Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 20. 10. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  80/6442     20. 10. 2015
1. schvaluje

program 80. schůze rady kraje, konané dne 20. 10. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6443     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Mgr. Daniela Havlíka, o ověření zápisu ze 79. schůze rady kraje, konané dne 6. 10. 2015
  80/6443     20. 10. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 80. schůze rady kraje, konané dne 20. 10. 2015: Martina Sikoru RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  80/6444     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  80/6444     20. 10. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5977 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  80/6445     20. 10. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p.o.“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  80/6445     20. 10. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p.o.“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5971 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  80/6446     20. 10. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““ níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. Ing. Jiří Pobořil (pro část 4 VZ) Ivana Sekaniny 1802/11, 708 00 Ostrava – Poruba IČO: 11551879 3. ATRIS, s.r.o. (pro část 3 a 4 VZ) Soběšovice 270, 73938 IČO: 28608909
  80/6446     20. 10. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v části 3 zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, s níže uvedeným uchazečem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. Ing. Jiří Pobořil Ivana Sekaniny 1802/11, 708 00 Ostrava – Poruba IČO: 11551879 za cenu nejvýše přípustnou 394.900,- Kč bez DPH
  80/6446     20. 10. 2015
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, a to ve vztahu k částem 1 a 4 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  80/6446     20. 10. 2015
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, a to ve vztahu k částem 1 a 4 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6447     20. 10. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  80/6447     20. 10. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  80/6447     20. 10. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  80/6447     20. 10. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Mgr. Jana Švecová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5898 ze dne 14. 7. 2015 (č. usnesení)
  80/6448     20. 10. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Travel Service, a.s. K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6 IČ: 25663135 za cenu nejvýše přípustnou 22.500.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6449     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka a implementace duálního diskového úložného systému pro zálohování s funkcí replikace dat“
  80/6449     20. 10. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, Ostrava, 702 00 IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 1.781.110 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6335 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6450     20. 10. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a na jeho webových stránkách“, se subjektem: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5 IČ: 61860981 za cenu nejvýše přípustnou 2.674.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6334 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6451     20. 10. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v deníku Právo“, se subjektem: BORGIS a.s. se sídlem: Praha 2, Slezská 2127/13, PSČ 121 50 IČ: 00564893 za cenu nejvýše přípustnou 2.503.466 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6376 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6452     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 5“
  80/6452     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby – Ridera Stavební a.s. (ev. č. 02292/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, se společností Ridera Stavební a.s. se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava IČ 45192464 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.828.370,67 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6374 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6453     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výstavba Parku zahrad - SZAS Ostrava v rámci projektu "Atraktivnější výuka zahradnických oborů" - dodatek č. 1“
  80/6453     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – VYKRUT zahradní služby (ev. č. 01092/2015/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Park zahrad – SZAS Ostrava“, se společností VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava IČ: 03921921 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 251.660,48 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/6433 ze dne 6. 10. 2015 (č. usnesení)
  80/6454     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě – dodatek č. 3“
  80/6454     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – Beskydská stavební, a.s. (ev. č. 00336/2015/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, se společností Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 380.390,77 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6455     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 76,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 76,21 tis. Kč
  80/6455     20. 10. 2015
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup defibrilátorů včetně příslušenství“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  80/6455     20. 10. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor právní a organizační náhradníci: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  80/6455     20. 10. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor právní a organizační náhradníci: 1. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  80/6455     20. 10. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Libor Šlachta - technik chemické technické služby, HZS MSK náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Fiedler - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Martin Nekula - technik chemické technické služby, HZS MSK

