Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 11. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  84/6616     24. 11. 2015
1. schvaluje

program 84. schůze rady kraje, konané dne 24. 11. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6617     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Jiřího Martinka, o ověření zápisu z 82. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2015 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Mgr. Daniela Havlíka, o ověření zápisu z 83. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2015
  84/6617     24. 11. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 84. schůze rady kraje, konané dne 24. 11. 2015: Ing. RSDr. Svatomír Recman PhDr. Jaroslav Dvořák

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6182 ze dne 10. 9. 2015 č. 83/6542 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  84/6618     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2016, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím na období do 30. 11. 2016 dle návrhů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s úpravou
  84/6618     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2016 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.053.332 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 6.812.986 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2016 orgány kraje
  84/6618     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016 a) provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2016 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2015, b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje
  84/6618     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2016
  84/6618     24. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2016 pro rok 2017 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  84/6618     24. 11. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 - 2019 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu s úpravou
  84/6618     24. 11. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu
  84/6618     24. 11. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 bodu 1 Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč pro financování dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2016
  84/6618     24. 11. 2015
9. bere na vědomí

usnesení komise rady kraje a výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  84/6618     24. 11. 2015
10. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6619     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6619     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6620     24. 11. 2015
1. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6620     24. 11. 2015
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6621     24. 11. 2015
1. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6621     24. 11. 2015
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/7 ze dne 22. 11. 2012 č. 3/18 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  84/6622     24. 11. 2015
1. rozhodla

o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje – dodatek č. 4“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  84/6622     24. 11. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje – dodatek č. 4“, k vedení ústního jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, dále pak v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve stejném složení členy a náhradníky hodnotící komise: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Rostislav Rožnovský - Moravskoslezské energetické centrum, p. o. 5. JUDr. Pospíšil Petr, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 6. Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Tomáš Lyčka - Moravskoslezské energetické centrum, p. o. 5. Mgr. Martin Vymětal, LL.M. - odbor právní a organizační 6. Ing. Karin Černá - odbor životního prostředí a zemědělství
  84/6622     24. 11. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání se zájemcem na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebude-li jednáno ústně, a v souladu s § 71 odst. 1 citovaného zákona provedla otevírání obálek v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nazvanou „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje – dodatek č. 4“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6609 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  84/6623     24. 11. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr zhotovitele stavby "Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice" – dodatek č. 2“
  84/6623     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2015 (ev. č. 00110/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, se společností: Aleš Fousek se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem IČ: 73168238 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 498.169,98 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6624     24. 11. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna stávajících ústředen a hlásičů požárů zařízení elektrické požární signalizace“
  84/6624     24. 11. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. TEMAR spol. s r.o. se sídlem: Vítkovická 1708/17,702 00 Ostrava IČ 60318929 za cenu nejvýše přípustnou 875.893 Kč bez DPH za dílo a za položkové ceny za servisní činnost dle smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6625     24. 11. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Odvoz vytěžené zeminy ze stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava““
  84/6625     24. 11. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. EKOM CZ a.s. se sídlem: Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1472/11, PSČ 102 00 IČ: 26462061
  84/6625     24. 11. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. LP PAVERA s.r.o. se sídlem: Opava, Kylešovice, Na Pomezí č. p. 737/36, PSČ 747 06 IČ: 26817012 za nejvýše přípustnou jednotkovou cenu 288,00 Kč za 1 tunu odpadu bez DPH, přičemž maximální výše plnění ze smlouvy bude ve výši odpovídající maximální ceně za max. 600 tun odpadu, tj. 209.088,00 Kč včetně DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6608 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  84/6626     24. 11. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 6“
  84/6626     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby – Ridera Stavební a.s. (ev. č. 02292/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, se společností Ridera Stavební a.s. se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava IČ 45192464 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 695.773,09 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6551 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  84/6627     24. 11. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2014 (ev. č. 03198/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, se společností: Zlínstav a.s. se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001 IČ: 28315669 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 9.854.600,91 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6613 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  84/6628     24. 11. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA - JIH – dodatek č. 5“
  84/6628     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2014 (ev. č. 02719/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“, se společností: Zlínstav a.s. se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001 IČ: 28315669 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.368.748,52 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6629     24. 11. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 10. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6630     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 k 10. 11. 2015 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 25. 10. 2015
  84/6630     24. 11. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 69/5770 ze dne 9. 6. 2015 č. 80/6449 ze dne 20. 10. 2015 č. 83/6546 ze dne 10. 11. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 14/1255 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  84/6631     24. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 273,10 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,78 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 936,65 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 61,00 tis. Kč pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 60,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,11 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 7,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,94 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 132,50 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 22,90 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 4,68 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 100,00 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 46,04 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 96,99 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 83,82 tis. Kč Celkem o 1.565,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.838,51 tis. Kč
  84/6631     24. 11. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o.“, ve výši 513.200,-- Kč
  84/6631     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 513,20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 126,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 387,20 tis. Kč Celkem o 513,20 tis. Kč
  84/6631     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 2.468.368 Kč a snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 166.000 Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 61.000 Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6111 - Programové vybavení 273.000 Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.968.368 Kč
  84/6631     24. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 40,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 40,31 tis. Kč
  84/6631     24. 11. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 7,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3533 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 7,26 tis. Kč
  84/6631     24. 11. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 200,00 tis. Kč
  84/6631     24. 11. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 31,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5042 - Odměny za užití počítačových programů o 31,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6632     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6632     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 1.570 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017
  84/6632     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6632     24. 11. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6633     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 826 - 847 ze dne 19. 10. 2015, č. 848 - 882/V ze dne 26. 10. 2015 a č. 883 - 906 ze dne 2. 11. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6634     24. 11. 2015
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 13. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  84/6634     24. 11. 2015
2. navrhuje

vyřadit usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1064 bod 3) ze dne 11. 12. 2014 z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje, dle předloženého materiálu
  84/6634     24. 11. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/6406 ze dne 6. 10. 2015 (č. usnesení)
  84/6635     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 25. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  84/6635     24. 11. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6636     24. 11. 2015
1. souhlasí

