Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 2. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  8/440     12. 2. 2013
1. schvaluje

program 8. schůze rady kraje, konané dne 12. 2. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/441     12. 2. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 8. schůze rady kraje, konané dne 12. 2. 2013: Ing. RSDr. Svatomír Recman p. Tomáš Hanzel
  8/441     12. 2. 2013
2. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Ivana Strachoně a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu ze 7. schůze rady kraje, konané dne 29. 1. 2013

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  8/442     12. 2. 2013
1. souhlasí

podle ust. § 67a obchodního zákoníku s uzavřením dodatku č. 23 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s pronajímatelem Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov, PSČ 742 51, IČ 26827719 (č. usnesení)
  8/443     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci představenstva společnosti o výdaji na finanční operaci přesahující 2.000.000 Kč, kterou realizuje společnost Letiště Ostrava, a. s., na základě smlouvy o nájmu ploch pro reklamní účely, dle předloženého materiálu
  8/443     12. 2. 2013
2. schvaluje

v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. m) stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s., výdaj na finanční operaci přesahující 2.000.000 Kč uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  8/444     12. 2. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  8/444     12. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště)“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  8/444     12. 2. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště)“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/49 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  8/445     12. 2. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US
  8/445     12. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  8/445     12. 2. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. RNDr. Tomáš Ehler - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Jan Šindelka - odbor evropských projektů
  8/445     12. 2. 2013
4. rozhodla

zrušit bod 4) usnesení 3/49 ze dne 27. 11. 2012 o zahájení jednacího řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/6621 ze dne 14. 2. 2012 č. 116/7539 ze dne 24. 7. 2012 č. 120/7917 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  8/446     12. 2. 2013
1. rozhodla

ve vazbě na oznámení uchazeče EURO-BUILDING, a.s., o odstoupení od podpisu smlouvy v zadávacím řízení s názvem „Výběr zhotovitele staveb u projektů »Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, II, III, IV, VI, VII«“, uzavřít smlouvu s uchazečem Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. ve vztahu k části 10 veřejné zakázky, a to za cenu nejvýše přípustnou 29.819.066,00 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/4421 ze dne 5. 1. 2011 (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 11/732 ze dne 21. 3. 2013
  8/447     12. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 29. 4. 2010 uzavřené se zhotovitelem stavby AGA-Letiště, s.r.o., IČ 46357653 (ev. č. 00620/2010/IM), na aktualizaci projektové dokumentace „Aktualizace projektové dokumentace - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy“, se společností: AGA-Letiště, s.r.o. Se sídlem: Jenečská 885, 253 01 Hostivice IČ: 46357653 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 210.000,- Kč bez DPH, tj. 254.100,- Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/448     12. 2. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění billboardové kampaně v rámci projektu Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji, se společností: Agentura API s.r.o. se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Štítného 327/7, PSČ 709 00, IČ: 25844091 za cenu nejvýše přípustnou 813.500 Kč bez DPH, tj. 984.335 Kč vč. DPH

Rada kraje (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 28/2129 ze dne 5. 11. 2013
  8/449     12. 2. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Sanace střech objektů areálu Náš svět, p.o. Pržno“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  8/449     12. 2. 2013
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky "Sanace střech objektů areálu Náš svět, p.o. Pržno" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  8/449     12. 2. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  8/449     12. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 6. Ing. Věra Štefková - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 6. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/374 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/450     12. 2. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  8/450     12. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlík - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Ondřej Schenk - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  8/450     12. 2. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi II“, ve složení členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví
  8/450     12. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi II“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/372 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/451     12. 2. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Domy na půl cesty v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  8/451     12. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Domy na půl cesty II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlík - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Ondřej Schenk - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  8/451     12. 2. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Domy na půl cesty II“, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví
  8/451     12. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Domy na půl cesty II“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/11 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  8/452     12. 2. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na nákup speciálních automobilů pro přepravu materiálu a prostředků pro ochranu obyvatel se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. AUTO Heller s.r.o. se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Cihelní 481/49, PSČ 702 00, IČ: 47683341 za cenu nejvýše přípustnou 3.238.000 Kč bez DPH, tj. 3.917.980 Kč včetně DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/378 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/453     12. 2. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Sociální rehabilitace v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  8/453     12. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  8/453     12. 2. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Sociální rehabilitace II“, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví
  8/453     12. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace II“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/373 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/454     12. 2. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Azylové domy pro jednotlivce v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  8/454     12. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  8/454     12. 2. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Azylové domy pro jednotlivce II“, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví
  8/454     12. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce II“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 91/5678 ze dne 24. 8. 2011 (č. usnesení)
  8/455     12. 2. 2013
1. rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby STRABAG a.s. (ev. č. 02471/2011/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice 2010 - Silnice III/48418 Frýdlant nad Ostravicí - průtah, rekonstrukce silnice 0,000 - 1,150 - dodatek č. 1“, se společností STRABAG a.s. Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.031.188 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/456     12. 2. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení a nábytku „1. etapa transformace organizace Marianum““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  8/456     12. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  8/456     12. 2. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  8/456     12. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 73/4447 ze dne 19. 1. 2011 č. 5/215 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/457     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o ukončení dvouletého funkčního období zástupce kraje v dozorčí radě Nadačního fondu HYUNDAI dle předloženého materiálu
  8/457     12. 2. 2013
2. jmenuje

