Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 20. 4. 2020


  Rada kraje

  86/7541                         20. 4. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 20. 4. 2020


   Rada kraje

   86/7542                         20. 4. 2020
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 83. schůze rady kraje, konané dne 9. 3. 2020

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera, a Ing. Jakuba Unucky, MBA, o ověření zápisu z 85. schůze rady kraje, konané dne 6. 4. 2020

   86/7542                         20. 4. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 86. schůze rady kraje, konané dne 20. 4. 2020:

   -      Jana Krkošku

   -      Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 75/6658 ze dne 25.11.2019

    86/7543                         20. 4. 2020
    1. rozhodla

    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ účastníka:

    Skanska a.s.
    Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín
    IČO: 26271303

    za cenu nejvýše přípustnou 24.380.106,71 Kč bez DPH


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 78/7037 ze dne 13.1.2020

     86/7544                         20. 4. 2020
     1. rozhodla

     na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“ účastníka:

     Poradna při finanční tísni, o.p.s.
     Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4-Nusle
     IČO: 28186869

     za cenu nejvýše přípustnou 6.624.000 Kč bez DPH


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

      86/7545                         20. 4. 2020
      1. rozhodla

      snížit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o finanční prostředky ve výši 674,18 tis. Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“

      86/7545                         20. 4. 2020
      2. schvaluje

      rozpočtové opatření, kterým se

      snižují

      běžné výdaje

      na § 2143 -

      Cestovní ruch

      pol. 5169 -

      Nákup ostatních služeb

      o

      674,18 tis. Kč

      a

      zvyšují

      kapitálové výdaje

      na § 2143 -

      Cestovní ruch

      pol. 6129 -

      Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

      o

      674,18 tis. Kč

      86/7545                         20. 4. 2020
      3. schvaluje

      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výroba, dodání a montáž dřevěných přístřešků - yogapointy“

      86/7545                         20. 4. 2020
      4. rozhodla

      vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 3. tohoto usnesení s dodavatelem:

      RAUERHOLZ s.r.o.
      se sídlem: Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov
      IČO: 07104359

      za cenu nejvýše přípustnou 557.166,83 Kč bez DPH


       Rada kraje

       86/7546                         20. 4. 2020
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Příměstské tábory pro rok 2020“

       86/7546                         20. 4. 2020
       2. rozhodla

       zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Příměstské tábory pro rok 2020“


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 84/7429 ze dne 23. 3. 2020

        86/7547                         20. 4. 2020
        1. bere na vědomí

        informaci o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 2020

        86/7547                         20. 4. 2020
        2. ukládá

        hejtmanovi kraje

        předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

        Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

        Termín: 4. 6. 2020


         Rada kraje

         86/7548                         20. 4. 2020
         1. souhlasí

         s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2020 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

         86/7548                         20. 4. 2020
         2. stanoví

         a.    u usnesení č. 59/5270 bod 6. ze dne 26. 3. 2019 termín další kontroly plnění na 1. 3. 2021

         b.    u usnesení č. 59/5270 bod 7. ze dne 26. 3. 2019 termín další kontroly plnění na 1. 3. 2021

         c.    u usnesení č. 67/6048 bod 2. ze dne 30. 7. 2019 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2020

         86/7548                         20. 4. 2020
         3. vyřazuje

         usnesení č. 82/7407 bod 3. ze dne 25. 11. 2019 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

          86/7549                         20. 4. 2020
          1. bere na vědomí

          žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2 – 4 předloženého materiálu

          86/7549                         20. 4. 2020
          2. rozhodla

          poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 5 – 7 předloženého materiálu

          86/7549                         20. 4. 2020
          3. rozhodla

          navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 432 tis. Kč

          86/7549                         20. 4. 2020
          4. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol.  5901 -

          Nespecifikované rezervy

          o

           432 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje            

          na § 3312 -

          Hudební činnost

          pol.  5213 -

          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

          o

          150 tis. Kč

          na § 3316 -

          Vydavatelská činnost

          pol.  5212 -

          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

          o

          190 tis. Kč

          pol.  5222 -

          Neinvestiční transfery spolkům

          o

          92 tis. Kč

          Celkem

          o

          432 tis. Kč


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 48/4222 ze dne 9.10.2018

          86/7550                         20. 4. 2020
          1. rozhodla

          předat organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

          86/7550                         20. 4. 2020
          2. rozhodla

          předat organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu


           Rada kraje

           86/7551                         20. 4. 2020
           1. rozhodla

           o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


            Rada kraje

            86/7552                         20. 4. 2020
            1. rozhodla

            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

            86/7552                         20. 4. 2020
            2. rozhodla

            a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

            b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


            Rada kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

            86/7553                         20. 4. 2020
            1. rozhodla

            poskytnout finanční prostředky Českým dráhám, a.s., IČO 70994226, na financování závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě na období roku 2020 ve výši 181.128.431 Kč dle předloženého materiálu