s návrhem na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2016, dle předloženého materiálu
  84/6636     24. 11. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6637     24. 11. 2015
1. schvaluje

návrh programu 17. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 17. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6637     24. 11. 2015
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  84/6638     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Příbor ze dne 11. 8. 2015, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6638     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Příbor, IČ 00298328, na výdaje související s doplněním znaků letectva a jmen letců na Památníku letců v Příboře a na letišti v Mošnově, v maximální výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu a uzavřít s uvedeným subjektem, IČ 00298328, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6638     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 70 tis. Kč
  84/6638     24. 11. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1963 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  84/6639     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Darkovice o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00589/2012/KH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6639     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00589/2012/KH obci Darkovice, IČ 00635456, jímž se článek V odst. 2 konec písmene p) smlouvy doplňuje slovy „vyjímaje bezplatného převodu uvedeného majetku do vlastnictví obce na území Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6639     24. 11. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 78/6338 ze dne 25. 9. 2015 č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6640     24. 11. 2015
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Vologda) ve dnech 1. – 4. 12. 2015 za účelem účasti na mezinárodní výstavě „Ruský les“ a na základě oficiálního pozvání gubernátora Vologodské oblasti a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  84/6640     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň
  84/6640     24. 11. 2015
3. rozhodla

poskytnout věcné dary v rámci zahraniční pracovní cesty Ing. Ivana Strachoně do Ruské federace (Vologda) ve dnech 1. - 4. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  84/6640     24. 11. 2015
4. bere na vědomí

zprávu Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Polské republiky (Ostróda) uskutečněné ve dnech 7. – 9. 10. 2015, uvedenou v předloženém materiálu
  84/6640     24. 11. 2015
5. bere na vědomí

zprávu Martina Sikory, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Belgie (Brusel) uskutečněné ve dnech 12. – 14. 10. 2015, uvedenou v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 16/1574 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  84/6641     24. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 337,3 tis. Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2015 za podmínek uvedených v Rozhodnutí Č. j. MV-10842-24/PO-IZS-2015 ze dne 10. 11. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6641     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 337,3 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 337,3 tis. Kč
  84/6641     24. 11. 2015
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, ve výši 181,5 tis. Kč včetně DPH na plnění spojené s konáním akce „Snídaně hejtmana s podnikateli“ v listopadu 2015, na základě objednávky NET4GAS, s.r.o., č. 4170045619 ze dne 18. 9. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6641     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 181,5 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 55,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 236,5 tis. Kč
  84/6641     24. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5136 - Knihy, učební, pomůcky a tisk o 152,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 152,55 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 58/4582 ze dne 18. 12. 2014 č. 67/5394 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  84/6642     24. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evidenční číslo 02395/2015/KH, v rámci projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ se společností Artspect, a.s., se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9, IČ 28123395, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6555 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  84/6643     24. 11. 2015
1. rozhodla

zrušit bod 3) usnesení rady kraje č. 83/6555 ze dne 10. 11. 2015
  84/6643     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít „Memorandum o porozumění a dlouhodobé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Česká republika a společností China Investment Corporation, Čínská lidová republika“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6644     24. 11. 2015
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  84/6644     24. 11. 2015
2. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/880 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 č. 15/1549 ze dne 25. 6. 2015 č. 16/1665 ze dne 25. 9. 2015 č. 16/1662 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  84/6645     24. 11. 2015
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČ 62330349, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  84/6645     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6646     24. 11. 2015
1. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, na období do 31. 3. 2016 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6647     24. 11. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2015 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  84/6647     24. 11. 2015
2. stanoví

odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6648     24. 11. 2015
1. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba, IČ 13644319, vůči Evě Schmidkové, IČ 67345085, která na základě živnostenského oprávnění provozovala cestovní kancelář ADRIA, v celkové výši 21.070 Kč
  84/6648     24. 11. 2015
2. souhlasí

s vyřazením pohledávky dle bodu 1) tohoto usnesení v celkové výši 21.070 Kč a jejím jednorázovým proúčtováním do nákladů organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba, IČ 13644319

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6649     24. 11. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016“ včetně příloh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6649     24. 11. 2015
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016“ s účinností ke dni 25. 11. 2015 s termínem lhůty pro podávání žádostí od 4. 1. 2016 do 15. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6649     24. 11. 2015
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6650     24. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu a regionální rady na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) „Rozvojový programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015" ve výši 1.465.686 Kč b) uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 72.023 Kč c) projekt Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 1.628.239,59 Kč dle předloženého materiálu
  84/6650     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.655 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 217 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 26 tis. Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 41 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 32 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 114 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 15 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.210 tis. Kč Celkem 2.655 tis. Kč
  84/6650     24. 11. 2015
3. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
4. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
5. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
6. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad a prosinec 2015 do 30. 11. 2015 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení
  84/6650     24. 11. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.537.709 Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 206.853 Kč Celkem 1.744.562 Kč a z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.421.387 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.465.686 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 72.023 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 206.853 Kč Celkem 1.744.562 Kč a z v y š u j í investiční transfery na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.421.387 Kč
  84/6650     24. 11. 2015
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015" v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o částku 72.023 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, ve výši 206.852,60 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Zkvalitnění odborné přípravy žáků v technických oborech“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01684) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
12. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, ve výši 1.421.386,99 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Zkvalitnění odborné přípravy žáků v technických oborech“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01684) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  84/6650     24. 11. 2015
13. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n. O., 1. května 330, příspěvková organizace, IČ 61989231, ve výši 84 tis. Kč na nákup piana dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6651     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2015 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  84/6651     24. 11. 2015
2. bere na vědomí

informaci o způsobu rozpisu a poskytování prostředků dle § 161 a přidělování prostředků dle § 163 školského zákona dle předloženého materiálu
  84/6651     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6652     24. 11. 2015
1. souhlasí

s realizací nové stavby „Řadové garáže v SŠTD, Ostrava – Vítkovice, p. o.“ ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH), a to na pozemku parcela č. 177/17, ostatní plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 2, Ostrava – Vítkovice, IČ 14451093, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/669 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  84/6653     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 5.698 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 26523825, na projekt „Celoroční činnost RADAMOK“, tj. v celkové výši 4.558 Kč
  84/6653     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 26523825, na projekt „Celoroční činnost RADAMOK“
  84/6653     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6654     24. 11. 2015
1. souhlasí

