Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 17. 2. 2020


  Rada kraje

  81/7258                         17. 2. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 17. 2. 2020


   Rada kraje

   81/7259                         17. 2. 2020
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jiřího Navrátila, MBA, a pana Jiřího Krkošky, o ověření zápisu z 80. schůze rady kraje, konané dne 10. 2. 2020

   81/7259                         17. 2. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 81. schůze rady kraje, konané dne 17. 2. 2020:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -      Ing. Jakuba Unucku, MBA


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 78/7038 ze dne 13.1.2020

    81/7260                         17. 2. 2020
    1. rozhodla

    na základě provedeného jednání a posouzení konečné nabídky vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“ účastníka:

    pro část 1 veřejné zakázky – Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

    Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
    Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
    IČO: 00635162

    za cenu nejvýše přípustnou 255.882 Kč bez DPH / měsíc

    pro část 2 veřejné zakázky – Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

    Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
    Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
    IČO: 00635162

    za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč bez DPH / měsíc


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 73/6578 ze dne 4.11.2019

     č. 77/6989 ze dne 16.12.2019

     81/7261                         17. 2. 2020
     1. rozhodla

     v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit v části 3 veřejné zakázky otevřené nadlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 69/6305 ze dne 10.9.2019

      81/7262                         17. 2. 2020
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
      § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA““ účastníka:

      Art Consultancy s.r.o.
      Gudrichova 1332/6 Předměstí, 746 01 Opava
      IČO: 29457009

      za cenu nejvýše přípustnou 15.430.499,96 Kč bez DPH


       Rada kraje

       81/7263                         17. 2. 2020
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Servisní podpora aplikačního prostředí modulu Energetického managementu“

       81/7263                         17. 2. 2020
       2. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

       TESCO SW a.s.
       se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
       IČO: 25892533

       za cenu nejvýše přípustnou 1 494 000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        81/7264                         17. 2. 2020
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování informační koncepce a aktualizace architektury ICT Moravskoslezského kraje"

        81/7264                         17. 2. 2020
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

        Servodata a.s.
        se sídlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
        IČO: 25112775

        za cenu nejvýše přípustnou 1.499.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         81/7265                         17. 2. 2020
         1. schvaluje

         výroční zprávu o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 14/1652 ze dne  12.12.2019

          81/7266                         17. 2. 2020
          1. rozhodla

          uzavřít se společností NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, smlouvu o spolupráci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          81/7266                         17. 2. 2020
          2. rozhodla

          navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akcích:

          a)    „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 300 tis. Kč

          b)   „Propagace kraje a prezentační předměty“ o částku 400 tis. Kč

          c)    „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ o částku 100 tis. Kč

          d)   „Platby daní“ o částku 168 tis. Kč

          81/7266                         17. 2. 2020
          3. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšují

          nedaňové příjmy

          na § 6172 -

          Činnost regionální správy

          pol. 2111 -

          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

          o

          121 tis. Kč

          na § 2141 -

          Vnitřní obchod

          pol. 2111 -

          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

          o

          121 tis. Kč

          na § 3639 -

          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

          pol. 2111 -

          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

          o

          363 tis. Kč

          na § 3419 -

          Ostatní sportovní činnost

          pol. 2111 -

          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

          o

          363 tis. Kč

          Celkem

          o

          968 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 3419 -

          Ostatní sportovní činnost

          pol. 5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          300 tis. Kč

          na § 6172 -

          Činnost regionální správy

          pol. 5134 -

          Prádlo, oděv a obuv

          o

          38 tis. Kč

          pol. 5139 -

          Nákup materiálu jinde nezařazený

          o

          5 tis. Kč

          pol. 5173 -

          Cestovné

          o

          42 tis. Kč

          pol. 5175 -

          Pohoštění

          o

          15 tis. Kč

          na § 2141 -

          Vnitřní obchod

          pol. 5041 -

          Odměny za užití duševního vlastnictví

          o

          50 tis. Kč

          pol. 5139 -

          Nákup materiálu jinde nezařazený

          o

          50 tis. Kč

          na § 3639 -

          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

          pol. 5041 -

          Odměny za užití duševního vlastnictví

          o

          95 tis. Kč

          pol. 5164 -

          Nájemné

          o

          155 tis. Kč

          pol. 5175 -

          Pohoštění

          o

          50 tis. Kč

          na § 6399 -

          Ostatní finanční operace

          pol. 5362 -

          Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

          o

          168 tis. Kč

          Celkem

          968 tis. Kč


           Rada kraje

           81/7267                         17. 2. 2020
           1. bere na vědomí

           předložené Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 – II. kolo

           81/7267                         17. 2. 2020
           2. souhlasí

           s předložením žádostí Moravskoslezského kraje do Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 – II. kolo, dle předloženého materiálu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 75/6714 ze dne 25.11.2019

            č. 75/6832 ze dne 25.11.2019

            č. 77/7006 ze dne 16.12.2019

            č. 78/7060 ze dne 13.1.2020

            81/7268                         17. 2. 2020
            1. bere na vědomí

            informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 19. 11. 2019 do 7. 2. 2020, dle předloženého materiálu

            81/7268                         17. 2. 2020
            2. ukládá

            hejtmanovi kraje

            předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

            Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

            Termín: 5. 3. 2020


             Rada kraje

             81/7269                         17. 2. 2020
             1. bere na vědomí

             informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

             81/7269                         17. 2. 2020
             2. ukládá

             hejtmanovi kraje

             předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

             Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

             Termín: 5. 3. 2020


              Rada kraje

              81/7270                         17. 2. 2020
              1. souhlasí

              s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

              81/7270                         17. 2. 2020
              2. ukládá

              hejtmanovi kraje

              předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

              Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

              Termín: 5. 3. 2020


               Rada kraje

               81/7271                         17. 2. 2020
               1. souhlasí

               s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2020 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

               81/7271                         17. 2. 2020
               2. stanoví

               a.      u usnesení č. 59/5270 bod 6. ze dne 26. 3. 2019 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2021

               b.      u usnesení č. 59/5270 bod 7. ze dne 26. 3. 2019 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2021

               c.      u usnesení č. 60/5377 bod 3. ze dne 9. 4. 2019 termín další kontroly plnění na duben 2020


                Rada kraje

                81/7272                         17. 2. 2020
                1. schvaluje

                návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 5. 3. 2020


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                 81/7273                         17. 2. 2020
                 1. bere na vědomí

                 žádost regionální vlády provincie Šansi o pomoc při potlačování epidemie koronaviru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 81/7273                         17. 2. 2020
                 2. rozhodla

                 poskytnout humanitární pomoc - věcný dar regionální vládě provincie Šansi, Čínská lidová republika, pro potlačování epidemie koronaviru, a to zdravotnické prostředky nakoupené z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 Kč, dle předloženého materiálu

                 81/7273                         17. 2. 2020
                 3. bere na vědomí

                 žádost regionální vlády provincie Ťiangsu o pomoc při potlačování epidemie koronaviru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 81/7273                         17. 2. 2020
                 4. rozhodla

                 poskytnout humanitární pomoc - věcný dar regionální vládě provincie Ťiangsu, Čínská lidová republika pro potlačování epidemie koronaviru, a to zdravotnické prostředky nakoupené z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 Kč, dle předloženého materiálu

                 81/7273                         17. 2. 2020
                 5. rozhodla

                 zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 200.000 Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

                 81/7273                         17. 2. 2020
                 6. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 6409 -

                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                 pol. 5901 -

                 Nespecifikované rezervy

                 o

                 100 tis. Kč

                 na § 6113 -

                 Zastupitelstva krajů

                 pol. 5901 -

                 Nespecifikované rezervy

                 o

                 100 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje

                 na § 6221 -

                 Humanitární zahraniční pomoc přímá

                 pol. 5194 -

                 Věcné dary

                 o

                   200 tis. Kč


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 71/6452 ze dne 7. 10. 2019

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                  81/7274                         17. 2. 2020
                  1. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout

                  a)  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                  b)  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                  81/7274                         17. 2. 2020
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje,

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                  pol.  5229 -

                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                  o

                  1 650,0 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  1 650,0 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje            

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                  pol.  5222 -

                  Neinvestiční transfery spolkům

                  o

                  1 066,8 tis. Kč

                  pol.  5223 -

                  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                  o

                  160,0 tis. Kč

                  pol.  5321 -

                  Neinvestiční transfery obcím

                  o

                  147,9 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje            

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol.  6901 -

                  Rezervy kapitálových výdajů

                  o

                  275,3 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  1 650,0 tis. Kč

                  81/7274                         17. 2. 2020
                  3. ukládá

                  náměstkovi hejtmana kraje

                  předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                  Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                  Termín: 5. 3. 2020


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 71/6453 ze dne 7. 10. 2019

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                   81/7275                         17. 2. 2020
                   1. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   rozhodnout

                   a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                   b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle v čl. VI podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                   c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                   81/7275                         17. 2. 2020
                   2. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje,

                   na § 3319 -

                   Ostatní záležitosti kultury

                   pol.  5229 -

                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                   o

                   11 000,0 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3319 -

                   Ostatní záležitosti kultury

                   pol.  5212 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

                   o

                   865,0 tis. Kč

                   pol.  5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                   o

                   975,0 tis. Kč

                   pol.  5221 -

                   Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                   o

                   650,0 tis. Kč

                   pol.  5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   4 758,0 tis. Kč

                   pol.  5223 -

                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                   o

                   250,0 tis. Kč

                   pol.  5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   3 352,9 tis. Kč

                   pol.  5329 -

                   Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                   o

                   99,1 tis. Kč

                   pol.  5493 -

                   Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                   o

                   50,0 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   11 000,0 tis. Kč

                   81/7275                         17. 2. 2020
                   3. ukládá

                   náměstkovi hejtmana kraje

                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                   Zodp: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                   Termín: 5. 3. 2020


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                    č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    1. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2 – 11 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    2. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 16 – 25 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    3. bere na vědomí

