Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 6. 2018


  Zastupitelstvo kraje

  8/797                         14. 6. 2018
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Vojtěcha Balcárka a Jiřího Čejky o  ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018


   Zastupitelstvo kraje

   8/798                         14. 6. 2018
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018

   -         Bc. Josef Bělica

   -         Ing. Jiří Vzientek


    Zastupitelstvo kraje

    8/799                         14. 6. 2018
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018 ve složení

    -        Ing. Vít Slováček – předseda

    -        Marian Bojko

    -        Ing. Jitka Hanusová

    -        Mgr. Daniel Havlík

    -        PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

    -        Ing. Evžen Tošenovský


     Zastupitelstvo kraje

     8/800                         14. 6. 2018
     1. schvaluje

     program 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 39/ 3395 ze dne 29. 5. 2018

      8/801                         14. 6. 2018
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 38/3360 ze dne 15. 5. 2018

       8/802                         14. 6. 2018
       1. volí

       opětovně za přísedící/přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 paní Elišku Bombionkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.2 paní Bc. Miroslavu Horváth, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.3 pana Bc. Petra Hulvu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.4 paní Janu Krčmářovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.5 paní Marcelu Mašovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.6 pana Ing. Karla Vrobla, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.7 paní Janu Adamik, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.8 pana Mgr. Jiřího Salvu, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       8/802                         14. 6. 2018
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       2.1 pana Václava Grepla, místo pobytu **********, navrženého panem Bc. Josefem Bělicou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       2.2 pana Ing. Viléma Macuru, místo pobytu **********, navrženého panem Jiřím Navrátilem, MBA (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       8/802                         14. 6. 2018
       3. bere na vědomí

       vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Aleny Gebauerové, místo pobytu **********


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 38/3262 ze dne 15. 5. 2018

        8/803                         14. 6. 2018
        1. bere na vědomí

        zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        8/803                         14. 6. 2018
        2. oceňuje

        Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 190/6863 ze dne 27.8.2008

         č. 110/8496 ze dne 22.9.2016

         č. 36/3121 ze dne 10. 4.2018

         č. 38/3287 ze dne 15. 5. 2018

         k usnesením zastupitelstva kraje

         č. 4/229 ze dne 15.6.2017

         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

         8/804                         14. 6. 2018
         1. bere na vědomí

         žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         2. rozhodlo

         prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3) usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a změnit text v usnesení z „od 1.7.2017 do 31.12.2018“ na „od 1.7.2017 do 31.12.2019“, dle předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         3. rozhodlo

         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         4. bere na vědomí

         žádost města Český Těšín, IČO 00297437, o poskytnutí individuální dotace ve výši 450 tis. Kč určené na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         5. rozhodlo

         poskytnout individuální dotaci městu Český Těšín, IČO 00297437, v maximální výši 450 tis. Kč určenou na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         6. rozhodlo

         uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Český Těšín, IČO 00297437, za účelem pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         7. bere na vědomí

         žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         8. rozhodlo

         poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.354.499,15 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

         8/804                         14. 6. 2018
         9. rozhodlo

         uzavřít smlouvu o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na úhradu provozních, a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 4/10 ze dne 27. 3. 2018

          8/805                         14. 6. 2018
          1. bere na vědomí

          žádost společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o. ze dne 19. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          8/805                         14. 6. 2018
          2. rozhodlo

          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu Regionální ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Febiofest Ostrava 2018 ve výši 199 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018, dle předloženého materiálu

          8/805                         14. 6. 2018
          3. rozhodlo

          uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 38/3290 ze dne 15. 5. 2018

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

           8/806                         14. 6. 2018
           1. rozhodlo

           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu TRISIA, a.s., IČO 64610152, ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 80% celkových uznatelných nákladů hrazených z dotace na projekt Sněhurka na ledě, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

           8/806                         14. 6. 2018
           2. rozhodlo

           uzavřít se subjektem TRISIA, a.s., IČO 64610152, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesením rady kraje

            č. 13/953 ze dne 18. 5. 2017

            č. 13/954 ze dne 18. 5. 2017

            č. 118/7739 ze dne 21. 8. 2012

            č. 23/2007 ze dne 24. 10. 2017

            č. 29/2531 ze dne 9. 1. 2018

            č. 38/3288 ze dne 15. 5. 2018

            8/807                         14. 6. 2018
            1. rozhodlo

            darovat

            a)    1 ks hydraulické vyprošťovací sady Holmatro,

            b)   20 ks suchého trilaminátového obleku vč. příslušenství,

            c)    70 ks suchého obleku vč. příslušenství pro práci ve vodě,

            d)   2 ks aktivního síťového prvku "konventoru": GLC-T=1000BASET-T SFP,

            e)    8 ks antény: 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain,

            f)     5 ks bezdrátového telefonu Cisco Unified Wireless IP Phone 8821, World Mode Bundle,

            g)   7 ks nabíjecí stanice: Cisco 8821 Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord,

            h)   4 licence SQL server (4x licence SQLSRVSTD CORE 2lic) pro záznamové zařízení,

            i)     2 ks mobilního WiFi telefonu,

            j)     1 ks řídicího systému WiFi sítě AIR-CT5508-25-K9,

            k)    16 ks přístupového prvku WiFi AIR-LAP1142N-E-K9,

            l)     1 ks anténního systému GSM

            České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

            8/807                         14. 6. 2018
            2. rozhodlo

            uzavřít darovací smlouvu na darování

            a)    1 ks hydraulické vyprošťovací sady Holmatro,

            b)   20 ks suchého trilaminátového obleku vč. příslušenství,

            c)    70 ks suchého obleku vč. příslušenství pro práci ve vodě,

            d)   2 ks aktivního síťového prvku "konventoru": GLC-T=1000BASET-T SFP,

            e)    8 ks antény: 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain,

            f)     5 ks bezdrátového telefonu Cisco Unified Wireless IP Phone 8821, World Mode Bundle,

            g)   7 ks nabíjecí stanice: Cisco 8821 Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord,

            h)   4 licence SQL server (4x licence SQLSRVSTD CORE 2lic) pro záznamové zařízení,

            i)     2 ks mobilního WiFi telefonu,

            j)     1 ks řídicího systému WiFi sítě AIR-CT5508-25-K9,

            k)    16 ks přístupového prvku WiFi AIR-LAP1142N-E-K9,

            l)     1 ks anténního systému GSM

            s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            8/807                         14. 6. 2018
            3. rozhodlo

            darovat 60 ks suchého obleku Aquatic vč. příslušenství pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

            8/807                         14. 6. 2018
            4. rozhodlo

            uzavřít smlouvu na darování 60 ks suchého obleku Aquatic vč. příslušenství pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. ze dne 15. 5. 2018

             8/808                         14. 6. 2018
             1. rozhodlo

             poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

             8/808                         14. 6. 2018
             2. rozhodlo

             uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 36/3104 ze dne 10. 4. 2018

              č. 39/3386 ze dne 29. 5. 2018

              8/809                         14. 6. 2018
              1. bere na vědomí

              informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 39/3396 ze dne 29. 5. 2018

               8/810                         14. 6. 2018
               1. bere na vědomí

               informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 39/3391 ze dne 29. 5. 2018

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018

                8/811                         14. 6. 2018
                1. bere na vědomí

                žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na dofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                8/811                         14. 6. 2018
                2. rozhodlo

                změnit v usnesení č. 7/664 bod 2) písm. b) ze dne 14. 3. 2018 text „investiční účelovou dotaci ve výši 16.970 tis. Kč“ na text „investiční účelovou dotaci ve výši 20.470 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

                8/811                         14. 6. 2018
                3. rozhodlo

                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 03399/2018/KH ze dne 11. 4. 2018 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění výše investiční dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                8/811                         14. 6. 2018
                4. rozhodlo

                změnit v usnesení č. 7/664 bod 2) písm. c) ze dne 14. 3. 2018 text „investiční účelovou dotaci ve výši 8.000 tis. Kč“ na text „investiční účelovou dotaci ve výši 4.500 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

