ing. Ladislava Kozáka členem školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, s účinností od 12. 3. 2020


                                                                             Rada kraje

                                                                             80/7237                         10. 2. 2020
                                                                             1. souhlasí

                                                                             s vydáním stipendijního řádu organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601349, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                              80/7238                         10. 2. 2020
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.D prvního ročníku oboru
                                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                                              b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2.A druhého ročníku oboru
                                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                                              80/7238                         10. 2. 2020
                                                                              2. rozhodla

                                                                              s účinností od 11. 2. 2020

                                                                              povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1.D ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                              80/7238                         10. 2. 2020
                                                                              3. rozhodla

                                                                              nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2.A ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace


                                                                               Rada kraje

                                                                               80/7239                         10. 2. 2020
                                                                               1. souhlasí

                                                                               s předložením žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy na pořízení výukové pomůcky, a to na základě jmenovací listiny Centra odborné přípravy a způsobem zajištění jeho financování, dle předloženého materiálu, organizacím:

                                                                               a)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130

                                                                               b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

                                                                               80/7239                         10. 2. 2020
                                                                               2. schvaluje

                                                                               pro účely žádosti o dotaci dle bodu 1. učební pomůcky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               80/7239                         10. 2. 2020
                                                                               3. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc k zajištění financování nákupu výukové pomůcky pořízené v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2020, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.600 tis. Kč

                                                                               80/7239                         10. 2. 2020
                                                                               4. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               zvyšují

                                                                               nedaňové příjmy 

                                                                               pol. 2451 -

                                                                               Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                                               o

                                                                               1.600 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               kapitálové výdaje

                                                                               na § 3127 -

                                                                               Střední školy

                                                                               pol.  6451 -

                                                                               Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               1.600 tis. Kč

                                                                               80/7239                         10. 2. 2020
                                                                               5. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                               Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                               Termín: 5. 3. 2020


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                80/7240                         10. 2. 2020
                                                                                1. rozhodla

                                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 7.531.301 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                80/7240                         10. 2. 2020
                                                                                2. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                                80/7240                         10. 2. 2020
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                7.531.306 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3121 -

                                                                                Gymnázia

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                1.279.469 Kč

                                                                                na § 3122 -

                                                                                Střední odborné školy

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                893.298 Kč

                                                                                na § 3127 -

                                                                                Střední školy

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                5.358.539 Kč

                                                                                Celkem

                                                                                7.531.306 Kč

                                                                                80/7240                         10. 2. 2020
                                                                                4. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 10.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s účasti pedagoga na semináři ve Francii ve městě Sèvres s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020

                                                                                80/7240                         10. 2. 2020
                                                                                5. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3299 -

                                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                pol. 5331 -

                                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                10.000 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3121 -

                                                                                Gymnázia

                                                                                pol. 5331 -

                                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                10.000 Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                80/7241                         10. 2. 2020
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 předloženého materiálu

                                                                                80/7241                         10. 2. 2020
                                                                                2. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, o částku 130.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                80/7241                         10. 2. 2020
                                                                                3. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších soutěží příjemcům:

                                                                                a)   Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, ve výši 146.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, ve výši 72.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                c)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČO 72071397, ve výši 110.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                d)   Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, ve výši 86.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                80/7241                         10. 2. 2020
                                                                                4. rozhodla

                                                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                                                a)   Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                c)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČO 72071397, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                d)   Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                80/7241                         10. 2. 2020
                                                                                5. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                                                a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 487.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších soutěží s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                b)   Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, ve výši 130.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších soutěží s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                c)    Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, ve výši 289.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších soutěží s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                80/7241                         10. 2. 2020
                                                                                6. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků

                                                                                a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                b)   Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                c)    Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                80/7241                         10. 2. 2020
                                                                                7. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                Termín: 5. 3. 2020


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                 80/7242                         10. 2. 2020
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatele UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 80/7242                         10. 2. 2020
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, ve výši 78 tis. Kč na úhradu nákladů projektu „Zásady moderní přípravy jídel II“ s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2020

                                                                                 80/7242                         10. 2. 2020
                                                                                 3. rozhodla

                                                                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 80/7242                         10. 2. 2020
                                                                                 4. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 snižují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                  

                                                                                 na § 3299 -

                                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                 pol. 5041 -

                                                                                 Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                                 o

