Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 17. 12. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  86/6857     17. 12. 2015
1. schvaluje

program 86. schůze rady kraje, konané dne 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6858     17. 12. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu z 86. schůze rady kraje, konané dne 17. 12. 2015: Mgr. Věru Palkovou p. Tomáše Hanzela

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6329 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6859     17. 12. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Návrh architektury ICT kraje“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. J3AG, s.r.o. Průběžná 2397/76, 100 00 Praha 10 IČ: 03438635 2. Charita Opava Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava Jaktař IČ: 43964591 4. Servodata a.s. Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10 IČ: 25112775
  86/6859     17. 12. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Návrh architektury ICT kraje“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 IČ: 00553115 za cenu nejvýše přípustnou 1.540.500,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1193 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  86/6860     17. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s nařízením vlády ze dne 14. 12. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 1. 1. 2016, za podmínky, že předmětná novela nařízení vlády bude vyhlášena ve Sbírce zákonů
  86/6860     17. 12. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6861     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o doručených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 3. 9. 2015 do 16. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  86/6861     17. 12. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 83/6569 ze dne 10. 11. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6862     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdružení Permoník, IČ 64628752, o finanční podporu účasti koncertního sboru na mezinárodním festivalu orchestrů „Sounds of Spring“ v New Yorku spojené s projektem „Oslavy 50. výročí vzniku Sborového studia Permoník“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6862     17. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 Sdružení Permoník, IČ 64628752, ve výši 200.000,-- Kč na účast koncertního sboru na mezinárodním festivalu orchestrů „Sounds of Spring“ v New Yorku spojenou s projektem „Oslavy 50. výročí vzniku Sborového studia Permoník“, s časovou použitelností od 1. 12. 2015 do 31. 8. 2016, dle předloženého materiálu
  86/6862     17. 12. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se Sdružením Permoník, IČ 64628752, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6862     17. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč
  86/6862     17. 12. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6704 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1996 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  86/6863     17. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v usnesení č. 23/1996 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016
  86/6863     17. 12. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4903 ze dne 17. 2. 2015 č. 69/5704 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6864     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Zbyslavice, IČ 00600695, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2016 a termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6864     17. 12. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02649/2015/RRC s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  86/6864     17. 12. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6865     17. 12. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení realizace programu „Yes, I do“ v letech 2016-2023
  86/6865     17. 12. 2015
2. jmenuje

Miroslava Nováka, hejtmana kraje předsedou řídícího výboru programu „Yes, I do“ za podmínky schválení obsahu bodu 1) usnesení zastupitelstvem kraje
  86/6865     17. 12. 2015
3. svěřuje

hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů jmenovat a odvolávat členy řídícího výboru a výkonného týmu programu „Yes, I do“ za podmínky schválení obsahu bodu 1) usnesení zastupitelstvem kraje
  86/6865     17. 12. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6866     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., z funkce místopředsedy dozorčí rady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, s účinností ke dni 16. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6866     17. 12. 2015
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na volbu Mgr. Jaroslava Stolaříka, **********, členem dozorčí rady této společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., s účinností od 17. 12. 2015
  86/6866     17. 12. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 17. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6867     17. 12. 2015
1. doplňuje

návrh programu 17. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 17. 12. 2015, o body s názvem a) Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována b) Informace o peticích adresovaných orgánům kraje c) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury d) Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ e) Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Zbyslavice v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“ f) Návrh na zahájení realizace programu „Yes, I do“ g) Podání návrhu na volbu člena dozorčí rady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Rada kraje k usnesení rady kraje 75/6088 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  86/6868     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6868     17. 12. 2015
2. jmenuje

dnem 1. 1. 2016 Ing. Aleše Zouhara, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279
  86/6868     17. 12. 2015
3. stanoví

s účinností od 1. 1. 2016 plat Ing. Aleši Zouharovi, řediteli organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 2/7 ze dne 22. 11. 2012
             č. 3/18 ze dne 20. 12. 2012
             č. 84/6622 ze dne 24. 11 2015
  (č. usnesení)
  86/6869     17. 12. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení nabídky v souladu s obdobným použitím § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ve veřejné zakázce „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje – dodatek č. 4“ s níže uvedeným uchazečem: 1. EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 Pardubice – Zelené předměstí IČ: 13582275
  86/6869     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání se společností EVČ s.r.o., IČ 13582275, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1796 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  86/6870     17. 12. 2015
1. rozhodla

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu o částku ve výši 5.000.000 Kč tak, aby celková částka základního kapitálu po jeho zvýšení činila 11.000.000 Kč
  86/6870     17. 12. 2015
2. rozhodla

o tom, že lhůta pro převzetí vkladové povinnosti dle bodu 1) tohoto usnesení je shodná s lhůtou pro splnění této vkladové povinnosti, tj. do 31. 1. 2016