                8/811                         14. 6. 2018
                5. rozhodlo

                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 03401/2018/KH ze dne 11. 4. 018 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění výše investiční dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 39/3388 ze dne 29. 5. 2018

                 8/812                         14. 6. 2018
                 1. bere na vědomí

                 a)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 b)   žádost obce Kobeřice o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 c)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                 8/812                         14. 6. 2018
                 2. rozhodlo

                 poskytnout účelové investiční dotace:

                 a)    v celkové výši 2.025 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                 b)   obci Kobeřice, IČO 00300241, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

                 c)    městu Jablunkov, IČO 00296759, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                 d)   městu Rýmařov, IČO 00296317, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                 e)    obci Ludgeřovice, IČO 00300390, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                 f)     městu Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, v maximální výši 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                 g)   městu Odry, IČO 00298221, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                 h)   statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice v městském obvodě Pustkovec pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

                 i)     statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice v městském obvodě Slezská Ostrava pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                 8/812                         14. 6. 2018
                 3. rozhodlo

                 uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

                 a)    obcemi uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                 b)   obci Kobeřice, IČO 00300241, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                 c)    městem Jablunkov, IČO 00296759, městem Rýmařov, IČO 00296317, obcí Ludgeřovice, IČO 00300390, městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, městem Odry, IČO 00298221, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava IČO 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                 Tisková oprava změna ZK 13.9.2018 v bodě č. 3 změna v textu „v příloze č. 4“ (původně bylo v příloze č. 3)


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesením rady kraje

                  č. 35/3046 ze dne 27. 3. 2018

                  č. 39/3393 ze dne 29. 5. 2018

                  k usnesením zastupitelstva kraje

                  č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                  8/813                         14. 6. 2018
                  1. rozhodlo

                  a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                  b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                  c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 31/2675 ze dne 6. 2. 2018

                   č. 33/2996 ze dne 12. 3. 2018

                   č. 36/3111 ze dne 10. 4. 2018

                   č. 37/3183 ze dne 24. 4. 2018

                   č. 38/3345 ze dne 15. 5. 2018

                   č. 39/3397 ze dne 29. 5. 2018

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 7/655 ze dne 14. 3. 2018

                   8/814                         14. 6. 2018
                   1. bere na vědomí

                   informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 25. 1. 2018 do 23. 5. 2018 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 39/3392 ze dne 29. 5. 2018

                    8/815                         14. 6. 2018
                    1. bere na vědomí

                    žádost Jagella 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 3. 5. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    8/815                         14. 6. 2018
                    2. rozhodlo

                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Jagellu 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související se zajištěním bezpečnostních opatření a organizačně programové zajištění akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2018“ ve výši 3.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                    8/815                         14. 6. 2018
                    3. rozhodlo

                    uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Jagellem 2000, z.s, IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 39/3394 ze dne 29. 5. 2018

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                     8/816                         14. 6. 2018
                     1. rozhodlo

                     poskytnout neinvestiční dotaci subjektu HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s., IČO 26861836, maximálně ve výši 8.500.000 Kč na projekt Winter Classic Ostrava 2019, s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2019

                     8/816                         14. 6. 2018
                     2. rozhodlo

                     uzavřít se subjektem HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s., IČO 26861836, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 39/3472 ze dne 29. 5. 2018

                      8/817                         14. 6. 2018
                      1. bere na vědomí

                      informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 36/3105 ze dne 10. 4. 2018

                       č. 18/1529 ze dne 8. 8. 2017

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 5/410 ze dne 14. 9. 2017

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       8/818                         14. 6. 2018
                       1. rozhodlo

                       uzavřít DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 05174/2017/KPP ze dne 30. 11. 2017 s Městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 39/3402 ze dne 29. 5. 2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                        8/819                         14. 6. 2018
                        1. rozhodlo

                        rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 na obnovu kulturních památek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 – 14 předloženého materiálu

                        8/819                         14. 6. 2018
                        2. rozhodlo

                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01471/2017/KPP ze dne 6. 6. 2017 s Městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                        8/819                         14. 6. 2018
                        3. zrušuje

                        usnesení zastupitelstva kraje č. 5/458 ze dne 14. 9. 2017


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje                           

                        č. 39/3400   ze dne 29. 5. 2018

                        k usnesením zastupitelstva kraje           

                        19/1966 ze dne 21. 4. 2016

                        8/820                         14. 6. 2018
                        1. schvaluje

                        dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                        8/820                         14. 6. 2018
                        2. vydává

                        dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 39/3403 z 29. 5. 2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/532 ze dne 14. 12. 2017

                         č. 7/674 ze dne 14. 3. 2018

                         č. 7/673 ze dne 14. 3. 2018

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                         8/821                         14. 6. 2018
                         1. bere na vědomí

                         žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 předloženého materiálu

                         8/821                         14. 6. 2018
                         2. rozhodlo

                         poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 23-37 předloženého materiálu

                         8/821                         14. 6. 2018
                         3. bere na vědomí

                         žádost subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., IČO 65399447, o změnu časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 04553/2018/KPP dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                         8/821                         14. 6. 2018
                         4. mění

                         časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., IČO 65399447, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/674 z 14. 3. 2018 z „od 1. 1. 2018 do 1. 9. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018“ a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 04553/2018/KPP ze dne 15. 5. 2018 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

                         8/821                         14. 6. 2018
                         5. bere na vědomí

                         žádost společnosti New Wind Production s. r. o., IČO 05574633, o navýšení dotace na realizaci projektu „Štěrkovna Open Music 2018“ dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                         8/821                         14. 6. 2018
                         6. rozhodlo

                         navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti New Wind Production s. r. o., IČO 05574633, na realizaci projektu „Štěrkovna Open Music 2018“, o 300.000 Kč na celkovou výši 900.000 Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 01148/2018/KPP ze dne 15. 3. 2018 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 38/3301 ze dne 15.5.2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 25/2267 ze dne 5.9.2012

                         8/822                         14. 6. 2018
                         1. bere na vědomí

                         stanovisko Statutárního města Opava k budoucímu uspořádání silniční sítě

                         8/822                         14. 6. 2018
                         2. rozhodlo

                         o návrhu budoucího uspořádání silniční sítě v souvislosti s realizací obchvatu Opavy dle předloženého materiálu

                         8/822                         14. 6. 2018
                         3. schvaluje

                         návrh optimalizace sítě pozemních komunikací na území města Opavy včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                         8/822                         14. 6. 2018
                         4. rozhodlo

                         o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 38/3300 ze dne 15.5.2018

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 17/1474 ze dne 26.4.2007

                          č. 20/706 ze dne 18.12.2003

                          8/823                         14. 6. 2018
                          1. bere na vědomí

                          závěry jednání k budoucímu uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění obchvatu Frýdku-Místku

                          8/823                         14. 6. 2018
                          2. potvrzuje

                          rozsah komunikací převáděných do majetku Moravskoslezského kraje v souvislosti s realizací obchvatu Frýdku-Místku dle předloženého materiálu

                          8/823                         14. 6. 2018
                          3. schvaluje

                          návrh optimalizace sítě pozemních komunikací na území města Frýdku-Místku včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                          8/823                         14. 6. 2018
                          4. rozhodlo

                          o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 38/3302 ze dne 15. 5. 2018

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/546 ze dne 14. 12. 2017

                           8/824                         14. 6. 2018
                           1. bere na vědomí

                           že město Krnov připravuje realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská“

                           8/824                         14. 6. 2018
                           2. rozhodlo

                           o návrhu budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací dotčených stavbou „Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská“ dle předloženého materiálu

                           8/824                         14. 6. 2018
                           3. rozhodlo

                           že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle předloženého materiálu

                           8/824                         14. 6. 2018
                           4. rozhodlo

                           o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí sítě místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


                            Zastupitelstvo kraje

                            8/825                         14. 6. 2018
                            1. souhlasí

                            s návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                            8/825                         14. 6. 2018
                            2. vydává