dle čl. VII. odst. 5. Statutu Nadačního fondu HYUNDAI jako zástupce kraje JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., členem dozorčí rady Nadačního fondu HYUNDAI pro dvouleté funkční období počínající dnem 13. března 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/316 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/458     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 15. 1. 2013 do 5. 2. 2013, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 28. 12. 2012 do 31. 1. 2013, dle předloženého materiálu
  8/458     12. 2. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/459     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 24. 1. 2013 do 11. 2. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/460     12. 2. 2013
1. schvaluje

výroční zprávu o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/461     12. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.077,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 181,09 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 65,34 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 38,81 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 792,46 tis. Kč Celkem o 1.077,70 tis. Kč
  8/461     12. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.003,24 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 1.003,24 tis. Kč
  8/461     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.507,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.507,20 tis. Kč
  8/461     12. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 294,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 294,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/325 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/462     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 20. 12. 2012, dle předloženého materiálu
  8/462     12. 2. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/463     12. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2012 (funkční období 2012-2016), uvedeným v přílohách č. 1–7 předloženého materiálu
  8/463     12. 2. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/464     12. 2. 2013
1. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod v celkové výši 7.554 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál, IČ 70645469, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  8/464     12. 2. 2013
2. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod v celkové výši 23.907 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, IČ 72545917, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  8/464     12. 2. 2013
3. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, IČ 72545917, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  8/464     12. 2. 2013
4. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 79,35 % ze stanoveného odvodu 4.843 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, IČ 00848328, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. v celkové výši 3.843 Kč
  8/464     12. 2. 2013
5. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, IČ 00848328, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 90/5629 ze dne 10. 8. 2011 č. 75/4551 ze dne 2. 2. 2011 č. 48/2493 ze dne 3. 2. 2010 (č. usnesení)
  8/465     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

a) informaci o vzdání se funkce členů školské rady při střední škole organizace Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Mgr. Věry Palkové a PaedDr. Libora Lenča, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 1. 9. 2011 b) informaci o rezignaci člena školské rady při střední škole organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace Zdeňka Hegara, který byl radou kraje jmenován s účinností od 10. 2. 2011, a informaci o uplynutí funkčního období člena školské rady při střední škole výše uvedené organizace Mgr. Blanky Váňové, která byla jmenována s účinností od 8. 2. 2010
  8/465     12. 2. 2013
2. jmenuje

dnem 13. 2. 2013 a) PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., a Ing. Víta Slováčka členy školské rady při střední škole organizace Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace b) Ing. Martinu Paluchovou a Ing. Petra Smažáka členy školské rady při střední škole organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  8/466     12. 2. 2013
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/467     12. 2. 2013
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/329 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/468     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2013 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  8/468     12. 2. 2013
2. schvaluje

ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/469     12. 2. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží a přehlídek v kalendářním roce 2013 střediskům volného času zřízeným obcemi: a) Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 173.000 Kč b) Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek‑Místek, ve výši 71.000 Kč c) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 43.000 Kč d) Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 40.000 Kč e) Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, ve výši 73.000 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/470     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1–7, 9 a 11 předloženého materiálu
  8/470     12. 2. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 16.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na mezinárodní výstavě vědeckých projektů "Belgian Expo-Sciences"; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 31. 5. 2013 b) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 14.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním juniorské barmanské soutěže „O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje“ a soutěže „Mistr kávy junior“; finanční prostředky jsou určeny na zhotovení a zpracování videozáznamu ze soutěží a pořízení pohárů pro nejúspěšnější soutěžící s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. c) Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, o částku 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením účasti dětského pěveckého sboru na festivalu „Světlo za Lidice“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 31. 8. 2013 d) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Automechanik junior“; finanční prostředky jsou určeny na materiálně technické zabezpečení, stravování, ubytování, ceny soutěžícím a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 e) Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Autotronik junior“; finanční prostředky jsou určeny na materiálně technické zabezpečení, stravování, ceny soutěžícím a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 f) Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů souvisejících s realizací literární soutěže, besed a multižánrového festivalu u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, ubytování, občerstvení, propagační materiály a ceny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013
  8/470     12. 2. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením gastronomické soutěže „AHOL – CUP 2013“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, pronájem, ubytování a kancelářské potřeby s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 b) OR AŠSK Nový Jičín, IČ 72557087, ve výši 28.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením republikového finále „ORION FLORBAL CUP“; finanční prostředky jsou určeny na občerstvení a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 c) ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, IČ 00444715, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Chemie na Slezskoostravském hradě 2013“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím a pronájem panelů a stánků, s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 31. 8. 2013
  8/470     12. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 28 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 70 tis. Kč Celkem 128 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinačním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 28 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50 tis. Kč Celkem 128 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  8/471     12. 2. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 3. 2013 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/472     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zajištění vlastních zdrojů na realizaci mikroprojektu organizací Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, s názvem „Středoškoláci se poznávají pomocí sportu, kultury i počítačových sítí“, ve vyčleněné finanční částce 17.616 €, podaného v rámci Fondu mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013, a to s podmínkou, že v souvislosti s mikroprojektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje (č. usnesení)
  8/473     12. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace, IČ 62331540, a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 60337494, s účinností od 1. 7. 2013
  8/473     12. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 60337494, zanikne s účinností od 1. 7. 2013
  8/473     12. 2. 2013
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace, IČ 62331540
  8/473     12. 2. 2013
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 60337494, přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace, IČ 62331540
  8/473     12. 2. 2013
5. souhlasí

