Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 11. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  83/6536     10. 11. 2015
1. schvaluje

program 83. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6537     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Sikory a RSDr. Karla Kuboše, o ověření zápisu z 80. schůze rady kraje, konané dne 20. 10. 2015 b) zprávu ověřovatelů zápisu pana Mgr. Daniela Havlíka a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu z 81. schůze rady kraje, konané dne 27. 10. 2015
  83/6537     10. 11. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 83. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2015: Mgr. Věra Palková Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov č. p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  83/6538     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č. p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, za období leden - září 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  83/6539     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za leden – září 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  83/6540     10. 11. 2015
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2015 a výroční zprávy za rok 2015 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Ing. Dušana Střižíka, auditora zapsaného v seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem 1171, adresa 1. máje 1085/43, 743 01 Bílovec

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 46/3461 ze dne 24. 6. 2014 č. 79/6390 ze dne 6. 10. 2015 (č. usnesení)
  83/6541     10. 11. 2015
1. schvaluje

návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena představenstva dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6182 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  83/6542     10. 11. 2015
1. souhlasí

s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6543     10. 11. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Modernizace Školního statku v Opavě" - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  83/6543     10. 11. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Modernizace Školního statku v Opavě" - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  83/6543     10. 11. 2015
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to v okamžiku zrušení předchozího zadávacího řízení číslo 215/2014
  83/6543     10. 11. 2015
4. prohlašuje

že předmět smlouvy “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  83/6543     10. 11. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  83/6543     10. 11. 2015
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Marin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Mgr. Jana Švecová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6544     10. 11. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Projektová dokumentace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  83/6544     10. 11. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Projektová dokumentace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  83/6544     10. 11. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  83/6544     10. 11. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Mgr. Jana Švecová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6545     10. 11. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup LCD monitorů“
  83/6545     10. 11. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno IČ 27675645 za cenu nejvýše přípustnou 1.170.000 Kč bez DPH
  83/6545     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 150 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 200 tis. Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 1.016 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 62 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.428 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6546     10. 11. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu“ ve výši 320,9 tis. Kč
  83/6546     10. 11. 2015
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 320,9 tis. Kč účelově určené na akci „Sanitní vozy a služby eHealth – programové vybavení“
  83/6546     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 320,9 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 320,9 tis. Kč
  83/6546     10. 11. 2015
4. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rozšíření autentizace uživatelů (veřejnosti) do Portálu pacienta o druhý faktor ověření“
  83/6546     10. 11. 2015
5. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 4) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. STAPRO s. r. o. Pernštýnské náměstí 51, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice IČ: 13583531 za cenu nejvýše přípustnou 446.745 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6547     10. 11. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Studie "Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zejména komunálními v Moravskoslezském kraji v roce 2015““
  83/6547     10. 11. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. ENVIprojekt s.r.o se sídlem: Zlín, Na Požáře 144, PSČ 76001 IČ: 60739959 za cenu nejvýše přípustnou 225.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6548     10. 11. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ ve výši 17.200 Kč a navýšit o tyto prostředky akci Hry „Olympiády dětí a mládeže“
  83/6548     10. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,03 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 2,03 tis. Kč
  83/6548     10. 11. 2015
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění sportovního vybavení - Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016“
  83/6548     10. 11. 2015
4. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. INTERIMEX CZ a.s. sídlem: Terezín, Tyršova 141, PSČ 411 55 IČ: 25420721 za cenu nejvýše přípustnou 394.416 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6332 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  83/6549     10. 11. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup mikrobusu pro 9 osob II“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 3. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. se sídlem: Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 40003 IČ: 28685521 za cenu nejvýše přípustnou 962.809 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 81/6529 ze dne 27. 10. 2015 (č. usnesení)
  83/6550     10. 11. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2014 (ev. č. 03171/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“, se společností: Porr a.s. se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ 43005560 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 11.258.096,11 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6523 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  83/6551     10. 11. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum - dodatek č. 3“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  83/6551     10. 11. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum - dodatek č. 3““, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jana Vonsová - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Aleš Trnka - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  83/6551     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10.815,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.815,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6552     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 767 - 776 ze dne 30. 9. 2015, č. 777 - 797 ze dne 5. 10. 2015 a č. 798 - 825 ze dne 12. 10. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6553     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dopisech právního zástupce Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a Československé provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské adresovaných orgánům kraje, oba ze dne 23. 10. 2015, dle předloženého materiálu
  83/6553     10. 11. 2015
2. souhlasí

