Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 23. 3. 2020


  Rada kraje

  84/7419                         23. 3. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 23. 3. 2020


   Rada kraje

   84/7420                         23. 3. 2020
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 82. schůze rady kraje, konané dne 2. 3. 2020

   84/7420                         23. 3. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 84. schůze rady kraje, konané dne 23. 3. 2020:

   -      Jana Krkošku

   -      Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 72/6505 ze dne 21.10.2019

    84/7421                         23. 3. 2020
    1. rozhodla

    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“ pro část 1 (oblast Havířovsko 1) účastníka:

    ČSAD Havířov a.s.
    U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov – Podlesí
    IČO: 45192081

    za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 48,92 Kč bez DPH

    84/7421                         23. 3. 2020
    2. rozhodla

    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko“ pro část 2 (oblast Havířovsko 2) účastníka:

    ČSAD Havířov a.s.
    U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov – Podlesí
    IČO: 45192081

    za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 48,25 Kč bez DPH


     Rada kraje

     84/7422                         23. 3. 2020
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

     84/7422                         23. 3. 2020
     2. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch““, a to:

     členové:
     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:
     Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     84/7422                         23. 3. 2020
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch““, a to:

     členové:
     Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
     Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

     náhradníci:
     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
     Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
     Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje
     Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
     Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
     Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
     Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
     Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      84/7423                         23. 3. 2020
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výstavba skladu strojů – Školní statek Opava“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

      84/7423                         23. 3. 2020
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výstavba skladu strojů – Školní statek Opava“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      84/7423                         23. 3. 2020
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výstavba skladu strojů – Školní statek Opava“, a to:

      členové:
      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:
      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      84/7423                         23. 3. 2020
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výstavba skladu strojů – Školní statek Opava“, a to:

      členové:
      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
      PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
      Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:
      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
      Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
      Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
      Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
      Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
      Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 58/5203 ze dne 11.3.2019

       84/7424                         23. 3. 2020
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup výpočetní techniky – monitory, stolní počítače“

       84/7424                         23. 3. 2020
       2. rozhodla

       vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

       C SYSTEM CZ a.s.
       se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno
       IČO: 27675645

       za cenu nejvýše přípustnou 214.084 Kč bez DPH


        Rada kraje

        84/7425                         23. 3. 2020
        1. rozhodla

        zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování služby Dohledového centra SOC365 dodavateli:

        VISITECH a.s.
        se sídlem: Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno
        IČO: 25543415

        za cenu nejvýše přípustnou 951 786 Kč vč. DPH


         Rada kraje

         84/7426                         23. 3. 2020
         1. rozhodla

           

         vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 3.000 tis. Kč s účelovým určením na akci „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“

         84/7426                         23. 3. 2020
         2. schvaluje

         rozpočtové opatření, kterým se

         snižují

         běžné výdaje

         na § 2293 -

         Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

         pol.  5169 -

         Nákup ostatních služeb

         o

         3.000 tis. Kč

         a

         zvyšují

         kapitálové výdaje

         na § 2251 -

         Letiště

         pol.  6121 -

         Budovy, haly a stavby

         o

         3.000 tis. Kč

         84/7426                         23. 3. 2020
         3. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3““

         84/7426                         23. 3. 2020
         4. rozhodla

         vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 3. tohoto usnesení s dodavatelem:

         SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
         Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
         IČO: 06943187

         za cenu nejvýše přípustnou 1.777.000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          84/7427                         23. 3. 2020
          1. bere na vědomí

          žádost Advey services s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          84/7427                         23. 3. 2020
          2. rozhodla

          neposkytnout dotaci Advey services s.r.o., IČO 01995405, ve výši 100 tis. Kč určenou k pokrytí nákladů akce pracovní veletrh JOBfest 2020, s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

           84/7428                         23. 3. 2020
           1. rozhodla

           nabýt finanční prostředky v celkové výši 3.350 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky, IČO 00007064, z toho:

           a)    na základě Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 – II. kolo, č.j. MV-138725-57/OBP-2019 ve výši 775 tis. Kč na „Ochranu veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů“, dle předloženého materiálu

           b)   na základě Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 – II. kolo, č.j. MV-138725-57/OBP-2019 ve výši 2.575 tis. Kč na „Ochranu škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů“, dle předloženého materiálu

           84/7428                         23. 3. 2020
           2. rozhodla

           zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 62,51 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

           84/7428                         23. 3. 2020
           3. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           zvyšují

           neinvestiční přijaté transfery

           pol.  4116 -

           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

           o

           3.350,00 tis. Kč

           a

           snižují

           kapitálové výdaje

           na § 6409 -

           Ostatní činnosti jinde nezařazené

           pol.  6901 -

           Rezervy kapitálových výdajů

           o

           62,51 tis. Kč

           Celkem

           o

           3.412,51 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 5399 -

           Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

           pol.  5166 -

           Konzultační, poradenské a právní služby

           o

           3.240,00 tis. Kč

           pol.  5167 -

           Služby školení a vzdělávání

           o

           50,00 tis. Kč

           pol.  5169 -

           Nákup ostatních služeb

           o

           122,51 tis. Kč

           Celkem

           o

           3.412,51 tis. Kč

           84/7428                         23. 3. 2020
           4. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 5519 -