            86/7553                         20. 4. 2020
            2. rozhodla

            uzavřít dodatek č. 37 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02118/2006/DSH s Českými dráhami, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesením rady kraje

             č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

             č. 60/5391 ze dne 9.4.2019

             č. 79/7098 ze dne 27.1.2020

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

             86/7554                         20. 4. 2020
             1. bere na vědomí

             informaci o změně termínů konání veletrhů AMPER 2020, URBIS SMART CITY FAIR 2020, související s účastí Moravskoslezského kraje, a o jejich finančním vypořádání dle uzavřených objednávek na zajištění výstavní plochy, registračních poplatků a jejich organizačního zajištění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

             86/7554                         20. 4. 2020
             2. rozhodla

             o účasti Moravskoslezského kraje na veletrhu AMPER 2021, o změně závazků vyplývajících z objednávky č. 0196/2020/DSH/O ze dne 19. 2. 2020 na zajištění výstavní plochy a registračních poplatků a o uzavření dohody o změně závazků se subjektem Terinvest, spol. s r.o., IČO 48115592, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             86/7554                         20. 4. 2020
             3. rozhodla

             o zrušení účasti Moravskoslezského kraje na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2020 a vypořádání souvisejících uzavřených objednávek dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


              Rada kraje

              86/7555                         20. 4. 2020
              1. bere na vědomí

              žádost státního podniku Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451, o převod části pozemku parc. č. 837/1 ostatní plocha v k. ú. Staré Purkatice, obec Hošťálkovy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

              86/7555                         20. 4. 2020
              2. rozhodla

              a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

              část pozemku parc. č. 837/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č.  296 - 27/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13. 3. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/3, ostatní plocha o výměře 90 m2,

              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

              vše v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy

              b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

              86/7555                         20. 4. 2020
              3. rozhodla

              a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

              plynárenské zařízení (NTL 90 v délce 39,5 m, NTL 100 v délce 122 m) umístěné na pozemcích:

              parc. č. st. 200/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 90/6 ostatní plocha, parc. č. 684 zahrada, parc. č. 5098/1 ostatní plocha, parc. č. 5358/2 ostatní plocha, parc. č. 5370/1 ostatní plocha, parc. č. 5389/2 vodní plocha, dle geometrického plánu č. 1658 - 18/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 30. 3. 2020,

              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

              vše v k. ú. a obci Jindřichov ve Slezsku, obec Jindřichov

              b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

               


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 71/6458 ze dne 7.10.2019

               86/7556                         20. 4. 2020
               1. rozhodla

               změnit v usnesení rady kraje č. 71/6458 ze dne 7. 10. 2019 bod 4 písm. a), a to tak, že se za text „parc. č. 2252 ostatní plocha“ vkládá text „a k části pozemku parc. č. 2249/4 ostatní plocha“

               86/7556                         20. 4. 2020
               2. souhlasí

               s umístěním a realizací stavby „Bruntál, Kavalcova, přeložky kNN, kVN  IZ-12-8001967“ na části pozemku parc. č. 2249/1 ostatní plocha, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle předloženého materiálu

               86/7556                         20. 4. 2020
               3. rozhodla

               a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

               k části pozemku parc. č. 2249/1 ostatní plocha,

               v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

               ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322,

               ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV‑Podmokly, IČO 24729035,

               spočívající v právu:

               -      umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku zemní kabelového vedení VN 22kV a NN 0,4kV

               -       vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, opravami, údržbou a odstraněním zemního kabelového vedení VN 22kV a NN 0,4kV

               na dobu neurčitou,

               v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění, oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                86/7557                         20. 4. 2020
                1. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 3315 -