s návrhem změny názvu přejímající organizace na Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
  8/473     12. 2. 2013
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace, IČ 62331540, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  8/473     12. 2. 2013
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 6) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje (č. usnesení)
  8/474     12. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322 a Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601314, s účinností od 1. 7. 2013
  8/474     12. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601314, zanikne s účinností od 1. 7. 2013
  8/474     12. 2. 2013
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322
  8/474     12. 2. 2013
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601314 přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322
  8/474     12. 2. 2013
5. souhlasí

s návrhem změny názvu přejímající organizace na Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
  8/474     12. 2. 2013
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  8/474     12. 2. 2013
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 6) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/475     12. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, a Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00489875, s účinností od 1. 7. 2013
  8/475     12. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00489875, zanikne s účinností od 1. 7. 2013
  8/475     12. 2. 2013
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331
  8/475     12. 2. 2013
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00489875, přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331
  8/475     12. 2. 2013
5. souhlasí

s návrhem změny názvu přejímající organizace na Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
  8/475     12. 2. 2013
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  8/475     12. 2. 2013
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 6) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/666 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/476     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

vyjádření veřejnosti k usnesení rady kraje č. 6/333 ze dne 15. 1. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  8/476     12. 2. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi k vyjádřením dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/477     12. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235 a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, s účinností od 1. 7. 2013
  8/477     12. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, zanikne s účinností od 1. 7. 2013
  8/477     12. 2. 2013
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235
  8/477     12. 2. 2013
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235
  8/477     12. 2. 2013
5. souhlasí

s návrhem změny názvu přejímající organizace na Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
  8/477     12. 2. 2013
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  8/477     12. 2. 2013
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 6) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/478     12. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem dohody mezi Moravskoslezským krajem a městem Vítkov o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných organizací kraje Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  8/478     12. 2. 2013
2. souhlasí

s návrhem ukončení činnosti organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, dnem 30. 6. 2013
  8/478     12. 2. 2013
3. souhlasí

s návrhem zrušení organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, dnem 31. 7. 2013
  8/478     12. 2. 2013
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  8/478     12. 2. 2013
5. souhlasí

s návrhem věcného a časového harmonogramu postupu zrušení organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  8/478     12. 2. 2013
6. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, a to: budovu čp. 145, část obce Vítkov, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1774, budovu bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1807/2, pozemek parc. č. 1774, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1807/2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1765/1, zahrada, pozemek parc. č. 1775, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1776, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše k. ú. Vítkov, obec Vítkov
  8/478     12. 2. 2013
7. ukládá

zástupkyni statutárního orgánu organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105 zabezpečit administrativně technické, ekonomické a odvětvovým odborem blíže specifikované činnosti související s ukončením činnosti a zrušením příspěvkové organizace Zodp.: Mgr. Lenka Zychová Termín: 31. 7. 2013
  8/478     12. 2. 2013
8. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/479     12. 2. 2013
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/480     12. 2. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 2.684.400 Kč dle předloženého materiálu
  8/480     12. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.684,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.684,40 tis. Kč
  8/480     12. 2. 2013
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace zřízené krajem: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 2.126.900 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 557.500 Kč
  8/480     12. 2. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 2.126.900 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 557.500 Kč
  8/480     12. 2. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 21,98 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 114,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,70 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 114,00 tis. Kč pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 21,98 tis. Kč Celkem 136,68 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/481     12. 2. 2013
1. rozhodla

a) uzavřít Smlouvu o reklamních a propagačních službách v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2012 se společností VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) uzavřít Licenční smlouvu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2012 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  8/481     12. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 300,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5175 - Pohoštění o 200,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 126,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 147,92 tis. Kč na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 52,08 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 326,70 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  8/482     12. 2. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, k projektu „Sdružeňáček“ - Zařízení péče o děti v předškolním věku při SZZ Krnov, p.o., z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  8/482     12. 2. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Sdružeňáček“ - Zařízení péče o děti v předškolním věku při SZZ Krnov, p.o., a příjemcem dotace bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 48/3590 ze dne 15. 7. 2014
  8/483     12. 2. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek „Oprava kabelových rozvodů - výměna roštů“ a „Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  8/483     12. 2. 2013
2. doporučuje