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6331 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6456     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče Lyreco CE, SE, organizační složka ze dne 8. 10. 2015 ve věci veřejné zakázky pod č. 187/2015 "Kancelářské potřeby 2016“ o odmítnutí uzavřít smlouvu a další postup dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6457     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup IP telefonních přístrojů“
  80/6457     20. 10. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s.r.o. Se sídlem: Obránců míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ 00575810 za cenu nejvýše přípustnou 326.880 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6458     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup automobilu pro řídícího důstojníka“
  80/6458     20. 10. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: THT Polička, s.r.o. Se sídlem: Starohradská 316, 572 00 Polička IČ: 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 1.896.515 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/6436 ze dne 6. 10. 2015 (č. usnesení)
  80/6459     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná - dodatek č. 1“
  80/6459     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 2. 2015 (ev. č. 00496/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná“, se společností: NOSTA, s.r.o. Se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČ: 47671416 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 218.359,90 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6460     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Archeopark Chotěbuz – 2. část“ dle předloženého materiálu
  80/6460     20. 10. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 143.116,26 Kč vč. DPH v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – 2. část“ dle předloženého materiálu
  80/6460     20. 10. 2015
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výstavba Archeoparku Chotěbuz - 2. část - dodatek č. 3“
  80/6460     20. 10. 2015
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby NOSTA, s.r.o. (ev. č. 02883/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Archeopark Chotěbuz – 2. část“, se společností NOSTA, s.r.o. se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín IČ: 47671416 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 114.455,90 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/6435 ze dne 6. 10. 2015 (č. usnesení)
  80/6461     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Domov Bílá Opava - rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova - dodatek č. 2“
  80/6461     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2014 (ev. č. 01735/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“, se společností: První KEY-STAV, a.s. Se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec IČ 25385127 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.978.649,84 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6380 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6462     20. 10. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce - dodatek č. 3“
  80/6462     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2015 (ev. č. 00051/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, se společností: 1. BYSTROŇ Group a.s. Se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava 702 00 IČ: 27800466 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.944.578,84 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6463     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 0,40 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 38,54 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.074,20 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 57,00 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 60,00 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,86 tis. Kč na § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,25 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 14,16 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,12 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 6,00 tis. Kč na § 3636 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 18,00 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 10,50 tis. Kč na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 6,69 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 80,72 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,00 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,99 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 15,19 tis. Kč pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 26,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 4,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 6.000,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 12,86 tis. Kč pol. 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 1.649,85 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 206,76 tis. Kč Celkem o 9.289,69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 9.290,09 tis. Kč
  80/6463     20. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 176,90 tis. Kč na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 100,00 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 267,14 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 371,47 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.800,94 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 227,12 tis. Kč na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1,32 tis. Kč na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 8.142,20 tis. Kč na § 2241 - Železniční dráhy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7.147,58 tis. Kč na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 21,02 tis. Kč na § 2259 - Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 3.654,00 tis. Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3,02 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 200,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 1.890,00 tis. Kč pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 0,50 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 7,45 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.563,00 tis. Kč pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 50,00 tis. Kč na § 3635 - Územní plánování pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 420,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 327,70 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 19,56 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 65,29 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 39,52 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 79,08 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 351,83 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1,90 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 677,90 tis. Kč na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč na § 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 15,27 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.000,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 690,20 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 8.357,50 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.588,60 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 16,26 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 300,00 tis. Kč pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o 20,00 tis. Kč pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené o 50,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 30,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 30,00 tis. Kč pol. 5142 - Kurzové rozdíly ve výdajích o 30,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5142 - Kurzové rozdíly ve výdajích o 30,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 138,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč pol. 5361 - Nákup kolků o 20,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 15.500,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 100,00 tis. Kč na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 2.000,00 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 10,55 tis. Kč Celkem o 67.292,82 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 157,50 tis. Kč na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 4.500,00 tis. Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 57,39 tis. Kč pol. 6413 - Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 145,95 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.783,93 tis. Kč na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6,70 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 196,18 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,80 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 131,92 tis. Kč na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady pol. 6201 - Nákup akcií o 3.300,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 600,60 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 86,90 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500,00 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 38,94 tis. Kč Celkem o 13.506,81 tis. Kč a snižují dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 14.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 94.799,63 tis. Kč
  80/6463     20. 10. 2015
3. rozhodla

zrušit závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Náš Svět, příspěvková organizace, IČ 847046, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC, ve výši 500.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Vybudování evakuačních výtahů"
  80/6463     20. 10. 2015
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 35.730,04 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Dovybavení koupelen v pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě"
  80/6463     20. 10. 2015
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 6.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Pořízení komunikačního propojení informačních systémů Medix a Akord"
  80/6463     20. 10. 2015
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 3.228.417 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová“
  80/6463     20. 10. 2015
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 2.535 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Obměna varné technologie“
  80/6463     20. 10. 2015
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 177.377 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů č. 7 a č. 17“
  80/6463     20. 10. 2015
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek provoz“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 1.456,99 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace operačních sálů Orlová“
  80/6463     20. 10. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.781 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.781 tis. Kč
  80/6463     20. 10. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 5.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 5.000 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6464     20. 10. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  80/6464     20. 10. 2015
2. stanoví