                Činnosti muzeí a galerií

                pol. 5137 -

                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                o

                982,09 tis. Kč

                pol. 5172 -

                Programové vybavení

                o

                1.390,00 tis. Kč

                Celkem

                o

                2.372,09 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3315 -

                Činnosti muzeí a galerií

                o

                pol. 5042 -

                Odměny za užití počítačových programů

                o

                566,7 tis. Kč

                pol. 5139 -

                Nákup materiálu jinde nezařazený

                o

                14,44 tis. Kč

                Celkem

                o

                581,14 tis. Kč

                a

                zvyšují

                kapitálové výdaje

                na § 3315 -

                Činnosti muzeí a galerií

                o

                pol. 6111 -

                Programové vybavení

                o

                824,95 tis. Kč

                pol. 6121 -

                Budovy, haly a stavby

                o

                143,75 tis. Kč

                pol. 6122 -

                Stroje, přístroje a zařízení

                o

                822,25 tis. Kč

                Celkem

                o

                1.790,95 tis. Kč

                86/7557                         20. 4. 2020
                2. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                investiční přijaté transfery

                pol.  4216 -

                Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                o

                1.428,47 tis. Kč

                a

                zvyšují

                neinvestiční přijaté transfery

                pol.  4116 -

                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                o

                1.428,47 tis. Kč

                86/7557                         20. 4. 2020
                3. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                investiční přijaté transfery

                pol. 4216-

                Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                o

                47,43 tis. Kč

                a

                zvyšují

                neinvestiční přijaté transfery

                pol. 4116-

                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                o

                47,43 tis. Kč

                86/7557                         20. 4. 2020
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 3639 -

                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                pol. 5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                199,65 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 2212 -

                Silnice

                pol. 5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                199,65 tis. Kč


                 Rada kraje

                 86/7558                         20. 4. 2020
                 1. souhlasí

                 s provedením demolice stavby, která je součástí nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to:

                 stavby bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 475/28 zastavěná plocha a nádvoří,

                 včetně všech součástí a příslušenství této stavby,

                 vše v k. ú. Ráj, obec Karviná,

                 dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                  86/7559                         20. 4. 2020
                  1. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšují

                  nedaňové příjmy

                  na § 2143 -

                  Cestovní ruch

                  pol. 2111 -

                  Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                  o

                  3,27 tis. Kč

                  na § 2229 -

                  Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                  pol. 2324 -

                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                  o

                  3,00 tis. Kč

                  na § 2292 -

                  Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

                  pol. 2212 -

                  Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                  o

                  426,47 tis. Kč

                  na § 3233 -

                  Střediska volného času

                  pol. 2123 -

                  Ostatní odvody příspěvkových organizací

                  o

                  747,64 tis. Kč

                  pol. 2324 -

                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                  o

                  126,22 tis. Kč

                  na § 3421 -

                  Využití volného času dětí a mládeže

                  pol. 2324 -

                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                  o

                  1,72 tis. Kč

                  na § 4399 -

                  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                  pol. 2212 -

                  Při Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                  o

                  375,39 tis. Kč

                  pol. 2324 -

                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                  o

                  1,36 tis. Kč

                  na § 6113 -

                  Zastupitelstva krajů

                  pol. 2324 -

                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                  o

                  9,28 tis. Kč

                  na § 6402 -

                  Finanční vypořádání minulých let

                  pol. 2223 -

                  Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                  o

                  2.490,07 tis. Kč

                  pol. 2229 -

                  Ostatní přijaté vratky transferů

                  o

                  3.189,99 tis. Kč

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol. 2229 -

                  Ostatní přijaté vratky transferů

                  o

                  318,95 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  7.693,36 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol. 6901 -

                  Rezervy kapitálových výdajů

                  o

                  7.693,36 tis. Kč

                  86/7559                         20. 4. 2020
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšuje

                  financování

                  pol. 8115 -

                  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                  o

                  8,2 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol. 5909 -

                  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                  o

                  8,2 tis. Kč

                  86/7559                         20. 4. 2020
                  3. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšuje

                  financování

                  pol. 8115 -

                  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                  o

                  6,6 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol. 5909 -

                  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                  o

                  6,6 tis. Kč

                  86/7559                         20. 4. 2020
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšuje

                  financování

                  pol. 8115 -

                  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                  o

                  1.328 Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5279 -

                  Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                  pol. 5909 -

                  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                  o

                  1.328 Kč

                  86/7559                         20. 4. 2020
                  5. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšuje

                  financování

                  pol. 8115 -

                  Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                  o

                  1.094 Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 6172 -

                  Činnost regionální správy

                  pol. 5909 -

                  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                  o

                  1.094 Kč

                  86/7559                         20. 4. 2020
                  6. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 5213 -

                  Krizová opatření

                  pol. 5133 -

                  Léky a  zdravotnický materiál

                  o

                  10.000 tis. Kč

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  1.657,70 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5213 -

                  Krizová opatření

                   

                  pol. 5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                  6.000 tis. Kč

                  pol. 5192 -

                  Poskytnuté náhrady

                  o

                  4.000 tis. Kč

                   

                  a

                   