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00884853, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Martina Jalůvku, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový
  8/483     12. 2. 2013
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00884853 předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám „Oprava kabelových rozvodů - výměna roštů“ a „Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová“, ještě před vyhlášením předmětných zakázek Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: únor/březen 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/484     12. 2. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, k projektu „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  8/484     12. 2. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ a příjemcem dotace byla Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750
  8/484     12. 2. 2013
3. souhlasí

s provedením úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, spočívajících ve stavebních úpravách pavilonu R, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/485     12. 2. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če garáž na pozemku parc. č. 216/2 v k. ú. Hlučín o výměře 21 m² mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 48804525, a **********, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  8/486     12. 2. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na „Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle předloženého materiálu
  8/486     12. 2. 2013
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Martina Jalůvku, odbor zdravotnictví

Rada kraje (č. usnesení)
  8/487     12. 2. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy na pořízení endosonografického videosystému nákupem na splátky mezi Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a společností Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČ 27068641, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1074 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  8/488     12. 2. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 20.978.205,52 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/4893 ze dne 6. 4. 2011 č. 83/5107 ze dne 4. 5. 2011 (č. usnesení)
  8/489     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o činnosti manažera pověřeného koordinací a realizací racionalizačních opatření v jednotlivých krajských zdravotnických zařízeních, za období let 2011 až 2012, dle předloženého materiálu
  8/489     12. 2. 2013
2. rozhodla

zrušit jmenování MUDr. Svatopluka Němečka, MBA manažerem pověřeným koordinací a realizací racionalizačních opatření v jednotlivých krajských zařízeních, v návaznosti na splněné úkoly dle bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  8/490     12. 2. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  8/490     12. 2. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  8/491     12. 2. 2013
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6873 ze dne 20. 3. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  8/492     12. 2. 2013
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 107/6873 ze dne 20. 3. 2012, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, uvedené pod pořadovými čísly žádosti 182, 292, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/458 ze dne 4. 3. 2009 (č. usnesení)
  8/493     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti pracovní skupiny pro hodnocení žádostí o podporu podaných na Státní fond životního prostředí České republiky subjekty s územní působností v Moravskoslezském kraji a žádostí podaných na Ministerstvo zemědělství na úseku vodního hospodářství za období 17. 1. 2012 - 4. 2. 2013
  8/493     12. 2. 2013
2. rozhodla

zrušit pracovní skupinu pro hodnocení žádostí o podporu podaných na Státní fond životního prostředí České republiky subjekty s územní působností v Moravskoslezském kraji a žádostí podaných na Ministerstvo zemědělství na úseku vodního hospodářství, zřízenou usnesením rady kraje č. 10/458 ze dne 4. 3. 2009
  8/493     12. 2. 2013
3. rozhodla

zrušit bod 5) v usnesení rady kraje č. 10/458 ze dne 4. 3. 2009

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7149 ze dne 15. 5. 2012 č. 68/4134 ze dne 25. 11. 2010 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2089 ze dne 6. 6. 2012 č. 16/1354 ze dne 22. 12. 2010 č. 7/380 ze dne 14. 10. 2009 č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  8/494     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Mořkov ze dne 8. 1. 2013 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02902/2009/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  8/494     12. 2. 2013
2. souhlasí

se změnou lokality v Mořkově z pozemku parc. č. 83/1 v katastrálním území Mořkov na pozemek parc. č. 1080/5 ve stejném katastrálním území, pro kterou má být pořízena projektová dokumentace záměru „Maximalizace separace a druhotného využití odpadů v Mořkově“ podle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02902/2009/ŽPZ, uzavřené s obcí Mořkov, IČ 00298191, dle žádosti uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
  8/494     12. 2. 2013
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02902/2009/ŽPZ, uzavřené s obcí Mořkov, IČ 00298191, ohledně možnosti financování z vlastních zdrojů obce záměru, jehož projektová dokumentace byla krajem podpořena dotací podle zmíněné smlouvy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 140/5074 ze dne 5. 9. 2007 č. 2/76 ze dne 3. 12. 2008 č. 51/2688 ze dne 17. 3. 2010 (č. usnesení)
  8/495     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti v roce 2012 Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 2007–2013
  8/495     12. 2. 2013
2. odvolává

Miroslava Nováka z funkce vedoucího Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 2007–2013
  8/495     12. 2. 2013
3. jmenuje

Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, vedoucím Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 2007–2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/496     12. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.700,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.700,00 tis. Kč
  8/496     12. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 578,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 430,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 107,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 38,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,81 tis. Kč Celkem o 578,01 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/497     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Regionální agrární komory Ostravsko, doručenou dne 29. 11. 2012, ve věci poskytnutí dotace na činnost Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  8/497     12. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Regionální agrární komora Ostravsko, IČ 25850741, na činnost Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 30. 11. 2013 a uhrazených do dne 31. 12. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  8/497     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 100 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  8/498     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Výzkumného energetického centra ze dne 11. 1. 2013 ve věci poskytnutí dotace na realizaci akce „SMOKEMAN zasahuje na výstavě Střechy, pláště, izolace, stavba 2013“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  8/498     12. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě, IČ 61989100, na realizaci akce „SMOKEMAN zasahuje na výstavě Střechy, pláště, izolace, stavba 2013“, ve výši 140.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 1. 2013 do dne 30. 4. 2013, dle předloženého materiálu
  8/498     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3716 - Monitoring ochrany ovzduší pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 140 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 140 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011
             č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 30/2309 ze dne 3. 12. 2013
  8/499     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

doporučení Řídícího výboru, zřízeného na základě „Dohody o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“, ze dne 31. 1. 2013 včetně jeho přílohy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  8/499     12. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelové investiční dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“ ŽPZ/05/2012, a to na základě 3. Společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  8/499     12. 2. 2013
3. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.800 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6930 ze dne 20. 3. 2012 č. 7/421 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  8/500     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení TRIANON o finanční podporu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  8/500     12. 2. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi hejtmana kraje na žádost občanského sdružení TRIANON o finanční podporu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/277 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/501     12. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, IČ 00551023, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/502     12. 2. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav organizací Muzeum Beskyd Frýdek–Místek, příspěvková organizace, na objektu ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na akci Stabilizace otvorů paláce na hradě Hukvaldy v roce 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/503     12. 2. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc říjen 2012 ve výši 441.648 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 156700/2012, ze dne 10. 12. 2012, za měsíc listopad 2012 ve výši 362.873 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 167821/2012, ze dne 15. 1. 2013, a za měsíc prosinec 2012 ve výši 395.446 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 10302/2013, ze dne 5. 2. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc listopad 2012 ve výši 40.090 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 160338/2012, ze dne 12. 12. 2012, a za měsíc prosinec 2012 ve výši 56.376 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 1656/2013, ze dne 1. 2. 2013
  8/503     12. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež Čtyřlístek, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc říjen 2012 ve výši 83.754 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 146249/2012, ze dne 11. 12. 2012, za měsíc listopad 2012 ve výši 52.892 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 160961/2012, a za měsíc prosinec 2012 ve výši 133.380 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 5084/2013, ze dne 4. 2. 2013 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek, Dvořákova 1623/6, 735 06 Karviná – Nové Město, za měsíc listopad 2012 ve výši 276.369 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 163419/2012, ze dne 4. 1. 2013, a za měsíc prosinec 2012 ve výši 287.028 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 4209/2013, ze dne 4. 2. 2013 c) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc listopad 2012 ve výši 248.552 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 159452/2012, ze dne 12. 12. 2012, a za měsíc prosinec 2012 ve výši 262.440 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 1028/2013, ze dne 31. 1. 2013 d) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc říjen 2012 ve výši 225.116 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 149087/2012, ze dne 5. 12. 2012, za měsíc listopad 2012 ve výši 219.867 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 165518/2012, ze dne 8. 1. 2013, a za měsíc prosinec 2012 ve výši 201.075 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 5090/2013, ze dne 5. 2. 2013 e) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc listopad 2012 ve výši 52.920 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 164177/2012, ze dne 7. 1. 2013, a za měsíc prosinec 2012 ve výši 74.970 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 4206/2013, ze dne 4. 2. 2013 f) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc prosinec 2012 ve výši 588.460 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 6254/2013, ze dne 30. 1. 2013
  8/503     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.003.256 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 270.026 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.151.857 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 638.882 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 646.058 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.296.433 Kč Celkem o 4.003.256 Kč
  8/503     12. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. d) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/504     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o stavu financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  8/504     12. 2. 2013
2. souhlasí

s dalším postupem k zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/31 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  8/505     12. 2. 2013
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ‑ZS824-55/2012 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00070