           Ostatní záležitosti požární ochrany

           pol.  5139 -

           Nákup materiálu jinde nezařazený

           o

           2.400 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 5519 -

           Ostatní záležitosti požární ochrany

           pol.  5194 -

           Věcné dary

           o

           2.400 tis. Kč


            Rada kraje

            84/7429                         23. 3. 2020
            1. bere na vědomí

            informaci o dotazech vznesených členem zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 2020

            84/7429                         23. 3. 2020
            2. pověřuje

            náměstka hejtmana kraje

            vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

            Zodp. MUDr. Martin Gebauer

            Termín: 4. 6. 2020


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 76/6897 ze dne 9.12.2019

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

             84/7430                         23. 3. 2020
             1. bere na vědomí

             žádost o změnu termínu čerpání dotace Marka Zlého, ze dne 11. 3. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             84/7430                         23. 3. 2020
             2. rozhodla

             změnit v usnesení rady kraje č. 76/6897 ze dne 9. 12. 2019 termín použitelnosti dotace Marka Zlého, IČO 76193411, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním 10. reprezentačního plesu Ostrava ve výši 105 tis. Kč, z „od 1. 1. 2020 do 27. 3. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 28. 11. 2020“

             84/7430                         23. 3. 2020
             3. rozhodla

             uzavřít s Markem Zlým, IČO 76193411, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08144/2019/KH ze dne 16. 12. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


              Rada kraje

              84/7431                         23. 3. 2020
              1. zmocňuje

              Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvkovou organizaci, IČO 00095630, k předložení žádosti o poskytnutí příspěvku podle § 16 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, ve formě Souhrnného přehledu, za účelem realizace akce „Oprava částí fasády zámku ve Frýdku-Místku – IV. etapa“, a k činění dalších úkonů souvisejících se zastupováním vlastníka ve věcech obnovy nemovité kulturní památky Zámek č. p. 1264, Rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 8-745/1, dle předloženého materiálu

              84/7431                         23. 3. 2020
              2. souhlasí

              s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, spočívajících v opravě části fasády objektu č. p. 1264 na ulici Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku, dle předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 66/5947 ze dne 16.7.2019

               84/7432                         23. 3. 2020
               1. rozhodla

               uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ev. číslo 03622/2019/KŘ ze dne 7. 8. 2019 se společností Bláha ús, s.r.o., IČO 27940195, v rámci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                84/7433                         23. 3. 2020
                1. bere na vědomí

                žádosti příspěvkových organizací v odvětví kultury o poskytnutí příspěvku dle příloh č. 3–10 předloženého materiálu

                84/7433                         23. 3. 2020
                2. rozhodla

                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce v odvětví kultury „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 5.935 tis. Kč

                84/7433                         23. 3. 2020
                3. schvaluje

                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2020 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                84/7433                         23. 3. 2020
                4. schvaluje

                závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                84/7433                         23. 3. 2020
                5. bere na vědomí

                žádost organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o prodloužení časové použitelnosti závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ ve výši 500.000 Kč s účelovým určením na „Zpracování projektové dokumentace revitalizace parku frýdeckého zámku“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                84/7433                         23. 3. 2020
                6. rozhodla

                změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ ve výši 500.000 Kč s účelovým určením na „Zpracování projektové dokumentace revitalizace parku frýdeckého zámku“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, z „od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2020“ na „od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020“ dle předloženého materiálu

                84/7433                         23. 3. 2020
                7. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 6409 -

                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                pol. 5901 -

                Nespecifikované rezervy

                 o

                250 tis. Kč

                na § 3311 -

                Divadelní činnost

                pol. 5331 -

                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                o

                682 tis. Kč

                na § 3315 -

                Činnosti muzeí a galerií

                pol. 5331 -

                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                o

                2 100 tis. Kč

                a

                snižují

                kapitálové výdaje

                na § 6409 -

                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                pol. 6901 -

                Rezervy kapitálových výdajů

                1 040 tis. Kč

                Celkem

                 o

                4 072 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3314 -

                Činnosti knihovnické

                pol. 5331 -

                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                o

                682 tis. Kč

                na § 3315 -

                Činnosti muzeí a galerií

                pol. 5331 -

                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                o

                250 tis. Kč

                a

                zvyšují

                kapitálové výdaje

                na § 3315 -

                Činnosti muzeí a galerií

                pol. 6351 -

                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                o

                3 140 tis. Kč

                Celkem

                o

                4 072 tis. Kč


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 76/6910 ze dne 9. 12. 2019

                84/7434                         23. 3. 2020
                1. stanoví

                s účinností od 1. 4. 2020

                plat řediteli organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, panu Mgr. Jiřímu Matějovi, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 46/4084 ze dne 11. 9. 2018

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 6/552 ze dne 14. 12. 2017

                 84/7435                         23. 3. 2020
                 1. rozhodla

                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou, ev. č. 07698/2018/DSH, se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 42/3733 ze dne 17. 7. 2018

                  č. 58/5209 ze dne 11. 3. 2019

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 8/834 ze dne 14. 6. 2018

                  84/7436                         23. 3. 2020
                  1. rozhodla

                  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou, ev. č. 00607/2019/DSH, se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                   84/7437                         23. 3. 2020
                   1. rozhodla

                   navýšit akci rozpočtu „Dopravní obslužnost – linková doprava“ o částku 1.353.920 Kč