                    žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti Clown Media&Marketing s. r. o., IČO 07254903, na realizaci projektu „Podpora a propagace mladých talentů MSK v oblasti umělecké tvorby (Mladí mladým)“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    4. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti Clown Media&Marketing s. r. o., IČO 07254903, ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu „Podpora a propagace mladých talentů MSK v oblasti umělecké tvorby (Mladí mladým)“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    5. bere na vědomí

                    žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2020“, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    6. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2020“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    7. bere na vědomí

                    žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vzájemné soužití o. p. s., IČO 65497996, na realizaci projektu „Bachtale Čhave“ dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    8. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vzájemné soužití o. p. s., IČO 65497996, ve výši 45.000 Kč na realizaci projektu „Bachtale Čhave“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    9. bere na vědomí

                    žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Dům kultury města Ostravy, a. s., IČO 47151595, na realizaci projektu „Přípravné práce k publikaci k 60. výročí Domu kultury města Ostravy“ dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    10. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Dům kultury města Ostravy, a. s., IČO 47151595, ve výši 108.000 Kč na realizaci projektu „Přípravné práce k publikaci k 60. výročí Domu kultury města Ostravy“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    11. bere na vědomí

                    žádost statutárního města Karviná, IČO 00297534, o poskytnutí investiční účelové dotace, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu, a o změnu znění smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    12. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout zrušit v usnesení č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019 bod 4), kterým rozhodlo poskytnout statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, účelovou investiční dotaci ve výši 50.000.000 Kč na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí v Karviné a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    13. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, ve výši 50.000.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, účelově určenou na realizaci projektu „Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné“, s časovou použitelností
                    od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                     

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    14. rozhodla

                    a.    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                    250 tis. Kč

                    b.    navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“
                    o částku 350 tis. Kč

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    15. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    600 tis. Kč

                    na § 3311 -

                    Divadelní činnost

                    pol.  5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    800 tis. Kč

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5229 -

                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                    o

                    4 195 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    5 595 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 3311 -

                    Divadelní činnost

                    pol.  5221 -

                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                    o

                    300 tis. Kč

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    745 tis. Kč

                    pol.  5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    500 tis. Kč

                    na § 3312 -

                    Hudební činnost

                    pol.  5213 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                    o

                    1 000 tis. Kč

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    700 tis. Kč

                    pol.  5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    1 600 tis. Kč

                    na § 3317 -

                    Výstavní činnosti v kultuře

                    pol.  5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    500 tis. Kč

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    250 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    5 595 tis. Kč

                    81/7276                         17. 2. 2020
                    16. ukládá

                    1. náměstkovi hejtmana kraje

                    předložit návrh dle bodů 2., 4., 6., 8., 10. a 12. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                    Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                    Termín: 5. 3. 2020


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na rok 2020 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiál

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     2. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout zrušit v usnesení č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019 bod 2., kterým rozhodlo poskytnout statutárnímu městu městem Opava, IČO 00300535, ve výši 5 mil. Kč na opravu střechy kostela sv. Václava, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     3. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 5 mil Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, účelově určenou na realizaci projektu „Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     4. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout zrušit v usnesení č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019 bod 2., kterým rozhodlo poskytnout Biskupství ostravsko - opavskému, IČO 65468953, ve výši 2 mil. Kč, na bourací a stavební práce amfiteátru v Hukvaldech, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     5. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 Biskupství ostravsko – opavskému IČO 00300535, ve výši 2 mil Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, účelově určenou na realizaci projektu „Bourací práce dřevěného objektu zázemí amfiteátru v Hukvaldech a Stavební úpravy a oprava amfiteátru v Hukvaldech včetně novostavby bezodtokové jímky na splaškové vody“ s časovou použitelností od 26. 7. 2019 do 30. 11. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     6. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout zrušit v usnesení č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019 bod 2., kterým rozhodlo poskytnout Leemon Concept, s. r. o., IČO 27850463, ve výši 5,5 mil. Kč, na sanační práce výdušné jámy v DOV, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     7. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020Leemon Concept, s. r. o., IČO 27850463, ve výši 5,5 mil. Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, účelově určenou na realizaci projektu „Sanace havarijního stavu výdušné jámy v DOV“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého

                     81/7277                         17. 2. 2020
                     8. ukládá

                     náměstkovi hejtmana kraje

                     předložit návrh dle bodů 2., 4. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                     Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                     Termín: 5. 3. 2020


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 19/1663 ze dne 29.8.2017

                      č. 31/2682 ze dne 6.2.2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 5/421 ze dne 14.9.2017

                      č. 7/682 ze dne 14.3.2018

                      81/7278                         17. 2. 2020
                      1. bere na vědomí

                      návrh na změnu Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

                      81/7278                         17. 2. 2020
                      2. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb ev. č. 03040/2018/DSH a ev. č. 1410/2018/MJ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      81/7278                         17. 2. 2020
                      3. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout upravit závazek schválený usnesením č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017, a to na celkovou výši 259 mil. Kč v letech 2018-2024 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce níže uvedených pozemních komunikací na území města Ostravy:

                      a)    Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská

                      b)   Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa

                      dle předloženého materiálu

                      81/7278                         17. 2. 2020
                      4. ukládá

                      náměstkovi hejtmana kraje

                      předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                      Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                      Termín: 5. 3. 2020


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                       81/7279                         17. 2. 2020
                       1. bere na vědomí

                       informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                       81/7279                         17. 2. 2020
                       2. souhlasí

                       s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2020, dle předloženého materiálu

                       81/7279                         17. 2. 2020
                       3. pověřuje

                       státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2020, dle předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 11/195 ze dne 20.6.2002

                        č. 7/692 ze dne 14.3.2018

                        81/7280                         17. 2. 2020
                        1. bere na vědomí

                        informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2019, dle předloženého materiálu

                        81/7280                         17. 2. 2020
                        2. ukládá

                        náměstkovi hejtmana kraje

                        předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                        Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                        Termín: 5. 3. 2020


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                         č. 79/7098 ze dne 27.1.2020

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                         81/7281                         17. 2. 2020
                         1. rozhodla

                         a)    snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 685,5 tis. Kč

                         b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Smart region“ o částku 685,5 tis. Kč

                         81/7281                         17. 2. 2020
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 2141 -

                         Vnitřní obchod

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         685,5 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 2299 -

                         Ostatní záležitosti v dopravě

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         685,5 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 78/7051 ze dne 13.1.2020

                          81/7282                         17. 2. 2020
                          1. bere na vědomí

                          žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. ze dne 4. 2. 2020 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby za účelem navýšení příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty v roce 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          81/7282                         17. 2. 2020
                          2. rozhodla

                          navýšit ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na období roku 2020 o částku 605.906 Kč na celkovou výši 43.937.906 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                          81/7282                         17. 2. 2020
                          3. rozhodla

                          uzavřít s ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           81/7283                         17. 2. 2020
                           1. souhlasí

                           s návrhem dodatku č. 12 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                           81/7283                         17. 2. 2020
                           2. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                           Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                           Termín: 5. 3. 2020


                            Rada kraje

                            81/7284                         17. 2. 2020
                            1. bere na vědomí

                            žádost obce Štítina o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci mostu přes Sedlinku na ul. Havlíčkova, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            81/7284                         17. 2. 2020
                            2. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štítina, IČO 00300764, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                            81/7284                         17. 2. 2020
                            3. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                            Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                            Termín: 5. 3. 2020


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 86/6909 ze dne 17.12.2015

                             č. 21/1884 ze dne 26.9.2017

                             č. 30/2587 ze dne 23.1.2018

                             č. 76/6909 ze dne 9.12.2019

                             81/7285                         17. 2. 2020
                             1. bere na vědomí

                             návrh Dohody o narovnání k Dohodě o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle předloženého materiálu

                             81/7285                         17. 2. 2020
                             2. rozhodla

                             rozhodnout zrušit bod 2. usnesení č. 76/6909 ze dne 9. 12. 2019 týkající se uzavření Dodatku č. 3 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS

                             81/7285                         17. 2. 2020
                             3. rozhodla

                             uzavřít Dohodu o narovnání k Dohodě o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS, se subjekty Koordinátor ODIS s. r. o. a České dráhy, a. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              81/7286                         17. 2. 2020
                              1. rozhodla

                              uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblastí Karvinsko a Orlovsko s dopravcem ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 64/5801 ze dne 11.6.2019

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 11/1225 ze dne 13.3.2019

                               81/7287                         17. 2. 2020
                               1. rozhodla

                               uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 – 3. Provozní soubor, se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                81/7288                         17. 2. 2020
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol. 5164 -

                                Nájemné

                                o

                                219,50 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol. 5909 -

                                Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                o

                                219,50 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 78/7053 ze dne 13.1.2020

                                 81/7289                         17. 2. 2020
                                 1. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 rozhodnout

                                 a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Mírová 630/3, Opava, IČO 47813148, a to:

                                 pozemek parc. č. 559/15 zastavěná plocha a nádvoří,

                                 pozemek parc. č. 559/16 ostatní plocha,

                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                 vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                 do vlastnictví společnosti DJUSU Company, s. r. o., Osadní 869/30, Praha, IČO 25364791,

                                 za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 78.490 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                 b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Mírová 630/3, Opava, IČO 47813148, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

                                 81/7289                         17. 2. 2020
                                 2. ukládá

                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                 předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                 Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                 Termín: 5. 3. 2020


                                  Rada kraje

                                  81/7290                         17. 2. 2020
                                  1. souhlasí

                                  s umístěním a realizací stavby „Mošnov PST – Invest, Mošnov II, p.1361/2, VNK“ na pozemku parc. č. 1361/2 v k. ú. a obci Mošnov, a na pozemcích parc. č. 1121/4, 1121/5, 1121/6, 1121/7, 1121/10, 1121/26, 1121/27, 1121/31, 1130/4, 1558/1, 1558/2 a 1558/7 v k. ú. a obci Sedlnice, dle předloženého materiálu

                                  81/7290                         17. 2. 2020
                                  2. rozhodla