                            aktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje                           

                             č. 39/3410 ze dne 29. 5. 2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                             8/826                         14. 6. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             8/826                         14. 6. 2018
                             2. rozhodlo

                             poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, v maximální výši 1.565.000 Kč, na projekt „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště“, s časovou použitelnosti od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje                           

                              č. 39/3411 ze dne 29. 5. 2018

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                              8/827                         14. 6. 2018
                              1. bere na vědomí

                              žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Technologie pro cestující se zdravotním handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                              8/827                         14. 6. 2018
                              2. rozhodlo

                              poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, v maximální výši 420.000 Kč, na projekt „Technologie pro cestující se zdravotním handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše“, s časovou použitelnosti od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje                           

                               č. 39/3405 ze dne 29. 5. 2018

                               8/828                         14. 6. 2018
                               1. bere na vědomí

                               žádost organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Na kole jen s přilbou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               8/828                         14. 6. 2018
                               2. rozhodlo

                               neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO 28733932, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 39/3408 ze dne 29. 5. 2018

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

                                8/829                         14. 6. 2018
                                1. bere na vědomí

                                informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 39/3418 ze dne 29. 5. 2018

                                 8/830                         14. 6. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 668.760 Kč na projekt „Prázdninové turistické vlaky Bruntál – Malá Morávka“

                                 8/830                         14. 6. 2018
                                 2. rozhodlo

                                 poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 668.760 Kč subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089, na realizaci projektu „Prázdninové turistické vlaky Bruntál – Malá Morávka“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 a uzavřít se subjektem Slezský železniční spolek smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu za podmínky předložení dokladu o přidělení kapacity dráhy na trati č. 384200 Bruntál – Malá Morávka dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální 2018


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 37/3186 ze dne 24. 4. 2018

                                  8/831                         14. 6. 2018
                                  1. rozhodlo

                                  o návrhu převodu nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání částí staveb silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, z vlastnictví kraje předávacím protokolem:

                                  „Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení“, a to:

                                  část silnice č. II/452 v délce 0,787 km (v úseku km 6,469 – 7,256) umístěné na části pozemku parc. č. 1699/5 a 

                                  část silnice č. III/4521 v délce 0,084 km (v úseku km 0,0 – 0,084) umístěné na části pozemku parc. č. 1706/1

                                  v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

                                  k budoucímu vlastníkovi České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021

                                  včetně součástí a příslušenství dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                  Pro majetkové vypořádání bude zpracován geometrický plán (GP).

                                  8/831                         14. 6. 2018
                                  2. rozhodlo

                                  o návrhu nabytí nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání částí staveb silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, předávacím protokolem:

                                  „Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení“, a to:

                                  část silnice č. II/452 v délce 1,050 km (v úseku 0,000 – 1,050) a

                                  část silnice č. III/4521 v délce 0,037 km (v úseku 0,000 – 0,037)

                                  v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

                                  z vlastnictví současného vlastníka České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                  Pro majetkové vypořádání bude zpracován geometrický plán (GP).


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 39/3414 ze dne 29. 5. 2018

                                  8/832                         14. 6. 2018
                                  1. rozhodlo

                                  uzavřít budoucí smlouvy:

                                  a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                  b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                  8/832                         14. 6. 2018
                                  2. rozhodlo

                                  nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                  8/832                         14. 6. 2018
                                  3. rozhodlo

                                  předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                  8/832                         14. 6. 2018
                                  4. rozhodlo

                                  převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                  8/832                         14. 6. 2018
                                  5. rozhodlo

                                  vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 39/3406 ze dne 29. 5. 2018

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                  8/833                         14. 6. 2018
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Frýdecko-Místecko dle předloženého materiálu

                                  8/833                         14. 6. 2018
                                  2. rozhodlo

                                  uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Frýdecko-Místecko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

                                   č. 31/2691 ze dne 6. 2. 2018

                                   č. 39/3419 ze dne 29. 5. 2018

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017

                                   č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

                                   8/834                         14. 6. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji od prosince 2019, v souladu s notifikací zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, evidovanou pod č. 2016/S 132-237868-2016-CS s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

                                   8/834                         14. 6. 2018
                                   2. ukládá

                                   radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní dopravy na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 a následně uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s dopravcem České dráhy, a.s., dle předloženého materiálu

                                   8/834                         14. 6. 2018
                                   3. rozhodlo

                                   o závazku kraje v minimální výši 4.400.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025, dle předloženého materiálu


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 39/3413 ze dne 29. 5. 2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                    8/835                         14. 6. 2018
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost Města Třinec, IČO 00297313, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Kampaň - Týden evropské mobility v Třinci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    8/835                         14. 6. 2018
                                    2. rozhodlo

                                    poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Městu Třinec, IČO 00297313, na realizaci projektu Kampaň - Týden evropské mobility v Třinci v maximální výši 200.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 10. 2018 a uhrazených do dne 15. 11. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/597 ze dne 14. 12. 2017

                                     č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017

                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                     č. 7/703 ze dne 14. 3. 2018

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 39/3428 ze dne 29. 5. 2018

                                     8/836                         14. 6. 2018
                                     1. souhlasí

                                     s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2017 bez výhrad

                                     8/836                         14. 6. 2018
                                     2. schvaluje

                                     Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2017 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                     8/836                         14. 6. 2018
                                     3. rozhodlo

                                     přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

                                     8/836                         14. 6. 2018
                                     4. rozhodlo

                                     přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. usnesení 39/3421 ze dne 29. 5. 2018

                                      8/837                         14. 6. 2018
                                      1. schvaluje

                                      Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                      8/837                         14. 6. 2018
                                      2. rozhodlo

                                      převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017 ve výši 1.199.037.940,98 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje č. 39/3447 ze dne 29. 5. 2018

                                       8/838                         14. 6. 2018
                                       1. rozhodlo

                                       a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                       část pozemku parc. č. 1122/6 orná půda díl „c“ o výměře 1331 m2 a část pozemku parc. č. 1122/16 orná půda  díl „d“ o výměře 7779 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1122/16 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 9110 m2,

                                       část pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1123/3 ostatní plocha o výměře 3621 m2,

                                       pozemek parc. č. 1124 zastavěná plocha a nádvoří,

                                       pozemek parc. č. 1125 zahrada,

                                       část pozemku parc. č. 1129/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1129/24 ostatní plocha o výměře 976 m2,

                                       se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Sedlnice

                                       a

                                       část pozemku parc. č. 1361/1 orná půda díl „i“ o výměře 148 m2, část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „g“ o výměře 832 m2 a část pozemku parc. č. 1361/3 orná půda díl „h“ o výměře 353 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1361/3 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 1333 m2,

                                       se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Mošnov

                                       do vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, za kupní cenu ve výši 6.574.400 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle předloženého materiálu

                                       b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje č. 39/3434 ze dne 29. 5. 2018

                                        8/839                         14. 6. 2018
                                        1. rozhodlo

                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2018 – 2020 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                        8/839                         14. 6. 2018
                                        2. rozhodlo

                                        zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2020 - 2024 v maximální výši 1.303.000 Kč

                                        8/839                         14. 6. 2018
                                        3. rozhodlo

                                        zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                        8/839                         14. 6. 2018
                                        4. souhlasí

                                        u projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                        8/839                         14. 6. 2018
                                        5. rozhodlo

                                        a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                        pozemek parc. č. 1196 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 514, část obce Bruntál, rod. dům,

                                        vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                        se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                        z vlastnictví **********za kupní cenu ve výši 2.900.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                         

                                        b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje        

                                         č. 39/3422 ze dne 29. 5. 2018

                                         8/840                         14. 6. 2018
                                         1. rozhodlo

                                         a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, a to:

                                         pozemek parc. č. st. 623 zast. plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a část pozemku parc. č. 645/12 zahrada označenou jako díl „a“ o výměře 193 m2, oba sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 645/15 zahrada o výměře 225 m2, dle geometrického plánu č. 1715-31/2018 ze dne 23. 3. 2018,