                                                                                 78 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 3299 -

                                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 78 tis. Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 78/7039 ze dne 13. 1. 2020

                                                                                  80/7243                         10. 2. 2020
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění trvalých licencí k SW produktům Microsoft, evidenční číslo 00113/2020/INF se společností AUTOCONT a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  80/7243                         10. 2. 2020
                                                                                  2. ukládá

                                                                                  ředitelům příspěvkových organizací kraje uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  povinnost poskytovat součinnost v souvislosti s plněním smlouvy 00113/2020/INF, zejména uzavřít na výzvu společnosti AUTOCONT a.s. prováděcí smlouvy k zajištění trvalých licencí Microsoft a dále zajistit zabezpečení přístupu do licenčního portálu a ochranu licencí proti zneužití a jejich poskytnutí neoprávněným osobám

                                                                                  Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  Termín: uzavření prováděcí smlouvy - bez zbytečného odkladu po výzvě společnosti AUTOCONT a.s., nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy

                                                                                  80/7243                         10. 2. 2020
                                                                                  3. rozhodla

                                                                                  snížit akci rozpočtu kraje „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví školství“ o částku 1.658.430 Kč

                                                                                  80/7243                         10. 2. 2020
                                                                                  4. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na pořízení trvalých licenci Microsoft v rámci akce „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 10. 2. 2020 do 30. 4. 2020

                                                                                  80/7243                         10. 2. 2020
                                                                                  5. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3299 -

                                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                  pol. 5172 -

                                                                                  Programové vybavení

                                                                                  o

                                                                                  1.658.430 Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3112 -

                                                                                  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  52.556 Kč

                                                                                  na § 3113 -

                                                                                  Základní školy

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  166.188 Kč

                                                                                  na § 3114 -

                                                                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  1.269.790 Kč

                                                                                  na § 3122 -

                                                                                  Střední odborné školy

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  85.680 Kč

                                                                                  na § 3124 -

                                                                                  Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  67.312 Kč

                                                                                  na § 3231 -

                                                                                  Základní umělecké školy

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  16.904 Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  1.658.430 Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 71/6493 ze dne 7.10.2019

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                  80/7244                         10. 2. 2020
                                                                                  1. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  rozhodnout

                                                                                  a)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v  Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                  80/7244                         10. 2. 2020
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 4342 -

                                                                                  Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                                  pol. 5229 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                  o

                                                                                  500,0 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 4342 -

                                                                                  Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                                  pol. 5221 -

                                                                                  Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                  o

                                                                                  60,2 tis. Kč

                                                                                  na § 4349 -

                                                                                  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                  pol. 5221 -

                                                                                  Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                  o

                                                                                  210,0 tis. Kč

                                                                                  pol. 5222 -

                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                  o

                                                                                  70,0 tis. Kč

                                                                                  pol. 5223 -

                                                                                  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                  o

                                                                                  70,0 tis. Kč

                                                                                  na § 4371 -

                                                                                  Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                  pol. 5223 -

                                                                                  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                  o

                                                                                  19,8 tis. Kč

                                                                                  na § 4378 -

                                                                                  Terénní programy

                                                                                  pol. 5221 -

                                                                                  Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                  o

                                                                                  70,0 tis. Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  o

                                                                                  500,0 tis. Kč

                                                                                  80/7244                         10. 2. 2020
                                                                                  3. ukládá

                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                  předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                  Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                  Termín: 5. 3. 2020


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                   80/7245                         10. 2. 2020
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 do rozpočtu kraje ve výši 17.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   80/7245                         10. 2. 2020
                                                                                   2. rozhodla

                                                                                   poskytovat účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje, v nichž se nachází zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

                                                                                   80/7245                         10. 2. 2020
                                                                                   3. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2020 organizacím:

                                                                                   a)    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, na částku ve výši maximálně 2.700 tis. Kč

                                                                                   b)   Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na částku ve výši maximálně 4.300 tis. Kč

                                                                                   80/7245                         10. 2. 2020
                                                                                   4. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   zvyšují

                                                                                   přijaté transfery

                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                   o

                                                                                   17.000 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 4324 -

                                                                                   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   5.400 tis. Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   3.500 tis. Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   1.100 tis. Kč  

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   7.000 tis. Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   o