                   84/7437                         23. 3. 2020
                   2. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   nedaňové příjmy

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 2227 -

                   Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                   o

                   1.353,92 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje          

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5366 -

                   Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                   o

                   1.353,92 tis. Kč


                    Rada kraje

                    84/7438                         23. 3. 2020
                    1. rozhodla

                    uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     84/7439                         23. 3. 2020
                     1. bere na vědomí

                     žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, o darování pozemku parc. č. 71/96 orná půda, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     84/7439                         23. 3. 2020
                     2. rozhodla

                     o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                     pozemek parc. č. 71/96 orná půda,
                     včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,
                     vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 81/7295 ze dne 17. 2. 2020

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 8/855 ze dne 14. 6. 2018

                      84/7440                         23. 3. 2020
                      1. rozhodla

                      uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem a městem Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      84/7440                         23. 3. 2020
                      2. rozhodla

                      o záměru pronajmout prostory ve vlastnictví kraje o výměře 62 m2 v části 1. nadzemního podlaží budovy č. p. 317, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 508/6 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Kopřivnice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 64/5808 ze dne 11.6.2019

                       č. 76/6916 ze dne 9.12.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                       84/7441                         23. 3. 2020
                       1. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Školní statek, Opava, IČO 00098752, s účelovým určením na zpracování studie proveditelnosti na realizaci projektu energeticky úsporných opatření v areálu Školního statku a Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“, o částku 471.900 Kč s časovou použitelností od 24. 3. 2020 do 31. 12. 2020

                       84/7441                         23. 3. 2020
                       2. rozhodla

                       snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 471.900 Kč

                       84/7441                         23. 3. 2020
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       471,90 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3125 -

                       Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       471,90 tis. Kč

                       84/7441                         23. 3. 2020
                       4. rozhodla

                       změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ ve výši 96.800 Kč s účelovým určením na zpracování studie na rekultivaci nádvoří školy včetně workoutového hřiště v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, z „od 15. 6. 2019 do 31. 3. 2020“ na „od 15. 6. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu.


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 63/5602 ze dne 28. 5. 2019

                        84/7442                         23. 3. 2020
                        1. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 02445/2019/IM ze dne 12. 7. 2019 na realizaci stavby „Muzeum automobilů Tatra“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO 42864771, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        84/7442                         23. 3. 2020
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol.  5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        9.520,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol.  6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        9.520,00 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 65/5861 ze dne 25.6.2019

                         84/7443                         23. 3. 2020
                         1. rozhodla

                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 03711/2019/IM ze dne 2. 8. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO 28618891, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                          k usnesení rady kraje

                          č. 77/7004 ze dne 16. 12. 2019

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          1. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          zvyšují

                          nedaňové příjmy

                          na § 2143 -

                          Cestovní ruch

                          pol. 2111 -

                          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                          o

                          3,65 tis. Kč

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          9,44 tis. Kč

                          na § 2229 -

                          Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          9,50 tis. Kč

                          na § 2292 -

                          Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

                          pol. 2212 -

                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                          o

                          3.877,26 tis. Kč

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol. 2212 -

                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                          o

                          5,08 tis. Kč

                          na § 3421 -

                          Využití volného času dětí a mládeže

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          3,25 tis. Kč

                          na § 3522 -

                          Ostatní nemocnice

                          pol. 2132 -

                          Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                          o

                          0,36 tis. Kč

                          na § 3599 -

                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                          pol. 2212 -

                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                          o

                          38,00 tis. Kč

                          na § 4339 -

                          Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          0,12 tis. Kč

                          na § 4399 -

                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          1,00 tis. Kč

                          na § 5171 -

                          Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          25,58 tis. Kč

                          na § 5521 -

                          Operační a informační střediska integrovaného záchranného

                          pol. 2132 -

                          Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                          o

                          0,90 tis. Kč

                          na § 6113 -

                          Zastupitelstva krajů

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          32,00 tis. Kč

                          na § 6172 -

                          Činnost regionální správy

                          pol. 2324 -

                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                          o

                          34,20 tis. Kč

                          na § 6320 -

                          Pojištění funkčně nespecifikované

                          pol. 2322 -

                          Přijaté pojistné náhrady

                          o

                          27,77 tis. Kč

                          na § 6402 -

                          Finanční vypořádání minulých let

                          pol. 2223 -

                          Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                          o

                          2.147,34 tis. Kč

                          pol. 2229 -

                          Ostatní přijaté vratky transferů

                          o

                          9.075,98 tis. Kč

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol. 2229 -

                          Ostatní přijaté vratky transferů

                          o

                          144,07 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          15.435,50 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol. 6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          15.435,50 tis. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6172 -

                          Činnost regionální správy

                          pol. 5042 -

                          Odměny za užití počítačových programů

                          o

                          1 000 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje            

                          na § 6172 -

                          Činnost regionální správy

                          pol. 5167 -

                          Služby školení a vzdělávání

                          o

                          1 000 tis. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 2143 -

                          Cestovní ruch

                          pol. 5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          347,90 tis. Kč

                          pol. 5221 -

                          Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                          o

                          302,90 tis. Kč

                          na § 3419 -

                          Ostatní sportovní činnost

                          pol. 5134 -

                          Prádlo, oděv a obuv

                          o

                          47,17 tis. Kč

                          pol. 5222 -

                          Neinvestiční transfery spolkům

                          o

                          83,70 tis. Kč

                          na § 3639 -

                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                          pol. 5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          1.197,28 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          1.978,95 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol. 6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          1.978,95 tis. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          4. rozhodla

                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Mladecko vyhlášených na den 14. března 2020.