s návrhem dalšího postupu ve věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6554     10. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 51,81 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 51,81 tis. Kč
  83/6554     10. 11. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v rámci akce „Realizace komunikační strategie“ ve výši 100 tis. Kč
  83/6554     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 134,05 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,87 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 1,21 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 238,13 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 238,13 tis. Kč
  83/6554     10. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 228,49 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 103,73 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 92,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 32,55 tis. Kč Celkem o 228,49 tis. Kč
  83/6554     10. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6555     10. 11. 2015
1. rozhodla

vyslat na zahraniční pracovní cestu do Čínské lidové republiky (Šanghaj, Suzhou, Hebei, Peking) Miroslava Nováka, hejtmana kraje, v termínu 21. – 27. 11. 2015 za účelem prezentace Moravskoslezského kraje během oficiální návštěvy Číny v doprovodu předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky, dle podmínek uvedených v předloženém materiálu
  83/6555     10. 11. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák
  83/6555     10. 11. 2015
3. rozhodla

uzavřít „Memorandum o porozumění a dlouhodobé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Česká republika a China Investment Corporation, Čínská lidová republika“ dle předloženého materiálu
  83/6555     10. 11. 2015
4. rozhodla

poskytnout věcné dary pro primátora Šanghaje, guvernéra provincie Hebei a primátora Pekingu v rámci setkání s hejtmanem kraje během oficiální návštěvy Číny v termínu 21. – 27. 11. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6556     10. 11. 2015
1. souhlasí

s pronájmem nebytových prostor o výměře 37,60 m² v přízemí budovy č. p. 171, část obce Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parcela č. 190/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 171/14, příspěvková organizace, Rybí Trh 171/14, Opava, IČ 47811919, mezi touto organizací a panem Rudolfem Dybowiczem, Slavkov u Opavy, Školní 74, IČ 18988016, na dobu 5 let, dle přílohy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  83/6557     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  83/6557     10. 11. 2015
2. rozhodla

s účinností od 11. 11. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6558     10. 11. 2015
1. souhlasí

s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  83/6559     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  83/6559     10. 11. 2015
2. rozhodla

s účinností od 11. 11. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6560     10. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2015 ve výši 147.179.000 Kč dle předloženého materiálu
  83/6560     10. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 147.179.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 300.838 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.662.482 Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 364.746 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.743.540 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.968.217 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 955.100 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 771.567 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.172.167 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 41.658.107 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.912.108 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 38.932.248 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.505.110 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 152.139 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 722.633 Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 18.360 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.897.489 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 42.515 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 146.142 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.401.247 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství Školská poradenská zařízení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 553.420 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.046.945 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 164.178 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.406.111 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.307.417 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.525.996 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.621.560 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 226.618 Kč Celkem 147.179.000 Kč
  83/6560     10. 11. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6561     10. 11. 2015
1. souhlasí

s pronájmem nemovité věci, a to prostor o velikosti 18 m² v budově č. p. 1119, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1512 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, Ostrava, IČ 00845329, společnosti UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, Praha 4, IČ 00562262, na dobu 10 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6562     10. 11. 2015
1. souhlasí

