Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 8. 12. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  85/6752     8. 12. 2015
1. schvaluje

program 85. schůze rady kraje, konané dne 8. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6753     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a PhDr. Jaroslava Dvořáka, o ověření zápisu z 84. schůze rady kraje, konané dne 24. 11. 2015
  85/6753     8. 12. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 85. schůze rady kraje, konané dne 8. 12. 2015: Ing. Ivana Strachoň Ing. Jiří Martinek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5578 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  85/6754     8. 12. 2015
1. rozhodla

započíst pohledávku Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, vyplývající z Dohody o narovnání ev. č. 00962/2005/POR ze dne 31. 8. 2005 ve výši 872.641 Kč, vůči pohledávce společnosti Letiště Ostrava, a. s., vůči Moravskoslezskému kraji ve výši 859.324,50 Kč, vzniklou v důsledku provedení opravy majetku kraje pronajatého společnosti Letiště Ostrava, a. s., a to opravy velkého rozsahu Letecko-provozních ploch, na parcelách č. 1006/2 v k. ú. Harty, LV 220, parc. č. 822/7, 822/12 v k. ú. Mošnov, LV 452 a na parc. č. 410/2 v k. ú. Albrechtičky, LV 332, dle předloženého materiálu
  85/6754     8. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o započtení pohledávek mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem 742 51 Mošnov, č. p. 401, IČ 268 27 719, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6755     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o plnění incentivního programu pro letecké dopravce, dle předloženého materiálu
  85/6755     8. 12. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6756     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o postupu v rámci uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu
  85/6756     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uložit závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6756     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6756     8. 12. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit financování závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě v roce 2017 (pro provozní období let 2016 – 2017) v maximální výši 188 mil. Kč z části přebytku hospodaření kraje za rok 2015 zejména z přeplnění příjmů ze sdílených daní a zůstatku rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2015
  85/6756     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 242 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 242 tis. Kč
  85/6756     8. 12. 2015
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“, ve výši 242.000 Kč
  85/6756     8. 12. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6757     8. 12. 2015
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní veřejné zakázce na služby nazvané „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  85/6757     8. 12. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  85/6757     8. 12. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Bc. Libor Vajda - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Michala Kelišková - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje
  85/6757     8. 12. 2015
4. rozhodla

v souladu s ustanovením § 75 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že jednání hodnotící komise se bude účastnit přizvaný poradce ve smyslu ustanovení § 76 odst. 2 citovaného zákona, kterým je pověřený zástupce pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o., sídlem Porážková 1424/20, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25373951
  85/6757     8. 12. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 187.500.000 Kč k zajištění centrálního pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Moravskoslezského kraje a jeho organizací, a to na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021, dle předloženého materiálu
  85/6757     8. 12. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení a odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6758     8. 12. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  85/6758     8. 12. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  85/6758     8. 12. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  85/6758     8. 12. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. arch. Beata Vinklárková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury náhradníci: 1. Mg. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavel Slováček - odbor investiční a majetkový
  85/6758     8. 12. 2015
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 68/5490 ze dne 19. 5. 2015 č. 73/5978 ze dne 4. 8. 2015 č. 74/6062 ze dne 11. 8. 2015 č. 82/6533 ze dne 4. 11. 2015 (č. usnesení)
  85/6759     8. 12. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v jednacím řízení s uveřejněním pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec II“, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem dle předloženého materiálu: 2. KASCH – interiér s.r.o. Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou IČ: 26831724
  85/6759     8. 12. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. ZK DESIGN a.s. Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom IČ: 25864068 za cenu nejvýše přípustnou 18.219.305,- Kč bez DPH
  85/6759     8. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10.680,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10.680,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6760     8. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Poskytování konzultačních, poradenských a bezpečnostních služeb v oblasti ochrany osob, majetku a informací“
  85/6760     8. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 25884646 za cenu nejvýše přípustnou 1.833.600 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6761     8. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Překladatelské a tlumočnické služby na rok 2016“, poř. č. 250/2015
  85/6761     8. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. PRESTO – PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. se sídlem: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ 26473194 za položkové ceny v Kč uvedené v návrhu smlouvy uchazeče. Maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 743.801,65 Kč bez DPH, tj. 900.000 Kč vč. DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6762     8. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Pořízení a implementace systému pro monitoring aktivit privilegovaných účtů ICT systémů“
  85/6762     8. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. AutoCont CZ a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 1.410.300 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6763     8. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí III“
  85/6763     8. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. GUMOTEX, akciová společnost se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 69075 IČ: 16355407 za cenu nejvýše přípustnou 267.350 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6764     8. 12. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ ve výši 600 tis. Kč
  85/6764     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 600 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 600 tis. Kč
  85/6764     8. 12. 2015
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rozšíření operační paměti serverů TCK“
  85/6764     8. 12. 2015
4. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 3) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. K2 atmitec s.r.o. se sídlem: Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 42767717 za cenu nejvýše přípustnou 648.800 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6765     8. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění činnosti projektové kanceláře SMART regionu Moravskoslezského kraje“
  85/6765     8. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. se sídlem Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava IČ: 278 48 230 za cenu nejvýše přípustnou 540.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6462 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  85/6766     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ dle předloženého materiálu
  85/6766     8. 12. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 377 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 1.203 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ dle předloženého materiálu
  85/6766     8. 12. 2015
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Transformace Zámku Nová Horka - Výstavba objektu DOZP ve Studénce - dodatek č. 4“
  85/6766     8. 12. 2015
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2015 (ev. č. 00051/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, se společností: 1. BYSTROŇ Group a.s. Se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava 702 00 IČ: 27800466 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.046.062,94 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6767     8. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr zhotovitele souvisejících prací stavby "Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny"“
  85/6767     8. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 529.995,12 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6768     8. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka Dispečerské aplikace (DA verze 6.0) pro potřeby IVC Mošnov“
  85/6768     8. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. RCS Kladno, s.r.o. se sídlem: Kladno, Mánesova 1772, PSČ 27201 IČ: 63495295 za cenu nejvýše přípustnou 824.972 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 (č. usnesení)
  85/6769     8. 12. 2015
1. vydává

„Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6770     8. 12. 2015
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6770     8. 12. 2015
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6771     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Spálov ze dne 12. října 2015 o finanční příspěvek na pořízení praporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6771     8. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sboru dobrovolných hasičů Spálov, IČ 65471709, ve výši 50 tis. Kč, na pořízení slavnostního vyšívaného hasičského praporu, s časovou použitelností dotace od 1. 11. 2015 do 1. 3. 2016, dle předloženého materiálu
  85/6771     8. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Spálov, IČ 65471709, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6771     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6772     8. 12. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí „Zajištění činnosti krizového štábu“ ve výši 16 tis. Kč, „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“ ve výši 25 tis. Kč
  85/6772     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,0 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 6,0 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 25,0 tis. Kč Celkem o 41,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 38,2 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,8 tis. Kč Celkem o 41,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6773     8. 12. 2015
1. rozhodla

vypůjčit 50 ks dopravních automobilů vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1, za podmínky, že Moravskoslezský kraj převezme dopravní automobily od prodávajícího a stane se jejich vlastníkem, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3583 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  85/6774     8. 12. 2015
1. jmenuje

dnem 9. 12. 2015 Ing. Iva Tarkowského členem školské rady při základní a střední škole organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6775     8. 12. 2015
1. souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6776     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje, u nichž nebyly zjištěny nedostatky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6777     8. 12. 2015
1. souhlasí

se zapojením příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Frýdek-Místek, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6778     8. 12. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2016 platy ředitelům a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/771 ze dne 1. 6. 2005 (č. usnesení)
  85/6779     8. 12. 2015
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28. června 2005, ve znění pozdějších dodatků, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30. 6. 2031, mezi Střední školou, Havířov – Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289 a Sportovním klubem stolního tenisu Baník Havířov, z. s., Sýkorova 1/613, Havířov - Šumbark, IČ 18055991, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6780     8. 12. 2015
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o.

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 71/5799 ze dne 25. 6. 2015 č. 64/5068 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  85/6781     8. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, IČ 60780541, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ 60780487, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, IČ 60780568, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace, IČ 62330276, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČ 62330349, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, IČ 62330357, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČ 47813598, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00849910, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, IČ 61989177, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu
  85/6781     8. 12. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01722, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6782     8. 12. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u: a) příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 159,34 tis. Kč b) úspory v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje“, ve výši 29,63 tis. Kč c) úspory v rámci akce „Kvalita vzdělávání na středních školách“, ve výši 16,39 tis. Kč d) úspory v rámci akce „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“, ve výši 25,21 tis. Kč e) úspory v rámci akce „DP – Podpora aktivit v oblasti sportu“, ve výši 78,43 tis. Kč f) úspory v rámci akce „Nástěnný zdvižný systém pro tělesně postižené žáky“, ve výši 14,87 tis. Kč g) úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství“, ve výši 860 tis. Kč h) úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství“, ve výši 380 tis. Kč
  85/6782     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 7,00 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3111 - Mateřské školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 1,00 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 128,55 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 10,79 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 7,00 tis. Kč Celkem 152,34 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 246,13 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 13,80 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,41 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,81 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5164 - Nájemné o 16,30 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 0,94 tis. Kč pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům o 77,13 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 9,27 tis. Kč Celkem 405,79 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14,87 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 230,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3141 - Školní stravování pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 350,00 tis. Kč
  85/6782     8. 12. 2015
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, o částku 14.870 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Nástěnný zdvižný systém pro tělesně postižené žáky“
  85/6782     8. 12. 2015
4. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  85/6782     8. 12. 2015
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, ve výši 350 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Nákup konvektomatu s příslušenstvím“ s časovou použitelností do 30. 4. 2016

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6783     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu
  85/6783     8. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dotační program - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ ve výši 50.000 Kč
  85/6783     8. 12. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČ 70888736, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním MČR U17 v badmintonu pořádané Tělocvičnou jednotou Sokol Klimkovice; finanční prostředky jsou určeny na náklady na nájem haly a mobilních tribun, občerstvení pro rozhodčí, trenéry a hráče, badmintonové míče s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015. b) Hrádecký tenisový klub, IČ 26671646, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Úprava zázemí sportovního klubu“; finanční prostředky jsou určeny na stavební materiál, čerpadlo na tlakovou vodu, rozvod tlakové vody, pásky na označení kurtů, opravu pletiva, lavičky pro hráče, obrubníky s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015
  85/6783     8. 12. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČ 70888736, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) Hrádecký tenisový klub, IČ 26671646, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  85/6783     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 50 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 80 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 60/4675 ze dne 13. 1. 2015 č. 56/4319 ze dne 25. 11. 2014 č. 57/4511 ze dne 11. 12. 2014 č. 58/4589 ze dne 18. 12. 2014 č. 69/5589 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  85/6784     8. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu n) předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu o) předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu p) předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu q) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu r) předat organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu s) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu t) předat organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu u) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 22 předloženého materiálu v) předat organizaci Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 23 předloženého materiálu w) předat organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 24 předloženého materiálu x) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 25 předloženého materiálu y) předat organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 26 předloženého materiálu
  85/6784     8. 12. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Přírodovědné laboratoře“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01539, projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01725, projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01724 a „Podpora přírodovědných předmětů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01213, a dále v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k uvedeným projektům