a) u usnesení č. 112/7354 bod 5) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2015 b) u usnesení č. 112/7354 bod 6) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2015 c) u usnesení č. 77/6311 bod 4) ze dne 10. 9. 2015 termín další kontroly plnění na prosinec 2015 d) u usnesení č. 77/6311 bod 5) ze dne 10. 9. 2015 termín další kontroly plnění na prosinec 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6465     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 736 - 744 ze dne 14. 9. 2015 a č. 745 - 766 ze dne 23. 9. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6466     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Větřkovice ze dne 8. září 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6466     20. 10. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Větřkovice, IČ 66738431, ve výši 10 tis. Kč, na uspořádání „XIII. mezinárodního setkání výrobců a sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit“, s časovou použitelností dotace od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  80/6466     20. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Větřkovice, IČ 66738431, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  80/6466     20. 10. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP-Podpora podnikání“ ve výši 10.000 Kč
  80/6466     20. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6468     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost Českého rozhlasu, ze dne 19. 10. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6468     20. 10. 2015
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar Českému rozhlasu, IČ 45245053, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určený na realizaci benefičního koncertu „Koncert pro hrdiny“ ve výši 50 tis. Kč, dle předloženého materiálu a uzavřít s uvedeným subjektem darovací smlouvu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  80/6468     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6469     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 23,93 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 23,93 tis. Kč
  80/6469     20. 10. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Zabezpečení aktivit odborných pracovních skupin tripartity“ ve výši 257,4 tis. Kč
  80/6469     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 257,4 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 257,4 tis. Kč
  80/6469     20. 10. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Vlastní správní činnost kraje – ostatní běžné výdaje“ ve výši 190 tis. Kč
  80/6469     20. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2,75 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 23,27 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,90 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 190,00 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 124,08 tis. Kč Celkem o 381,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 97,00 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 130,00 tis. Kč na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 42,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 112,00 tis. Kč Celkem o 381,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6470     20. 10. 2015
1. souhlasí

s pronájmem části pozemku parcelní číslo 596/1 zahrad a v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřské škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614, Karviná – Nové Město, IČ 63024616, na dobu neurčitou panu **********, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6471     20. 10. 2015
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2015/2016

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6472     20. 10. 2015
1. schvaluje

statut ankety Sportovec Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6472     20. 10. 2015
2. rozhodla

vyhodnotit nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje za rok 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6473     20. 10. 2015
1. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Frenštát pod Radhoštěm, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6473     20. 10. 2015
2. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  80/6473     20. 10. 2015
3. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Hlučín + ORP Kravaře s přičleněnými obcemi Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, Služovice a Velké Hoštice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  80/6473     20. 10. 2015
4. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Třinec, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6474     20. 10. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav budovy ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) v rámci akce „Stavební úpravy dílen SPŠ“, a to v budově č. p. 823, část obce Vítkovice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 348/10, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6475     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 a 9 předloženého materiálu
  80/6475     20. 10. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací semináře k problematice Středoškolské odborné činnosti; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, jízdné, stravování, ceny, materiál, odměny lektorům, tisk a občerstvení s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 b) ROCK ART STUDIO s.r.o., IČ 27774953, maximálně ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Skitouringové akce „SKIALP Vertical Race“; finanční prostředky jsou určeny na nákup časomíry, dopravu, pronájem parkovišť, pronájem prostor startu a zajištění elektrické energie, bannery a tiskoviny akce s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016 c) „Lítací jelen“, IČ 22767584, ve výši 34.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Přeboru Moravskoslezského kraje základních škol a víceletých gymnázií v alpine snowboardingu 2015-2016; finanční prostředky jsou určeny na jízdné, dopravu, pronájem, personální zajištění, ceny a materiál s časovou použitelností od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016 d) HC AZ Havířov 2010 z.s., IČ 68941994, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodním hokejovém turnaji „IX. Santa Claus CUP 2015“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a startovné s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015
  80/6475     20. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) ROCK ART STUDIO s.r.o., IČ 27774953, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) „Lítací jelen“, IČ 22767584, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu d) HC AZ Havířov 2010 z.s., IČ 68941994, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  80/6475     20. 10. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Armáda spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, maximálně ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu Taneční a hudební přehlídka Music & Dance Show II 2015; finanční prostředky jsou určeny na pronájem sálu, uhrazení cestovních výloh vystupujících, dárky pro vystupující, občerstvení s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015
  80/6475     20. 10. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Armáda spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  80/6475     20. 10. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 60 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 84 tis. Kč Celkem 164 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 20 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 84 tis. Kč Celkem 164 tis. Kč
  80/6475     20. 10. 2015
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6476     20. 10. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 ve výši 9.587.410 Kč dle předloženého materiálu
  80/6476     20. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.587.410 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 762.144 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.186.265 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 36.258 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.602.743 Kč Celkem 9.587.410 Kč
  80/6476     20. 10. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  80/6476     20. 10. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  80/6476     20. 10. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  80/6476     20. 10. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 5.019 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 408 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.144 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 112 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 985 tis. Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 96 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.153 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 24.589 tis. Kč Celkem 36.506 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 227 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 219 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 22.345 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.344 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.276 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 433 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 7 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.523 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.909 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.139 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 79 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 863 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 151 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.597 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 929 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 448 tis. Kč Celkem 36.506 tis. Kč
  80/6476     20. 10. 2015
7. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  80/6476     20. 10. 2015
8. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  80/6476     20. 10. 2015
9. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  80/6476     20. 10. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.079 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.079 tis. Kč
  80/6476     20. 10. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit organizacím: a) Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 540.000 Kč b) Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku 192.000 Kč c) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, o částku 347.000 Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  80/6476     20. 10. 2015
12. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u: a) příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 62.490 Kč b) úspory v rámci nerealizované akce „Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit“ ve výši 89.820 Kč
  80/6476     20. 10. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 9,10 tis. Kč na § 3111 - Mateřské školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 18,62 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 5,74 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 21,50 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času děti a mládeže pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,88 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 4,65 tis. Kč Celkem 62,49 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.081,76 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 79,00 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 141,50 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 636,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 271,00 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 278,00 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13,50 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,25 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 705,00 tis. Kč Celkem 2.144,25 tis. Kč
  80/6476     20. 10. 2015
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6477     20. 10. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2015 a) platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) mzdy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schválené vládou ČR pod č. j. 1271/15 dne 19. 10. 2015, bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6478     20. 10. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ včetně příloh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6478     20. 10. 2015
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ s účinností ke dni 23. 10. 2015 s termínem lhůty pro podávání žádostí od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6478     20. 10. 2015
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6479     20. 10. 2015
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, PharmDr. Vladimírem Vašířem, manažerem Sdruženého zdravotnického zřízení Krnov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  80/6480     20. 10. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 38.960.671,21 Kč včetně DPH, uvedený v přílohách č. 1 až 7 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5552 ze dne 19. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6481     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o změnu charakteru schválených finančních prostředků s účelovým určením na realizaci akce „Pavilon N – dovybavení příslušenstvím zdrojových napájecích jednotek“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6481     20. 10. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 2.763.077 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Pavilon N – dovybavení příslušenstvím zdrojových napájecích jednotek“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  80/6481     20. 10. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 2.763.077 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Pavilon N – dovybavení příslušenstvím zdrojových napájecích jednotek“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  80/6481     20. 10. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.763.080 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.763.080 Kč
  80/6481     20. 10. 2015
5. bere na vědomí