s pronájmem služebního bytu, a to v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 397, část obce Město, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava - Město, obec Opava, o celkové výměře 108,50 m², ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Komenského 5, Opava, IČ 47813113, panu **********, od 1. 12. 2015 po dobu trvání pracovního poměru v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6563     10. 11. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2015 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6564     10. 11. 2015
1. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Bruntál, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6564     10. 11. 2015
2. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Rýmařov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  83/6564     10. 11. 2015
3. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Kopřivnice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  83/6564     10. 11. 2015
4. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  83/6564     10. 11. 2015
5. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Opava, s výjimkou pěti obcí přičleněných k ORP Kravaře (obec Hněvošice, obec Chlebičov, obec Oldřišov, obec Služovice, obec Velké Hoštice), dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  83/6564     10. 11. 2015
6. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Vítkov, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  83/6564     10. 11. 2015
7. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Karviná, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6565     10. 11. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6566     10. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na: a) účelové dotace v odvětví školství na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ ve výši 45.688.338 Kč b) individuální projekty ostatní prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Výzva č. 57) ve výši 8.482.609 Kč c) program Kulturní aktivity ve výši 20.000 Kč d) ocenění projektu Math in English, English in Math; The importance of being good at Math and English ve výši 200.000 Kč v rámci Evropské jazykové ceny Label 2015 dle předloženého materiálu
  83/6566     10. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 45.688.338 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 5.167.706 Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 145.516 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 48.782 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 21.041.933 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.718.193 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 113.625 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.812.649 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.757.369 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.725.618 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.163.770 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 720.581 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 280.367 Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 871.937 Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.571 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 187.967 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 243.044 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 33.407 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.846.348 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 263.480 Kč na § 3233 - Střediska volného času pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 53.781 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 479.694 Kč Celkem 45.688.338 Kč
  83/6566     10. 11. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  83/6566     10. 11. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  83/6566     10. 11. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  83/6566     10. 11. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.482.609 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.307.512 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.174.832 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.239.952 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 482.392 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 212.481 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 65. 440 Kč Celkem 8.482.609 Kč
  83/6566     10. 11. 2015
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Výzva č. 57) dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  83/6566     10. 11. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 220 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč Celkem 220 tis. Kč
  83/6566     10. 11. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci programu „Kulturní aktivity“ organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 20.000 Kč s účelovým určením na projekt „7. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2015“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  83/6566     10. 11. 2015
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 200.000 Kč za ocenění projektu „Math in English, English in Math; The importance of being good at Math and English“ Evropskou jazykovou cenou Label 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6567     10. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 49.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.000 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30.000 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.000 Kč Celkem 49.000 Kč
  83/6567     10. 11. 2015
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  83/6567     10. 11. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u: a) příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 196 tis. Kč b) úspory v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje“, ve výši 39,30 tis. Kč c) úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 95 tis. Kč
  83/6567     10. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 6.000 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 16.000 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 210.000 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 193.200 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20.000 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 47.000 Kč na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.000 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 12.730 Kč pol. 5164 - Nájemné o 200 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 23.900 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2.470 Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 290.670 Kč Celkem 829.170 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 142.000 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 447.170 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 27.000 Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 206.000 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.000 Kč Celkem 835.170 Kč
  83/6567     10. 11. 2015
5. schvaluje

změnu účelu u části závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  83/6567     10. 11. 2015
6. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  83/6567     10. 11. 2015
7. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  83/6567     10. 11. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 190.000 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 95.000 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 190.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 95.000 Kč
  83/6567     10. 11. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, o částku 95.000 Kč s účelovým určením na zpracování studie na změnu účelu využití části budovy bývalé obchodní akademie s časovou použitelností do 31. 3. 2016
  83/6567     10. 11. 2015
10. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic na rok 2015 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, ve výši 190.000 Kč s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace na úpravu vytápění s časovou použitelností do 30. 6. 2016
  83/6567     10. 11. 2015
11. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 64628116, ve výši 374 tis. Kč na nákup klavírního křídla

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6568     10. 11. 2015
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6569     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  83/6569     10. 11. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 a) u úspory v rámci Akce DP – Podpora sportu v Moravskoslezském kraji ve výši 100.000 Kč b) u úspory v rámci akce „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže ve výši 10.000 Kč c) u úspory v rámci akce Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje ve výši 390.000 Kč
  83/6569     10. 11. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 100.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního a celostátního kola „Turnaje mladých fyziků“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, občerstvení, dopravu, jízdné, ceny soutěžícím, propagaci, tisk, odměny porotě a organizátorům s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 5. 2016 b) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat; finanční prostředky jsou určeny na stravování, cestovné, dopravu, mzdy, odvody a ostatní osobní náklady s časovou použitelností od 2. 10. 2015 do 31. 12. 2015 c) Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, o částku ve výši 80.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátního kola „Hudebního festivalu pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických“; finanční prostředky jsou určeny na jízdné účastníků s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 29. 2. 2016 d) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku ve výši 190.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů na pořízení sportovního nářadí, vybavení tělocvičny s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 30. 4. 2016 e) Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČ 62331205, o částku ve výši 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola 50. ročníku soutěže Puškinův památník; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, odměny porotě, reklamní předměty; s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 5. 2016 f) Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 60337320, o částku ve výši 250.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním evropského finále mezinárodní ekonomické soutěže European Business Game 2016; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravování, vstupné, propagaci, pronájmy a ceny pro vítěze s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 7. 2016
  83/6569     10. 11. 2015
4. schvaluje