                                                                                   17.000 tis. Kč  


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 71/6491 ze dne 7.10.2019

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                    80/7246                         10. 2. 2020
                                                                                    1. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020
                                                                                    v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020
                                                                                    v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                    80/7246                         10. 2. 2020
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 4349 -

                                                                                    Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                    pol. 5229 -

                                                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                    o

                                                                                    700,0 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 4349 -

                                                                                    Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                    pol. 5221 -

                                                                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                    o

                                                                                    80,0 tis. Kč

                                                                                    pol. 5222 -

                                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                    o

                                                                                    319,8 tis. Kč

                                                                                    pol. 5321 -

                                                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                                                    o

                                                                                    77,6 tis. Kč

                                                                                    na § 4375 -

                                                                                    Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                                                                    pol. 5223 -

                                                                                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                    o

                                                                                    142,6 tis. Kč

                                                                                    na § 4378 -

                                                                                    Terénní programy

                                                                                    pol. 5222 -

                                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                    o

                                                                                    80,0 tis. Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    o

                                                                                    700,0 tis. Kč

                                                                                    80/7246                         10. 2. 2020
                                                                                    3. ukládá

                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                    předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                    Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                    Termín: 5. 3. 2020


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                     80/7247                         10. 2. 2020
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.,
                                                                                     IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                     80/7247                         10. 2. 2020
                                                                                     2. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 505.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas Moravskoslezského kraje 2020“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                     80/7247                         10. 2. 2020
                                                                                     3. bere na vědomí

                                                                                     žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.,
                                                                                     IČO 26941007, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                     80/7247                         10. 2. 2020
                                                                                     4. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2020“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                     80/7247                         10. 2. 2020
                                                                                     5. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3900 -

                                                                                     Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                     pol. 5222 -

                                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                     o

                                                                                     505 tis. Kč

                                                                                     na § 4339 -

                                                                                     Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                     po. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     412 tis. Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     917 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3900 -

                                                                                     Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                     pol. 5213 -

                                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                     o

                                                                                     505 tis. Kč

                                                                                     na § 4339 -

                                                                                     Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                     pol. 5213 -

                                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                     o

                                                                                     412 tis. Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     917 tis. Kč

                                                                                     80/7247                         10. 2. 2020
                                                                                     6. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a 3. a návrhy dle bodů 2. a 4. tohoto usnesení

                                                                                     Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                     Termín: 5. 3. 2020


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 58/4629 ze dne 18.12.2014

                                                                                      80/7248                         10. 2. 2020
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      vyjádření Mgr. Kamily Demlové, ředitelky organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, k nesplnění úkolu stanoveném Radou Moravskoslezského kraje usnesením
                                                                                      č. 58/4629 ze dne 18. 12. 2014

                                                                                      80/7248                         10. 2. 2020
                                                                                      2. stanoví

                                                                                      s účinností od 1. 3. 2020

                                                                                      plat Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO 48804878, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                      80/7248                         10. 2. 2020
                                                                                      3. rozhodla

                                                                                      poskytnout odměnu PaedDr. Zdeňku Moldrzykovi, řediteli organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, dle předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 70/6429 ze dne 24.9.2019

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                       80/7249                         10. 2. 2020
                                                                                       1. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout schválit způsob výpočtu návrhu dotace pro roky 2020 - 2021 v rámci podmínek dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                                                                       80/7249                         10. 2. 2020
                                                                                       2. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2020 - 2021 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       80/7249                         10. 2. 2020
                                                                                       3. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       80/7249                         10. 2. 2020
                                                                                       4. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout pověřit radu kraje schvalováním změn maximální výše oprávněných provozních nákladů, změn indikátorů a změn nákladových limitů jednotlivých sociálních služeb nad rámec stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021“ a následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2020 – 2021

                                                                                       80/7249                         10. 2. 2020
                                                                                       5. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4379 -

                                                                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                       pol.  5169 -

                                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                                       o

                                                                                       191.688,54 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje            

                                                                                       na § 4344 -

                                                                                       Sociální rehabilitace

                                                                                        

                                                                                       pol.  5221 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                       o

                                                                                       14.785,51 tis. Kč

                                                                                       pol.  5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       12.385,51 tis. Kč

                                                                                       pol.  5223 -

                                                                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                       o

                                                                                       20.206,51 tis. Kč

                                                                                       pol.  5339 -

                                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                       o

                                                                                       3.583,00 tis. Kč

                                                                                       na § 4351 -

                                                                                       Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                       pol.  5221 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                       o