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1797 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  86/6871     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

odstoupení doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., z funkce místopředsedy dozorčí rady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, ze dne 7. 12. 2015, s účinností ke dni 16. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a schvaluje okamžik zániku funkce místopředsedy dozorčí rady ke dni 16. 12. 2015
  86/6871     17. 12. 2015
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Mgr. Jaroslava Stolaříka, **********, členem dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, s účinností od 17. 12. 2015

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  86/6872     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

záměr představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s. týkající se prodeje budovy č. 143 bez č.p./č.e. v k. ú. Mošnov společnosti MONOMETAL nástroje s. r. o., dle předloženého materiálu
  86/6872     17. 12. 2015
2. nemá námitek

proti záměru společnosti uvedenému v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  86/6873     17. 12. 2015
1. schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6455 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  86/6874     17. 12. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup defibrilátorů včetně příslušenství“, uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. S&T Plus s.r.o. se sídlem: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 142 21 IČ 25701576
  86/6874     17. 12. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup defibrilátorů včetně příslušenství“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. Medsol s.r.o. se sídlem: Praha 6 – Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 160 00 IČ 24201596 za cenu nejvýše přípustnou 2.441.900 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6875     17. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění systémové podpory SW produktů ARCGIS“
  86/6875     17. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha 1 – Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 11000 IČ: 14889749 za cenu nejvýše přípustnou 681.900 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  86/6876     17. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Obnova označení ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší“, poř. č. 264/2015
  86/6876     17. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 6. ZO ČSOP 67/09 SEKOS - Jeseníky se sídlem: Albrechtická 2329/98, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ 71251197 za cenu nejvýše přípustnou 135.580 Kč bez DPH (není plátce DPH)

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 85/6833 ze dne 8. 12. 2015 (č. usnesení)
  86/6877     17. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu Revitalizace budovy Domova Letokruhy – dodatek č. 1“
  86/6877     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít ke smlouvě ev. č. 01996/2015/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, uzavřené dne 4. 8. 2015, dodatek č. 1 na realizaci dodatečných služeb (projekčních prací) se subjektem: Ing. Štěpán Šňupárek se sídlem: 30. dubna 14, Ostrava 1, 702 00 IČ: 72978325 za nejvýše přípustnou cenu dodatečných služeb 64.651 Kč bez DPH dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6878     17. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Servis vozidel Škoda, VW a Audi na rok 2016“
  86/6878     17. 12. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. UNICAR, spol. s r.o. se sídlem: Vítkovická 2744/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 43965580
  86/6878     17. 12. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava se sídlem: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 47124652 za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6879     17. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Servis vozidel Hyundai na rok 2016“
  86/6879     17. 12. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Hyundai HB a.s. se sídlem: Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2 IČ 01435451
  86/6879     17. 12. 2015
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Servis vozidel Hyundai na rok 2016“, poř. č. 260/2015 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6880     17. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr zhotovitele souvisejících prací stavby Rekonstrukce DOZP ve Frýdku-Místku“
  86/6880     17. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Milan Holec stavební firma s.r.o. Se sídlem: Nábřežní 102973961 Třinec IČ: 26861178 za nejvýše přípustnou cenu 429.801 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6881     17. 12. 2015
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. usnesení)
  86/6882     17. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 163,49 tis. Kč a zvyšují přijaté transfery pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 187,15 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,31 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 6,91 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.556,6 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 108,52 tis. Kč pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 25,00 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 15,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,12 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 80,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 7,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 2,77 tis. Kč pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 262,95 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,97 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 90,00 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,80 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 3,45 tis. Kč pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 325,42 tis. Kč pol. 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku o 0,59 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,50 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 86,31 tis. Kč Celkem o 2.581,22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.931,86 tis. Kč
  86/6882     17. 12. 2015
2. bere na vědomí

žádost České pošty, s.p., IČ 47114983, o vrácení náhrady za domnělou ztrátu doporučené zásilky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6882     17. 12. 2015
3. rozhodla

o vrácení náhrady za domnělou ztrátu doporučené zásilky dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  86/6882     17. 12. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 0,97 tis. Kč
  86/6882     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,97 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 0,97 tis. Kč
  86/6882     17. 12. 2015
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 468,93 tis. Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
  86/6882     17. 12. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 468,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 468,93 tis. Kč
  86/6882     17. 12. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 242 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2259 - Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 242 tis. Kč
  86/6882     17. 12. 2015
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 830 tis. Kč
  86/6882     17. 12. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3639 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 830 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5151 - Studená voda o 30 tis. Kč pol. 5152 - Teplo o 340 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 460 tis. Kč Celkem o 830 tis. Kč
  86/6882     17. 12. 2015
11. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 30 tis. Kč z 263.848,76 tis. Kč na 263.818,76 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6883     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

dopis pana Ing. Viktora Krištofa, MBA, jednatele three brothers, spol. s r.o., ve věci žádosti o poskytnutí záštity a finanční podpory filmu „OSTRAVAK OSTRAVSKI!!!“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6883     17. 12. 2015
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti three brothers, spol. s r.o.
  86/6883     17. 12. 2015
3. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6884     17. 12. 2015
1. rozhodla