s pronájmem nebytových prostor o velikosti 441,5 m² v budově č. p. 411, část obce Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, 746 95 Opava, IČ 72547651, jako pronajímatelem a Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, IČ 47813059, jako nájemcem, na dobu 4 let, dle přílohy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6655     24. 11. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5631 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/917 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  84/6656     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji s Ústeckým krajem, IČ 70890366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout finanční dar v celkové výši 15 mil. Kč Českému atletickému svazu, IČ 00539244, a uzavřít s Českým atletickým svazem, IČ 00539244 Smlouvu o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) poskytnout finanční dar v celkové výši 7,5 mil. Kč společnosti Czech Figure Skating s.r.o., IČ 04334434, a uzavřít se společností Czech Figure Skating s.r.o., IČ 04334434, Smlouvu o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6656     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o závazku kraje na rok 2017 ve výši 3,5 mil. Kč k zajištění dofinancování smlouvy o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 se společností Czech Figure Skating s.r.o.
  84/6656     24. 11. 2015
3. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, a Fotbalovou asociací České republiky, IČ 00406741, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  84/6656     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6657     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 předloženého materiálu
  84/6657     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemci Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, ve výši 1.500.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením Mezinárodního přátelského utkání ČR – Srbsko, finanční prostředky jsou určeny na dopravné, ubytování, startovné, náklady na rozhodčí, lékařské a masérské potřeby s časovou použitelností od 1.11.2015 do 31.12.2015
  84/6657     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, a to a) ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s podporou přípravy sportovně talentované mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu materiálového vybavení, kancelářské potřeby, propagaci, věcné odměny, nájmy sportovních zařízení, odměny rozhodčích, ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení – pitný režim, stravování, ubytování a poplatky za spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 b) ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením účasti některých členů reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016; finanční prostředky jsou určeny na zajištění trenérů včetně odměn, sportovního vybavení, ubytování a dopravy některých členů výpravy s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 c) ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů na provoz 6 regionálních a krajského pracoviště Moravskoslezské krajské organizace ČUS; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, energie, služby a provozní náklady (telefon, internet, kancelářské potřeby), mzdové náklady a pořízení výpočetní techniky, počítačů, tabletů, notebooků, kopírek, tiskáren, včetně příslušenství s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 d) ve výši 200.000 na náklady spojené se zabezpečením projektu VTM – výchova talentované mládeže ledního hokeje ročníků 2001, 2002, 2003, 2004; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění soustředění, tréninky, ledovou plochu, stravování, vybavení, dopravu a odměny trenérů s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  84/6657     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci: a) Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu d) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu e) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  84/6657     24. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1,5 mil. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1,5 mil. Kč
  84/6657     24. 11. 2015
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6658     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  84/6658     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 příjemci Seven Days Agency s.r.o., IČ 24314781, maximálně ve výši 500.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením akce City cross sprint 2016; finanční prostředky jsou určeny na základní materiál, kancelářské potřeby, ubytování, stravování, pronájem nebytových prostor, lidské zdroje a smlouvy o dílo a externí spolupráci, doprovodný program, technické zajištění podia, oplocení, stavby, stoly, ozvučení, zajištění materiálu na závod, propagaci a medializaci akce, výrobu tiskovin a bannerů a moderátora s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016
  84/6658     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Seven Days Agency s.r.o., IČ 24314781, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  84/6658     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  84/6659     24. 11. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 8.616.627,80 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6660     24. 11. 2015
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  84/6660     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6661     24. 11. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2015 včetně plat Ing. Tomáši Stejskalovi, řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  84/6661     24. 11. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 12. 2015 včetně plat Ing. Tomáši Stejskalovi, řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6662     24. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  84/6662     24. 11. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 100.000 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1510007/2015/VLP/RM/ROZ-I., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6662     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 100.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100.000 Kč
  84/6662     24. 11. 2015
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 27.000 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1410019/2014/VLP/RM/ROZ-V., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6662     24. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 27.000 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 27.000 Kč
  84/6662     24. 11. 2015
6. bere na vědomí

žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o poskytnutí investičních finančních prostředků, účelově na akci „Vybudování pavilonu interních oborů – dovybavení“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6662     24. 11. 2015
7. rozhodla

o změně názvu akce z původního názvu „Vybudování pavilonu interních oborů – dovybavení drobným dlouhodobým majetkem, včetně DPH (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“ na nový název „Vybudování pavilonu interních oborů – dovybavení (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, dle přílohy předloženého materiálu
  84/6662     24. 11. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 237.249,54 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování pavilonu interních oborů – dovybavení (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  84/6662     24. 11. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 237.250 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 237.250 Kč
  84/6662     24. 11. 2015
10. bere na vědomí

žádost Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, o stanovení účelu u části schváleného provozního příspěvku, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  84/6662     24. 11. 2015
11. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 30.850 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  84/6662     24. 11. 2015
12. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 5.685,47 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“ pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
  84/6662     24. 11. 2015
13. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 1.004 Kč
  84/6662     24. 11. 2015
14. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 6.688,78 Kč, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.1.06/3.2.01/08.07629
  84/6662     24. 11. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.686 Kč a snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.004 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.686 Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.004 Kč Celkem o 6.690 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/482 ze dne 12. 2. 2013 č. 8/484 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  84/6663     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

podání žádostí organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o zápis zařízení "Sdružeňáček" - Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o., a Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, včetně žádostí o zápis činnosti poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do zřizovací listiny, dle předloženého materiálu
  84/6663     24. 11. 2015
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu
  84/6663     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení na vědomí a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4008 ze dne 23. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  84/6664     24. 11. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu v celkové hodnotě 14.091.928,25 Kč včetně DPH, a to k 1. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5586 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6665     24. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 02360/2015/ZDR se společností B. Braun Medical s.r.o., IČ 48586285, v rámci projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6666     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6666     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6666     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6666     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  84/6666     24. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  84/6666     24. 11. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6667     24. 11. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  84/6667     24. 11. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6668     24. 11. 2015
1. souhlasí