Rada kraje (č. usnesení)
  8/506     12. 2. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „From Dropout to Inclusion“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Partnerství Comenius Regio
  8/506     12. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje: a) rozhodnout zahájit přípravu projektu „From Dropout to Inclusion“, který je předkládán do programu Partnerství Comenius Regio b) rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „From Dropout to Inclusion“, předkládaného do programu Partnerství Comenius Regio v letech 2013 – 2015 ve výši 792.600,-- Kč
  8/506     12. 2. 2013
3. rozhodla

o zpětvzetí projektové žádosti projektu „From Dropout to Inclusion“ dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o zahájení přípravy a profinancování a dofinancování projektu dle bodu 2) tohoto usnesení
  8/506     12. 2. 2013
4. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Envitalent“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Partnerství Comenius Regio
  8/506     12. 2. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje: a) rozhodnout zahájit přípravu projektu „Envitalent“, který je předkládán do programu Partnerství Comenius Regio b) rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Envitalent“ předkládaného do programu Partnerství Comenius Regio v letech 2013 – 2015 ve výši 556.800,-- Kč
  8/506     12. 2. 2013
6. rozhodla

o zpětvzetí projektové žádosti projektu „Envitalent“ dle bodu 4) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu dle bodu 5) tohoto usnesení
  8/506     12. 2. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodů 2), 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/507     12. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5175 - Pohoštění o 362,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 360,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2,90 tis. Kč Celkem 362,90 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 44,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 44,60 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 7,80 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 18,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ o částku 18.000,-- Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2014
  8/507     12. 2. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22,30 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,58 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,12 tis. Kč Celkem 30,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 80,65 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 192,76 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 93,02 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 34,51 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 535,55 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 151,66 tis. Kč Celkem 1.007,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 212,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 53,15 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 19,14 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,89 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 424,09 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 106,02 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 38,17 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,78 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,82 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,16 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 60,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 15,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,25 tis. Kč Celkem 1.088,15 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5175 - Pohoštění o 5,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.050,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.050,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 43.940,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 372,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 93,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 33,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,60 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 6,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 43.352,86 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné o 20,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem 43.940,96 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,00 tis. Kč
  8/507     12. 2. 2013
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace se sídlem Nový Jičín, Komenského 64, IČ 66741335, o částku 40.000,‑‑ Kč s časovou použitelností do 28. 2. 2013
  8/507     12. 2. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 6,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  8/508     12. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00190/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842761, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  8/508     12. 2. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00119/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  8/508     12. 2. 2013
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00189/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČ 70933928, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/509     12. 2. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Mateřská školka KÚ MSK“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  8/509     12. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje: a) rozhodnout zahájit přípravu projektu „Mateřská školka KÚ MSK“, který je předkládán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost b) rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Mateřská školka KÚ MSK“, předkládaného do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2013–2015 ve výši 2.675.000,-- Kč
  8/509     12. 2. 2013
3. rozhodla

o zpětvzetí projektové žádosti projektu „Mateřská školka KÚ MSK.“ dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu dle bodu 2) tohoto usnesení
  8/509     12. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  8/510     12. 2. 2013
1. rozhodla

u příspěvkových organizací v odvětvích kultury, sociální péče a školství, mládeže a sportu, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, dočasně stanovit přísnější pravidla pro provádění oprav a stavebních úprav na svěřeném nemovitém majetku, a to tak, že bez předchozího souhlasu zřizovatele budou příspěvkové organizace oprávněny realizovat akce reprodukce majetku pouze do 500 tis. Kč bez DPH
  8/510     12. 2. 2013
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací dle bodu 1) tohoto usnesení provádět na svěřeném nemovitém majetku opravy a stavební úpravy o celkových nákladech nad 500 tis. Kč bez DPH pouze s předchozím souhlasem zřizovatele Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: průběžně
  8/510     12. 2. 2013
3. ukládá

vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury vedoucímu odboru sociálních věcí vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu informovat ředitele příspěvkových organizací, o přijatém usnesení dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: JUDr. Marta Wroblowská Mgr. Daniel Rychlik PaedDr. Libor Lenčo Termín: ihned
  8/510     12. 2. 2013
4. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem s okamžitou platností zastavit samostatné pořizování osobních vozidel bez předchozího písemného souhlasu odvětvového odboru Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: ihned
  8/510     12. 2. 2013
5. ukládá

vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury vedoucímu odboru sociálních věcí vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství vedoucí odboru zdravotnictví informovat ředitele příspěvkových organizací, o přijatém usnesení dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: JUDr. Marta Wroblowská Mgr. Daniel Rychlik PaedDr. Libor Lenčo Ing. Ivo Muras Bc. Vratislava Krnáčová Termín: ihned
  8/510     12. 2. 2013
6. bere na vědomí

informaci o návrhu nové koncepce při nakládání s přebytečným nemovitým majetkem kraje a o širším zavedení energetického managementu u příspěvkových organizací kraje