závazný ukazatel účelová investiční dotace do fondu investic na rok 2015 organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 60.000 Kč s účelovým určením na vybudování doskočiště pro skok vysoký s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 30. 4. 2016
  83/6569     10. 11. 2015
5. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Fotbalový klub Tísek, IČ 60799005 ve výši 190.000 Kč účelově určenou na Demolici objektu ve sportovním areálu zničeného požárem a projektovou dokumentaci nového objektu; finanční prostředky jsou určeny na demolici objektu, ekologickou likvidaci odpadů a vypracování projektové dokumentace s nezbytnou inženýrskou činností s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016
  83/6569     10. 11. 2015
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Sdružení Permoník, IČ 64628752 ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s reprezentací koncertního sboru Permoník na 2. ročníku mezinárodního festivalu "Sound of spring, New York“; finanční prostředky jsou určeny na leteckou dopravu s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016 b) Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČ 60458054 ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Děti na startu“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem a sportovní pomůcky s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
  83/6569     10. 11. 2015
7. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Fotbalový klub Tísek, IČ 60799005 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu b) Sdružení Permoník, IČ 64628752 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu c) Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČ 60458054 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  83/6569     10. 11. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 160 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 290 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 292 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 198 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 122 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 8 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 20 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč Celkem 1.110 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 460 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 190 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 150 tis. Kč pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč Celkem 860 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 190 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 tis. Kč Celkem 250 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  83/6570     10. 11. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 26.991.833,01 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  83/6571     10. 11. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, 700 30, IČ 48804525, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 36.185.841,44 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 105/6807 ze dne 29. 2. 2012 č. 107/6919 ze dne 20. 3. 2012 č. 110/7235 ze dne 15. 5. 2012 č. 32/2455 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  83/6572     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

způsob zajištění zpracování vybraných laboratorních vyšetření v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, od 1. 1. 2016, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6573     10. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1.310.242,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  83/6573     10. 11. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  83/6573     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.310.244 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.310.244 Kč
  83/6573     10. 11. 2015
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, u organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 112.000 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1330168/2013/VLP/RM/ROZ – II., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  83/6573     10. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 112.000 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 112.000 Kč
  83/6573     10. 11. 2015
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Odborní garanti v odvětví zdravotnictví“ ve výši 15.000 Kč a navýšit akci „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“
  83/6573     10. 11. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 10.000 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6574     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Centrum pro dítě s diabetem, z.s., ze dne 22. 10. 2015 včetně jejího doplnění ze dne 2. 11. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6574     10. 11. 2015
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Centrum pro dítě s diabetem, z.s., Jurečkova 1812/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26673371, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování informační a osvětové kampaně „Světový den diabetu v Ostravě“ konané dne 14. 11. 2015, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  83/6574     10. 11. 2015
3. rozhodla

uzavřít s organizací Centrum pro dítě s diabetem, z.s., Jurečkova 1812/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26673371, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  83/6574     10. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 44/3242 ze dne 27. 5. 2014 č. 64/5055 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  83/6575     10. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít Ujednání ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž zdravotnické technologie s firmou Siemens, s.r.o., IČ 00268577, a firmou Siemens Healthcare, s.r.o., IČ 04179960, v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6576     10. 11. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  83/6576     10. 11. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  83/6576     10. 11. 2015
3. rozhodla

odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení
  83/6576     10. 11. 2015
4. rozhodla

a) najmout pozemky ve vlastnictví jiného subjektu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvy dle tohoto unesení se subjektem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  83/6577     10. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  83/6577     10. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: a) uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  83/6577     10. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6578     10. 11. 2015
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6579     10. 11. 2015
1. souhlasí

s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 16.418.606,75 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6580     10. 11. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2015 plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6581     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

dopis Města Albrechtice ze dne 12. 10. 2015 ve věci opravy silnice III/45813, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6581     10. 11. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi na dopis dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  83/6581     10. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6582     10. 11. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2015 plat řediteli Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
  83/6582     10. 11. 2015
2. stanoví