žádosti Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků v souvislosti realizací akce „Pavilon N interních oborů Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace“, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu
  80/6481     20. 10. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 109.566 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování pavilonu interních oborů – dovybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem, včetně DPH“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  80/6481     20. 10. 2015
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 665.500 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování pavilonu interních oborů – zhotovení projektové dokumentace, včetně DPH“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  80/6481     20. 10. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 775.066 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 109.566 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 665.500 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6482     20. 10. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 212.000 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  80/6482     20. 10. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 44.000 Kč b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 168.000 Kč v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  80/6482     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 212.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 212.000 Kč
  80/6482     20. 10. 2015
4. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, včetně uzavřených smluv, dle příloh č. 2 až 6 předloženého materiálu
  80/6482     20. 10. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  80/6482     20. 10. 2015
6. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví o stanovení účelu u části provozního příspěvku pro rok 2015 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  80/6482     20. 10. 2015
7. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ pro rok 2015, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  80/6482     20. 10. 2015
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 181.500 Kč
  80/6482     20. 10. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 181,5 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 181,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6483     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na „opravu stavby pergoly včetně střechy a světelného nápisu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6483     20. 10. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 400.000 Kč, s účelovým určením na „opravu stavby pergoly a světelného nápisu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  80/6483     20. 10. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Náklady spojené s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult“ ve výši 400.000 Kč“

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6484     20. 10. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  80/6484     20. 10. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 140/5002 ze dne 5. 9. 2007 (č. usnesení)
  80/6485     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o procesu přidělování kapacity dráhy na regionální dráze dle předloženého materiálu
  80/6485     20. 10. 2015
2. schvaluje

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro jízdní řád 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6486     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.670,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.670,00 tis. Kč
  80/6486     20. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 226,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 226,50 tis. Kč
  80/6486     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,90 tis. Kč
  80/6486     20. 10. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 113,04 tis. Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem
  80/6486     20. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 113,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 113,04 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6487     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Jaromíra Zahela, CSc., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, ke dni 31. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6487     20. 10. 2015
2. vyhlašuje