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2774 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  85/6785     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, ve výši 2.100.000 Kč k zajištění financování výdajů projektu „Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, oblasti podpory 2.1.1 Infrastruktura veřejných služeb s jednorázovou splatností nejpozději do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  85/6785     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 848 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.252 tis. Kč
  85/6785     8. 12. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6786     8. 12. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy – oprava výměnou stacionárního plynového kotle“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 674, část obce Předměstí, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 794 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, předaném k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČ 47813521, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6787     8. 12. 2015
1. souhlasí

s podáním Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6788     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6788     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 příjemci Česká olympijská a.s., IČ 25268708, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu Olympijský park Ostrava 2016; finanční prostředky jsou určeny na produkční a organizační zajištění roadshow, pronájem vybavení a techniky (mobilní tribuny, stage, led obrazovka) zajištění doprovodného programu, pronájem oplocení areálu a sociálního zařízení, zajištění brandingu, odměny realizačního týmu, mediální a komunikační podporu s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  85/6788     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se subjekty Česká olympijská a.s., IČ 25268708, a Českým olympijským výborem, IČ 48546607, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6788     8. 12. 2015
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6789     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6789     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemci FC Baník Ostrava, a.s., IČ 64610128, s odůvodněním dle předloženého materiálu
  85/6789     8. 12. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6790     8. 12. 2015
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytných pohledávek Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, v celkové výši 344.839,28 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6791     8. 12. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2016 včetně platy ředitelům příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6792     8. 12. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.109.149 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  85/6792     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.109.149 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.109.149 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6104 ze dne 18. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6793     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost o navýšení fondu investic organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ze dne 10. 11. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6793     8. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ ve výši 1.059,74 tis. Kč
  85/6793     8. 12. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o 574.000,-- Kč, účelově určený na akci „Rekonstrukce vnitroareálové komunikace NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  85/6793     8. 12. 2015
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 485.735,-- Kč, účelově určený na akci „Pořízení vrtaček“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  85/6793     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.059,74 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.059,74 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4363 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6794     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6794     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  85/6794     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  85/6794     8. 12. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  85/6794     8. 12. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  85/6794     8. 12. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  85/6794     8. 12. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem 17. Listopadu 538/57, Bílovec, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
  85/6794     8. 12. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/6076 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  85/6795     8. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke kupní smlouvě č. 02526/2015/KŘ na pořízení nábytku a hygienických pomůcek se společností Subterra a.s., IČ 45309612, v rámci projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6796     8. 12. 2015
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 35.000 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1430088/2014/VLP/RM/ROZ-II., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6796     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.000 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 35.000 Kč
  85/6796     8. 12. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 350.000 Kč
  85/6796     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 350 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 350 tis. Kč
  85/6796     8. 12. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ ve výši 44.000 Kč
  85/6796     8. 12. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 44 tis. Kč
  85/6796     8. 12. 2015
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému“ ve výši 7.290 Kč
  85/6796     8. 12. 2015
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 7.282,31 Kč, s účelovým určením na úhradu materiálu použitého při cvičení složek IZS „Dopravní nehoda – Havířov 2015“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  85/6796     8. 12. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 7,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 7,29 tis. Kč
  85/6796     8. 12. 2015
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci částečně nerealizovaných akcí: a) „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 880 tis. Kč b) „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 400 tis. Kč c) „Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“ ve výši 400 tis. Kč d) „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ ve výši 40 tis. Kč e) „Náklady spojené s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult“ ve výši 560 tis. Kč
  85/6796     8. 12. 2015
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  85/6796     8. 12. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 778 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 502 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 40 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 400 tis. Kč Celkem o 1.720 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.720 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6797     8. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 20,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6798     8. 12. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  85/6798     8. 12. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  85/6799     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemkům ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  85/6799     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  85/6799     8. 12. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 2. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6800     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

I. etapu plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 dle předloženého materiálu
  85/6800     8. 12. 2015
2. souhlasí

s I. etapou plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6801     8. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z územního rozhodnutí čj. SÚ/328/2297/2012/Ka ze dne 3. 10. 2014 vydaného Městským úřadem Brušperk pro potřeby realizace projektu „Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty 486-011, 486-012“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6590 ze dne 10. 11. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6802     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace, IČ 00100536, o změnu částky u stanovení účelu u části příspěvku na provoz na rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6802     8. 12. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 1.256,-- Kč s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
  85/6802     8. 12. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 1.256,-- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6803     8. 12. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2016 a) plat Ing. Jiřině Zdražilové, ředitelce organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu b) plat Mgr. Daně Jančálkové, ředitelce organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7610 ze dne 24. 7. 2012 č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  85/6804     8. 12. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6804     8. 12. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6592 ze dne 10. 11. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  85/6805     8. 12. 2015
1. rozhodla

schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 71/5798 ze dne 25. 6. 2015 č. 64/5077 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  85/6806     8. 12. 2015
1. rozhodla

a) uzavřít Dohodu o narovnání ke Kupní smlouvě č. 02700/2015/SOC ze dne 13. 10. 2015 se společností Conmeditech, s.r.o. se sídlem Štěchovická 2266/2, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 24165841, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 01061/2015/KŘ ze dne 23. 6. 2015 se společností Český nábytek a.s. se sídlem Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4, IČ 26063395, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3510 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  85/6807     8. 12. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 735 41 Opava - Předměstí, IČ 71197061, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6366 ze dne 25. 9. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015 č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  85/6808     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí způsob výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  85/6808     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) navýšit účelové dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu b) nenavýšit účelové dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu c) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) nezvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  85/6808     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit změnu přílohy č. 5 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu s názvem Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  85/6808     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100.000 Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 379.000 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 368.000 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.532.124 Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 729.876 Kč Celkem o 4.109.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 85.000 Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 268.000 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 299.000 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 750.000 Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 220.000 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 59.000 Kč na § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 68.000 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 63.000 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 477.000 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 100.000 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 460.000 Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 6.000 Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 8.000 Kč na § 4373 - Domy na půl cesty pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 40.000 Kč na § 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100.000 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 363.000 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000 Kč na § 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 96.000 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 359.000 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 54.000 Kč na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 190.000 Kč na § 4378 - Terénní programy pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 42.000 Kč Celkem o 4.109.000 Kč
  85/6808     8. 12. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6809     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Evropského spolku pro OZP, IČ 03570428, o účelovou dotaci na projekt „Podané ruce“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6809     8. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Podpora vědy a výzkumu Moravskoslezského kraje 2014“, ve výši 70.000 Kč
  85/6809     8. 12. 2015
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Evropskému spolku pro OZP, IČ 03570428, na projekt „Podané ruce“ ve výši 70.000,-- Kč, maximálně však ve výši 75,03 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6809     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6810     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku TRIANON, z. s., IČ 26621908, o účelovou dotaci na projekt „Digitalizace knih – šance pro ženy s handicapem!“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6810     8. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 65 tis. Kč a u úspor v rámci akcí „Zpracování odborných posudků – psychologická vyšetření“ ve výši 77 tis. Kč a „Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí“ ve výši 58 tis. Kč
  85/6810     8. 12. 2015
3. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje spolku TRIANON, z. s., IČ 26621908, na projekt „Digitalizace knih – šance pro ženy s handicapem!“ ve výši 200.000,-- Kč maximálně však ve výši 62,50 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6810     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 65 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 77 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 58 tis. Kč Celkem o 135 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 68/5542 ze dne 19. 5. 2015 č. 78/6339 ze dne 25. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6811     8. 12. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 520.595,71 Kč na financování projektu „Podpora chráněného bydlení“, realizovaného organizací kraje Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  85/6811     8. 12. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, ve výši 520.595,71 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora chráněného bydlení“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1247/2014
  85/6811     8. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 520.597 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 520.597 Kč
  85/6811     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3,8 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,8 tis. Kč
  85/6811     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 30 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 35 tis. Kč Celkem o 65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 30 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 5 tis. Kč pol. 5151 - Studená voda o 5 tis. Kč pol. 5152 - Teplo o 10 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 15 tis. Kč Celkem o 65 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 48/3612 ze dne 15. 7. 2014 č. 57/4548 ze dne 11. 12. 2014 č. 77/6311 ze dne 10. 9. 2015 č. 80/6494 ze dne 20. 10. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6812     8. 12. 2015
1. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  85/6812     8. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“ ve výši 6.450 tis. Kč
  85/6812     8. 12. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  85/6812     8. 12. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03532/2014/SOC, o částku 1.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava fasády budovy Domova Na zámku čp. 1“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016
  85/6812     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.700 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.550 tis. Kč Celkem o 5.250 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péči o kulturní dědictví pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 350 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.500 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.100 tis. Kč Celkem o 5.250 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5585 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  85/6813     8. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2015 (ev. č. 01915/2015/ÚPS) na realizaci vybavení interiéru a exteriéru a stavební práce v rámci projektu „Archeopark Chotěbuz – II. část“ se společností NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4672 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  85/6814     8. 12. 2015
1. rozhodla

a) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 01306/2015/SOC ze dne 18. 5. 2015 se společností Český nábytek, a. s. se sídlem Chomutovická 1442/2, 149 00 Praha, IČ 26063395, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 01307/2015/SOC ze dne 14. 5. 2015 se společností Potrusil, s.r.o. se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ 25310119, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6256 ze dne 10. 9. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014 č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015 č. 16/1604 ze dne 25. 9. 2015 č. 16/1605 ze dne 25. 9. 2015 č. 15/1487 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  85/6815     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nové znění přílohy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s názvem „Nové znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s pověřenými subjekty dle bodu 2) tohoto usnesení dle vzoru smlouvy uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně usnesení č. 16/1604 ze dne 25. 9. 2015 spočívající ve vyjmutí sociálních služeb uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu, z přílohy č. 1 materiálu 9/6 ze dne 25. 9. 2015
  85/6815     8. 12. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s pověřenými subjekty dle bodu 5) tohoto usnesení dle vzoru Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uvedeném v příloze č. 6 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 2 ke Smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s pověřenými subjekty dle bodu 7) tohoto usnesení dle vzoru Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uvedeném v příloze č. 8 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně usnesení č. 16/1604 ze dne 25. 9. 2015 spočívající ve vyjmutí sociální služby uvedené v příloze č. 9 předloženého materiálu, z přílohy č. 1 materiálu 9/6 ze dne 25. 9. 2015 a neuzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se subjektem poskytujícím sociální služby dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Paprsek, příspěvková organizace IČ 48804908, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  85/6815     8. 12. 2015
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 10) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5581 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6816     8. 12. 2015
1. rozhodla