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          5. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          zvyšují

                          neinvestiční přijaté transfery

                          pol. 4111 -

                          Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                          o

                          15,00 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 6115 -

                          Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

                          pol. 5011 -

                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                          o

                          9,30 tis. Kč

                          pol. 5031 -

                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                          o

                          2,36 tis. Kč

                          Pol. 5032 -

                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                          o

                          0,84 tis. Kč

                          Pol. 5156 -

                          Pohonné hmoty a maziva

                          o

                          1,50 tis. Kč

                          Pol. 5173 -

                          Cestovné

                          o

                          0,50 tis. Kč

                          Pol. 5175 -

                          Pohoštění

                          o

                          0,50 tis. Kč

                          Celkem

                          15,00 tis. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          6. schvaluje

                          zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 9,30 tis. Kč z 361.340,18 tis. Kč na 361.349,48 tis. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          7. rozhodla

                          navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2020 na akci „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID - 19“ o 50 mil. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          8. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 5213 -

                          Krizová opatření

                          pol. 5903 -

                          Rezerva na krizová opatření

                          o

                          500 tis. Kč

                          a

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol. 6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          49.500 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 5213 -

                          Krizová opatření

                          pol. 5133 -

                          Léky a zdravotnický materiál

                          o

                          30.000 tis. Kč

                          pol. 5139 -

                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                          o

                          19.700 tis. Kč

                          pol. 5164 -

                          Nájemné

                          o

                          200 tis. Kč

                          pol. 5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          100 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          50.000 tis. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          9. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          zvyšuje

                          financování

                          pol. 8115 -

                          Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                          o

                          6.680.920 Kč

                          a

                          zvyšují

                          nedaňové příjmy

                          na § 6402 -

                          Finanční vypořádání minulých let

                          pol. 2223 -

                          Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                          o

                          24.886 Kč

                          pol. 2229 -

                          Ostatní přijaté vratky transferů

                          o

                          16.826.570 Kč

                          Celkem

                          o

                          16.851.456 Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 6402 -

                          Finanční vypořádání minulých let

                          pol. 5364 -

                          Vratky transferů poskytnutých z  veřejných rozpočtů

                          o

                          23.532.376 Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          10. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          zvyšuje

                          financování

                          pol. 8115 -

                          Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                          o

                          386.708,86 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 2115 -

                          Úspora energie a obnovitelné zdroje

                          pol. 5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          1.820,00 tis. Kč

                          na § 3522 -

                          Ostatní nemocnice

                          pol. 5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          81.000,00 tis. Kč

                          na § 3533 -

                          Zdravotnická záchranná služba

                          pol. 5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          28.000,00 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          110.820,00 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3522 -

                          Ostatní nemocnice

                          pol. 6351 -

                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          6.000,00 tis. Kč

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol. 6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          269.888,86 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          275.888,86 tis. Kč

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          11. schvaluje

                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          12. schvaluje

                          zvýšení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2020 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 1.820.000 Kč (celkový závazný ukazatel ve výši 12.560.000 Kč)

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          13. schvaluje

                          závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR ve výši 6.000 tis. Kč, s účelovým určením na akci "Stavební úpravy - interna" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

                          84/7444                         23. 3. 2020
                          14. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6113 -

                          Zastupitelstva krajů

                          pol. 5164 -

                          Nájemné

                          o

                          1,32 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje            

                          na § 6113 -

                          Zastupitelstva krajů

                          pol. 5191 -

                          Zaplacené sankce

                          o

                          1,32 tis. Kč


                          Rada kraje

                           

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          1. souhlasí

                          s umístěním a realizací stavby „FTTH_Ostrava_Zábřeh_2“ na pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          2. rozhodla

                          a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

                          k části pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha,

                          v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                          ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 00602116,

                          ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha, IČO 64949681,

                          spočívající v právu:

                          -      zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení

                          -      vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení

                          na dobu neurčitou,

                          v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění,

                          oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                          b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          3. rozhodla

                          uzavřít Dohodu uzavíranou v souvislosti s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s umístěním a realizací stavebních záměrů v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, mezi krajem jako investorem stavby a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 729 29 Ostrava, IČO 00845451, jako vlastníkem, jemuž jsou svěřeny do správy dotčené pozemky parc. č. 384/1, parc. č. 384/2 a parc. č. 297/29, vše ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          4. rozhodla

                          a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

                          k části pozemku parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                          ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřen do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 0084545

                          ve prospěch pozemku parc. č. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří,

                          v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                          nyní ve vlastnictví kraje,

                          spočívající v právu:

                          -      umístit, provozovat a udržovat vodovodní přípojku v části služebného pozemku

                          na dobu neurčitou,

                          v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

                          za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši,

                          oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                          b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          5. rozhodla