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  80/6487     20. 10. 2015
3. jmenuje

komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, ve složení: předseda komise: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje členové komise: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Michal Potocký, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Jaromír Zahel, CSc., ředitel organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
  80/6487     20. 10. 2015
4. pověřuje

funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2328 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  80/6488     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Kolpingova rodina Smečno, IČ 70929688, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování nákladů souvisejícího s projektem „Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA (spinální muskulární atrofie)“
  80/6488     20. 10. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 50 % ze stanoveného odvodu 11.680 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Kolpingova rodina Smečno, U Zámku 5, 273 05 Smečno, IČ 70929688, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA (spinální muskulární atrofie)“, tj. prominutí v celkové výši 5.840 Kč
  80/6488     20. 10. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ze stanoveného odvodu 2.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Kolpingova rodina Smečno, U Zámku 5, 273 05 Smečno, IČ 70929688, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA (spinální muskulární atrofie)“
  80/6488     20. 10. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Kolpingova rodina Smečno, U Zámku 5, 273 05 Smečno, IČ 70929688, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA (spinální muskulární atrofie)“, dle předloženého materiálu
  80/6488     20. 10. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6489     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, IČ 45235767, o finanční podporu projektu „Vytvoření nahrávky Symfonického orchestru Frýdek-Místek“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6489     20. 10. 2015
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 spolku Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, IČ 45235767, ve výši 20.000,-- Kč na projekt „Vytvoření nahrávky Symfonického orchestru Frýdek-Místek“ s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  80/6489     20. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít se spolkem Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, IČ 45235767, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  80/6489     20. 10. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ ve výši 20.000,-- Kč
  80/6489     20. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2328 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  80/6490     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace PRAPOS, IČ 27011283, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotací poskytnutých na financování nákladů souvisejících s projekty „Výroba lisovaných briket“ a „Podpora samostatného bydlení“
  80/6490     20. 10. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 50 % ze stanoveného odvodu 139.853,87 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Výroba lisovaných briket“, tj. prominutí v celkové výši 69.926 Kč
  80/6490     20. 10. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanovený odvod 27.146,13 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Výroba lisovaných briket“
  80/6490     20. 10. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ze stanoveného odvodu 1.114 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Podpora samostatného bydlení“
  80/6490     20. 10. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanovený odvod 78.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Podpora samostatného bydlení“
  80/6490     20. 10. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Výroba lisovaných briket“, dle předloženého materiálu
  80/6490     20. 10. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2), 3), 4), 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4626 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6491     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Občanské sdružení Bílá holubice, IČ 27045617, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté na financování nákladů souvisejících s projektem „Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II.“
  80/6491     20. 10. 2015
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Občanské sdružení Bílá holubice, Černá louka 3188, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27045617, na financování nákladů souvisejících s projektem „Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II.“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6492     20. 10. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 13.556,66 Kč na financování projektu „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  80/6492     20. 10. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 13.556,66 Kč, s účelovým určením na projekt „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 971/2013
  80/6492     20. 10. 2015
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 112.439,09 Kč na financování projektu „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ realizovaného organizací kraje Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  80/6492     20. 10. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 112.439,09 Kč, s účelovým určením na projekt „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 980/2013
  80/6492     20. 10. 2015
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 315.601,86 Kč na financování projektu „Konečně venku“, realizovaného organizací kraje Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  80/6492     20. 10. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, ve výši 315.601,86 Kč, s účelovým určením na projekt „Konečně venku“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1245/2014
  80/6492     20. 10. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 441.601 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 125.998 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 315.603 Kč Celkem o 441.601 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5681 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  80/6493     20. 10. 2015
1. schvaluje

záměr dlouhodobé koncepce organizace poskytování sociálních služeb, pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovými organizacemi v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7610 ze dne 24. 7. 2012 č. 58/4623 ze dne 18. 12. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 6. 6. 2012 č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 63/5016 ze dne 5. 3. 2015 č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015 č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6494     20. 10. 2015
1. schvaluje

objemy vratek finančních prostředků požadovaných krajem od poskytovatelů sociálních služeb na základě uzavřených Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a postup jejich výpočtu dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  80/6494     20. 10. 2015
2. schvaluje

znění Výzvy k vrácení finančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  80/6494     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 11.588.124 Kč a snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 11.588.124 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6495     20. 10. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6495     20. 10. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6496     20. 10. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6496     20. 10. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  80/6497     20. 10. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 165.000,-- Kč na financování akce „ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ (evid. č. 134D515000184) realizované Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací, IČ 00373231, dle předloženého materiálu
  80/6497     20. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 25 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 140 tis. Kč Celkem o 165 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 25 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 140 tis. Kč
  80/6497     20. 10. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 25.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ (evid. č. 134D515000184) v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
  80/6497     20. 10. 2015
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, ve výši 140.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ (evid. č. 134D515000184) v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
  80/6497     20. 10. 2015
5. bere na vědomí