poskytnout peněžní ocenění ve výši 100.000 Kč společnosti ESKON s. r. o., IČ 25358839, která se umístila na prvním místě v 1. ročníku soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje
  85/6816     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5175 - Pohoštění o 10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 19/1504 ze dne 11. 7. 2013 č. 40/3038 ze dne 8. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  85/6817     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“
  85/6817     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  85/6817     8. 12. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6818     8. 12. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“, včetně příloh
  85/6818     8. 12. 2015
2. vyhlašuje

program „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ ke dni 14. 12. 2015 s termínem podávání žádostí od 15. 1. 2016 do 1. 2. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6272 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6819     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II“ dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2016, a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu
  85/6819     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  85/6819     8. 12. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6820     8. 12. 2015
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ ke dni 14. 12. 2015, s termínem podávání žádostí od 14. 1. 2016 do 31. 3. 2016
  85/6820     8. 12. 2015
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ včetně příloh

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6283 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1643 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  85/6821     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o závazku kraje na období 2016 – 2020 ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, tj. maximálně 93 mil. Kč
  85/6821     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, s obcemi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6821     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit předfinancování příspěvků obcí, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační čísloCZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6821     8. 12. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje zmocnit radu kraje k rozhodování o poskytování dotací fyzickým osobám v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
  85/6821     8. 12. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013 č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 č. 17/1223 ze dne 4. 6. 2013 č. 61/4783 ze dne 3. 2. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/294 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  85/6822     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, IČ 66144591, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 12.099 Kč ze stanoveného odvodu 24.198 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, IČ 66144591, na projekt „Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) nepovolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ze stanoveného odvodu 171.150 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, na projekt „Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, na projekt „Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
5. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, na projekt „Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Polygrafie v praxi“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 17.555 Kč
  85/6822     8. 12. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 15.000 Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2.555 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 17.555 Kč
  85/6822     8. 12. 2015
11. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 91.470 Kč ze stanoveného odvodu 114.338,46 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
13. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10.974 Kč ze stanoveného odvodu 13.717,50 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
15. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.103 Kč ze stanoveného odvodu 3.879 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
17. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2.836 Kč ze stanoveného odvodu 3.545,73 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „KOUČOVÁNÍ DO ŠKOL – od vzdělávání ke sdílení“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
19. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace, IČ 75028913, dle přílohy č. 8
  85/6822     8. 12. 2015
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 355.857 Kč ze stanoveného odvodu 474.476 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace, IČ 75028913, na projekt „Inovace ve výuce fyziky a biologie“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace, IČ 75028913, na projekt „Inovace ve výuce fyziky a biologie“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
21. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
22. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, plné výše stanoveného odvodu 2.855 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Vzdělávání profesních pracovníků údržeb ve strojírenských a hutních podnicích v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
23. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, plné výše stanoveného odvodu 2.528 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Vzdělávání profesních pracovníků údržeb ve strojírenských a hutních podnicích v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
24. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
25. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, plné výše stanoveného odvodu 3.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Specializační vzdělávání v oboru technická diagnostika - TRIBODIAGNOSTIKA“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
26. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, plné výše stanoveného odvodu 3.659,04 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Specializační vzdělávání v oboru technická diagnostika - TRIBODIAGNOSTIKA“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
27. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, plné výše stanoveného odvodu 3.303,30 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Specializační vzdělávání v oboru technická diagnostika - TRIBODIAGNOSTIKA“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
28. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
29. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 33.488,93 ze stanoveného odvodu 41.861,17 za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
30. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 20.356 Kč ze stanoveného odvodu 25.445 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
31. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.664,07 Kč ze stanoveného odvodu 4.580,09 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
32. bere na vědomí

žádosti o prominutí odvodů a penále subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
33. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75.992 Kč ze stanoveného odvodu 82.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
34. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 64.400 Kč ze stanoveného odvodu 70.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
35. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 11.592 Kč ze stanoveného odvodu 12.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
  85/6822     8. 12. 2015
36. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2), 4), 6), 8), 12), 14), 16), 18), 20), 22), 23), 25), 26), 27), 29), 30), 31), 33), 34) a 35) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6823     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Regionu Beskydy, IČ 70632073, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Administrace Fondu mikroprojektů v Regionu Beskydy“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Regionu Beskydy, IČ 70632073, ve výši 200.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Administrace Fondu mikroprojektů v Regionu Beskydy“, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Regionem Beskydy, IČ 70632073, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
4. bere na vědomí

žádost Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, IČ 68149468, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Podpora Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – administrátora Fondu mikroprojektů v rámci OPPS CZ - PL“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Regionálnímu sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, IČ 68149468, ve výši 200.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – administrátora Fondu mikroprojektů v rámci OPPS CZ - PL“, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
6. rozhodla

uzavřít s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska, IČ 68149468, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
7. bere na vědomí