                                         vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                         včetně všech součástí a příslušenství uvedených nemovitých věcí,

                                         do vlastnictví  **********za podmínek dle předloženého materiálu, za kupní cenu**********163.850 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                         b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práv do katastru nemovitostí


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 39/3424 ze dne 29. 5. 2018

                                          8/841                         14. 6. 2018
                                          1. bere na vědomí

                                          a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 15. 5. 2018

                                          b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2018


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 39/3423 ze dne 29. 5. 2018

                                           8/842                         14. 6. 2018
                                           1. rozhodlo

                                           a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 4T85506, VIN: WV1ZZZ7HZ7H106013, rok výroby 2007, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, do vlastnictví společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719

                                           b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 39/3432    ze dne 29. 5. 2018

                                            8/843                         14. 6. 2018
                                            1. rozhodlo

                                            a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                            část pozemku parc. č. 3242/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č.  3242/67 ostatní plocha, o výměře 1343 m2,

                                            pozemek parc. č. 3242/2 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 3033 m2,

                                            část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/71 ostatní plocha, o výměře 240 m2,

                                            pozemek parc. č. 3242/17 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 537 m2,

                                            část pozemku parc. č. 3242/19 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/74 ostatní plocha, o výměře 413 m2,

                                            části pozemku parc. č. 3250 ostatní plocha, nově označené jako pozemky parc. č. 3250/1 ostatní plocha, o výměře 439 m2, parc. č. 3250/8 ostatní plocha, o výměře 379 m2 a parc. č. 3250/9 ostatní plocha, o výměře 29 m2,

                                            všechny oddělené dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017,

                                            a dále

                                            pozemek parc. č. 3242/16 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3242/38 zastavěná plocha a nádvoří,

                                            pozemek parc. č. 3242/39 zastavěn plocha a nádvoří,

                                            pozemek parc. č. 3242/40 zastavěná plocha a nádvoří,

                                            pozemek parc. č. 3242/41 zastavěná plocha a nádvoří,

                                            vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                            do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390,

                                            za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                            b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                            8/843                         14. 6. 2018
                                            2. rozhodlo

                                            a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                            část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/73 ostatní plocha, o výměře 198 m2,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                            v k. ú. a obci Český Těšín,

                                            za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, a to:

                                            část pozemku parc. č. 3242/9 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 84 m2 a část pozemku parc. č. 3242/11 ostatní plocha, označenou jako díl „b“, o výměře 6 m2, oddělené geometrickým plánem č. 4109-65/2018 ze dne 4. 5. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3242/75 ostatní plocha, o výměře 90 m2,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                            bez finančního vyrovnání,

                                            b)     vyjmout část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/73 ostatní plocha, o výměře 198 m2,

                                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                            v k. ú. a obci Český Těšín,

                                            z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

                                            a)     předat část pozemku parc. č. 3242/9 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 84 m2 a část pozemku parc. č. 3242/11 ostatní plocha, označenou jako díl „b“, o výměře 6 m2, oddělené geometrickým plánem č. 4109-65/2018 ze dne 4. 5. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3242/75 ostatní plocha, o výměře 90 m2,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                            k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 39/3445 ze dne 29. 5. 2018

                                             8/844                         14. 6. 2018
                                             1. rozhodlo

                                             a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                             pozemek parc. č. 1629/26 ostatní plocha,

                                             pozemek parc. č. 1629/27 ostatní plocha,

                                             pozemek parc. č. 1629/29 ostatní plocha a

                                             pozemek parc. č. 1629/30 ostatní plocha,

                                             se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                             všechny v k. ú. a obci Staré Heřminovy,

                                             do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                             za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 2.250,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                             8/844                         14. 6. 2018
                                             2. rozhodlo

                                             a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                             pozemek parc. č. 993/6 orná půda,

                                             se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                             v k. ú. a obci Skotnice,

                                             do výlučného vlastnictví paní **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.900,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                             8/844                         14. 6. 2018
                                             3. rozhodlo

                                             a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                             část pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3805-3/2016 ze dne 6. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

                                             část pozemní komunikace - silnice č. III/4835 umístěné na nově vzniklém pozemku parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

                                             se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                             vše v k. ú. a obci Trojanovice,

                                             do vlastnictví obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514,

                                             za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                             8/844                         14. 6. 2018
                                             4. rozhodlo

                                             a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                             část pozemku parc. č. 2344/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3805-3/2016 ze dne 6. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2344/6 ostatní plocha, o výměře 357 m2,

                                             včetně zpevněné asfaltové plochy,

                                             se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku,

                                             vše v k. ú. a obci Trojanovice,

                                             z vlastnictví obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514,

                                             za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             8/844                         14. 6. 2018
                                             5. rozhodlo

                                             a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                             pozemek parc. č. 837/1 ostatní plocha,

                                             se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                             v k. ú. a obci Neplachovice,

                                             do vlastnictví obce Neplachovice, Na Návsí 16, Neplachovice, IČO 00561193,

                                             za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje        

                                              č. 39/3450 ze dne 29. 5. 2018

                                              8/845                         14. 6. 2018
                                              1. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              budovu č.p. 1327, část obce Lutyně, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 644/18 zastavěná plocha a nádvoří,

                                              vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                              z vlastnictví **********

                                              za kupní cenu ve výši 75.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje          

                                               č.   39/3429 ze dne 29. 5. 2018

                                               8/846                         14. 6. 2018
                                               1. rozhodlo

                                               a) vyjmout z hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČO 47813130, nemovitou věc, a to:

                                               pozemek parc. č. 165, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 467, Předměstí, občanská vybavenost,

                                               včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                               v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                               a to ode dne 1. 8. 2018

                                               b) předat k hospodaření organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO  47813482, nemovitou věc, a to:

                                               pozemek parc. č. 165, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 467, Předměstí, občanská vybavenost,

                                               včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                               v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                               a to ke dni 1. 8. 2018


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje         

                                                č.  39/3429 ze dne 29. 5. 2018

                                                8/847                         14. 6. 2018
                                                1. schvaluje

                                                dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČO 47813130, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                8/847                         14. 6. 2018
                                                2. vydává

                                                dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje         

                                                 č.   39/3429 ze dne 29. 5. 2018

                                                 8/848                         14. 6. 2018
                                                 1. schvaluje

                                                 dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO  47813482, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                 8/848                         14. 6. 2018
                                                 2. vydává

                                                 dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 39/3439 ze dne 29. 5. 2018

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017

                                                  8/849                         14. 6. 2018
                                                  1. rozhodlo

                                                  nahradit přílohu č. 1 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                  8/849                         14. 6. 2018
                                                  2. rozhodlo

                                                  nahradit přílohu č. 3 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                  8/849                         14. 6. 2018
                                                  3. rozhodlo

                                                  nahradit přílohu č. 4 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                                  8/849                         14. 6. 2018
                                                  4. rozhodlo

                                                  nahradit přílohu č. 5 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 4 předloženého materiálu

                                                  8/849                         14. 6. 2018
                                                  5. rozhodlo

                                                  nahradit přílohu č. 6 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 5 předloženého materiálu


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 39/3449 ze dne 29. 5. 2018

                                                   8/850                         14. 6. 2018
                                                   1. rozhodlo

                                                   prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                   pozemek parc. č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1245, část Moravská Ostrava, jiná stavba,

                                                   pozemek parc. č. 2634/31 ostatní plocha,  

                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                   vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                   do vlastnictví společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., na Jízdárně 1245/7, Ostrava, IČO 47673168, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.610.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 39/3441 ze dne 29. 5. 2018

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    1. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Předměstí, Opava, IČO 00098752, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 2221/16 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3484-55/2004 ze dne 1. 7. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2221/42 ostatní plocha, o výměře 1.156 m2,

                                                    pozemek parc. č. 2221/17 vodní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2221/27, zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 2221/30 ostatní plocha,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, všechny v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                    do vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Předměstí, Opava, IČO 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    2. rozhodlo