odměnu řediteli Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  83/6583     10. 11. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 1071/8 a 1087/8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6584     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o veřejné zakázce zanedbatelného rozsahu na provedení průzkumu potřeb firem z hlediska přepravy z Mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava
  83/6584     10. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 217,8 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2259 - Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 217,8 tis. Kč
  83/6584     10. 11. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o.“, ve výši 217.800,-- Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6585     10. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,12 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený subjektů o 6,12 tis. Kč
  83/6585     10. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1070 - Rybářství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4764 ze dne 3. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6586     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, ve věci změny závazného ukazatele na pořízení měřicího přístroje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6586     10. 11. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, o částku 75.000,-- Kč
  83/6586     10. 11. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, ve výši 75.000,-- Kč účelově určený na pořízení měřicího přístroje
  83/6586     10. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 75,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 75,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6587     10. 11. 2015
1. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  83/6588     10. 11. 2015
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“dle předloženého materiálu
  83/6588     10. 11. 2015
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 11 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  83/6589     10. 11. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 14 předloženého materiálu
  83/6589     10. 11. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6590     10. 11. 2015
1. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  83/6590     10. 11. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury: a) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o částku 100.000,-- Kč b) Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 166.000,-- Kč
  83/6590     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 266,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 166,0 tis. Kč na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100,0 tis. Kč Celkem o 266,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6591     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Držíme spolu 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6591     10. 11. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Asociaci rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, na realizaci projektu „Držíme spolu 2016“ ve výši 50.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  83/6591     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  83/6592     10. 11. 2015
1. rozhodla

schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6364 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  83/6593     10. 11. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2015 plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociálních věcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5869 ze dne 25. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1155 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  83/6594     10. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, č. 14189976 k projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5155 ze dne 7. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6595     10. 11. 2015
1. rozhodla

poskytnout peněžní ocenění společnostem, které se umístily na prvních třech místech v kategorii 1 soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4913 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  83/6596     10. 11. 2015
1. souhlasí

s postupem při přípravě projektů energetických úspor pro předložení do výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6272 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6597     10. 11. 2015
1. jmenuje

členy výběrové komise v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II: Ing. Michaelu Kubejkovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Marka Valdmanna, Ph.D., ředitele společnosti BIC Ostrava s.r.o., Mgr. Lenku Pilátovou, z Českého vysokého učení technického Praha
  83/6597     10. 11. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP-Podpora podnikání“ ve výši 15.000 Kč
  83/6597     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 15 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 15 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6598     10. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300,00 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 449,20 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 25,50 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,12 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 0,34 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 244,54 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 26,19 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 17,16 tis. Kč Celkem 313,85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí o 763,05 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 3,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 3,20 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 231,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 231,80 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 30,12 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 140,23 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 80,13 tis. Kč Celkem 220,36 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22,40 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,02 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 104,30 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 26,08 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,45 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 59,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,37 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,26 tis. Kč Celkem 250,48 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 51,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 38,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,42 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,67 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1,66 tis. Kč Celkem 3,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1,23 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,31 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,12 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,01 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,66 tis. Kč Celkem 3,33 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 22,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 22,00 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,28 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1,28 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 107,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 107,00 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 17,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 17,00 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6111 - Programové vybavení o 5,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5,10 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 17,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 17,00 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 51,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 76,20 tis. Kč Celkem 127,20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 4,20 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 51,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby, školení a vzdělávání o 2,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 70,00 tis. Kč Celkem 127,20 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 14.200,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 14.200,00 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 364,47 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 364,47 tis. Kč
  83/6598     10. 11. 2015
17. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 225,53 tis. Kč z 264.107,51 tis. Kč na 264.333,04 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  83/6599     10. 11. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 9.403.883,10 Kč na financování projektu „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20155, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004423
  83/6599     10. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168673, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6599     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 15,43 tis. Kč pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,909 tis. Kč Celkem 16,339 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 15,43 tis. Kč pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,909 tis. Kč Celkem 16,339 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 65/5222 ze dne 7. 4. 2015 č. 75/6079 ze dne 18. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1202 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  83/6600     10. 11. 2015
1. rozhodla

přijmout investiční dotace z rozpočtů obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení, poskytované na spolufinancování 15% podílu Moravskoslezského kraje jako žadatele na nákup dopravních automobilů pořízených v rámci projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01822, přičemž výše jednotlivé dotace činí 576.453,08 Kč
  83/6600     10. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s obcemi podle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu
  83/6600     10. 11. 2015
3. rozhodla