poskytnout peněžitý dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2016 v Moravskoslezském kraji ve výši 3 tis. Kč dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 79/6401 ze dne 6. 10. 2015 č. 83/6555 ze dne 10. 11. 2015 č. 84/6640 ze dne 24. 11. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6885     17. 12. 2015
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje, a RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Bratislava) ve dnech 27. – 29. 1. 2016 za účelem účasti na veletrhu cestovního ruchu na Slovensku ITF Slovakiatour a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  86/6885     17. 12. 2015
2. ukládá

náměstkům hejtmana kraje členovi rady kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Ing. RSDr. Svatomír Recman RSDr. Karel Kuboš
  86/6885     17. 12. 2015
3. bere na vědomí

zprávu Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Ruské federace (Vologda) uskutečněné ve dnech 1. – 4. 12. 2015, uvedenou v předloženém materiálu
  86/6885     17. 12. 2015
4. bere na vědomí

zprávu Miroslava Nováka, hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Čínské lidové republiky (Šanghaj, Suzhou, Hebei, Peking) uskutečněné ve dnech 21. – 27. 11. 2015, uvedenou v předloženém materiálu
  86/6885     17. 12. 2015
5. bere na vědomí

zprávu Miroslava Nováka, hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Německa (Berlín) uskutečněné ve dnech 25. – 27. 10. 2015, uvedenou v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/263 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  86/6886     17. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít se společností Rádio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 25817183, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Rádiu Čas, dle předloženého materiálu
  86/6886     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít se společností MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 26765586, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Hitrádiu Orion, dle předloženého materiálu
  86/6886     17. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít se společností Pohoda Top Media s.r.o., Karla Svobody 130, 725 27 Ostrava–Plesná, IČ 29395771, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu
  86/6886     17. 12. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava–Mariánské Hory, IČ 25859838, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4378 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  86/6887     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

výsledky šetření podmínek provozu hřiště Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, a postup řešení petice dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6888     17. 12. 2015
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6889     17. 12. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u: a) příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 13,4 tis. Kč b) úspory v rámci akce „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“, ve výši 20,0 tis. Kč c) úspory v rámci akce „DP – Podpora sportu v Moravskoslezském kraji“, ve výši 20,6 tis. Kč
  86/6889     17. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 6,0 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 7,4 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,0 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům o 20,6 tis. Kč Celkem 40,6 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13,5 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 27,0 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13,5 tis. Kč Celkem 54,0 tis. Kč
  86/6889     17. 12. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2015
  86/6889     17. 12. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 46.649 Kč dle předloženého materiálu
  86/6889     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 46.649 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 46.649 Kč
  86/6889     17. 12. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o částku 46.649 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  86/6889     17. 12. 2015
7. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6890     17. 12. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 000 Kč (bez DPH) na akci „Revitalizace učeben ve 3. NP bloku B a rekonstrukce osvětlení chodby v 2. NP bloku A Střední odborné školy, Frýdek-Místek“ na nemovité věci, a to v budově č. p. 2089, část obce Frýdek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 5263/25 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, který je ve vlastnictví kraje a předaný k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6472 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  86/6891     17. 12. 2015
1. vyhodnocuje

nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6892     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, vůči: a) paní Martě Lichnové, ********** b) panu Petru Mrkvovi, ********** ve výši 81.874,50 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6893     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6893     17. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“, ve výši 70.000 Kč
  86/6893     17. 12. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci HC Studénka o.s., IČ 68921586, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Naučíme naše děti sportovat“; finanční prostředky jsou určeny na odměny trenérům, materiál a sportovní vybavení s časovou použitelností od 1. 12. 2015 do 30. 6. 2016
  86/6893     17. 12. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem HC Studénka o.s., IČ 68921586, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6893     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6201 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6894     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2016 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  86/6894     17. 12. 2015
2. schvaluje

ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  86/6894     17. 12. 2015
3. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2016

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5802 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  86/6895     17. 12. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  86/6895     17. 12. 2015
2. ukládá

řediteli příspěvkové organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV" registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01161 v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014 č. 67/5390 ze dne 3. 2. 2015 č. 75/6087 ze dne 18. 8. 2015 (č. usnesení)
  86/6896     17. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 60337320, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČ 14450909, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat k hospodaření movitý majetek publicity projektu podle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  86/6896     17. 12. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01718, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5800 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  86/6897     17. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  86/6897     17. 12. 2015
2. ukládá

a) řediteli organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smlouvy o partnerství č. 02942/2013/EP k projektu "Podpora strojírenských oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01670, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků b) řediteli organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smlouvy o partnerství č. 02938/2013/EP k projektu "Podpora strojírenských oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01670, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje 67/5393 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  86/6898     17. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu n) předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu o) předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu p) předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu q) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu r) předat organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu s) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu t) předat organizaci Gymnázium, Havířov–Podlesí, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu u) předat organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 22 předloženého materiálu v) předat organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 23 předloženého materiálu w) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 24 předloženého materiálu x) předat organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 25 předloženého materiálu y) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 26 předloženého materiálu z) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 27 předloženého materiálu aa) předat organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 28 předloženého materiálu ab) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 29 předloženého materiálu ac) předat organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 30 předloženého materiálu ad) předat organizaci Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 31 předloženého materiálu
  86/6898     17. 12. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Přírodovědné laboratoře“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01539, projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01725, projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01724, projektu „Podpora přírodovědných předmětů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01213, projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01401 a projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01745 a dále v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k uvedeným projektům