s plánem rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení
  84/6669     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  84/6669     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemen - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  84/6669     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4698 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  84/6670     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádosti dopravců ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 9. 11. 2015, TQM – holding, s. r. o. ze dne 9. 11. 2015, ČSAD Frýdek-Místek a. s. ze dne 11. 11. 2015, ČSAD Karviná a. s. ze dne 11. 11. 2015, ČSAD Havířov a. s. ze dne 9. 11. 2015, ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, a 5 předloženého materiálu
  84/6670     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy a přílohy č. 7, 8, 9, 10 a 11 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  84/6671     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání 54. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6671     24. 11. 2015
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 54. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 30. 11. 2015 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 68/5530 ze dne 19. 5. 2015 č. 69/5661 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6672     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o plnění Smlouvy o poskytnutí veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004 (č. usnesení)
  84/6673     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit 10. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  84/6673     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6674     24. 11. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6674     24. 11. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6675     24. 11. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6675     24. 11. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6676     24. 11. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6676     24. 11. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3315 ze dne 20. 5. 2004 (č. usnesení)
  84/6677     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6677     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6677     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6678     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  84/6678     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, ve výši 45.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 43.000.000,-- Kč a investiční dotace ve výši 2.000.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2017, dle předloženého materiálu
  84/6678     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6678     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1271 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6679     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti České aerolinie a.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na provozování letecké linky Ostrava – Praha – Düsseldorf, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6679     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1271 ze dne 25. 6. 2015
  84/6679     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti České aerolinie a.s., IČ 45795908, v maximální výši 4.716.000,-- Kč, na krytí finanční ztráty provozu pravidelné letecké linky Ostrava - Praha - Düsseldorf za období 1. 3. 2015 – 31. 12. 2015, s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016, dle předloženého materiálu
  84/6679     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností České aerolinie a.s., IČ 45795908, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6679     24. 11. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6680     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“
  84/6680     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, ve výši 1.000.000,-- Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 15. 12. 2016, dle předloženého materiálu
  84/6680     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6680     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6681     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Hrabyně o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6681     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Hrabyně, IČ 00300136, v maximální výši 4.000.000,-- Kč, na opravu chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  84/6681     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Hrabyně, IČ 00300136, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6681     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 4.000 tis. Kč
  84/6681     24. 11. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6682     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku KČT oblast Moravskoslezská ze dne 11. 11. 2015 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6682     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 180.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 12. 2016 a uhrazených do dne 31. 1. 2017 včetně, dle předloženého materiálu
  84/6682     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s pobočným spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6682     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 180,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 180,00 tis. Kč
  84/6682     24. 11. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6683     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Bukovec ze dne 18. 10. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 2. 11. 2015, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6683     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Bukovec, IČ 00535940, v maximální výši 407.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem" a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2015 do dne 31. 3. 2016 a uhrazených do dne 30. 4. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  84/6683     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Bukovec, IČ 00535940, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6683     24. 11. 2015
4. bere na vědomí

žádost obce Písek ze dne 4. 11. 2015 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce vodovodu Malinka“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6683     24. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Písek, IČ 00535982, v maximální výši 786.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Rekonstrukce vodovodu Malinka“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2016 a uhrazených do dne 30. 12. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  84/6683     24. 11. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Písek, IČ 00535982, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  84/6683     24. 11. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1 193 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1 193 tis. Kč
  84/6683     24. 11. 2015
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 písmene b) ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví životní prostředí v rámci akce „Smart region“ ve výši 1.193.000,-- Kč
  84/6683     24. 11. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1) a 4) a návrhy dle bodů 2), 3), 5) a 6) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6684     24. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 637.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  84/6684     24. 11. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, ve výši 637.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Komora – přehrážka v km 3,700“ a „HB Solný Potok - přehrážka v km 3,930“, dle předloženého materiálu
  84/6684     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 637 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 637 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5673 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6685     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

seznam žadatelů navržených pro poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6685     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6685     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.548,20 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 2 a bodem 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu
  84/6685     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/6486 ze dne 20. 10. 2015 č. 75/6111 ze dne 18. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6686     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 699,00 tis. Kč
  84/6686     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6686     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j e běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 699,00 tis. Kč a s n i ž u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 699,00 tis. Kč
  84/6686     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6687     24. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 42,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený subjektů o 42,70 tis. Kč
  84/6687     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 59,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 59,00 tis. Kč
  84/6687     24. 11. 2015
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 257,68 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2015
  84/6687     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 257,68 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívaní a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 15,73 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 231,60 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,35 tis. Kč Celkem o 257,68 tis. Kč
  84/6687     24. 11. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, o částku 10.350,--Kč účelově určené na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6688     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členky dozorčí rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D., a členů správní rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., Ing. Tomáše Kotyzy, Mgr. Daniela Havlíka, Ing. Marka Bruštíka, Milana Chromíka, MSc., a Ing. Michala Rzymana, a to ke dni 20. 12. 2015
  84/6688     24. 11. 2015
2. bere na vědomí

informaci o odstoupení člena dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., Ing. Hynka Orsága a člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., Mgr. Milana Kyseláka
  84/6688     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje opětovně jmenovat ke dni 21. 12. 2015 prof. Ing. Darju Kubečkovou, Ph.D., do funkce členky dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  84/6688     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje opětovně jmenovat ke dni 21. 12. 2015 do funkce členů správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.: a) Mgr. Daniela Havlíka b) Ing. Tomáše Kotyzu c) Ing. Marka Bruštíka d) Milana Chromíka, MSc. e) Ing. Michala Rzymana
  84/6688     24. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat ke dni 18. 12. 2015 Ing. Silvii Součkovou do funkce členky dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  84/6688     24. 11. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat ke dni 18. 12. 2015 Ing. Vladimíra Sochora do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  84/6688     24. 11. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informace dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení a návrhy dle bodů 3) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2267 ze dne 25. 9. 2008 č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  84/6689     24. 11. 2015
1. rozhodla