                                  a)           zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1361/2 orná půda v k. ú. a obci Mošnov, a k částem pozemků parc. č. 1121/4, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/6, parc. č. 1121/7, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/26, parc. č. 1121/27, parc. č. 1121/31, parc. č. 1130/4, vše trvalý travní porost v k. ú. a obci Sedlnice a k částem pozemků parc. č. 1558/1, parc. č. 1558/2 a parc. č. 1558/7, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků zemní kabelové vedení VN 22 kV a chráničku optické infrastruktury v rámci stavby „Mošnov PST – Invest, Mošnov II, p.1361/2, VNK“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění zemního kabelového vedení VN 22 kV a chráničky optické infrastruktury, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                  b)           uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                  81/7290                         17. 2. 2020
                                  3. souhlasí

                                  s umístěním a realizací stavby „Vodovodní přípojka a rozvod vody k objektu Slovenské Strely“ realizované stavebníkem společností TATRA TRUCKS a. s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČO 01482840, na části pozemku parc. č. 1909/446 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1909/47 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín, IČO 00096296, dle předloženého materiálu

                                  81/7290                         17. 2. 2020
                                  4. souhlasí

                                  s umístěním a realizací stavby „Stavební úpravy budovy parc. č. 1909/46, k. ú. Kopřivnice“ realizované stavebníkem společností TATRA TRUCKS a. s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČO 01482840, na části pozemku parc. č. 1909/446 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1909/47 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín, IČO 00096296, dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. - Heřmanovice, vč. mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 216.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. - Heřmanovice, vč. mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 216.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370, vč. mostu ev. č. 370-019 přes Podolský potok“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 52.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   4. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370, vč. mostu ev. č 370-019 přes Podolský potok“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 52.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   5. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 53.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   6. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 53.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   7. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/483 - průtah Frenštátem p. R. - hr. okr. FM“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 27.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   8. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/483 - průtah Frenštátem p. R. - hr. okr. FM“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 27.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   9. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 19.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   10. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 19.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   11. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 140.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   12. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 140.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   13. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 108.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   14. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 108.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   15. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/478 - rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 přes Odru na Lukách v Polance nad Odrou“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 43.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   16. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/478 - rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 přes Odru na Lukách v Polance nad Odrou“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 43.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   17. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 106.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   18. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 106.000.000 Kč

                                   81/7291                         17. 2. 2020
                                   19. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit návrh dle bodů 1. až 18. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                   Termín: 5. 3. 2020


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 71/6471 ze dne 7. 10. 2019

                                    81/7292                         17. 2. 2020
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít smlouvu č. VPI/MS/2020/00006 o překládce komunikačního vedení sítě elektronických komunikací v rámci stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, PSČ 190 00, Praha 9, IČO 04084063, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 79/7113 ze dne 27. 1. 2020

                                     81/7293                         17. 2. 2020
                                     1. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                     část pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, označenou jako díl „c“, o výměře 12 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 075 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov

                                     za nemovité věci ve společném jmění **********, a to za:

                                     části pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, označených jako díly „b“ a „d“, o výměře 20 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, o výměře 36 377 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov

                                     bez finančního vyrovnání,

                                     b)     vyjmout část pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, označenou jako díl „c“, o výměře 12 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 075 m2,

                                     včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                     v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov,

                                     z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     c)     předat části pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří označených jako díly „b“ a „d“, o výměře 20 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, o výměře 36 377 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     vše v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov,

                                     k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     81/7293                         17. 2. 2020
                                     2. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                     část pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 21 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 90-18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     v k. ú. Rejchartice, obec Dvorce

                                     za nemovité věci ve spoluvlastnictví pana ********** ********** a to za:

                                     část pozemku parc. č. st. 37 označenou jako díl „b“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č. 854/24 označenou jako díl „c“, o výměře 13 m2, oddělených dle geometrického plánu  č. 90 – 18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, o výměře 34 900 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     v k. ú. Rejchartice, obec Dvorce

                                     bez finančního vyrovnání

                                     b)     vyjmout část pozemku parc. č. 923 ostatní plochy, označenou jako díl „a“, o výměře 21 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 90-18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m2,

                                     z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     c)     předat část pozemku parc. č. st. 37 označenou jako díl „b“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č. 854/24 označenou jako díl „c“, o výměře 13 m2, oddělených dle geometrického plánu  č. 90 – 18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, o celkové výměře 34 900 m2,

                                     k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     81/7293                         17. 2. 2020
                                     3. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                     pozemek parc. č. 1059/1 ostatní plocha,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     v k. ú. Myslík, obec Palkovice,

                                     do vlastnictví obce Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČO 00297054

                                     b)     vyjmout pozemek parc. č. 1059/1 ostatní plocha,

                                     z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

                                     81/7293                         17. 2. 2020
                                     4. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                     Termín: 5. 3. 2020


                                      Rada kraje

                                      81/7294                         17. 2. 2020
                                      1. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                      pozemek parc. č. 471/5 zahrada,

                                      včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                      v k. ú. a obci Hlučín,

                                      z vlastnictví Římskokatolické farnosti Hlučín, Farní 284/7, 748 01 Hlučín, IČO 47810386,

                                      za kupní cenu 3.115.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      81/7294                         17. 2. 2020
                                      2. ukládá

                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                      předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                      Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                      Termín: 5. 3. 2020


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 8/855 ze dne 14.6.2018

                                       81/7295                         17. 2. 2020
                                       1. rozhodla

                                       o záměru vypůjčit nemovité věci, a to:

                                       parc. č. 508/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s č. p. 317, stavba občanského vybavení,

                                       parc. č. 511 ostatní plocha,

                                       parc. č. 508/17 ostatní plocha,

                                       parc. č. 105/15 ostatní plocha,

                                       parc. č. 517/10 ostatní plocha, jehož součástí je trafostanice,

                                       parc. č. 517/1 ostatní plocha,

                                       parc. č. 517/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s č. p. 309, stavba technického vybavení,

                                       parc. č. 516/1 ostatní plocha,

                                       parc. č. 522/5 ostatní plocha,

                                       parc. č. 526/2 zahrada,

                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                       v k. ú. a obci Kopřivnice


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 79/7112 ze dne 27. 1. 2020

                                        81/7296                         17. 2. 2020
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                        pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost,

                                        pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                        část pozemku parc. č. 1340/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/161 ostatní plocha o výměře 10.716 m2,

                                        část pozemku parc. č. 1340/69 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/164 ostatní plocha o výměře 397 m2,

                                        pozemek parc. č. 1340/70 ostatní plocha,

                                        část pozemku parc. č. 1340/71 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/163 ostatní plocha o výměře 737 m2,

                                        část pozemku parc. č. 1340/72 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/162 ostatní plocha o výměře 2.035 m2,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                        do vlastnictví společnosti ENES Cargo a.s., č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO 13642693, za kupní cenu 19.294.600 Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

                                        81/7296                         17. 2. 2020
                                        2. rozhodla

                                        vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov nemovité věci specifikované v bodě 1. tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                        81/7296                         17. 2. 2020
                                        3. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc ve vlastnictví společnosti Letiště Ostrava, a.s., č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO 26827719, a to:

                                        pozemek parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba za kupní cenu 5.000.000 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                        81/7296                         17. 2. 2020
                                        4. rozhodla

                                        navýšit akci rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o částku 5.000 tis. Kč

                                        81/7296                         17. 2. 2020
                                        5. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol. 6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        5.000,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol. 6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        4.800,50 tis. Kč

                                        pol. 6130 -

                                        Pozemky

                                        o

                                        199,50 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        5.000,00 tis. Kč

                                        81/7296                         17. 2. 2020
                                        6. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                        předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. a 3. tohoto usnesení

                                        Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                        Termín: 5. 3. 2020


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 79/7106 ze dne 27. 1. 2020

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 13/1559 ze dne 12. 9. 2019

                                         81/7297                         17. 2. 2020
                                         1. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1559 ze dne 12. 9. 2019

                                         81/7297                         17. 2. 2020
                                         2. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout

                                         darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                         pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                         do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

                                         81/7297                         17. 2. 2020
                                         3. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout

                                         a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                         pozemek parc. č. 1121/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/8 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/19 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/21 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/22 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/24 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/28 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/34 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/40 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/42 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/44 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/45 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/46 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/51 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1126 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/11 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/12 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/16 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/17 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/19 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/7 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/15 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/16 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/17 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/6 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/8 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/6 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/8 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/14 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/4 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/5 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/7 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/8 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/20 vodní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Sedlnice

                                         a

                                         pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1331/5 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1332/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1336/3 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1337 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1339/25 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1339/27 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1339/28 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1340/46 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1340/48 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1340/51 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1356/5 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1356/12 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1356/18 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1365 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1471/2 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1471/3 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1473/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1473/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov

                                         a

                                         pozemek parc. č. 971/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 971/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 971/11 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

                                         a dále tyto stavby:

                                         účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěná na pozemcích parc. č. nacházející se na pozemcích parc. č. 1557/15, parc. č. 1557/14, parc. č. 1557/13, parc. č. 1557/12, parc. č. 1557/11, parc. č. 1557/10, parc. č. 1557/9, parc. č. 1557/8, parc. č. 1557/7, parc. č. 1557/6 vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                         a