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6166 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6899     17. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, IČ 60780541, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ 60780487, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, IČ 60780568, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331647, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace, IČ 62330276, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace, IČ 62330292, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČ 62330349, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, IČ 62330357, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČ 47813512, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČ 47813598, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu n) předat organizaci Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČ 47813539, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu o) předat organizaci Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00849910, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu p) předat organizaci Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČ 62330420, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu q) předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, IČ 61989177, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu r) předat organizaci Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu s) předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČ 61989207, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu t) předat organizaci Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, IČ 61989223, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu u) předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 22 předloženého materiálu
  86/6899     17. 12. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01722, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 40/3038 ze dne 8. 4. 2014 č. 57/4558 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6900     17. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu b) předat organizaci Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu d) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu e) předat organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu f) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu g) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu h) předat organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu i) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu j) předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu k) předat organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu l) předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu m) předat organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu n) předat organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu o) předat organizaci Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu p) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu q) předat organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu r) předat organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu s) předat organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu t) předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 22 předloženého materiálu u) předat organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 23 předloženého materiálu v) předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 24 předloženého materiálu w) předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 25 předloženého materiálu x) předat organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 26 předloženého materiálu y) předat organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 27 předloženého materiálu
  86/6900     17. 12. 2015
2. ukládá

a) ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v souladu se Smlouvami o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci uvedených projektů z III. etapy energetických úspor ve školách b) ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Podpora strojírenských oborů“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01670 a dále v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k uvedenému projektu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6901     17. 12. 2015
1. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, jehož předmětem je pronájem nebytového prostoru – garáže, umístěné na pozemku parc. č. 318/21 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh u Hlučína, mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525 a Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace, Nádražní 134, 747 22 Dolní Benešov, IČ 47813041, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  86/6902     17. 12. 2015
1. schvaluje

podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6902     17. 12. 2015
2. rozhodla

vyhlásit Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016 dle předloženého materiálu
  86/6902     17. 12. 2015
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6157 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  86/6903     17. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 02712/2015/ZDR se společností MAVA spol. s r.o., IČ 48397555, v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/215 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  86/6904     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o rezignaci Ing. Jiřího Martinka jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  86/6904     17. 12. 2015
2. rozhodla

delegovat doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc., jako zástupce Moravskoslezského kraje do dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 77/6159 ze dne 10. 9. 2015 č. 4/104 ze dne 4. 12. 2012 č. 77/6159 ze dne 10. 9. 2015 č. 69/5586 ze dne 9. 6. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 č. 3/190 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  86/6905     17. 12. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu v celkové hodnotě 27.756.331,67 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení
  86/6905     17. 12. 2015
2. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 a 4 předloženého materiálu v celkové hodnotě 11.295.660,06 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6906     17. 12. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 499.187 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  86/6906     17. 12. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 272.450 Kč b) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 50.000 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 150.000 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 26.737 Kč v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  86/6906     17. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 499.187 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 499.187 Kč
  86/6906     17. 12. 2015
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 9.000 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1410111/2014/VLP/RM/ROZ-II., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6906     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.000 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.000 Kč
  86/6906     17. 12. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  86/6906     17. 12. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 250,48 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 564,73 tis. Kč Celkem o 815,21 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 616,59 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 198,62 tis. Kč Celkem o 815,21 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 85/6795 ze dne 8. 12. 2015 (č. usnesení)
  86/6907     17. 12. 2015
1. rozhodla

změnit obsah dohody o narovnání ke kupní smlouvě č. 02526/2015/KŘ na pořízení nábytku a hygienických pomůcek se společností Subterra a.s., IČ 45309612, v rámci projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6908     17. 12. 2015
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
  86/6908     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle důvodové zprávy a přílohy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6909     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

návrh Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle předloženého materiálu
  86/6909     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  86/6910     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání 55. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6910     17. 12. 2015
2. zmocňuje

Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, jako náhradníka, k jednání na 55. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 17. 12. 2015 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6911     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

petici občanů ze dne 7. 12. 2015 ve věci zrušení autobusové linky 191101 Praha – Hradec Králové – Žamberk – Šumperk – Bruntál – Opava - Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6911     17. 12. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 54/4171 ze dne 21. 10. 2014 č. 71/5794 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  86/6912     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

aktualizaci Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015
  86/6912     17. 12. 2015
2. souhlasí

s aktualizací Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6913     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

petici občanů požadující zařazení silnice III/46414 Bílovec - Lubojaty a silnice III/4656 Lubojaty – Bítov do plánu velkých oprav pro rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6913     17. 12. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6914     17. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 100,00 tis. Kč a s n i ž u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 100,00 tis. Kč
  86/6914     17. 12. 2015
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 30.983,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem
  86/6914     17. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 30,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 30,98 tis. Kč
  86/6914     17. 12. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 76.079,50 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2015
  86/6914     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 76,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívaní a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 4,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 72,07 tis. Kč Celkem o 76,07 tis. Kč
  86/6914     17. 12. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.295,-- Kč a kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 5.295,-- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6915     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

znalecký posudek č. 98/15 Způsoby sanace nesaturované zóny lokality lagun Ostramo Ostrava - studie proveditelnosti sanace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a stanovisko Ministerstva životního prostředí č. j. 21534/ENV/14 ze dne 28. 3. 2014 k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže „Laguny Ostramo“ v Ostravě - Mariánských Horách, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6915     17. 12. 2015
2. rozhodla

upřednostit realizaci sanace staré ekologické zátěže laguny Ostramo celkovou dekontaminací území způsobem umožňujícím následné funkční využití dle územně plánovací dokumentace a financováním na základě garancí státu, dle předloženého materiálu
  86/6915     17. 12. 2015
3. ukládá

řediteli krajského úřadu vyrozumět o tomto rozhodnutí rady kraje DIAMO, státní podnik, IČO 00002739 Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 31. 1. 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6916     17. 12. 2015
1. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Karlovi Suszkovi, řediteli Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace, IČ 00100536, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6917     17. 12. 2015
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2016 plat Mgr. Kamile Molkové, ředitelce organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 161/5684/II ze dne 16. 1. 2008 (č. usnesení)
  86/6918     17. 12. 2015
1. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2016 doplněk č. 7 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7955 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  86/6919     17. 12. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu b) předat organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4887 ze dne 17. 2. 2015 č. 67/5451 ze dne 7. 5. 2015 č. 71/5864 ze dne 25. 6. 2015 č. 84/6702 ze dne 24. 11. 2015 (č. usnesení)
  86/6920     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 85/6815 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6921     17. 12. 2015
1. rozhodla

definovat Nové znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle principů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6921     17. 12. 2015
2. rozhodla

stanovit minimální úroveň naplnění kapacity u terénních a ambulantních forem poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 předkládaného materiálu ve výši 80 procent přepočtených úvazků v přímé péči v průměru za kalendářní rok

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 71/5827 ze dne 25. 6. 2015 č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1164 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  86/6922     17. 12. 2015
1. schvaluje

úpravy závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  86/6922     17. 12. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí“ ve výši 750 tis. Kč
  86/6922     17. 12. 2015
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, ve výši 300.000,-- Kč účelově určený na zpracování objemové studie investiční akce „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016
  86/6922     17. 12. 2015
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, ve výši 250.000,-- Kč účelově určený na zpracování objemové studie investiční akce „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016
  86/6922     17. 12. 2015
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, ve výši 200.000,-- Kč účelově určený na zpracování objemové studie investiční akce „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016
  86/6922     17. 12. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč Celkem o 750 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč na § 4377 - Sociálně terapeutické dílny pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč Celkem o 750 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6487 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  86/6923     17. 12. 2015
1. jmenuje

s účinností od 1. 2. 2016 včetně Mgr. et Mgr. Michala Jirásku na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  86/6923     17. 12. 2015
2. vyhlašuje

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  86/6923     17. 12. 2015
3. jmenuje

komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, ve složení: předseda komise: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje členové komise: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace
  86/6923     17. 12. 2015
4. pověřuje

funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5680 ze dne 9. 6. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6924     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

snížení státní dotace pro Muzeum Těšínska, příspěvkovou organizaci, IČ 00305847, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - Č. j. MK 75178/2015 OMG, dle předloženého materiálu
  86/6924     17. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6 tis. Kč a snižují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6 tis. Kč
  86/6924     17. 12. 2015
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 6.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ (restaurování díla: Anonym, Kristovo dětství, inv. č. S 55) v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 69/5585 ze dne 9. 6. 2015 č. 85/6813 ze dne 8. 12. 2015 (č. usnesení)
  86/6925     17. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2015 (ev. č. 01915/2015/ÚPS) se společností NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, v rámci projektu „Archeopark Chotěbuz – II. část“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6283 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1643 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6926     17. 12. 2015
1. rozhodla

přijmout Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6927     17. 12. 2015
1. rozhodla