o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2015 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou: a) finančního ocenění ve výši 25.000,-- Kč, a to paní ********** za perokresbu „Čtvero ročních období“ b) finančního ocenění ve výši 15.000,-- Kč, a to: paní ********** za obraz „Lekníny“ c) finančního ocenění ve výši 10.000,-- Kč, a to panu ********** za dřevořezbu „Mořský koník“ d) čestných uznání, a to panu **********, za dřevořezbu „Delfíni“ a paní ********** za obraz „V mámině náručí“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4269 ze dne 4. 11. 2014 č. 71/5858/1 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6690     24. 11. 2015
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 11. 2015 platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  84/6691     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2016, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu
  84/6691     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6691     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6692     24. 11. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostor o výměře 1,00 m² v budově č. p. 164, část obce Přívoz, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 181, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, za účelem umístění regálu na knihy v rámci projektu „Kniha do vlaku“, mezi společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, jako pronajímatelem a organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, jako nájemcem, na dobu neurčitou s účinností ode dne 1. 1. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6693     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6693     24. 11. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 30.000,-- Kč s účelovým určením na honoráře, autorské poplatky OSA a notový materiál (pořízení a zapůjčení) na Novoroční koncerty, s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016
  84/6693     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6694     24. 11. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 101 let, obyvatelce organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  84/6695     24. 11. 2015
1. rozhodla

a) schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3 předloženého materiálu b) schválit změnu nákladového rozpočtu sociální služby reg. č. 7229648 příspěvkové organizace kraje Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6696     24. 11. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 291/4, v objektu občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 1235, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bílovec - město, obec Bílovec mezi Městem Bílovec, Slezské náměstí č. p. 1, 743 01 Bílovec, IČ 297755, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací kraje - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, 741 01 Nový Jičín, IČ 00096296, jako vypůjčitelem, pro uložení sbírkových předmětů, dokumentujících archeologii, historii a národopis města Bílovce a jeho okolí na dobu určitou, a to na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6697     24. 11. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 81, objektu občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 82, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Fulnek, obec Fulnek, mezi Městem Fulnek, Náměstí Komenského 12, 742 45 Fulnek, IČ 00297861, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací kraje - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, 741 01 Nový Jičín, IČ 00096296, jako vypůjčitelem, na dobu určitou, a to na dobu 15 let od nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6698     24. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části C – výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu ve výši 245.000,-- Kč na financování akce „ISO/C 2015 výkupy předmětů kulturní hodnoty, GVU Ostrava“ (evid. č. 134D514000175) realizované Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací, IČ 00373231, dle předloženého materiálu
  84/6698     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 245 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 245 tis. Kč
  84/6698     24. 11. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 245.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „ISO/C 2015 výkupy předmětů kulturní hodnoty, GVU Ostrava“ (evid. č. 134D514000175) v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části C – výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6699     24. 11. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 74.733,23 Kč na financování projektu „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“, realizovaného organizací kraje Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  84/6699     24. 11. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 74.733,23 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 874/2013
  84/6699     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 74.734 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 74.734 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6700     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Filadelfie – Přístav Oldřichovice, IČ 71160973, o účelovou dotaci na projekt „Já chci taky rodiče!“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6700     24. 11. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Filadelfie – Přístav Oldřichovice, IČ 71160973, na projekt „Já chci taky rodiče!“ ve výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 79,68 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6700     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 87 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 113 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 23/1674 ze dne 20. 8. 2013 č. 46/3510 ze dne 26. 4. 2014 č. 119/7887 ze dne 5. 9. 2012 č. 120/7955 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  84/6701     24. 11. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu b) předat organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Nový Bohumín, IČ 00847372, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886, 746 01 Opava, IČ 71197061, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu d) předat organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785, 794 01 Krnov, IČ 00846384, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu e) předat organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4887 ze dne 17. 2. 2015 č. 67/5451 ze dne 7. 5. 2015 č. 71/5864 ze dne 25. 6. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 12/1039 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6702     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  84/6702     24. 11. 2015
2. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  84/6702     24. 11. 2015
3. rozhodla

upravit výši účelového neinvestičního transferu - státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 poskytovaného zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  84/6702     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 350 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 330 tis. Kč Celkem o 680 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 460 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 70 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 150 tis. Kč Celkem o 680 tis. Kč
  84/6702     24. 11. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6703     24. 11. 2015
1. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Kamile Molkové, ředitelce organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČ 71197010, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  84/6703     24. 11. 2015
2. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Jaromíru Zahelovi, CSc., řediteli organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6704     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace o finanční podporu na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v 62. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6704     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00373222, ve výši 1.000.000,-- Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v 62. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016, dle předloženého materiálu
  84/6704     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00373222, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6704     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.000 tis. Kč
  84/6704     24. 11. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/11 ze dne 26. 8. 2014 č. 9/9 ze dne 17. 2. 2015 č. 9/8 ze dne 10. 9. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  84/6705     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit úpravy závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6705     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neschválit navýšení dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČ 26593548, na sociální službu reg. č. 5106561, s odůvodněním dle předloženého materiálu
  84/6705     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 522 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 412 tis. Kč na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 110 tis. Kč Celkem o 522 tis. Kč
  84/6705     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6706     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost akciové společnosti FM solutions, a.s., IČ 25692445, o účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Určitě si poradíte“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6706     24. 11. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje akciové společnosti FM solutions, a.s., IČ 25692445, na projekt „Určitě si poradíte“ ve výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6706     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6707     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu Revitalizace hradu Hukvaldy připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
  84/6707     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  84/6708     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“
  84/6708     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  84/6708     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5712 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1532 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6709     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyčlenění projektu s názvem „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti", financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, předpokládané náklady 9.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2017, z projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje"
  84/6709     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/6032 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  84/6710     24. 11. 2015
1. rozhodla