                                         účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Komunikace v průmyslové zóně VĚTEV „L“ km 0,650-1,565“ umístěná na pozemcích parc. č. 1557/5, parc. č. 1557/4, parc. č. 1557/3, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/1 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1340/51, parc. č. 1469/5, parc. č. 1366/5, parc. č. 1469/4, parc. č. 1469/3, parc. č. 1469/2, parc. č. 1469/1, parc. č. 1340/9, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         cyklostezka a přilehlé chodníkové těleso vybudované v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěné na pozemcích parc. č. 1368/2, parc. č.1368/3, parc. č.1558/16 parc. č.1558/15, parc. č.1558/14, parc. č.1558/12, parc. č.1558/11, parc. č.1558/10, parc. č.1558/9, parc. č.1558/8, parc. č.1558/7, parc. č.1558/6, parc. č.1558/5, parc. č.1558/4, parc. č.1558/3, parc. č.1558/2, parc. č.1558/1, parc. č. 1123/1, všechny v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1473/3, parc. č. 1340/51, parc. č. 1473/2, parc. č. 1473/1, parc. č. 1470/4, parc. č. 1470/3, parc. č. 1470/2, parc. č. 1470/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         podzemní vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení, které se nachází v pozemcích parc. č. 1126, parc. č. 1123/1, parc. č. 1129/11, parc. č. 1129/10, parc. č. 1129/9, parc. č. 1123/1, parc. č. 1558/2, parc. č. 1557/3, parc. č. 1129/2, parc. č. 1129/17, parc. č. 1129/16 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a v pozemcích parc. č. 1366/7, parc. č. 1331/5, parc. č. 1332/9, parc. č. 1340/51, parc. č. 1469/4, parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1420/2, parc. č. 1356/14, parc. č. 1420/1, parc. č. 1337, parc. č. 1356/5, parc. č. 1336/3, parc. č. 1356/18, parc. č. 1339/27, parc. č. 1340/48, parc. č. 1429/2, parc. č. 1340/68, parc. č. 1469/1, parc. č. 1469/2, parc. č. 1340/9, parc. č. 1340/57, parc. č. 1470/1, parc. č. 1470/2, parc. č. 1340/8, parc. č. 1340/46, parc. č. 1339/25, parc. č. 1356/12, parc. č. 1470/4, parc. č. 1473/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         přípojka podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Přípojka trasy „L“ na pozemcích parc. č. 1340/47, parc. č. 1340/94, parc. č. 1340/102, parc. č. 1339/41, parc. č. 1339/38, parc. č. 1339/2, parc. č. 1340/35, parc. č. 1340/33, parc. č. 1339/15, parc. č. 1339/17, parc. č. 1339/1, parc. č. 813/93, parc. č. 813/50, parc. č. 813/132, parc. č. 813/133, parc. č. 813/134, parc. č. 813/29, parc. č. st. 526, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí,

                                         z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínek dle předloženého materiálu

                                         b)     předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, nemovité věci, a to:

                                         pozemek parc. č. 1121/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/8 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/24 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/40 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/42 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/46 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/51 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1126 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/7 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/16 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/17 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/6 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/8 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/6 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/8 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/14 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                         a

                                         pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1340/51 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1365 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1473/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1473/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a dále tyto stavby:

                                         účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěná na pozemcích parc. č. nacházející se na pozemcích parc. č. 1557/15, parc. č. 1557/14, parc. č. 1557/13, parc. č. 1557/12, parc. č. 1557/11, parc. č. 1557/10, parc. č. 1557/9, parc. č. 1557/8, parc. č. 1557/7, parc. č. 1557/6 vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                         a

                                         účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Komunikace v průmyslové zóně VĚTEV „L“ km 0,650-1,565“ umístěná na pozemcích parc. č. 1557/5, parc. č. 1557/4, parc. č. 1557/3, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/1 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1340/51, parc. č. 1469/5, parc. č. 1366/5, parc. č. 1469/4, parc. č.  1469/3, parc. č. 1469/2, parc. č. 1469/1, parc. č. 1340/9, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         cyklostezka a přilehlé chodníkové těleso vybudované v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěné na pozemcích parc. č. 1368/2, parc. č.1368/3, parc. č.1558/16 parc. č.1558/15, parc. č.1558/14, parc. č.1558/12, parc. č.1558/11, parc. č.1558/10, parc. č.1558/9, parc. č.1558/8, parc. č.1558/7, parc. č.1558/6, parc. č.1558/5, parc. č.1558/4, parc. č.1558/3, parc. č.1558/2, parc. č.1558/1, parc. č. 1123/1, všechny v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1473/3, parc. č. 1340/51, parc. č. 1473/2, parc. č. 1473/1, parc. č. 1470/4, parc. č. 1470/3, parc. č. 1470/2, parc. č. 1470/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         podzemní vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení, které se nachází v pozemcích parc. č. 1126, parc. č. 1123/1, parc. č. 1129/11, parc. č. 1129/10, parc. č. 1129/9, parc. č. 1123/1, parc. č. 1558/2, parc. č. 1557/3, parc. č. 1129/2, parc. č. 1129/17, parc. č. 1129/16 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a v pozemcích parc. č. 1366/7, parc. č. 1331/5, parc. č. 1332/9, parc. č. 1340/51, parc. č. 1469/4, parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1420/2, parc. č. 1356/14, parc. č. 1420/1, parc. č. 1337, parc. č. 1356/5, parc. č. 1336/3, parc. č. 1356/18, parc. č. 1339/27, parc. č. 1340/48, parc. č. 1429/2, parc. č. 1340/68, parc. č. 1469/1, parc. č. 1469/2, parc. č. 1340/9, parc. č. 1340/57, parc. č. 1470/1, parc. č. 1470/2, parc. č. 1340/8, parc. č. 1340/46, parc. č. 1339/25, parc. č. 1356/12, parc. č. 1470/4, parc. č. 1473/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         přípojka podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Přípojka trasy „L“ na pozemcích parc. č. 1340/47, parc. č. 1340/94, parc. č. 1340/102, parc. č. 1339/41, parc. č. 1339/38, parc. č. 1339/2, parc. č. 1340/35, parc. č. 1340/33, parc. č. 1339/15, parc. č. 1339/17, parc. č. 1339/1, parc. č. 813/93, parc. č. 813/50, parc. č. 813/132, parc. č. 813/133, parc. č. 813/134, parc. č. 813/29, parc. č. st. 526, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí,

                                         a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

                                         81/7297                         17. 2. 2020
                                         4. rozhodla

                                         vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitost

                                         81/7297                         17. 2. 2020
                                         5. rozhodla

                                         rozšířit předmět nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, o nemovité věci, a to:

                                         pozemek parc. č. 1122/19 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/21 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/22 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/28 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/34 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/44 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/45 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1129/11 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/12 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/16 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/17 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/19 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/15 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1559/4 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/5 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/7 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/8 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/20 vodní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Sedlnice

                                         a

                                         pozemek parc. č. 1331/5 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1332/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1336/3 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1337 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1339/25 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1339/27 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1339/28 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1340/46 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1340/48 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1356/5 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1356/12 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1356/18 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1471/2 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1471/3 vodní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov

                                         a

                                         pozemek parc. č. 971/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 971/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 971/11 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

                                         včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí,

                                         a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                         81/7297                         17. 2. 2020
                                         6. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení

                                         Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                         Termín: 5. 3. 2020


                                          Rada kraje

                                          81/7298                         17. 2. 2020
                                          1. souhlasí

                                          s investičním záměrem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, v rámci čerpání dotace Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické záchranné služby na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           81/7299                         17. 2. 2020
                                           1. souhlasí

                                           s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, Bc. Robertem Orlem, ekonomickým náměstkem nemocnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                            81/7300                         17. 2. 2020
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o., IČO 07355157, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            81/7300                         17. 2. 2020
                                            2. rozhodla

                                            navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 100 tis. Kč

                                            81/7300                         17. 2. 2020
                                            3. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o., IČO 07355157, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „7th Perinatal Stem Cell Society Congress“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            81/7300                         17. 2. 2020
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6113

                                            Zastupitelstva krajů

                                            pol. 5901 -

                                            Nespecifikované rezervy

                                            o

                                            100 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            100 tis. Kč

                                            81/7300                         17. 2. 2020
                                            5. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                            Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                            Termín: 5. 3. 2020


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                             81/7301                         17. 2. 2020
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost organizace Dětský ranč Hlučín z.s., IČO 66144400, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             81/7301                         17. 2. 2020
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci Dětský ranč Hlučín z.s., IČO 66144400, ve výši 130 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce učebny na rehabilitační místnost a pořízení koně pro výkon hipoterapie“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             81/7301                         17. 2. 2020
                                             3. rozhodla

                                             navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 130 tis. Kč

                                             81/7301                         17. 2. 2020
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol. 5901 -

                                             Nespecifikované rezervy

                                             o

                                             130 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3599

                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                             pol. 6322 -

                                             Investiční transfery spolkům

                                             o

                                             130 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                              81/7302                         17. 2. 2020
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o souhlas s vyhlášením veřejné zakázky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              81/7302                         17. 2. 2020
                                              2. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 11.718 tis. Kč na celkovou výši 36.718 tis. Kč, s účelovým určením na dodání sanitních vozidel v rámci akce „Obnova vozového parku“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                              81/7302                         17. 2. 2020
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšuje

                                              financování

                                               

                                              pol. 8115 -

                                              Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                              o

                                              11.718 tis. Kč

                                               

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3533 -

                                              Zdravotnická záchranná služba

                                              pol. 6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              11.718 tis. Kč

                                              81/7302                         17. 2. 2020
                                              4. souhlasí

                                              s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání sanitních vozidel“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

                                              81/7302                         17. 2. 2020
                                              5. doporučuje

                                              řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                              členy hodnotící komise:

                                              MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                              Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                              náhradníky hodnotící komise:

                                              Ing. Kamilu Onysko, pověřenou řízením oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                              Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                                               č. 75/6756 ze dne 25. 11. 2019

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                               81/7303                         17. 2. 2020
                                               1. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout kofinancovat projekt příspěvkové organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, IČO 00534188 „Beskydské centrum duševního zdraví“ v letech 2020 - 2021 v maximální celkové výši 1.900 tis. Kč

                                               81/7303                         17. 2. 2020
                                               2. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši  17.100 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2021 Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností nejpozději do 31. 8. 2021

                                               81/7303                         17. 2. 2020
                                               3. rozhodla

                                               snížit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje na rok 2020 „Podpora reformy psychiatrie“ ve výši 1.900 tis. Kč a navýšit o tyto finanční prostředky akci „Beskydské centrum duševního zdraví“

                                               81/7303                         17. 2. 2020
                                               4. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3599 -

                                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                               pol. 5229 -

                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                               o

                                               1.900 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšuje

                                               dlouhodobé financování

                                               pol. 8123 -

                                               Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                               o

                                               17.100 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3522 -

                                               Ostatní nemocnice

                                               pol. 6351 -

                                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               1.900 tis. Kč

                                               pol. 6451 -

                                               Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               17.100 tis. Kč