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5213 -

                  Krizová opatření

                   

                  pol. 6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                  1.657,70 tis. Kč


                   Rada kraje

                   86/7560                         20. 4. 2020
                   1. rozhodla

                   zrušit usnesení rady kraje č. 79/7112 ze dne 27. 1. 2020

                   86/7560                         20. 4. 2020
                   2. rozhodla

                   a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                   pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost,

                   pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                   pozemek parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                   část pozemku parc. č. 1340/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/161 ostatní plocha o výměře 10.716 m2,

                   část pozemku parc. č. 1340/69 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/164 ostatní plocha o výměře 397 m2,

                   pozemek parc. č. 1340/70 ostatní plocha,

                   část pozemku parc. č. 1340/71 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/163 ostatní plocha o výměře 737 m2,

                   část pozemku parc. č. 1340/72 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-14/2020 ze dne 3. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/162 ostatní plocha o výměře 2.035 m2,

                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                   vše v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                   b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                    Rada kraje

                    86/7561                         20. 4. 2020
                    1. rozhodla

                    o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, Josefa Valčíka 4413/1, Poruba, Ostrava, IČO 64628221, a to:

                    stavbu - budovu bez čp/če, jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. 4408/192,

                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                    v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

                    86/7561                         20. 4. 2020
                    2. rozhodla

                    o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                    část pozemku parc. č. 2641/52 ostatní plocha o výměře 39 m2,nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/113 ostatní plocha,

                    část pozemku parc. č. 2641/96 ostatní plocha o výměře 4 m2,nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/118 ostatní plocha,

                    část pozemku parc. č. 2641/98 ostatní plocha o výměře 9 m2,nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/121 ostatní plocha,

                    všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 6043-187/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019,

                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                    vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

                                   


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 65/5859 ze dne 25.6.2019

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                     86/7562                         20. 4. 2020
                     1. rozhodla

                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 03881/2019/IM ze dne 19. 8. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“ pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                     Beskydská stavební, a.s.
                     se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
                     IČO: 28618891

                     dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                      86/7563                         20. 4. 2020
                      1. bere na vědomí

                      informaci o očekávaném výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu kraje na rok 2020 minimálně ve výši 720 mil. Kč

                      86/7563                         20. 4. 2020
                      2. schvaluje

                      opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      86/7563                         20. 4. 2020
                      3. ukládá

                      náměstkovi hejtmana kraje

                      pokračovat v revizi rozpočtu kraje na rok 2020 a peněžních fondů kraje a předložit radě kraje informaci o plnění rozpočtu kraje na rok 2020 včetně návrhu jeho úpravy

                      Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                      Termín: 18. 5. 2020 a 20.7.2020

                      86/7563                         20. 4. 2020
                      4. rozhodla

                      zrušit bod 2. usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                      86/7563                         20. 4. 2020
                      5. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      daňové příjmy

                      pol. 1121 -

                      Daň z příjmů právnických osob

                      o

                      60.000 tis. Kč

                      a

                      snižují

                      kapitálové výdaje            

                      na § 6409 -

                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      pol.  6901 -

                      Rezervy kapitálových výdajů

                      o

                      60.000 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                       86/7564                         20. 4. 2020
                       1. schvaluje

                       snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, o částku 3.700.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Vybudování trafostanic" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                       86/7564                         20. 4. 2020
                       2. rozhodla

                       změnit u organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, název akce z původního názvu „Vybudování trafostanic“ na nový název „Vybudování vestavěné trafostanice na ulici Husova a realizace odběrného místa na hladině NN na ulici Komenského“, a změnit účel použití schválených finančních prostředků s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                       86/7564                         20. 4. 2020
                       3. rozhodla

                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Vybudování trafostanic“ organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, ve výši 3.700.000 Kč

                       86/7564                         20. 4. 2020
                       4. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČO 00016772, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03535/2014/SOC, ve výši 1.600.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Stavební opravy budovy na ul. Rooseveltova" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                       86/7564                         20. 4. 2020
                       5. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, o částku 2.884.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna okenních a dveřních výplní školy" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                       86/7564                         20. 4. 2020
                       6. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       816 tis. Kč

                       na § 6409 -

                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                       pol.  6901 -

                       Rezervy kapitálových výdajů

                       o

                       784 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1.600 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.600 tis. Kč

                       86/7564                         20. 4. 2020
                       7. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       852 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       128 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       15 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       143 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol.  6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       709 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 27/2467 ze dne 12. 12. 2017