zrušit bod č. 1) usnesení rady kraje č. 73/6032 ze dne 4. 8. 2015
  84/6710     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, a s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady č. 90807/2014, uzavřené dne 18. 6. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1632 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  84/6711     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši maximálně 50.766.932 Kč na realizaci aktivit projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovatelného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání subjektu AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a.s. se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, s časovou použitelností od 1. 1. 2016
  84/6711     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí k projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovatelného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se subjektem AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a.s. se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle předloženého materiálu
  84/6711     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1160 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  84/6712     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” do programu ERASMUS+, od partnerských institucí: 1) Conseil Régional de Lorraine Place Gabriel Hocquard CS 81004 F 57036 - METZ Cedex 01 2) Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 20-950 Lublin
  84/6712     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  84/6713     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text v bodě 7) usnesení č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015 textem tohoto znění: „r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v letech 2016 – 2019 ve výši 37.500.000 Kč“
  84/6713     24. 11. 2015
2. rozhodla

o předložení žádosti o podporu na projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ s navrhovanou výší rozpočtu 37.500.000 Kč
  84/6713     24. 11. 2015
3. rozhodla

stáhnout žádost o podporu z procesu hodnocení za podmínky že zastupitelstvo kraje nerozhodne o navýšení částky na profinancování a kofinancování
  84/6713     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 62/4903 ze dne 17. 2. 2015 č. 69/5704 ze dne 9. 6. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013 č. 11/965 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6714     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádosti příjemců o změny smlouvy, dle přílohy č. 1, 4, 7, 10, 13, 16 předloženého materiálu
  84/6714     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 375,65 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 375,65 tis. Kč
  84/6714     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03273/2013/RRC s obcí Čermná ve Slezsku, IČ 00849707, jehož předmětem je změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01746/2015/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, jehož předmětem je změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02957/2013/RRC s obcí Albrechtičky, IČ 00600814, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro ukončení projektu a změna období uznatelnosti nákladů, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu d) uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02266/2015/RRC s obcí Milíkov, IČ 00492621, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu e) uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02480/2015/RRC s obcí Bocanovice, IČ 00535931, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu f) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02446/2015/RRC s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
  84/6714     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6715     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ: 61989100 o poskytnutí finanční podpory ve výši 150.000 Kč na realizaci třetího ročníku programu GREEN LIGHT dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6715     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, v maximální výši 150.000 Kč účelově určenou na realizaci třetího ročníku programu GREEN LIGHT s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  84/6715     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6715     24. 11. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP-Podpora podnikání“ ve výši 150.000 Kč
  84/6715     24. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 150 tis. Kč
  84/6715     24. 11. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  84/6716     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím mikropůjček III s kontinuální výzvou do vyčerpání částky alokované na tento program v Regionálním rozvojovém fondu ve výši 1.000 tis. Kč s termínem podávání žádostí od 25. 1. 2016 do 30. 6. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6716     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček III, financovaných z Regionálního rozvojového fondu, dle bodu 1) usnesení
  84/6716     24. 11. 2015
3. jmenuje

členy výběrové komise v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček III: a) Ing. Ivanu Pajurkovou, náměstkyni ředitele pobočky, Komerční banka, a.s. b) Ing. Miroslava Kaufmana, člena Asociace pro poradenství, o. s. c) Ing. Petra Szotkowského, jednatele RPIC-ViP, s. r. o. d) Ing. Petru Chovaniokovou, ředitelku Agentury pro regionální rozvoj, a. s. e) Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje
  84/6716     24. 11. 2015
4. jmenuje

náhradní členy výběrové komise v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček III: a) Mgr. Martina Radvana, LL.M., vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu b) Ing. Davida Paweru, projektového manažera v Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.
  84/6716     24. 11. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 12/1070 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6717     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6717     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/294 ze dne 20. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6718     24. 11. 2015
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ d) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  84/6718     24. 11. 2015
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ s účelovým určením na financování grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost příspěvkové organizaci kraje Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, ve výši 148.321,11 Kč na grantový projekt „Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici“ s časovou použitelností podle podmínek stanovených Smlouvou o financování grantového projektu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  84/6719     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  84/6719     24. 11. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1280 ze dne 4. 6. 2013 č. 32/2480 ze dne 19. 12. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 č. 8/691 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  84/6720     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 ve znění bodu 1) usnesení č. 8/691 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  84/6720     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2234 ze dne 5. 9. 2012 č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  84/6721     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“
  84/6721     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 25/2234 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  84/6721     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015 č. 15/1534 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6722     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 1. 2016.
  84/6722     24. 11. 2015
2. schvaluje