                                               81/7303                         17. 2. 2020
                                               5. ukládá

                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                               předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                               Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                               Termín: 5. 3. 2020


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 73/6578 ze dne 4.11.2019

                                                č. 78/7046 ze dne 13.1.2020

                                                81/7304                         17. 2. 2020
                                                1. souhlasí

                                                s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                 81/7305                         17. 2. 2020
                                                 1. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 2143 -

                                                 Cestovní ruch

                                                 pol. 5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 2 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 2143 -

                                                 Cestovní ruch

                                                 pol. 5163 -

                                                 Služby peněžních ústavů

                                                 o

                                                 2 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 48/4260 ze dne 9. 10. 2018

                                                  č. 51/4615 ze dne 27. 11. 2018

                                                  č. 75/6808 ze dne 25. 11. 2019

                                                  č. 75/6807 ze dne 25. 11. 2019

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018

                                                  č. 10/1118 ze dne 13. 12. 2018

                                                  č.14/1715 ze dne 12. 12. 2019

                                                  č. 14/1714 ze dne 12. 12. 2019

                                                  81/7306                         17. 2. 2020
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle předloženého materiálu

                                                  81/7306                         17. 2. 2020
                                                  2. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  informovat zastupitelstvo kraje o zprávě o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

                                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                                  Termín: 5. 3. 2020


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                   81/7307                         17. 2. 2020
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost spolku IdeaHUB z.s. ze dne 31. 1. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   81/7307                         17. 2. 2020
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu IdeaHUB z.s., IČO 05358078, na realizaci projektu „Malá firma budoucnosti“ ve výši 500.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   81/7307                         17. 2. 2020
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   320 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje            

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol. 6322 -

                                                   Investiční transfery spolkům

                                                   o

                                                   320 tis. Kč

                                                   81/7307                         17. 2. 2020
                                                   4. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                   Termín: 5. 3. 2020


                                                    Rada kraje

                                                    81/7308                         17. 2. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost o změnu smlouvy společnosti profiq s.r.o., IČO 24660761, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 10. 9. 2019 usnesením č. 69/6338

                                                    81/7308                         17. 2. 2020
                                                    2. rozhodla

                                                    o změně obsahu Podlicenční smlouvy se společností profiq s.r.o., IČO 24660761, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, určené k předání výstupů projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                     81/7309                         17. 2. 2020
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 180.000 Kč na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“

                                                     81/7309                         17. 2. 2020
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 180.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“, s časovou použitelností od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     81/7309                         17. 2. 2020
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5213 -

                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                     o

                                                     180 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     180 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

                                                      81/7310                         17. 2. 2020
                                                      1. bere na vědomí

                                                      a)    žádost obce Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      b)   žádost obce Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      81/7310                         17. 2. 2020
                                                      2. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                      81/7310                         17. 2. 2020
                                                      3. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07375/2018/RRC s obcí Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06871/2018/RRC s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      81/7310                         17. 2. 2020
                                                      4. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana

                                                      předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                      Termín: 5. 3. 2020


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 16/1379 ze dne 27.6.2017

                                                       č. 45/3992 ze dne 28.8.2018

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       1. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       nedaňové příjmy

                                                       na § 6402 -

                                                       Finanční vypořádání minulých let

                                                        

                                                       pol.  2223 -

                                                       Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                       o

                                                       286,00 tis. Kč

                                                       pol.  2229 -

                                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                                       o

                                                       278,98 tis. Kč

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol.  2229 -

                                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                                       o

                                                       203,96 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       768,94 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4379 -

                                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       768,94 tis. Kč

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       2. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4329 -

                                                       Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       205,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4329 -

                                                       Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                       pol.  5164 -

                                                       Nájemné

                                                       o

                                                       5,00 tis. Kč

                                                       pol.  5173 -

                                                       Cestovné

                                                       o

                                                       200,00 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       205,00 tis. Kč

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol.  4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       26.511,08 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol.  5011 - 

                                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                       o

                                                       700,00 tis. Kč

                                                       pol.  5021 -

                                                       Ostatní osobní výdaje

                                                       o

                                                       200,00 tis. Kč

                                                       pol.  5031 -

                                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                       a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                       o

                                                       233,20 tis. Kč

                                                       pol.  5032 -

                                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                       o

                                                       84,60 tis. Kč

                                                       pol.  5038 -

                                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                       o

                                                       4,00 tis. Kč

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       2.909,28 tis. Kč

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                        

                                                        

                                                       2.800,00 tis. Kč

                                                       pol.  5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       4.250,00 tis. Kč

                                                       pol.  5229 -

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                        

                                                       900,00 tis. Kč

                                                       pol.  5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                        

                                                       721,50 tis. Kč

                                                       pol.  5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       13.708,50 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       26.511,08 tis. Kč

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       4. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství na základě Smluv o partnerství s finančním příspěvkem s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 s časovou použitelností od 2. 7. 2018 – 31. 8. 2021 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       5. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       na § 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                       ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       1.173,80 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4339 -

                                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                       pol.  5164 -

                                                       Nájemné

                                                       o

                                                       70,00 tis. Kč

                                                       pol.  5167 -

                                                       Služby školení a vzdělávání

                                                       o

                                                       100,00 tis. Kč

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       803,80 tis. Kč

                                                       pol.  5173 -

                                                       Cestovné

                                                       o

                                                       100,00 tis. Kč

                                                       pol.  5175 -

                                                       Pohoštění

                                                       o

                                                       100,00 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       1.173,80 tis. Kč

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       6. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3322 -

                                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                                        

                                                       pol.  5171 -

                                                       Opravy a udržování

                                                       o

                                                       7.010,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3322 -

                                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                                       pol.  5137 -

                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                       o

                                                       900,00 tis. Kč

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       5.000,00 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       5.900,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3322 -

                                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                                       pol.  6121 -

                                                       Budovy, haly a stavby

                                                       o

                                                       470,00 tis. Kč

                                                       pol.  6122 -

                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                       o

                                                       640,00 tis. Kč 

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       1.110,00 tis. Kč 

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       7. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       investiční přijaté transfery

                                                       pol.  4216 -

                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       5,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol.  4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                       ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       5,00 tis. Kč

                                                       81/7311                         17. 2. 2020
                                                       8. rozhodla

                                                       zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 700,00 tis. Kč z 360.161,18 tis. Kč na 360.861,18 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 67/6081 ze dne 30.7.2019

                                                       č. 75/6779 ze dne 25.11.2019

                                                       č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                       81/7312                         17. 2. 2020
                                                       1. doporučuje

                                                       zastupitelstvu kraje

                                                       rozhodnout poskytnout úvěr v max. výši 60 % předpokládaných uznatelných nákladů žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA, platnými od 24. 9. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                       81/7312                         17. 2. 2020
                                                       2. ukládá

                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                       předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                       Zodp.: Jan Krkoška

                                                       Termín: 5. 3. 2020


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

                                                        č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                        81/7313                         17. 2. 2020
                                                        1. rozhodla

                                                        uzavřít dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 14/1659 ze dne 12.12.2019

                                                         81/7314                         17. 2. 2020
                                                         1. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                                                         81/7314                         17. 2. 2020
                                                         2. ukládá

                                                         hejtmanovi kraje

                                                         předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                         Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                         Termín: 5. 3. 2020


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 15/1277 ze dne 12.6.2017

                                                          č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

                                                          č. 58/5231 ze dne 11.3.2019

                                                          č. 63/5709 ze dne 28.5.2019

                                                          č. 75/6809 ze dne 25.11.2019

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 4/303 ze dne 15.6.2017

                                                          č. 7/754 ze dne 14.3.2018

                                                          č. 11/1340 ze dne 13.3.2019

                                                          č. 12/1441 ze dne 13.6.2019

                                                          81/7315                         17. 2. 2020
                                                          1. rozhodla

                                                          zrušit body 2. a 3. usnesení rady kraje č. 75/6809 ze dne 25. 11. 2019

                                                          81/7315                         17. 2. 2020
                                                          2. souhlasí

                                                          s nahrazením aktualizovaného podrobného Popisu činností (služeb) společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v závazku veřejné služby pro rok 2020, který je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                          81/7315                         17. 2. 2020
                                                          3. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          81/7315                         17. 2. 2020
                                                          4. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          schválit změnu stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                          81/7315                         17. 2. 2020
                                                          5. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit návrhy dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                                          Termín: 5. 3. 2020


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                           81/7316                         17. 2. 2020
                                                           1. rozhodla

                                                           navýšit alokaci finančních prostředků na dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2019 +“ o částku 10.000.000 Kč

                                                           81/7316                         17. 2. 2020
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           81/7316                         17. 2. 2020
                                                           3. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           zvyšuje

                                                           financování

                                                           pol. 8115 -

                                                           Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                           o

                                                           10.000,0 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 2143 -

                                                           Cestovní ruch

                                                           pol. 5321 -

                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                           o

                                                           112,3 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 2143 -

                                                           Cestovní ruch

                                                           pol. 6341 -

                                                           Investiční transfery obcím

                                                           o

                                                           9.887,7 tis. Kč

                                                           81/7316                         17. 2. 2020
                                                           4. ukládá

                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                           předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                                           Termín: 5. 3. 2020


                                                            Rada kraje

                                                            81/7317                         17. 2. 2020
                                                            1. schvaluje

                                                            podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            81/7317                         17. 2. 2020
                                                            2. vyhlašuje

                                                            dotační program Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020 ke dni 20. 2. 2020 s lhůtou pro podávání žádostí od 22. 3. 2020 do 3. 4. 2020


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 75/6494 ze dne 25. 11. 2019

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                             81/7318                         17. 2. 2020
                                                             1. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 4, 5 a 7 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                             81/7318                         17. 2. 2020
                                                             2. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                             81/7318                         17. 2. 2020
                                                             3. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ neúspěšným žadatelům uvedeným v přílohách č. 3 a 6 předloženého materiálu

                                                             81/7318                         17. 2. 2020
                                                             4. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol.  5222 -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o    

                                                                   4.771,57 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje            

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol.  6312 -

                                                             Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                             o

                                                             687,40 tis. Kč

                                                             pol.  6313 -

                                                             Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                             o