                                                    uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy mezi krajem a společností Autogas Opava s.r.o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772, v souvislosti s ukončením kupní smlouvy č. 03452/2017/IM ze dne 24. 10. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    3. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                    pozemek parc. č. 1437/24, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1437/25, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2556/1, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2556/2, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2556/3, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2558/1, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2558/7, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2759/42, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 3205/48, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 3205/109, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 3205/110, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 3205/127, ostatní plocha,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, všechny v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

                                                    do vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    4. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČO 47813750, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 2290/40 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 5389-178/2017 ze dne 20. 11. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2290/92 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 816 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                    do vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČO 47813750, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    5. rozhodlo

                                                    a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraj, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 820/2, zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 5414-5008/2018 ze dne 6. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 820/4 zahrada, o výměře 651 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                    z vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 2309/22, Opava-Předměstí, IČO 18054455, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                     

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    6. rozhodlo

                                                    změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016 v bodu 13. písmeno b) text „organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521“ na text „organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČO 47813512“

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    7. rozhodlo

                                                    zrušit bod 11. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

                                                    8/851                         14. 6. 2018
                                                    8. rozhodlo

                                                    zrušit bod 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1175 ze dne 5. 3. 2015


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 39/3433 ze dne 29. 5. 2018

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                                     č. 4/259 ze dne 15. 6. 2017

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     1. rozhodlo

                                                     změnit v bodě 26) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 38.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     2. rozhodlo

                                                     změnit v bodě 30) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 28.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     3. rozhodlo

                                                     zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení Fontána“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     4. rozhodlo

                                                     profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení Fontána“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2018-2020 ve výši 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     5. rozhodlo

                                                     zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení Fontána“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021-2025 v maximální výši 17.500.000 Kč

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     6. rozhodlo

                                                     změnit v bodě 20) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  19.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 27.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     7. rozhodlo

                                                     změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/259 ze dne 15.  6. 2017 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  38.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 58.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     8. souhlasí

                                                     u projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 58.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017-2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                     8/852                         14. 6. 2018
                                                     9. rozhodlo

                                                     změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  30.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 44.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 39/3442 ze dne 29.5.2018

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 6/567 ze dne 14.12.2017

                                                      č. 19/1990 ze dne 21.4.2016

                                                      8/853                         14. 6. 2018
                                                      1. mění

                                                      v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1990 ze dne 21.  4. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2019 ve výši  123.000.000 Kč“ na „2016 – 2020 ve výši 147.000.000 Kč“ za podmínky aktualizace příslušného metodického pokynu 21. výzvy IROP Muzea – zrušení limitu maximální výše celkových výdajů projektu dle důvodové zprávy

                                                      8/853                         14. 6. 2018
                                                      2. rozhodlo

                                                      ukončit přípravu projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018

                                                       8/854                         14. 6. 2018
                                                       1. rozhodlo

                                                       prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                       část pozemku parc. č. 449/36 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278-10/2018 ze dne 1. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 449/38 orná půda, o výměře 5120 m2

                                                       část pozemku parc. č. 1278/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278-10/2018 ze dne 1. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1278/6 ostatní plocha, o výměře 589 m2,

                                                       pozemek parc. č. 449/30 orná půda,

                                                       pozemek parc. č. 449/31 orná půda,

                                                       pozemek parc. č. 449/32 orná půda,

                                                       pozemek parc. č. 449/33 orná půda,

                                                       pozemek parc. č. 449/34 orná půda,

                                                       pozemek parc. č. 449/35 orná půda,

                                                       pozemek parc. č. 458 orná půda,

                                                       pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                       vše v k. ú. a obec Nošovice,

                                                       do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, IČO 45357366,

                                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 40/3580 ze dne 12. 6. 2018

                                                        8/855                         14. 6. 2018
                                                        1. rozhodlo

                                                        a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                        pozemek parc. č. 508/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 317, stavba občanského vybavení,

                                                        pozemek parc. č. 511 ostatní plocha, / 5

                                                        část pozemku parc. č. 508/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 508/17 ostatní plocha o výměře 3496 m2,

                                                        část pozemku parc. č. 105/13 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 105/15 ostatní plocha o výměře 21 m2,

                                                        část pozemku parc. č. 517/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 517/10 ostatní plocha o výměře 769 m2, jehož součástí je trafostanice,

                                                        pozemek parc. č. 517/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 372 m2 dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016,

                                                        pozemek parc. č. 517/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 309, stavba technického vybavení,

                                                        pozemek parc. č. 516/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 240 m2 dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016,

                                                        část pozemku parc. č. 522/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 522/5 ostatní plocha o výměře 125 m2,

                                                        část pozemku parc. č. 526 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 526/2 zahrada o výměře 182 m2,

                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                        vše v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice,

                                                        z vlastnictví města Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČO 00298077,

                                                        za následujících podmínek:

                                                        i)    kraj se zavazuje na předmětu převodu realizovat výstavbu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem o celkové využitelné kapacitě minimálně 60 lůžek, včetně přilehlého zázemí (zahrada, parkovací plochy),

                                                        ii)  kraj se zavazuje zajistit v předmětu převodu provozování pobytové sociální služby po dobu nejméně 20 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí pro nabyvatele,

                                                        iii) kraj se zavazuje zajistit na své náklady vypracování projektové dokumentace pro účely vydání územního rozhodnutí nejpozději do 31. 12. 2019 a vypracování projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení nejpozději do 31. 12. 2020,

                                                        iv) v případě, že kraj nezahájí výstavbu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ani do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, je město Kopřivnice oprávněno odstoupit od smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a kraj se zavazuje poskytnout bezodkladně nezbytnou součinnost tak, aby bylo docíleno převodu vlastnického práva k předmětu převodu zpět na město Kopřivnice,

                                                        v)  kraj se zavazuje zřídit ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí zákaz zcizení předmětu převodu jako právo věcné ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj,

                                                        b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 39/3460 ze dne 29. 5. 2018

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         8/856                         14. 6. 2018
                                                         1. rozhodlo

                                                         o závazku kraje v minimální výši 7.500.000 Kč ročně k zajištění prohlídek těl zemřelých v Moravskoslezském kraji, a to na období 2019-2020, dle předloženého materiálu


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 39/3452 ze dne 29. 5. 2018

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/569 ze dne 14. 12. 2017

                                                          8/857                         14. 6. 2018
                                                          1. schvaluje

                                                          dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                          8/857                         14. 6. 2018
                                                          2. vydává

                                                          dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 39/3452 ze dne 29. 5. 2018

                                                           8/858                         14. 6. 2018
                                                           1. schvaluje

                                                           dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                           8/858                         14. 6. 2018
                                                           2. vydává

                                                           dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 39/3452 ze dne 29. 5. 2018

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 5/429 ze dne 14. 9. 2017

                                                            8/859                         14. 6. 2018
                                                            1. schvaluje

                                                            dodatek č. 30 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                            8/859                         14. 6. 2018
                                                            2. vydává

                                                            dodatek č. 30 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 39/3459 ze dne 29. 5. 2018

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                             8/860                         14. 6. 2018
                                                             1. rozhodlo

                                                             poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 6 mil. Kč obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, na zajištění financování akce „Úprava lůžkových oddělení – 1. etapa“, se splatností 31. 5. 2020, dle předloženého materiálu

                                                             8/860                         14. 6. 2018
                                                             2. rozhodlo

                                                             uzavřít se společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 1. tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             8/860                         14. 6. 2018
                                                             3. rozhodlo

                                                             podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 6,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                                             8/860                         14. 6. 2018
                                                             4. rozhodlo

                                                             uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 39/3458 ze dne 29. 5. 2018

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              8/861                         14. 6. 2018
                                                              1. rozhodlo

                                                              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 693.500 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              8/861                         14. 6. 2018
                                                              2. bere na vědomí

                                                              informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                                                              8/861                         14. 6. 2018
                                                              3. rozhodlo

                                                              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2018, vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 25. 1. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 26/2325 ze dne 5. 12. 2017