žádost Euroregionu Praděd, IČ 69594074, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Fond Mikroprojektů v Euroregionu Praděd“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Euroregionu Praděd, IČ 69594074, ve výši 150.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd“, s časovou použitelností od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
9. rozhodla

uzavřít s Euroregionu Praděd, IČ 69594074, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  85/6823     8. 12. 2015
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ ve výši 550.000 Kč
  85/6823     8. 12. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 550 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 550 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1575 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  85/6824     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou b) rozhodnout realizovat záměr vybudovat novou průmyslovou zónu Nad Barborou v rámci dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“, jehož účelem je stavebně-technická příprava území pro budoucí investory a následný úplatný převod vlastnických či jiných práv užití privátnímu sektoru k části infrastruktury zóny a k pozemkům, vhodným k zainvestování
  85/6824     8. 12. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 65/5222 ze dne 7. 4. 2015 č. 75/6079 ze dne 18. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1202 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  85/6825     8. 12. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 192.509.074,89 Kč na financování projektu „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/05.01822 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  85/6825     8. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  85/6825     8. 12. 2015
3. rozhodla

zrušit body 1) – 3) usnesení rady kraje č. 83/6600 ze dne 10. 11. 2015
  85/6825     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 27.093,51 tis. Kč a z v y š u j e financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 27.093,51 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6369 ze dne 25. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6826     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6826     8. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizované akce „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 2 tisíc obyvatel“ ve výši 3.600.000 Kč
  85/6826     8. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 3.600 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 600 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.000 tis. Kč Celkem o 3.600 tis. Kč
  85/6826     8. 12. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6827     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o včlenění dotačního programu „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 2 tisíc obyvatel“ do dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ jako dotační titul č. 3
  85/6827     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017, a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu b) neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  85/6827     8. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 500 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 500 tis. Kč
  85/6827     8. 12. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6828     8. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 20,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 16,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 16,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 17,59 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 12,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,51 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,00 tis. Kč Celkem 17,59 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1,56 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 205,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 55,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 17,39 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 295,52 tis. Kč Celkem 312,91 tis. Kč a zvyšují ostatní neinvestiční výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 312,91 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 210.561,00 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.094,00 Kč Celkem 215.655,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 215.655,00 Kč
  85/6828     8. 12. 2015
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, Šenovská 574, IČ 00848077, o částku 4.077,95 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK)
  85/6828     8. 12. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 5,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3,72 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,93 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,34 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,02 tis. Kč Celkem 5,01 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 655,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 90,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 745,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
12. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 484,28 tis. Kč z 264.333,04 tis. Kč na 263.848,76 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.390,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 120,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 770,00 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5172 - Programové vybavení o 1.500,00 tis. Kč Celkem 2.270,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.000,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5172 - Programové vybavení o 198,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6111 - Programové vybavení o 802,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,45 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 171,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 171,60 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 96,11 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6111 - Programové vybavení o 62,90 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 33,21 tis. Kč Celkem 96,11 tis. Kč
  85/6828     8. 12. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 1.394,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.261,00 tis. Kč Celkem 2.655,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 84,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 271,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.975,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 325,00 tis. Kč Celkem 2.655,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6829     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“
  85/6829     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“ v letech 2015 – 2017 v celkové maximální výši 4.824.000 Kč
  85/6829     8. 12. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6830     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČ 00298212, o poskytnutí dotačního příspěvku ve výši 10.000.000 Kč na rozšíření průmyslové zóny v Novém Jičíně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6830     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Nový Jičín, IČ 00298212, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s rozšířením průmyslové zóny s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019
  85/6830     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Nový Jičín, IČ 00298212, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6830     8. 12. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015
  85/6830     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 10.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/537 ze dne 21. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1053 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6831     8. 12. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 129.107.030,05 Kč na financování projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01748, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a upravených Dodatkem č. 2
  85/6831     8. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Nákup hasičské výškové techniky “ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  85/6831     8. 12. 2015
3. rozhodla

zrušit bod 3) usnesení rady kraje č. 66/5337 ze dne 21. 4. 2015
  85/6831     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 15.000,00 tis. Kč a z v y š u j e financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 15.000,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6832     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 3. 2017, a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  85/6832     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015" náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. dotačního programu
  85/6832     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  85/6832     8. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 7 830,7 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 989,4 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 536,3 tis. Kč Celkem o 1 525,7 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 6 015 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 10 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 280 tis. Kč Celkem o 6 305 tis. Kč
  85/6832     8. 12. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5807 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  85/6833     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při přípravě stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ dle předloženého materiálu
  85/6833     8. 12. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu víceprací v maximální výši 64.651,00 Kč bez DPH v rámci přípravy stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6834     8. 12. 2015
1. rozhodla

vypůjčit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, dle zákresu v kopii katastrální mapy, v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, vypůjčiteli - České republice - Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, na dobu určitou, a to do dne, kdy vypůjčitel nabude vlastnické právo k Předmětu výpůjčky, nejdéle však na dobu 90 dní, dle předloženého materiálu
  85/6834     8. 12. 2015
2. rozhodla