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2016 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  8/511     12. 2. 2013
1. rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ev. č. 01602/2012/IM ze dne 18. 7. 2012, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 5) změněn usnesením č. 64/5145 ze dne 24. 3. 2015
  8/512     12. 2. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby podzemního vedení elektronické komunikační sítě s názvem „MOS Havířov – Bludovice, přípojky Kollárova“ na části pozemku specifikovaném v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  8/512     12. 2. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 116/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 1308/2, Podlesí, Havířov, IČ 62331566, ve prospěch společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25816179 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu umístění, zřízení, provozování, rekonstrukce, provádění údržby, oprav a odstranění podzemního vedení elektronické komunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, rekonstrukcemi, prováděním údržby, opravami a odstraněním podzemního vedení elektronické komunikační sítě v rámci stavby „MOS Havířov – Bludovice, přípojky Kollárova“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, neméně však ve výši 3000,- Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  8/512     12. 2. 2013
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Nový Jičín č. p. 2095 – Zemský archiv, NNK“ na částech pozemků parc. č. 558/11 ostatní plocha, parc. č. 558/14 ostatní plocha, parc. č. 558/15 ostatní plocha, parc. č. 558/16 ostatní plocha a parc. č. 558/25 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín
  8/512     12. 2. 2013
4. souhlasí

s vykácením keřovitého dřevitého porostu na pozemku parc. č. 558/25 o ploše cca 15 m² v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu
  8/512     12. 2. 2013
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 558/11 ostatní plocha, parc. č. 558/14 ostatní plocha, parc. č. 558/15 ostatní plocha, parc. č. 558/16 ostatní plocha a parc. č. 558/25 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování kabelových rozvodů NN v rámci stavby „Nový Jičín č. p. 2095 – Zemský archiv, NNK“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné nemovitosti v souvislosti s umístěním, zřízením a provozováním kabelových rozvodů NN, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/98 ze dne 4. 12. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/49 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/98 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/513     12. 2. 2013
1. rozhodla

vyjmout z podniku Letiště Ostrava-Mošnov nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 327/2 ostatní plocha, pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 539/1, parcela původ Pozemkový katastr (PK), vše v k. ú. Albrechtičky, obec Albrechtičky, a budovu bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 171, v k. ú. Košatka nad Odrou, obec Stará Ves nad Ondřejnicí, vše včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, a to ke dni nabytí vlastnictví k tomuto majetku novým vlastníkem vkladem do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu
  8/513     12. 2. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 23 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, v rozsahu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/514     12. 2. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby "Oprava propustku na MK Albrechtičky - Petřvaldík" na části pozemku parc. č. 327/3 orná půda v k. ú. Albrechtičky, obec Albrechtičky, pro stavebníka obec Albrechtičky, Albrechtičky čp. 131, Albrechtičky IČ 00600814, dle předloženého materiálu
  8/514     12. 2. 2013
2. rozhodla

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Oprava propustku na MK Albrechtičky-Petřvaldík" na části pozemku parc. č. 327/3 orná půda v k. ú. Albrechtičky, obec Albrechtičky, mezi krajem a obcí Albrechtičky, Albrechtičky čp. 131, Albrechtičky IČ 00600814, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  8/514     12. 2. 2013
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby "Kanalizace a ČOV Albrechtičky" na části pozemku parc. č. 520/2 ostatní plocha v k. ú. Albrechtičky, obec Albrechtičky, pro stavebníka obec Albrechtičky, Albrechtičky čp. 131, Albrechtičky IČ 00600814, dle předloženého materiálu
  8/514     12. 2. 2013
4. rozhodla

zřídit úplatné věcné břemeno k pozemku ve vlastnictví kraje, a to k pozemku parc. č. 520/2 ostatní plocha, v k. ú. Albrechtičky, obec Albrechtičky, ve prospěch obce Albrechtičky, Albrechtičky čp. 131, Albrechtičky IČ 00600814, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby, oprav a odstraňování gravitační stoky splaškové kanalizace DN 250 na dotčeném pozemku a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním gravitační stoky splaškové kanalizace DN 250, vše v rámci stavby "Kanalizace a ČOV Albrechtičky", na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu situace ve snímku katastrální mapy a dle geometrického plánu s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši s tím, že oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  8/514     12. 2. 2013
5. rozhodla