o záměru propachtovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 508 orná půda, pozemek parc. č. 509 orná půda, pozemek parc. č. 510 orná půda, pozemek parc. č. 522 orná půda, pozemek parc. č. 523 orná půda, pozemek parc. č. 524 orná půda, pozemek parc. č. 534 orná půda, pozemek parc. č. 536 orná půda, pozemek parc. č. 551 orná půda, pozemek parc. č. 552 orná půda, pozemek parc. č. 553 orná půda, pozemek parc. č. 554 orná půda, pozemek parc. č. 556 orná půda, pozemek parc. č. 558/1 orná půda, pozemek parc. č. 558/2 orná půda, pozemek parc. č. 568/24 orná půda, pozemek parc. č. 571 orná půda, pozemek parc. č. 580 orná půda, pozemek parc. č. 585/1 orná půda, pozemek parc. č. 588/6 orná půda, pozemek parc. č. 588/10 orná půda, pozemek parc. č. 589/8 orná půda, pozemek parc. č. 589/9 orná půda, pozemek parc. č. 589/13 orná půda, pozemek parc. č. 666/8 orná půda, pozemek parc. č. 712 orná půda, pozemek parc. č. 714/9 orná půda, pozemek parc. č. 739/1 orná půda, pozemek parc. č. 739/3 orná půda, pozemek parc. č. 739/8 orná půda, pozemek parc. č. 739/14 orná půda, pozemek parc. č. 739/17 orná půda, pozemek parc. č. 761/1 orná půda, pozemek parc. č. 761/3 orná půda, pozemek parc. č. 761/10 orná půda, pozemek parc. č. 763/33 orná půda, pozemek parc. č. 774/1 lesní pozemek, pozemek parc. č. 800/5 orná půda, pozemek parc. č. 997 ostatní plocha, pozemek parc. č. 999/1 orná půda, pozemek parc. č. 999/9 orná půda, pozemek parc. č. 1013/2 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1016/4 orná půda, pozemek parc. č. 1016/5 orná půda, pozemek parc. č. 1016/10 orná půda, pozemek parc. č. 1036/4 orná půda, pozemek parc. č. 1222/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1265/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1272/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice a dále pozemek parc. č. 27 orná půda, pozemek parc. č. 72/2 orná půda, pozemek parc. č. 78/1 orná půda, pozemek parc. č. 78/9 orná půda, pozemek parc. č. 220 orná půda, pozemek parc. č. 221 orná půda, pozemek parc. č. 222 orná půda, pozemek parc. č. 949/2 orná půda, pozemek parc. č. 955/1 orná půda, vše v k. ú. Nižní Lhoty, obec Nižní Lhoty, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6928     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace Třinec 1, IČ 70632154, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Okresní výstava drobného zvířectva“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6928     17. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Českému svazu chovatelů, Základní organizace Třinec 1, IČ 70632154, v maximální výši 50.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Okresní výstava drobného zvířectva“, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  86/6928     17. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Českým svazem chovatelů, Základní organizace Třinec 1, IČ 70632154, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6928     17. 12. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“, ve výši 50.000 Kč
  86/6928     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6929     17. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují přijaté transfery pol. 4118 - Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu o 46,24 tis. Kč a zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 10,34 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 35,90 tis. Kč
  86/6929     17. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 247 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 45 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 197 tis. Kč Celkem 242 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený o 5 tis. Kč
  86/6929     17. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 7,51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 7,51 tis. Kč
  86/6929     17. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3713 - Změny technologií vytápění pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3713 - Změny technologií vytápění pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 300 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/294 ze dne 20. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6930     17. 12. 2015
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost příspěvkovým organizacím kraje: a) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, IČ 62330403, ve výši -50.603,04 Kč na grantový projekt „Facility management v efektivní organizaci“ b) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 00602060, ve výši 172.471,60 Kč na grantový projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda„ s časovou použitelností podle podmínek stanovených Smlouvou o financování grantového projektu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5217 ze dne 7. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/452 ze dne 19. 6. 2013 (č. usnesení)
  86/6931     17. 12. 2015
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07845, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6932     17. 12. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6932     17. 12. 2015
2. vyhlašuje

dotační program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ ke dni 18. 12. 2015 se lhůtou pro podávání žádostí od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016 dle příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013 č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 č. 60/1996 ze dne 13. 1. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  86/6933     17. 12. 2015
1. rozhodla

změnit v bodě 3) usnesení rady kraje č. 60/1996 ze dne 13. 1. 2015 výši dotace na projekt „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“ z „19.064.682,00 Kč“ na „19.114.122,60 Kč“
  86/6933     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14168773 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6934     17. 12. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 9 192 534,22 Kč na financování projektu "Pořízení vozidel do sociálních zařízení", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/38.01795 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  86/6934     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Pořízení vozidel do sociálních zařízení" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
3. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 62/4897 ze dne 17. 2. 2015 výši dotace z „7.815.302,47 Kč“ na „9.194.473,50 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
4. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 65/5220 ze dne 7. 4. 2015 výši dotace z „8.148.992,02 Kč“ na „9.587.049,44 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
5. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 67/5458 ze dne 7. 5. 2015 výši dotace z „8.112.619,61 Kč“ na „9.544.258,37 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
6. rozhodla