                                                             1.610,40 tis. Kč

                                                             pol.  6322 -

                                                             Investiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             979,00 tis. Kč

                                                             pol.  6341 -

                                                             Investiční transfery obcím

                                                             o

                                                             416,20 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             3.693,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol.  5212 -

                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                             o

                                                                     

                                                                      111,60 tis. Kč

                                                             pol.  5213 -

                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                             o         

                                                                      483,27 tis. Kč

                                                             pol.  5219 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

                                                             o         

                                                                      250,00 tis. Kč

                                                             pol.  5321 -

                                                             Neinvestiční transfery obcím

                                                             o

                                                                      

                                                                      233,70 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             1.078,57 tis. Kč

                                                             81/7318                         17. 2. 2020
                                                             5. ukládá

                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                             předložit návrhy dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                             Zodp.: Jan Krkoška

                                                             Termín: 5. 3. 2020


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě v roce 2020“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              2. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 400.000 Kč subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě v roce 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              3. rozhodla

                                                              snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Smart region“ o 200.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              4. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2299 -

                                                              Ostatní záležitosti v dopravě

                                                              pol. 5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              200 tis. Kč

                                                              na § 2143 -

                                                               Cestovní ruch

                                                              pol. 5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                              o

                                                              200 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5329 -

                                                              Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                              o

                                                              400 tis. Kč

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              5. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 770.000 Kč na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2020“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              6. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 770.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              7. rozhodla

                                                              snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 70.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Turistické značení“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              8. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                              o

                                                              70 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              70 tis. Kč

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              9. bere na vědomí

                                                              žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o poskytnutí dotace v celkové výši 500.000 Kč na projekt „Revitalizace Pusteven 2020“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              10. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout dotaci v celkové výši 500.000 Kč, z toho investiční část ve výši 440.000 Kč, neinvestiční část ve výši 60.000 Kč, obci Prostřední Bečva, IČO 00304221, na projekt „Revitalizace Pusteven 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              11. rozhodla

                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „„Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o finanční prostředky ve výši 500.000 Kč

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              12. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšuje

                                                              financování

                                                              pol. 8115 -

                                                              Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                              o

                                                              500 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5321 -

                                                              Neinvestiční transfery obcím

                                                              o

                                                              60 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 6341 -

                                                              Investiční transfery obcím

                                                              o

                                                              440 tis. Kč

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              13. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              14. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 700.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              15. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                              o

                                                              700 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5221 -

                                                              Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                              o

                                                              700 tis. Kč

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              16. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na projekt „Restaurátorská dílna“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              17. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              18. bere na vědomí

                                                              žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o poskytnutí dotace v celkové výši 143.100 Kč na projekt „Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně“

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              19. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout dotaci maximálně ve výši 143.100 Kč, z toho investiční část ve výši 114.100 Kč, neinvestiční část ve výši 29.000 Kč, městu Nový Jičín, IČO 00298212, na projekt „Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              20. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                              o

                                                              143,1 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5321 -

                                                              Neinvestiční transfery obcím

                                                              o

                                                              29,0 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 6341 -

                                                              Investiční transfery obcím

                                                              o

                                                              114,1 tis. Kč

                                                              81/7319                         17. 2. 2020
                                                              21. ukládá

                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                              předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1., 5., 9., 13., 16., 18. a návrhy dle bodu 2., 6., 10., 14., 17. a 19 tohoto usnesení

                                                              Zodp.: Jan Krkoška

                                                              Termín: 5. 3. 2020


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost České hutnické společnosti, z.s., IČO 00538671, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               2. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje České hutnické společnosti, z.s., IČO 00538671, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „INVENT ARENA 2020“, ve výši 350.000 Kč, maximálně však ve výši 70,58 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 s odůvodněném uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               3. rozhodla

                                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 175.000 Kč

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               4. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 6113 -

                                                               Zastupitelstva krajů

                                                               pol. 5901 -

                                                               Nespecifikované rezervy

                                                               o

                                                               175 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               175 tis. Kč

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               5. bere na vědomí

                                                               žádost Národního strojírenského klastru, z.s., IČO 26629437, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               6. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Národnímu strojírenskému klastru, z.s., IČO 26629437, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“, ve výši 750.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 650.000 Kč a investiční dotaci ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 91,46 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               7. rozhodla

                                                               snížit akci rozpočtu kraje „Smart region“ o částku 375.000 Kč a o stejnou částku navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               8. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 2299 -

                                                               Ostatní záležitosti v dopravě

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               375 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               275 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 6322 -

                                                               Investiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               100 tis. Kč

                                                               81/7320                         17. 2. 2020
                                                               9. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1., 5. a návrhy dle bodů 2., 6. tohoto usnesení

                                                               Zodp.: Jan Krkoška

                                                               Termín: 5. 3. 2020


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                81/7321                         17. 2. 2020
                                                                1. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout

                                                                a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                81/7321                         17. 2. 2020
                                                                2. rozhodla

                                                                navýšit finanční prostředky alokované na dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ o 1.197.280 Kč

                                                                81/7321                         17. 2. 2020
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3636 -

                                                                Územní rozvoj

                                                                pol. 6341 -

                                                                Investiční transfery obcím

                                                                o

                                                                1.152,40 tis. Kč

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 6901 -

                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                o

                                                                1.197,28 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3636 -

                                                                Územní rozvoj

                                                                pol. 5321 -

                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                o

                                                                699,20 tis. Kč

                                                                pol. 5329 -

                                                                Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                o

                                                                  1.650,48 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                2.349,68 tis. Kč

                                                                81/7321                         17. 2. 2020
                                                                4. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 5.299.320 Kč

                                                                81/7321                         17. 2. 2020
                                                                5. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 4. tohoto usnesení

                                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                                Termín: 5. 3. 2020


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                 81/7322                         17. 2. 2020
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost Polského kulturně-osvětového svazu v České republice z.s., IČO 00442771, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „PZKO - plynové kotle“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 81/7322                         17. 2. 2020
                                                                 2. rozhodla

                                                                 poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Polskému kulturně-osvětovému svazu v České republice z.s., IČO 00442771, ve výši 150.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „PZKO - plynové kotle“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 81/7322                         17. 2. 2020
                                                                 3. rozhodla

                                                                 navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 150.000 Kč

                                                                 81/7322                         17. 2. 2020
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                 pol. 5901 -

                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                 o

                                                                 150 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3319 -

                                                                 Ostatní záležitosti kultury

                                                                 pol. 6322 -

                                                                 Investiční transfery spolkům

                                                                 o

                                                                 150 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 75/6783 ze dne 25. 11. 2019

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                  81/7323                         17. 2. 2020
                                                                  1. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  81/7323                         17. 2. 2020
                                                                  2. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ neúspěšným žadatelům uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                  81/7323                         17. 2. 2020
                                                                  3. rozhodla

                                                                  navýšit finanční prostředky alokované na dotačním programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ o 650.800 Kč

                                                                  81/7323                         17. 2. 2020
                                                                  4. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 6409 -

                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  pol. 6901 -

                                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                                  o

                                                                  650,8tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 2143 -

                                                                  Cestovní ruch

                                                                  pol. 5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  120,0 tis. Kč

                                                                  pol. 5222 -

                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                  o

                                                                  113,3 tis. Kč

                                                                  pol. 5321 -

                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                  o

                                                                  297,5 tis. Kč

                                                                  pol. 5329 -

                                                                  o

                                                                  120,0 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  650,8 tis. Kč

                                                                  81/7323                         17. 2. 2020
                                                                  5. ukládá

                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                  předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                                                  Termín: 5. 3. 2020


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 75/6784 ze dne 25. 11. 2019

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                   81/7324                         17. 2. 2020
                                                                   1. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   81/7324                         17. 2. 2020
                                                                   2. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále IČO 00095354, o částku 220.000 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020

                                                                   81/7324                         17. 2. 2020
                                                                   3. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ neúspěšným žadatelům uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                   81/7324                         17. 2. 2020
                                                                   4. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5221 -

                                                                   Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                   o

                                                                   2.257,8 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5212 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   409,5 tis. Kč

                                                                   pol. 5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   220,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5222 -

                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   103,7 tis. Kč

                                                                   pol. 5321 -

                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                   o

                                                                   721,9 tis. Kč

                                                                   pol. 5331 -

                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   220,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   422,0 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   2.097,1 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 6312 -

                                                                   Investiční transfery transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                   o

                                                                   80,0 tis. Kč

                                                                   pol. 6322 -

                                                                   Investiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   80,7 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   160,7 tis. Kč

                                                                   81/7324                         17. 2. 2020
                                                                   5. ukládá

                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                   předložit návrhy dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                                   Termín: 5. 3. 2020


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

                                                                    č. 40/3605 ze dne 12. 6. 2018

                                                                    81/7325                         17. 2. 2020
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost Eufour PR, s.r.o., ze dne 7. 2. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    81/7325                         17. 2. 2020
                                                                    2. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                    rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Eufour PR, s.r.o., IČO 28579992, na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji ve výši 900.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    81/7325                         17. 2. 2020
                                                                    3. ukládá

                                                                    náměstkyni hejtmana kraje

                                                                    předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                    Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                    Termín: 5. 3. 2020


                                                                     Rada kraje

                                                                     81/7326                         17. 2. 2020
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                     81/7326                         17. 2. 2020
                                                                     2. rozhodla

                                                                     o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                     81/7326                         17. 2. 2020
                                                                     3. stanoví

                                                                     s účinností od 1. 3. 2020

                                                                     plat řediteli příspěvkové organizace kraje uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                     81/7326                         17. 2. 2020
                                                                     4. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     sdělit obsah přijatého opatření řediteli příspěvkové organizace kraje uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                     Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                     Termín: do 29. 2. 2020


                                                                      Rada kraje

                                                                      81/7327                         17. 2. 2020
                                                                      1. stanoví

                                                                      s účinností od 1. 3. 2020

                                                                      plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       81/7328                         17. 2. 2020
                                                                       1. schvaluje

                                                                       podmínky včetně příloh dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 dle příloh č. 1 – 10 předloženého materiálu