žádost Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace, IČ 00095354, o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  80/6497     20. 10. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 200.000,-- Kč s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace „NKP zámek Bruntál – Revitalizace saly terreny“
  80/6497     20. 10. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1145 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  80/6498     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 226,75 tis. Kč a z v y š u j í na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 226,75 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  80/6499     20. 10. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6499     20. 10. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  80/6500     20. 10. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6500     20. 10. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  80/6501     20. 10. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6501     20. 10. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/454 ze dne 19. 9. 2013 č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  80/6502     20. 10. 2015
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu
  80/6502     20. 10. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „2. etapa transformace organizace Marianum“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu
  80/6502     20. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/32.01706 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  80/6503     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu
  80/6503     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady z globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 02392/2010/RRC s příjemcem finanční podpory Agentura pro regionální rozvoj, a.s. IČ 47673168, týkající se podstatné změny udržitelnosti projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3876 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/955 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  80/6504     20. 10. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.805.170,80 Kč na financování projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/36.01752, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  80/6504     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/36.01752, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6505     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o finanční opravě vystavené ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“ dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  80/6505     20. 10. 2015
2. rozhodla

nehradit finanční opravu na základě výzvy k navrácení části dotace u projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“ dle přílohy č. 1 a uplatnit opravné prostředky proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně v režimu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6506     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 161,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 60,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 15,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,40 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 3,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 53,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 3,00 tis. Kč Celkem 161,40 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, o částku 12.530,00 Kč
  80/6506     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 2,36 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,58 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,58 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,14 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,54 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 5,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 32,66 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,55 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 0,41 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 15,15 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 19,14 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 6,42 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 4,00 tis. Kč Celkem 94,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 94,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5164 - Nájemné o 28,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 350,20 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 279,00 tis. Kč Celkem 657,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 290,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 200,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 120,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 45,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,20 tis. Kč Celkem 657,20 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 6.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.850,00 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.150,00 tis. Kč Celkem 4.000,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 80,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 80,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 550,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 550,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 120,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 60,00 tis. Kč Celkem 180,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 55,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 89,26 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,32 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,38 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,62 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,16 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,90 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,23 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč Celkem 235,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 800,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 130,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,70 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 624,30 tis. Kč Celkem 800,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 385,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 102,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní náklady o 200,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 60,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 21,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,50 tis. Kč Celkem 385,10 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15,00 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 22,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 15,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 22,00 tis. Kč Celkem 37,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.881,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 2.881,20 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 17.962,43 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 17.962,43 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 71,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 108,20 tis. Kč Celkem o 179,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5167 - Služby, školení a vzdělávání o 2,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 177,20 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 20,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč
  80/6506     20. 10. 2015
17. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 694,42 tis. Kč z 263.413,09 tis. Kč na 264.107,51 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6283 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1643 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6507     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

Žádost o podporu s názvem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ předloženou Moravskoslezským krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, specifického cíle 2.1 „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“ do výzvy vyhlášené od 15. 7. 2015 do 30. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1644 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6508     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

Postupy KAP – Krajské akční plány rozvoje vzdělávání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6508     20. 10. 2015
2. doporučuje

Regionální stálé konferenci oslovit ve věci nominace institucionálních zástupců Pracovní skupiny Vzdělávání organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1542 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  80/6509     20. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí v rámci realizace stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ se společností: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6509     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny v rámci realizace stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ se společností: ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6510     20. 10. 2015
1. rozhodla