                          a)    zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě:

                          k části pozemku parc. č. 384/2 ostatní plocha

                          v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                          ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřen do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 0084545

                          ve prospěch kraje,

                          spočívající v právu:

                          -      umístit, provozovat a udržovat kabelové vedení v části služebného pozemku

                          na dobu neurčitou,

                          v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

                          za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši,

                          oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                          b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          6. rozhodla

                          uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti s umístěním, provozováním a udržováním přeložky plynárenského zařízení v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století – IO 01.1 Přeložka NTL plynovodu DN 300“, mezi krajem jako investorem stavby, statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 729 29 Ostrava, IČO 00845451, jako vlastníkem, jemuž je svěřen do správy dotčený pozemek parc. č. 384/2 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a budoucím povinným, a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO  27295567, jako budoucím oprávněným, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          7. rozhodla

                          uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se zřízením a provozováním plynárenského zařízení v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století – IO 01.1 Přeložka NTL plynovodu DN 300“, mezi krajem jako investorem stavby, statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, jako budoucím povinným a vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 386 a parc. č. 3577/1, oba ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO  27295567, jako budoucím oprávněným, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          8. souhlasí

                          s umístěním a realizací stavby „Bohumín, č. parc. 1537/48, příp. NNk“ na částech pozemků parc. č. 1537/12 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1537/25 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, dle předloženého materiálu

                          84/7445                         23. 3. 2020
                          9. rozhodla

                          a)           zřídit věcné břemeno – služebnost:

                          k částem pozemků parc. č. 1537/12 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1537/25 ostatní plocha,

                          vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

                          ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372,

                          ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

                          spočívající v právu:

                          -      umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků zemní kabelové vedení NN

                          na dobu neurčitou,

                          v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

                          za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění,

                          oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                          b)           uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 9. písm. a) tohoto usnesení


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                           84/7446                         23. 3. 2020
                           1. rozhodla

                           snížit akci rozpočtu kraje „Pavilon L - stavební úpravy“ pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace o částku 15.000 tis. Kč

                           84/7446                         23. 3. 2020
                           2. schvaluje

                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 20.000 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce "Přístavba a nástavba rehabilitace"

                           84/7446                         23. 3. 2020
                           3. schvaluje

                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 22.549,91 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy na oddělení RDG"

                           84/7446                         23. 3. 2020
                           4. schvaluje

                           snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 635,04 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy na oddělení RDG"

                           84/7446                         23. 3. 2020
                           5. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           0,63 tis. Kč

                           a

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           15.000,00 tis. Kč

                           pol. 6351 -

                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           20.022,54 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           35.022,54 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           35.023,17 tis. Kč


                            Rada kraje

                            84/7447                         23. 3. 2020
                            1. rozhodla

                            zadat objednávku společnosti Deloitte Advisory s.r.o., Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 27582167, na poskytování konzultačních služeb souvisejících s výběrem developera pro realizaci jednotlivých investičních záměrů v oblasti hangárování, leteckého opravárenství případně dalších leteckých služeb v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově, za cenu nejvýše přípustnou 510.000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                            84/7447                         23. 3. 2020
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 2293 -

                            Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            510 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 2251 -

                            Letiště

                            pol. 5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            510 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 75/6739 ze dne 25.11.2019

                             84/7448                         23. 3. 2020
                             1. rozhodla

                             uzavřít dohodu o narovnání č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 00777/2019/IM ze dne 8. 4. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                             BDSTAV MORAVA s.r.o.
                             se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
                             IČO: 26807947

                             dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              84/7449                         23. 3. 2020
                              1. souhlasí

                              s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na akci „Vestavba sociálních zařízení INT 1 a 2 Karviná" Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                              84/7449                         23. 3. 2020
                              2. doporučuje

                              řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 2. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                              členy hodnotící komise:
                              MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                              Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                               

                              náhradníky hodnotící komise:
                              Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                              Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                               84/7450                         23. 3. 2020
                               1. bere na vědomí

                               žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na pořízení 2 ks kompletů retraktorových systémů na operativu totálních endoprotéz, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               84/7450                         23. 3. 2020
                               2. schvaluje

                               závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 800.000 Kč s účelovým určením na pořízení 2 ks kompletů retraktorových systémů na operativu totálních endoprotéz v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                               84/7450                         23. 3. 2020
                               3. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 4.869.193 Kč s účelovým určením na nákup zdravotnických prostředků v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID – 19 – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                84/7451                         23. 3. 2020
                                1. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 14.670.200 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                84/7451                         23. 3. 2020
                                2. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                84/7451                         23. 3. 2020
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                neinvestiční přijaté transfery

                                pol. 4116 -

                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                o

                                14.670,21 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3522 -

                                Ostatní nemocnice

                                pol. 5336 -

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                14.670,21 tis. Kč

                                84/7451                         23. 3. 2020
                                4. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 4.000 tis. Kč na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                84/7451                         23. 3. 2020
                                5. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 4.000 tis. Kč, účelově určený na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OKP/8/1102/2020

                                84/7451                         23. 3. 2020
                                6. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                neinvestiční přijaté transfery