                                                               č. 32/2849 ze dne 27. 2. 2018

                                                               č. 40/3584 ze dne 12. 6. 2018

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/576 ze dne 14. 12. 2017

                                                               č. 7/717 ze dne 14. 3. 2018

                                                               8/862                         14. 6. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

                                                               8/862                         14. 6. 2018
                                                               2. schvaluje

                                                               optimalizační úpravy struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 40/3585 ze dne 12. 6. 2018

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 20/2049 ze dne 23. 6. 2016

                                                                8/863                         14. 6. 2018
                                                                1. rozhodlo

                                                                zrušit kofinancování projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.“, organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ve výši 9.900 tis. Kč


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 39/3464 ze dne 29. 5. 2018

                                                                 8/864                         14. 6. 2018
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 informaci o projektu „Laboratoře virtuální reality“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

                                                                 8/864                         14. 6. 2018
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 změnit v bodě 18) usnesení č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017 výši rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2.833.820 Kč“ na „32.000.000 Kč“


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 39/3471 ze dne 29. 5. 2018

                                                                  8/865                         14. 6. 2018
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  zahájit přípravu projektu „Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

                                                                  8/865                         14. 6. 2018
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  zahájit přípravu projektu „Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v domácím prostředí“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 30.500.000 Kč

                                                                  8/865                         14. 6. 2018
                                                                  3. rozhodlo

                                                                  změnit název projektu v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/585 ze dne 14. 12. 2017 z „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji II.“ na „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“

                                                                  8/865                         14. 6. 2018
                                                                  4. rozhodlo

                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2019 - 2021 ve výši 14.250.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                  8/865                         14. 6. 2018
                                                                  5. rozhodlo

                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora komunitní práce v MSK II“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2019 - 2021 ve výši 15.200.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                  8/865                         14. 6. 2018
                                                                  6. rozhodlo

                                                                  změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016 termín realizace projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“ z let 2017 – 2020 na 2019 – 2021


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 39/3469 ze dne 29. 5. 2018

                                                                   8/866                         14. 6. 2018
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   změnit název projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání“, schválený zastupitelstvem kraje usnesením 5/450 ze dne 14. 9. 2017, na „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“

                                                                   8/866                         14. 6. 2018
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 8 organizacím dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 39/3466 ze dne 29. 5. 2018

                                                                   8/867                         14. 6. 2018
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   poskytnout věcné dary České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956, v roce 2018 v maximální celkové výši 223.020 Kč a na realizaci aktivit projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávací a záchranných modulů USAR a WASAR“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940 v letech 2018 a 2019 v maximální celkové výši 816.200 Kč dle předloženého materiálu a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

                                                                   8/867                         14. 6. 2018
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje      

                                                                    č. 39/3480    ze dne 29. 5. 2018

                                                                    8/868                         14. 6. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    informaci o stavu projektu „MIREU - Mining and Metallurgy Regions
                                                                    of EU“ dle předloženého materiálu

                                                                    8/868                         14. 6. 2018
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    nepokračovat v přípravě projektu „MIREU - Mining and Metallurgy Regions
                                                                    of EU“ připravovaného k předložení do Operačního programu HORIZON 2020

                                                                    8/868                         14. 6. 2018
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    ukončit přípravu projektu „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“ připravovaného k předložení do Operačního programu HORIZONT 2020


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 39/3481 ze dne 29. 5. 2018

                                                                     8/869                         14. 6. 2018
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     zahájit přípravu projektu „Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.300.000 Kč

                                                                     8/869                         14. 6. 2018
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     profinancovat a kofinancovat projekt „Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa ve výši 10.300.000 Kč v letech 2020 – 2022 dle předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje      

                                                                      č. 39/3490    ze dne 29. 5. 2018

                                                                      8/870                         14. 6. 2018
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      zahájit realizaci projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost dne 1. 7. 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                      8/870                         14. 6. 2018
                                                                      2. bere na vědomí

                                                                      riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „„Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ v maximální výši 200.000,-Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                      8/870                         14. 6. 2018
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na realizaci aktivit projektu
                                                                      „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019 těmto příjemcům:

                                                                      a) LIGA o.p.s., IČO 00202380, ve výši 2.849.928,00 Kč

                                                                      b) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 135.000,00 Kč

                                                                      c) EUROTOPIA.CZ,o.p.s., IČO 25852345, ve výši 1.176.120,00 Kč

                                                                      d) Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, ve výši 1.323.936,00 Kč

                                                                      8/870                         14. 6. 2018
                                                                      4. rozhodlo

                                                                      uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                                      a) LIGA o.p.s., IČO 00202380, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      b) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      c) EUROTOPIA.CZ,o.p.s., IČO 25852345, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                      d) Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 39/3470 ze dne 29. 5. 2018

                                                                       8/871                         14. 6. 2018
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout neinvestiční dotace partnerům projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít Smlouvy o partnerství, zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na realizaci aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ realizovatelného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

                                                                       č. 39/3489 ze dne 29. 5. 2018

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018  

                                                                       8/872                         14. 6. 2018
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       uzavřít Memorandum o spolupráci mezi členy Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA v rámci Platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou.    


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 39/3494 ze dne 29. 5. 2018

                                                                        č. 40/3602 ze dne 12. 6. 2018

                                                                        8/873                         14. 6. 2018
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu obec Bohušov, IČO 00295876, na realizaci projektu „Lávka přes řeku v rekreačním areálu“ ve výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 15. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        8/873                         14. 6. 2018
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu obec Slezské Pavlovice, IČO 00576093, na realizaci projektu „Odpočinkový a relaxační park“ ve výši 290.500 Kč s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č.  39/3488 ze dne 29. 5. 2018

                                                                         8/874                         14. 6. 2018
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Veřejné parkoviště pro CENTRUM REPREZENTACE a talentované mládeže stolního tenisu“ ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         8/874                         14. 6. 2018
                                                                         2. rozhodlo

                                                                          

                                                                         uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02340/2017/RRC s obcí Jindřichov, IČO 00296074, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 30/2613    ze dne 23. 1. 2018

                                                                          č. 39/3483    ze dne 29. 5.2018

                                                                          8/875                         14. 6. 2018
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          8/875                         14. 6. 2018
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          dofinancovat dotační program Program na podporu financování akcí s podporou EU z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 17.493,5 tis. Kč


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 39/3478 ze dne 29. 5. 2018

                                                                          8/876                         14. 6. 2018
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obci Dolní Tošanovice, IČO 00576875, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Podpora prodejny potravin“ ve výši 76.000 Kč


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 39/3493 ze dne 29. 5. 2018

                                                                           8/877                         14. 6. 2018
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Rekonstrukce a odkup nemovitostí na úzkorozchodné trati na Osoblažsku“ maximálně ve výši 7.000.000 Kč s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 39/3493 ze dne 29. 5. 2018

                                                                            8/878                         14. 6. 2018
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Charita Opava, IČO 43964591, na realizaci projektu „Vydání publikace 10 LET FOTOSOUTĚŽE MŮJ SVĚT“ ve výši 148.220 Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 39/3485 ze dne 29. 5. 2018

                                                                             č. 33/2980 ze dne 12. 3. 2018

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                             8/879                         14. 6. 2018
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

                                                                             č. 38/3333 ze dne 15. 5. 2018

                                                                             8/880                         14. 6. 2018
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                             b)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

                                                                             č. 4/295 ze dne 15.6.2017

                                                                             č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

                                                                             č. 14/1149 ze dne 30.5.2017

                                                                             č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

                                                                             č. 38/3332 ze dne 15. 5. 2018

                                                                             8/881                         14. 6. 2018
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

                                                                             b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                                             8/881                         14. 6. 2018
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice, IČ 00296686, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05588/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016, s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 39/3474 ze dne 29. 5. 2018

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

                                                                              8/882                         14. 6. 2018
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 37/3216    ze dne 24. 4. 2018