o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6511     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  80/6512     20. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o převedení veškerých práv a povinností objednatele a zhotovitele plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace týkající se projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ se subjekty: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 9, 792 01 Bruntál, IČ 13643479, a TECHNICO Opava s.r.o. Se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ: 25849204, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 77/6302 ze dne 10. 9. 2015 č. 75/6141 ze dne 18. 8. 2015 č. 78/6379 ze dne 25. 9. 2015 č. 79/6432 ze dne 6. 10. 2015 (č. usnesení)
  80/6513     20. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to: pozemku parc. č. 60 ostatní plocha, pozemku parc. č. 61 orná půda, pozemku parc. č. 62 ostatní plocha, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, včetně všech součástí a příslušenství, zejména staveb umístěných na těchto pozemcích v rámci stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, a dále movitých věcí dodaných v rámci projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“, mezi krajem jako půjčitelem a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice IČ 00296228, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu
  80/6513     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to: části pozemku parc. č. 71/103 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 71/123 ostatní plocha, dle zákresu v kopii katastrální mapy, vše k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství, mezi krajem jako vypůjčitelem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, jako půjčitelem, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy kraj nabude vlastnické právo k uvedeným nemovitým věcem, nejdéle však do 31. 3. 2016, dle předloženého materiálu
  80/6513     20. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to: pozemku parc. č. 1653/1 orná půda částí pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha označených jako část A a část B, části pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, dle zákresu v kopii katastrální mapy, části pozemku parc. č. 578/1 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 582 orná půda, dle zákresu v kopii katastrální mapy, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a dále: pozemku parc. č. 69/1 trvalý travní porost, pozemku parc. č. 71/96 orná půda, části pozemku parc. č. 71/103 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 71/123 ostatní plocha, dle zákresu v kopii katastrální mapy, vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství, zejména staveb umístěných na těchto pozemcích v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, a dále movitých věcí dodaných v rámci projektu Výstavba integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih, mezi krajem jako půjčitelem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6514     20. 10. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, náměstí Slezského odboje 361/3a, Opava, IČ 47813211, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 200, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 174, Město, občanská vybavenost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava, a to ke dni 1. 1. 2016 b) předat k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 200, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 174, Město, občanská vybavenost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava, a to ke dni 1. 1. 2016
  80/6514     20. 10. 2015
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, náměstí Slezského odboje 361/3a, Opava, IČ 47813211, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  80/6514     20. 10. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5559 ze dne 19. 5. 2015 č. 54/2984 ze dne 5. 5. 2010 (č. usnesení)
  80/6515     20. 10. 2015
1. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2451/3, ostatní plocha, parc. č. 2460/1, ostatní plocha, parc. č. 2468/6, ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní elektrické vedení VN a NN v částech služebných pozemků v rámci stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba", stavebních objektů SO 411 – Přeložky vedení VN - ul. Nová Místecká a SO - 431 Přeložky vedení NN – ul. Nová Místecká, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačních snímků, které budou po provedení této stavby nahrazeny geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene, náklady na vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene, úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako stavebník a investor stavby b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí povinný), ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (stavebník a investor stavby)
  80/6515     20. 10. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2460/1, ostatní plocha, parc. č. 2460/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2468/6, ostatní plocha, parc. č. 2468/10, ostatní plocha, parc. č. 2469/4, ostatní plocha, všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v částech služebných pozemků v rámci stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba", stavebních objektů SO 461 – Přeložka tvárnicové tratě O2 a SO - 462 Přeložka SEK O2, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačních snímků, které budou po provedení této stavby nahrazeny geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene, náklady na vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene, úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako stavebník a investor stavby b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí povinný), Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (stavebník a investor stavby)
  80/6515     20. 10. 2015
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2460/1, ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat rozvodné tepelné zařízení v části služebného pozemku v rámci stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba", stavebního objektu SO 542 – Přeložky tepelného potrubí – ul. Nová Místecká, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, která bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene, náklady na vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene, úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako stavebník a investor stavby b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí povinný), Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (stavebník a investor stavby)
  80/6515     20. 10. 2015
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2468/10, ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, IČ 00562262, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v části služebného pozemku v rámci stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba", stavebního objektu SO 464 – Přeložka sdělovacího vedení UPC, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene, náklady na vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene, úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako stavebník a investor stavby b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí povinný), UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, IČ 00562262 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (stavebník a investor stavby)
  80/6515     20. 10. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2468/10, ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje ve prospěch společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem, Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, IČ 28175492, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v části služebného pozemku v rámci stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba", stavebního objektu SO 467 – Přeložka sdělovacího vedení Dial Telecom, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, která bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene, náklady na vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene, úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako stavebník a investor stavby b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí povinný), Dial Telecom, a.s., se sídlem, Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, IČ 28175492 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (stavebník a investor stavby)
  80/6515     20. 10. 2015
6. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 54/2984, bod 8 písm. c) ze dne 5. 5. 2010 tak, že za text „parc. č. 1366/1 orná půda“ doplňuje text „parc. č. 1366/6, orná půda, parc. č. 1471/4, vodní plocha, parc. č. 1471/5, vodní plocha,“ a za text „parc. č. 1129/1 ostatní plocha“ doplňuje text „parc. č. 1123/1 ostatní plocha, parc. č. 1559/2 vodní plocha a parc. č. 1559/3 vodní plocha“ a vypouští text “parc. č. 1123 ostatní plocha“
  80/6515     20. 10. 2015
7. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemkům parc. č. 1356/1 trvalý travní porost a parc. č. 1356/3 trvalý travní porost, oba k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný z věcného břemene) spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní elektrickou přípojku „NN přípojka - KS 1312000062“ a vstupovat a vjíždět na dotčené služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemní elektrické přípojky „NN přípojka – KS 1312000062“ umístěnou na částech služebných pozemků v rámci stavby „Letecké cargo Ostrava Mošnov“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 664-226/2013 ze dne 3. 6. 2013, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 4.753,-- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
  80/6515     20. 10. 2015
8. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Sedlnice, 742 56 Sedlnice 109, IČ 00298352, jako oprávněným, organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, jako povinným a krajem jako investorem, ve věci přeložky komunikačního vedení na pozemku parc. č. 1137/1 v k. ú. a obci Sedlnice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/6436 ze dne 6. 10. 2015 (č. usnesení)
  80/6516     20. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, v rámci stavby „4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6517     20. 10. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 19 tis. Kč
  80/6517     20. 10. 2015
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 19 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nájemné“
  80/6517     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 19 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 19 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 34/1591 ze dne 24. 9. 2009 č. 64/3886 ze dne 6. 10. 2010 (č. usnesení)
  80/6518     20. 10. 2015
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a subjekty uvedenými v příloze č. 1 jako obdarovanými, jejichž předmětem jsou stojany na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6519     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskuteční dne 11. 11. 2015, a informaci o jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  80/6519     20. 10. 2015
2. zmocňuje