změnit v bodě 3) usnesení č. 62/4897 ze dne 17. 2. 2015 výši dotace z „6.117.616,56 Kč“ na „7.197.195,96 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
7. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 73/6025 ze dne 4. 8. 2015 výši dotace z „7.979.447,25 Kč“ na „4.766.383,25 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
8. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 72/5944 ze dne 14. 7. 2015 výši dotace z „46.740.282,23 Kč“ na „54.988.567,34 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
9. rozhodla

změnit v bodě 3) usnesení č. 67/5454 ze dne 7. 5. 2015 výši dotace z „7.944.259,68 Kč“ na „9 346 187,87 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
10. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 80/6504 ze dne 20. 10. 2015 výši dotace z „7.805.170,80 Kč“ na „9.182.553,89 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
11. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 67/5454 ze dne 7. 5. 2015 výši dotace z „8.005.471,98 Kč“ na „9.418.202,33 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
12. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 71/5866 ze dne 25. 6. 2015 výši dotace z „10.259.702,02 Kč“ na „12.070.237,68 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
13. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 73/6029 ze dne 4. 8. 2015 výši dotace z „43.556.986,40 Kč“ na „51.243.513,42 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
14. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 69/5698 ze dne 9. 6. 2015 výši dotace z „11.987.888,93 Kč“ na „14.103.398,75 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
15. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 57/4558 ze dne 11. 12. 2014 výši dotace z „33.783.598,32 Kč“ na „39.745.409,79 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
16. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 68/5551 ze dne 19. 5. 2015 výši dotace z „7.741.279,39 Kč“ na „9.107.387,52 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
17. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 77/6267 ze dne 10. 9. 2015 výši dotace z „28.521.562,00 Kč“ na „33.554.778,83 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
18. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 73/6034 ze dne 4. 8. 2015 výši dotace z „37.945.609,14 Kč“ na „44.641.893,11 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
19. rozhodla

změnit v bodě 1) usnesení č. 79/6430 ze dne 6. 10. 2015 výši dotace z „177.664.101,88 Kč“ na „209.016.590,45 Kč“ dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
20. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 00485/2015/EP ze dne 19. 2. 2015, k projektu „Přírodovědné laboratoře“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
21. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 00958/2015/EP ze dne 16. 4. 2015, k projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
22. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 01436/2015/EP ze dne 25. 5. 2015, k projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
23. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 00487/2015/EP ze dne 19. 2. 2015, k projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
24. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 02430/2015/EP ze dne 25. 8. 2015, k projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
25. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 02076/2015/EP ze dne 30. 7. 2015, k projektu „Silnice 2015 - Mariánskohorská“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
26. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 01438/2015/EP ze dne 15. 5. 2015, k projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
27. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 02897/2015/EP ze dne 29. 10. 2015, k projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
28. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 01439/2015/EP ze dne 15. 5. 2015, k projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
29. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 01848/2015/EP ze dne 3. 7. 2015, k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
30. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 02440/2015/EP ze dne 31. 8. 2015, k projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
31. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 01781/2015/EP ze dne 30. 6. 2015, k projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
32. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 03459/2014/EP ze dne 30. 12. 2014, k projektu „Podpora strojírenských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
33. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 01587/2015/EP ze dne 4. 6. 2015, k projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
34. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 02624/2015/EP ze dne 23. 9. 2015, k projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
35. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 02513/2015/EP ze dne 10. 9. 2014, k projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  86/6934     17. 12. 2015
36. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 02759/2015/EP ze dne 15. 10. 2015, k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6935     17. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 3,45 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté sankční platby a vratky transferů na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 17,13 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 4,67 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,17 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,11 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 2,26 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 102,36 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 60,55 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,94 tis. Kč Celkem 178,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 44,01 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 151,18 tis. Kč Celkem 195,19 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 496,30 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 496,30 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.691,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 9,92 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 81,64 tis. Kč Celkem 91,56 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.600,00 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 53.866,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 53.866,00 Kč
  86/6935     17. 12. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15,00 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1,21 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 12,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,21 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 12,00 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 31,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 31,00 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 400,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 400,00 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 207,84 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 207,84 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímu technologiemi o 59,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 39,00 tis. Kč Celkem 59,00 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 587,21 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 587,21 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j e dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 117.303,10 tis. Kč a s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 1,35 tis. Kč pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9,82 tis. Kč pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 737,00 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 4.441,35 tis. Kč CELKEM o 5.189,52 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 18.932,65 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 31.292,72 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 140.804,50 tis. Kč CELKEM o 191.029,87 tis. Kč a s n i ž u j e dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 19.099,65 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 137,35 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 142,31 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 2.154,60 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 424,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 253,61 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 966,28 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 25.570,62 tis. Kč CELKEM o 30.148,77 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 29.052,89 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 19.589,40 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 61,93 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 817,35 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.632,33 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 456,27 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 21,77 tis. Kč na § 3133 - Dětské domovy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,39 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 374,20 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.003,42 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 49,14 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.900,00 tis. Kč CELKEM o 59.959,09 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2212 - Silnice pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 7.313,08 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 595,00 tis. Kč CELKEM o 7.908,08 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 14.106,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 13.536,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 570,00 tis. Kč CELKEM o 14.106,00 tis. Kč
  86/6935     17. 12. 2015
15. souhlasí