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

                                                                               8/883                         14. 6. 2018
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 71.000 Kč obci Otice, IČO 00300543, na projekt 3. setkání občanů DSO Mikroregionu Hvozdnice, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 38/3331 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                8/884                         14. 6. 2018
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                změnit způsob vyplacení dotace schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 7/745 ze dne 14. 3. 2018 subjektu Obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 1


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 39/3479 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                 8/885                         14. 6. 2018
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 24. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018“ a to takto:

                                                                                 a)    obci za 1. místo v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč,

                                                                                 b)   obci za 2. místo v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč,

                                                                                 c)    obci za 3. místo v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč,

                                                                                 d)   obci za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 38/3328 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                  č. 39/3497 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                  8/886                         14. 6. 2018
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů“ ve výši 7.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  8/886                         14. 6. 2018
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního“ ve výši 7.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 6.514.000 Kč a investiční dotaci ve výši 486.000 Kč, maximálně však ve výši 89,51 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  8/886                         14. 6. 2018
                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce“ ve výši 7.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                  8/886                         14. 6. 2018
                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Vysoká škole báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“ ve výši maximálně 2.500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                  8/886                         14. 6. 2018
                                                                                  5. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Ostravská univerzita, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“ ve výši maximálně 1.500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                  8/886                         14. 6. 2018
                                                                                  6. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“ ve výši maximálně 750.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 33/2981    ze dne 12. 3. 2018

                                                                                   č. 39/3484    ze dne 29. 5. 2018

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

                                                                                   8/887                         14. 6. 2018
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2018 - 2019 žadatelům uvedeným č v příloze. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 33/2982    ze dne 12. 3. 2018

                                                                                   č. 39/3482    ze dne 29. 5. 2018

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

                                                                                   8/888                         14. 6. 2018
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 36/3128 ze dne 10. 4. 2018

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 5/444 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                   8/889                         14. 6. 2018
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04062/2017/RRC se subjektem KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 39/3468 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                    8/890                         14. 6. 2018
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    zahájit přípravu projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 8.000.000 Kč

                                                                                    8/890                         14. 6. 2018
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    zahájit přípravu projektu „Přírodní vědy v technických oborech“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

                                                                                    8/890                         14. 6. 2018
                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                    zahájit přípravu projektu „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

                                                                                    8/890                         14. 6. 2018
                                                                                    4. rozhodlo

                                                                                    schválit změnu názvu projektu „Podpora technických oborů“ na „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 35/3076 ze dne 27. 3. 2018

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 3/176 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                     8/891                         14. 6. 2018
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     přesun finančních prostředků mezi položkami 2.3.5 a 4.1.4 Nákladového rozpočtu projektu, který je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC, dle předloženého materiálu

                                                                                     8/891                         14. 6. 2018
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC se subjektem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 39/3486 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                      č. 33/2983 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                      8/892                         14. 6. 2018
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                      8/892                         14. 6. 2018
                                                                                      2. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále IČO 00095354, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na projekt „Fajne léto v Kosárně a modernizace infrastruktury 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                      č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                      č. 19/1713 ze dne 29. 8. 2017

                                                                                      č. 33/2978 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                      8/893                         14. 6. 2018
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

                                                                                      8/893                         14. 6. 2018
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 39/3461 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                       8/894                         14. 6. 2018
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2020, ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiál

                                                                                       8/894                         14. 6. 2018
                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                       zajistit udržitelnost projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2021 – 2030, v maximální výši 300.000 Kč

                                                                                       8/894                         14. 6. 2018
                                                                                       3. rozhodlo

                                                                                       zahájit realizaci projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                       8/894                         14. 6. 2018
                                                                                       4. bere na vědomí

                                                                                       riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka v předpokládané výši 104.060 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                       8/894                         14. 6. 2018
                                                                                       5. rozhodlo

                                                                                       ukončit přípravu projektů připravovaných k předložení do Operačního programu Životní prostředí:

                                                                                       a)    EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                       b)   Revitalizace EVL Osoblažský výběžek


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 39/3368 ze dne 29.5.2018

                                                                                        8/895                         14. 6. 2018
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        změnu stanov obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO: 47673168, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady této společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                         č. 37/3219 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                         č. 36/3132 ze dne 10. 4. 2018

                                                                                         č. 39/3473 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                         8/896                         14. 6. 2018
                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 32/2868 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                         č. 40/3591 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                         8/897                         14. 6. 2018
                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                         a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         b)   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         c)    neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 40/3589 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                         č. 6/586 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                         8/898                         14. 6. 2018
                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Doubrava, IČ: 00562424, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                         8/898                         14. 6. 2018
                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         8/898                         14. 6. 2018
                                                                                         3. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Fulnek, IČ: 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                         8/898                         14. 6. 2018
                                                                                         4. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Hodslavice, IČ: 00297917, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                         8/898                         14. 6. 2018
                                                                                         5. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Janovice, IČ: 00493619, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                         8/898                         14. 6. 2018
                                                                                         6. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Klimkovice, IČ: 00298051, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                         8/898                         14. 6. 2018
                                                                                         7. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Třinec, IČ: 00297313, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 38/3337 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                          8/899                         14. 6. 2018
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 17. 4. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 26. 4. 2018, ve věci poskytnutí dotace na 18. ročník odborné konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          8/899                         14. 6. 2018
                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na projekt Konference ODPADY 21 – 18. ročník ve výši maximálně 70.000 Kč s časovou použitelností ode dne 15. 2. 2018 do dne 15. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 37/3225 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                           8/900                         14. 6. 2018
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 30. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy–Kunčiček a Ostravy-Hrabové v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           8/900                         14. 6. 2018
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy–Kunčiček a Ostravy-Hrabové v roce 2018 ve výši 900.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 10. 1. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 37/3228 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                            8/901                         14. 6. 2018
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v okolí velkého průmyslového zdroje v lokalitě Třinec-Konská, v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            8/901                         14. 6. 2018
                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v okolí velkého průmyslového zdroje v lokalitě Třinec-Konská, v roce 2018 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 10. 1. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 38/3338 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                             8/902                         14. 6. 2018
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             žádost subjektu Povodí Odry, státní podnik, ze dne 26. 2. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 19. 3. 2018, o poskytnutí dotace na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 10 - 12, řkm 1,166; řkm 1,267; řkm 1,416“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             8/902                         14. 6. 2018
                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                             poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 10 - 12, řkm 1,166; řkm 1,267; řkm 1,416“ ve výši maximálně 3.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 22. 1. 2018 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do 31. 7. 2019 včetně a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 38/3340 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                              8/903                         14. 6. 2018
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost statutárního města Ostrava ze dne 26. 3. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 30. 4. 2018, o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              8/903                         14. 6. 2018
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 115.136 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 38/3342 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                               8/904                         14. 6. 2018
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               žádost subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ze dne 19. 2. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 29. 3. 2018, o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na zpracování projektu „Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                               8/904                         14. 6. 2018
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 250.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2018 do dne 30. 11. 2018 na zpracování projektu „Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt“ a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesením rady kraje

                                                                                                č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017

                                                                                                č. 39/3502 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                8/905                         14. 6. 2018
                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                8/905                         14. 6. 2018
                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.257.700 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 39/3501 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                8/906                         14. 6. 2018
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                žádost zemědělského podnikatele Ing. Pavla Bartoška ze dne 13. 2. 2018 ve věci poskytnutí dotace na pořízení malé zemědělské mechanizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                8/906                         14. 6. 2018
                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje zemědělskému podnikateli Ing. Pavel Bartošek, IČO 48732761, ve výši 370.000 Kč na pořízení malé zemědělské mechanizace s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 39/3505 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                 8/907                         14. 6. 2018
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 žádost právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, ze dne 29. 4. 2018 ve věci poskytnutí účelové dotace na podporu environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                 8/907                         14. 6. 2018
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, ve výši 1.020.000 Kč na podporu environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2018 a investiční dotaci z rozpočtu kraje témuž příjemci ve výši 480.000 Kč na realizaci kosterních modelů v životní velikosti, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 1. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 38/3339 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                                  8/908                         14. 6. 2018
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, z.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018, dle příloh č. 3 až 6 předloženého materiálu