Mgr. Davida Karčmáře, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, k jednání na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., dne 11. 11. 2015, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 61/4793 ze dne 3. 2. 2015 č. 71/5827 ze dne 25. 6. 2015 č. 73/6040 ze dne 4. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6520     20. 10. 2015
1. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 757,4 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ realizovanou pro organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130
  80/6520     20. 10. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku 2.176,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Změna místa napojení, úprava měření el. energie a rekonstrukce napájecích rozvodů“
  80/6520     20. 10. 2015
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizacím: a) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 254.986,56 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy - budova A na ul. 1. máje“, b) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 00846881, o částku 112.726,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu“
  80/6520     20. 10. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci akcí: a) „Rekonstrukce elektroinstalace“ organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 750 tis. Kč, b) „Oprava střechy - budova A na ul. 1. Máje“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 250 tis. Kč, c) „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu“ organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 00846881, ve výši 100 tis. Kč
  80/6520     20. 10. 2015
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, ve výši 500.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Ochranné obložení stěn tělocvičny“
  80/6520     20. 10. 2015
6. rozhodla

odstranit nemovitý majetek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, a to: budovu bez čp/če, zemědělská stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 360 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu
  80/6520     20. 10. 2015
7. zmocňuje

ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061 k zastupování Moravskoslezského kraje při zajišťování a realizaci odstranění stavby uvedené v bodě 6) návrhu usnesení v rámci akce „Demolice zemědělské hospodářské budovy“ a dále k zastupování Moravskoslezského kraje v řízeních a postupech podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících ve věci odstranění této stavby
  80/6520     20. 10. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizacím: a) Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, ve výši 300.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Demolice zemědělské hospodářské budovy“ b) Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČ 62330349, o částku 300.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava podlahy v objektu ZUŠ“
  80/6520     20. 10. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 750 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 tis. Kč Celkem o 1.100 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč Celkem o 1.100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6521     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

žádost Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, IČ 14450216, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 190.000 Kč, na projekt „Orientační značení areálu Horských lázní Karlova Studánka“
  80/6521     20. 10. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 190.000 Kč, Horským lázním Karlova Studánka, státní podnik, IČ 14450216, na projekt „Orientační značení areálu Horských lázní Karlova Studánka“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 1. 9. 2016
  80/6521     20. 10. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Horskými lázněmi Karlova Studánka, státní podnik, IČ 14450216, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  80/6521     20. 10. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP-Podpora turistických oblastí“ ve výši 190.000 Kč
  80/6521     20. 10. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 190 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 190 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  80/6522     20. 10. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 32,57 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 32,57 tis. Kč
  80/6522     20. 10. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 194,7 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 194,7 tis. Kč
  80/6522     20. 10. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 169,81 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 40,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 129,81 tis. Kč Celkem o 169,81 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6162 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6523     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ dle předloženého materiálu
  80/6523     20. 10. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 10. 300 tis. Kč bez DPH, tj. do 12. 463 tis. Kč vč. DPH a méněprací v předpokládané výši 917 tis. Kč bez DPH, tj. do 1. 109 tis. Kč vč. DPH u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dle předloženého materiálu
  80/6523     20. 10. 2015
3. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na výběr zhotovitele dodatečných prací v rámci realizace stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6382 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  80/6524     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací v rámci realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“
  80/6524     20. 10. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 11.811 tis. Kč bez DPH, tj. 14.292 tis. Kč vč. DPH u stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“, dle předloženého materiálu
  80/6524     20. 10. 2015
3. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na výběr zhotovitele dodatečných prací v rámci realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu, dle předloženého materiálu
  80/6524     20. 10. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 8.300,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8.300,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1851 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  80/6525     20. 10. 2015
1. schvaluje

doplněk č. 7 Statutu sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  80/6525     20. 10. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o zprostředkování Benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČ 61860476, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  80/6526     20. 10. 2015
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a sdílených služeb a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedené v přílohách č. 4 a 5 předloženého materiálu
  80/6526     20. 10. 2015
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  80/6526     20. 10. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje sdělit obsah přijatých opatření řediteli příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 30. 10. 2015

  frame-scrollup