                        č. 30/2606 ze dne 23. 1. 2018

                        č. 57/5114 ze dne 26. 2. 2019

                        86/7565                         20. 4. 2020
                        1. rozhodla

                        změnit v bodě 2. usnesení č. 57/5114 ze dne 26. 2. 2019 složení členů Koordinační skupiny Moravskoslezského kraje pro podporu reformy psychiatrie takto:

                        a.    zástupce odboru zdravotnictví krajského úřadu – Ing. Pavel Rydrych

                        b.    zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu – Mgr. Daniel Rychlik

                        c.    regionální odborný garant – MUDr. Petr Šilhán, PhD. (Fakultní nemocnice Ostrava)

                        d.    zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky - Ing. Lenka Holková

                        e.    zástupce poskytovatelů zdravotní péče – Ing. Zdeněk Jiříček (Psychiatrická nemocnice v Opavě)

                        f.     zástupce poskytovatelů zdravotní péče – MUDr. Viliam Kušnir (Psychiatrická nemocnice v Opavě)

                        g.    regionální odborný garant oblast sociální věci – PhDr. Ivana Strossová (Fokus Opava)

                        h.    zástupce poskytovatelů sociálních služeb – Mgr. et Ing. Romana Bélová (Slezská diakonie)

                        i.     zástupce zdravotní pojišťovny – MUDr. Mgr. Eva Misiačková (Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)

                        j.     zástupce zdravotní pojišťovny – Ing. Michal Vojáček, MBA (Všeobecná zdravotní pojišťovna)

                        k.    zástupce zdravotní pojišťovny – Ing. Milan Bilík (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)

                        l.     zástupce obcí – Mgr. Ellen Raszková

                        m.  zástupce z řad uživatelů

                        n.    zástupce z řad rodinných příslušníků

                        86/7565                         20. 4. 2020
                        2. bere na vědomí

                        Zprávu o činnosti Koordinační skupiny Moravskoslezského kraje pro podporu reformy psychiatrie za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        86/7565                         20. 4. 2020
                        3. bere na vědomí

                        záměr realizace opatření pro plánovitý rozvoj multidisciplinárních týmů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        86/7565                         20. 4. 2020
                        4. ukládá

                        členům Koordinační skupiny Moravskoslezského kraje pro podporu reformy psychiatrie odboru zdravotnictví, ve spolupráci s odborem zdravotnictví krajského úřadu, předložit radě kraje komplexní finanční rámec pro realizaci programu na podporu reformy psychiatrie v letech 2021 – 2023, s vyčíslením finančního nároku na rozpočet Moravskoslezského kraje

                        Zodp.: Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví

                        Termín: nejpozději do 17. 8. 2020


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 24/2124 ze dne 7.11.2017

                         č. 71/6476 ze dne 7.10.2019

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                         86/7566                         20. 4. 2020
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 4329 -

                         Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         955,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 4329 -

                         Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                          

                          

                         pol.  5011 -

                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                         o

                         200,00 tis. Kč

                         pol.  5021 -

                         Ostatní osobní výdaje

                         o

                         500,00 tis. Kč

                         pol.  5031 -

                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                         a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                         o

                         180,00 tis. Kč

                         pol.  5032 -

                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                         o

                         70,00 tis. Kč

                         pol.  5038 -

                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                         o

                         5,00 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         955,00 tis. Kč

                         86/7566                         20. 4. 2020
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                          

                         zvyšují

                         nedaňové příjmy

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          

                         pol.  2229 -

                         Ostatní přijaté vratky transferů

                         o

                         36,33 tis. Kč

                          

                         a

                          

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 4379 -

                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         36,33 tis. Kč

                         86/7566                         20. 4. 2020
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         neinvestiční přijaté transfery

                         pol.  4116 -

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                         o

                         241,48 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3141 -

                         Školní stravování

                          

                          

                         pol.  5011 -

                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                         o

                         179,90 tis. Kč

                         pol.  5031 -

                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                         a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                         o

                         44,62 tis. Kč

                         pol.  5032 -

                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                         o

                         16,20 tis. Kč

                         pol.  5038 -

                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                         o

                         0,76 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         241,48 tis. Kč

                         86/7566                         20. 4. 2020
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                          

                         zvyšují

                         neinvestiční přijaté transfery

                         pol.  4116 -

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                         o

                         6.573,49 tis. Kč

                          

                         a

                          

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 4379 -

                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                          

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         6.573,49 tis. Kč

                         86/7566                         20. 4. 2020
                         5. rozhodla

                         zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 379,90 tis. Kč z 361.632,60 tis. Kč na 362.012,50 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                          86/7567                         20. 4. 2020
                          1. bere na vědomí