                                                                                                  8/908                         14. 6. 2018
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018 s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 17. 10. 2018 a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 32/2901 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                  č. 39/3514 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                  8/909                         14. 6. 2018
                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                  8/909                         14. 6. 2018
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                  8/909                         14. 6. 2018
                                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                                  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 39/3506 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                  8/910                         14. 6. 2018
                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                  neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 žadateli Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s., IČO 62348078, ve výši 4.582.729,13 Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí klubovny skautského střediska Strážci; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 39/3532 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                   8/911                         14. 6. 2018
                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                   poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Obec Bystřice, IČO 00296562, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bazén Bystřice – líheň reprezentace“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   8/911                         14. 6. 2018
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Obec Bystřice, IČO 00296562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   8/911                         14. 6. 2018
                                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                                   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                                   a)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 487.872 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bezpečné branky 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výchova talentované mládeže v LH – r. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008“; s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2019

                                                                                                   c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 375.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzhůru do Tokia – atletický kemp 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

                                                                                                   d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   e)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace MS kraje extraligovým týmem HCB Karviná v zahraničí“; s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   f)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže Moravskoslezského kraje ve sjezdovém lyžování“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   g)   T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČO 26598108, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu – skoku na lyžích Dukly Frenštát“; s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   h)   Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, ve výši 115.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast cvičenců na XVI. všesokolském sletu v Praze“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   i)     Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportuj s Moravskoslezským krajem v Hlučíně“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                   8/911                         14. 6. 2018
                                                                                                   4. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                   a)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                   b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                   c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                   d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                   e)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                   f)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                   g)   T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČO 26598108, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                   h)   Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                   i)     Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                                                   8/911                         14. 6. 2018
                                                                                                   5. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 04312/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 39/3535 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                    8/912                         14. 6. 2018
                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                    o závazku kraje v předpokládané maximální výši 30 mil. Kč k zajištění  podpory organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2019 dle podmínek Memoranda o spolupráci uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    8/912                         14. 6. 2018
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    uzavřít Memorandum o spolupráci se subjektem Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548; dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesením rady kraje

                                                                                                     č. 32/2904 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                     č. 39/3531 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                     8/913                         14. 6. 2018
                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                     8/913                         14. 6. 2018
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2018/2019 náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                     8/913                         14. 6. 2018
                                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                                     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 35/3086 ze dne 27. 3. 2018

                                                                                                     8/914                         14. 6. 2018
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/2017


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 33/30005 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                                      8/915                         14. 6. 2018
                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                      poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje                           

                                                                                                       č. 39/3534    ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                       č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                       8/916                         14. 6. 2018
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Etická výchova, o. p. s., IČO 28631650, ve výši 370 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu „ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK II“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019

                                                                                                       8/916                         14. 6. 2018
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje                           

                                                                                                        č. 39/3529    ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                        8/917                         14. 6. 2018
                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                        prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% ze stanoveného odvodu 77.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace, Okružní 38, 792 01 Bruntál, IČO 75026961, na projekt „Živá zahrada“

                                                                                                        8/917                         14. 6. 2018
                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                        prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace, Okružní 38, 792 01 Bruntál, IČO 75026961, na projekt „Živá zahrada“


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 39/3516 ze dne 29.5.2018

                                                                                                         8/918                         14. 6. 2018
                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO 26829690 ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Soutěž English Nightingale“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                                                         8/918                         14. 6. 2018
                                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                                         uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO 26829690, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje        

                                                                                                          č. 39/3517    ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                          8/919                         14. 6. 2018
                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                          dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                          8/919                         14. 6. 2018
                                                                                                          2. vydává

                                                                                                          dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 39/3517    ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                           8/920                         14. 6. 2018
                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                           dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                           8/920                         14. 6. 2018
                                                                                                           2. vydává

                                                                                                           dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 39/3517    ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                            8/921                         14. 6. 2018
                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova
                                                                                                            1, příspěvková organizace, IČO 47813482, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                            8/921                         14. 6. 2018
                                                                                                            2. vydává

                                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 39/3526 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                             8/922                         14. 6. 2018
                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                             informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 38/3354 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                             č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                             8/923                         14. 6. 2018
                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                             Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 39/3536 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                              8/924                         14. 6. 2018
                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                              dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                              8/924                         14. 6. 2018
                                                                                                              2. vydává

                                                                                                              dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 39/3536 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                               8/925                         14. 6. 2018
                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                               dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                               8/925                         14. 6. 2018
                                                                                                               2. vydává

                                                                                                               dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 39/3536 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                                8/926                         14. 6. 2018
                                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                                dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                8/926                         14. 6. 2018
                                                                                                                2. vydává

                                                                                                                dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 39/3542 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                                 č. 40/3623 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                                                 8/927                         14. 6. 2018
                                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                                 žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                 8/927                         14. 6. 2018
                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 420.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas Moravskoslezský kraj 2018“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                 8/927                         14. 6. 2018
                                                                                                                 3. bere na vědomí

                                                                                                                 žádost o poskytnutí dotace spolku Ergon – sociální podnik, z. s., IČO 26640899, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                 8/927                         14. 6. 2018
                                                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                                                 poskytnout účelovou investiční dotaci spolku Ergon – sociální podnik,z. s., IČO 26640899, v maximální výši 750.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Pořízení trafostanice a přípojky vysokého a nízkého napětí“, vzniklých a uhrazených v období od 11. 5. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 39/3537 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                                  8/928                         14. 6. 2018
                                                                                                                  1. vyjadřuje

                                                                                                                  souhlasné stanovisko k záměru statutárního města Havířov zařadit rozšířenou kapacitu služby domov se zvláštním režimem do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji takto:

                                                                                                                  a.    za splnění podmínek aktuálně schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020

                                                                                                                  b.    s omezením platnosti stanoviska do konce roku 2022


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesením rady kraje

                                                                                                                   č. 39/3543 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                                   č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2018

                                                                                                                   8/929                         14. 6. 2018
                                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                                   a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                   b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                   c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 39/3540 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                                   k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                                   č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                                                   č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                   č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                                                                   8/930                         14. 6. 2018
                                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                                   schválit Dodatek č. 3 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                   8/930                         14. 6. 2018
                                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                                   pověřit radu kraje umožnit dle aktuálního vývoje financování sociálních služeb v roce 2018 ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb podat žádost o dofinancování provozních nákladů v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesením rady kraje

                                                                                                                    č. 39/3541 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                                                    č. 32/2930 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                    č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                                    k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                                    č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                    č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                                    8/931                         14. 6. 2018
                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                    schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

                                                                                                                    8/931                         14. 6. 2018
                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                    pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu;

                                                                                                                    8/931                         14. 6. 2018
                                                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                                                    pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu;

                                                                                                                    8/931                         14. 6. 2018
                                                                                                                    4. rozhodlo

                                                                                                                    schválit výstup sociální služby z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytované subjektem dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu;

                                                                                                                    8/931                         14. 6. 2018
                                                                                                                    5. rozhodlo

                                                                                                                    schválit výstup sociální služby z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytované subjektem dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu;

                                                                                                                    8/931                         14. 6. 2018
                                                                                                                    6. rozhodlo

                                                                                                                    schválit Dodatek č. 8 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                     č. 40/3619 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                                                     8/932                         14. 6. 2018
                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                     žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské univerzitě, IČO 61988987, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                     8/932                         14. 6. 2018
                                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 198.820 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      8/933                         14. 6. 2018
                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                      zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1 – 3 předloženého materiálu


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                       č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                       8/934                         14. 6. 2018
                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                       rezignaci Ing. Aleše Juchelky z funkce člena Výboru pro kulturu a památky (příloha č. 1) a rezignaci Lenky Brzyszkowské z funkce členky Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (příloha č. 2)

                                                                                                                       8/934                         14. 6. 2018
                                                                                                                       2. volí

                                                                                                                       Martina Schwarze, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj,


                                                                                                                        frame-scrollup