o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4) tohoto usnesení
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 1 písm. b) změněn usnesením č. 35/2680 ze dne 11. 2. 2014
  8/515     12. 2. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1471, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1472, pozemek parc. č. st. 1471 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1472 zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. 558/14 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 558/14 ostatní plocha o výměře 672 m² a pozemek parc. č. 558/34 ostatní plocha o výměře 728 m², pozemek parc. č. 558/15 ostatní plocha o výměře 391 m² vzniklý oddělením dílu „a“ o výměře 350 m² z pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha a dílu „b“ o výměře 41 m² z pozemku parc. č. 558/16 ostatní plocha na základě geometrického plánu č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012, část pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 558/36 ostatní plocha o výměře 115 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí s prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/516     12. 2. 2013
1. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.560.000,-- Kč účelově určenou na akci „Tělocvična Gymnázia Český Těšín“ realizovanou pro organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639
  8/516     12. 2. 2013
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, ve výši 1.000.000,-- Kč účelově určený na akci „Vybudování plynové kotelny“
  8/516     12. 2. 2013
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, ve výši 700.000,-- Kč účelově určený na akci „Vestavba plynové kotelny“
  8/516     12. 2. 2013
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, ve výši 860.000,-- Kč účelově určený na akci „Stavební práce a vzduchotechnika v budované odborné učebně Gastrocentrum“
  8/516     12. 2. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.596,3 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.700 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 860 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 36,3 tis. Kč
  8/516     12. 2. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 750 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 320 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 30 tis. Kč
  8/516     12. 2. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/517     12. 2. 2013
1. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.000.000,-- Kč účelově určenou na akci „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ realizovanou pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231
  8/517     12. 2. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 1.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku“
  8/517     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7261 ze dne 15. 5. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  8/518     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti BETUS občanské sdružení, IČ 01336321, se sídlem Bystřice 35, PSČ 739 95, o poskytnutí neinvestiční dotace maximálně ve výši 80.000 Kč, na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras v oblasti Těšínských Beskyd“
  8/518     12. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 80.000 Kč, tj. 70 % z celkových uznatelných nákladů, které činí 115.180 Kč, společnosti BETUS občanské sdružení, IČ 01336321, se sídlem Bystřice 35, PSČ 739 95, na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras v oblasti Těšínských Beskyd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013
  8/518     12. 2. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji“ o částku 80.000 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/519     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Lázně Darkov, a.s., IČ 61974935, se sídlem Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná - Hranice, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč účelově určené na úhradu uznatelných nákladů projektu s názvem „VI. ročník sympozia lázeňské a rehabilitační medicíny“
  8/519     12. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v maximální výši 20.000 Kč organizaci Lázně Darkov, a.s., IČ 61974935, se sídlem Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná - Hranice, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů projektu s názvem „VI. ročník sympozia lázeňské a rehabilitační medicíny“, s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013
  8/519     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/520     12. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 6 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1118/1 ze dne 21. 9. 2006 č. 21/1820 ze dne 20. 12. 2007 (č. usnesení)
  8/521     12. 2. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2351/4 orná půda, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava b) při prodeji nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  8/521     12. 2. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2530/376 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava b) při prodeji nemovitosti specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  8/521     12. 2. 2013
3. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, IČ 00601641, a to: část pozemku parc. č. 134/1 zastavěná plocha a nádvoří díl „e“ o výměře 2 m² a část pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha díl „b“ o výměře 140 m², obě nově sloučeny do pozemku parc. č. 133/1 ostatní plocha o nové výměře 1500 m², vše dle geometrického plánu č. 2911-83/2012 ze dne 5. 11. 2012 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Příbor
  8/521     12. 2. 2013
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek, IČ 00577243, a to: budova č. p. 1094, část obce Frýdek, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 2854, pozemek parc. č. 2853/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2854 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2855 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2856 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2857 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2858 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2859 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2860/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, zejména pak rámečkového oplocení, horkovodu, zpevněných ploch a zemního kabelu vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

Rada kraje (č. usnesení)
  8/522     12. 2. 2013
1. rozhodla

předložit žádost do programu EFEKT 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to k aktivitě E.1 - Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 a k aktivitě E.2 – Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit maximálně 20 % z celkových skutečných nákladů, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/523     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost podnikatelského subjektu Martin Kráčalík – agentura Seven Days, J. Brabce 37, 702 00 Ostrava 1, IČ 67346600, o poskytnutí dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Adrenalin Cup 2013“
  8/523     12. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Adrenalin Cup 2013“ podnikatelskému subjektu Martin Kráčalík – agentura Seven Days, J. Brabce 37, 702 00 Ostrava 1, IČ 67346600, s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013
  8/523     12. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  8/524     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost podnikatelského subjektu Martin Kráčalík – agentura Seven Days, J. Brabce 37, 702 00 Ostrava 1, IČ 67346600, o poskytnutí dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „RWE City Cross sprint“
  8/524     12. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout neinvestiční dotaci v maximální výši 400.000 Kč podnikatelskému subjektu Martin Kráčalík – agentura Seven Days, J. Brabce 37, 702 00 Ostrava 1, IČ 67346600, na projekt „RWE City Cross sprint“
  8/524     12. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 č. 121/7992 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  8/525     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o současném stavu projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, dle předloženého materiálu
  8/525     12. 2. 2013
2. rozhodla

postupovat v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, dle varianty A důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/8 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  8/526     12. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00294/2013/IM ze dne 7. 2. 2013 na rekonstrukci a modernizaci komunikace v rámci projektu „Silnice III/4689 Petrovice“ se zhotovitelem stavby, kterým je ALPINE Bau CZ s.r.o. Se sídlem: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 45192286 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  8/527     12. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zániku pohledávky kraje za společností HAMONT – Contracting and Trading, spol. s r. o.

Rada kraje (č. usnesení)
  8/528     12. 2. 2013
1. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 1.633,81 tis. Kč z 231.206,76 tis. Kč na 232.840,57 tis. Kč

  frame-scrollup