                          žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „80. výročí provozu lanovky na Pustevny“

                          86/7567                         20. 4. 2020
                          2. rozhodla

                          poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, na projekt „80. výročí provozu lanovky na Pustevny“, s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          86/7567                         20. 4. 2020
                          3. bere na vědomí

                          žádost subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt FOOD MARKET 2020

                          86/7567                         20. 4. 2020
                          4. rozhodla

                          poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, na projekt FOOD MARKET 2020, s časovou použitelností od 28. 2. 2020 do 28. 5. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 75/6810 ze dne 25.11.2019

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 14/1729 ze dne 12.12.2019

                           86/7568                         20. 4. 2020
                           1. rozhodla

                           uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje kulturního a kreativního průmyslu v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                            


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 49/4355 ze dne 23.10.2018

                            86/7569                         20. 4. 2020
                            1. bere na vědomí

                            písemnou zprávu obsahující hodnocení plnění závazků vyplývajících z Dobrovolné dohody směřující k omezování zatížení životního prostředí uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a právnickou osobou Teva Czech Industries s.r.o. za kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             86/7570                         20. 4. 2020
                             1. souhlasí

                             s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu v měsících červenci a srpnu 2020


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 78/7071 ze dne 13.1.2020

                              86/7571                         20. 4. 2020
                              1. rozhodla

                              nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2020 ve výši 229.628.227 Kč dle předloženého materiálu

                              86/7571                         20. 4. 2020
                              2. rozhodla

                              poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                              86/7571                         20. 4. 2020
                              3. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              přijaté transfery

                              pol. 4116 - 

                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                              ze státního rozpočtu

                              o

                              229.628.227 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3111 -

                              Mateřské školy

                               

                               

                              pol. 5212 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              fyzickým osobám

                              o

                              957.307 Kč

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              14.850.004 Kč

                              pol.  5222 -

                              Neinvestiční transfery spolkům

                              o

                              418.184 Kč

                              na § 3112 -

                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              1.074.511 Kč

                              na § 3113 -

                              Základní školy

                               

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              12.192.095 Kč

                              na § 3114 -

                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              24.436.186 Kč

                              na § 3117 -

                              První stupeň základních škol

                               

                               

                              pol.  5212 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                              o

                              1.811.306 Kč

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              1.806.111 Kč

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                               

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              12.812.944 Kč

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              50.851.735 Kč

                              na § 3123 -

                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                               

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                               

                               

                              9.900.300 Kč

                              na § 3125 -

                              Střediska praktického vyučování

                              a školní hospodářství

                               

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              220.083 Kč

                              pol.  5221 -

                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                              o

                              823.104 Kč

                              na § 3127 -

                              Střední školy

                               

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              47.211.052 Kč

                              pol.  5221 -

                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                              o

                              7.689.159 Kč

                              na § 3141 -

                              Školní stravování

                               

                              pol. 5212 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              fyzickým osobám

                              o

                              31.911 Kč

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              3.190.433 Kč

                              pol.  5221 -

                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                              o

                              119.090 Kč

                              pol.  5222 -

                              Neinvestiční transfery spolkům

                              o

                              13.851 Kč

                              na § 3143 -

                              Školní družiny a kluby

                               

                              pol.  5212 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                              o

                               

                               

                              291.404 Kč

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              5.234.638 Kč

                              na § 3146 -

                              Zařízení výchovného poradenství

                               

                               

                              pol.  5221 -

                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                              o

                              809.100 Kč

                              na § 3147 -

                              Domovy mládeže

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              16.251 Kč

                              pol.  5221 -

                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                              o

                              229.939 Kč

                              na § 3150 -

                              Vyšší odborné školy

                               

                              pol.  5212 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                              o

                              2.842.466 Kč

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              12.626.662 Kč

                              na § 3231 -

                              Základní umělecké školy

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                              10.708.853 Kč

                              pol.  5221 -

                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                              o

                              4.481.562 Kč

                              na § 3233 -

                              Střediska volného času

                               

                              pol.  5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                              právnickým osobám

                              o

                               

                               

                              255.692 Kč

                              na § 3299 -

                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                               

                              pol.  5901 -

                              Nespecifikované rezervy

                              o

                              1.722.294 Kč

                              Celkem

                              229.628.227 Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                              86/7572                         20. 4. 2020
                              1. bere na vědomí

                              žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                              86/7572                         20. 4. 2020
                              2. rozhodla