Metodiku projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, verze 1/2015, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  84/6722     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 1. 2016
  84/6722     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6701 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  84/6723     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“
  84/6723     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6724     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Revitalizace Domova Letokruhy“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 75.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018
  84/6724     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018
  84/6724     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7346 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6725     24. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3716 - Monitoring ochrany ovzduší pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 400 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3713 - Změny technologií vytápění pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400 tis. Kč
  84/6725     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený o 2.000 tis. Kč
  84/6725     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 500 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6726     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Transformace organizace Fontána“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 8.500 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2017
  84/6726     24. 11. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6727     24. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 18,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 18,30 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 5,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 5,40 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 85,88 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 85,88 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 330,62 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 330,62 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 8,83 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8,03 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 73,80 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10,00 tis. Kč Celkem 91,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5171 - Opravy a udržování o 91,83 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 12,00 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5167 - Služby, školení a vzdělávání o 1,00 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6125 - Výpočetní technika o 5,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 5,00 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 9,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 9,00 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.010,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 3.900,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.910,00 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 2,19 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2,19 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
13. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 26.170 Kč
  84/6727     24. 11. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 26,17 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 26,17 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.005,60 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 151,66 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.157,26 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 1.157.260 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ s časovou použitelností do 30. 9. 2016
  84/6727     24. 11. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 765,83 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 765,83 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 4.881,97 tis. Kč a z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.878,42 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 5.334,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.425,52 tis. Kč
  84/6727     24. 11. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 500,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 500,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 66/5338 ze dne 24. 4. 2015 č. 69/5713 ze dne 9. 6. 2015 č. 73/6035 ze dne 4. 8. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/397 ze dne 27. 7. 2013 č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  84/6728     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 ve znění bodu 3) usnesení č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“
  84/6728     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  84/6728     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2014 – 2015“ na „2014 – 2016“
  84/6728     24. 11. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/1825 ze dne 3. 9. 2013 č. 32/2490 ze dne 19. 12. 2013 č. 50/3877 ze dne 26. 8. 2014 č. 56/4445 ze dne 25. 11. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 č. 11/956 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/1058 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6729     24. 11. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4.305.321,90 Kč na financování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského“, registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/13.21004, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14195833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222005800
  84/6729     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14195833, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6730     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (LUMAT)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6730     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, ve výši 358.600 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (LUMAT)“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2019, dle předloženého materiálu
  84/6730     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6730     24. 11. 2015
4. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí finanční podpory ve výši 50.000 Kč na pořádání osmnáctého ročníku konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6730     24. 11. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“, ve výši 50.000 Kč
  84/6730     24. 11. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 50 tis. Kč
  84/6730     24. 11. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč účelově určenou na pořádání osmnáctého ročníku konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 dle předloženého materiálu
  84/6730     24. 11. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  84/6730     24. 11. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2), 3) a 7), 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1815 ze dne 20. 12. 2007 (č. usnesení)
  84/6731     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit ke dni 31. 12. 2015 „Zásady převodu a nabytí nemovitostí“, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1815 ze dne 20. 12. 2007
  84/6731     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit s účinností od 1. 1. 2016 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6731     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6732     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1596 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 594 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 1597 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Rýmařov
  84/6732     24. 11. 2015
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 27 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  84/6732     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat k hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČ 00846350, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1596 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 594 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 1597 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Rýmařov
  84/6732     24. 11. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČ 00846350, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  84/6732     24. 11. 2015
5. souhlasí

s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  84/6732     24. 11. 2015
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  84/6732     24. 11. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení ke schválení a k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6733     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1328/4 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – budova č. p. 2097 bytový dům, pozemek parc. č. 1330/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Český Těšín a to ode dne 1. 1. 2016
  84/6733     24. 11. 2015
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  84/6733     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1328/4 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – budova č. p. 2097 bytový dům, pozemek parc. č. 1330/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Český Těšín a to ke dni 1. 1. 2016
  84/6733     24. 11. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  84/6733     24. 11. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení ke schválení a k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/6431 ze dne 6. 10. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1488 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  84/6734     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc nezapsanou v katastru nemovitostí, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to: pergola umístěná na pozemku parc. č. 48 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín b) darovat movité věci v celkové pořizovací hodnotě 9.442.557,82 Kč uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372 c) bezplatně předat technické zhodnocení, a to lůžkový výtah včetně příslušenství umístěný v budově č.p. 23 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 46 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín vše do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00297569, ke dni 1. 1. 2016
  84/6734     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a), b) a c) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni jejich nabytí novým vlastníkem
  84/6734     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6735     24. 11. 2015
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 562/3, ostatní plocha, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, ve prospěch statutárního města Opavy, se sídlem Opava, Horní náměstí 382/69, IČ 00300535, spočívající v právu umístit a provozovat na části služebného pozemku 1 stožár veřejného osvětlení a vést přes část služebného pozemku vedení veřejného osvětlení, provozovat je a udržovat, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického č. 497-5039/2015 ze dne 1. 6. 2015 za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
  84/6735     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o oprávnění provést odstranění oplocení umístěného na pozemku kraje parc. č. 28/9, ostatní plocha, v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, v hospodaření organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, IČ 00298212, jako stavebníkem stavby „Rekonstrukce lávky přes vodoteč Grasmanka na ul. Štefánikova/Palackého, Nový Jičín“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6735     24. 11. 2015
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Přípojka datového a optického kabelu pro SHZS Město Albrechtice“ na pozemku parc. č. 61, orná půda, v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, dle předloženého materiálu
  84/6735     24. 11. 2015
4. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 61, orná půda, v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ 00296228, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní datový a optický kabel v rámci stavby „Přípojka datového a optického kabelu pro SHZS Město Albrechtice“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/179 ze dne 7. 1. 2009 č. 73/6042 ze dne 4. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/120 ze dne 18. 2. 2009 (č. usnesení)
  84/6736     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

nabídku společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 27769143, k prodeji spoluvlastnického podílu ve výši ideální 5/6 na pozemcích parc. č. 2755/56 ostatní plocha, parc. č. 2755/57 ostatní plocha, parc. č. 2755/58 ostatní plocha a parc. č. 2755/64 ostatní plocha, v k. ú. Dolní Suchá, obec Havířov, dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu
  84/6736     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: spoluvlastnický podíl ve výši ideální 5/6 pozemku parc. č. 2755/64, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Dolní Suchá, obec Havířov, z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 27769143, za kupní cenu ve výši 288.310,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  84/6736     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a to: pozemek parc. č. 1808 vodní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, za kupní cenu ve výši 308.000,- Kč s tím, že se kraj zavazuje zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků do doby převodu vlastnického práva, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovitou věc uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  84/6736     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a to: pozemek parc. č. 2283/1 orná půda a pozemek parc. č. 2283/7 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 1.240.000,- Kč s tím, že se kraj zavazuje uhradit poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  84/6736     24. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1425 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1334-114/2014 ze dne 20. 4. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1425/2 ostatní plocha, o výměře 113 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Raškovice, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 18.420,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  84/6736     24. 11. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat stavební objekty ve vlastnictví kraje, a to: SO 111 Rekonstrukce sil. III./46816 (v rozsahu trvalého záboru 8b), SO 651 Zabezpečovací zařízení přejezdu v km 1,361, SO 652 Přeložky zabezpečovacích kabelů, SO 653 Reléový domek, SO 654 Napájecí přípojka NN, SO 655 Izolované styky, SO 656 Stavební úprava přejezdu v km 1,361, včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů, umístěných na částech pozemků parc. č. 1444/1 ostatní plocha a parc. č. 1444/2 ostatní plocha, ve vlastnictví obdarovaného a pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, v rámci stavby „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1“, vše k. ú. Pudlov, obec Bohumín, do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234
  84/6736     24. 11. 2015
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 1.408 tis. Kč
  84/6736     24. 11. 2015
8. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.362 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“
  84/6736     24. 11. 2015
9. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 46 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nájemné“
  84/6736     24. 11. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.408 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 46 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Nákup pozemků o 1.362 tis. Kč
  84/6736     24. 11. 2015
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) až 6) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6737     24. 11. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava, IČ 00600920, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. st. 501, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, č.p. 504, Mariánské Hory, bydlení, pozemek parc. č. 152/60, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to ode dne 1. 1. 2016 b) předat k hospodaření organizaci Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 70947911, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. st. 501, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, č.p. 504, Mariánské Hory, bydlení, pozemek parc. č. 152/60, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to ke dni 1. 1. 2016
  84/6737     24. 11. 2015
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava, IČ 00600920, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 70947911, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  84/6737     24. 11. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1323 ze dne 4. 6. 2013 č. 83/6610 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  84/6738     24. 11. 2015
1. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, Ostrava, IČ 00577260, a to: část pozemku parc. č. 368/18 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1133-276/2009 ze dne 9. 10. 2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 368/25 ostatní plocha o výměře 569 m²
  84/6738     24. 11. 2015
2. bere na vědomí