s návrhem procesního postupu při řešení nezpůsobilých výdajů projektů „Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II“ a „Kraj mnoha barev a příležitostí II“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6311 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6936     17. 12. 2015
1. souhlasí

s návrhem reinvestice projektu EPC ve výši 194,5 tis. Kč dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6937     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČ 29452228, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 101.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů na pořízení regálů a vitrín v Železničním muzeu moravskoslezském na Nádraží Ostrava Střed
  86/6937     17. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 101.000 Kč společnosti Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČ 29452228, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů na pořízení regálů a vitrín v Železničním muzeu moravskoslezském na Nádraží Ostrava Střed, s časovou použitelností od 1. 12. 2015 do 30. 6. 2016
  86/6937     17. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČ 29452228, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6937     17. 12. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“, ve výši 101.000 Kč
  86/6937     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 101 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 101 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6938     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku TJ Sokol Hukvaldy, IČ 45239975, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů na vydání knihy Hukvaldská štafeta
  86/6938     17. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč spolku TJ Sokol Hukvaldy, IČ 45239975, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů na vydání knihy Hukvaldská štafeta, s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016
  86/6938     17. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem TJ Sokol Hukvaldy, IČ 45239975, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6938     17. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6939     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti KO-FORMIKA CZ, s.r.o., IČ 25581791, o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši 54.500 Kč na projekt „CREAM snow aréna Čeladná“
  86/6939     17. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 84,81% z celkově uznatelných nákladů, max. však ve výši 54.500 Kč, společnosti KO-FORMIKA CZ, s.r.o., IČ 25581791, na projekt „CREAM snow aréna Čeladná“ s časovou použitelností od 15. 12. 2015 do 15. 4. 2016
  86/6939     17. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností KO-FORMIKA CZ, s.r.o., IČ 25581791, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  86/6940     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku AnoTak z.s., IČ 26652102, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů projektu „Euroregionální informační platforma“
  86/6940     17. 12. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu AnoTak z.s., IČ 26652102, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů projektu „Euroregionální informační platforma“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 1. 8. 2016
  86/6940     17. 12. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem AnoTak z.s., IČ 26652102, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  86/6940     17. 12. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“, ve výši 100.000 Kč a u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“, ve výši 100.000 Kč
  86/6940     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 84/6744 ze dne 24. 11. 2015 (č. usnesení)
  86/6941     17. 12. 2015
1. rozhodla

zrušit bod 1) v usnesení rady kraje č. 84/6744 ze dne 24. 11. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  86/6942     17. 12. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Základnová stanice spol. Vodafone Czech Republic a.s. 22695_TIFRY_Třinec, ul. Frýdecká“ na pozemku parc. č. 1548/1 trvalý travní porost, k. ú. Třinec, obec Třinec, dle předloženého materiálu
  86/6942     17. 12. 2015
2. rozhodla

o záměru pronajmout nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 1548/1 trvalý travní porost, dle zákresu v kopii katastrální mapy, v k. ú. Třinec, obec Třinec

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 61/4739 ze dne 3. 2. 2015 č. 71/5827 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  86/6943     17. 12. 2015
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 309.910,40 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná"
  86/6943     17. 12. 2015
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, o částku 152.646,48 Kč s účelovým určením na akci „Odstranění havarijního stavu střechy“
  86/6943     17. 12. 2015
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí: a) „Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 309,91 tis. Kč b) „Odstranění havarijního stavu střechy“ organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, o částku 35,74 tis. Kč
  86/6943     17. 12. 2015
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 345.650 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Koupelny pro imobilní pacienty“, s časovou použitelností od 17. 12. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  86/6943     17. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 35,74 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35,74 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 85/6766 ze dne 8. 12. 2015 (č. usnesení)
  86/6944     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu méněprací v rámci dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 00051/2015/IM, k projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ dle předloženého materiálu
  86/6944     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2015 (ev. č. 00051/2015/IM) ke stavbě „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, se společností BYSTROŇ Group a.s., se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava 702 00, IČ: 27800466, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 79/6441 ze dne 6. 10. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1716 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  86/6945     17. 12. 2015
1. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2016 „Doplněk č. 1 k Pravidlům pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6318 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6946     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

nabídku služeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 2. 12. 2015 pro období roku 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  86/6946     17. 12. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 19 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/6386 ze dne 25. 9. 2015 (č. usnesení)
  86/6947     17. 12. 2015
1. rozhodla

že následující schůze rady kraje se uskuteční jako výjezdní: 8. března – Fulnek 24. května – Budišov nad Budišovkou 9. srpna – Jablunkov 6. září – Orlová

  frame-scrollup