přijmout investiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 9.799.702,36 Kč na spolufinancování 15% podílu žadatele na nákup 17 ks dopravních automobilů pořízených v rámci projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01822 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  83/6600     10. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 27.093,51 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 27.093,51 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6601     10. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o partnerství Moravskoslezský pakt zaměstnanosti mezi Moravskoslezským krajem a partnery: a) Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ 00576310 b) Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ 47673192 c) Svazem průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČ 00536211 d) Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 e) Regionální radou odborových svazů ČMKOS MSK, se sídlem tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 02474433 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/449 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  83/6602     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

postup při přípravě projektů pro program přeshraniční spolupráce ČR - PR (INTERREG V-A — ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO) v oblasti silniční infrastruktury, dle předloženého materiálu
  83/6602     10. 11. 2015
2. schvaluje

předložení předběžných projektových žádostí pro program přeshraniční spolupráce ČR - PR (INTERREG V-A — ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO), dle předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 14/1041 ze dne 30. 4. 2013 č. 49/3736 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  83/6603     10. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120904900 mezi krajem (zákazník), Zámkem Nová Horka, příspěvkovou organizací, Studénka, Nová Horka 22, IČ 48804860 (nový zákazník) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 (provozovatel distribuční soustavy), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4142 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  83/6604     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o změně výše úspor a dodatečných prací vzniklých při realizaci akce „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ dle předloženého materiálu
  83/6604     10. 11. 2015
2. souhlasí

s předloženou změnou rozsahu méněprací ve výši 12.736,00 Kč bez DPH a víceprací ve výši 223.838,00 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ dle předloženého materiálu
  83/6604     10. 11. 2015
3. rozhodla

uzavřít dohodu o vypořádání plnění poskytnutých v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ ke smlouvě o dílo č. 00223/2015/IM se zhotovitelem stavby, kterým je Unicont Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava IČ: 65142756 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6605     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