žádost společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4 tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  84/6738     24. 11. 2015
3. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 17/1323 ze dne 4. 6. 2013 bod 1 písm. b) text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“ na text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení“
  84/6738     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to: pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost, část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m², pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, do vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.500.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
  84/6738     24. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnut a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Zábřeh, Ostrava, IČ 00845213, a to: pozemek parc. č. 1654/394 zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava do vlastnictví společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Kunčičky, Ostrava, IČ 26792770, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.206.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Zábřeh, Ostrava, IČ 00845213, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
  84/6738     24. 11. 2015
6. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovité věci, a to pozemku parc. č. 1654/394 zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, mezi společností HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Kunčičky, Ostrava, IČ 26792770, jako pronajímatelem a Střední školou stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Zábřeh, Ostrava, IČ 00845213, jako nájemcem, na dobu 5ti let, dle přeloženého materiálu
  84/6738     24. 11. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4297 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  84/6739     24. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 39,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 39,93 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  84/6740     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, o poskytnutí investiční dotace ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci chaty Prašivá
  84/6740     24. 11. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora rozvojových aktivit v cestovním ruchu“ ve výši 150.000 Kč
  84/6740     24. 11. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 150 tis. Kč
  84/6740     24. 11. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, na rekonstrukci chaty Prašivá, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
  84/6740     24. 11. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít se spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6740     24. 11. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6741     24. 11. 2015
1. schvaluje

účast Moravskoslezského kraje na následujících veletrzích cestovního ruchu: a) ITF Slovakiatour, termín konání: 28. 1. 2016 – 31. 1. 2016 b) Holiday World, termín konání: 18. 2. 2016 – 21. 2. 2016 c) Dovolená a region, termín konání: 4. 3. 2016 – 6. 3. 2016
  84/6741     24. 11. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 535,06 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 33,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 431,01 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 55,00 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 10,00 tis. Kč pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 6,05 tis. Kč Celkem 535,06 tis. Kč
  84/6741     24. 11. 2015
3. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním výstavní plochy s těmito dodavateli: INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 IČ: 14888939, DIČ: CZ14888939, za cenu nejvýše přípustnou 216.200,-- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu Ostravské výstavy, a.s., se sídlem: Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25399471, DIČ: CZ2539947, za cenu nejvýše přípustnou 140.000,-- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6742     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Adrenalin Cup 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  84/6742     24. 11. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč, společnosti Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, na projekt „Adrenalin Cup 2016“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 8. 2016
  84/6742     24. 11. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  84/6742     24. 11. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora rozvojových aktivit v cestovním ruchu“ ve výši 150.000 Kč
  84/6742     24. 11. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč
  84/6742     24. 11. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4739 ze dne 3. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  84/6743     24. 11. 2015
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 1.757.765,28 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura", s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 12. 2015
  84/6743     24. 11. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura“ realizovanou pro organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 1.700.000 Kč
  84/6743     24. 11. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 1.700.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce budovy V – oddělení dlouhodobé následné péče", s časovou použitelností od 24. 11. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6744     24. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí dodaných zhotovitelem stavby v rámci projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum", mezi krajem jako půjčitelem a společností Letiště Ostrava, a. s., Mošnov č. p. 401, IČ 26827719, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu
  84/6744     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě zemního plynu mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a.s., Mošnov č. p. 401, IČ 26827719, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu
  84/6744     24. 11. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí (VN, VVN) mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a.s., Mošnov č. p. 401, IČ 26827719, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu
  84/6744     24. 11. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ 00296228, jako půjčitelem, organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Ostrava, Zábřeh, IČ 48804525, jako vypůjčitelem a krajem jako vedlejším účastníkem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  84/6745     24. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 189,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 134,06 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 55,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4487 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  84/6746     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti IPO – STAR s. r. o., IČ 60778156, o úpravu smluvní ceny ze dne 30. 10. 2015 dle přílohy č. 1 materiálu
  84/6746     24. 11. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě na ostrahu č. 0488/2004/KŘ ze dne 2. 6. 2004 dle přílohy č. 8 materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6747     24. 11. 2015
1. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  84/6747     24. 11. 2015
2. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu
  84/6747     24. 11. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5493 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  84/6748     24. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2015 (ev. č. 01679/2015/KŘ) na vytvoření a technickou podporu „Systému pro zpracování materiálů samosprávy", mezi Moravskoslezským krajem a společností PilsCom, s.r.o., se sídlem Slovanská alej 2182/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 25219103, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6749     24. 11. 2015
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o spolupráci v rámci ČSOB motivačního programu se společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 00001350, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6750     24. 11. 2015
1. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje (č. usnesení)
  84/6751     24. 11. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2016 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 na 662 zaměstnanců
  84/6751     24. 11. 2015
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2016 objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 ve výši 250.035 tis. Kč

  frame-scrollup