postoupit práva ze záruční odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli stavby dle Smlouvy o dílo č. 00517/2014/IM ze dne 27. 3. 2014, z kraje na Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1448 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  85/6835     8. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu stavby ev. č. 01439/2013/IM ze dne 27. 6. 2013 uzavřené mezi krajem a obcí Řeka, Řeka 73, IČ 00576891, kterým se mění rozsah připravované stavby „Chodník v obci Řeka“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6836     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. st. 1122/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 254/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/29 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 260/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 492/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a pozemek parc. č. 248/3 zahrada, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí (dále jen „Předmět daru“), z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za následujících podmínek: i. kraj jako nabyvatel bude Předmět daru po dobu 10 let ode dne jeho nabytí užívat pro potřeby příspěvkové organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, Žákovská 20, Ostrava, IČ 00602027 ii. stane-li se Předmět daru pro kraj nepotřebným nebo zanikne-li příspěvková organizace kraje Střední zahradnická škola, Ostrava, Žákovská 20, Ostrava, IČ 00602027, bez toho, aniž by její činnost a náplň převzala jiná příspěvková organizace kraje k obdobnému účelu, musí být Předmět daru nabídnut k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu; pokud nabídka kraje nebude přijata ve lhůtě 3 měsíců od jejího doručení, naloží kraj s Předmětem daru podle svého uvážení iii. kraj se zavazuje, že k pozemku parc. č. 492/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves u Ostravy zřídí ve prospěch Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, IČ 00845451, věcné břemeno v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2007C09/71 ze dne 10. 12. 2009 b) předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, Žákovská 20, Ostrava, IČ 00602027, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  85/6836     8. 12. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/6519 ze dne 20. 10. 2015 č. 83/6612 ze dne 10. 11. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6837     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČO 02057531, se sídlem J.A. Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskutečnila dne 11. 11. 2015, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 84/6741 ze dne 24. 11. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6838     8. 12. 2015
1. rozhodla

poskytnout věcný dar pro generálního ředitele společnosti Incheba, a.s., Ing. Alexandra Rozina, CSc., dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6839     8. 12. 2015
1. rozhodla

a) ukončit nájemní smlouvu ev. č. 01991/2012/RRC ze dne 27. 8. 2012 dohodou smluvních stran ke dni nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí dle bodu 1. písm. b) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Biskupstvím ostravsko – opavským, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, IČ 65468953, jako půjčitelem a krajem jako vypůjčitelem, na dobu určitou do 31. 12. 2022, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6301 ze dne 10. 9. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1162 ze dne 5. 3. 2015 č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  85/6840     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit v usnesení č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015 body 3) a 4)
  85/6840     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: část pozemku parc. č. 83 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 83/4 ostatní plocha o výměře 9 m², části pozemku parc. č. 86 zahrada, oddělené dle geometrického plánu 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 86/6 zahrada o výměře 69 m² a parc. č. 86/8 zahrada o výměře 65 m², část pozemku parc. č. 87 zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 87/4 zahrada o výměře 31 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obec Fulnek, z vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  85/6840     8. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části nově vzniklého pozemku parc. č. 83/3 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní vodovodní přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene b) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 83/3 ostatní plocha a parc. č. 87/3 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní splaškovou kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní splaškové kanalizační přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene c) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 83/3 ostatní plocha, parc. č. 87/3 zahrada a parc. č. 86/4 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků zemní elektrickou přípojku NN včetně dvou osvětlovacích sloupů, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní elektrické přípojky NN včetně dvou osvětlovacích sloupů, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene d) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 86/4 zahrada a parc. č. 86/7 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní dešťovou kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní dešťové kanalizační přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene e) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 76 zastavěná plocha a nádvoří a k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 87/3 zahrada a parc. č. 86/4 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní přípojku plynu, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní přípojky plynu, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene vše na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 85 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 84 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obec Fulnek, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí f) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – služebností dle bodu 4 písm. a) – e) tohoto usnesení
  85/6840     8. 12. 2015
4. rozhodla

zrušit bod 5) usnesení rady kraje č. 77/6301 ze dne 10. 9. 2015
  85/6840     8. 12. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost stezky k části pozemku parc. č. 85 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, ve prospěch každého vlastníka panujících pozemků parc. č. 82 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 86/4 zahrada a parc. č. 86/5 zahrada, oba posledně jmenované dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, v současné době ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu chůze přes služebný pozemek, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015, ze dne 18. 11. 2015 b) zřídit věcné břemeno – služebnost stezky k celým pozemkům parc. č. 83/4 ostatní plocha, parc. č. 86/6 zahrada, parc. č. 86/8 zahrada a 87/4 zahrada, vše dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve prospěch každého vlastníka panujících pozemků parc. č. 82 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 86/4 zahrada, parc. č. 86/7 zahrada a parc. č. 86/5 zahrada, tři posledně jmenované dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, v současné době vše ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu chůze přes služebné pozemky vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; povinný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí c) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části nově vzniklého pozemku parc. č. 86/8 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc. č. 82 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obec Fulnek, v současné době vše ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní dešťovou kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní dešťové kanalizační přípojky, v rámci stavby „Oprava kanalizace Knurrova paláce“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí d) zřídit věcné břemeno – služebnost odvodu srážkových vod přes podzemní dešťovou kanalizační přípojku na pozemcích parc. č. 85 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 86/8 zahrada, parc. č. 86/6 zahrada, parc. č. 86/4 zahrada, parc. č. 86/7 zahrada, poslední čtyři pozemky dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, vybudovanou krajem v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“ ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc. č. 82 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 81 občanská vybavenost vše v k. ú. a obec Fulnek, v současné době vše ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu odvádět srážkové vody ze střechy stavby č. p. 81 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 82, vše v k. ú. a obec Fulnek; pro případ, že organizace Správa majetku města Fulneku zavede v budoucnu zpoplatnění skutečně odváděné dešťové vody, bude povinným požadována po oprávněném úhrada příslušného podílu nákladů, odpovídající velikosti plochy střechy „Knurrova paláce“, ze které bude dešťová voda odváděna vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši e) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 5 písm. c), d) tohoto usnesení
  85/6840     8. 12. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6841     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, o vydání písemného souhlasu s vyřazením robotického systému Da Vinci Standart Refubirshed z evidence, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  85/6841     8. 12. 2015
2. souhlasí