                                                                                       12.312,51 tis. Kč

                                                                                       pol.  5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       1.482,87 tis. Kč

                                                                                       pol.  5223 -

                                                                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                       o

                                                                                       1.053,00 tis. Kč

                                                                                       pol.  5321 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                                                       o

                                                                                       859,51 tis. Kč

                                                                                       na § 4371 -

                                                                                       Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                       pol.  5221 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                       o

                                                                                       2.331,00 tis. Kč

                                                                                       pol.  5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       3.350,00 tis. Kč

                                                                                       pol.  5223 -

                                                                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                       o

                                                                                       8.974,02 tis. Kč

                                                                                       pol.  5321 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                                                       o

                                                                                       2.246,51 tis. Kč

                                                                                       na § 4373 -

                                                                                       Domy na půl cesty

                                                                                       pol.  5221 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                       o

                                                                                       3.516,00 tis. Kč

                                                                                       pol.  5321 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                                                       o

                                                                                       1.688,51 tis. Kč

                                                                                       na § 4374 -

                                                                                       Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                                       pol.  5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       27.704,00 tis. Kč

                                                                                       pol.  5223 -

                                                                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                       o

                                                                                       24.562,53 tis. Kč

                                                                                       pol.  5321 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                                                       o

                                                                                       9.262,51 tis. Kč

                                                                                       na § 4377 -

                                                                                       Sociálně terapeutické dílny

                                                                                       pol.  5221 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                       o

                                                                                       8.434,51 tis. Kč

                                                                                       pol.  5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       1.833,51 tis. Kč

                                                                                       pol.  5223 -

                                                                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                       o

                                                                                       21.364,02 tis. Kč

                                                                                       pol.  5321 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                                                       o

                                                                                       9.753,00 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       o

                                                                                       191.688,54 tis. Kč

                                                                                       80/7249                         10. 2. 2020
                                                                                       6. ukládá

                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                       předložit doporučení dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                       Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                       Termín: 5. 3. 2020


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 71/6490 ze dne 7. 10. 2019

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                        80/7250                         10. 2. 2020
                                                                                        1. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        rozhodnout

                                                                                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                        80/7250                         10. 2. 2020
                                                                                        2. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 4399 -

                                                                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                        pol. 5229 -

                                                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                        o

                                                                                        4.500,0 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 4312 -

                                                                                        Odborné sociální poradenství

                                                                                        pol. 5221 -

                                                                                        Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                        o

                                                                                        180,0 tis. Kč

                                                                                        na § 4329 -

                                                                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                                        pol. 5221 -

                                                                                        Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                        o

                                                                                        195,0 tis. Kč

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        600,0 tis. Kč

                                                                                        pol. 5223 -

                                                                                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                        o

                                                                                        197,0 tis. Kč

                                                                                        na § 4339 -

                                                                                        Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                        pol. 5221 -

                                                                                        Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                        o

                                                                                        561,6 tis. Kč

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        1.335,2 tis. Kč

                                                                                        pol. 5223 -

                                                                                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                        o

                                                                                        84,4 tis. Kč

                                                                                        na § 4371 -

                                                                                        Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                        pol. 5221-

                                                                                        Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                        o

                                                                                        350,0 tis. Kč

                                                                                        na § 4372 -

                                                                                        Krizová pomoc

                                                                                        pol. 5221-

                                                                                        Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                        o

                                                                                        195,0 tis. Kč

                                                                                        na § 4374 -

                                                                                        Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        80,0 tis. Kč

                                                                                        na § 4378 -

                                                                                        Terénní programy

                                                                                        pol. 5223 -

                                                                                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                        o

                                                                                        122,5 tis. Kč

                                                                                        na § 4399 -

                                                                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                        pol. 5221 -

                                                                                        Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                        o

                                                                                        299,3 tis. Kč

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        100,0 tis. Kč

                                                                                        pol. 5223 -

                                                                                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                        o

                                                                                        200,0 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        o

                                                                                        4.500,0 tis. Kč

                                                                                        80/7250                         10. 2. 2020
                                                                                        3. ukládá

                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                        předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                        Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                        Termín: 5. 3. 2020


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 69/6359 ze dne 10.9.2019

                                                                                         č. 79/7152 ze dne 27.1.2020

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

                                                                                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                         80/7251                         10. 2. 2020
                                                                                         1. doporučuje