                                pol. 4116 -

                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                o

                                4.000 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3533 -

                                Zdravotnická záchranná služba

                                pol. 5336 -

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                4.000 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                1. bere na vědomí

                                žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o poskytnutí finančních prostředků na pořízení zdravotnických přístrojů a realizaci projektu „Setkávání…“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                2. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 33.120 Kč s účelovým určením na pořízení přístroje Dermatoskop DELTA 20T, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                3. schvaluje

                                závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 126.615 Kč s účelovým určením na pořízení 2 ks přístrojů Lymfoven 14K, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                4. rozhodla

                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 500.000 Kč

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                5. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 70.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Setkávání…“ v rámci akce „Venkovní posezení pro pacienty GDO“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                6. schvaluje

                                závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 430.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Setkávání…“ v rámci akce „Venkovní posezení pro pacienty GDO“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                7. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3599 -

                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                pol. 5166  -

                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                o

                                500,00 tis. Kč

                                a

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3522 -

                                Ostatní nemocnice

                                pol. 6351  -

                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                33,12 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3522 -

                                Ostatní nemocnice

                                pol. 5331  -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                103,12 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3522 -

                                Ostatní nemocnice

                                pol. 6351  -

                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                430,00 tis. kč

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                8. bere na vědomí

                                žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o poskytnutí finančních prostředků na rozšíření vybavení pracovišť plicního oddělení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                84/7452                         23. 3. 2020
                                9. schvaluje

                                závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 262.000 Kč s účelovým určením na pořízení 2 multimodálních PC s diagnostickými monitory pro plicní oddělení, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 54/4833 ze dne 8.1.2019

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 1. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol.  4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 217,98 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 investiční přijaté transfery

                                 pol.  4216 -

                                 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 217,98 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol.  4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 1.660,55 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4329 -

                                 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                 pol.  5167 -

                                 Služby školení a vzdělávání

                                 o

                                 220,00 tis. Kč

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 1.250,55 tis. Kč

                                 pol.  5173 -

                                 Cestovné

                                 o

                                 80,00 tis. Kč

                                 pol.  5175 -

                                 Pohoštění

                                 o

                                 100,00 tis. Kč

                                 pol.  5179 -

                                 Ostatní nákupy j.n.

                                 o

                                 10,00 tis. Kč

                                 Celkem

                                 1.660,55 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4312 -

                                 Odborné sociální poradenství

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 20,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4312 -

                                 Odborné sociální poradenství

                                 pol.  5175 -

                                 Pohoštění

                                 o

                                 20,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4399 -

                                 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                  

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 100,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4399 -

                                 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                 pol.  5167 -

                                 Služby školení a vzdělávání

                                 o

                                 100,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 5. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4319 -

                                 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 700,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4319 -

                                 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                 pol.  5021 -

                                 Ostatní osobní výdaje

                                 o

                                 300,00 tis. Kč

                                 pol.  5137 -

                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                 o

                                 200,00 tis. Kč

                                 pol.  5194 -

                                 Věcné dary

                                 o

                                 200,00 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 700,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 6. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6172 -

                                 Činnost regionální správy

                                 pol.  5167 -

                                 Služby školení a vzdělávání

                                 o

                                 67,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6172 -

                                 Činnost regionální správy

                                 pol.  5021 -

                                 Ostatní osobní výdaje

                                 o

                                 67,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 7. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4329 -

                                 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 200,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4329 -

                                 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                 pol.  5021 -

                                 Ostatní osobní výdaje

                                 o

                                 200,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 8. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se:

                                 snižují

                                 běžné výdaje                                                             

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 100,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují 

                                 běžné výdaje

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol.  5139 - 

                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                 o

                                 100,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 9. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4339 -

                                 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 50,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4339 -

                                 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                 pol.  5139 - 

                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                 o

                                 50,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 10. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3122 -

                                 Střední odborné školy

                                 pol.  6122 -

                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                 o

                                 1.600,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3122 -

                                 Střední odborné školy

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 1.600,00 tis. Kč

                                 84/7453                         23. 3. 2020
                                 11. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3799 -

                                 Ostatní ekologické záležitosti

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 20,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3799 -

                                 Ostatní ekologické záležitosti

                                 pol.  5161 -

                                 Poštovní služby

                                 o

                                 20,00 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 26/2322 ze dne 5. 12. 2017

                                  č. 26/2323 ze dne 5. 12. 2017

                                  č. 81/7313 ze dne 17. 2. 2020

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                  84/7454                         23. 3. 2020
                                  1. rozhodla

                                  na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. dodatku 07300/2017/RRC/1, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                  Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

                                  se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

                                  IČO: 02995832

                                  jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                                  za cenu nejvýše přípustnou 7.140.210 Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 12/1503 ze dne 13.6.2019

                                   č. 14/1690 ze dne 12.12.2019

                                   84/7455                         23. 3. 2020
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o ukončení činnosti organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dnem 31. 12. 2019 a o jejím zrušení dnem 31. 1. 2020

                                   84/7455                         23. 3. 2020
                                   2. schvaluje

                                   a)    výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 dle předloženého materiálu

                                   b)   účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2019 dle přílohy č. 2 - 5 předloženého materiálu

                                   84/7455                         23. 3. 2020
                                   3. schvaluje