nabídku pana **********, na prodej nemovitých věcí, a to: pozemku parc. č. st. 395 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba –budova bez čp/če jiná stavba, pozemku parc. č. st. 792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1640, část obce Nový Jičín, rodinný dům, pozemku parc. č. st. 1977 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemku parc. č. 622/31 ostatní plocha, pozemku parc. č. 622/37 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu
  83/6605     10. 11. 2015
2. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 1) tohoto usnesení
  83/6605     10. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 179/2 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro –Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí b) předat pozemek specifikovaný v bodě 3) písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČ 47813750, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  83/6605     10. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  83/6606     10. 11. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Ostrava, přepojení odběrů do DTS OS_8642“ na pozemku parc. č. 613/103 ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  83/6606     10. 11. 2015
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 613/103 ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy kabelové přípojky NN, v části služebného pozemku v rámci stavby „Ostrava, přepojení odběrů do DTS OS_8642“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  83/6606     10. 11. 2015
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Ostrava 3484 PAC, NNk“ na pozemku parc. č. 613/103 ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  83/6606     10. 11. 2015
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 613/103 ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní kabelovou přípojku, v rámci stavby „Ostrava 3484 PAC, NNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  83/6606     10. 11. 2015
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „16010-028518 0020-15 Polyfunkční budova Ostrava_MK_OK“ na pozemku parc. č. 1653/1 orná půda, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a parc. č. 69/1 trvalý travní porost, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  83/6606     10. 11. 2015
6. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1653/1 orná půda, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a parc. č. 69/1 trvalý travní porost, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní komunikační vedení, v rámci stavby „16010-028518 0020-15 Polyfunkční budova Ostrava_MK_OK“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení
  83/6606     10. 11. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2290/88 ostatní plocha v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, Kylešovská 677/8, Opava, IČ 00406155, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2290/37 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Opava, IČ 47813750, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat v části služebného pozemku teplovodní přípojku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním teplovodní přípojky, v rámci stavby „Úpravy systému vytápění v areálu Slezské nemocnice v Opavě“, vše v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení
  83/6606     10. 11. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2986/7 ostatní plocha a parc. č. 2290/86 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2290/66 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Opava, IČ 47813750, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků podzemní vedení teplovodních rozvodů a v právu vstupovat a vjíždět po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu na služebné pozemky za účelem prohlídky teplovodních rozvodů a zajištění jejich provozu, údržby, opravy a modernizace, v rámci stavby „Úpravy systému vytápění v areálu Slezské nemocnice v Opavě“, vše v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle bodu 8 písm. a) tohoto usnesení
  83/6606     10. 11. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 614/1 orná půda, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná v podílovém spoluvlastnictví **********, podíl ½ a **********, podíl ½, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku zemní elektrickou přípojku NN, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní elektrické přípojky NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 390 – 89/2015 ze dne 30. 9. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 236/46 ostatní plocha, parc. č. 236/47 ostatní plocha a parc. č. 236/48 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
  83/6606     10. 11. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/27 ostatní plocha a parc. č. 1340/29 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch kraje, spočívající v právu vybudovat (mít umístěno), provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat na částech služebných pozemků kabelové vedení VN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – SO 06-06-67.17 – Žst. Sedlnice-žst. LLJO, přeložka VN v km 1,450-1,850“, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1055-22/2015 ze dne 24. 2. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
  83/6606     10. 11. 2015
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 7) až 10) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6607     10. 11. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 9.925,-- Kč
  83/6607     10. 11. 2015
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 9.925,-- Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“ pro organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234
  83/6607     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9.925 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2241 - Železniční dráhy pol. 5171 - Opravy a udržování o 9.925 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6452 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  83/6608     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, a to u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu
  83/6608     10. 11. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 532.434,21 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 841.885,43 Kč vč. DPH v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4791 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  83/6609     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ dle předloženého materiálu
  83/6609     10. 11. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 972.601,78 Kč vč. DPH, víceprací v maximální výši 602.785,69 Kč vč. DPH v rámci stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6610     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti HOMOLA a.s., se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, Ostrava, IČ 26792770, o prodej pozemku parc. č. 1654/394 zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6610     10. 11. 2015
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČ 00845213, a to: pozemek parc. č. 1654/394 zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6611     10. 11. 2015
1. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu ze dne 1. 4. 2014 mezi organizací Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00602086, jako pronajímatelem a soukromou vysokou školou Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice, Polská republika, IČ 272199522, jako nájemcem, a to dohodou ke dni 15. 11. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6519 ze dne 20. 10. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6612     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskuteční dne 11. 11. 2015 a doplňující informaci o jejím programu v bodě 3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  83/6612     10. 11. 2015
2. zmocňuje

Mgr. Davida Karčmáře, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, k jednání na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., dne 11. 11. 2015, a k hlasování v bodě 3 programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6172 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  83/6613     10. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací v rámci realizace stavby a o změně termínu dokončení stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“ dle předloženého materiálu
  83/6613     10. 11. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 3.368.800,-- Kč bez DPH, tj. 4.076.248,-- Kč vč. DPH a se změnou termínu dokončení stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“ dle předloženého materiálu
  83/6613     10. 11. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 02719/2014/IM ze dne 21. 10. 2014 na realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava – JIH“, se společností: Zlínstav a.s. se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 jehož předmětem bude změna termínu dokončení prací, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  83/6614     10. 11. 2015
1. rozhodla

o přebytečnosti movitého majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  83/6614     10. 11. 2015
2. bere na vědomí

a) žádost o poskytnutí daru – vyřazeného vozidla zaslanou obcí Třebom, Třebom čp. 3, 747 25 Sudice, IČ 00635481, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu b) žádost o darování automobilu zaslanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846, uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu
  83/6614     10. 11. 2015
3. rozhodla

prodat část přebytečného movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu; jedná se o majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení pod bodem 3) a 4)
  83/6614     10. 11. 2015
4. rozhodla

darovat část přebytečného movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení obci Třebom, Třebom čp. 3, 747 25 Sudice, IČ 00635481; jedná se o majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení pod bodem 1)
  83/6614     10. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje darovat přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 bod 2) tohoto usnesení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846
  83/6614     10. 11. 2015
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 5) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  83/6615     10. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 670,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 357,00 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 200,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 25,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 795,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 70,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 362,00 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 25,00 tis. Kč
  83/6615     10. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 137,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 137,00 tis. Kč
  83/6615     10. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 60,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,50 tis. Kč
  83/6615     10. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč
  83/6615     10. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n. o 10,00 tis. Kč

  frame-scrollup