s vyřazením robotického systému Da Vinci Standart Refubirshed, výrobní číslo 29585, v pořizovací hodnotě ve výši 29 536 755,- Kč a zůstatkové hodnotě ke dni 31. 10. 2015 ve výši 9.894.615 Kč, z účetní evidence, a to ke dni 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  85/6841     8. 12. 2015
3. ukládá

vedoucímu odboru investičního a majetkového informovat radu kraje o způsobu naložení s vyřazeným neupotřebitelným majetkem uvedeným v bodě 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Milan Novotný Termín: leden 2016

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4943 ze dne 17. 02. 2015 (č. usnesení)
  85/6842     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

výpověď smlouvy o výpůjčce č. 00985/2015/RRC společnosti Girova turismus s.r.o., IČ 28601050, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6842     8. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 00725/2015/RRC se společností MAFLEX-CZ s.r.o., IČ 26797500, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6843     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Kováři Moravskoslezského kraje, o. s., IČ 01881841, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů 3. sympozia Kovářské sonáty 2016
  85/6843     8. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč společnosti Kováři Moravskoslezského kraje, o. s., IČ 01881841, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů 3. sympozia Kovářské sonáty 2016, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016
  85/6843     8. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Kováři Moravskoslezského kraje, o. s., IČ 01881841, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  85/6843     8. 12. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora rozvojových aktivit v cestovním ruchu“ ve výši 100.000 Kč
  85/6843     8. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6844     8. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi krajem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5403 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  85/6845     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o navýšení předpokládaných nákladů při realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pod označením „Krnov ČSLA Přeložka VNk“ v rámci stavby „Silnice II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov“ dle předloženého materiálu
  85/6845     8. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít dohodu se společností ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČ: 24729035, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1244 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  85/6846     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 622/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111; podmínkou bezúplatného nabytí jsou následující závazky kraje (nabyvatele): aa) nabyvatel se zavazuje, že o převáděnou nemovitou věc bude řádně pečovat a užívat ji pouze za účelem provozování veřejné služby na úseku výchovy a vzdělávání a nebude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude ji pronajímat, to vše po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ab) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu za účelem provozování veřejné služby na úseku výchovy a vzdělávání, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy platného cenového předpisu; smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti; v případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno; v případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně ac) nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby převáděnou nemovitou věc, a to ani její část; v případě porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci nabyvatelem; úhradou této smluvní pokuty závazky nabyvatele zanikají, vyjma závazku uvedeného v bodu ae) ad) úhradu smluvních pokut dle bodů ab) a ac) provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván ae) bude-li zjištění smluvní pokuty dle bodů ab) a ac) spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván af) převodce je oprávněn kdykoli během lhůty dle bodu aa) kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost ag) nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel zavázal; za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  85/6846     8. 12. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014 č. 13/1178 ze dne 5. 3. 2015 č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  85/6847     8. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, dle předloženého materiálu
  85/6847     8. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí vkladové povinnosti ve výši 5.000.000 Kč dle bodu 1) tohoto usnesení a splnění této vkladové povinnosti nejpozději do 31. 1. 2016, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
  85/6847     8. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.250 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6202 - Nákup majetkových podílů o 1.250 tis. Kč
  85/6847     8. 12. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6848     8. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi krajem jako pronajímatelem a společností RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako nájemcem, na dobu určitou, a to do dne, kdy nájemce nabude vlastnické právo k plynárenskému zařízení, nejdéle však na dobu 90 dní, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6614 ze dne 10. 11. 2015 (č. usnesení)
  85/6849     8. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít kupní smlouvy na část movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu uvedeného v důvodové zprávě tohoto materiálu se subjektem Zdeněk Nehudek, **********, sídlo Patrice Lumumby 2245/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 18969925, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4571 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6850     8. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 2. 10. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6850     8. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6851     8. 12. 2015
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti a přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6851     8. 12. 2015
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  85/6851     8. 12. 2015
3. rozhodla

předat organizaci Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná, IČ 00847330 k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6852     8. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 250,0 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 135,0 tis. Kč Celkem o 385,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 385,0 tis. Kč Celkem o 385,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  85/6853     8. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 450 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 450 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6854     8. 12. 2015
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2016, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5504 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  85/6855     8. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.313 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.313 tis. Kč
  85/6855     8. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, se společností CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000 IČ: 48118753 za cenu nejvýše přípustnou 1.085.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  85/6856     8. 12. 2015
1. stahuje

z návrhu programu zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2015 materiál pod číslem 9/6 „Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury“

  frame-scrollup