                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                         rozhodnout schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2020 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                         80/7251                         10. 2. 2020
                                                                                         2. doporučuje

                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                         rozhodnout

                                                                                         a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                         b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                         c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                         d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         80/7251                         10. 2. 2020
                                                                                         3. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 4359 -

                                                                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                         pol. 5229 -

                                                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                         o

                                                                                         2.063.189 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje            

                                                                                         na § 4312 -

                                                                                         Odborné sociální poradenství

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         15.893 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         10.585 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         15.634 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         3.654 tis. Kč

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                               7.513 tis. Kč

                                                                                         na § 4344 -

                                                                                         Sociální rehabilitace

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         6.884 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         346 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         16.945 tis. Kč

                                                                                         na § 4350 -

                                                                                         Domovy pro seniory

                                                                                         pol. 5213 -

                                                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                         o

                                                                                         9.094 tis. Kč

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         41.445 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         3.999 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         86.869 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         330.244 tis. Kč

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         111.705 tis. Kč 

                                                                                         na § 4351 -

                                                                                         Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         32.397 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         39.360 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         72.597 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         65.388 tis. Kč

                                                                                         na § 4354 -

                                                                                         Chráněné bydlení

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         2.477 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         2.154 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         17.262 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         12.646 tis. Kč

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         67.269 tis. Kč

                                                                                         na § 4355 -

                                                                                         Týdenní stacionáře

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         3.332 tis. Kč

                                                                                         na § 4356 -

                                                                                         Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         9.573 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         9.558 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         38.752 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         29.035 tis. Kč

                                                                                         na § 4357 -

                                                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                         pol. 5213 -

                                                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                         o

                                                                                         6.395 tis. Kč

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         11.694 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         27.345 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         54.133 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         174.106 tis. Kč

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         344.054 tis. Kč 

                                                                                         na § 4358 -

                                                                                         Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

                                                                                         pol. 5213 -

                                                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                         o

                                                                                         4.738 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         8.913 tis. Kč

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         15.735 tis. Kč

                                                                                         pol. 5339 -

                                                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         2.381 tis. Kč

                                                                                         na § 4359 -

                                                                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         456 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         1.154 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         12.596 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         15.264 tis. Kč

                                                                                         na § 4371 -

                                                                                         Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         13.329 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         13.583 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         26.262 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         456 tis. Kč

                                                                                         na § 4372 -

                                                                                         Krizová pomoc

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         1.827 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         5.541 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         2.445 tis. Kč

                                                                                         na § 4373 -

                                                                                         Domy na půl cesty

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         845 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         2.266 tis. Kč

                                                                                         na § 4374 -

                                                                                         Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         23.294 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         56.901 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         2.521 tis. Kč

                                                                                         na § 4375 -

                                                                                         Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         24.103 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         12.825 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         16.405 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         3.583 tis. Kč

                                                                                         na § 4376 -

                                                                                         Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         4.456 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         12.153 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         1.800 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         650 tis. Kč

                                                                                         na § 4377 -

                                                                                         Sociálně terapeutické dílny

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         2.041 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         2.631 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         10.717 tis. Kč

                                                                                         na § 4378 -

                                                                                         Terénní programy

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         13.835 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         22.399 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         12.408 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         2.152 tis. Kč

                                                                                         na § 4379 -

                                                                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                         pol. 5221 -

                                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                         o

                                                                                         3.674 tis. Kč

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         9.327 tis. Kč

                                                                                         pol. 5223 -

                                                                                         Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         13.494 tis. Kč

                                                                                         pol. 5321 -

                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                         o

                                                                                         1.941 tis. Kč

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         1.751 tis. Kč

                                                                                         Celkem

                                                                                         o

                                                                                         2.063.189 tis. Kč

                                                                                         80/7251                         10. 2. 2020
                                                                                         4. ukládá

                                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                         předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                         Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                         Termín: 5. 3. 2020


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 75/6872 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                          80/7252                         10. 2. 2020
                                                                                          1. souhlasí

                                                                                          s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          80/7252                         10. 2. 2020
                                                                                          2. ukládá

                                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

                                                                                          Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                          Termín: 5. 3. 2020


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 71/6489 ze dne 7.10.2019

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                           80/7253                         10. 2. 2020
                                                                                           1. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           rozhodnout

