Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 11. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  82/6531     4. 11. 2015
1. schvaluje

program 82. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  82/6532     4. 11. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu z 82. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2015: Mgr. Věra Palková Ing. Jiří Martinek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 68/5490 ze dne 19. 5. 2015 č. 73/5978 ze dne 4. 8. 2015 č. 74/6062 ze dne 11. 8. 2015 (č. usnesení)
  82/6533     4. 11. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly dle předloženého materiálu: 1. KASCH – interiér s.r.o. Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou IČ: 26831724 2. ZK DESIGN a.s. Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom IČ: 25864068
  82/6533     4. 11. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  82/6533     4. 11. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  82/6533     4. 11. 2015
4. rozhodla

zahájit jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve veřejné zakázce nazvané „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec II.“, zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, a to dnem následujícím po doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení dle bodu 2) tohoto usnesení
  82/6533     4. 11. 2015
5. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec II“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  82/6533     4. 11. 2015
6. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec II“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, ve složení členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 7. mjr. Ing. Viktor Mičan - hasičský záchranný sbor MSK náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Hana Kaštovská - odbor evropských projektů 7. Ivana Sztulová - hasičský záchranný sbor MSK
  82/6533     4. 11. 2015
7. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání se zájemcem na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  82/6533     4. 11. 2015
8. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec II“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  82/6533     4. 11. 2015
9. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec II“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 7. mjr. Ing. Viktor Mičan - hasičský záchranný sbor MSK náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Lucie Papřoková - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Hana Kaštovská - odbor evropských projektů 7. Ivana Sztulová - hasičský záchranný sbor MSK

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 78/6381 ze dne 25. 9. 2015 č. 77/6317 ze dne 10. 9. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1673 ze dne 25. 9. 2015 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  82/6534     4. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít Darovací smlouvu o převodu vlastnického práva k jednomu kusu historického motocyklu s **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  82/6534     4. 11. 2015
2. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky v max. výši 607.420 Kč v rozpočtu kraje na rok 2015 na pokrytí výdajů souvisejících s realizací „Stálé expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  82/6534     4. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 607,42 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 52,03 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 488,84 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 66,55 tis. Kč
  82/6534     4. 11. 2015
4. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s dodavatelem: Ostravské výstavy, a.s., se sídlem: Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25399471, DIČ: CZ2539947, za cenu nejvýše přípustnou 502.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  82/6535     4. 11. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ ve výši 29,2 tis. Kč
  82/6535     4. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 29,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 29,2 tis. Kč

frame-scrollup