                              poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                              a)    SKI MOSTY, spolek, IČO 70305251, v maximální výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beskydská lyže 2020“; s časovou použitelností 
                              od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                              b)   Kabal team Karviná z.s., IČO 22761764, ve výši 90.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Provoz oddílu KaBaL team Karviná“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                              86/7572                         20. 4. 2020
                              3. rozhodla

                              uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                              a)    SKI MOSTY, spolek, IČO 70305251, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              b)   Kabal team Karviná z.s., IČO 22761764, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                              86/7572                         20. 4. 2020
                              4. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku ve výši 50.500 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola a republikového finále „Turnaje mladých fyziků“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                              86/7572                         20. 4. 2020
                              5. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 6409 -

                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              pol. 5901 -

                              Nespecifikované rezervy

                              o

                              190 tis. Kč

                               

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3419 -

                              Ostatní sportovní činnost

                              pol. 5222 -

                              Neinvestiční transfery spolkům

                              o

                              190 tis. Kč

                              86/7572                         20. 4. 2020
                              6. rozhodla

                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 190 tis. Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               1. rozhodla

                               poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem (dle přílohy č. 1 tohoto usnesení) a obcemi (dle přílohy č. 2 tohoto usnesení) s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               2. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3299 -

                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                

                               pol. 5901 -

                               Nespecifikované rezervy

                               o

                               10.750.817.307 Kč

                                

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                                

                               na § 3111 -

                               Mateřské školy

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               1.615.499.164 Kč

                                

                               na § 3112 -

                               Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               61.814.486 Kč

                                

                               na § 3113 -

                               Základní školy

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                                33.105.393 Kč

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               4.026.490.194 Kč

                                

                               na § 3114 -

                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               307.452.984 Kč

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               20.010.219 Kč

                                

                               na § 3117 -

                               První stupeň základních škol

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               380.756.055 Kč

                                

                               na § 3121 -

                               Gymnázia

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               545.136.907 Kč

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               7.560.540 Kč

                                

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               452.763.722 Kč

                                

                               na § 3124 -

                               Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               87.436.115 Kč

                                

                               na § 3126 -

                               Konzervatoře

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               61.666.439 Kč

                                

                               na § 3127 -

                               Střední školy

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               1.077.102.939 Kč

                                

                               na § 3133 -

                               Dětské domovy

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               174.931.829 Kč

                                

                               na § 3141 -

                               Školní stravování

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               94.393.964 Kč

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               572.508.512 Kč

                                

                               na § 3143 -

                               Školní družiny a kluby

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               30.298.794 Kč

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               411.690.584 Kč

                                

                               na § 3145 -

                               Internáty

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               6.912.175 Kč

                                

                               na § 3146 -

                               Zařízení výchovného poradenství

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               107.010.961 Kč

                                

                               na § 3147 -

                               Domovy mládeže

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               47.523.864 Kč

                                

                               na § 3150 -

                               Vyšší odborné školy

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               32.298.939 Kč

                                

                               na § 3231 -

                               Základní umělecké školy

                                

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               406.703.257 Kč

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               61.342.242 Kč

                                

                               na § 3233 -

                               Střediska volného času

                                

                               pol. 5339 -

                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                               o

                               128.407.029 Kč

                                

                               Celkem

                               10.750.817.307 Kč

                                

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               4. rozhodla

                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

                               a)    individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 380.536,89 Kč

                               b)   dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2020“ ve výši 88.900 Kč

                                dle předloženého materiálu

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               5. schvaluje


                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, o částku 380.536,89 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání „Centra kolegiální podpory“ (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004773) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               6. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol. 4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               380.538 Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3114 -

                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               380.538 Kč

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               7. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2020“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               8. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol. 4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               88.900 Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3299 -

                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                               pol. 5336 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               88.900 Kč

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               9. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů změny financování regionálního školství v oblasti pedagogické i nepedagogické práce v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                               86/7573                         20. 4. 2020
                               10. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3299 -

                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               5.357.000 Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3121 -

                               Gymnázia

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               535.000 Kč

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               580.000 Kč

                               na § 3124 -

                               Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               1.222.000 Kč

                               na § 3127 -

                               Střední školy

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               3.020.000 Kč

                               Celkem

                               5.357.000 Kč


                               Rada kraje

                               86/7574                         20. 4. 2020
                               1. souhlasí

                               s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava vnitřního obložení tělocvičny Husova“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp./če., která je součástí pozemku parc. č. 2458/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, předané k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace, IČ 72547651, dle předloženého materiálu

                               86/7574                         20. 4. 2020
                               2. souhlasí

                               s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov mládeže Alšova“ na nemovitém majetku kraje, a to v:

                               - budově č. p. 501, která je součástí pozemku parc. č. 2414 zastavěná plocha a nádvoří,

                               - budově č. p. 402, která je součástí pozemku parc. č. 2410 zastavěná plocha a nádvoří,

                               - budově č. p. 493, která je součástí pozemku parc. č. 2411 zastavěná plocha a nádvoří,

                               vše v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, předané k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace, IČ 72547651, dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                1. bere na vědomí

                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 10 a 11 předloženého materiálu

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                2. rozhodla

                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                                a)    Mediální agentura, a.s., IČO 24764710, v maximální výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mládežnické Mistrovství ČR klubů v ledním hokeji“, s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020

                                b)   Emilova sportovní, z.s., IČO 06707785, v maximální výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „9. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

                                c)    OpenEye, z.s., IČO 22831789, v maximální výši 199.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „IWalk v Moravskoslezském kraji“; s časovou použitelností od 2. 3. 2020 do 31. 10. 2020

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                3. rozhodla

                                poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadateli Fotbalový klub Bolatice, z.s., IČO 42864038, v maximální výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce hřiště v Bolaticích - II.etapa (dokončení)“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                4. rozhodla

                                uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                a)    Mediální agentura, a.s., IČO 24764710, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                b)   Emilova sportovní, z.s., IČO 06707785, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                c)    OpenEye, z.s., IČO 22831789, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                d)   Fotbalový klub Bolatice, z.s., IČO 42864038, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                5. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, o částku 25.000 Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s oslavami 100. výročí založení školy s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                6. rozhodla

                                neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                                a)    Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s., IČO 47811048, ve výši 65.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nová klubovna 2019“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                b)   AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s., IČO 22819347, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dostaňme děti od PC a výpočetní techniky ke sportu – fotbalu“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                7. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 5901 -

                                Nespecifikované rezervy

                                o

                                399 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3421 -

                                Využití volného času dětí a mládeže

                                pol. 5222 -

                                Neinvestiční transfery spolkům

                                o

                                199 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3419 -

                                Ostatní sportovní činnost

                                pol. 6322 - 

                                Investiční transfery spolkům

                                200 tis. Kč

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                8. rozhodla

                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 200 tis. Kč a navýšit akci „Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže“ o 199 tis. Kč

                                86/7575                         20. 4. 2020
                                9. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3421 -

                                Využití volného času dětí a mládeže

                                pol. 5222 -

                                Neinvestiční transfery spolkům

                                o

                                25 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3421 -

                                Využití volného času dětí a mládeže

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                25 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 86/7576                         20. 4. 2020
                                 1. bere na vědomí

                                 rezignaci PaedDr. Zdeňka Moldrzyka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát,
                                 733 01 Karviná, IČO 00847267, ke dni 30. 6. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 86/7576                         20. 4. 2020
                                 2. vyhlašuje

                                 konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát,
                                 733 01 Karviná, IČO 00847267, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                 86/7576                         20. 4. 2020
                                 3. jmenuje

                                 komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát,
                                 733 01 Karviná, IČO 00847267, ve složení:

                                 předseda komise:

                                 Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                 členové komise:

                                 Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje

                                 Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                 Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                 Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení sociální ochrany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                 86/7576                         20. 4. 2020
                                 4. pověřuje

                                 funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí


                                  Rada kraje

                                  86/7577                         20. 4. 2020
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o aktuální situaci v příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, se sídlem Nákladní 147/29, 746 01 Opava-Předměstí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                  86/7577                         20. 4. 2020
                                  2. souhlasí

                                  s ukončením činnosti pobytové zdravotní služby spočívající v poskytování služeb dětského domova do 3 let věku a navýšení kapacity pobytové služby v zařízení vyžadující okamžitou pomoc, konkrétně na adrese Hornická 900/8, 735 64 Havířov‑Prostřední Suchá, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 15/1853 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1848 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1859 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1851 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1783 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1782 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1790 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1807 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1846 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1845 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1785 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1781 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1882 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1878 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1784 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1831 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1829 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1835 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1805 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1806 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1877 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1869 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1843 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1866 ze dne 5.3.2020

                                   č. 15/1862 ze dne 5.3.2020

                                   86/7578                         20. 4. 2020
                                   1. rozhodla

                                   prodloužit lhůtu pro předložení písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem dotace včetně všech dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy u dotačních programů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to o 2 měsíce (resp. 3 měsíce u obcí, pokud to dotační program stanoví) ode dne skončení nouzového stavu s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                   frame-scrollup