                                                                                           a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                           80/7253                         10. 2. 2020
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           navýšit akci rozpočtu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji“ o částku 663.500 Kč

                                                                                           80/7253                         10. 2. 2020
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3900 -

                                                                                           Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                           pol. 5229 -

                                                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                           o

                                                                                           3.000,0 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           snižují

                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                           na § 6409 -

                                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                           pol. 6901 -

                                                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                           o

                                                                                           663,5 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje            

                                                                                           na § 3900 -

                                                                                           Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                           pol. 5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                           284,6 tis. Kč

                                                                                           pol. 5222 -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                           1.116,4 tis. Kč

                                                                                           pol. 5223 -

                                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                           o

                                                                                           556,0 tis. Kč

                                                                                           pol. 5321 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                                           o

                                                                                           1.438,8 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           3.395,8 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                           na § 3900 -

                                                                                           Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                           pol. 6341 -

                                                                                           Investiční transfery obcím

                                                                                           o

                                                                                           267,7 tis. Kč

                                                                                           80/7253                         10. 2. 2020
                                                                                           4. ukládá

                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                           předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                           Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                           Termín: 5. 3. 2020


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 73/6637 ze dne 4.11.2019

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                            80/7254                         10. 2. 2020
                                                                                            1. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu a) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 856.980 Kč pro financování „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 ‑ 2020“

                                                                                            80/7254                         10. 2. 2020
                                                                                            2. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout

                                                                                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                            b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon účelově určený na financování uznatelných nákladů v souladu s dotačním programem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“ s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            80/7254                         10. 2. 2020
                                                                                            3. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            zvyšuje

                                                                                            financování

                                                                                            pol. 8115 -

                                                                                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                            o

                                                                                            856.980 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 4350 -

                                                                                            Domovy pro seniory

                                                                                            pol. 5221 -

                                                                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                            o

                                                                                            127.456 Kč

                                                                                            pol. 5223 -

                                                                                            Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                            o

                                                                                            12.000 Kč

                                                                                            pol. 5321 -

                                                                                            Neinvestiční transfery obcím

                                                                                            o

                                                                                            60.827 Kč

                                                                                            pol. 5331 -

                                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            116.000 Kč

                                                                                            na § 4354 -

                                                                                            Chráněné bydlení

                                                                                            pol. 5331 -

                                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            104.199 Kč

                                                                                            na § 4357 -

                                                                                            Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                            pol. 5221 -

                                                                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                            o

                                                                                            11.183 Kč

                                                                                            pol. 5223 -

                                                                                            Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                            o

                                                                                            6.000 Kč

                                                                                            pol. 5321 -

                                                                                            Neinvestiční transfery obcím

                                                                                            o

                                                                                            22.674 Kč

                                                                                            pol. 5331 -

                                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            287.913 Kč

                                                                                            na § 4359 -

                                                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                            pol. 5221 -

                                                                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                            o

                                                                                            1.728 Kč

                                                                                            pol. 5223 -

                                                                                            Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                            o

                                                                                            70.000 Kč

                                                                                            pol. 5321 -

                                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            37.000 Kč

                                                                                            Celkem

                                                                                            o

                                                                                            856.980 Kč

                                                                                            80/7254                         10. 2. 2020
                                                                                            4. ukládá

                                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                            předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                            Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                            Termín: 5. 3. 2020


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             80/7255                         10. 2. 2020
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                             80/7255                         10. 2. 2020
                                                                                             2. bere na vědomí

                                                                                             návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                             80/7255                         10. 2. 2020
                                                                                             3. bere na vědomí

                                                                                             vzdání se funkce přísedících Krajského osudu v Ostravě dle předloženého materiálu

                                                                                             80/7255                         10. 2. 2020
                                                                                             4. ukládá

                                                                                             hejtmanovi kraje

                                                                                             předložit návrh dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                             Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                                             Termín: 5. 3. 2020


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 40/3060 ze dne 10.3.2004

                                                                                              80/7256                         10. 2. 2020
                                                                                              1. rozhodla

                                                                                              uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy ev. č. 0379/2004/INF s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 70/6436 ze 24.9.2019

                                                                                               80/7257                         10. 2. 2020
                                                                                               1. rozhodla

                                                                                               změnit termín konání schůze rady kraje, a to z „24. 2. 2020“ na „17. 2. 2020“


                                                                                                frame-scrollup