                                                                       81/7328                         17. 2. 2020
                                                                       2. vyhlašuje

                                                                       dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 s účinností ke dni 18. 2. 2020


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                        81/7329                         17. 2. 2020
                                                                        1. schvaluje

                                                                        podmínky včetně příloh dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021 dle příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu

                                                                        81/7329                         17. 2. 2020
                                                                        2. vyhlašuje

                                                                        dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021 s účinností ke dni 18. 2. 2020


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 68/6271 ze dne 27.8.2019

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                         81/7330                         17. 2. 2020
                                                                         1. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                         81/7330                         17. 2. 2020
                                                                         2. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                         81/7330                         17. 2. 2020
                                                                         3. rozhodla

                                                                         snížit finanční prostředky na akci „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni“ o 580.000 Kč

                                                                         81/7330                         17. 2. 2020
                                                                         4. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3419 -

                                                                         Ostatní sportovní činnost

                                                                         pol. 5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                         o

                                                                         1.608,6 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3419 -

                                                                         Ostatní sportovní činnost

                                                                         pol. 5321 -

                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                         o

                                                                         260,0 tis. Kč 

                                                                         pol. 5221 -

                                                                         Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                         o

                                                                         50,0 tis. Kč

                                                                         pol. 5213 -

                                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                         o

                                                                         718,6 tis. Kč

                                                                         Celkem

                                                                         o

                                                                         1.028,6 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         kapitálové výdaje

                                                                         na § 6409 -

                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                         pol. 6901 -

                                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                                         o

                                                                         580,0 tis. Kč 

                                                                         81/7330                         17. 2. 2020
                                                                         5. ukládá

                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                         Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                         Termín: 5. 3. 2020


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 68/6272 ze dne 27.8.2019

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                          81/7331                         17. 2. 2020
                                                                          1. rozhodla

                                                                          navýšit finanční prostředky na akci „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji “ o 580.000 Kč

                                                                          81/7331                         17. 2. 2020
                                                                          2. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                          81/7331                         17. 2. 2020
                                                                          3. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                          81/7331                         17. 2. 2020
                                                                          4. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní sportovní činnost

                                                                            

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          18.220 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          snižují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 6409 -

                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                          pol. 6901 -

                                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                                          o

                                                                          580 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní sportovní činnost

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          18.800 tis. Kč

                                                                          81/7331                         17. 2. 2020
                                                                          5. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                          Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                          Termín: 5. 3. 2020


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 a 

                                                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                           81/7332                         17. 2. 2020
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           informaci o neschválení projektu „Modernizace vzdělávání prostřednictvím inteligentních procesů“ předloženého organizací Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ, na který jim bylo za podmínky doporučení Žádosti o podporu projektu k financování, příp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele v max. výši 2.000 tis. Kč s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022

                                                                           81/7332                         17. 2. 2020
                                                                           2. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, v max. výši 1.750 tis. Kč, z toho 1.066 tis. Kč neinvestice a 684 tis. Kč investice, k zajištění profinancování projektu s názvem „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojou v oblasti počítačových sietí a informačních technológií“ předložený v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022

                                                                           81/7332                         17. 2. 2020
                                                                           3. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout změnit v usnesení č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 strukturu schválené návratné finanční výpomoci na neinvestiční u organizace Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, k zajištění profinancování projektu v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a technických předmětech“, v max. výši 2.000 tis. Kč

                                                                           81/7332                         17. 2. 2020
                                                                           4. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           navýšit neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, k zajištění profinancování schváleného projektu v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a technických předmětech“, o částku 250 tis. Kč s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022

                                                                           81/7332                         17. 2. 2020
                                                                           5. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 3121 -

                                                                           Gymnázia

                                                                           pol.  6451 -

                                                                           Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                           o

                                                                           2.000 tis. Kč

                                                                           na § 3122 -

                                                                           Střední odborné školy

                                                                           pol.  6451 -

                                                                           Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                           o

                                                                           816 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           2.816 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3121 -

                                                                           Gymnázia

                                                                           pol. 5651 -

                                                                           Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                           o

                                                                           2.250 tis. Kč

                                                                           na § 3122 -

                                                                           Střední odborné školy

                                                                           pol. 5651 -

                                                                           Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                           o

                                                                           566 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           2.816 tis. Kč

                                                                           81/7332                         17. 2. 2020
                                                                           6. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. až 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                           Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                           Termín: 5. 3. 2020


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            1. rozhodla

                                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.810.251 Kč dle předloženého materiálu

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            2. schvaluje


                                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            3. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                                            pol. 4116 -

                                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                            o

                                                                            3.810.254 Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3126 -

                                                                            Konzervatoře

                                                                            pol. 5336 -

                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            874.955 Kč

                                                                            na § 3127 -

                                                                            Střední školy

                                                                            pol. 5336 -

                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            2.935.299 Kč

                                                                            Celkem

                                                                            3.810.254 Kč

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            4. schvaluje

                                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            5. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3299 -

                                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                              o

                                                                            11.000.000 Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3113 -

                                                                            Základní školy

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            152.900 Kč

                                                                            na § 3114 -

                                                                            Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            1.982.300 Kč

                                                                            na § 3121 -

                                                                            Gymnázia

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            1.395.200 Kč

                                                                            na § 3122 -

                                                                            Střední odborné školy

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            606.900 Kč

                                                                            na § 3127 -

                                                                            Střední školy

                                                                            pol. 5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            6.862.700 Kč

                                                                            Celkem

                                                                            11.000.000 Kč

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            6. rozhodla

                                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
                                                                            o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2020 ve výši 13.559.784.499 Kč dle předloženého materiálu

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            7. rozhodla

                                                                            poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020:

                                                                            a)   Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 2.986.000 Kč

                                                                            b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 200.000 Kč

                                                                            s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            8. schvaluje

                                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020:

                                                                            a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 2.986.000 Kč

                                                                            b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 200.000 Kč

                                                                            s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                            81/7333                         17. 2. 2020
                                                                            9. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                                            pol. 4116 -

                                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                            o

                                                                            13.559.784.499 Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3121 -

                                                                            Gymnázia

                                                                            pol. 5336 -

                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            3.186.000 Kč

                                                                            na § 3299 -

                                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                            pol. 5901 -

                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                            o

                                                                            13.556.598.499 Kč

                                                                            Celkem

                                                                            13.559.784.499 Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 a 25 předloženého materiálu

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            2. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                            a)   Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „69. ročník Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                            b)   Český krasobruslařský svaz, z.s., , IČ 62937839, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ISU Junior Grand Prix 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                            c)    SKSB Arrows Ostrava z.s., IČ 26525143, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Regenerace sportovních povrchů“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                            d)   Český atletický svaz, IČ 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2020“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                            e)   Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČ 60458054, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2020“; s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 30. 9. 2020

                                                                            f)    Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her, a správa nadačního fondu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                            g)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                            h)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Beach Open“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                            i)     RWR s.r.o., IČ 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prosperita Open 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                            j)     Statutární město Třinec, IČ 00297313, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Atletický den v rámci Olympijského festivalu Tokio 2020“; s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020

                                                                            k)   Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Olympijský park Slezská Harta“; s časovou použitelností od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2020

                                                                            l)     Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČ 67341241, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            3. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                            a)   Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            a)   Český krasobruslařský svaz, z.s., , IČ 62937839, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            b)   SKSB Arrows Ostrava z.s., IČ 26525143, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                            c)    Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                            d)   Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČ 60458054, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                            e)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                            f)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                            g)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                            h)   RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                            i)     Statutární město Třinec, IČ 00297313, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                            j)     Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                            k)   Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČ 67341241, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            4. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadateli promalluo.cz, s.r.o., IČO 07481381, ve výši 600.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Youmatch 2020“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            5. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 00194/2020/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Český florbal, IČO 61387991, jímž se mění uznatelné náklady projektu, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            6. ukládá

                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                            předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. - 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                            Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                            Termín: 5. 3. 2020

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            7. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšuje

                                                                            financování

                                                                            pol. 8115 -

                                                                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                            o

                                                                            500 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3419 -

                                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                                            pol. 5222 -

                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                            o

                                                                            500 tis. Kč

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            8. rozhodla

                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 500 tis. Kč

                                                                            81/7334                         17. 2. 2020
                                                                            9. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3419 -

                                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                                            pol. 5321 -

                                                                            Neinvestiční transfery obcím

                                                                            o

                                                                            800 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3419 -

                                                                            Ostatní sportovní činnost

                                                                            pol. 5329 -

                                                                            Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                            o

                                                                            800 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             81/7335                         17. 2. 2020
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             81/7335                         17. 2. 2020
                                                                             2. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             schválit část Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020 týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, tj. Strategii rozvoje vzdělávání a sítě škol v kraji uvedenou v kapitole 2 přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             81/7335                         17. 2. 2020
                                                                             3. ukládá

                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                             předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                             Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                             Termín: 5. 3. 2020


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 a 52

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              2. rozhodla

                                                                              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                              a)    1. SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Floorball champions cup 2020 ve florbale - podpora účastí týmů mužů a žen 1. SC Vítkovice“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 30. 4. 2020

                                                                              b)   **********, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportovní přípravy maratonské běžkyně ********** pro nominaci na letní olympiádu Tokio 2020, Japonsko“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

                                                                              c)    Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 70942650, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství polských škol v lyžování“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

                                                                              d)   SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., IČO 04103734, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Konference trenérů mládeže házené v Ostravě“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020

                                                                              e)    SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní olympiáda 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              f)     Sportovní klub Rodina v pohybu Opava z.s., IČO 69987106, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rodina v pohybu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                              g)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní dětský turnaj v golfu - podpora přeshraniční spolupráce“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, s odůvodněním, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                              h)   Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příprava hráčů na MČR v roce 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              i)     HigBic s.r.o., IČO 29208521, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „NA KOLE DĚTEM 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                              j)     POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „POLAR STREET HOCKEY 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              k)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora SCM Severní Morava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              l)     Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v obci Pstruží“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              m)  Automotoklub Vrbno v AČR, IČO 00534030, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vrbenský vrch 2020“; s časovou použitelností od 1. 2. 2020 do 30. 8. 2020