                                   a)    výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 dle předloženého materiálu

                                   b)   účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2020 dle přílohy č. 6 - 9 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 82/7414 ze dne 2.3.2020

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    1. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 18.706.455 Kč dle předloženého materiálu

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    2. schvaluje


                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    18.706.469 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    10.079.969 Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.292.093 Kč

                                    na § 3124 -

                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    911.370 Kč

                                    na § 3127 -

                                    Střední školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    4.423.037 Kč

                                    Celkem

                                    18.706.469 Kč

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    958.203 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 5364 -

                                    Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                    o

                                    958.203 Kč

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    5. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    6. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 5219 -

                                    Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.790 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3112 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    50 tis. Kč

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    30 tis. Kč

                                    na § 3114 -

                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    220 tis. Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    250 tis. Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    210 tis. Kč

                                    na § 3124 -

                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    30 tis. Kč

                                    na § 3125 -

                                    Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    10 tis. Kč

                                    na § 3126 -

                                    Konzervatoře

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    10 tis. Kč

                                    na § 3127 -

                                    Střední školy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    360 tis. Kč

                                    na § 3133 -

                                    Dětské domovy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    170 tis. Kč

                                    na § 3146 -

                                    Zařízení výchovného poradenství

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    60 tis. Kč

                                    na § 3147 -

                                    Domovy mládeže

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    10 tis. Kč

                                    na § 3149 -

                                    Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    10 tis. Kč

                                    na § 3231 -

                                    Základní umělecké školy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    360 tis. Kč

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    10 tis. Kč

                                    Celkem

                                    1.790 tis. Kč

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    7. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 150.000 Kč

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    8. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    9. schvaluje

                                    závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    10. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele investiční příspěvek do fondu investic organizaci Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na akci "Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    11. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    150.000 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol.  5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    2.844.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                    pol.  5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    150.000 Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol.  5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    827.000 Kč

                                    na § 3127 -

                                    Střední školy

                                    pol.  5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    220.000 Kč

                                    na § 3133 -

                                    Dětské domovy

                                    pol.  5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    39.000 Kč

                                    na § 3231 -

                                    Základní umělecké školy

                                    pol.  5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    170.000 Kč

                                    Celkem

                                    1.406.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje            

                                    na § 3112 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    200.000 Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    938.000 Kč

                                    na § 3127 -

                                    Střední školy

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    450.000 Kč

                                    Celkem

                                    1.588.000 Kč

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    12. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, o částku 12.500 Kč s účelovým určením na surovinové a organizační zajištění soutěže „Jak šmakuje ve školních jídelnách“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    13. rozhodla

                                    poskytnout peněžité ocenění pro účastníky finále soutěže „Jak šmakuje ve školních jídelnách“, tj. soutěžící, kteří se zúčastní finále soutěže kuchařů a kuchařek školních jídelen zřizovaných krajem v celkové hodnotě 7.500 Kč, a to za 1. místo 3.500 Kč, za 2. místo 2.500 a 3. místo 1.500 Kč

                                    84/7456                         23. 3. 2020
                                    14. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    12.500 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3127 -

                                    Střední školy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    12.500 Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    1. rozhodla

                                    poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a obcemi dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    2. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                    2.648.965.750 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3111 -

                                    Mateřské školy

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    516.646.750 Kč

                                    na § 3112 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    21.835.000 Kč

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    6.952.500 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    681.520.500 Kč

                                    na § 3114 -

                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    45.860.000 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.155.000 Kč

                                    na § 3117 -

                                    První stupeň základních škol

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    32.472.000 Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    135.473.000 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.780.000 Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    106.383.000 Kč

                                    na § 3124 -

                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     22.144.000 Kč

                                    na § 3126 -

                                    Konzervatoře

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    14.522.000 Kč

                                    na § 3127 -

                                    Střední školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    253.403.000 Kč

                                    na § 3133 -

                                    Dětské domovy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    37.451.000 Kč

                                    na § 3141 -

                                    Školní stravování

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    47.325.000 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    275.133.000 Kč

                                    na § 3143 -

                                    Školní družiny a kluby

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    15.183.000 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    205.227.000 Kč

                                    na § 3145 -

                                    Internáty

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.456.000 Kč

                                    na § 3146 -

                                    Zařízení výchovného poradenství

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    39.433.000 Kč

                                    na § 3147 -

                                    Domovy mládeže

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    20.869.000 Kč

                                    na § 3150 -

                                    Vyšší odborné školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    16.150.000 Kč

                                    na § 3231 -

                                    Základní umělecké školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    97.446.000 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    15.813.000 Kč

                                    na § 3233 -

                                    Střediska volného času

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    31.333.000 Kč

                                    Celkem

                                    2.648.965.750 Kč

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    4. bere na vědomí

                                    informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na březen a duben 2020 do 27. 3. 2020 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    5. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    5.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 5364 -

                                    Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                    o

                                    5.000 Kč

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    6. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                    a)    pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 1.102.500 Kč

                                    b)   rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2020 ve výši 3.541.000 Kč

                                    dle předloženého materiálu

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    7. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2020 pro organizace zřízené krajem:

                                    a)    Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, ve výši 122.500 Kč

                                    b)   Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, ve výši 122.500 Kč

                                    s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    8. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2020 pro organizace zřízené krajem:

                                    a)    Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, o částku 122.500 Kč

                                    b)   Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, o částku 122.500 Kč

                                    s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    9. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    10. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na rok 2020 organizaci Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    11. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    1.102.500 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                    pol. 5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                    o

                                    122.500 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    245.000 Kč

                                    na § 3117 -

                                    První stupeň základních škol

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    490.000 Kč

                                    pol. 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    245.000 Kč

                                    Celkem

                                    1.102.500 Kč

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    12. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2020 pro organizace zřízené krajem:

                                    a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 3.319.000 Kč

                                    b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 222.000 Kč

                                    s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    13. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2020 pro organizace zřízené krajem:

                                    a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 3.319.000 Kč

                                    b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 222.000 Kč

                                    s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    84/7457                         23. 3. 2020
                                    14. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    3.541.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.541.000 Kč


                                    Rada kraje

                                    84/7458                         23. 3. 2020
                                    1. bere na vědomí

                                    Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    84/7458                         23. 3. 2020
                                    2. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                    Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                    Termín: 4. 6. 2020


                                     Rada kraje

                                     84/7459                         23. 3. 2020
                                     1. stanoví

                                     s účinností od 1. 4. 2020

                                     plat Ing. Janu Zvoníčkovi, řediteli organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizace Charita Jeseník, IČO 60339241, na projekt „Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      2. rozhodla

                                      navýšit akci rozpočtu „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 200.000 Kč

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      3. rozhodla

                                      poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Jeseník, IČO 60339241, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      4. bere na vědomí

                                      žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mgr. Petru Muladimu, IČO 87667037, na projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      5. rozhodla

                                      navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 180.000 Kč

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      6. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje panu Mgr. Petru Muladimu, IČO 87667037, ve výši 180.000 Kč na realizaci projektu „Rekordy handicapovaných hrdinů“, z toho dotaci ve výši 170.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020, a dotaci ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů na koordinaci projektu stanovených paušálně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      7. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 5901 -

                                      Nespecifikované rezervy

                                      o

                                      180 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 4399 -

                                      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                      pol. 5212 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                      o

                                       

                                      180 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 4350 -

                                      Domovy pro seniory

                                       

                                      pol. 6323 -

                                      Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                      o

                                       

                                      200 tis. Kč

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      8. bere na vědomí

                                      žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ústavu Anděl Strážný, z.ú., IČO 02771527, na projekt „S námi se nebudete cítit osaměla – aktivizace klientů Anděla Strážného“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                      84/7460                         23. 3. 2020
                                      9. rozhodla

                                      neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ústavu Anděl Strážný, z.ú., IČO 02771527, ve výši 43.200 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „S námi se nebudete cítit osaměla – aktivizace klientů Anděla Strážného“ s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                       č. 77/7032 ze dne 16. 12. 2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                       č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                       84/7461                         23. 3. 2020
                                       1. rozhodla

                                       schválit vstup sociální služby tísňová péče, ID 8384795, poskytované organizací Anděl Strážný, z.ú., IČO 02771527, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                        

                                       84/7461                         23. 3. 2020
                                       2. rozhodla

                                       schválit Aktualizaci č. 39 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        84/7462                         23. 3. 2020
                                        1. bere na vědomí

                                        informaci o činnosti hejtmana kraje a krajského úřadu v souvislosti s krizovými opatřeními proti šíření nákazy koronavirem COVID – 19 dle předloženého materiálu

                                        84/7462                         23. 3. 2020
                                        2. schvaluje

                                        právní jednání učiněná hejtmanem kraje a krajským úřadem v souvislosti s realizací krizových opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID – 19 dle předloženého materiálu

                                        84/7462                         23. 3. 2020
                                        3. rozhodla

                                        poskytovat věcný dar (ochranné pomůcky - roušky, dezinfekční prostředky apod.) k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 právnickým, fyzickým osobám podnikajícím a fyzickým osobám  dle předloženého materiálu   

                                        84/7462                         23. 3. 2020
                                        4. rozhodla

                                        poskytovat příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, k zajištění ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 formou bezúplatného převodu ochranné pomůcky (roušky, dezinfekční prostředky apod.)  dle předloženého materiálu

                                        84/7462                         23. 3. 2020
                                        5. svěřuje

                                        krajskému úřadu

                                        v souladu s ust. § 59 odst. 2 písm. e), odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR činění dalších potřebných kroků včetně právních jednání nezbytných k zajištění a další distribuci ochranných prostředků, dalšího nezbytného materiálu a služeb, a to se souhlasem hejtmana kraje a za současného dodržování platné krizové legislativy  


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 70/6436 ze dne 24. 9. 2019

                                         č. 71/6497 ze dne 7. 10. 2019

                                         č. 78/7078 ze dne 13. 1. 2020

                                         84/7463                         23. 3. 2020
                                         1. rozhodla


                                         že schůze rady kraje

                                         a.    dne 23. 3. 2020 se neuskuteční jako výjezdní v Krnově, ale proběhne v sídle kraje

                                         b.    dne 20. 4. 2020 se neuskuteční jako výjezdní v Havířově, ale proběhne v sídle kraje od 12:30 hodin


                                          frame-scrollup