                                                                              n)   HC ORLOVÁ, z.s., IČO 48004871, ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mládežnický hokejový turnaj v New Yorku“; s časovou použitelností od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020

                                                                              o)   **********, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora přípravy reprezentanta **********“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              p)   **********, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora přípravy reprezentantky **********“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              q)   VK Ostrava, s.r.o., IČO 25860542, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CEV Cup 2020 - evropský pohár ve volejbale mužů VK Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020

                                                                              r)    HEAD BIKE Opava, z.s., IČO 68177470, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní centrum mládeže cyklistiky Moravskoslezského kraje při HEAD BIKE Opava, z.s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              s)    Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO 00495948, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě dorostu Opava 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              3. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol. 5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              2.045 tis. Kč

                                                                              na § 6113 -

                                                                              Zastupitelstva krajů

                                                                              pol. 5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              100 tis. Kč

                                                                              Celkem

                                                                              o

                                                                              2.145 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3419 -

                                                                              Ostatní sportovní činnost

                                                                              pol. 5222 -

                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                              o

                                                                              1.395 tis. Kč

                                                                              pol. 5493 -

                                                                              Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                              o

                                                                              500 tis. Kč

                                                                              pol. 5213 -

                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                              o

                                                                              250 tis. Kč

                                                                              Celkem

                                                                              o

                                                                              2.145 tis. Kč

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              4. rozhodla

                                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 2.145 tis. Kč

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              5. rozhodla

                                                                              poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                              a)    Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s., IČO 26579677, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora činnosti mládeže SKVOZ Horní Suchá“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              b)   Slovan Horní Žukov z.s., IČO 48004405, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Oprava podlahy tribuny sportoviště“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              c)    Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., IČO 64628663, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořízení vodních překážek pro vodní lyžování a wakeboarding“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              d)   Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s., IČO 44941994, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu“; s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              e)    Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příspěvek na vybavení sportoviště“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              f)     MADEJA sport s.r.o., IČO 27786048, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světelná tabule pro časomíru“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              6. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol. 5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              920 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              kapitálové výdaje

                                                                              na § 3419 -

                                                                              Ostatní sportovní činnost

                                                                              pol. 6322 -

                                                                              Investiční transfery spolkům

                                                                              o

                                                                              770 tis. Kč

                                                                              pol. 6313 -

                                                                              Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                              o

                                                                              150 tis. Kč

                                                                              Celkem

                                                                              o

                                                                              920 tis. Kč

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              7. rozhodla

                                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 920 tis. Kč

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              8. rozhodla

                                                                              uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                              a)    1. SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              b)   **********, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                              c)    Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 70942650, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                              d)   SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., IČO 04103734, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                              e)    SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                              f)     Sportovní klub Rodina v pohybu Opava z.s., IČO 69987106, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                              g)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                              h)   Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                              i)     HigBic s.r.o., IČO 29208521, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                              j)     POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                              k)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                              l)     Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                              m)  Automotoklub Vrbno v AČR, IČO 00534030, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                              n)   HC ORLOVÁ, z.s., IČO 48004871, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                              o)   **********, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                              p)   **********, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                                                                              q)   VK Ostrava, s.r.o., IČO 25860542, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

                                                                              r)    HEAD BIKE Opava, z.s., IČO 68177470, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                                                              s)    Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO 00495948 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

                                                                              t)    Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s., IČO 26579677, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

                                                                              u)    Slovan Horní Žukov z.s., IČO 48004405, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

                                                                              v)    Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., IČO 64628663, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

                                                                              w)  Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s., IČO 44941994, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

                                                                              x)    Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

                                                                              y)    MADEJA sport s.r.o., IČO 27786048, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

                                                                              81/7336                         17. 2. 2020
                                                                              9. rozhodla

                                                                              neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                                                                              a)    **********, ve výši 40.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní dny mládeže s TAJV“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                              b)   Top race agency, z.s., IČO 27055680, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Horská výzva 2020 v Moravskoslezském kraji – Beskydy - Trojanovice“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               81/7337                         17. 2. 2020
                                                                               1. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře se subjekty Statutární město Ostrava, IČO 00845451; ČSAD Ostrava, a.s., IČO 45192057; Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., IČO 06560750, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               81/7337                         17. 2. 2020
                                                                               2. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout o závazku kraje v maximální výši 80 mil. Kč k zajištění podpory k vybudování „Multifunkční sportovní haly v Ostravě na ulici U Stadiónu v Ostravě – Moravské Ostravě“, a to na období let 2021 – 2023, dle předloženého materiálu

                                                                               81/7337                         17. 2. 2020
                                                                               3. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                               Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                               Termín: 5. 3. 2020


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 71/6492 ze dne 7.10.2019

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                81/7338                         17. 2. 2020
                                                                                1. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout

                                                                                a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                81/7338                         17. 2. 2020
                                                                                2. rozhodla

                                                                                navýšit akci rozpočtu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ o částku 2.936,7 tis. Kč

                                                                                81/7338                         17. 2. 2020
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 4379 -

                                                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                pol. 5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                4.000,0 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                snižují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 6901 -

                                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                o

                                                                                2.936,7 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 4344 -

                                                                                Sociální rehabilitace

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                212,7 tis. Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                123,0 tis. Kč

                                                                                na § 4349 -

                                                                                Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                200,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                410,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                300,0 tis. Kč

                                                                                na § 4356 -

                                                                                Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                80,0 tis. Kč

                                                                                na § 4379 -

                                                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                100,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                955,2 tis. Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                80,0 tis. Kč

                                                                                na § 4399 -

                                                                                Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                pol. 5212 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                o

                                                                                300,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                  

                                                                                o

                                                                                1.419,3 tis. Kč

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                879,3 tis. Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                526,4 tis. Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                625,0 tis. Kč

                                                                                Celkem

                                                                                o

                                                                                6.210,9 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                na § 4399 -

                                                                                Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                pol. 6313 -

                                                                                Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                342,0 tis. Kč

                                                                                pol. 6321 -

                                                                                Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                174,9 tis. Kč

                                                                                pol. 6322 -

                                                                                Investiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                33,9 tis. Kč

                                                                                pol. 6323 -

                                                                                Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                175,0 tis. Kč

                                                                                Celkem

                                                                                o

                                                                                725,8 tis. Kč

                                                                                81/7338                         17. 2. 2020
                                                                                4. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                Termín: 5. 3. 2020


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                 81/7339                         17. 2. 2020
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Rekonstrukce objektu denního stacionáře Eden v Českém Těšíně“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 81/7339                         17. 2. 2020
                                                                                 2. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 800.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu denního stacionáře Eden v Českém Těšíně“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 81/7339                         17. 2. 2020
                                                                                 3. rozhodla

                                                                                 navýšit akci rozpočtu „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 800.000 Kč

                                                                                 81/7339                         17. 2. 2020
                                                                                 4. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 snižují

                                                                                 kapitálové výdaje

                                                                                 na § 6409 -

                                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                 pol. 6901 -

                                                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                 o

                                                                                  800 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 kapitálové výdaje

                                                                                 na § 4356 -

                                                                                 Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                 pol. 6323 -

                                                                                 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 800 tis. Kč

                                                                                 81/7339                         17. 2. 2020
                                                                                 5. ukládá

                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                 předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                 Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                 Termín: 5. 3. 2020


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 8/930 ze dne 14.6.2018

                                                                                  č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

                                                                                  81/7340                         17. 2. 2020
                                                                                  1. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Alzheimercentrum Ostrava z.ú, IČO 07287895, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  81/7340                         17. 2. 2020
                                                                                  2. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  rozhodnout uzavřít s poskytovatelem AVE, z.s., IČO 65468431, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  81/7340                         17. 2. 2020
                                                                                  3. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                  81/7340                         17. 2. 2020
                                                                                  4. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Město Rychvald, IČO 00297615, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  81/7340                         17. 2. 2020
                                                                                  5. ukládá

                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                  předložit návrhy dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                  Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                  Termín: 5. 3. 2020


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   81/7341                         17. 2. 2020
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   předložit žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, číslo výzvy 11/2019, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita, podporované aktivity 5.2.A - Podpora alternativních způsobů dopravy

                                                                                   81/7341                         17. 2. 2020
                                                                                   2. souhlasí

                                                                                   s udělením pověření hejtmana kraje Ing. Davidu Bártovi, vedoucímu oddělení autodopravy, odbor kancelář ředitele KÚ, k podání žádosti prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR a následné komunikaci v tomto systému se SFŽP v rámci výzvy uvedené v bodě 1. tohoto usnesení


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    81/7342                         17. 2. 2020
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    81/7342                         17. 2. 2020
                                                                                    2. bere na vědomí

                                                                                    a)    žádost o darování automobilu zaslanou Slezskou diakonií, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    b)   žádost o darování automobilu zaslanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846, uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                    81/7342                         17. 2. 2020
                                                                                    3. rozhodla

                                                                                    svěřit organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, příspěvková organizace se sídlem Školní 416, 739 91 Jablunkov, IČ 00100340, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bodu č. 1

                                                                                    81/7342                         17. 2. 2020
                                                                                    4. rozhodla

                                                                                    svěřit organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace se sídlem 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín, IČ 00096296, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bodu č. 2

                                                                                    81/7342                         17. 2. 2020
                                                                                    5. rozhodla

                                                                                    svěřit organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Hluboká 66, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00095630, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bodu č. 3

                                                                                    81/7342                         17. 2. 2020
                                                                                    6. rozhodla

                                                                                    darovat Slezské diakonii, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, na základě smlouvy č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, ve znění pozdějších dodatků, část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bodu č. 4, a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    81/7342                         17. 2. 2020
                                                                                    7. rozhodla

                                                                                    neposkytnout dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajskému sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČ 00442739


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     81/7343                         17. 2. 2020
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     že náhradní žadatel dle usnesení rady kraje č. 80/7225 ze dne 10. 2. 2020, obec Horní Lhota, vzal svou žádost zpět, a tedy jeho žádost nebude předložena zastupitelstvu kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské stavby“ pro roky 2020 - 2021


                                                                                      frame-scrollup